Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen"

Transkript

1 (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik på at varetage forsyningspligt Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Ved brev af 8. juli 2002 indbragte gartner [...], Energistyrelsens afgørelse af 1. juli 2002 for Energiklagenævnet. I afgørelsen havde Energistyrelsen afvist at tage stilling til henvendelse fra [...], idet styrelsen fandt, at den ikke havde hjemmel til at behandle de spørgsmål, som [...] havde rejst om Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik på at varetage forsyningspligt i området. [...] var på tidspunktet for klagens indgivelse andelshaver i Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. Den påklagede afgørelse I Energistyrelsens afgørelse af 1. juli 2002 hedder det: De har sammen med to andre andelshavere i Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.a. ved brev af 19. april 2002 klaget til Energitilsynet over, at bestyrelsen i selskabet har besluttet at stifte et aktieselskab til at varetage forsyningspligten i området uden, at dette er forelagt andelshaverne på en ekstraordinær generalforsamling. De oplyser i brevet bl.a., at andelshaverne hæfter pro rata og at De ikke ved, hvem der sidder i forsyningspligtselskabets bestyrelse. De anmoder i brevet om, at det bliver vurderet, hvorvidt bestyrelsens beslutning er ansvarspådragende for denne samt, hvem der skal bære et evt. tab som følge af bestyrelsens beslutning, og endelig anmoder De om en vurdering af andelshavernes retsstil-

2 ling i forhold til bestyrelsen, hvis denne findes at have overtrådt sine beføjelser. Klagen er den 2. maj 2002 videresendt til Energistyrelsen. Herefter har De i brev af 6. juni 2002 rejst sagen over for Energistyrelsen, idet De på ny spørger om bestyrelsens hjemmel til at oprette et forsyningspligtselskab uden indhentning af generalforsamlingens godkendelse. Energistyrelsen har herefter indhentet vedlagte brev af 20. juni 2002 fra foreningens bestyrelse [rettelig: transformerforeningens advokat], hvor Deres brev af 6. juni 2002 kommenteres. Energistyrelsen skal indledningsvist oplyse, at Energistyrelsen i medfør af elforsyningslovens (EFL) 51, stk. 1, jf. bekendtgørelse om delegation af opgaver til Energistyrelsen i medfør af elforsyningsloven m.v. nr af 29. december 1999 (delegationsbekendtgørelsen) 1, nr. 29, fører tilsyn med overholdelsen af vilkårene i bevillingerne. Økonomi- og erhvervsministeren/ Energistyrelsen har derudover også tilsynet med elforsyningssektoren generelt på de områder, hvor kompetencen ikke er henlagt til en anden myndighed eller henhører under domstolene. Energistyrelsen skal på denne baggrund meddele, at Energistyrelsen ikke har fundet, at Energistyrelsen har hjemmel til at behandle de af Dem stillede spørgsmål. Energistyrelsen skal derfor afvise at behandle Deres klage. Side 2 af 6 Energistyrelsen lægger ved sagens afgørelse vægt på, at i medfør af EFL 53, stk. 2, jf. delegationsbekendtgørelsens 1, nr. 31, skal Energistyrelsen godkende elforsyningsvirksomhedernes vedtægter og ændringer i disse. Energistyrelsen påser i forbindelse med godkendelsen af vedtægter bl.a., at kravene om forbrugerindflydelse i EFL er opfyldt. Forbrugerindflydelseskravet skal derfor være opfyldt i selskabernes vedtægter, f.eks. bl.a. ved at bestyrelsen vælges af forbrugerne/andelshaverne i forsyningsområdet. Herefter er det i første omgang op til forbrugerne/andelshaverne selv at vurdere, om bestyrelsen i konkrete tilfælde findes at have handlet udenfor sin bemyndigelse. Forbrugerne/andelshaverne kan i givet fald overveje at anvende deres mulighed for i medfør af vedtægternes bestemmelser herom at korrigere bestyrelsen eller erstatte den med en ny. Spørgsmål om hvorvidt bestyrelsesmedlemmer har handlet således, at de kan pådrage sig erstatningsansvar eller lignende, må i givet fald indbringes for domstolene. Energistyrelsens afgørelse kan påklages til Energiklagenævnet [ ] Klagen til Energiklagenævnet I klagen af 8. juli 2002 fandt [...] bl.a.: [ ] det forekommer mig uforståeligt, at en myndighed, i tilfældet her Energistyrelsen afviser at behandle en klage fra en andelshaver, samtidig med at samme myndighed har kompetence til at behandle transformerforeningens ansøgning om forsyningspligtbevilling, idet jeg har gjort opmærksom på, at transformerforeningen har stiftet det selskab, som har søgt bevillingen, uden at der er hjemmel i foreningens vedtægter til at stifte selskabet.

