Opstart af virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opstart af virksomhed"

Transkript

1 - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål er, om virksomheden skal etableres som en personligt ejet virksomhed eller placeres i et selskab. Dette valg har betydning for risikoprofil, skattemæssige forhold mv. Kapitalgrundlag Ved stiftelse af en virksomhed, der ejes og drives af stifteren selv, stilles ikke krav om tilvejebringelse af kapital af en bestemt størrelsesorden. Men opstart af egen virksomhed vil dog i næsten alle tilfælde forudsætte en vis kapital. Ved stiftelse af et selskab er der krav om indskud af selskabskapital. For anpartsselskaber er mindstekravet kr. og for aktieselskaber kr. Der er mulighed for, at selskabskapitalen kun indbetales delvist med mindst 25 % af den registrerede nominelle kapital. Dog skal der i alle tilfælde være indbetalt kr. Hæftelse Ved etablering af egen virksomhed hæfter stifteren fuldt ud for de forpligtelser, som stifteren pådrager sig i forbindelse med driften af virksomheden, herunder for kassekreditten, leverandørgæld, lønninger til ansatte, A-skatter, moms etc. Stifteren hæfter med hele sin formue.

2 - 2 Drives virksomheden i selskabsform, er det som det ganske klare udgangspunkt kun selskabet, der hæfter for forpligtelser vedrørende virksomheden. Selskabets kreditorer kan således ikke søge sig fyldestgjort i virksomhedsejerens personlige formue. Dette har stor betydning, hvis der etableres virksomhed, hvor driften er forbundet med en vis risiko. Endvidere er der mulighed for at opdele forskellige virksomheder i flere selskaber og herved afgrænse risikoen for de enkelte aktiviteter. Eksempelvis kan risikoen forbundet med opstart af et nyt forretningsområde afgrænses overfor allerede etablerede forretningsområder. I praksis er det set, at en murermester etablerer et særskilt selskab for hvert parcelhus, han opførte, således at et eventuelt erstatningsansvar som følge af mangler kun kunne rettes mod det selskab, der havde opført netop det parcelhus, hvor der var fejl og mangler. I praksis vil forholdene dog ofte se anderledes ud. Således vil ejeren af en nystartet virksomhed i selskabsform oftest blive afkrævet en personlig kaution i forbindelse med selskabets etablering af en kassekredit i et pengeinstitut. Afhængigt af kautionens udformning vil ejerens risiko dog oftest være maksimeret til kassekredittens maksimum. Herved kender ejeren af selskabet den maksimale risiko forbundet med virksomhedens drift. Det er klart, at et pengeinstitut vil ønske at minimere sin risiko ved at sikre sig ejerens medhæftelse for selskabets gæld. Dette gælder naturligvis særligt i krisetider. Men herudover spiller det også en rolle, at ejeren ved sin medhæftelse viser, at han tror på virksomhedens levedygtighed. For sagen er jo den, at det er vanskeligt at overbevise en bank om en forventet succes i en virksomhed, som end ikke stifteren selv tror på. Skattemæssige betragtninger De skattemæssige forhold har betydning dels ved den løbende drift af virksomheden og dels i forbindelse med et eventuelt salg. I forbindelsen med den løbende drift af virksomheden har det som udgangspunkt ikke betydning, hvorvidt virksomheden drives i selskabsform eller i personligt regi. Dette skyldes virksomhedsskatteordningen, som et langt stykke af vejen ligestiller beskatningen af den personligt drevne virksomhed med beskatning af selskaber, hvis virksomhe-

3 - 3 den giver overskud. Men giver virksomheden underskud, er der stor forskel på, om virksomheden drives som en personlig ejet virksomhed eller drives i selskabsform. Navnlig i forbindelse med opstart af virksomhed er det ikke usædvanligt, at driften giver et underskud. Her vil ejeren af den personligt drevne virksomhed kunne trække underskuddet fra i eventuel anden personlig indkomst, eksempelvis i lønindkomst, ligesom underskuddet vil kunne overføres til fradrag i en ægtefælles personlige indkomst. Drives virksomhed med underskud i selskabsform, kan underskuddet ikke udnyttes af virksomhedsejeren personligt. Underskuddet kan i stedet fremføres til fradrag i senere års overskud i selskabet. I tilfælde, hvor virksomhedsejeren har flere selskaber, eksempelvis i en situation, hvor flere forretningsområder er delt op i flere selskaber, og der er etableret et fælles holdingselskab, vil reglerne om sambeskatning medføre, at underskud fra ét selskab fradrages i overskuddet fra andre selskaber. I forbindelse med et eventuelt salg af virksomheden vil overdragelse af virksomhed i selskabsform kunne ske som en aktieoverdragelse. En eventuel fortjeneste ved virksomhedssalget vil således komme til beskatning som en gevinst på aktier/anparter efter aktieavancekatningslovens regler. I tilfælde, hvor virksomhedsejeren benytter en holdingstruktur, dvs. et selskab, der ejer driftsselskabet, vil holdingselskabets fortjeneste på aktierne være skattefri. Virksomheden kan således realiseres uden skattemæssige konsekvenser. Først når virksomhedsejeren hæver pengene i selskabet, skal der således ske beskatning. Omvendt vil en overdragelse af en personlig ejet virksomhed medføre, at gevinster på aktiverne beskattes. Således vil eksempelvis værdistigninger på ejendomme, gevinst på immaterielle aktiver, herunder oparbejdet goodwill, og genvundne afskrivninger på driftsmidler komme til beskatning.

4 - 4 Regulering af forholdet mellem flere ejere Ejes virksomheden af flere personer, har valget af virksomhedsform betydning for den indbyrdes regulering. En personlig ejet virksomhed med flere ejere, eksempelvis et interessentskab, er ikke reguleret af lovgivning. Samarbejdet reguleres således udelukkende af interessentskabskontrakten. Denne aftalefrihed giver mulighed for at indrette virksomheden på individuelle vilkår under hensyn til de konkrete forhold. Omvendt vil en manglende stillingtagen til samarbejdet i form af en interessentskabskontrakt betyde, at samarbejdet reelt ikke er reguleret. Dette giver risiko for betydelige problemer i forbindelse med løsning af selv simple tvister i samarbejdet. Drives virksomheden i selskabsform, vil ejernes indbyrdes forhold som minimum være reguleret af selskabsloven i relation til beskyttelse af minoriteter, repræsentation, generelle afstemningsregler mv. Ejerne kan naturligvis supplere selskabslovens grundlæggende bestemmelser med særaftaler fastsat i en såkaldt ejeraftale. International samhandel I praksis har der vist sig en tendens til, at udenlandske aktører foretrækker at handle med virksomheder, som drives i selskabsform. Baggrunden herfor kan umiddelbart synes irrationel taget i betragtning, at kapitalselskabet medfører en begrænset hæftelse for ejerne. Men her må det haves for øje, at selskabsformen er velkendt i det meste af verden. I den sammenhæng kan selskabsformen tages som udtryk for, at selskabet opfylder krav til registrering og er underlagt en lovmæssig regulering. Valg af virksomhedsform De ovenfor nævnte forhold kan ikke sammenfattes til en generel anbefaling om at drive virksomhed i den ene eller den anden form. Det vil altid bero på en vurdering af de konkrete forhold, hvilken form, der vil være at foretrække. Herunder kan det have betydning, hvilken fase virksomheden befinder sig i.

5 - 5 Eksempelvis kan det være hensigtsmæssigt at etablere en virksomhed i personligt regi og herved undgå krav til stiftelseskapital. Endvidere vil underskud i etableringsfasen kunne fradrages i anden personlig indkomst. Når virksomheden har fundet fodfæste, og driften resulterer i et overskud, kan det ofte være relevant at omdanne virksomheden til et selskab. Herefter kan virksomheden udbygges med begrænset risiko eller eventuelt sælges helt eller delvist. Men mislykkes projektet, eller opstår der eksempelvis uventede erstatningskrav, kan den nybagte virksomhedsejer risikere at måtte gå fra hus og hjem. Virksomhedsoverdragelse Der er naturligvis ikke noget til hinder for at sælge en virksomhed, som ejeren hidtil har ejet personligt. Drives virksomheden i selskabsform, kan en overdragelse af virksomheden ske enten som en overdragelse af aktierne i selskabet eller som en overdragelse af selskabets aktivitet, der således sælges ud af selskabet. Drives virksomheden i selskabsform, og ejes dette selskab af et holdingselskab, vil der være mulighed for at undgå beskatning af fortjeneste ved salget på salgstidspunktet, idet beskatningen således først sker successivt, når pengene hæves i holdingselskabet. Også omkostningerne ved salget, herunder stempel, afgifter m. v., vil være mindre, end hvis virksomheden med fast ejendom drives som en personlig ejet virksomhed. o

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

OMSTRUKTURERING VED VIRKSOMHEDSOMDANNELSE OG AKTIEOMBYTNING

OMSTRUKTURERING VED VIRKSOMHEDSOMDANNELSE OG AKTIEOMBYTNING HOVEDOPGAVE HD-R Copenhagen Business School OMSTRUKTURERING VED VIRKSOMHEDSOMDANNELSE OG AKTIEOMBYTNING Rikke Nanet Bach Jensen Mikael Sohn Ottesen Indholdsfortegnelse FORORD... 5 1. INDLEDNING... 6 1.1

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING AALBORG UNIVERSITET CAND.MERC.AUD. KANDIDATAFHANDLING SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING Forfatter Christian Kattenhøj Vejleder Henrik Vestergaard Andersen Afleveringsdato 17. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform

K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform K/S Personselskaberne Valg af selskabsform Indledning K/S karakteristika Består af to grupper af selskabsdeltagere Mindst én komplementar og mindst én kommanditist. Begge grupper kan være såvel fysiske

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering Working Paper 1999/2 Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering af Jens Møller, Peter Tærø Nielsen & Ole Bjørn CESFO Center for Småvirksomhedsforskning Indholdsfortegnelse Forord 3 Revisors rådgivning

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 På 3 regionale kurser i januar 2012 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Skattenyt 2011/12 Mandag den 16. januar 2012

Læs mere

Valg af virksomhedsform set over 20 år

Valg af virksomhedsform set over 20 år Copenhagen Business School 2013 HD Regnskab og Økonomistyring Hovedopgave Valg af virksomhedsform set over 20 år Med fokus på skat som en omkostning Vejleder: Henrik Meldgaard Udarbejdet af: Mette Dahlgaard

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen 1 1. Indledning Flere undersøgelser har vist, at små og mellemstore

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere