Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv."

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen i 2007 har kommunerne fået et eksplicit ansvar for sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til borgerne. Kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse er styrket mange steder og i 2013 kom det politiske udspil om Det nære sundhedsvæsen. Kommunernes rolle i Det nære sundhedsvæsen handler om to overordnede elementer: 1. Sygdomsbehandling som er rehabilitering og behandling af kronikere 2. Sygdomsforebyggelse som er rammer og tiltag for et sundere liv for borgerne Mange ting spiller ind på arbejdet med borgernes sundhed bl.a. ulighed i sundhed og hvorvidt det sunde valg er det nemme valg. Kommunerne arbejder målrettet på at skabe sunde rammer for borgernes hverdag, arbejde sundhedsfremmende i alle kontakter med borgerne og etablere forebyggelsestiltag til borgere med særlige behov og dermed medvirke til at reducere uligheden i sundhed. Mange borgere henvises til tilbud i forbindelse med sygdomsbehandling og - forebyggelse i kommunerne. Tilbuddene skal bidrage til, at borgerne har mindre brug for at anvende sygehussystemet, og at borgerne på længere sigt kan være en del af arbejdsmarkedet, eller længere tid i eget hjem. Der er således tale om såvel forebyggelse, rehabilitering og behandling. De kommunale haller, motionstilbud, stier, parker og lignende (i det følgende Hallerne ) kan med fordel indgå i udrulningen af Det nære sundhedsvæsen, og dermed anvendes både ift. den sygdomsbehandling og sygdomsforebyggelse, som kommunerne står med. Hallerne har fat i borgerne i alle faser af livet, hvilket giver en unik mulighed for indflydelse på sygdomsforebyggelsen. Med en målrettet indsats har hallerne mulighed for at bidrage til sygdomsforebyggelse hos både nuværende og nye brugere, og der er også potentiale for bidrag til sygdomsbehandling i form af rehabilitering af kronikere. Samtidig er der mulighed for at spille ind i den sociale dagsorden i forhold til børn og unges mentale sundhed og sociale behov igennem tilbud, som integrerer motion og sociale aktiviteter Det samme gør sig gældende i forhold til ældre og andre borgere med sociale behov. Mange undersøgelser viser, at der er meget ledig kapacitet i hallerne, og der derfor er mulighed for at gøre hallerne til en endnu større integreret del af borgernes forebyggelse, rehabilitering og behandling for ikke at tale om fritid. Fx gennem indtænkning af andre områder, hvor borgerne naturligt har sin gang som biblioteker. Det kan fx være:

2 I Gigantium i Aalborg og Kultur- og Idrætshallerne i Kalundborg har man indført Jumpfood, som er et koncept, der tilbyder sund kost i hallernes cafeteria. Jumpfood er en slags fastfoodens Pippi Langstrømpe, der skubber til en gammel verden af hotdogs, cowboytoast og slush-ice. Jumpfood hviler på en antagelse om, at sund mad betaler sig, både for den der nyder maden og for forretningen, der serverer den. Vejen Idrætscenter har udvidet til at tilbyde langt mere målrettede aktiviteter og tilbud til borgerne, som fx motion og sundhed, kultur og events, ferie og overnatning, sport og leg og meget mere. Idrætscentret udnytter beliggenhed og faciliteter til at ramme de behov borgerne har og skaber en arbejdsplads, der arbejder på tværs af både faggrupper og forvaltninger i virkeligheden. Det betyder, at de både rammer et forebyggelsesbehov i form af tilbud, som matcher den mentale sundhed og tilbud som understøtter den fysiske træning. Formål De offentlige tilbud kan i langt højere grad tilpasses borgernes flow, hvilket kan skabe udvikling for de kommunale tilbud og på den måde skabe en større sammenhæng mellem borgernes sundhed og idrætsfaciliteter. Det kræver udvikling af såvel medarbejderne som ledernes opgaver, kompetencefelter og ikke mindst tværfaglige samarbejde. Samtidig kræver det indsigt i borgernes behov, for at sikre, at de helt rigtige aktiviteter sættes i gang og de rigtige justeringer foretages, så endnu flere borgere bruger de kommunale tilbud. Bade- og idrætsassistenter betjener hallerne indendørs, specialarbejderne vedligeholder og udvikler udendørsområderne og halinspektørerne sikrer overblik, planlægning og arbejdsgange. Gennem et tværfagligt fokus på udvikling af faggruppernes kerneopgaver, vil de kommunale tilbud i højere grad end i dag give en større sammenhængskraft mellem kommunens tilbud og fritiden i lokalsamfundet. Samtidig vil projektet bidrage til, at fastholde og udvikle kommunale stillinger på områderne. Nuværende og nye brugere vil have mulighed for et bedre kommunalt tilbud, som kan støtte op omkring den sundheds- og forebyggelsesdagsorden, der ønskes nationalt. Projektet har dermed et tre-benet formål: Et stærkere kommunalt tilbud til nye og nuværende brugere, med målrettet indsats ift. at bidrage til sygdomsforebyggelse hos endnu flere borgere, og bidrage til sygdomsbehandling i form af rehabilitering af kronikere. En udvikling af det tværfaglige samarbejde mellem faggrupperne i en bredere forstand En udvikling af kerneopgaven og faglighederne på området Succeskriterier Projektet har grundlæggende 3 succeskriterier, som skal være med til at øget anvendelsen af de kommunale tilbud og samtidig støtte op omkring kommunernes opgave med Det nære sundhedsvæsen: Det er et succeskriterium, at der bliver en større synlighed omkring hallernes muligheder for at bidrage til både sygdomsforebyggelse hos endnu flere borgere og rehabilitering af kronikere (Det nære sundhedsvæsen). Det er også et succeskriterium, at kerneopgaven løbende udvikles, således at der arbejdes med udvikling af mere målrettede tilbud vedrørende forebyggelse og genoptræning Endelig er det et succeskriterium, at udviklingen af kerneopgaven og udførelsen af nye tiltag og aktiviteter sker i et tættere tværfagligt samarbejde blandt hallernes forskellige faggrupper.

3 Målgruppe og deltagere Udover et bedre kommunalt tilbud til flere nye og nuværende brugere i kommunerne i forhold til sundhed og forebyggelse, vil lederne og medarbejderne opleve en bedre koordinering af arbejdsopgaverne, et større ejerskab og kendskab til kerneopgaven og ikke mindst en højere faglighed. Målgruppen er således både nuværende og nye brugere og ledelse og medarbejderne. Målgrupperne vil endvidere indgå i selve udførelsen af projektet i forskellige faser. Brugerne vil indgå i fase 2 og 3. Projektets forskellige faser er beskrevet nedenfor. Styring og organisering af projektet Projektledere: Jeanette Sandberg Bossen, FOA og Katrine Nordbo Jakobsen, KL. Styregruppen for projektet er Fremfærd Bruger. Tidsplan Projektet igangsættes i marts med indhentning af erfaringer og udvikling af ideer. Eksperimenterne foreslås afviklet i 2. halvår, med opsamling af erfaringer og formidling gennem temadage i Indhold, metode og aktiviteter Projektet handler primært om at indhente og formidle den viden, der allerede eksisterer på arbejdspladserne i forhold til at understøtte opgaverne i Det nære sundhedsvæsen (forebyggelse og rehabilitering). Altså at få indblik i de haller, som har gjort en ekstra indsats for at tænke kerneopgaven bredt og tværfagligt. Samtidig handler det om at bruge projektperioden på at afprøve ideer til aktiviteter indenfor rammerne af Det nære sundhedsvæsen. Dette gennem aktiv idegenerering fra en bred pallette af interessenter og dernæst gennem aktiv udøvelse af aktiviteterne i de kommunale haller. Endelig handler projektet om at få udbredt viden og erfaringer så bredt som muligt, så andre kommuner kan lære af projektets erfaringer. Projektet gennemføres i samarbejde med eksterne konsulenter, der er specialiseret i adfærdspsykologi. Tid Fase 0: Januar - august 2016 Formidling i projektet. Fasen kører parallelt med de øvrige faser. Der skal i alle faser tænkes ind, hvordan diverse aktører i fasen kan bidrage til formidlingsovervejelserne, og det skal foregå en systematisk planlægning af, hvordan den enkelte fase kan anvendes i ift. formidling fx i form af billeder, interview, videoklip m.m. Projektets faser bidrager derved til, at den rette formidlingsform i forhold til målgruppen fastlægges. Fasen gennemføres af ekstern konsulent. Fase 1: Januar til maj Indhentning af erfaringer fra de forskellige kommunale tilbud i landet herunder erfaringer med arbejdet med tværfaglig udvikling. Erfaringerne indhentes via tillidsvalgte i 3F og FOA med inddragelse af repræsentanter fra Halinspektørerne, samt ledere fra kultur, fritid og teknik. Desuden inddrages sundhedscentrene, da de har den primære opgave med det

4 Tid nære sundhedsvæsen. Der afholdes møder/workshops udvalgte steder i landet med deltagelse af personer fra relevante faggrupper og områder. Eksterne konsulenter bidrager til planlægning og opsamling fra aktiviteterne. Fase 2: Januar til maj Undersøgelse af borgernes behov (både nuværende og potentielle brugere). I udvalgte kommuner foretages en brugerundersøgelse, blandt udvalgte borgergrupper. Brugerundersøgelsen skal afdække brugernes behov og handlemønstre. Samtidig inddrages brugerne, interesseorganisationer, patientforeninger og virksomheder i udviklingen af ideer til tilbud og aktiviteter, der rammer indenfor Det nære sundhedsvæsen. Eksterne konsulenter udfører denne fase. Både i forhold til den kvantitative og kvalitative undersøgelse. Fase 3: Juni til september Udvikling af ideer til sundheds- og forebyggelsestilbud indenfor de kommunale tilbud. Udviklingen foregår i samarbejde med en sparringsgruppe bestående af repræsentanter fra faggrupperne samt nuværende og nye brugere og andre relevante personer og organisationer/virksomheder. I denne fase sættes desuden fokus på, hvordan tværfagligt samarbejde kan medvirke til at gøre tilbuddene realistiske. Der afholdes 2 halvdagsworkshops med interessenter (Nuværende og nye brugere, interesseorganisationer, virksomheder mfl.) to forskellige steder i landet. Eksterne konsulenter bidrager til planlægning og opsamling fra aktiviteterne. Fase 4: Oktober til april 2016 Eksperimenter i 2-3 kommuner med igangsætning af konkrete sundheds- og forebyggelsestilbud til brugerne. Her afprøves, hvordan det tværfaglige samarbejde fungere i praksis, og hvordan samarbejdet kan være med til løbende at videreudvikle på kerneopgaven. På den måde vil der kontinuerligt være et fokus på at matche de behov brugerne har samt medvirke til at løfte opgaven i Det nære sundhedsvæsen. Fase 5: Maj til august 2016 Opsamling af erfaringer fra eksperimenterne. Gennem besøg og workshops opsamles den viden og de erfaringer der er gjort

5 Tid i løbet af eksperimentperioden og omdannes til gode råd og opmærksomhedspunkter i forhold til udviklingen af kerneopgaven og tværfagligt samarbejde. Der udarbejdes materiale, som kan danne grundlag for den videre formidling. Eksterne konsulenter bidrager til udarbejdelse af materiale. Fase 6: September 2016 Fastlæggelse af plan for formidling, men oplæg til Fremfærd bruger med indhold og budget. Formålet er, at formidling af projektets resultater målrettes de målgrupper, som vi gerne vil når med projektet. Planen skal indeholde overvejelser om muligheden for at overføre projektets resultater til andre kommunale bruger-områder (fx bibliotekerne). Eksterne konsulenter udarbejder aktiviteterne i denne fase. Det forventes, at der søges om ekstra midler til denne fase. Formidling af projektets resultater Projektets resultater handler om at bringe gode erfaringer og viden videre til landets øvrige kommuner. Derfor spiller formidlingsdelen i fase 6 så stor en rolle. Der fremlægges en plan og et budget for Fremfærd Bruger senest i september Evaluering af projektet Evalueringen af projektet er tænkt ind som en del af formidlingen af de gennemførte eksperimenter og erfaringer. Målet er at sikre en bred erfaringsudveksling til relevante parter. Der gennemføres en almindelig partsevaluering.

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Idrætten slår til for alle

Idrætten slår til for alle Idrætten slår til for alle Roskilde som breddeidrætskommune 2014-2016 Resume Roskilde Kommune er blevet udvalgt til at være breddeidrætskommune 2014-16 af Kulturministeriet og Nordea Fonden. Ud af de 36

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen den gode kommunale model

sundhed og trivsel på arbejdspladsen den gode kommunale model 9 skridt til sundhed og trivsel på arbejdspladsen den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens forebyggende og sundhedsfremmende indsats 9 skridt til sundhed og trivsel

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Aktiv bevægelse for alle børn og unge

Aktiv bevægelse for alle børn og unge SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Aktiv bevægelse for alle børn og unge Dato: 22. november 2012 Sagsbehandler: Rikke Gormsen Baggrund og perspektivering Danske børn er i dag langt mindre fysiske aktive

Læs mere

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Udvalg Social og Sundhed Nr.: 1 Politikområde Ældre Kort titel for løft af indsats Opklassificering af sygeplejen på

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Motorik og Sprog. BUPL, FOA og KL

Motorik og Sprog. BUPL, FOA og KL Motorik og Sprog BUPL, FOA og KL København den 2. oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og titel... 3 2 Formål og succeskriterier... 4 3 Målgrupper/deltagere... 5 4 Styring og organisering... 5 5

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Projekt-idé. Det Digitale Sundhedscenter et udviklingsprojekt om forebyggelse målrettet den enkelte borger

Projekt-idé. Det Digitale Sundhedscenter et udviklingsprojekt om forebyggelse målrettet den enkelte borger Projekt-idé Det Digitale Sundhedscenter et udviklingsprojekt om forebyggelse målrettet den enkelte borger Hvad vil vi? Vi lancerer visionen om Det Digitale Sundhedscenter som et stærkt bud på en markant

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER Til VIA University College Dokumenttype Rapport Dato September 2013 MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Projektets baggrund og formål 1 1.2 Kort præsentation

Læs mere

Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen. Formål: andre. deres eget. ved at. partnernes. Baggrund: bedst

Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen. Formål: andre. deres eget. ved at. partnernes. Baggrund: bedst Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen Ufaglærte og enlig mænds mødested der for samvær og sundhed s i landdistrikter Formål: Forsøgsprojektet vil afprøve og evaluere opbygning af

Læs mere

Børn og unge i bevægelse et samarbejdsprojekt mellem Skoleforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen

Børn og unge i bevægelse et samarbejdsprojekt mellem Skoleforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen Projekt Børn og unge i bevægelse - et samarbejdsprojekt mellem Skoleforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og CVU Nordjylland 1. Generelle oplysninger Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSJOB

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSJOB Indhold Indledning... 3 Projektbeskrivelsen sammenholdt med det faktiske forløb... 3 Er formålet med projektet opfyldt?... 3 Er projektets succeskriterier opfyldt?... 4 Projektets resultater... 5 Fælles

Læs mere

Idékatalog. Inspiration til aktiviteter, der styrker det tværsektorielle samarbejde

Idékatalog. Inspiration til aktiviteter, der styrker det tværsektorielle samarbejde Inspiration til aktiviteter, der styrker det tværsektorielle samarbejde Illustrationer : Jens Hage (www.hage.dk) Grafik : Region H Design 2. oplag, 2013 Arbejdsgruppe : Aino Homann Nielsen, Udviklingskonsulent,

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere