Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence. Perioden 1. januar 2007 til 6. februar 2012 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen har noteret sig, at Kerteminde Komm u- ne vil genoptage alle de sager, hvor CRS har meddelt a f- slag på det ansøgte, og som ikke er påklaget til Det Soc i- ale Nævn, med henblik på at kommunen træffer afgørelse i sagen. Statsforvaltningen har ikke bemærkninger til, at komm u- nen undtager de sager, hvor borgeren efterfølgende måtte være død, eller hvor borgeren er flyttet til en anden ko m- mune, ligesom statsforvaltningen ikke har bemærkninger til, at de sager, hvor en borger efterfølgende har fået b e- vilget det, der tidligere er blevet givet afslag på, heller ikke vil blive genoptaget. Statsforvaltningen har heller ikke bemærkninger til, at kommunen eventuelt indhenter nye oplysninger, hvor der konkret vurderes at være behov herfor. Ved genoptagelsen af sagerne bringer kommunen sin a d- ministration i overensstemmelse med lovgivningen. Perioden 6. februar 2012 og fremefter Det er statsforvaltningens opfat telse, at Kerteminde Kommune, som arbejdsproceduren er beskrevet i notat af 6. marts 2012, påtager sig sit myndighedsansvar, og en sagsbehandling i overensstemmelse med notatet indeb æ- rer således ikke delegation af myndighedskompetence. S T A T S F O R V A L T N I N G E N S Y D D A N M A R K S T O R E T O R V A A B E N R A A J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : S B S O E D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : E A N - N R SE- N R t i l s y n s y s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : T E L E F O N T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : Statsforvaltningen foretager ikke mere i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund:

2 Statsforvaltningen har den 11. januar 2012 udtalt følge n- de om Kerteminde Kommune og delegation af myn dighedskompetence: Perioden 1. januar 2007 til 30. maj 2011 Det er st atsforvaltningens opfattelse, at det ikke har v æ- ret i overensstemmelse med lovgivningen, at Kerteminde Kommune har overladt det sagsforberedende arbejde til CRS, da samarbejdet, som d et i hvert fald er beskrevet i notat af 20. januar 2009, medførte ulovlig delegation af myndighedskompetence. Kerteminde Kommune har derfor, som det fremgår n e- denfor, som udgangspunkt pligt til at genoptage behan d- lingen af de sager, hvor CRS har givet afs lag på det ansøgte, og som ikke er påklaget til Det Sociale Nævn. Kommunen anmodes om at oplyse, hvad den agter at f o- retage sig i den anledning. Perioden 30. maj 2011 og fremefter Selvom der er sket ændringer i om fanget af CRS s sag s- forberedende arbejde i forhold til ovenfornævnte peri o- de, kan det ikke udelukkes, at tilrettelæggelsen af CRS s sagsforberedende arbejde fort sat indebærer delegation af myndighedskompetence fra kommunen. Som samarbejdet er beskrevet i notat af 30. maj 2011, kan det ikke udelukkes, at udredning og vurdering af, hvilke hjælpemidler der er bedst egnede og billigst, i n- debærer CRS s stillingtagen til, om betingelserne for at bevilge det ansøgte er opfyldt. Det kan heller ikke afvises, at indsendelse af relevante vurderinger mv. medfører, at der ikke sker indsendelse af samtlige indhentede oplysninger af betydning for s a- gen, og at dette i sig selv kan påvirke forvaltningspr o- cessen og forvaltningsaktens indhold, også selvom det er kommunen, der skal træffe afgørelsen. Derudove r fremgår det ikke af komm unens besvarelse, hvorledes kommunen forholder sig til sagerne, når de modtages i komm unen, ud over oplysningen om, at det herefter er komm unen, der blandt andet på dette grun d- lag t ræffer afgørelse i sagen. Hvis kommunen ikke i forbindelse med modtagelsen af sagens oplysninger fra CRS forholder sig kritisk til s a- gens oplysninger, foretager afvejningen af modsatrett e- S I D E 2

3 de hensyn og foret ager en selvst ændig prøvelse af, om betingelserne for at bevilge det ansøgte er opfyldt, vil det ikke være åbenbart, at sagsforberedelsen fra CRS er uden indflydelse på forvaltningsprocessen og forval t- ningsaktens indhold. I så fald vil der være t ale om delegation af myndighed s- kompetence fra kommunen til CRS, og dette vil være i strid med lovgivningen. Kommunen bedes derfor indsende nærmere oplysninger om, hvorledes kommunen har tilrettelagt sin sagsb e- handling af de omhandlede sager, når den modtager s a- gerne fra CRS, til brug for stat sforvaltningens vurdering af, om kommunen har varetaget sit myndighe dsansvar. Kerteminde Kommune har den 29. marts 2012 oplyst fø l- gende: Med henvisning til brev af 11. januar 2012 fra Statsfo r- valtningen Syddanmark, Tilsynet, samt telefonisk ko n- takt til Tilsynet den 8. februar 2012 skal det herved meddeles, at Kerteminde Kommune vil genoptage b e- handlingen af de sager, h vor Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) har givet afslag på det ansøgte, og som ikke er påklaget til Det Sociale Nævn. Dette gælder sager i perioden fra 1. januar 2007 og frem til 6. februar På møde med CRS den 6. februar 2012 blev det blandt andet aftalt, at man for de her omhandlede sager fre m- over ville følge den procedure, som tidligere var blevet aftalt mellem CRS og Oden se Kommune, hvilket blandt andet for Kerteminde Kommunes ve dkommende medfører, at det efter nævnt e dato er kommunen, der træffer afgørelse i sagerne. Den nye procedure vedrøren de sam arbejdet med CRS fremgår af vedlagte not at, dateret 6. marts Til brug for genoptagelse af ovennævnte sager har Ke r- teminde Kom mune således fra CRS fået tilsendt liste over, hvilke borgere CRS har givet afslag i ovennævnte periode, samt skærmprint på den enkelte borger. Kert e- minde Komm une har efterfølgende anmodet CRS om af få tilsendt relevante sagsakter til brug for nærmere a f- klaring af den enkelte sag. Sådanne sagsakter er nu for de fleste sagers vedkommende modtaget i kommunen. Man vil fra Kerteminde Kommune for ovennævnte peri o- de genopt age de sager, hvor CRS har givet afslag, med undt agelse af de sager, h vor borgeren eft erføl gende S I D E 3

4 måtte være død, eller hvor borgeren er flyttet til en a n- den kommune. Dette sidste som følge af, at borgeren har fået ny opholdskommune. Sager, hvor en borger efterfø l- gende har fået bevilget det, der tidligere var blevet givet afslag på, vil heller ik ke blive genopt aget. En afgørelse vil så vidt muligt blive truffet ud fra de foreliggende o p- lysninger, men hvis sagen tilsiger det, vil der blive in d- hentet nye oplysninger til brug for sagens afgørelse. For så vidt angår de sager, der vil blive genoptaget, vil den enkelte borger fra Kerteminde Kommune få tilsendt et brev med oplysning om baggrunden for, at sagen ge n- optages. I tilfælde af at sagen er tilst rækkeligt belyst, vil nævnte brev blive ledsaget af en afgørelse i sagen. I tilfælde af at sa gen ikke fin des tilst rækkeligt belyst, vil borgeren blive anmodet om yderligere oplysninger. Følgende fremgår af notatet af 6. marts 2012: Procedure for samarbejdet mellem Kerteminde Ko m- mune og Center for Rehabilitering og Specialrådgivning ( CRS) inden for rammerne af serviceloven Kerteminde Kommune -Ved henvendelse fra borgeren til kommunen sendes a n- søgningsskema med tilhørende samtykkeerklæring til indhentelse af oplysninger ud til borgeren. Alternat ivt vejledes borgeren om at finde og udfylde ansøgning s- skemaet på komm unens hjemmeside samt sende det elekt ronisk. -Såfremt borgeren indledningsvist henvender sig t il CRS, vejleder CRS borgeren om, at ansøgningsskema skal u d- fyldes og sendes til kommunen. -Ved indkommen ansøgning med tilhørende samt ykkee r- klæring, hvor kommunen vurderer, at der er behov for CRS konsulentydelser, sendes bekræftelse til borger med oplysning om, at sagen videresendes til CRS med henblik på oplysning/udredning af sagen. -Ansøgning og samtykkeerklæring videresendes til CR S sammen med eventuelle sagsakter og andet relevant m a- teriale. Alt i kopieret form. CRS -Kontakter borger vedrørende møde eller hjemmebesøg. S I D E 4

5 -Møde eller hjemmebesøg afsluttes med en opsummering af oplysninger (part shøring), og det anføres i journ a- len/sagsakterne. -Indhenter alle relevant e oplysninger. -Part shører borgeren vedrørende event uelle nye oply s- ninger med en frist på 14 dage. -Udarbejder funkt ionsbeskrivelse (objektiv sagsfremst i l- ling af de fakt iske forhold uden indstilling eller tilke n- degivelser i øvrigt). -Foret ager i alle tilfælde praktisk afprøvning og indhe n- ter tilbud med henblik på afklaring af det billigst egnede hjælpemiddel og eventuel særlig indretning heraf. -Udarbejder en rapport vedrørende resultaterne af a f- prøvningen (objektiv rapport indeholdende de faktiske resultater af afprøvning m.v., herunder en beskrivelse af den forventede effekt af borgerens brug af produktet uden indst illing eller tilkendegivelse i øvrigt). -Fremsender alle sagsakter herunder funktionsbeskrive l- se og rapport vedrørende afprøvning af hjælpemiddel til Kerteminde Kommune. Kerteminde Kommune -Træffer afgørelse om bevillin g eller afslag. -I tilfælde af bevilling træffes endvidere afgørelse om, hvilket hjælpemiddel der kan bevilges. NB Såfremt der er tale om en borger, der tidligere har fået en bevilling, og hvor Kerteminde Kommune på baggrund af det allerede eksist erende sagsm ateriale kan træffe afgørelse om bevilling på det foreliggende grundlag, sendes sagen til CRS med oplysning om, at bevilling g i- ves på ny. CRS kan herefter gå direkte til afprøvning og indhentning af tilbud med henblik på afklaring af det billigst egnede hjælpemiddel. Statsforvaltningen konstaterer, at dette notat indhold s- mæssigt svarer til den samarbejdsaftale, som Freden s- borg Kommune har indgået med en privat aktør, som den er beskrevet i Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse af 1. februar 2010, og som svarer til den procedure som Odense Kommune har udarbejdet den 11. oktober S I D E 5

6 Statsforvaltningens udtalelse: For så vidt angår statsforvaltningens kompetence og det retlige grundlag henvises til udtalelsen af 11. januar Perioden 1. januar 2007 til 6. februar 2012 Statsforvaltningen har noteret sig, at Kerteminde Komm u- ne vil genoptage alle de sager, hvor CRS har medd elt afslag på det ansøgte, og som ikke er påklaget til Det Soc i- ale Nævn, med henblik på at kommunen træffer afgørelse i sagen. Statsforvaltningen har ikke bemærkninger til, at komm u- nen undtager de sager, hvor borgeren efterfølgende måtte være død, eller hvor borgeren er flyttet til en anden ko m- mune, ligesom statsforvaltningen ikke har bemærkninger til, at de sager, hvor en borger efterfølgende har fået b e- vilget det, der tidligere er blevet givet afslag på, heller ikke vil blive genoptaget. Statsforvaltningen har heller ikke bemærkninger til, at kommunen eventuelt indhenter nye oplysninger, hvor der konkret vurderes at være behov herfor. Ved genoptagelsen af sagerne bringer kommunen sin a d- ministration i overensstemmelse med lovgivningen. Perioden 6. februar 2012 og fremefter Som statsforvaltningen forstår notatet af 6. marts 2012 om proceduren for samarbejdet mellem Kerteminde Ko m- mune og CRS, foretager CRS det sagsforberedende arbe j- de, der består i afdækning af de faktiske forhold og partshøring i den forbindelse. CRS foretager endvidere en bedømmelse af, hvilke - relevante oplysninger, der skal indhentes, ligesom CRS for e- tager en praktisk afprøvning og indhenter tilbud med henblik på en afklaring af det billigst egnede hjælpemi d- del. Isoleret betragtet kan disse vurderinger efter statsforval t- ningens opfattelse ikke uden andre holdepunkter ikke antages at være åbenbart uden indflydelse på forval t- ningsprocessen og forvaltningsaktens indhold. Statsforvaltningen har imidlertid noteret s ig, at CRS ikke afgiver indstilling til kommunen om sagens resultat, men at CRS afleverer alle sagens oplysninger til kommunen S I D E 6

7 med henblik på, at kommunen selv træffer afgørelse i s a- gen. Statsforvaltningen lægger i den forbindelse til grund, at Kerteminde Kommune som følge heraf foretager en sel v- stændig sagsbehandling, og forholder sig kritisk til sagens oplysninger om herunder, blandt andet kontrollerer, at de fornødne oplysninger for afgørelsen foreligger, foretager en afvejning af modsatrettede hensyn o g foretager en selvstændig prøvelse af, om betingelserne for at bevilge den ansøgte ydelse er tilstede. Det er derfor også statsforvaltningens opfattelse, at Ke r- teminde Kommune under disse forudsætninger påtager sig sit myndighedsansvar, og en sagsbehandl ing i overensstemmelse med notatet af 6. marts 2012 indebærer således ikke delegation af myndighedskompetence. Statsforvaltningen foretager derfor ikke mere i sagen. I øvrigt: Social- og Integrationsministeriet og Det Sociale Nævn har modtaget en kopi a f dette brev. Udtalelsen vil snarest blive gjort tilgængelig på statsfo r- valtningens hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Ninna Würtzen Direktør /Stella Bøttger specialkonsulent S I D E 7

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI 08-01- 2 0 1 4 T i l s y n e t S t a t s f o r v a l t n i n g e n Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager S t o r e t o r v 1 0

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger De har den 10. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, det kommunale tilsyn, vedrørende Kolding Kommunes optagelse af et lån på 30

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane"

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond Aabenraa Golfbane Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane" 30-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Du har på vegne af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Kommunes salg af fast ejendom

Kommunes salg af fast ejendom Kommunes salg af fast ejendom En kommune solgte et jordstykke til ejeren af en ejendom. Et ægtepar, som ejede en anden ejendom, havde flere gange tilkendegivet over for kommunen at de var interesserede

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 16-08- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk Statsforvaltningen Midtjylland rejste den 12. december 2011

Læs mere

Jytte Terkildsen specialkonsulent

Jytte Terkildsen specialkonsulent X 16-09- 2011 T I L S Y N E T Henvendelse vedrørende Aalborg Kommunes tilbud om haveservice og snerydning Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 23. november 2010 videresendt 2 spørgsmål fra dig vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere