Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 VEDTÆGTER FOR HAVVIND ÅRHUS BUGT A/S

8 VEDTÆGTER FOR HAVVIND ÅRHUS BUGT A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Havvind Århus Bugt A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er i Århus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at udøve virksomhed med projektering, opstilling, ejerskab og drift af havvindmøller. 3.2 Selskabet kan varetage aktiviteter med nær tilknytning til den i pkt. 3.1 nævnte vir k somhed i form af administrations og serviceopgaver for andre elproduktionsvirksomheder samt udviklings og demonstrationsvirksomhed i relation til drift af havvindmøller. 3.3 Selskabets aktiviteter, jf. pkt , kan tillige udøves via koncernforbundne eller associerede selskaber. 4. Selskabets kapital 4.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK ,00 fordelt på aktier a DKK 10,00 eller multipla heraf. 4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 4.3 Ved udvidelse af aktiekapitalen skal selskabets aktionærer have ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier. Såfremt en eller flere af selskabets aktionærer ikke udnytter en ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier, tilkommer retten herefter forholdsmæssigt de aktionærer, der ved samme udvidelse af aktiekapitalen udnytter deres ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier. 5. Selskabets aktier 5.1 Aktierne skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. J.nr SAUER ROLDSKOV ADVOKATFIRMA 2/10

9 5.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer. De kan kun transporteres på navn, og enhver overdragelse skal noteres i selskabets ejerbog, men selskabet står i øvrigt ikke inde for ægtheden af noteret transport eller påtegning. 5.3 Selskabets ejerbog oprettes straks ved selskabets stiftelse. Ejerbogen skal indeholde oplysninger om navn og bopæl for hver enkelt aktionær, samt størrelsen af den e n keltes aktiebeholdning. Aktionærerne har ret til at se ejerbogen. 5.4 Ingen aktier skal have særlige rettigheder. 5.5 En aktie á kr. 10,00 giver ret til én stemme. 5.6 Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse. 5.7 Aktierne kan mortificeres uden dom efter de for aktier, der ikke er omsætningspap i rer, til enhver tid gældende lovregler. 5.8 Overdragelse af aktier kræver samtykke fra selskabets bestyrelse. Forkøbsret og køberet 5.9 Enhver hel eller delvis overgang af aktier, pantsætning af aktier eller overdragelse af stemmeretten til tredjemand kræver Selskabets samtykke for at opnå gyldighed. Se l skabets bestyrelse træffer beslutning om meddelelse af samtykke, såfremt aktieove r gang sker i overensstemmelse med de nedenfor fastsatte bestemmelser Ved overgang af aktier forstås enhver hel eller delvis overgang af ejendomsretten og/eller stemmeretten til en aktie, herunder blandt andet, men ikke begrænset hertil, overdragelse til eje ved gave samt tvangsmæssig overgang i tilfælde af retsforføl g ning Ved overgang af aktier har de øvrige parter forholdsmæssig forkøbsret til aktierne til den værdi, som fremgår af pkt Den part, der ønsker at overdrage sine aktier, skal ved almindelig og anbefalet brev meddele dette til de øvrige parter samt til Selskabets bestyrelse og revisor Revisor skal herefter inden 15 dage oplyse dagskurs på de tilbudte aktier og skriftligt meddele de øvrige parter samt Selskabets bestyrelse resultatet heraf. Omkostninge r ne til revisor afholdes af den part, som ønsker at afstå sine aktier. Ved dagskurs menes, at kursen fastsættes som den kurs, der beviseligt vil kunne opnås ved salg til uafhængig tredjemand eller i mangel heraf med udgangspunkt i det sidst aflagte år s regnskab for Selskabet, perioderegnskab fra udløbet af det seneste regnskabsår, og J.nr SAUER ROLDSKOV ADVOKATFIRMA 3/10

10 indtil kursfastsættelsen finder sted og i øvrigt i overensstemmelse med principperne i selskabslovens 67 og den i tilknytning hertil udviklede praksis 5.14 Såfremt den part, der ønskede at overdrage sine aktier efter at have modtaget oplysning om kursen på aktierne ikke ønsker at sælge på de oplyste vilkår skal vedkommende inden 14 dage efter modtagelse af revisors oplysning om kurs være bere t tiget til at kalde tilbuddet tilbage ved almindeligt og anbefalet brev til de øvrige parter og Selskabets bestyrelse. I modsat fald anses vedkommendes aktier for tilbudt solgt til de øvrige parter til den kurs, der fremgår af revisors erklæring Forkøbsretten skal være gjort gældende inden 30 dage efter, at meddelelse om den endelige kurs er kommet frem til de øvrige De øvrige parter har efter fælles overenskomst ret til at anvise en eller flere nye aktionærer som købere. Den sælgende part kan dog afvise anvisning af Selskabet selv som køber, medmindre tilbudsgiver økonomisk efter skat kan blive stillet på samme måde, som hvis salg ikke skete til Selskabet selv Købesummens berigtigelse og overtagelsesdagen Købesummen for aktierne vil være at betale kontant efter påkrav mod samtidig ove r levering og bekræftet kopi af behørig noteret ejerbog Overtagelsesdagen fastsættes som tidspunktet for betalingen af købesummen Fra overtagelsesdagen opnås ret til at udøve de forvaltningsmæssige beføjelser samt økonomiske rettigheder over de overdragne aktier Såfremt accept ikke er meddelt inden 30 dage, er den sælgende part forpligtet til at beholde sine aktier Betingelser for overgang af aktier Enhver overgang af aktier til tredjemand er betinget af, at erhververen indtræder i overdragerens rettigheder og forpligtelser i henhold til den mellem selskabets aktionærer gældende ejeraftale Øvrige bestemmelser En part, som ønsker at overdrage sine aktier, er forpligtet til at tilbyde sin fulde a k tiepost, og de øvrige parter er alene berettiget til at udøve forkøbsret for samtlige de tilbudte aktier. J.nr SAUER ROLDSKOV ADVOKATFIRMA 4/10

11 Såfremt en eller flere af de øvrige parter ikke ønsker at gøre brug af forkøbsretten, er den eller de parter, som ønsker at gøre brug af deres forkøbsret således forpligtet til at overtage samtlige de tilbudte aktier i det indbyrdes forhold i forhold til deres eksisterende aktiebesiddelse i Selskabet Overdragelse til 100 pct. ejede Selskaber Parterne er i de nedenfor anførte situationer berettiget til uden iagttagelse af forkøbsretten beskrevet i pkt at lade de dem tilhørende aktier overgå til tredjemand Parterne er hver især berettiget til at lade de dem tilhørende aktier overgå til et af vedkommende part 100 pct. ejet selskab, der skal tiltræde den mellem selskabets aktionærer gældende ejeraftale De aktionærer, der er en del af Lokalenergiselskabsgruppen, er hver især berettiget til at lade de dem tilhørende aktier overgå til andre aktionærer i Lokalenergiselskabsgruppen eller et selskab 100 pct. ejet af Lokalenergiselskabsgruppen. Det erhverve n de selskab skal tiltræde den mellem selskabets aktionærer gældende ejeraftale Tilbagesalg til den sælgende part kan tilsvarende ske uden iagttagelse af forkøbsretten i pkt Overgang til selskaber som nævnt er betinget af, at det selskab, som fremover skal eje aktierne, til enhver tid indgår i det ejerforhold, som det var tilfældet ved overdragelsen. I modsat fald skal aktierne efter påkrav enten tilbagesælges til den overdragende part eller tilbydes de øvrige parter i overensstemmelse med pkt De øvrige parter er berettiget til efter påkrav at få fremsendt udskrift af ejerbogen bekræftet af det pågældende selskabs advokat som dokumentation for de til enhver tid værende ejerforhold En parts deltagelse i selskabsretlig fusion udløser ikke krav om forkøbsret. 6. Generalforsamlingen 6.1 Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser. 6.2 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes i Aarhus Kommune. J.nr SAUER ROLDSKOV ADVOKATFIRMA 5/10

12 6.3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 6.4 Indkaldelse skal ske med højest 4 uger og mindst 2 ugers varsel ved almindeligt brev, e mail eller telefax til de i selskabets ejerbog indtegnede aktionærer. 6.5 Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden samt som bilag eventuelle forslag fra aktionærerne. 6.6 Forslag fra aktionærer må, for at blive behandlet, være indgivet til bestyrelsesfo r manden senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse uger før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn til aktionærerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab forsynet med påtegning af revisor og underskrift af direktionen o g bestyrelsen. 6.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes ligeledes på selskabets kontor i hjemsted s kommunen eller andetsteds efter samtlige aktionærers beslutning, og skal indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, e mail eller telefax til de i selskabets ejerbog indtegnede aktionærer. 6.9 Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted efter bestyrelsens, revisors eller en generalforsamlings beslutning, eller efter skriftligt forlangende af et så stort antal a k tionærer, som er ejere af ti procent af selskabskapitalen, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse Generalforsamlingen skal indkaldes senest 14 dage efter, at forlangendet derom skriftligt er meddelt bestyrelsens formand Såfremt de ved en generalforsamling foreliggende sager ikke skulle kunne bringes til ende på et møde, fortsættes generalforsamlingen inden 14 dage derefter. Om stedet og tiden for den fastsatte generalforsamling meddeles der aktionærerne underretning ved anbefalet brev med et varsel af mindst 8 dage Enhver aktionær er stemmeberettiget på generalforsamlingen. Ved overdragelse kan stemmeret ikke udøves før noteringen i ejerbogen eller erhververen har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. J.nr SAUER ROLDSKOV ADVOKATFIRMA 6/10

13 6.14 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen foreslået og af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Forkastes det af bestyrelsen foreslåede dirigentemne, vælges dirigenten af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed På den ordinære generalforsamling skal afgørelse træffes om: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse. 4. Beslutning om fordeling af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Valg af bestyrelse og suppleanter. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne På generalforsamlingen afgøres alle anliggender med simpelt stemmeflerhed, med mindre andet er foreskrevet i lovgivningen eller denne vedtægt Vedtagelse af følgende beslutninger kan alene træffes ved enighed på generalforsa m lingen: 1. Beslutning om fusion eller spaltning, 2. beslutning om salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, 3. beslutning om væsentlige indskrænkninger i eller udvidelser af selskabets aktiviteter i øvrigt, herunder etablering af nye eller opgivelse af eksisterende markeder eller forretningsområder, 4. ændring af formålsbestemmelsen i selskabets vedtægter og 5. beslutning om indgåelse af aftaler mellem selskabet og en part eller dennes nærtstående Al stemmeafgivning sker skriftligt, med mindre forsamlingen enstemmigt måtte vælge en anden afstemningsmåde Angående det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten. J.nr SAUER ROLDSKOV ADVOKATFIRMA 7/10

14 7. Bestyrelse og direktion 7.1 Selskabets bestyrelse skal bestå af 6 7 medlemmer og et tilsvarende antal suppleanter, hvortil kommer eventuelle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Valg af suppleanter følger reglerne for bestyrelsesmedlemmer. 7.2 Medlemmerne af selskabets bestyrelse vælges som følger: medlemmer udpeges af selskabets aktionærer på generalforsamlingen som følger: a. Vindmøllelaug Århus Bugt I/S udpeger, såfremt det på tidspunktet for generalfo r samlingen er aktionær i selskabet, 1 medlem af bestyrelsen og 1 suppleant. b. NRGI a.m.b.a. udpeger, såfremt det på tidspunktet for generalforsamlingen er aktionær i selskabet, 1 medlem af bestyrelsen og 1 suppleant. c. De af Østjysk Energi S/I, Galten Elværk A/S, Brabrand Net A/S og Viby El værk A.m.b.a., der på tidspunktet for generalforsamlingen er aktionær(er) i selskabet, udpeger i fællesskab 1 medlem af bestyrelsen og 1 suppleant. Såfremt en eller flere af de ovenfor anførte parter ikke på tidspunktet for generalfo r samlingen måtte være aktionær i selskabet, da vælges det samme antal medlemmer og suppleanter af generalforsamlingen i henhold til pkt. 7.4.b medlemmer vælges på generalforsamlingen som følger: a. Generalforsamlingen vælger 3 medlemmer af bestyrelsen og tre suppleanter, der vælges ved almindeligt flertal, idet dog 1/3 af de afgivne stemmer altid skal give ret til at udpege 1 medlem af bestyrelsen og en 1 suppleant. b. Generalforsamlingen vælger 1 medlem af bestyrelsen og 1 suppleant. 7.5 Bestyrelsen fungerer for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 7.6 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. 7.7 Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige drift. Selskabets direktør kan være medlem af bestyrelsen, men flertallet af bestyrelsens medlemmer må ikke være direktører i selskabet. 7.8 Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden finder det formålstjenligt, eller når der foreligger begæring fra et medlem eller en direktør. J.nr SAUER ROLDSKOV ADVOKATFIRMA 8/10

15 7.9 En direktør har selv om han ikke er medlem af bestyrelsen ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, med mindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden beslutning Til gyldighed af et bestyrelsesmøde udkræves et flertal af bestyrelsens medlemmer og mindst 3 medlemmers tilstedeværelse I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Følgende beslutninger kan alene træffes af selskabets bestyrelse med tiltrædelse af mere end 3/4 af bestyrelsens medlemmer (eller mere end 3/4 af de afgivne stemmer, såfremt beslutningen måtte blive forelagt generalforsamlingen til afgørelse): 1. Beslutning om påtagelse af gældsforpligtelser for mere end i alt kr med undtagelse af sædvanlig leverandørkredit, 2. beslutning om pantsætning af selskabets aktiver samt afgivelse af garanti og kautionserklæringer, dog undtaget erklæringer afgivet som led i selskabets ordinære drift, 3. beslutning om udlån af penge eller kreditstiftelse, der går ud over, hvad der henset til den daglige drift er normalt, 4. beslutning om indgivelse af begæring om betalingsstandsning, konkurs, frivillig likvidation, eller lignende, 5. beslutning om køb og salg af fast ejendom samt indgåelse, opsigelse eller ophævelse af lejemål vedrørende fast ejendom, og 6. beslutning om investering i andre selskaber eller virksomheder, herunder etablering af datterselskaber, samt oprettelse af filialer Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i protokollen. 8. Tegningsregel 8.1 Selskabet tegnes af selskabets direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af direktøren i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. 9. Regnskabsår 9.1 Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen og indtil 31. december Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. J.nr SAUER ROLDSKOV ADVOKATFIRMA 9/10

16 10. Revision og regnskab 10.1 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor Årsrapporten opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretage l se af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling samt resultatet, jf. årsregnskabsloven. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 24. september 2013 og registreret d. 26. september J.nr SAUER ROLDSKOV ADVOKATFIRMA 10/10

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Januar HÅB_Forretningsorden.docx Forretningsorden for Havvind Århus Bugt A/S 1. Afholdelse af bestyrelsesmøder: Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling eller efter en ekstraordinær generalforsamling hvor der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning afholder bestyrelsen et konstituerende bestyrelsesmøde, hvorunder der vælges en formand for bestyrelsen. Bestyrelsen afholder møder, når ét medlem af bestyrelsen eller selskabets direktør begærer det til behandling af et bestemt angivet emne. Begæring herom fremsættes skriftligt til formanden med en redegørelse for baggrunden for emnet. Såvidt muligt berammes på hvert bestyrelsesmøde næste møde. Bestyrelsesmøder skal afholdes så ofte, det er nødvendigt. 2. Indkaldelse af bestyrelsesmøder: Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden finder det formålstjenligt, eller når der foreligger begæring fra et medlem eller en direktør. Møderne indkaldes skriftligt af formanden og direktøren med mindst 10 dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt. Med indkaldelsen skal fremsendes dagsorden for mødet samt et eksemplar af det til brug for behandlingen af de enkelte emner nødvendige skriftlige materiale. Med indkaldelsen skal endvidere i videst muligt omfang gives medlemmerne oplysning om baggrunden for de til behandling foreliggende emner. 1

34 3. Bestyrelsesmødernes ledelse og beslutningsdygtighed: Møderne ledes af formanden. Møderne afholdes i Århus, med mindre andet aftales. Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke kan deltage i et bestyrelsesmøde, har han ret til at lade sig repræsentere af den for ham på generalforsamlingen valgte suppleant. Til gyldighed af et bestyrelsesmøde udkræves et flertal af bestyrelsens medlemmer. En direktør har - selv om han ikke er medlem af bestyrelsen - ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, med mindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden beslutning. Bestyrelsesmedlemmerne og andre tilstedeværende har pligt til straks at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet. De af bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 4. Forhandlingsprotokol: Formanden drager omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Af protokollen skal fremgå: Hvem der har ledet mødet. Hvem der har deltaget i mødet. Dagsorden samt forhandlinger og beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil. Et eksemplar af bestyrelsesmøde-referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt og senest 14 dage efter mødets afholdelse. Af referatet fra det næstfølgende bestyrelsesmøde skal det fremgå, om der er eventuelle kommentarer til referatet, og om referatet er godkendt Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i protokollen. 2

35 5. Selskabets ledelse: Bestyrelsen forestår ledelsen af selskabets anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal fastlægge de retningslinjer og anvisninger, der skal gælde for direktionen og skal føre tilsyn med, at direktionens ledelse foregår på forsvarlig måde i overensstemmelse hermed. De enkelte medlemmer af bestyrelsen kan fordre sig meddelt alle til opfyldelse af deres opgaver fornødne oplysninger, herunder foretage eftersyn af selskabets bøger og konstatering af aktivernes tilstedeværelse. Bestyrelsen ansætter og afskediger selskabets direktører. 6. Beslutningskompetence: Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller størrelse. Navnlig følgende forhold kræver bestyrelsens godkendelse: Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår, hvilken godkendelse skal ske inden udløbet af det tidligere regnskabsår. Ændringer i selskabets forretningspolitik. Investering eller salg af aktiver for et beløb større end kr ,00. Påbegyndelse af nye aktiviteter eller indskrænkning af tidligere aktiviteter. 7. Direktionens deltagelse i bestyrelsesmøder: I hvert bestyrelsesmøde aflægger direktionen beretning om selskabets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde. Direktionen forelægger herudover de perioderegnskaber og budgetter, bestyrelsen måtte have anmodet om. 3

36 Direktionen orienterer samtidig bestyrelsen om alle usædvanlige eller ekstraordinære forhold, ligesom direktionen besvarer alle spørgsmål, der måtte blive stillet af de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 8. Årsregnskab: Udkast til årsregnskab udarbejdes af direktionen og forelægges for revisionen så betids, at et af revisionen gennemgået årsregnskab kan udleveres til bestyrelsen inden 2 måneder efter regnskabsårets udløb. Dette årsregnskab behandles herefter af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, hvorunder bestyrelsen påser, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og gældende lov. Bestyrelsen udarbejder under dette møde årsberetning og træffer beslutning om bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det foreliggende årsregnskab. Herefter underskriver medlemmerne årsregnskabet og årsberetningen. 9. Revisors deltagelse i bestyrelsesmøderne: Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at selskabets revisor deltager i det bestyrelsesmøde, på hvilket årsregnskabet behandles med henblik på, at revisorerne bl.a. kan udtale sig om, hvorvidt årsregnskabet og årsberetningen efter revisionens opfattelse indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske forhold. 10. Protokoller: Formanden skal drage omsorg for, at selskabets forhandlingsprotokol, revisionsprotokol og købs- og salgsbog er til stede på hvert bestyrelsesmøde. Ethvert bestyrelsesmedlem skal ved sin underskrift bekræfte at have gjort sig bekendt med enhver tilførsel heri og er til enhver tid berettiget til at forlange gennemsyn af disse protokoller. 4

37 11. Tavshedspligt: Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, med mindre der er tale om forhold, der er bestemt til eller ifølge lovgivningen er underlagt ubegrænset offentlighed. Såfremt et medlem fratræder, skal han straks til bestyrelsesformanden tilbagelevere alt fortroligt materiale, han måtte være i besiddelse af samt eventuelle genparter heraf. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 10. / f/ * Søren Egge Rasmussen, formand Lars Broni, næstformand Chr. Bundgaard Carsten Höegh Christiansen Søren Sørensen Jørgen Tranberg 5

Vedtægter for LEF NET A/S

Vedtægter for LEF NET A/S Vedtægter for LEF NET A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er LEF NET A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Rudkøbing Kommune. 2 Selskabets formål 2.1 Selskabets formål er at drive netvirksomhed

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 J.nr.: 05-59485 Vedtægter Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 1. Selskabets navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: VE D T Æ G T E R for NK-Vejlys A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er NK-Vejlys A/S. Selskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2. Selskabets formål er at drive elnetvirksomhed i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Billund Vand A/S. 2. Hjemsted. 2.1 Selskabets hjemsted er Billund Kommune. 3. Formål

1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Billund Vand A/S. 2. Hjemsted. 2.1 Selskabets hjemsted er Billund Kommune. 3. Formål Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 222237-DJU VEDTÆGTER for BILLUND VAND A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Billund Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Billund Kommune. 3. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 for CVR-nr. 37800406 GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S SAGSNR. 148277 KAD/KAD DOK. NR. 45410232-36 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013 1 HOLBÆK SERVICE A/S Vedtægter 19. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK SERVICE A/S CVR-NR. 33 03 28 38 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Holbæk Kommune.

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

1. Selskabets navn er Brd. Klee AIS. Dets hjemsted er Albertslund kommune.

1. Selskabets navn er Brd. Klee AIS. Dets hjemsted er Albertslund kommune. J.nr. 020122-0045 jcr/aru VEDTÆGTER FOR BRO. KLEE A/S, CVR-NR. 46874412 Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Brd. Klee AIS. Dets hjemsted er Albertslund kommune. 2. Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Damsgaarden ApS

V E D T Æ G T E R for Damsgaarden ApS V E D T Æ G T E R for Damsgaarden ApS 1 Navn Selskabets navn er Damsgaarden ApS. Selskabets hjemsted er Gribskov. 2 Formål Selskabets formål er at drive botilbud for psykisk handicappede. Formålet søges

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

J.nr. 05433-0005 kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R.

J.nr. 05433-0005 kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R. J.nr. 05433-0005 kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R. 3 1 5 0 1 6 3 6 V E D T Æ G T E R 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål Vedtægter for Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. 2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for AARHUS AADAL GOLF A/S

V E D T Æ G T E R. for AARHUS AADAL GOLF A/S Isaksen & Nomanni Aarhus Viby Centret 24 8260 Viby J Tlf. 86 11 40 00 Fax 86 11 41 18 Sag nr. 12 24122 KN/SWA V E D T Æ G T E R for AARHUS AADAL GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 323-120863 KMA/usk 22.12.2008 VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Strandby Lystbådehavn ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2. Formål.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Selskabets navn, hjemsted og formål -------------------------- 1. Selskabets navn er: Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S. Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S. (CVR-nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S. (CVR-nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (CVR-nr. 15107707) Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

UDKAST. 29. januar 2010 VEDTÆGTER FOR HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S. C:\pdf995\input\ibnpkt 23 bilag 16 - bilag 15 vedtægter varmeforsyning.

UDKAST. 29. januar 2010 VEDTÆGTER FOR HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S. C:\pdf995\input\ibnpkt 23 bilag 16 - bilag 15 vedtægter varmeforsyning. UDKAST 29. januar 2010 VEDTÆGTER FOR HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S C:\pdf995\input\ibnpkt 23 bilag 16 - bilag 15 vedtægter varmeforsyning.doc 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma 121-187610 NVA/nva VEDTÆGTER for Ølandhus ApS Advokatfirma 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ølandhus ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Jammerbugt Kommune. 1.3 Selskabet har begrænset hæftelse,

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Château d'azans A/S. CVR.nr

V E D T Æ G T E R. for. Château d'azans A/S. CVR.nr V E D T Æ G T E R for Château d'azans A/S CVR.nr. 10299683 1. Selskabets navn er: Château d'azans A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør kommune. 2 Selskabets formål er drift af ejendommen Château d Azans,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Furesø Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Furesø Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed.

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed. VEDTÆGTER for DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. (1) Selskabets navn er 2. DANTAX A/S. (1) Selskabets hjemsted er Jammerbugt kommune. 3. (1) Selskabets formål er

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.:

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.: 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S CVR. nr.: 32 89 03 34 I:\ISHOJ FORSYNING\Dokumenter\Vedtægter revideret 2013.04.10\Vedtægter Ishøj Forsyning Holding AS (1).doc 1. SELSKABETS NAVN

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

drives efter nærmere aftale med Tønder Kommune, som ejer selskabskapitalen i selskabet.

drives efter nærmere aftale med Tønder Kommune, som ejer selskabskapitalen i selskabet. VEDTÆGTER for TØNDER FORSYNING A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Tønder Forsyning A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Tønder Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at varetage vandforsynings-,

Læs mere

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS VEDTÆGTER for SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Sputnikkollegiet Frederiksberg ApS. Selskabets hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 NSR ADVOKATFIRMA Strandgade 4 DK-1401 København K T +45 333 220 88 F +45 333 220 69 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR REBILD FORSYNING HOLDING A/S. W:\44102\147236\ doc

VEDTÆGTER FOR REBILD FORSYNING HOLDING A/S. W:\44102\147236\ doc VEDTÆGTER FOR REBILD FORSYNING HOLDING A/S W:\44102\147236\000005.doc 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Rebild Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

A D V O K A T F I R M A E T

A D V O K A T F I R M A E T J.nr. 92.306/jm/rh 25-04-2008 V E D T Æ G T E R f o r A A L B O R G B O L D S P I L K L U B A / S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere