Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Jesper Kaltoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Jesper Kaltoft Den offentlige uddannelsesdag 2014"

Transkript

1 Praksis og tendenser inden for udbudsretten v/ partner Jesper Kaltoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

2 2 Udvalgte temaer fra det seneste års tid Profylaksebekendtgørelser efter Fastweb Annonceringspligt ved grænseoverskridende interesse Obligatorisk udelukkelse - proportionalitet Afvisning som uegnet, hvis ingen krav til dokumentation? Muligheden for indhentning af supplerende oplysninger Teknisk afklaring hvor går grænsen? Udskiftning af ansøger/tilbudsgiver ved konkurs Evalueringsmodeller - Pris Positiv opfyldelsesinteresse Et kuriosum

3 3 Profylaksebekendtgørelse ordregiveren finder Lovbemærkningerne til HHL 4, stk. 1 Såfremt Klagenævnet på et senere tidspunkt vil træffe afgørelse om, at en kontrakt ikke lovligt kunne indgås uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, og Klagenævnet vurderer, at ordregiveren har foretaget en åbenbar urigtig vurdering med hensyn til, at udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet ikke finder anvendelse, kan Klagenævnet erklære kontrakten for uden virkning. Klagenævnets vurdering af, hvorvidt ordregiveren har foretaget en åbenbar urigtig vurdering, må ske ud fra en objektiv vurdering af overtrædelsens karakter, hvor udbudsreglernes klarhed bør indgå i vurderingen. Den begrundelse, som ordregiveren har angivet i bekendtgørelsen, jf. stk. 2, nr. 3, kan inddrages i Klagenævnets vurdering. [ ] KLFU af 5. december 2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S mod Erhvervsskolen Nordsjælland Henset til ordlyden af lov om håndhævelse af udbudsreglerne 4 og den EU-retlige baggrund i direktiv 2007/66/EF finder klagenævnet, at den pågældende lovbemærkning ikke hjemler en efterfølgende tilsidesættelse af en ordregivers vurdering af tilladeligheden af at indgå kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Klagenævnet har derfor ikke taget stilling til, om indklagede har foretaget åbenbart urigtig vurdering af pligten til at afholde udbud efter udbudsdirektivet ved indgåelsen af kontrakten med Canon Business Center Nordsjælland uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Østre Landsrets dom af 20. december 2013 i sag 19. afd. B Finn Frogne A/S mod Rigspolitiet (angiveligt anket til Højesteret) Landsretten lægger efter bevisførelsen, herunder Peter Carpentiers forklaring og de udtalelser, som Kammeradvokaten afgav i forløbet til CFB, til grund, at CFB s vurdering af, at indgåelsen af bevisaftalen med Terma A/S var tilladt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsreglerne, ikke var en åbenbart urigtig vurdering. KLFU fastholdt under henvisning til Konica Minolta-kendelsen - sin position i kendelse af 11. marts 2014 HSHansen A/S mod Bygningsstyrelsen

4 4 Profylaksebekendtgørelse ordregiveren finder EU-Domstolens dom af 11. september 2014 i sag C-19/13 Fastweb Det italienske sikkerhedsministerium tildelte uden udbud en kontrakt til Telecom Italia med henvisning til, at Telecom Italia var eneste mulige økonomiske aktør. Den italienske domstol fandt, at kontrakten skulle annulleres, da det ikke var bevist, at kontrakten af tekniske årsager alene kunne tildeles den pågældende leverandør, men samtidig, at det ikke var muligt at erklære kontrakten for uden virkning, da der var indrykket en profylaksebekendtgørelse. Den italienske domstol stillede præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen om, hvorvidt en national ret, hvor der er sendt en profylaksebekendtgørelse, aldrig og under ingen omstændigheder kan [må] beslutte, at kontrakten er uden virkning, selv om det er lagt til grund, at de bestemmelser, hvorefter kontrakten på bestemte betingelser må tildeles uden afholdelse af en udbudsprocedure, er blevet tilsidesat. Generaladvokat Bots forslag til afgørelse af 10. april 2014 (punkt 80): To my way of thinking, Article 2d(4) of Directive 89/665 cannot introduce an automatic mechanism of that nature, at the risk of compromising the effectiveness of the provisions introduced by the EU legislature in Directive 2007/66 and of infringing some of the fundamental principles recognised by that legislature vis-à-vis the economic operator who has been adversely affected. [ ] I therefore consider it essential that, in the course of its verification of the conditions laid down in Article 2d(4) of Directive 89/665, the review body assess the conduct of the contracting authority. In my view, it should, in particular, determine whether the contracting authority acted in good faith and with due diligence when concluding the contract and whether the reasons it has given for awarding the contract [ ] without publishing a contract notice in the Official Journal are or were legitimate.

5 5 Profylaksebekendtgørelse ordregiveren finder EU-Domstolens dom af 11. september 2014 i sag C-19/13 Fastweb (fortsat) Domstolen (præmis 50): Den instans, der er ansvarlig for klageproceduren, er [ ] forpligtet til [ ] at undersøge, om den ordregivende myndighed har udvist den fornødne omhu [acted diligently], og om den ordregivende myndighed kunne vurdere [could legitimately hold], at betingelserne [ ] faktisk var opfyldt. Hvad ligger der i, at ordregiveren finder o Ordlyden af HHL 4, stk. 1 og kontroldirektivets artikel 2d, stk. 4, indikerer en subjektiv vurdering, o men ifølge Domstolen skal det vurderes (af klageinstansen), om ordregiveren har udvist den fornødne omhu, og (måske) om ordregiveren var berettiget til at forvente, at kontrakten kunne indgås uden udbud (objektivisering på linje med lovbemærkningerne til HHL 4, stk. 1) o Objektiv vurdering fra klageinstansen af, om en tilstrækkelig grundig myndighed burde have vidst, at kontrakten var udbudspligtig, eller o mere subjektivt præget vurdering af, om ordregiveren konkret og reelt var i god tro og om ordregiveren - omstændighederne taget i betragtning - har foretaget en tilstrækkelig grundig vurdering?

6 6 Profylaksebekendtgørelse ordregiveren finder EU-Domstolens dom af 11. september 2014 i sag C-19/13 Fastweb (fortsat) Domstolen (præmis 48 og 51) skal den nævnte begrundelse klart og utvetydigt angive de betragtninger, der ligger til grund for den ordregivende myndigheds vurdering af, at den kunne indgå kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, med henblik på at gøre det muligt for de interesserede parter under fuldt kendskab til sagen [with full knowledge of the relevant facts] at afgøre, om sagen skal indbringes for den instans, der er ansvarlig for klageproceduren, og for sidstnævnte at udøve en effektiv kontrol. Betydelige krav til begrundelsen (faktum og jus) Vanskeligt for ordregiver at påberåbe sig en ikke-anført (ikke-korrekt) begrundelse som grundlag for, at ordregiver har udvist den fornødne omhu Begrundelsen skal inddrages af klageinstansen trods ordlyden af lovbemærkningerne til HHL 4, stk. 1 ( kan )

7 7 Annonceringspligt - grænseoverskridende interesse KLFU af 6. marts 2014 G4S Security Services A/S mod Region Syddanmark Region Syddanmark indhentede tilbud på en kontrakt om varetagelse af sikkerhedsfunktionen på Psykiatrisk Afdeling, Middelfart (bilag II B tjenesteydelse). Indhentningen af tilbud blev gennemført med forhandling efter direkte henvendelse til 4 potentielle tilbudsgivere (herunder klageren) uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse eller annonce. Klageren gjorde gældende, at kontrakten havde en klar grænseoverskridende interesse med henvisning til kontraktens værdi, og at det er tilstrækkeligt for, at der indtræder en udbudspligt, at der er en potentiel grænseoverskridende interesse.

8 8 Annonceringspligt - grænseoverskridende interesse KLFU af 6. marts 2014 G4S Security Services A/S mod Region Syddanmark (fortsat) KLFU: Der skal foretages en samlet vurdering af alle de omstændigheder, der gør sig gældende i det konkrete tilfælde, herunder kontraktens genstand og anslåede værdi, de særlige forhold, der kendetegner den berørte sektor (markedets størrelse og struktur, handelspraksis og lignende), samt det geografiske sted, hvor kontrakten skal udføres. Indklagede kunne i form af et arbejdsnotat dokumentere at have foretaget denne vurdering Tjenesteydelser, som er omfattet af UBD bilag II B, er optaget på bilaget ud fra en antagelse om, at kontrakter vedrørende sådanne tjenesteydelser ikke umiddelbart, i betragtning af deres særlige karakter, frembyder nogen grænseoverskridende interesse. Der må derfor, til fastlæggelse af, at der alligevel foreligger en klar grænseoverskridende interesse, påvises mere end blot en teoretisk potentiel interesse. Den omhandlede kontrakt kan alene udføres ved fysisk tilstedeværelse i Danmark, og der er stillet et sagligt og proportionalt krav om, at de medarbejdere, der skal udføre opgaven, skal kunne tale og forstå dansk. Der er endvidere stillet krav om, at sikkerhedsfunktionen skal bemandes hele døgnet. Kontraktens varighed er som udgangspunkt 2 år, dog med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år. Der foreligger ikke oplysninger om, i hvilket omfang tilsvarende opgaver tidligere er tildelt udenlandske virksomheder. Ikke grænseoverskridende interesse (kontraktværdi 5,5 mio. kr.)

9 9 Obligatorisk udelukkelse - proportionalitet EU-Domstolens dom af 10. juli 2014 i sag C-358/12 - Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici Italiensk retsregel påbyder ordregivere at udelukke tilbudsgivere fra offentlige udbud, hvis de er i restance med sociale bidrag, bl.a. hvis restancen overstiger EUR 100 Tilbudsgiver konkret udelukket fra et udbudt bygge- og anlægsarbejde som følge af restance på EUR 278 for sociale bidrag Forventet kontraktsum på opgaven var EUR 4,8 mio. Domstolen: o Udelukkelsesreglen var lovlig og proportional og forfulgte lovlige, objektive hensyn, eftersom en økonomisk aktørs manglende betaling af socialsikringsbidrag generelt indikerer en manglende troværdighed, påpasselighed og seriøsitet hos denne sidstnævnte for så vidt angår overholdelsen af dennes retlige og sociale forpligtelser (præmis 33) o En præcis tærskel sikrede ligebehandling og retssikkerhed (præmis 34) o Medlemsstaterne har ret til at implementere direktivets udelukkelsesgrunde i større eller mindre grad på baggrund af retlige, økonomiske eller sociale overvejelser (præmis 38) Rosenmeier: o Ingen kommentarer, da afgørelsen forekommer oplagt Og dog : o Manglende betaling af sociale bidrag er en fakultativ udelukkelsesgrund, jf. UBD artikel 45, stk. 2, litra e o Eksempler på, at systematiske lovbestemmelser om obligatorisk udelukkelse er blevet anset for disproportionale (fx C-213/07, Michaniki, C- 376/08, Serrantoniog C-465/11, Forposta) o Præambel 101 i det nye UBD taler om, at mindre uregelmæssigheder bør kun under ekstraordinære omstændigheder føre til udelukkelse af en økonomisk aktør o Nyt UBD artikel 57, stk. 6 self cleaning

10 10 Afvisning som uegnet, hvis ingen krav til dokumentation? KLFU af 3. september 2013 UAB Tauro Zenklas mod Vejdirektoratet Offentligt udbud efter UBD af en entreprise om udførelse af vind- og støjskærme på Vejlefjordbroen. Tildelingskriteriet var laveste pris. I udbudsbekendtgørelsen var angivet, at tilbudsgiverne på forespørgsel skulle dokumentere deres økonomiske og tekniske kapacitet ved at give oplysninger i henhold til UBD artikel 47 og 48 ingen krav om oplysninger til brug for vurderingen af egnethed og ingen mindstekrav fastsat. Klagers tilbud der havde laveste pris - blev afvist med henvisning til, at der var tale om en teknisk og sikkerhedsmæssigt krævende opgave af relativt stor størrelse, hvorfor Vejdirektoratet ikke vurderede, at klagers faglige og økonomiske formåen var tilstrækkelig til at udføre entreprisen. Klagers årlige omsætning udgjorde ca. 1/5 af den tilbudte entreprisesum og den krævede sikkerhedsstillelse var omkring fire gange så stor som klagers egenkapital

11 11 Afvisning som uegnet, hvis ingen krav til dokumentation? KLFU af 3. september 2013 UAB Tauro Zenklas mod Vejdirektoratet (fortsat) Artikel 44 må forstås således, at de ordregivende myndigheder ikke skal, men kan fastsætte minimumskriterier (mindstekrav) for egnethed, jf. også Klagenævnets tidligere praksis. Efter udbudsdirektivets artikel 36 skal en udbudsbekendtgørelse indeholde de oplysninger, der er nævnt i udbudsdirektivets bilag VII A. Af punkt 17 i bilaget fremgår, at udbudsbekendtgørelsen skal indeholde:»udvælgelseskriterier og oplysninger om den økonomiske aktørs personlige forhold samt de oplysninger og formaliteter, der er nødvendige for vurderingen af de økonomiske og tekniske minimumskrav, denne skal opfylde. Eventuelle specifikke minimumstærskel-krav. «. Indklagedes udbudsbekendtgørelse af 20. juni 2012 indeholder ikke krav til tilbudsgiverne om afgivelse af oplysninger om tilbudsgiverens økonomiske og finansielle kapacitet eller tekniske kapacitet, og den mulighed, ordregiveren har efter udbudsdirektivets artikel 51 for at anmode om oplysninger hos en tilbudsgiver, forudsætter, at disse oplysninger skal supplere eller uddybe allerede afgivne oplysninger. Afvisningen af klagers tilbud var uberettiget annullation af tildelingsbeslutningen.

12 12 Muligheden for indhentning af supplerende oplysninger EU-Domstolens dom af 10. oktober 2013 i sag C-336/12 - Manova Undervisningsministeriet udbød efter annonceringsreglerne i TBL afsnit II driften af syv regionale vejledningscentre. Udbuddet blev gennemført som et begrænset udbud, hvor ansøgningen om prækvalifikation bl.a. skulle vedlægges ansøgerens seneste balance. Syddansk Universitet og Københavns Universitet havde oprindeligt ikke vedlagt ansøgningen om prækvalifikation den krævede balance, hvorfor Undervisningsministeriet efterfølgende indhentede disse oplysninger. Undervisningsministeriet gjorde under sagen gældende, at UBDs regler om indhentelse af supplerende oplysninger ikke finder anvendelse, at indhentning af balancen ikke havde til formål at forvride den effektive konkurrence, og at der ikke var opstillet mindstekrav vedrørende tilbudsgiverens økonomiske formåen i udbudsmaterialet.

13 13 Muligheden for indhentning af supplerende oplysninger EU-Domstolens dom af 10. oktober 2013 i sag C-336/12 - Manova (fortsat) KLFU af 10. marts 2010: Da hverken Syddansk Universitet eller Københavns Universitet imidlertid indleverede seneste balancer, som indklagede havde krævet af alle ansøgere, skulle indklagede have afvist anmodningerne om prækvalifikation fra de to universiteter. Indklagede rettede i stedet henvendelse til universiteterne og foranledigede, at de indleverede de manglende oplysninger, og indklagede handlede dermed i strid med princippet om ligebehandling. Domstolen på baggrund af præjudiciel forelæggelse fra Østre Landsret: Ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsforpligtelsen er til hinder for enhver forhandling mellem den ordregivende myndighed og en tilbudsgiver inden for rammerne af en udbudsprocedure, hvilket i princippet indebærer, at et tilbud ikke kan ændres efter dets afgivelse, hverken på den ordregivende myndigheds initiativ eller tilbudsgiverens initiativ. Det følger heraf, at den ordregivende myndighed ikke må anmode en tilbudsgiver, hvis tilbud ifølge myndigheden er upræcist eller ikke i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i udbudsbetingelserne, om supplerede oplysninger. Domstolen har imidlertid præciseret, at artikel 2 i [UBD] ikke er til hinder for, at oplysningerne vedrørende buddet i enkelttilfælde kan berigtiges eller suppleres, bl.a. fordi de åbenlyst blot kræver en præcisering eller for at bringe åbenlyse indholdsmæssige fejl til ophør (præmis 32)