3 Hermed pådrages vi andelshavere en betydelig forretningsmæssig risiko, jvnf. hæftelsesbestemmelserne i netselskabets vedtægter. Taget i betragtning, at de nuværende vedtægter for netselskabet er godkendt på et tidspunkt, hvor ellovens krav om, at forsyningspligten skal udøves i et selvstændigt selskab, var bekendt, og foreningen i første omgang havde besluttet at ikke at udøve forsyningspligten, så mener jeg, at det indiskutabelt er en generalforsamlingsbeslutning, at stifte et forsyningspligtselskab. Hermed afviser jeg argumentationen fra foreningens advokat i vedlagte kopi af skrivelse af 20. juni 2002, hvor det fremgår, at det er almindelige anerkendt for så vidt angår andelsselskaber, at formålet fortolkes lempeligt. Det fremgår også af skrivelsen, at stiftelsen af et selskab til at drive forsyningspligtvirksomhed ikke rammer kernen af foreningens nedskrevne formål i vedtægten. På det foreliggende grundlag er det derfor min opfattelse, at Energistyrelsen ikke kan godkende foreningens bevillingsansøgning om forsyningspligt, vel vidende, at selskabet, som er stiftet, er stiftet i strid med vedtægterne. Hvor er forbrugerbeskyttelsen henne, hvis myndighederne i en så oplagt sag afviser at behandle sagen, og henvise til domstolene. Side 3 af 6 I en redegørelse af 1. november 2002 til Energiklagenævnet resumerede Energistyrelsen i det væsentlige sin afgørelse. Redegørelsen gav anledning til, at [...] i et brev af 12. december 2002 anmodede nævnet tage stilling til, om Rolfsted Transformerforenings bestyrelse ulovligt har stiftet et aktieselskab i strid med andelsselskabets vedtægter. I et brev af 17. december 2002 anførte advokat Jørn Bonnesen, Odense, på vegne af transformerforeningen, at stiftelse af forsyningspligtselskabet ikke pådrager andelshaverne yderligere hæftelse. Forsyningspligtselskabet er et anpartsselskab, og kan som følge heraf ikke forpligte andelshaverne i transformerforeningen. Det er almindelig anerkendt i såvel andelsselskabsretten som den almindelige selskabsret, at selskabets ledelse uden generalforsamlingens (ejernes) indblanding kan stifte datterselskaber. [...] må benytte sig af muligheden for at ændre bestyrelsen ved valg, hvis han er utilfreds med dens beslutninger. Andelsselskabsretten åbner almindelig adgang til at tilpasse selskabets virksomhed og aktivitet til udviklingen. Forsyningspligtvirksomhed er i øvrigt nært forbundet med den virksomhed, der er anført i selskabets vedtægter. Supplerende sagsfremstilling Af [...] oprindelige henvendelse af 6. juni 2002 til Energistyrelsen fremgår bl.a., at [...] ikke mente at have modtaget et tilstrækkeligt svar på, med hvilken hjemmel Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. havde stiftet forsyningspligtselskabet. Derfor anmodedes Energistyrelsen om at være behjælpelig med at fremskaffe dette svar.

4 I en afgørelse af 8. oktober 2002 tog Energistyrelsen stilling til, at Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s datterselskab Rolfsted og Omegns Forsyningspligtselskab A/S havde ret til bevilling til forsyningspligtig virksomhed i dets netområde. Transformerforeningens vedtægter I transformerforeningens vedtægter, der er dateret 10. april 2000, siges bl.a.: 2 1. Formål Selskabets formål er at drive netvirksomhed (og transmissionsvirksomhed) i henhold til bevilling efter elforsyningsloven. [ ] 1. Andelshavernes hæftelse 4 Andelshaverne hæfter overfor selskabets kreditorer (forholdsmæssigt) pro rata for forpligtelser. [ ] Side 4 af 6 Energiklagenævnets praksis Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. er omhandlet i Energiklagenævnets afgørelse af 19. december 2003 (j.nr ), vedrørende hvorvidt en forsyningspligtbevilling skulle gives Energi Fyn Forsyningspligt A/S eller 7 fynske transformerforeninger. I afgørelsen fandt Energiklagenævnet bl.a.: [ ] at parterne på elmarkedet ikke med bindende virkning for de offentlige myndigheder kan indgå aftaler om at fraskrive sig ret til at søge en forsyningspligtbevilling efter loven. Energistyrelsen var derfor berettiget til at udstede bevilling på grundlag af sit skøn over, hvem der burde have bevilling blandt de ansøgere, der opfyldte lovens betingelser. og For så vidt angår to af transformerforeningerne (Rolfsted og Nr. Lyndelse), var der et generalforsamlingsforbehold. Da generalforsamlingsgodkendelser ikke foreligger, må det antages, at der for disse to foreningers vedkommende ikke foreligger en endeligt bindende aftale. Endvidere skal citeres fra Energiklagenævnets afgørelse af 31. marts 2004, (j.nr ), vedrørende andelsselskabet NVE, Nordvestsjællands Energiforsyning: Indledende bemærker Energiklagenævnet, at dansk andelsselskabsret er ulovreguleret, men at en række almindelige grundsætninger af selskabsretlig karakter må anses for formodningsregler med lovs rang. [ ] Energiklagenævnet bemærker [ ], at elforsyningsloven og dens forarbejder alene stiller krav om, at et selskabs vedtægter er udarbejdet inden for rammerne af standardvedtægten. Loven indikerer herved en grad af fleksibilitet, når myndighederne skal god-

5 Retsgrundlaget kende elselskabers vedtægter i forhold til bekendtgørelsens bilag. [ ] Af elforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003 med senere ændringer, fremgår: 33, stk. 1. Forsyningspligtig virksomhed kan kun udøves efter bevilling, der kan gives til virksomheder, som opfylder kravene i kapitel 7 og 8 og 97, stk. 2. Stk. 2. Bevilling, der gives for 5 år, meddeles af økonomi- og erhvervsministeren for et nærmere afgrænset område. 51, stk. 1. Økonomi- og erhvervsministeren fører tilsyn med overholdelsen af vilkårene i bevillingerne. 53, stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheders vedtægter og ændringer i disse skal godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. Energiklagenævnets bemærkninger Indledende bemærkes, at Energistyrelsens afgørelse af 1. juli 2002 ikke kan betegnes som en afvisning i forvaltningsrettens forstand, idet Energistyrelsen traf realitetsafgørelse om sin egen kompetence. Energistyrelsen burde derfor ikke have meddelt [...], at henvendelsen fra ham blev afvist, men i stedet blot, at Energistyrelsen afslog at give ham medhold, eftersom styrelsen ikke fandt, at det havde hjemmel til gribe ind over for transformerforeningen. Side 5 af 6 Nævnet finder dog, at denne mangel ved afgørelsen ikke er tilstrækkelig væsentlig til at medføre hjemvisning til Energistyrelsen. Om realiteten bemærker nævnet, at sagen i det væsentlige handler om, hvorvidt der er hjemmel i foreningens vedtægter til at stifte selskabet, herunder forholdet mellem vedtægterne og bestyrelsens bemyndigelse. Der er dernæst rejst spørgsmål om forøgelse af andelshavernes forretningsmæssige risiko. Klager har endelig bestridt, at Energistyrelsen kan godkende et selskabs bevillingsansøgning om forsyningspligt, hvis der er tvivl om, hvorvidt det bevillingssøgende selskab er stiftet i strid med moderselskabets vedtægter. Elforsyningsloven indeholder ikke bestemmelser, der afgør de rejste klagepunkter. Energiklagenævnet giver Energistyrelsen medhold i, at den ved godkendelsen af vedtægter bl.a. påser, at kravene om forbrugerindflydelse i elforsyningslovens er opfyldt. Energiklagenævnet kan ligeledes tiltræde, at Energistyrelsen ikke fører tilsyn med efterlevelsen af selskabs- og andelsselskabsretlige regler, der ikke er omhandlet i elforsyningsloven.

6 Spørgsmål om forøgelse af andelshavernes forretningsmæssige risiko, herunder om bestyrelsens handlinger og undladelser måtte give anledning til erstatningsansvar, skal bedømmes efter dansk rets almindelige regler om andelsselskaber. Derfor er det ikke er op til Energistyrelsen, men op til andelshaverne at vurdere, om bestyrelsen i konkrete tilfælde findes at have handlet uden for sin bemyndigelse. Hvilke retsmidler, andelshaverne måtte overveje at træffe i den forbindelse, reguleres hverken af elforsyningsloven eller af bekendtgørelse nr. 559 af 18. juni 2001 om standardvedtægter i netvirksomheder og forsyningspligtige virksomheder, men derimod af dansk rets almindelige ansvars- og andelsselskabsretlige regler. Spørgsmålene kan derfor alene afgøres af domstolene under et civilt søgsmål. Energiklagenævnet bemærker sluttelig, at de hensyn, som Energistyrelsen skal tage ved overvejelserne om bevillingstildeling, jf. elforsyningslovens 19, 33 og 51, stk. 1, ikke omfatter interne forhold mellem koncernforbundne selskaber. Det kan derfor ikke kritiseres, at Energistyrelsen har behandlet og godkendt aktieselskabets bevillingsansøgning uagtet den strid, andelshaverne måtte føre internt i andelsselskabet vedrørende om aktieselskabet er stiftet i uoverensstemmelse med andelsvedtægterne. Side 6 af 6 Energiklagenævnets afgørelse Energistyrelsens afgørelse af 1. juli 2002 stadfæstes. Sagen har været behandlet på nævnets møde den. Afgørelsen er truffet i henhold til 89 i lov om elforsyning (lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003 med senere ændringer), og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen er sendt til klager og advokat Jørn Bonnesen på vegne af Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. og Rolfsted og Omegns Forsyningspligtselskab A/S, samt til Energistyrelsen. P. N. V. Christen Boye Jacobsen Nævnsformand / Thomas Andersen Thrane Fuldmægtig

[...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

[...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

(Elforsyning) 24. juni 2004 J.nr.: 11-167 Eksp.nr.: 15631 TAT

(Elforsyning) 24. juni 2004 J.nr.: 11-167 Eksp.nr.: 15631 TAT (Elforsyning) Elsam A/S, Fredericia, over Energitilsynet af 26. maj 2003 Pladsleje for benyttelse af dele af Eltra s offshore transformerplatform ved Horns Rev Havvindmøllepark Nævnsformand, professor,

Læs mere

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr.2006-0008068). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere

Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring

Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring 5-7. Arveret 4. Forvaltningsret 114.3 123.1 123.2. Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring En far klagede over at Civilstyrelsen havde afslået

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

(Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. 8. november 2004 J.nr.: 11-203 Eksp.nr.: 17944 TAT

(Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. 8. november 2004 J.nr.: 11-203 Eksp.nr.: 17944 TAT (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 4. marts 2004 NESA Forsyning A/S ændring af prisen for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S v/advokat Per Hemmer over Energitilsynet af 20. november 2002 Udstedelse af pålæg til Sydjysk Affaldsvarme I/S

Haderslev Kraftvarmeværk A/S v/advokat Per Hemmer over Energitilsynet af 20. november 2002 Udstedelse af pålæg til Sydjysk Affaldsvarme I/S (Elforsyning & Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S v/advokat Per Hemmer over Energitilsynet af 20. november 2002 Udstedelse af pålæg til Sydjysk Affaldsvarme I/S Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2007 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2007. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 28. marts 2011 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 28. marts 2011 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGER Odense Kraftvarmeværk A/S, DONG Energy

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 (Elforsyning) SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi [klagers navn udeladt] [klagers adresse udeladt] 2300 København S Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi Den 30. juli 2004

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune Sagsnr. 2012-00325 Doknr. 212679 Dato 13-03-2014 Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune har ved brev af 20. august 2012 med bilag henvendt

Læs mere