Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter"

Transkript

1 August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund Der er behov for at afdække mulighederne for at anvende finansielle instrumenter under EU s strukturfonde. I den foregående strukturfondsperiode har forskellige typer finansielle instrumenter været anvendt: - Lånefond (Nordjylland) - Egenkapitalfond (Sjælland) - Kombination af egenkapital og lånefond tilknyttet rådgivningsforløb Accelerace (Midtjylland, Syddanmark, Hovedstaden) Fra de regionale vækstfora er der forskellige ønsker til anvendelsen af sådanne instrumenter fremover. Der er i alle tilfælde behov for en gap-analyse for at afdække behovet, og for at et initiativ vedr. finansielle instrumenter kan udvikles og midler kan anvendes. Anledningen til igangsættelsen af gap-analysen er et fælles initiativ under navnet Team Vækst Danmark, som er tænkt som et elitetræningsforløb for vækstvirksomheder. Der skal tilvejebringes finansiering til vækstvirksomhederne, og mulighederne for finansielle instrumenter under strukturfondene skal derfor undersøges. De regionale vækstfora indstiller til Erhvervsstyrelsen om anvendelse af EU s strukturfondsmidler, Regionalfondens og Socialfondens mål 2-midler. Inden for strukturfondsprogrammerne for er der mulighed for at anvende finansielle instrumenter. Betingelsen for at kunne udvikle og anvende finansielle instrumenter er, at der udarbejdes en såkaldt Gap-analyse, som påviser, om der er et gap i det finansielle marked, der betyder, at den type af kapital, som det ønskede finansielle instrument skal tilvejebringe, ikke findes. Konstateres der et gap kan der tages stilling til igangsættelse af en proces for etablering af finansielle instrumenter under strukturfondene. Som led i gap-analysen undersøges andre finansieringsmuligheder udover strukturfondene, herunder nationale ordninger, som kan opfylde de ønskede formål. I programperioden kan finansielle instrumenter anvendes under tre forskellige prioriteter i EU-strukturfondene henholdsvis Regionalfonds- og Socialfondsprogrammet: - Regionalfondsprogrammet prioritetsakse 2 Flere Vækstvirksomheder - Regionalfondsprogrammet prioritetsakse 3 Energi- og Ressourceeffektive virksomheder

2 - Socialfondsprogrammet prioritetsakse 1 Iværksætteri og jobskabelse, investeringsprioritet 1 Selvstændig virksomhed, iværksætteri og virksomhedsetablering, herunder innovative SMV er De finansielle instrumenter, der kan støttes under programmet, vil være fremmedkapital inden for udvalgte områder, hvor det finansielle instrument vil fungere som understøttende for de definerede tematiske mål og aldrig være et generelt låneinstrument (Nærmere oplysninger om de tre anvendelsesområder i bilag 1) Beskrivelse af opgaven Gap-analysen igangsættes primært for at adressere behovet for finansiering af vækstvirksomheder. Analysen skal imidlertid være dækkende for alle de tre nævnte prioritetsakser. Analysen skal være dækkende for den regionale erhvervsudviklingsindsats og således omfatte de emner og målgrupper for finansiering, som de regionale vækstfora har mulighed for at rette deres indsats imod. Analysen skal bygge på både kvantitativ og kvalitativ metode. Der er behov for afdækning af: - Eksisterende finansielle instrumenter for små og mellemstore virksomheder i de fem regioner - Eksisterende muligheder for finansiering af vækst og innovation - Analyse af små og mellemstore virksomheders finansieringsbehov, herunder forskellige segmenter af virksomheder og behovet for forskellige typer finansiering - Analyse og vurdering af, hvordan målrettede finansieringsinstrumenter kan bidrage til at tiltrække og udvikle flere vækstvirksomheder og accelerere væksten i virksomhederne - Analyse af regionale forskelle i adgang til og anvendelse af finansielle instrumenter (Der skal gennemføres en dialog med alle involverede regioner med henblik på at identificere de rette aktører i hver region) - Analyse af eventuelle gaps i det finansielle marked og behovet for de typer af finansielle instrumenter, som EU-strukturfondsprogrammerne giver mulighed for. Med andre ord hvorvidt der er visse typer af virksomheder/projekter, der har vanskeligt ved at finde finansiering på markedet på bestemte stadier af virksomhedens/projektets udvikling. Samtidig vurderes, i hvilken grad yderligere finansieringsmuligheder kunne fremme en positiv udvikling i vækstvirksomheder i Danmark generelt og tiltrække vækstvirksomheder fra udlandet. Eventuelle regionale forskelle analyseres. - Andre finansieringsmuligheder og instrumenter udover de, der beskrives i strukturfondene inddrages i undersøgelsen. Når det er muligt vurderes eventuelt gap for de enkelte regioner og forskelle mellem regionerne. - På baggrund af eventuelle påviste gaps eller uudnyttet potentiale analyseres behovet for og karakteren af et understøttende finansieringsinstrument for virksomheder i et målrettet vækstforløb. Herunder ses på fordele og ulemper ved regionale og landsdækkende løsninger. Det perspektiveres, hvordan det kan etableres inden for eller uden for strukturfondene - Ved konstatering af gap skal der i henhold til EU-forordningen være en vurdering af størrelsen og omfanget af det offentlige investeringsbehov

3 Analysen skal omfatte inddragelse af viden og synspunkter fra en række erhvervsfremmeaktører og finansielle aktører, herunder: - regioner/vækstforumsekretariater - væksthuse - innovationsmiljøer og forskerparker - venturekapitalselskaber og regionale investeringsfonde - Vækstfonden - erhvervsorganisationer Analysen skal bygge på og opdatere eksisterende viden på feltet. En nylig rapport fra Finansrådet mfl. bør inddrages: Rapport om risikovillig kapital fra Finansrådet mfl. (2014) apital_ pdf Derudover årlige rapporter fra Vækstfonden om markedet for finansiering af innovation og vækst. Rapport fra en tidligere tilsvarende undersøgelse kan rekvireres: Ernst & Young (for Region Hovedstaden): Analyse af behovet for en regional kapitalfond (2009) Af EU-forordningen om strukturfondene artikel 37 fremgår de specifikke krav til gapanalysen for at den skal kunne danne et formelt grundlag for senere beslutning om anvendelse af finansielle instrumenter under strukturfondene. (Se bilag 1) Krav til tilbudsgiver Tilbudsgiver skal råde over indsigt i det finansielle marked og markedet for finansiering af vækstvirksomheder. Det analyseteam, der skal løse opgaven, skal have viden og erfaring på følgende områder: - Analyser af det finansielle marked - Kendskab til finansielle produkter til virksomheder - Kendskab til eksisterende offentligt støttede finansieringstilbud - Viden om problemstillinger i forbindelse med etablering og finansiering af mindre virksomheder - Vækstiværksættere og vækstvirksomheder - Venture- og innovationsfinansiering - Kendskab til EU s strukturfonde og statsstøtteregler Dokumentation i form af CV er og referencer vedlægges tilbuddet. Tentativ tidsplan (2014) 25. august Anmodning om tilbud udsendes 23. september Modtagelse af tilbud 30. september Aftale indgås 17. november Midtvejsstatus og foreløbige resultater forelægges 15. december Færdig rapport afleveres Afgivelse af tilbud

4 Region Sjælland varetager indhentning af tilbud på vegne af de fem regioner. Tilbud indsendes senest 23. september 2014 kl til Tilbudsgiver skal udarbejde tilbud med følgende oplysninger: Tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nr. Juridisk ansvarlig og kontaktperson Beskrivelse af forståelse af opgaven Hovedaktiviteter samt tidsplan Metode for løsning af opgaven Evt. samarbejdspartnere Medarbejderressourcer til at løse opgaven Budget inkl. tidsanvendelse og timesatser Bilag: CV på analyseteam og referencer

5 Bilag 1 EU krav til finansielle instrumenter og gap-analysen 1 Finansielle instrumenter I den nye strukturfondsprogramperiode kan finansielle instrumenter anvendes under tre forskellige prioriteter i henholdsvis Regionalfonds- og Socialfondsprogrammet: - Regionalfondsprogrammet prioritetsakse 2 Flere Vækstvirksomheder - Regionalfondsprogrammet prioritetsakse 3 Energi- og Ressourceeffektive virksomheder - Socialfondsprogrammet prioritetsakse 1 Iværksætteri og jobskabelse, investeringsprioritet 1 Selvstændig virksomhed, iværksætteri og virksomhedsetablering, herunder innovative SMV er De finansielle instrumenter, der kan støttes under programmet, vil være fremmedkapital inden for udvalgte områder, hvor det finansielle instrument vil fungere som understøttende for de definerede tematiske mål og aldrig være et generelt låneinstrument (Nærmere oplysninger om de tre anvendelsesområder i bilag 1) Regionalfondsprogrammet prioritetsakse 2 Flere Vækstvirksomheder: Det finansielle instrument skal etableres med henblik på at understøtte målet om at øge antallet af vækstvirksomheder og ligge i forlængelse af et projekt om screening af SMV er med vækstpotentia-le samt rådgivning og sparring om udløsningen af vækstpotentialerne, herunder særligt med henblik på implementering af vækstplanerne Regionalfondsprogrammet prioritetsakse 3 Energi- og Ressourceeffektive virksomheder: Det finansielle instrument skal etableres med henblik på at understøtte målet om at forbedre energi- og ressourceeffektiviteten i SMV er og ligge i forlængelse af et projekt om screening af SMV er med potentiale til at blive mere ressource- og energieffektive samt rådgivning og sparring om udløsningen af dette potentiale, herunder særligt med henblik på implementering af grønne forretningsmodeller Socialfondsprogrammet prioritetsakse 1 Iværksætteri og jobskabelse, investeringsprioritet 1 Selvstændig virksomhed, iværksætteri og virksomhedsetablering, herunder innovative SMV er: Det finansielle instrument skal etableres med henblik på at understøtte målet om at øge be-skæftigelsen i nystartede virksomheder og ligger i forlængelse af et projekt om målrettet råd-givning til iværksættere. Denne indsats vil dog hvis den ønskes anvendt - skulle målrettes yderligere, da formålet ikke er at lancere et generelt låneinstrument til iværksættere. 1 Kilde: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. deecember 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Fond Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/ artikel 37.

6 Gap-analyse Af EU-forordningen om strukturfondene artikel 37 fremgår følgende om finansielle instrumenter og kravene til Gap-analysen: Finansielle instrumenter gennemføres til støtte for investeringer, som forventes at være finansielt levedygtige, men ikke kan opnå tilstrækkelig finansiering fra markedskilder Støtte til finansielle instrumenter baseres på en forhåndsvfurdering, som har dokumenteret markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold, og den anslåede størrelse og det anslåede omfang af de offentlige investeringsbehov, herunder de typer finanielle instrumenter, der skal støttes. En sådan forhåndsvurdering skal omfatte a) En analyse af markedssvigt, suboptimale investeringsforhold og investeringsbehov for politikområder og tematiske mål eller investeringsprioriteter, der skal adresseres med henblik på at bidrage til opfyldelsen af specifikke mål under en prioritet, som skal støttes via finansielle instrumenter: denne analyse skal baseres på tilgængelig god praksis metodologi b) En vurdering af merværdien af de finansielle instrumenter, som det overvejes at støtte via ESI-fondene, overensstemmelsen med andre former for offentlig intervention på samme marked, mulige statsstøttekonsekvenser, den påtænkte interventions proportionalitet og foranstaltninger med henblik på at minimere markedsforvridningen c) En vurdering af, hvilke yderligere offentlige og private midler der potentielt kan tilvejebringes af det finansielle instrument helt ned til den endelige modtager (forventet løftestangseffekt), herunder, hvis det er relevant, en vurdering af behovet for og omfanget af præferencebetaling for at tiltrække medfinansiering fra private investorer og/eller en beskrivelse af de mekanismer, som skal anvendes til at fastslå behovet for og omfanget af sådan præferencebetaling, som f.eks. en konkurrencedygtig eller hensigtsmæssig uafhængig vurderingsproces d) En vurdering af erfaringerne fra lignende instrumenter og forhåndsvurderinger, som medlemsstaterne tidligere har foretaget, og en beskrivelse af, hvordan sådanne erfaringer vil blive udnyttet fremover e) Den foreslåede investeringsstrategi, herunder gennemgang af mulighederne for gennemførelsesordninger, jf. artikel 38, de finansielle produkter, der skal tilbydes, de endelige modtagere, der er målgruppen, og den påtænkte kombination med tilskud, alt efter omstændighederne f) Præcisering af de forventede resultater og af, hvordan det pågældende finansielle instrument forventes at bidrage til opfyldelsen af de specifikke mål for den relevante prioritet, herunder indikatorer for dette bidrag g) Bestemmelser om, at forhåndsvurderingen kan tages op til revision og ajourføres efter behov under gennemførelsen af ethvert finansielt instrument, hvis gennemførelse er baseret på denne vurdering, såfremt forvaltningsmyndigheden i gennemførelsesfasen finder, at

7 forhåndsvurderingen myligvis ikke længere giver et præcist billede af markedsvilkårene på gennemførelsestidspunktet.

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter. 19. januar 2015 Rapport

Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter. 19. januar 2015 Rapport 19. januar 2015 Rapport Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland Gapanalyse vedrørende finansieringsinstrumenter Forord De fem regioner har bedt

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007 REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Årsrapport 2007 1 DISPOSITION 1.0 INDLEDNING OG IDENTIFIKATION AF PROGRAMMET... 3 1.1 ÅRSRAPPORTERNES INDHOLD OG FORORDNINGSGRUNDLAG:...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Program for eksport og internationalisering i Region Midtjylland

Program for eksport og internationalisering i Region Midtjylland Program for eksport og internationalisering i Region Midtjylland Investering i fremtidens internationale vækstvirksomheder 20. august 2014 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Baggrund og

Læs mere

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan).

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan). Brevid: 2576303 Annoncering efter tilbud Titel Annoncering efter tilbud på rådgiverydelse vedrørende: Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland i områder, hvor der ikke umiddelbart sker dækning

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene Erhvervsstyrelsen og KL Evaluering af Væksthusene April 2013 FORORD De fem Væksthuse blev etableret i 2007 som led i strukturreformen. De er organiseret som selvstændige, erhvervsdrivene fonde stiftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2011 KOM(2011) 662 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET En ramme for næste generation af innovative finansielle instrumenter - EU's

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

INITIATIVER NYE OG MINDRE VIRKSOMHEDER SOM LEVERANDØRER TIL KOMMUNERNE

INITIATIVER NYE OG MINDRE VIRKSOMHEDER SOM LEVERANDØRER TIL KOMMUNERNE FEM INITIATIVER NYE OG MINDRE VIRKSOMHEDER SOM LEVERANDØRER TIL KOMMUNERNE UGE 46 / 15.- 21. november 2010 Arrangementerne i UGE 46 er del af den verdensomspændende Global Entrepreneurship Week, som skaber

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012. November 2013

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012. November 2013 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 November 2013 BERETNING OM REVISIONEN AF EU-MIDLER I DANMARK I 2012 Indholdsfortegnelse I. Erklæring om EU-midler i Danmark i

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2009

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2009 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-11-2009 Projekt slut dato: 31-12-2014 Bevilling A: Sjælland: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer CAT-gruppen powerpoint.ppt CV Allan

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse Innovation og Viden 12. februar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Socioøkonomisk beskrivelse

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Dato: 13.05.2011

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 611 endelig 2011/0273 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt.

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt. 9 1-01-76-8-07 4. Iværksætterprogram for vækstiværksættere - Handlingsplanens pkt. 6.4 Resumé Der igangsættes et iværksætterprogram målrettet især de ambitiøse og vækstpotentielle iværksættere med det

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse:

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse: Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Projekttitel: CAT Invest Zealand A/S Projektperiode: Startdato: 01.11.2009 Slutdato: 31.12.2014 Projektets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet...5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 11 2.1 Resultater

Læs mere