14 14 Muligheden for indhentning af supplerende oplysninger EU-Domstolens dom af 10. oktober 2013 i sag C-336/12 - Manova (fortsat) Følgende krav skal dog (jf. sag C-599/10, SAG ELV Slovensko) overholdes: o Anmodning om supplerende tilbudsoplysninger, som først kan fremsættes efter, at den ordregivende myndighed har fået kendskab til alle buddene, skal i princippet rettes mod alle virksomheder i samme situation. o Anmodningen skal omfatte alle de punkter i buddet, der skal suppleres. o Anmodningen må ikke føre til, at tilbudsgiver i virkeligheden fremsætter et nyt tilbud. o Anmodningen må ikke uberettiget begunstige eller forskelsbehandle den eller de ansøgere, som har været genstand for denne anmodning. o Den ordregivende myndighed kan således anmode om, at de oplysninger, der fremgår af en sådan ansøgning, i enkelttilfælde berigtiges eller suppleres, for så vidt som en sådan anmodning vedrører forhold eller oplysninger, såsom offentliggjorte balanceoplysninger, som det objektivt kan kontrolleres forelå forud for udløbet af fristen for anmodning om deltagelse i et udbud. o Anmodning er udelukket, hvis udbudsmaterialet krævede fremsendelse af det manglende dokument eller den manglende oplysning, idet ansøgeren ellers ville blive udelukket fra udbuddet. Tilsvarende gælder for ansøgninger om at deltage i en udbudsforretning under prækvalifikationsfasen i et begrænset udbud.

15 Teknisk afklaring hvor går grænsen? KLFU af 31. januar 2014 Avaleo ApS mod Vejle Kommune Sagen angik et offentligt udbud efter UBD vedrørende levering og drift af et IT-system til Vejle Kommunes velfærdsforvaltning. I udbudsmaterialet var der angivet en lang række mindstekrav med udtrykkelig angivelse af, at tilbud, der ikke opfyldte mindstekravene, ville blive betragtet som ukonditionsmæssige. Vejle Kommune modtog to tilbud, ét fra Avaleo ApS og ét fra CSC Scandihealth A/S. I tilbuddet fra CSC var det angivet, at tilbuddet opfyldte alle mindstekravene CSC beskrev (selv om det ikke var et krav), hvordan man ville opfylde alle mindstekrav. Efter modtagelsen af tilbuddene bad Vejle Kommune CSC bekræfte, at tilbuddet opfyldte en række nærmere angivne mindstekrav, herunder mindstekravet om snitflader idet det ikke fremgik af tilbuddet (en liste, der fremstod som udtømmende sammenholdt med en beskrivelse), at de krævede snitflader til Stofmisbrugsdatabasen var omfattet af tilbuddet. CSC bekræftede, at alle mindstekrav ville blive opfyldt, hvorefter Vejle Kommune valgte at indgå kontrakt med CSC.

16 Teknisk afklaring hvor går grænsen? KLFU af 31. januar 2014 Avaleo ApS mod Vejle Kommune (fortsat) KLFU: Risikoen for den uklarhed, der følger af, at de anførte steder i tilbuddet ikke er overensstemmende, påhviler tilbudsgiveren. Henset til tilbudsgiverens angivelser vedrørende de konkret tilbudte snitflader kan de generelle bemærkninger i tilbuddets indledning ikke føre til en forståelse, hvorefter tilbuddet med sikkerhed omfatter snitflader til Stofmisbrugsdatabasen. En sikker, hurtig og effektiv afklaring af tilbuddets oprindelige indhold kunne under de nævnte omstændigheder, hvor der ikke er konkrete holdepunkter for, at der foreligger en klar skrive-, slå- eller regnefejl eller lignende, ikke opnås blot ved at anmode tilbudsgiveren om at oplyse eller bekræfte dennes intention med tilbuddet. Dette skyldes, at tilbudsgiveren i en sådan situation efter omstændighederne vil kunne have en stærk interesse i at søge at forbedre sit oprindelige tilbud, således at det bliver konditionsmæssigt. Vejle Kommune havde forhandlet med CSC efter afleveringen af CSCs tilbud og inden kontrakttildelingen om CSCs forbehold for udbudsmaterialet. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at henvendelsen og CSCs svar efter deres ordlyd alene efterspurgte og indeholdt en bekræftelse på, at tilbuddet var konditionsmæssigt. Det kunne heller ikke tillægges betydning, at beskrivelsen ikke var krævet i medfør af udbudsmaterialet. Beslutningen om at indgå kontrakt med CSC blev som følge heraf annulleret.

17 Udskiftning af ansøger/tilbudsgiver ved konkurs KLFU af 28. januar 2014 MT Højgaard A/S og Züblin A/S mod BaneDanmark Banedanmark udbød i et begrænset udbud efter FVD hovedparten af anlægsarbejderne forbundet med etablering af en ny jernbane fra København til Ringsted. Interessentskabet JV Pihl Aarsleff TP 4 Urban Tunnels I/S bestående af Per Aarsleff A/S ( Aarsleff ) og Pihl & Søn A/S ( Pihl ) blev prækvalificeret til at afgive tilbud. Den 26. august 2013 afsagde S&H konkursdekret over Pihl, og den 27. august 2013 blev der indgivet et tilbud, der fremtrådte som afgivet af interessentskabet. BaneDanmark tillod, at Aarsleff kunne indtræde i udbudsproceduren i stedet for interessentskabet og traf senere beslutning om at tildele kontrakten til Aarsleff (uanset at Aarsleff ikke var blevet prækvalificeret). Klager gjorde under klagesagen gældende, at kontrakten ikke kunne tildeles Aarsleff, da selskabet ikke var blevet prækvalificeret til at afgive tilbud. BaneDanmark gjorde gældende, at der var tale om en ekstraordinær omstændighed, og at Aarsleff også isoleret set opfyldte betingelserne for at blive prækvalificeret.

18 Udskiftning af ansøger/tilbudsgiver ved konkurs KLFU af 28. januar 2014 MT Højgaard A/S og Züblin A/S mod BaneDanmark (fortsat) KLFU (i delkendelse om spørgsmålet om opsættende virkning): Den foreliggende situation, hvor ændringen er indtruffet inden ordregiveren har truffet tildelingsbeslutning og indgået kontrakt, adskiller sig væsentligt fra tilfælde, hvor der, efter at der er indgået kontrakt med en tilbudsgiver, indtræder en situation, hvor tilbudsgiveren tages under insolvensbehandling. Der er endvidere ikke blot tale om, at en interessent er udtrådt af interessentskabet, men også om, at tilbuddet blev indgivet af en virksomhed alene, nemlig Per Aarsleff A/S. Det forhold, at en ordregiver har prækvalificeret et interessentskab, indebærer ikke, at de enkelte interessenter i interessentskabet hver for sig er blevet prækvalificeret, og det gælder uanset at ordregiveren på baggrund af ansøgningen måtte være i stand til at konstatere, at interessenterne hver især opfyldte betingelserne herfor. På det foreliggende grundlag anså Klagenævnet det for sandsynligt, at klageren ville få medhold i sin påstand om annullation og dermed, at betingelsen om fumus boni juris var opfyldt. Kendelse om forelæggelse af præjudicielt spørgsmål for EU-Domstolen afsagt den 18. august 2014

19 19 Evalueringsmodeller - Pris KLFU af 8. oktober 2013 Ansaldo STS S.p.A. mod Banedanmark "Også i klagenævnets praksis antages det, at der tilkommer ordregiveren et vidt skøn både ved fastlæggelsen af metoden (»modellen«) til bedømmelsen af tilbuddene og ved selve bedømmelsen af tilbuddene. Hvis ordregiveren vurderer, at flere forskellige evalueringsmodeller kunne være egnede, kan ordregiveren inden for de nævnte rammer vælge den model, som efter ordregiverens vurdering er den sagligt set mest velegnede til at identificere»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«. Den omstændighed, at forskellige modeller fører til forskellige resultater, og at ordregiveren først har truffet valget mellem modeller efter at have modtaget tilbuddene, ændrer ikke herpå."

20 Evalueringsmodeller - Pris KLFU af 1. juli 2014 Havnens Skibsreparationer A/S og Nettobådene A/S mod Trafikselskabet Movia Udbud med forhandling efter FVD af kontrakt om havnebussejllads i Københavns Havn. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Prækvalifikation af tre virksomheder, men kun to tilbudsgivere Arriva Danmark A/S og Havnens Skibsreparationer A/S/Nettobådene A/S, afgav tilbud. Tildeling til Arriva. Klage med påstand om, at der var handlet i strid med FVD ved anvendelse af en fremgangsmåde for evalueringen af underkriteriet pris, som var egnet til at medføre en vilkårlig pointtildeling, idet indklagede fastlagde en usædvanlig pointmodel efter, at indklagede havde gjort sig bekendt med indholdet af tilbuddene.

21 Evalueringsmodeller - Pris KLFU af 1. juli 2014 Havnens Skibsreparationer A/S og Nettobådene A/S mod Trafikselskabet Movia (fortsat) KLFU: Priskriterium med en vægt på 40 % hvorefter points blev givet ud fra en lineær funktion, hvor maksimumpoints blev tildelt på baggrund af en basispris, mens der ikke blev givet point til priser, der oversteg basisprisen med 6 % eller derover, var ikke lovlig: En så stejl kurve vil med mindre helt særlige forhold gør sig gældende på det pågældende marked være uforudsigelige for tilbudsgiverne og egnet til at forrykke forholdet mellem underkriteriet pris og de øvrige underkriterier, selv hvis alle tilbuddene lå inden for dette spænd. Bevisbyrden for at sådanne særlige forhold gør sig gældende, påhviler den ordregivende myndighed. Denne bevisbyrde skærpes yderligere af, at den konkret anvendte evalueringsmodel blev fastsat efter modtagelsen af de endelige tilbud, og at den indebar, at en af i alt kun to tilbudsgivere slet ikke fik point ved evalueringen i relation til underkriteriet pris. Dertil kommer, at netop fastsættelsen af det snævre prisspænd på 6 % reelt var afgørende for, hvilken tilbudsgiver, der vandt udbuddet.

22 Evalueringsmodeller - Pris KLFU af 14. oktober 2014 Grontmij A/S mod Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Udbud af drift mv. af ledningsejerregister som begrænset udbud efter UBD Prækvalifikation af fem virksomheder, herunder klageren Tildelingsbeslutning til fordel for COWI Omregning af pris til pointskala (0 til 5), jf. KFST-model, med henblik på at sikre, at pris reelt kommer til at udgøre 35 %, sådan som det var angivet i udbudsbetingelserne Pointtildeling på 97, 106 og 111 point på ikke nærmere oplyst pointskala Indklagede gjorde gældende, at modellen er fastlagt ud fra indklagedes erfaringer med markedet og dermed indklagedes berettigede forventning til prisspredning tilbudspriserne viste sig at ligge langt tættere end forventet Klage med påstand om, at der var handlet i strid med UBD ved at have anvendt en evalueringsmodel, som ikke sikrer den i udbudsbetingelserne oplyste vægtning og kun anvender en begrænset del af pointskalaen.

23 Evalueringsmodeller - Pris KLFU af 14. oktober 2014 Grontmij A/S mod Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (fortsat) KLFU: Der tilkommer ordregiveren et vidt skøn både ved fastlæggelsen af evalueringsmodel og ved selve evalueringen af tilbuddene. [ ] Ved fastlæggelsen af evalueringsmodellen for underkriteriet»pris«vil ordregiveren normalt bl.a. kunne lægge vægt på den prisspredning, der på forhånd kunne forventes under hensyn til udbuddets indhold og karakter samt det pågældende marked. Det forhold, at det ved modtagelsen af tilbuddene i det konkrete udbud kunne konstateres, at der alene var meget små spredninger i de tilbudte priser, fører ikke i sig selv til, at den evalueringsmodel for prisen, som indklagede har valgt, ikke kan anvendes. Der gælder udbudsretligt blandt andet et krav om, at en given pointskala skal være fastsat under hensyn til det konkrete udbud og det marked, der er tale om. Der gælder derimod ikke udbudsretligt et krav om, at hele pointskalaen konkret skal udnyttes.

24 24 Positiv opfyldelsesinteresse Højesterets dom af 15. juni 2012 i sag 88/2010 Montaneisen GmbH mod Kystdirektoratet Højesteret finder, at det må påhvile Kystdirektoratet, som har overtrådt udbudsreglerne ved ikke at afvise Minegruppens tilbud, at sandsynliggøre, at man, hvis Minegruppens tilbud var blevet afvist, ikke ville have antaget Montaneisens tilbud, men ville have annulleret udbuddet. Ved vurderingen af dette spørgsmål må der lægges vægt på, at Danmark var internationalt forpligtet til at gennemføre minerydningen, og at Kystdirektoratet var underlagt et vist tidspres. Der må endvidere lægges vægt på, at det på grund af opgavens særlige karakter ikke kunne forventes, at der ved et genudbud ville fremkomme flere eller væsentligt ændrede tilbud. Det må tillige tages i betragtning, at spørgsmålet om at frafalde rydning af ZZ-42-tændere i stranden ikke var fremme på det tidspunkt, hvor Kystdirektoratet skulle tage stilling til de afgivne tilbud. Endelig må der lægges vægt på, at der ikke foreligger konkrete holdepunkter for at antage, at Kystdirektoratet ikke kunne have fået den nødvendige merbevilling. Højesteret finder, at Kystdirektoratet på denne baggrund ikke har sandsynliggjort, at en afvisning af Minegruppens tilbud ville have ført til, at udbuddet blev annulleret. Det må herefter lægges til grund, at Montaneisens tilbud ville være blevet antaget. Montaneisen har derfor krav på erstatning for det tab, selskabet har lidt ved, at dette ikke skete.

25 Positiv opfyldelsesinteresse KLFU af 4. februar 2014 UAB Tauro Zenklas mod Vejdirektoratet KLFU ad erstatningsspørgsmålet: Navnlig efter de fremkomne oplysninger om klagerens omsætning og egenkapital set i forhold til størrelsen og kompleksiteten af den udbudte kontrakt har indklagede sandsynliggjort, udbuddet ville være blevet annulleret, såfremt indklagede ikke havde bortset fra klagerens tilbud, der havde den mindste pris. En annullation under disse omstændigheder ville ikke have været usaglig. Hertil kommer, at indklagede den 18. juli 2012 tildelte en kontrakt til klageren vedrørende udbud om»støjskærm Rødovre«(Vestvolden) til en væsentlig lavere værdi, og at indklagede i nær tidsmæssig sammenhæng med anmodningen i nærværende sag om oplysninger om klagerens omsætning og referencer samt bekræftelse på sikkerhedsstillelse gentagne gange måtte rykke for sikkerhedsstillelsen, og den 2. oktober 2012 ophævede den pågældende kontrakt, da klageren ikke havde stillet garanti i henhold til den tildelte kontrakt. På denne baggrund har klageren ikke alene med erklæringen af 10. september 2012 fra ADB ERGO sandsynliggjort, at klageren ville være i stand til at stille den betydeligt større garanti, der i henhold til kontrakten vedrørende Vejlefjordbroen skulle stilles, og dermed opfylde kontrakten. Ikke anledning til at tage stilling til erstatningsopgørelsen, der tog udgangspunkt i en dækningsgrad på knapt 50 % (!) eller til spørgsmålet om eventuel negativ kontraktinteresse, da der ikke var nedlagt påstand herom.

26 26 Et kuriosum EU-Domstolens dom af 15. oktober 2013 i sag T-457/10 Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen Evropaïki Dynamiki ( ED ) blev forbigået i forbindelse med Kommissionens ( DG DIGIT) udbud af en IT-kontrakt og klagede bl.a. over følgende forhold: o Manglende udelukkelse af det vindende konsortium, hvori deltog et medlem, der tidligere var blevet dømt for korruption o Upræcise tildelingskriterier o Væsentlige fejl i tilbudsevalueringen o Manglende begrundelse Endvidere klagede man over: o Kommissionens inhabilitet som følge af i) mange tidligere klager fra EDs side over EU-institutioner; og ii) generaldirektøren for DG DIGITs søgsmål om ærekrænkelse anlagt mod ED ved de belgiske domstole (!) Ikke medhold ***

27 27 Kontakt Jesper Kaltoft Partner København EU- & Konkurrenceret T M E København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade Aarhus C Danmark Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai T F E

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 Anders Birkelund Nielsen, Partner abn@bechbruun.com 2 Fortolkning af betingelsen om, at ordregiveren finder

Læs mere

Kontraktændringer: Muligheder og risici. v/ partner Anders Birkelund Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014

Kontraktændringer: Muligheder og risici. v/ partner Anders Birkelund Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Kontraktændringer: Muligheder og risici v/ partner Anders Birkelund Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Overblik Kontraktændringer Den udbudsretlige kontekst Væsentlige retskilder Direktiver,

Læs mere

Nyere udbudsretlige afgørelser

Nyere udbudsretlige afgørelser Nyere udbudsretlige afgørelser Dansk Forening For Udbudsret 22. maj 2014 Tina Braad, Partner Bech-Bruun Disposition Profylaksebekendtgørelse ond tro Udbud med forhandling usædvanlig dyre tilbud Rammeaftaler

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Aktuel udbudsretlig praksis

Aktuel udbudsretlig praksis Aktuel udbudsretlig praksis 1 Aktuel udbudsretlig praksis Udvalgte emner 1 Opsættende virkning 2 Udbudspligtige (tillægs-)kontrakter Anvendelse af profylakse-bekendtgørelse 3 Forudgående offentliggørelse

Læs mere

Nyt fra udbudsretten. H.P. Rosenmeier

Nyt fra udbudsretten. H.P. Rosenmeier Nyt fra udbudsretten H.P. Rosenmeier Indledning 2 I den begrænsede tid, jeg har fået, har jeg tænkt mig at omtale følgende afgørelser i prioriteret rækkefølge: 1. Klagenævnets kendelse af 4. maj 2016,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Indkøbsjura 2014 siden sidst

Indkøbsjura 2014 siden sidst Indkøbsjura 2014 siden sidst Sune Troels Poulsen København den 18. juni 2014 Dias 1 Oversigt Generelt Færre klagesager Flere KFST vejledninger Domme i normalt antal Domme og kendelser udvalgte emner Profylaxe

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Nyhedsbrev Udbud

Nyhedsbrev Udbud Nyhedsbrev Udbud 30.05.2016 KONSORTIER KAN REDUCERE BLANDT DELTAGERNE EFTER PRÆKVALIFIKATION 30.5.2016 I sagen om Banedanmarks nye jernbanestrækning mellem København og Ringsted har EU-Domstolen slået

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Kontraktændringer: Muligheder og risici. v/ specialistadvokat Christian Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014

Kontraktændringer: Muligheder og risici. v/ specialistadvokat Christian Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Kontraktændringer: Muligheder og risici v/ specialistadvokat Christian Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Overblik Kontraktændringer - Den udbudsretlige kontekst Hvornår er en ændring væsentlig?

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 K E N D E L S E Flex Cap v/lars Henrik Hirsch og JV Bilen v/jørgen Vork (advokat Nikolaj Nikolajsen, Randers) mod Nordjyllands

Læs mere

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu?

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Anders Birkelund Nielsen Overblik Kort om tildeling og evalueringsmetode Eksempler på evalueringsmodeller Kort om C-6/15 TNS Dimarso NV KFST

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation Resumeer af offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden august 2014. Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbuds kompetence efter udbudsloven

Klagenævnet for Udbuds kompetence efter udbudsloven Klagenævnet for Udbuds kompetence efter udbudsloven Landsdommer Kirsten Thorup, næstformand Landsdommer, ph.d., Michael Ellehauge, formand Klagenævnet for Udbud Dansk Forening for Udbudsret 27. januar

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 3. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 3. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 3. juli 2014 K E N D E L S E HHM A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Direktoratet for Kriminalforsorgen (Kammeradvokaten

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 (Mette Langborg, Sidse Buch) 15. januar 2013 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Vejen Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Pointmodel ikke ok på grund af stor pointforskel ved lille prisforskel

Pointmodel ikke ok på grund af stor pointforskel ved lille prisforskel Resumeer af samtlige, offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden juli 2014. Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034174 (Nikolaj Aarø-Hansen, Steen Treumer) 1. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034174 (Nikolaj Aarø-Hansen, Steen Treumer) 1. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034174 (Nikolaj Aarø-Hansen, Steen Treumer) 1. juli 2014 K E N D E L S E Havnens Skibsreparationer A/S og Nettobådene A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 K E N D E L S E HSS Engineering ApS med konsortium (advokat Henrik Holtse, Aarhus) mod Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Statistik fra Klagenævnet for Udbud (årsberetning 2014)

Statistik fra Klagenævnet for Udbud (årsberetning 2014) IKA Indkøbsjura 2015 n sidst - med den seneste nye praksis Sune Troels Poulsen, advokat, partner, Andersen Partners 1 Statistik fra Klagenævnet for Udbud (årsberetning 2014) Klagenævnets kendelser har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Januar 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Model for prisevaluering skal udformes efter det

Læs mere

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen 2 Temaer Status på lovgivningsprocessen Hvilke væsentlige ændringer medfører den nye lov? Fokus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Vibeke Steenberg, Kent Petersen) 6. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Vibeke Steenberg, Kent Petersen) 6. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021423 (Katja Høegh, Vibeke Steenberg, Kent Petersen) 6. april 2010 K E N D E L S E Triona AB (advokat Stig Evers Kalsmose-Hjelmborg, København) mod Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 14. september 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret 30. september 2014

Dansk Forening for Udbudsret 30. september 2014 Dansk Forening for Udbudsret 30. september 2014 EU-domstolens dom af 11. september 2014 i sag C-19/13, Fastweb fra et ordregiverperspektiv v/ Morten Kroon Partner, advokat (H) 25 43 03 17 kro@kammeradv.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Nyhedsbrev Udbud

Nyhedsbrev Udbud Nyhedsbrev Udbud 16.04.2015 KONCESSIONER OG GRÆNSE- OVERSKRIDENDE INTERESSE 16.4.2015 Klagenævnet for Udbud har i en ny kendelse inddraget de endnu ikke implementerede tærskelværdier i det nye Koncessionsdirektiv

Læs mere

PRIMO-seminar, Odense Rådhus 29. oktober 2013. Seneste praksis. Jesper Kaltoft, Bech-Bruun

PRIMO-seminar, Odense Rådhus 29. oktober 2013. Seneste praksis. Jesper Kaltoft, Bech-Bruun PRIMO-seminar, Odense Rådhus 29. oktober 2013 Seneste praksis Jesper Kaltoft, Bech-Bruun Kontrakter uden for direktiv og tilbudslov Kendelse af 4. februar 2013, SDI Media A/S mod Danmarks Radio Frivillig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024199 (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011 K E N D E L S E Graphic Wave ApS (advokat Michael Thiesen, København) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Leverandørjura Siden sidst Sune Troels Poulsen Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist 6. Manglende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 Praksis og tendenser inden for udbudsretten v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Udvælgelse (prækvalifikation og egnethedsvurdering) Kan der indhentes supplerende oplysninger?

Læs mere

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret Odense 21. januar 2009 Program KLFU af 19. december 2008, UAB Baltic Orthoservice

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 K E N D E L S E Kardex Danmark AB (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Region Syddanmark, (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Udbud efter forhandling

Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling Med og uden udbudsbekendtgørelse v/ partner, advokat Tom Holsøe Den juridiske ramme Hvad er forhandling? "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11998 (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 K E N D E L S E Cale Danmark A/S (selv) mod Køge Kommune (advokat Lars Korterman) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Debatmøde om lovforslaget til den nye udbudslov Opsigelse af kontrakter

Debatmøde om lovforslaget til den nye udbudslov Opsigelse af kontrakter Debatmøde om lovforslaget til den nye udbudslov Opsigelse af kontrakter v/advokat Lotte Hummelhøj Medlemsmøde i Dansk Forening For Udbudsret torsdag den 15. januar 2015 Opsigelse af kontrakter Artikel

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Indkøbsjura 2013 - Siden sidst

Indkøbsjura 2013 - Siden sidst Indkøbsjura 2013 - Siden sidst Sune Troels Poulsen København den 19. juni 2013 Dias 1 Oversigt Nye love Ændring af tilbudsloven (december 2012) Ændring af håndhævelsesloven (juni 2013) Domme og kendelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Evalueringsmetoder og offentliggørelse heraf. Dansk Forening for Udbudsret 27. januar 2016 Tina Braad, partner

Evalueringsmetoder og offentliggørelse heraf. Dansk Forening for Udbudsret 27. januar 2016 Tina Braad, partner Evalueringsmetoder og offentliggørelse heraf Dansk Forening for Udbudsret 27. januar 2016 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudslovens 160 Stk. 1. En ordregiver skal i udbudsmaterialet angive kriterierne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 K E N D E L S E MFI Office Solutions Ltd. (advokat Tina Braad, Århus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021953 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 K E N D E L S E Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (selv) mod By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET

NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET Der er følgende nyheder på udbudsområdet: Domme fra De Europæiske Fællesskabers Domstol 29. januar 2014, T-158/12, European Dynamics Belgium SA, Europeans Dynamics Luxembourg SA,

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Seneste nyt inden for udbudsretten

Seneste nyt inden for udbudsretten Seneste nyt inden for udbudsretten Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Anders Birkelund Nielsen og partner Jesper Kaltoft Håndhævelsesloven er ændret pr. 1. juni 2013 Klagefrister

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 24. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 24. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018443 (Michael Kistrup, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 24. marts 2009 K E N D E L S E FMT A/S (selv) mod Vestforbrænding (advokat Jesper Kaltoft, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere