Tropisk træ Miljøvejledning Skov- og Naturstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tropisk træ Miljøvejledning Skov- og Naturstyrelsen"

Transkript

1 Tropisk træ Miljøvejledning Skov- og Naturstyrelsen Tropisk træ Miljøvejledning 2

2 Indhold Indledning 3 Den nemmeste vej er ikke altid nem... 4 Tropisk træ egenskaber og anvendelse 5 Lovligt produceret træ 7 Bæredygtigt produceret træ 8 Øvrige miljøforhold 9 Krav og dokumentation 10 Indkøb af tropisk træ 14 Nyttige informationer 17 Check-skema 18 Forsidefoto: Tømmer på lastbil, Malaysia Foto: Hanne Christensen 2 Tropisk træ Miljøvejledning Tropisk regnskov i Crocker Range, Borneo. Foto: Jacob Andersen

3 Indledning Denne vejledning har til formål at gøre det lettere for offentlige og halvoffentlige institutioner at sikre, at det tropiske træ, som de køber, er produceret på en lovlig og bæredygtig måde. Vejledningen vil også kunne bruges af private. Vejledningen omfatter råvarer, færdigvarer og halvfabrikata, hvori indgår træ fra tropiske skove. Det kan være fra naturlige skove, som fx regnskove, eller fra plantager. Genbrugstræ og papirprodukter er ikke omfattet. Tømmer er en væsentlig indtægtskilde for mange tropelande. De tropiske skove er tillige vigtige livsnerver for lokale og indfødte folk, og de rummer en enestående biologisk mangfoldighed. Tropeskovene bliver let offer for andre anvendelser, hvis ikke deres værdier kan udnyttes. Køb af lovligt og bæredygtigt produceret tropisk træ kan derfor bidrage til tropeskovenes bevarelse. En del tropisk træ er imidlertid hverken lovligt eller bæredygtigt produceret. Og hvis der ikke fremvises relevant og tilstrækkelig dokumentation, så kan det være svært at vurdere, om det er det. Baggrundsrapport Til vejledningen er der udarbejdet en baggrundsrapport med mere detaljeret information om de tropiske træsorter, lovlig og bæredygtig skovdrift samt certificeringsordninger mv. Se rapporten her: og Tropisk træ Miljøvejledning 3

4 Den nemmeste vej er ikke altid nem... Den nemmeste vej til lovligt og bæredygtigt produceret tropisk træ vurderes for øjeblikket at være et FSC-certifikat. Det malaysiske certifikat, MTCC vurderes at give god garanti for en skovdrift, som er lovlig og på vej til at være bæredygtig. Både FSC-træ og MTCC-træ kan imidlertid være vanskeligt at skaffe, og visse træsorter kan pt. ikke leveres med disse certifikater. Det gælder eksempelvis de mest efterspurgte træsorter til havnebyggeri. Der findes alternative måder at dokumentere lovlighed og bæredygtighed på, se nærmere i afsnittet om dokumentation. 4 Tropisk træ Miljøvejledning

5 Tropisk træ egenskaber og anvendelse Ved tropisk træ forstås i denne vejledning træ fra træsorter, der vokser i det tropiske bælte langs ækvator. Typiske tropiske træsorter er kendt under handelsnavne som fx azobé, teak, mahogni, merbau, meranti, jatoba og doussié. Nogle navne dækker over mange forskellige arter, og mange arter har mange forskellige handelsnavne. Størsteparten af det tropiske træ der anvendes i Danmark, produceres i naturlige skove, idet kun meget få arter dyrkes i plantagedrift - hovedsagelig Teak, og Eucalyptus som mest bruges til papirfremstilling. Tropisk træ bruges bl.a. til havnebyggeri, broer, gulve, vinduer og døre samt indendørsmøbler og havemøbler. Tropisk træ anvendes også i krydsfiner, fx til indvendig beklædning i byggeriet. Fordelen ved meget tropisk træ er, at det har en lang og naturlig varighed, der gør det velegnet og miljøvenligt i udemiljøet uden imprægnering. Herudover har meget tropisk træ en række æstetiske kvaliteter og stor styrke. Til bestemte formål efterspørges ofte kun få arter, som erfaringsmæssigt har vist sig velegnede. Det kan sætte visse truede arter og særlige skovtyper under pres. Tit vil de konkrete behov imidlertid kunne dækkes ligeså godt af andre tropiske træarter, som er lettere at skaffe fra lovligt og bæredygtigt drevne skove. Indkøbere kan derfor bidrage til at skåne skovene ved at efterspørge træ med bestemte tekniske egenskaber og udseende i stedet for blot at bede om træ fra én eller få bestemte arter. Det er dog altid vigtigt at sikre sig god dokumentation for det tilbudte træs tekniske egenskaber. Til havnebyggeri stilles der eksempelvis krav om træ med helt specielle egenskaber. Træet skal bl.a. have meget stor styrke, herunder slidstyrke, og træ i saltvand skal desuden være Tropisk træ Miljøvejledning 5

6 modstandsdygtigt overfor pæleorm og pælekrebs. I vand med en saltkoncentration fra ca. 0,9 % til 3,5 % kan disse dyr forrette ødelæggende skade, hvis ikke træet er modstandsdygtigt. Azobé er den hyppigst anvendte træart i havnebyggeri, men også Basralocus og Greenhart anvendes. De har alle normalt god varighed i saltvand. Der kan muligvis være egnede alternativer med tilsvarende god varighed, men erfaringerne med disse arter er spinkle. De fås oftest kun i små mængder og dimensioner og der kan også være afvigelser i styrkeegenskaber, som kan være af betydning. Københavns Kommune og Københavns Havn A/S har udgivet en omfattende rapport om anvendelse af miljøcertificeret tropisk træ til vandbygningskonstruktioner, se Anden god information om tropisk træ kan ses på: og Eksempel på bolværk af tropisk træ i havne Foto: polfoto 6 Tropisk træ Miljøvejledning

7 Lovligt produceret træ Det kan lyde enkelt at kræve, at træ skal være lovligt produceret, men det er det ikke. Skovlovgivning er forskellig fra land til land, og det er vanskeligt at afgrænse, hvilke regelsæt det er relevant at inddrage. Det ideelle ville være, hvis afgrænsningen kunne foretages efter aftale med hvert enkelt producentland. EU-Kommissionen har offentliggjort et forslag til en handlingsplan for bekæmpelse af illegal skovhugst bl.a. med henblik på sådanne aftaler. Generelt er det dansk politik, at import af illegalt hugget træ bør imødegås bl.a. gennem aftaler med oprindelseslandene. Visse særligt truede træarter er omfattet af CITES, som er en international konvention om handel med truede arter af vilde planter og dyr. Disse træarter er her opført på forskellige lister. Det kræver særlige tilladelser at handle med disse arter, se nærmere under og baggrundsrapporten kapitel 3.2 med tilhørende bilag. Som en generel rettesnor kan det anbefales som minimum at stille følgende krav til lovlighed: Producenten har haft de nødvendige rettigheder og tilladelser til at foretage hugst af de givne træarter, kvaliteter og dimensioner indenfor det givne tidsrum og område. Producenten har opfyldt relevant national lovgivning for skovdrift og for skovdriftens påvirkning af mennesker og miljø i det aktuelle land. Relevante forfaldne skatter og afgifter er betalt. Alle lovpligtige myndighedserklæringer og -tilladelser foreligger, herunder CITES-tilladelser, hvis træarten er omfattet af CITES. Tropisk træ Miljøvejledning 7

8 Bæredygtigt produceret træ Der findes ingen éntydige og globalt dækkende standarder for»bæredygtig skovdrift«. Opfattelsen af, hvad der er bæredygtigt, afhænger af sociale og kulturelle værdigrundlag, og de kan variere fra land til land, ligesom de kan variere over tid. Der er dog internationalt nogenlunde enighed om de overordnede principper og kriterier. Skoverklæringen fra FN s Verdenstopmøde om Miljø og Udvikling i Rio 1992 fastslog således, at skove skal»forvaltes bæredygtigt på en måde som imødekommer de nuværende og fremtidige generationers sociale, økonomiske, økologiske, kulturelle og åndelige behov«. Skoverklæringen fastlægger en række yderligere principper for bæredygtig skovdrift, og fremhæver herunder den nationale ret til at udnytte, forvalte og udvikle egne skove, se: documents/ga/conf151/ aconf annex3.html Nærmere kriterier og retningslinier for bæredygtig drift af tropiske skove er udviklet i forskellige regionale skovfora i FN-regi, af den Internationale Tropiske Tømmer Organisation (ITTO) og af Det Internationale Skovforskningscenter (CIFOR), se bl.a.: Kriterierne dækker følgende områder: Lovgivningsmæssige og institutionelle rammer Skovressourcens størrelse Skovenes sundhed og vitalitet Skovenes produktionsfunktion Skovenes beskyttelsesfunktion Biologisk mangfoldighed Socio-økonomiske, kulturelle og åndelige goder og behov. Det anbefales, at krav om bæredygtigt produceret tropisk træ tager udgangspunkt i ovennævnte principper og kriterier og endvidere, at de konkrete standarder er udviklet i en konsultativ proces som har været åben for deltagelse for alle berørte parter herunder økonomiske, miljømæssige og sociale interesser. 8 Tropisk træ Miljøvejledning

9 Øvrige miljøforhold Tropisk regnskov i det østlige Sabah, Borneo. Foto: Jacob Andersen Miljøbelastning ved fremstilling af produkter af tropisk træ afviger ikke væsentligt fra miljøbelastning ved fremstilling af produkter af andre træarter. Der kan dog være visse forskelle. Nogle tropiske træarter behøver slet ikke eller kun i ringe grad imprægnering. Det reducerer behovet for brug af kemiske stoffer som fx biocider. Tropisk træ kan derimod indeholde stoffer som kan afgives til indeklimaet og give anledning til fx allergiske reaktioner. Udsættelse for støv fra visse tropiske træarter kan være kræftfremkaldende. Det er derfor vigtigt, at der er etableret særlige foranstaltninger til at undgå dette. De danske regler på området kan ses på Mere information om miljøforhold for produkter indeholdende træ kan findes i miljøvejledninger for reoler, polstermøbler, borde, arkivskabe og skolestole, se Her findes forslag til specifikke miljøkrav for hver produktgruppe. Tropisk træ Miljøvejledning 9

10 Krav og dokumentation En række steder i verden lever skovdriften i dag ikke op til de ovennævnte krav til lovlighed og bæredygtighed. Og en række af de steder, hvor den gør det, savnes de mekanismer og den administrative kapacitet, som kræves for at levere tilstrækkelig dokumentation herfor. Problemet er særligt udbredt i troperne, hvor det mange steder kræver en lang udviklings- og omstillingsproces at kunne indfri kravene fuldt ud. Ubetingede krav om fuld dokumentation for både lovlig og bæredygtig skovdrift, ville derfor kunne risikere at virke som en reel boykot af det meste tropiske træ. Det er ikke hensigten med denne vejledning. Det anbefales derimod, at offentlige indkøbere tilpasser deres krav til de realistiske muligheder, således at der så vidt muligt, men ikke ubetinget, stilles krav om dokumentation for både lovligt og bæredygtigt produceret tropisk træ. Træ, der er i dag må anses for lovligt produceret og delvis bæredygtigt eller på vej til at blive bæredygtigt produceret anbefales også accepteret, hvis ikke fuldt bæredygtigt træ kan skaffes med tilstrækkelig god dokumentation. Som minimum anbefales det, at forlange dokumentation for lovligt produceret tropisk træ. Certificering Skovcertificering er en dokumentation af, at skovdriften lever op til bestemte standarder, fastlagt i hver enkelt certificeringsordning. Med henblik på kontrol og godkendelse af træets sporbarhed og præcise og gennemskuelige regler for mærkning er der udviklet særlige certificeringssystemer, de såkaldte Chain of Custody certifikater - eller blot CoC. De vigtigste elementer der som udgangspunkt bør indgå er vist i boksen på næste side. 10 Tropisk træ Miljøvejledning

11 Pr. 1. april 2003 var FSC det eneste skovcertificeringssystem, som dækkede et større antal lande i troperne. Derudover var der etableret nationale ordninger i Malaysia (MTCC) og Indonesien (LEI). Endvidere opererede Keurhout (1), som ikke er en selvstændig certificeringsordning, men en ordning, der godkendte andre skovcertifikater. 5,4 mio ha tropisk skov, hvoraf ca. halvdelen var naturlig skov, var FSCcertificeret, fordelt på 159 certifikater i 28 lande. 2,3 mio ha fordelt på tre certifikater var MTCC-certificeret, alle i naturlig skov, og 0,1 mio. ha - fordelt på to certifikater - var certificeret efter LEI s system. Herudover havde Keurhout godkendt et certifikat i Gabon på 0,6 mio. ha. Tilsammen dækkede de fire ordninger ca. 0,5 % af verdens samlede tropiske skovareal. Fem vigtige elementer ved certificering af træ: Standarderne bør være præcise og målbare samt udviklet i en åben proces, der sikrer lovlig og bæredygtig skovdrift, jf. omtalen side 6 og 7. Certificeringen, dvs. kontrollen og godkendelsen af at standarderne er overholdt bør forestås af en kompetent og uvildig tredjepart, som er akkrediteret dertil. Akkrediteringen, dvs. godkendelsen og kontrollen af at certificeringsfirmaet arbejder korrekt bør foretages af et organ der er anerkendt dertil, fx DANAK i Danmark. Sporbarhed bør omfatte dokumentation og kontrol af træproduktets vej fra en certificeret skov til slutbruger. Mærkning der bør være præcise regler for troværdig mærkning af træproduktet. (1)Efterskrift: Der var endvidere flere regionale og nationale initiativer under udvikling, bl.a. under ATO og CERFLOR. PEFC var endnu ikke operationel i troperne, men flere nationale ordninger havde søgt om anerkendelse. Eksempler på firmaer som udfører kontrol og godkendelse af certificeringsstandarder i troperne, dvs. forestår selve certificeringen, er SGS, DNV, SmartWood og SCS, se flere på I efteråret 2003 blev det besluttet at nedlægge Keurhout Foundation pr. 31. december Samtidig blev det besluttet, at den hollandske tømmerforening NTTA (Netherlands Timber Trade Association) overtager retten til at bruge Keurhout logoet og at de vil stille dette til rådighed for deres medlemmer, se nærmere her: liquidation.thm. Tropisk træ Miljøvejledning 11

12 FSC og LEI akkrediterer uvildige 3.parter til at certificere, mens MTCC selv udsteder certifikat på grundlag af kontrol udført af uvildig 3.part. FSC har deres eget sporbarhedscertifikat, der er internationalt, mens MTCC og LEI har sporbarhedscertifikater, der alene dækker nationale virksomheder. Keurhout godkendelse indebærer, at træet er sporbarhedscertificeret til Holland. FSC er for øjeblikket det eneste certificeringssystem, der findes at kunne give tilstrækkelig garanti for lovligt og bæredygtigt produceret tropisk træ. MTCC anses for at give tilstrækkelig garanti for lovlig skovdrift, som er på vej mod at blive bæredygtig, idet markedsføring af certificeret MTCCtræ i Danmark vil kræve, at der tilkobles et CoC-certifikat fra Malaysia. LEI og Keurhout anses for nærværende ikke i sig selv at være tilstrækkelige garanter for lovlig eller bæredygtig skovdrift i troperne, men de findes i kombination med andre underbyggende elementer at kunne give en tilstrækkelig god indikation, se nærmere under alternativ dokumentation. Ingen certificeringssystemer kan give 100 % garanti, og muligheden for forfalskninger kan aldrig helt udelukkes. Det anbefales, at man lejlighedsvis undersøger på de enkelte ordningers hjemmesider om der skulle være aktuelle oplysninger derom, se under Nyttige informationer. Se endvidere nærmere detaljer i baggrundsrapporten om de enkelte certificeringsordninger. Andre miljømærker Miljømærkerne Svanen og Blomsten dækker en række relevante miljøforhold i produkters livscyklus. Bæredygtighedskrav til den bagved liggende skovdrift for træbaserede produkter er inkluderet, men ikke i detaljeret grad. Der har ikke umiddelbart pr. 1. april 2003 kunne findes produkter af tropisk træ mærket med Svanen og Blomsten. Disse mærker anses derfor ikke for nærværende at være relevante garanter for lovlig eller bæredygtig skovdrift i troperne. 12 Tropisk træ Miljøvejledning

13 Alternativ dokumentation Tropisk træ kan være lovligt og bæredygtigt produceret selv om det ikke er certificeret og mærket. Men det kan være svært at vide om det er det. Falske erklæringer og deklarationer er i omløb, og sine steder ikke ualmindelige. Der kan ikke opstilles enkle, veldefinerede minimumskrav til alternativ dokumentation, men en række elementer kan underbygge denne: Andre certifikater eller godkendelsesordninger end FSC og MTCC, fx LEI eller Keurhout. Eksporttilladelser, oprindelsescertifikater, andre myndighedserklæringer samt erklæringer fra leverandører og underleverandører. Koncessionsaftaler. Dokumenteret miljøledelsessystem efter ISO 14001, EMAS II eller anden skriftligt dokumenteret miljøledelse. Angivelse af anvendte standarder og retningslinier for skovdriften, herunder oplysning om de er udviklet i en konsultativ proces, som har været åben for deltagelse fra økonomiske, sociale og miljømæssige interesser. Angivelse af de overordede principper og kriterier for skovdriften, herunder hvem der har udviklet disse. Angivelse af kontrolmetode for overholdelse af standarden og hvem der forestår kontrollen. Dokumentation for lovligt produceret tropisk træ i henhold til bilateral aftale mellem Danmark eller EU og leverandørlandet (sådanne var pr. 31. december 2003 endnu ikke udviklet). Det anbefales, at alternativ dokumentation om muligt underkastes en vurdering foretaget af uvildig tredjepart med markedsindsigt og kendskab til skovbrugsforhold i troperne. Der er endnu ikke veletablerede systemer til dette, men det formodes, at sådanne vurderinger vil kunne rekvireres fra nogle af de firmaer, som i forvejen er akkrediteret til at gennemføre skovcertificering, fx SGS, DNV, Smartwood, SCS, Soil Association eller andre. Tropisk træ Miljøvejledning 13

14 Indkøb af tropisk træ Gode råd før indkøbet Overvej følgende forhold før indkøbet: Hvilke krav er der til træets kvalitet, styrke, holdbarhed og æstetik? Er indkøbet af en sådan størrelse, at det skal i EU-udbud? Er indkøbet omfattet af bekendtgørelsen om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren? Planlæg større indkøb i god tid, gerne år i forvejen! Indhentning af tilbud/udbud Indkøberen kan vælge at indhente alternative bud med flere niveauer i de tekniske specifikationer. Det betyder, at man kan få mere råderum i sin beslutningsproces. Man kan eksempelvis udarbejde alternative tekniske specifikationer på de tre niveauer, som er beskrevet i afsnittet om krav og dokumentation. Afhængigt af forholdene kan man til sidst i udbudsprocessen frit vælge det mest hensigtsmæssige alternativ og inden for dette alternativ vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Man må ikke kræve, at træet er mærket med et bestemt mærke. Det kan derimod kræves at bestemte krav (evt. svarende til kravene fra mærket) er opfyldt, hvilke bl.a. kan dokumenteres med et mærke, men tilsvarende dokumentation skal også accepteres. Andre miljøforhold end lovlighed og bæredygtighed kan indgå i kravspecifikationen eller tildelingskriterierne, hvilket bør fremgå af udbudsmaterialet. 14 Tropisk træ Miljøvejledning

15 Det anbefales, at der allerede ved indhentning af tilbud eller ved prækvalifikation udbedes oplysning om, hvilken dokumentation leverandøren vil kunne tilvejebringe. Den egentlige dokumentation anbefales først krævet forelagt ved kontraktunderskrivelse eller senest ved levering. Hvis indkøbet skal ske efter EU udbudsregler er der hjælp at hente i vejledningen fra Miljøstyrelsen og Konkurrencestyrelsen: Offentlige grønne indkøb en vejledning i mulighederne for at varetage miljøhensyn i forbindelse med afholdelse af udbud. Vejledningen findes på Konkurrencestyrelsens hjemmeside: Andre gode links er: udbudsværktoej/default.dk Tropeskov i Danum Valley, Borneo. Foto: Jacob Andersen Tropisk træ Miljøvejledning 15

16 Anbefaling Sammenfattende anbefales det at offentlige indkøbere efterspørger tropisk træ i tre niveauer, jvf. nedenstående boks. Niveau 1 Lovligt og bæredygtigt Anbefalet dokumentation Et FSC-certifikat, der garanterer for, at 100 % af træet stammer fra FSC certificeret skov, eller Alternativ dokumentation, som er tilstrækkeligt underbygget, jf. afsnittet»alternativ dokumentation«. 2 Lovligt og på vej mod bæredygtigt Et FSC-certifikat, der garanterer for at mindre end 100 % af træet er fra en FSC certificeret skov, eller Et MTCC-certifikat for skovdriften med et tilkoblet sporbarhedscertifikat fra Malaysia til dansk aftager, fx et sporbarhedscertifikat fra SGS, eller Alternativ dokumentation, som er tilstrækkeligt underbygget, jf. afsnittet»alternativ dokumentation«. 3 Lovligt Se afsnittet»alternativ dokumentation«. For træarter, der er omfattet af konventionen om handel med truede vilde dyr og planter (CITES), bør der altid, uafhængigt af de tre niveauer kunne forelægges de fornødne CITES-tilladelser og -dokumenter. Man bør tillige være opmærksom på, at en del træarter kan være rubriceret som truede under IUCNs såkaldte rødliste. For arter på rødlisten er der årsag til særlig agtpågivenhed. 16 Tropisk træ Miljøvejledning

17 Nyttige informationer Miljøstyrelsen, miljøvejledninger til offentlige indkøbere: Miljømærkesekretariatet Konkurrencestyrelsen United Nations Forum on Forest: International Tropical Timber Organisation: Center for International Forestry Research: Skov- og Naturstyrelsen, information om CITES: Træbranchen Oplysningsråd, information om anvendelse af træ i byggeri og anlæg: Håndbog om anvendte træarter i Danmark: TRÆ 49: 52 træarter. Træbranchens Oplysningsråd om træ«. Teknologisk Institut. Udviklingscenter for møbler og træ. Træ er miljø, information om træ: Vej & Park, Københavns Kommune, rapport om miljøcertificeret træ til vandbygning: Statens og Kommunernes Indkøbs Service, vejledning i miljøhensyn i udbudsforretninger: Kommunernes Landsforening og Erhvervs- og Boligstyrelsens vejledning om udbud: Information om certificerede skove: FSC: og MTCC: LEI: PEFC: og Keurhout godkendelser: Forkortelser: FSC: Forest Stewardship Council LEI: Indonesian Ecolabeling Institute CERFLOR: Programa de Certifica cao de Florestas (Brasilien). SGS: Socéité Générale de Surveillance SCS: Scientific Certification System MTCC: Malaysian Timber Certification Council IUCN: International Union on Conservation and Nature PEFC: Pan European Forest Certification ATO: African Timber Organisation ITTO: International Tropical Timber Organisation CIFOR: Center for International Forestry Research COC: Chain of Custody Tropisk træ Miljøvejledning 17

18 Checkskema Indkøb af lovligt og bæredygtigt produceret tropisk træ Lovligt træ Ja Nej Ved ikke Delvis Har producenten de nødvendige rettigheder og tilladelser til den aktuelle hugst? Er relevant national lovgivning for skovdrift og for påvirkning af mennesker og miljø i oprindelseslandet opfyldt? Har producenten betalt relevante forfaldne skatter og afgifter? Foreligger de nødvendige myndighedstilladelser, herunder CITES-tilladelser, hvis træarten er omfattet af CITES? Generelle produktkrav og miljøhensyn Ja Nej Ved ikke Kan leverandøren dokumentere sine miljøforhold (fx miljøstyring efter ISO eller EMAS II)? Er der skriftligt formulerede mål for arbejdsmiljø i miljøstyringen eller i et selvstændigt system? Kan produktet opfylde kravene efter det nordiske miljømærke Svanen? Er produktet fremstillet uden brug af opløsningsmidler? Har produktet dokumentation for afgasning efter fx Dansk Indeklimamærkning? 18 Tropisk træ Miljøvejledning

19 Bæredygtigt produceret træ Ja Nej Ved ikke Delvis Tilgodeser skovdriften nuværende og fremtidige generationers sociale, økonomiske, økologiske, kulturelle og åndelige behov? Er skoven beskyttet mod skadelige virkninger af forurening, ildebrande, skadedyr og sygdomme? Er det tropiske træ i øvrigt produceret i overensstemmelse med principperne fastlagt i FN s Skoverklæring (Rio 1992)? Har skovdriften respekteret og taget passende hensyn til Lovgivningsmæssige og institutionelle rammer, Skovressourcens størrelse, Skovenes sundhed og vitalitet, produktionsfunktion, beskyttelsesfunktion og biologiske mangfoldighed samt Socio-økonomiske, kulturelle og åndelige goder og behov? Opfylder skovdriften iøvrigt kriterier og retningslinier for drift af tropiske skove, fastlagt af ITTO, CIFOR eller andre relevante skovfora i FN-regi? Er den anvendte standard udviklet i en konsultativ proces, som har været åben for deltagelse fra alle berørte parter, herunder økonomiske, miljømæssige og sociale interesser? Er der uafhængig tredjeparts-kontrol med at standarden overholdes? Checkskema sådan bruges det Send skemaet til leverandøren. Husk at svarene skal suppleres med relevant dokumentation, se afsnittet:»indkøb af tropisk træ«i indkøbsvejledningen. I en række tilfælde er en certificering tilstrækkelig dokumentation. I andre tilfælde er det nødvendigt med uddybende forklaringer og/eller erklæringer fra en uafhængig og anerkendt tredjepart. Tropisk træ Miljøvejledning Tropisk træ 19

20 Tropisk træ Miljøvejledning Miljøvejledning for indkøb af tropisk træ er udgivet i 2003 af: Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K Tlf og Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø Tlf Projektansvarlig: Anne Abildgaard, COWI A/S i samarbejde med Valør & Tinge, NEPCon og Sall & Sall. En rådgivende styringsgruppe og en række eksterne høringsparter har været inddraget i processen. Styringsgruppen var sammensat af repræsentanter fra: Dansk Skovforening, Dansk Træforening, Forbundet Træ-industri-Byg, Foreningen af offentlige indkøbere, Nepenthes, Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S, Træets Arbejdsgiverforening, Udenrigsministeriet, Verdensnaturfonden - WWF samt Skov- og Naturstyrelsen (formand). Layout: Louise Lindholst, COWI A/S. Trykkeri: Schultz Grafisk. Flere vejledninger kan fås ved henvendelse til: Miljøministeriet, Frontlinien, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Telefon: Skov- og Naturstyrelsen 1 Tropisk træ Miljøvejledning

Skov- og Naturstyrelsen. Tropisk træ Miljøvejledning, baggrundsrapport

Skov- og Naturstyrelsen. Tropisk træ Miljøvejledning, baggrundsrapport Skov- og Naturstyrelsen Tropisk træ Miljøvejledning, baggrundsrapport Indholdsfortegnelse BAGGRUND 5 TVÆRGÅENDE 1 Indledning 5 1.1 Særlige forhold ved indkøb efter EU udbudsregler 6 2 Markedet for tropisk

Læs mere

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Vejledning Juni 2014 Foreløbig udgave Ved optagelse på www.retsinfo.dk er det versionen på Retsinfo,

Læs mere

Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier

Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier NEPENTHES Karoline Nolsø Aaen Jakob Futtrup Steffen Thomsen Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier

Læs mere

PEFC seminar. viste vejen frem. Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche

PEFC seminar. viste vejen frem. Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche PEFC seminar viste vejen frem Af Tanja Olsen, PEFC Danmark og Jakob Rygg Klaumann, Dansk Træforening Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche om produktion og handel med træprodukter

Læs mere

Illegal skovhugst og FSC-certificering

Illegal skovhugst og FSC-certificering NEPENTHES Undervisningsmateriale; Geografi i gymnasium og HF Illegal skovhugst og FSC-certificering På verdensplan forsvinder der flere og flere skove, fordi arealerne ikke udnyttes bæredygtigt. Et af

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering NEPCon InfoGuide nr.1 September 2012 Version Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Udbudshåndbog. Morten Kronholm, Center for Arbejdsliv

Udbudshåndbog. Morten Kronholm, Center for Arbejdsliv Udbudshåndbog Udbudshåndbog Morten Kronholm, Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser...

Læs mere

Analyse af 21 grønne mærker Rapport til Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Analyse af 21 grønne mærker Rapport til Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Analyse af 21 grønne mærker Rapport til Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2013 se af 21 grønne mærker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41

Læs mere

Miljømærker på tekstiler

Miljømærker på tekstiler Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 12 2002 Miljømærker på tekstiler Anne Abildgaard og Anne Mette von Benzon COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Om Svanemærkede. Udendørsmøbler og legeredskaber. Baggrund til kriterieversion 3. Marts 2011. Nordisk Miljømærkning

Om Svanemærkede. Udendørsmøbler og legeredskaber. Baggrund til kriterieversion 3. Marts 2011. Nordisk Miljømærkning Om Svanemærkede Udendørsmøbler og legeredskaber Baggrund til kriterieversion 3 Nordisk Miljømærkning Svanemærkede Udemøbler og legeredskaber - Baggrund for miljømærkning, version 3.0 1 Indledning... 1

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

Farlige kemiske stoffer kan erstattes

Farlige kemiske stoffer kan erstattes Farlige kemiske stoffer kan erstattes Det Økologiske Råd Indhold Forord 1. Indledning 3 2. Hvorfor og hvad er substitution? 5 2.1 Substitution og livscyklusvurdering 8 3. Lovgivning i Danmark og EU 10

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Udbuds og Indkøbshåndbog

Udbuds og Indkøbshåndbog Udbuds og Indkøbshåndbog Center for økonomi og personale, Budget og indkøb 2015 1 1. Indledning... 5 1.1 Opbygning og indhold... 5 1.2 Udarbejdelse og opdatering af håndbogen... 6 2 Udbuds- og indkøbsprocesser...

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere