Tropisk træ Miljøvejledning Skov- og Naturstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tropisk træ Miljøvejledning Skov- og Naturstyrelsen"

Transkript

1 Tropisk træ Miljøvejledning Skov- og Naturstyrelsen Tropisk træ Miljøvejledning 2

2 Indhold Indledning 3 Den nemmeste vej er ikke altid nem... 4 Tropisk træ egenskaber og anvendelse 5 Lovligt produceret træ 7 Bæredygtigt produceret træ 8 Øvrige miljøforhold 9 Krav og dokumentation 10 Indkøb af tropisk træ 14 Nyttige informationer 17 Check-skema 18 Forsidefoto: Tømmer på lastbil, Malaysia Foto: Hanne Christensen 2 Tropisk træ Miljøvejledning Tropisk regnskov i Crocker Range, Borneo. Foto: Jacob Andersen

3 Indledning Denne vejledning har til formål at gøre det lettere for offentlige og halvoffentlige institutioner at sikre, at det tropiske træ, som de køber, er produceret på en lovlig og bæredygtig måde. Vejledningen vil også kunne bruges af private. Vejledningen omfatter råvarer, færdigvarer og halvfabrikata, hvori indgår træ fra tropiske skove. Det kan være fra naturlige skove, som fx regnskove, eller fra plantager. Genbrugstræ og papirprodukter er ikke omfattet. Tømmer er en væsentlig indtægtskilde for mange tropelande. De tropiske skove er tillige vigtige livsnerver for lokale og indfødte folk, og de rummer en enestående biologisk mangfoldighed. Tropeskovene bliver let offer for andre anvendelser, hvis ikke deres værdier kan udnyttes. Køb af lovligt og bæredygtigt produceret tropisk træ kan derfor bidrage til tropeskovenes bevarelse. En del tropisk træ er imidlertid hverken lovligt eller bæredygtigt produceret. Og hvis der ikke fremvises relevant og tilstrækkelig dokumentation, så kan det være svært at vurdere, om det er det. Baggrundsrapport Til vejledningen er der udarbejdet en baggrundsrapport med mere detaljeret information om de tropiske træsorter, lovlig og bæredygtig skovdrift samt certificeringsordninger mv. Se rapporten her: og Tropisk træ Miljøvejledning 3

4 Den nemmeste vej er ikke altid nem... Den nemmeste vej til lovligt og bæredygtigt produceret tropisk træ vurderes for øjeblikket at være et FSC-certifikat. Det malaysiske certifikat, MTCC vurderes at give god garanti for en skovdrift, som er lovlig og på vej til at være bæredygtig. Både FSC-træ og MTCC-træ kan imidlertid være vanskeligt at skaffe, og visse træsorter kan pt. ikke leveres med disse certifikater. Det gælder eksempelvis de mest efterspurgte træsorter til havnebyggeri. Der findes alternative måder at dokumentere lovlighed og bæredygtighed på, se nærmere i afsnittet om dokumentation. 4 Tropisk træ Miljøvejledning

5 Tropisk træ egenskaber og anvendelse Ved tropisk træ forstås i denne vejledning træ fra træsorter, der vokser i det tropiske bælte langs ækvator. Typiske tropiske træsorter er kendt under handelsnavne som fx azobé, teak, mahogni, merbau, meranti, jatoba og doussié. Nogle navne dækker over mange forskellige arter, og mange arter har mange forskellige handelsnavne. Størsteparten af det tropiske træ der anvendes i Danmark, produceres i naturlige skove, idet kun meget få arter dyrkes i plantagedrift - hovedsagelig Teak, og Eucalyptus som mest bruges til papirfremstilling. Tropisk træ bruges bl.a. til havnebyggeri, broer, gulve, vinduer og døre samt indendørsmøbler og havemøbler. Tropisk træ anvendes også i krydsfiner, fx til indvendig beklædning i byggeriet. Fordelen ved meget tropisk træ er, at det har en lang og naturlig varighed, der gør det velegnet og miljøvenligt i udemiljøet uden imprægnering. Herudover har meget tropisk træ en række æstetiske kvaliteter og stor styrke. Til bestemte formål efterspørges ofte kun få arter, som erfaringsmæssigt har vist sig velegnede. Det kan sætte visse truede arter og særlige skovtyper under pres. Tit vil de konkrete behov imidlertid kunne dækkes ligeså godt af andre tropiske træarter, som er lettere at skaffe fra lovligt og bæredygtigt drevne skove. Indkøbere kan derfor bidrage til at skåne skovene ved at efterspørge træ med bestemte tekniske egenskaber og udseende i stedet for blot at bede om træ fra én eller få bestemte arter. Det er dog altid vigtigt at sikre sig god dokumentation for det tilbudte træs tekniske egenskaber. Til havnebyggeri stilles der eksempelvis krav om træ med helt specielle egenskaber. Træet skal bl.a. have meget stor styrke, herunder slidstyrke, og træ i saltvand skal desuden være Tropisk træ Miljøvejledning 5

6 modstandsdygtigt overfor pæleorm og pælekrebs. I vand med en saltkoncentration fra ca. 0,9 % til 3,5 % kan disse dyr forrette ødelæggende skade, hvis ikke træet er modstandsdygtigt. Azobé er den hyppigst anvendte træart i havnebyggeri, men også Basralocus og Greenhart anvendes. De har alle normalt god varighed i saltvand. Der kan muligvis være egnede alternativer med tilsvarende god varighed, men erfaringerne med disse arter er spinkle. De fås oftest kun i små mængder og dimensioner og der kan også være afvigelser i styrkeegenskaber, som kan være af betydning. Københavns Kommune og Københavns Havn A/S har udgivet en omfattende rapport om anvendelse af miljøcertificeret tropisk træ til vandbygningskonstruktioner, se Anden god information om tropisk træ kan ses på: og Eksempel på bolværk af tropisk træ i havne Foto: polfoto 6 Tropisk træ Miljøvejledning

7 Lovligt produceret træ Det kan lyde enkelt at kræve, at træ skal være lovligt produceret, men det er det ikke. Skovlovgivning er forskellig fra land til land, og det er vanskeligt at afgrænse, hvilke regelsæt det er relevant at inddrage. Det ideelle ville være, hvis afgrænsningen kunne foretages efter aftale med hvert enkelt producentland. EU-Kommissionen har offentliggjort et forslag til en handlingsplan for bekæmpelse af illegal skovhugst bl.a. med henblik på sådanne aftaler. Generelt er det dansk politik, at import af illegalt hugget træ bør imødegås bl.a. gennem aftaler med oprindelseslandene. Visse særligt truede træarter er omfattet af CITES, som er en international konvention om handel med truede arter af vilde planter og dyr. Disse træarter er her opført på forskellige lister. Det kræver særlige tilladelser at handle med disse arter, se nærmere under og baggrundsrapporten kapitel 3.2 med tilhørende bilag. Som en generel rettesnor kan det anbefales som minimum at stille følgende krav til lovlighed: Producenten har haft de nødvendige rettigheder og tilladelser til at foretage hugst af de givne træarter, kvaliteter og dimensioner indenfor det givne tidsrum og område. Producenten har opfyldt relevant national lovgivning for skovdrift og for skovdriftens påvirkning af mennesker og miljø i det aktuelle land. Relevante forfaldne skatter og afgifter er betalt. Alle lovpligtige myndighedserklæringer og -tilladelser foreligger, herunder CITES-tilladelser, hvis træarten er omfattet af CITES. Tropisk træ Miljøvejledning 7

8 Bæredygtigt produceret træ Der findes ingen éntydige og globalt dækkende standarder for»bæredygtig skovdrift«. Opfattelsen af, hvad der er bæredygtigt, afhænger af sociale og kulturelle værdigrundlag, og de kan variere fra land til land, ligesom de kan variere over tid. Der er dog internationalt nogenlunde enighed om de overordnede principper og kriterier. Skoverklæringen fra FN s Verdenstopmøde om Miljø og Udvikling i Rio 1992 fastslog således, at skove skal»forvaltes bæredygtigt på en måde som imødekommer de nuværende og fremtidige generationers sociale, økonomiske, økologiske, kulturelle og åndelige behov«. Skoverklæringen fastlægger en række yderligere principper for bæredygtig skovdrift, og fremhæver herunder den nationale ret til at udnytte, forvalte og udvikle egne skove, se: documents/ga/conf151/ aconf annex3.html Nærmere kriterier og retningslinier for bæredygtig drift af tropiske skove er udviklet i forskellige regionale skovfora i FN-regi, af den Internationale Tropiske Tømmer Organisation (ITTO) og af Det Internationale Skovforskningscenter (CIFOR), se bl.a.: Kriterierne dækker følgende områder: Lovgivningsmæssige og institutionelle rammer Skovressourcens størrelse Skovenes sundhed og vitalitet Skovenes produktionsfunktion Skovenes beskyttelsesfunktion Biologisk mangfoldighed Socio-økonomiske, kulturelle og åndelige goder og behov. Det anbefales, at krav om bæredygtigt produceret tropisk træ tager udgangspunkt i ovennævnte principper og kriterier og endvidere, at de konkrete standarder er udviklet i en konsultativ proces som har været åben for deltagelse for alle berørte parter herunder økonomiske, miljømæssige og sociale interesser. 8 Tropisk træ Miljøvejledning

9 Øvrige miljøforhold Tropisk regnskov i det østlige Sabah, Borneo. Foto: Jacob Andersen Miljøbelastning ved fremstilling af produkter af tropisk træ afviger ikke væsentligt fra miljøbelastning ved fremstilling af produkter af andre træarter. Der kan dog være visse forskelle. Nogle tropiske træarter behøver slet ikke eller kun i ringe grad imprægnering. Det reducerer behovet for brug af kemiske stoffer som fx biocider. Tropisk træ kan derimod indeholde stoffer som kan afgives til indeklimaet og give anledning til fx allergiske reaktioner. Udsættelse for støv fra visse tropiske træarter kan være kræftfremkaldende. Det er derfor vigtigt, at der er etableret særlige foranstaltninger til at undgå dette. De danske regler på området kan ses på Mere information om miljøforhold for produkter indeholdende træ kan findes i miljøvejledninger for reoler, polstermøbler, borde, arkivskabe og skolestole, se Her findes forslag til specifikke miljøkrav for hver produktgruppe. Tropisk træ Miljøvejledning 9

10 Krav og dokumentation En række steder i verden lever skovdriften i dag ikke op til de ovennævnte krav til lovlighed og bæredygtighed. Og en række af de steder, hvor den gør det, savnes de mekanismer og den administrative kapacitet, som kræves for at levere tilstrækkelig dokumentation herfor. Problemet er særligt udbredt i troperne, hvor det mange steder kræver en lang udviklings- og omstillingsproces at kunne indfri kravene fuldt ud. Ubetingede krav om fuld dokumentation for både lovlig og bæredygtig skovdrift, ville derfor kunne risikere at virke som en reel boykot af det meste tropiske træ. Det er ikke hensigten med denne vejledning. Det anbefales derimod, at offentlige indkøbere tilpasser deres krav til de realistiske muligheder, således at der så vidt muligt, men ikke ubetinget, stilles krav om dokumentation for både lovligt og bæredygtigt produceret tropisk træ. Træ, der er i dag må anses for lovligt produceret og delvis bæredygtigt eller på vej til at blive bæredygtigt produceret anbefales også accepteret, hvis ikke fuldt bæredygtigt træ kan skaffes med tilstrækkelig god dokumentation. Som minimum anbefales det, at forlange dokumentation for lovligt produceret tropisk træ. Certificering Skovcertificering er en dokumentation af, at skovdriften lever op til bestemte standarder, fastlagt i hver enkelt certificeringsordning. Med henblik på kontrol og godkendelse af træets sporbarhed og præcise og gennemskuelige regler for mærkning er der udviklet særlige certificeringssystemer, de såkaldte Chain of Custody certifikater - eller blot CoC. De vigtigste elementer der som udgangspunkt bør indgå er vist i boksen på næste side. 10 Tropisk træ Miljøvejledning

11 Pr. 1. april 2003 var FSC det eneste skovcertificeringssystem, som dækkede et større antal lande i troperne. Derudover var der etableret nationale ordninger i Malaysia (MTCC) og Indonesien (LEI). Endvidere opererede Keurhout (1), som ikke er en selvstændig certificeringsordning, men en ordning, der godkendte andre skovcertifikater. 5,4 mio ha tropisk skov, hvoraf ca. halvdelen var naturlig skov, var FSCcertificeret, fordelt på 159 certifikater i 28 lande. 2,3 mio ha fordelt på tre certifikater var MTCC-certificeret, alle i naturlig skov, og 0,1 mio. ha - fordelt på to certifikater - var certificeret efter LEI s system. Herudover havde Keurhout godkendt et certifikat i Gabon på 0,6 mio. ha. Tilsammen dækkede de fire ordninger ca. 0,5 % af verdens samlede tropiske skovareal. Fem vigtige elementer ved certificering af træ: Standarderne bør være præcise og målbare samt udviklet i en åben proces, der sikrer lovlig og bæredygtig skovdrift, jf. omtalen side 6 og 7. Certificeringen, dvs. kontrollen og godkendelsen af at standarderne er overholdt bør forestås af en kompetent og uvildig tredjepart, som er akkrediteret dertil. Akkrediteringen, dvs. godkendelsen og kontrollen af at certificeringsfirmaet arbejder korrekt bør foretages af et organ der er anerkendt dertil, fx DANAK i Danmark. Sporbarhed bør omfatte dokumentation og kontrol af træproduktets vej fra en certificeret skov til slutbruger. Mærkning der bør være præcise regler for troværdig mærkning af træproduktet. (1)Efterskrift: Der var endvidere flere regionale og nationale initiativer under udvikling, bl.a. under ATO og CERFLOR. PEFC var endnu ikke operationel i troperne, men flere nationale ordninger havde søgt om anerkendelse. Eksempler på firmaer som udfører kontrol og godkendelse af certificeringsstandarder i troperne, dvs. forestår selve certificeringen, er SGS, DNV, SmartWood og SCS, se flere på I efteråret 2003 blev det besluttet at nedlægge Keurhout Foundation pr. 31. december Samtidig blev det besluttet, at den hollandske tømmerforening NTTA (Netherlands Timber Trade Association) overtager retten til at bruge Keurhout logoet og at de vil stille dette til rådighed for deres medlemmer, se nærmere her: liquidation.thm. Tropisk træ Miljøvejledning 11

12 FSC og LEI akkrediterer uvildige 3.parter til at certificere, mens MTCC selv udsteder certifikat på grundlag af kontrol udført af uvildig 3.part. FSC har deres eget sporbarhedscertifikat, der er internationalt, mens MTCC og LEI har sporbarhedscertifikater, der alene dækker nationale virksomheder. Keurhout godkendelse indebærer, at træet er sporbarhedscertificeret til Holland. FSC er for øjeblikket det eneste certificeringssystem, der findes at kunne give tilstrækkelig garanti for lovligt og bæredygtigt produceret tropisk træ. MTCC anses for at give tilstrækkelig garanti for lovlig skovdrift, som er på vej mod at blive bæredygtig, idet markedsføring af certificeret MTCCtræ i Danmark vil kræve, at der tilkobles et CoC-certifikat fra Malaysia. LEI og Keurhout anses for nærværende ikke i sig selv at være tilstrækkelige garanter for lovlig eller bæredygtig skovdrift i troperne, men de findes i kombination med andre underbyggende elementer at kunne give en tilstrækkelig god indikation, se nærmere under alternativ dokumentation. Ingen certificeringssystemer kan give 100 % garanti, og muligheden for forfalskninger kan aldrig helt udelukkes. Det anbefales, at man lejlighedsvis undersøger på de enkelte ordningers hjemmesider om der skulle være aktuelle oplysninger derom, se under Nyttige informationer. Se endvidere nærmere detaljer i baggrundsrapporten om de enkelte certificeringsordninger. Andre miljømærker Miljømærkerne Svanen og Blomsten dækker en række relevante miljøforhold i produkters livscyklus. Bæredygtighedskrav til den bagved liggende skovdrift for træbaserede produkter er inkluderet, men ikke i detaljeret grad. Der har ikke umiddelbart pr. 1. april 2003 kunne findes produkter af tropisk træ mærket med Svanen og Blomsten. Disse mærker anses derfor ikke for nærværende at være relevante garanter for lovlig eller bæredygtig skovdrift i troperne. 12 Tropisk træ Miljøvejledning

13 Alternativ dokumentation Tropisk træ kan være lovligt og bæredygtigt produceret selv om det ikke er certificeret og mærket. Men det kan være svært at vide om det er det. Falske erklæringer og deklarationer er i omløb, og sine steder ikke ualmindelige. Der kan ikke opstilles enkle, veldefinerede minimumskrav til alternativ dokumentation, men en række elementer kan underbygge denne: Andre certifikater eller godkendelsesordninger end FSC og MTCC, fx LEI eller Keurhout. Eksporttilladelser, oprindelsescertifikater, andre myndighedserklæringer samt erklæringer fra leverandører og underleverandører. Koncessionsaftaler. Dokumenteret miljøledelsessystem efter ISO 14001, EMAS II eller anden skriftligt dokumenteret miljøledelse. Angivelse af anvendte standarder og retningslinier for skovdriften, herunder oplysning om de er udviklet i en konsultativ proces, som har været åben for deltagelse fra økonomiske, sociale og miljømæssige interesser. Angivelse af de overordede principper og kriterier for skovdriften, herunder hvem der har udviklet disse. Angivelse af kontrolmetode for overholdelse af standarden og hvem der forestår kontrollen. Dokumentation for lovligt produceret tropisk træ i henhold til bilateral aftale mellem Danmark eller EU og leverandørlandet (sådanne var pr. 31. december 2003 endnu ikke udviklet). Det anbefales, at alternativ dokumentation om muligt underkastes en vurdering foretaget af uvildig tredjepart med markedsindsigt og kendskab til skovbrugsforhold i troperne. Der er endnu ikke veletablerede systemer til dette, men det formodes, at sådanne vurderinger vil kunne rekvireres fra nogle af de firmaer, som i forvejen er akkrediteret til at gennemføre skovcertificering, fx SGS, DNV, Smartwood, SCS, Soil Association eller andre. Tropisk træ Miljøvejledning 13

14 Indkøb af tropisk træ Gode råd før indkøbet Overvej følgende forhold før indkøbet: Hvilke krav er der til træets kvalitet, styrke, holdbarhed og æstetik? Er indkøbet af en sådan størrelse, at det skal i EU-udbud? Er indkøbet omfattet af bekendtgørelsen om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren? Planlæg større indkøb i god tid, gerne år i forvejen! Indhentning af tilbud/udbud Indkøberen kan vælge at indhente alternative bud med flere niveauer i de tekniske specifikationer. Det betyder, at man kan få mere råderum i sin beslutningsproces. Man kan eksempelvis udarbejde alternative tekniske specifikationer på de tre niveauer, som er beskrevet i afsnittet om krav og dokumentation. Afhængigt af forholdene kan man til sidst i udbudsprocessen frit vælge det mest hensigtsmæssige alternativ og inden for dette alternativ vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Man må ikke kræve, at træet er mærket med et bestemt mærke. Det kan derimod kræves at bestemte krav (evt. svarende til kravene fra mærket) er opfyldt, hvilke bl.a. kan dokumenteres med et mærke, men tilsvarende dokumentation skal også accepteres. Andre miljøforhold end lovlighed og bæredygtighed kan indgå i kravspecifikationen eller tildelingskriterierne, hvilket bør fremgå af udbudsmaterialet. 14 Tropisk træ Miljøvejledning

15 Det anbefales, at der allerede ved indhentning af tilbud eller ved prækvalifikation udbedes oplysning om, hvilken dokumentation leverandøren vil kunne tilvejebringe. Den egentlige dokumentation anbefales først krævet forelagt ved kontraktunderskrivelse eller senest ved levering. Hvis indkøbet skal ske efter EU udbudsregler er der hjælp at hente i vejledningen fra Miljøstyrelsen og Konkurrencestyrelsen: Offentlige grønne indkøb en vejledning i mulighederne for at varetage miljøhensyn i forbindelse med afholdelse af udbud. Vejledningen findes på Konkurrencestyrelsens hjemmeside: Andre gode links er: udbudsværktoej/default.dk Tropeskov i Danum Valley, Borneo. Foto: Jacob Andersen Tropisk træ Miljøvejledning 15

16 Anbefaling Sammenfattende anbefales det at offentlige indkøbere efterspørger tropisk træ i tre niveauer, jvf. nedenstående boks. Niveau 1 Lovligt og bæredygtigt Anbefalet dokumentation Et FSC-certifikat, der garanterer for, at 100 % af træet stammer fra FSC certificeret skov, eller Alternativ dokumentation, som er tilstrækkeligt underbygget, jf. afsnittet»alternativ dokumentation«. 2 Lovligt og på vej mod bæredygtigt Et FSC-certifikat, der garanterer for at mindre end 100 % af træet er fra en FSC certificeret skov, eller Et MTCC-certifikat for skovdriften med et tilkoblet sporbarhedscertifikat fra Malaysia til dansk aftager, fx et sporbarhedscertifikat fra SGS, eller Alternativ dokumentation, som er tilstrækkeligt underbygget, jf. afsnittet»alternativ dokumentation«. 3 Lovligt Se afsnittet»alternativ dokumentation«. For træarter, der er omfattet af konventionen om handel med truede vilde dyr og planter (CITES), bør der altid, uafhængigt af de tre niveauer kunne forelægges de fornødne CITES-tilladelser og -dokumenter. Man bør tillige være opmærksom på, at en del træarter kan være rubriceret som truede under IUCNs såkaldte rødliste. For arter på rødlisten er der årsag til særlig agtpågivenhed. 16 Tropisk træ Miljøvejledning

17 Nyttige informationer Miljøstyrelsen, miljøvejledninger til offentlige indkøbere: Miljømærkesekretariatet Konkurrencestyrelsen United Nations Forum on Forest: International Tropical Timber Organisation: Center for International Forestry Research: Skov- og Naturstyrelsen, information om CITES: Træbranchen Oplysningsråd, information om anvendelse af træ i byggeri og anlæg: Håndbog om anvendte træarter i Danmark: TRÆ 49: 52 træarter. Træbranchens Oplysningsråd om træ«. Teknologisk Institut. Udviklingscenter for møbler og træ. Træ er miljø, information om træ: Vej & Park, Københavns Kommune, rapport om miljøcertificeret træ til vandbygning: Statens og Kommunernes Indkøbs Service, vejledning i miljøhensyn i udbudsforretninger: Kommunernes Landsforening og Erhvervs- og Boligstyrelsens vejledning om udbud: Information om certificerede skove: FSC: og MTCC: LEI: PEFC: og Keurhout godkendelser: Forkortelser: FSC: Forest Stewardship Council LEI: Indonesian Ecolabeling Institute CERFLOR: Programa de Certifica cao de Florestas (Brasilien). SGS: Socéité Générale de Surveillance SCS: Scientific Certification System MTCC: Malaysian Timber Certification Council IUCN: International Union on Conservation and Nature PEFC: Pan European Forest Certification ATO: African Timber Organisation ITTO: International Tropical Timber Organisation CIFOR: Center for International Forestry Research COC: Chain of Custody Tropisk træ Miljøvejledning 17

18 Checkskema Indkøb af lovligt og bæredygtigt produceret tropisk træ Lovligt træ Ja Nej Ved ikke Delvis Har producenten de nødvendige rettigheder og tilladelser til den aktuelle hugst? Er relevant national lovgivning for skovdrift og for påvirkning af mennesker og miljø i oprindelseslandet opfyldt? Har producenten betalt relevante forfaldne skatter og afgifter? Foreligger de nødvendige myndighedstilladelser, herunder CITES-tilladelser, hvis træarten er omfattet af CITES? Generelle produktkrav og miljøhensyn Ja Nej Ved ikke Kan leverandøren dokumentere sine miljøforhold (fx miljøstyring efter ISO eller EMAS II)? Er der skriftligt formulerede mål for arbejdsmiljø i miljøstyringen eller i et selvstændigt system? Kan produktet opfylde kravene efter det nordiske miljømærke Svanen? Er produktet fremstillet uden brug af opløsningsmidler? Har produktet dokumentation for afgasning efter fx Dansk Indeklimamærkning? 18 Tropisk træ Miljøvejledning

19 Bæredygtigt produceret træ Ja Nej Ved ikke Delvis Tilgodeser skovdriften nuværende og fremtidige generationers sociale, økonomiske, økologiske, kulturelle og åndelige behov? Er skoven beskyttet mod skadelige virkninger af forurening, ildebrande, skadedyr og sygdomme? Er det tropiske træ i øvrigt produceret i overensstemmelse med principperne fastlagt i FN s Skoverklæring (Rio 1992)? Har skovdriften respekteret og taget passende hensyn til Lovgivningsmæssige og institutionelle rammer, Skovressourcens størrelse, Skovenes sundhed og vitalitet, produktionsfunktion, beskyttelsesfunktion og biologiske mangfoldighed samt Socio-økonomiske, kulturelle og åndelige goder og behov? Opfylder skovdriften iøvrigt kriterier og retningslinier for drift af tropiske skove, fastlagt af ITTO, CIFOR eller andre relevante skovfora i FN-regi? Er den anvendte standard udviklet i en konsultativ proces, som har været åben for deltagelse fra alle berørte parter, herunder økonomiske, miljømæssige og sociale interesser? Er der uafhængig tredjeparts-kontrol med at standarden overholdes? Checkskema sådan bruges det Send skemaet til leverandøren. Husk at svarene skal suppleres med relevant dokumentation, se afsnittet:»indkøb af tropisk træ«i indkøbsvejledningen. I en række tilfælde er en certificering tilstrækkelig dokumentation. I andre tilfælde er det nødvendigt med uddybende forklaringer og/eller erklæringer fra en uafhængig og anerkendt tredjepart. Tropisk træ Miljøvejledning Tropisk træ 19

20 Tropisk træ Miljøvejledning Miljøvejledning for indkøb af tropisk træ er udgivet i 2003 af: Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K Tlf og Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø Tlf Projektansvarlig: Anne Abildgaard, COWI A/S i samarbejde med Valør & Tinge, NEPCon og Sall & Sall. En rådgivende styringsgruppe og en række eksterne høringsparter har været inddraget i processen. Styringsgruppen var sammensat af repræsentanter fra: Dansk Skovforening, Dansk Træforening, Forbundet Træ-industri-Byg, Foreningen af offentlige indkøbere, Nepenthes, Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S, Træets Arbejdsgiverforening, Udenrigsministeriet, Verdensnaturfonden - WWF samt Skov- og Naturstyrelsen (formand). Layout: Louise Lindholst, COWI A/S. Trykkeri: Schultz Grafisk. Flere vejledninger kan fås ved henvendelse til: Miljøministeriet, Frontlinien, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Telefon: Skov- og Naturstyrelsen 1 Tropisk træ Miljøvejledning

Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ

Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Miljøtemadag Danske Havne 11. Januar 2006 Christian Lundmark Jensen Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Baggrund 50 grønne indkøbsvejledninger

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Nyt cirkulære og ny vejledning

Nyt cirkulære og ny vejledning Nyt cirkulære og ny vejledning - om sikring af bæredygtigt træ i det offentliges aftaler INFO- og ERFA-møde om EUTR og off. indkøb af træ København den 4. december 2014 Mads Brinck Lillelund Sikring af

Læs mere

Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier

Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier NEPENTHES Karoline Nolsø Aaen Jakob Futtrup Steffen Thomsen Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier

Læs mere

Danske kommuners brug af miljøvejledningen for indkøb af tropisk træ

Danske kommuners brug af miljøvejledningen for indkøb af tropisk træ Danske kommuners brug af miljøvejledningen for indkøb af tropisk træ Undersøgelsen er foretaget i foråret 2005 Rapportens undersøgelser er foretaget af: Søren Brøndum, Rebecca Bolt Ettlinger og Steffen

Læs mere

Nyt cirkulære og ny vejledning

Nyt cirkulære og ny vejledning Nyt cirkulære og ny vejledning - om sikring af bæredygtigt træ i det offentliges aftaler INFO- og ERFA-møde om EUTR og off. indkøb af træ Århus, den 2. december 2014 Christian Lundmark Jensen Sikring af

Læs mere

Opdatering af vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ

Opdatering af vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ , 8. oktober 2008 Opdatering af vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt 1 Opdatering af eksisterende vejledning 2 Evaluering af den eksisterende vejledning Styregruppens anbefalinger på baggrund

Læs mere

Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på?

Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på? Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på? Oplæg på konference om Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu Odense 13. september 2011 Af Christian Lundmark Jensen Regeringens Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC-certificering som redskab til at opfylde EU-tømmerforordningens Due Diligence -krav Morten Husted Brodde, Rådgivning og kommunikation Non-profit-organisation,

Læs mere

Nepenthes forslag til DHL om brug af bæredygtigt tømmer ved deres generalforsamling

Nepenthes forslag til DHL om brug af bæredygtigt tømmer ved deres generalforsamling Nepenthes forslag til DHL om brug af bæredygtigt tømmer ved deres generalforsamling Indhold: Brev forud for generalforsamlingen...2 Baggrundsdokument til de på dagsordenen følgende punkter:...3 Tale fra

Læs mere

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Dagens program 13.00-13.15: Kaffe og registrering 13.15-13.25: Velkomst ved 13.25-13.45: Introduktion til og FSC-ordningen 13.45-14:05:

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed

Dokumentation af bæredygtighed Dokumentation af bæredygtighed -Krav til miljødokumentation for byggematerialer Netværksmøde Dome of Visions i Århus d. 6. december 2016 Anja S. Brogaard, Dancert Lead Auditor og faglig leder ved Center

Læs mere

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN En introduktion til FSC-certificeret træ HVORFOR FSC? FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation October 9, 2008 1 WWF VURDERER: 50% af alt træ fra congo

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Att: Christian Lundmark Jensen. Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk. 6.

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Att: Christian Lundmark Jensen. Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk. 6. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Att: Christian Lundmark Jensen Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Danmark Telefon 3324 4266 info@skovforeningen.dk

Læs mere

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger PEFC en god investering Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger Mandag d. 22. april 2013 Tirsdag d. 23. april 2013 Torsdag d. 25. april 2013 Tanja Blindbæk Olsen 1 Oplæg

Læs mere

Træ er et naturprodukt, men hvornår er det bæredygtigt? Biolog Karina Kitnæs Certificeringsleder

Træ er et naturprodukt, men hvornår er det bæredygtigt? Biolog Karina Kitnæs Certificeringsleder Træ er et naturprodukt, men hvornår er det bæredygtigt? Biolog Karina Kitnæs Certificeringsleder Lidt historie.. 1980 er Øget bekymring om rydning af regnskov (demonstrationer, miljøorganisationer) 1992

Læs mere

Træ Ved Træ forstås træ og andet materiale, der er fremstillet af træ, herunder træbaserede fibre i plader, papirprodukter mv.

Træ Ved Træ forstås træ og andet materiale, der er fremstillet af træ, herunder træbaserede fibre i plader, papirprodukter mv. Kontraktbilag 0 Side 1 af 5 Definitioner Træ Ved Træ forstås træ og andet materiale, der er fremstillet af træ, herunder træbaserede fibre i plader, papirprodukter mv. Træprodukter Ved træprodukter forstås

Læs mere

PEFC seminar. viste vejen frem. Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche

PEFC seminar. viste vejen frem. Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche PEFC seminar viste vejen frem Af Tanja Olsen, PEFC Danmark og Jakob Rygg Klaumann, Dansk Træforening Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche om produktion og handel med træprodukter

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien.

Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien. FSC F000100 FSC FSC F000208 A.C. All rights - FSC reserved Danmark - All rights reserved Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien. FSC Danmark 14/09/2016 FSC F000208 Hvad er FSC og hvad

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

Redegørelse om mulighederne for anvendelse af miljøcertificeret tropisk træ til vandbygningskonstruktioner November 2002

Redegørelse om mulighederne for anvendelse af miljøcertificeret tropisk træ til vandbygningskonstruktioner November 2002 Redegørelse om mulighederne for anvendelse af miljøcertificeret tropisk træ til vandbygningskonstruktioner November 2002 Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park Indledning Bygge- og

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen. Tropisk træ Miljøvejledning, baggrundsrapport

Skov- og Naturstyrelsen. Tropisk træ Miljøvejledning, baggrundsrapport Skov- og Naturstyrelsen Tropisk træ Miljøvejledning, baggrundsrapport Indholdsfortegnelse BAGGRUND 5 TVÆRGÅENDE 1 Indledning 5 1.1 Særlige forhold ved indkøb efter EU udbudsregler 6 2 Markedet for tropisk

Læs mere

Agenda Center Albertslund

Agenda Center Albertslund Er dit træ certificeret, miljømærket eller bare fyldt med kobber? -En guide til indkøb og brug af træ, trævarer og papir Agenda Center Albertslund For et bæredygtigt Albertslund! Indledning 3 Bæredygtigt

Læs mere

Inventar Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb (GPP)

Inventar Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb (GPP) Inventar Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb (GPP) 1 Anvendelsesområde Inventar er en bred produktgruppe, som omfatter meget forskellig former for inventar (stole, borde, garderobeskabe, hylder,

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 24. april 2007 Sag nr. 4 Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet bilag 3 NOTAT REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLING Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

Certificering af Aalborg Kommunes skove.

Certificering af Aalborg Kommunes skove. Punkt 12. Certificering af Aalborg Kommunes skove. 2012-1258. Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender til Teknik- og Miljøudvalgets orientering sag om certificering af de kommunalt ejede skove i Aalborg

Læs mere

Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift

Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift Udkast til revideret dokument marts 2011 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45 33 24 42 66 E-mail: info@pefc.dk Web: www.pefc.dk

Læs mere

At bygge med træ muligheder og udfordringer. Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut

At bygge med træ muligheder og udfordringer. Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut At bygge med træ muligheder og udfordringer Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut Træ som byggemateriale Udsagn om muligheder Træ er et miljøvenligt materiale Træ er billigt Træ har

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ. Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø

Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ. Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø Oversigt Meget er sagt om træ et par slides om begreber Øgede krav nødvendiggør

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion Januar 2017 NEPCon Client Guide 20. januar 2017 1. Introduktion til denne guide VIGTIGT Denne guide er udviklet

Læs mere

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN OMTANKE FOR MILJØET med døre fra JELD-WEN Menneske & natur "I dag er vi ansvarlige for i morgen" Jens Bach Mortensen, CEO JELD-WEN Europe Omhu for det vigtigste Vores liv: Vores nærmeste, vores hjem og

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre

Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre 2 Alle vinduer, der er omfattet af ordningen, skal være forsynet med en synlig mærkat med det nye logo. Mærkaten rummer desuden oplysninger om, hvem

Læs mere

FSC og PEFC Certificerede produkter

FSC og PEFC Certificerede produkter FSC og PEFC Certificerede produkter Fra skov til slutbruger NEPCon - fokus på bæredygtig skovdrift 15 års erfaring med skov- og sporbarhedscertificering FSC og PEFC serviceudbyder i Skandinavien, Østeuropa

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Certificering og Naturhensyn

Certificering og Naturhensyn Certificering og Naturhensyn Karina Seeberg Kitnæs Certificeringsleder Orbicon A/S I samarbejde med DNV Certification og Soil Association Woodmark Workshop om skovenes biodiversitet Eigtved Pakhus, d.

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark Støtter bæredygtig forvaltning af skove for mere information:

Læs mere

Vejledning A: Gruppeledere

Vejledning A: Gruppeledere Vejledning A: Gruppeledere I Introduktion II Opstart af en gruppeordning III Optagelse af nye medlemmer IV Gruppeledelse I Introduktion Denne vejledning støtter kommende gruppeledere i at etablere og lede

Læs mere

Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet. Adresser

Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet. Adresser Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet Adresser Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet Som en større produktionsvirksomhed, er det vores pligt og ansvar at forholde os til miljøet. Vi arbejder derfor i Damgaard-Jensen

Læs mere

Bæredygtighedsanprisninger. Rikke Dreyer 3. November 2015

Bæredygtighedsanprisninger. Rikke Dreyer 3. November 2015 Rikke Dreyer 3. November 2015 NGO erklæringer Deklarationer Mærker Bæredygtighedsstandarder Egenerklæring Donationer Bæredygtighedspris Virksomhedsrapportering Klassificeringer - eksempler Mængden af bæredygtige

Læs mere

Guide til brug af FSC s logo og labels

Guide til brug af FSC s logo og labels Guide til brug af FSC s logo og labels GUIDE TIL BRUG AF FSC S LOGO OG LABELS...1 FSC-LOGOET...2 BESKYTTEDE VAREMÆRKER...2 HUSK ALTID LICENSKODEN!...4 NYE REGLER FRA JANUAR 2010...4 FSC-MÆRKNING PÅ TO

Læs mere

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold FSC-certificering af skove i Danmark Indhold Certificering af skove... 1 Hvad er fordelene ved certificering?... 2 FSC's principper og kriterier for ansvarlige skovforvaltning... 3 FSC's 10 grundprincipper...

Læs mere

Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen?

Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen? Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen? NEPCon aktiviteter og personale Selskaber i 12 lande Ca. 100 medarbejdere Globalt netværk Skovcertificering > 25 million hektar >

Læs mere

Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ

Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Styregruppens anbefalinger AF : STYREGRUPPEN 2.2.2006 Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Styregruppens anbefalinger

Læs mere

Bæredygtigt træ i den. danske byggebranche. og offentlige indkøb. Bæredygtigt træ i offentlige indkøb. og byggeri

Bæredygtigt træ i den. danske byggebranche. og offentlige indkøb. Bæredygtigt træ i offentlige indkøb. og byggeri Bæredygtigt træ i den Bæredygtigt træ i offentlige indkøb danske byggebranche og byggeri og offentlige indkøb Non-profit-organisation, der styrker FSC s brand og position Arbejder direkte med virksomheder,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt Notat Ministersekretariatet J.nr. SNS- Ref. CLJ Miljøministerens besvarelse af spørgsmål DF, DG og DH fra Folketingets Miljø- og

Læs mere

Off-product mærkning for certificerede virksomheder

Off-product mærkning for certificerede virksomheder Off-product mærkning for certificerede virksomheder Hvad er off-product mærkning? I FSC skelnes der mellem on-product mærkning og off-product mærkning for CoC-certificerede virksomheder. Off-product mærker

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund

Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund 4. marts 2013 LICW/TS Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund I DI mener vi, at det forslag til kriterier for Svanemærkning af bagerier og brød, der er sendt

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN. Offentlige grønne indkøb - en vejledning i mulighederne for at varetage miljøhensyn i forbindelse med afholdelse af udbud

KONKURRENCESTYRELSEN. Offentlige grønne indkøb - en vejledning i mulighederne for at varetage miljøhensyn i forbindelse med afholdelse af udbud KONKURRENCESTYRELSEN Offentlige grønne indkøb - en vejledning i mulighederne for at varetage miljøhensyn i forbindelse med afholdelse af udbud 2002 Indhold 2 Kapitel 1 Indledning 3 Kapitel 2 Fastlæggelse

Læs mere

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Tendenser og fakta På den positive side Markedet for FSC og grønne produkter er i fremgang i Danmark. FSC Danmark i fremgang - vi bliver stærkere og større

Læs mere

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb Case: Skolemadsemballage i KK Johannes Michelsen, Udbudsjurist (Cand.merc.jur) Sundhed og Indkøb, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Skolemadsemballage

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM Hvad er Kebony? Kebony er et bæredygtigt alternativ til tropisk hårdttræ, når udseende og ydeevne er afgørende. Kebony teknologien er udviklet i Norge og er en miljøvenlig

Læs mere

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Vejledning Juni 2014 Foreløbig udgave Ved optagelse på www.retsinfo.dk er det versionen på Retsinfo,

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 11-09-2012 Grønne og bæredygtige indkøb Bæredygtige indkøb v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 1 Grønne og bæredygtige indkøb 2 Program Hvad er bæredygtige

Læs mere

Beton Bænke BETON BÆNKE. Beton har i mange år været anvendt til uderumsinventar ofte med træprofiler på

Beton Bænke BETON BÆNKE. Beton har i mange år været anvendt til uderumsinventar ofte med træprofiler på Beton Bænke FOR ET SPÆNDENDE OG KREATIVT BYRUM BETON BÆNKE Beton har i mange år været anvendt til uderumsinventar ofte med træprofiler på siddeflader og som ryglæn. Ligeså de klassiske og tidløse betonbænke

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Undersøgelse af status for kommunale indkøb af certificeret træ

Undersøgelse af status for kommunale indkøb af certificeret træ Undersøgelse af status for kommunale indkøb af certificeret træ Juni 2010 Karl Vogt-Nielsen og Henning Hansen CASA Undersøgelse af status for kommunale indkøb af certificeret træ Juni 2010 Karl Vogt-Nielsen

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Baggrund om projektet Certificering af skoventreprenører en genvej til certificering af mindre skovejendomme

Baggrund om projektet Certificering af skoventreprenører en genvej til certificering af mindre skovejendomme Baggrund Mens FSC og PEFC skovcertificering er blevet stadigt mere udbredt blandt større statslige, andre offentlige og private skov ejere verden over, er det samme ikke tilfældet for små og mindre ejendomme

Læs mere

FSC Danmark. Danskerne og miljømærkningsordninger

FSC Danmark. Danskerne og miljømærkningsordninger FSC Danmark Danskerne og miljømærkningsordninger Kommenteret rapport Dalgaard Consult og Epinion A/S 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 1.1 Indledning...3 2 Danskernes og miljøet...4

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, bygge- og anlægsarbejder. Vejledning

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, bygge- og anlægsarbejder. Vejledning Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Vejledning 2014 Titel: Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser

Læs mere

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion FSC Toolkit Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion Photo: Martin Schwenninger Introduktion Guide til FSC Gruppecertificering Denne guide er en hjælp til ejere og driftsledere

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Danmarks tømmermænd. - vi importerer store mængder træ fra ulovlig tømmerhugst

Danmarks tømmermænd. - vi importerer store mængder træ fra ulovlig tømmerhugst Danmarks tømmermænd - vi importerer store mængder træ fra ulovlig tømmerhugst Undersøgelse af den danske import af tropisk, østeuropæisk og russisk træ. Christian Straarup NEPENTHES Indholdsfortegnelse

Læs mere

Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish)

Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish) Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish) D4.3 Information material produced Public document This information is part of the CeFCo project, with the purpose to develop a model for certification of forest contractors

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 21-06-2012 Grønne og bæredygtige indkøb Bæredygtige indkøb v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 1 Grønne og bæredygtige indkøb 2 Program Hvad er bæredygtige

Læs mere

WISA -Spruce Multifunktionelt krydsfiner

WISA -Spruce Multifunktionelt krydsfiner WISA -Spruce Multifunktionelt krydsfiner Strukturel brug og meget mere Langsomt voksende nordisk grantræ giver WISA-Spruce dets uovertrufne kombination af et æstetisk attraktivt udseende og højtydende

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen? Kontrolrapporten for 2012 Kontrol af den europæiske Blomst og den nordiske Svane Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes, at det er

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

FSC - Tilfredsheds- og markedsundersøgelse

FSC - Tilfredsheds- og markedsundersøgelse FSC - Tilfredsheds- og markedsundersøgelse 1. Hvilken af følgende beskrivelser passer bedst på din funktion i virksomheden? Direktør 30,2% 29 Miljømedarbejder 10,4% 10 Marketing- og/eller kommunikationsmedarbejder

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0644 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0644 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0644 Bilag 2 Offentligt Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen jofvi/clj/anrbj, 26. november 2008 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg (FEU). Kommissionens forslag

Læs mere

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE BUSINESS 5 CASE MØBLER MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE GRØNNE INDKØB Et offentligt udbud med strenge miljø- og kvalitetskrav og ikke mindst dokumentationskrav

Læs mere

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres Politik Varer og tjenesteydelser skal være bæredygtige og opfylde minimumskrav til arbejdsløn, arbejdsforhold, arbejdsmiljø, miljø, klima, demokrati og social ansvarlighed. Tjenesteydelser fra virksomheder,

Læs mere

EU s tømmerforordning EUTR vejledning til skovejere

EU s tømmerforordning EUTR vejledning til skovejere EU s tømmerforordning EUTR vejledning til skovejere Naturstyrelsen informerer om dansk EUTR på skovkredsmøder primo 2016 i samarbejde med Dansk Skovforening 1 3 EUTR-krav til en skovejer Forbud Due diligence

Læs mere

www.tropetrae.dk butiksundersøgelse - holder de hvad de lover?

www.tropetrae.dk butiksundersøgelse - holder de hvad de lover? www.tropetrae.dk butiksundersøgelse - holder de hvad de lover? Undersøgelse af udbuddet af FSC-certificerede tropiske havemøbler på det danske marked forår og sommer 2002 NEPENTHES Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere