Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger"

Transkript

1 Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

2 Kolofon Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e): Center for Projekttilskud Fotograf(er): Istockfoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN

3 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Tilskudsordningens indhold...3 Formål... 3 Væsentlige ændringer i forhold til tidligere bekendtgørelse... 3 Hvem kan søge?... 4 Administration af ordningen... 4 Økonomiske rammer... 4 Indsendelse af ansøgning og ansøgningsfrist... 5 Kontrol... 5 Prioritering... 5 Afgørelse... 6 Offentliggørelse af oplysninger om ansøger og tilskudsbeløb... 6 Tilskudsberettigede udgifter... 6 Naturalydelser... 7 Ikke tilskudsberettigede udgifter... 7 Tilskuddets størrelse... 8 Generelle betingelser... 8 Krav til beplantninger... 9 Tilladelse fra offentlige myndigheder... 9 Forpligtigelse til information...10 Underretningspligt...10 Betingelser for forhøjet tilskud...11 Arkæologiske undersøgelser og udtalelse fra lokalt museum...13 Udbudsbetingelser...13 Ansøgning om ændring af projektet...14 Anmodning om udbetaling af tilskud...14 Betingelser for udbetaling...14 Projektrapportering...15 Indberetning af tilskud til SKAT...16 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud...16 Klageadgang...16 Straffebestemmelser...16 Retsgrundlag...16 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema...18 A. Oplysninger om ansøgeren...18 B. Planteleverandørens/entreprenørens navn og adresse...18 C. Beskrivelse af projektet, dets formål og projektområdet...18 D. Oplysninger om beplantninger, hvortil der søges om 40 pct. tilskud...18 E. Opgørelse af tilskudsgrundlag for ansøgt tilsagn om 40 pct...18 F. Indirekte udgifter ved brug af egne maskiner, løn til personale, løn til eget arbejde samt udgifter til konsulentbistand ved 40 pct. i tilskud...18 G. Oplysninger om beplantninger, hvortil der søges om 60 pct. tilskud...19 H. Opgørelse af tilskudsgrundlag for ansøgt tilsagn om 60 pct I. Indirekte udgifter ved brug af egne maskiner, løn til personale, løn til eget arbejde samt udgifter til konsulentbistand ved 60 pct. i tilskud...19 J. Tilskudsopgørelse

4 K. Tilladelser fra offentlige myndigheder...19 L. Udtalelse fra det lokale museum...19 M. Afstand til en anden ejendom...20 N. Projektets afviklings- og udbetalingsplan...20 O. Bilag...20 P. Erklæring og underskrift...20 Bilag Bilag

5 Indledning Denne vejledning gennemgår tilskudsordningen landskabs- og biotopforbedrende beplantninger, der er en del af landdistriktsprogrammet Ordningen er en del af Grøn Vækst-aftalen, der skal øge indsatsen på natur- og miljøområdet. Ordningen omfatter følgende projekttyper: Projekter for ejere og forpagtere (individuelle projekter) Projekter for foreninger og sammenslutninger (kollektive projekter) Tilskudsordningens indhold Formål Formålet med denne ordning er at yde tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger, der kan bidrage til i landdistrikterne 1. at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for dyr og planter, 2. at bevare og fremme miljø- natur-, kultur- og landskabsværdier og de rekreative værdier og 3. at etablere forbindelseslinier i landskabet og at øge andelen af småbiotoper. I modsætning til tidligere støtteordninger til læhegnsplantning er formålet med denne ordning om støtte til landskabs- og biotopforbedrende således ikke at skabe læ til fremme af produktionen på landbrugsarealer i det åbne land. Væsentlige ændringer i forhold til tidligere bekendtgørelse Denne vejledning er gældende for ansøgninger under bekendtgørelse nr. 118 af 21. februar 2011 om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. Tidligere vejledninger kan således ikke benyttes. I forhold til den tidligere bekendtgørelse nr. 191 af 2. marts 2010 er der sket følgende væsentlige ændringer: Af hensyn til naboer er der indført krav om en mindste afstand på 15 meter regnet fra den enkelte beplantning og til haver og beboelsesbygninger på andre ejendomme. Beplantningerne kan placeres nærmere have og beboelsesbygninger på en anden ejendom, når ansøgningen er vedlagt en skriftlig erklæring, hvor ejeren af den pågældende anden ejendom accepterer en anden mindste afstand, som skal fremgå af erklæringen. Det er en tilsagnsbetingelse, at den i erklæringen anførte mindste afstand overholdes. En anden ejendom defineres i bekendtgørelsen således, at der er tale om en ejendom uden for projektområdet, og som ejes af en lodsejer, der ikke ejer jord i projektet. Det er ikke længere muligt at få støtte til udgifter til forundersøgelser, hvis udgifterne er afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet igangsætningstilladelse, eller inden tilsagnshaver har modtaget tilsagnet. For at udgifter til undersøgelser kan være tilskudsberettigede, må udgifterne ikke afholdes, inden NaturErhvervstyrelsen har givet igangsætningstilladelse, eller inden tilsagnshaver har modtaget tilsagnet. Udgifter til leje af udstyr er kun tilskudsberettigede, hvis tilsagnshaver har mulighed for at købe udstyret og der er tale om nyt udstyr. 3

6 Såfremt tilsagnshaver ønsker at ændre projektet, skal anmodning herom modtages i NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. Denne bestemmelse finder ligeledes anvendelse ved anmodning om ændring af projektets afslutningsdato. Det er ikke længere et generelt krav at anmodning om udbetaling skal være vedlagt en revisorerklæring, men en konkret vurdering som NaturErhvervstyrelsen foretager for hver enkelt ansøgning. Såfremt der er krav om, at anmodning om udbetaling vedlægges en revisorerklæring, fremgår dette af tilsagnet. Hvem kan søge? Der kan ydes støtte til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger til følgende to forskellige typer af projekter jf. bekendtgørelsens 1, stk. 1 nr.1 og nr. 2.: Projekter for ejere og forpagtere (individuelle projekter) Projekter for foreninger og sammenslutninger (kollektive projekter) For at få støtte til et individuelt projekt skal ansøgeren på ansøgningstidspunktet og i sin helhed være ejer eller forpagter af de landbrugs- og naturarealer, hvorpå beplantningsprojektet ønskes etableret. For at få støtte til et kollektivt projekt, er det en betingelse, at der oprettes en forening eller en sammenslutning med mindst 7 ejere eller forpagtere af de landbrugs- og naturarealer, hvorpå beplantningsprojektet ønskes etableret. Foreningen eller sammenslutningen skal have vedtægter, som omfatter hele eller flere dele af formålet med ordningen om landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. I de kollektive projekter er det selve foreningen eller sammenslutningen, som er ansøger om støtte og ikke de enkelte lodsejere i foreningen eller sammenslutningen. Det betyder, at tilsagn om støtte og de forpligtigelser, der følger heraf oppebæres af foreningen eller sammenslutningen. Ved ansøgning om støtte til et kollektivt projekt skal den forening eller sammenslutning, der søger om støtte til et landskabs- og biotopforbedrende beplantningsprojekt, vedlægge ansøgningen kopi af gældende vedtægter, hvoraf det skal fremgå, hvem der er tegningsberettiget for foreningen eller sammenslutningen. Bemærk at der jf. bekendtgørelsens 1, stk. 2 ikke kan gives tilskud til projekter, som helt eller delvis er beliggende på arealer, som er ejet af offentlige institutioner, offentlig virksomhed eller kommunale fællesskaber. Administration af ordningen Økonomiske rammer Bevillingen til støtte til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger afsættes hvert år på finansloven. I 2012 forventes der at være afsat 3 mio. kr. til individuelle projekter og 12 mio. kr. til kollektive projekter. Erfaringsmæssigt er der stor interesse for ordningen, og derfor vil der normalt blive søgt om flere projekter, end der er bevilling til. På den baggrund er der jf. bekendtgørelsens 5 nedsat et rådgivende udvalg, som skal foretage en prioriteret indstilling af ansøgningerne. 4

7 Indsendelse af ansøgning og ansøgningsfrist Ansøgning indgives på et særligt ansøgningsskema og vedlægges et kort, hvorpå placeringen af beplantningen er vist. Ansøgningsskema kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, eller ved at kontakte NaturErhvervstyrelsen på tlf Ansøgningen sendes til NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud, Postboks 109, Pionér Allé 9, 6270 Tønder. Ansøgningen kan også indsendes via eller fax: Ansøgningen skal være modtaget hos NaturErhvervstyrelsen senest tirsdag den 1. maj Natur- Erhvervstyrelsen kvitterer pr. brev for modtagelse af ansøgningen. Ansøger kan normalt forvente, at ansøgningen behandles indenfor 3 måneder, såfremt ansøgningen er fyldestgørende. Kontrol NaturErhvervstyrelsen udfører en administrativ kontrol af tilsagns- og tilskudsbetingelserne i forbindelse med sagsbehandling og udbetaling. Kontrolbesøg på stedet, som led i den administrative kontrol foretages af NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen foretager den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol. NaturErhvervstyrelsen kan i fornødent omfang indhente oplysninger fra andre myndigheder. Hvis betingelserne for at modtage tilskud ikke er overholdt, kan tilsagn om tilskud bortfalde og allerede udbetalt tilskud kræves tilbagebetalt med tillæg af renter. Tilsagnshaver skal sikre at kontrolmyndighederne har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. Prioritering Der er nedsat et rådgivende udvalg, som foretager en prioriteret indstilling af ansøgningerne. Det rådgivende udvalg kan indstille et projekt til tilsagn, til delvis tilsagn eller til afslag. Udvalget består af en formand og derudover af en repræsentant fra Dansk Ornitologisk Forening, Kyst, Land og Fjord, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Landdistrikternes Fællesråd, Plantning og Landskab - Landsforeningen, Landbrug og Fødevarer, Dansk Skovforening, De Danske Skovdyrkerforeninger, Danmarks Kulturarvs Forening, Binævnet, Miljøministeriet og Fødevareministeriet. Udvalgets indstilling foretages på grundlag af en vurdering af projektets opfyldelse af ordningens formål, projektøkonomien og ud fra eventuelle eksterne, faglige vurderinger af ansøgningerne. I forbindelse med prioriteringen af ansøgningerne har det rådgivende udvalg i perioden 2007 til 2011 anvendt følgende generelle kriterier, således at det har vægtet positivt i prioriteringen at: projekter har høj andel af brede hegn på 4-7 rækker eller høj andel af småbiotoper, projekter har høj andel af hegn eller småbiotoper med supplerende betingelser, samt projekter hovedsageligt er beliggende i åbent land. Herudover prioriteres projekter hvor de enkelte beplantninger udgør, indgår i eller understøtter en sammenhæng eller en samlet plan for ejendommen, bedriften eller området. I prioriteringen indgår der ligeledes en vurdering af hvorledes projektet bidrager til øget biologisk mangfoldighed samt understøtter kultur- og naturlandskabet i projektområdet. 5

8 Til belysning af det enkelte projekts understøttelse af såvel specifikke som generelle planlægningsmæssige tiltag i området, kan der indhentes udtalelser fra andre organisationer eller myndigheder, som er forankret i projektområdet. Afgørelse Imødekommes en ansøgning, giver NaturErhvervstyrelsen tilsagn om tilskud, og ansøger vil herefter blive betegnet tilsagnshaver. Tilsagn udarbejdes på grundlag af oplysninger i ansøgningen, og NaturErhvervstyrelsen sender et tilsagn om tilskud til tilsagnshaver. Tilsagnet indeholder specificerede krav til projektet og betingelser for tilskud, herunder krav om tidsfrister, information til offentligheden og afrapportering. NaturErhvervstyrelsen kan i tilsagnsskrivelsen fastsætte yderligere betingelser vedrørende pløjning, plantearter og lignende forhold af betydning for anlæg af beplantningerne. Offentliggørelse af oplysninger om ansøger og tilskudsbeløb Ved ansøgning om tilskud fra NaturErhvervstyrelsen gøres opmærksom på at de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet vil blive behandlet i forbindelse med afgørelsen om udbetaling af tilskud fra NaturErhvervstyrelsen, at oplysninger om navn, evt. firmanavn, adresse samt størrelse af tilskudsbeløb kan blive offentliggjort på internettet, at NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V er dataansvarlig Endvidere gøres opmærksom på, at man i medfør af persondataloven har mulighed for at anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med ansøgningen, jf. persondatalovens 31, at man på begæring har krav på at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. persondatalovens 37. Nærmere oplysninger om ovenstående forhold og persondataloven generelt kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen, Juridisk Enhed. Tilskudsberettigede udgifter De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for gennemførelse af projektet. Tilsagn om tilskud kan maksimalt udgøre det tilsagnsbeløb, som fastsættes af NaturErhvervstyrelsen i tilsagn om tilskud. De tilskudsberettigede projektudgifter kan iht. bekendtgørelses 15 omfatte 1. udgifter til undersøgelser, der er nødvendige for projektets gennemførelse, 2. udgifter til projektering, 3. udgifter til rydning af gamle beplantninger, 4. udgifter til jordbearbejdning, 5. udgifter til planter og frø, 6. udgifter til plantning og såning, 7. udgifter til efterplantning og renholdelse i perioden frem til projektets afslutning, 8. indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende, 6

9 9. udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet, herunder løn til tilsagnshavers eget arbejde, for så vidt disse udgifter ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, 10. udgifter til leje med købsmulighed af udstyr, der er direkte relateret til projektet, 11. udgifter til konsulentbistand samt 12. udgifter til projektrapportering. Indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende, jf. pkt. 8 opgøres med udgangspunkt i de relevante lokale maskinstations- og entreprenørtakster, og skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen. Udgifter til løn til personale, jf. pkt. 9, der er beskæftiget med projektet skal beregnes som faktiske og dokumenterbare lønomkostninger. Lønnen udgør således den direkte udgift til løn inkl. feriepenge, pension og sociale tillæg. Udgifter til f.eks. husleje og kontorhold er ikke indeholdt. I forbindelse med udbetaling af tilskud og i sammenhæng med kontrol skal tilsagnshaver kunne dokumentere afholdte lønomkostninger til personale i form af f.eks. lønsedler og en fuldstændigt timeregistrering for de relevante medarbejdere. Udgifter til tilsagnshavers eget arbejde beregnes efter samme principper som løn til personale. NaturErhvervstyrelsen kan herudover og efter konkret ansøgning godkende andre udgifter som tilskudsberettigede udgifter, såfremt disse udgifter er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. Naturalydelser Indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende samt udgifter til tilsagnshavers eget arbejde kaldes under et for naturalydelser efter art. 54 i Kommissionens Forordning nr. 1974/2006. Den samlede værdi af indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende samt udgifter til tilsagnshavers eget arbejde, skal ved udbetaling fratrækkes værdien af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hvis tilskudsbeløbet er lavere end de samlede tilskudsberettigede udgifter, efter værdien af naturalydelserne er fratrukket, udbetales hele tilskudsbeløbet. Hvis tilskudsbeløbet er højere end de samlede tilskudsberettigede udgifter, efter værdien af naturalydelserne er fratrukket, nedsættes tilskudsbeløbet til det beløb der fremkommer ved at fratrække værdien af indirekte udgifter ved brugen af egne maskiner og lignende samt udgifter til tilsagnshavers eget arbejde fra de samlede tilskudsberettigede udgifter. Eksempel: De samlede støtteberettigede udgifter udgør kr. Heraf udgør naturalydelser kr. Med en støttesats på 60 % udgør det egentlige tilskudsbeløb kr., men der kan maksimalt gives tilskud på kr., da de samlede støtteberettigede udgifter minus naturalydelserne er kr. Hvis støttesatsen derimod er 40 % udgør det egentlige tilskudsbeløb kr. I så fald skal der ikke trækkes yderligere fra, da tilskudsbeløbet er mindre end beløbet for de samlede støtteberettigede udgifter minus naturalydelserne. Ikke tilskudsberettigede udgifter Følgende projektudgifter er ikke tilskudsberettigede: 1. Udgifter som tilsagnshaver har afholdt inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte projektet, eller udgifter der er afholdt inden tilsagnshavers modtagelse af tilsagnet, såfremt NaturErhvervstyrelsen ikke har givet igangsætningstilladelse. 7

10 2. Udgifter vedrørende projekter, som tilsagnshaver eller en ejer eller forpagter af arealer i projektområdet ved ansøgningsperiodens udløb, er forpligtet til at gennemføre efter anden lovgivning. 3. Udgifter, hvortil der ydes offentlig støtte eller støtte efter anden lovgivning. 4. Finansierings- og pengeinstitutomkostninger. 5. Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver. 6. Udgifter til forskning og teknologisk udvikling. 7. Udgifter til køb, leje og leasing af brugt udstyr og brugt materiel. Ved afholdte udgifter forstås indgåelse af bindende aftale om at afholde en udgift. Der må ikke afholdes udgifter til projektet før tilsagnshaver har modtaget en igangsætningstilladelse eller tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen. Ligeledes må der ikke afholdes udgifter, efter projektets afslutningsdato er passeret, medmindre der er tale om udgifter til projektrapportering eller en eventuel revisorerklæring. Udgifter kan være tilskudsberettigede, selvom der er indgået aftale herom, inden igangsætningstilladelse eller tilsagn er modtaget, hvis aftalen er betinget af modtagelse af tilsagn om tilskud. Tilskuddets størrelse Til projekter med landskabs- og biotopforbedrende beplantninger kan der ydes støtte på op til 40 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Der kan dog ydes støtte på op til 60 pct. af de tilskudsberettigede udgifter for hele eller dele af projekter, som opfylder en række supplerende betingelser. Se afsnittet om forhøjet tilskud. Det enkelte projekt kan således sammensættes af flere forskellige hegn og småbiotoper, hvor det enkelte hegn eller den enkelte småbiotop enten opfylder de almindelige betingelser med støtte på op til 40 pct. eller forskellige kombinationer af supplerende betingelser med støtte på op til 60 pct. Generelle betingelser Følgende betingelser skal være opfyldt for at opnå tilsagn om tilskud: 1. Alle nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder skal opnås. 2. Ansøger skal afgive alle de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen anmoder om til sagsbehandlingen. 3. Projektet skal være afsluttet inden en dato, der fastsættes af NaturErhvervstyrelsen således, at der maksimalt forløber 3 hele vækstsæsoner fra NaturErhvervstyrelsens tilsagn om tilskud og indtil projektets afslutning. Afslutningsdatoen kan ændres efter ansøgning herom. Der kan ikke anmodes om ændring af projektet, herunder ændring af afslutningsdagen, senere end 2 måneder før den af NaturErhvervstyrelsen fastsatte afslutningsdag eller efter en eventuel senere godkendt afslutningsdag. 4. Anmodning om slutudbetaling og projektrapport skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 3 måneder efter afslutningsdagen. Hvis anmodning om slutudbetaling ikke er modtaget inden for fristen bortfalder tilsagnet. 5. Projektet skal opretholdes i mindst 5 år regnet fra datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet. 6. Udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag skal være tilgængelige i mindst 5 år efter den afsluttende udbetaling. 7. Kontrolmyndigheden skal have adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. 8

11 Krav til beplantninger NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til etablering af landskabs- og biotopforbedrende beplantninger samt udskiftning af eksisterende læplantninger med nye landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. Der vil ofte indgå flere beplantninger i et samlet projekt. De beplantninger, der kan ydes støtte til, skal iht. bekendtgørelsens 10 være hegn eller småbeplantninger, som etableres efter følgende bestemmelser: 1. De hegn, som er omfattet af projektet, anlægges som sammenhængende beplantninger af træer eller buske med 1-7 planterækker. 2. De småbeplantninger, som er omfattet af projektet, anlægges som bevoksninger på mindre end 0,5 ha. 3. Hver enkelt af de hegn og småbeplantninger, der er omfattet af projektet, anlægges med mindst 75 pct. løvfældende planter. 4. De beplantninger, der er omfattet af projektet, anlægges med de i bekendtgørelsens bilag 1 nævnte plantearter og med plantemateriale, der er i overensstemmelse med de i bilag 1 anførte krav til plantekvalitet. 5. At der for plantearter hjemmehørende i dansk nærområde anvendes plantemateriale, der stammer fra frøkilder i dansk nærområde, som defineret i bilag Leverandører af planter til de beplantninger, der er omfattet af projektet, er momsregistrerede og opfylder Fødevareministeriets bestemmelser om herkomst- og sundhedskontrol, jf. NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse nr af 12. december 2002 om skovfrø og planter og NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse nr. 32 af 23. januar 2009 om planter, og 7. at beplantningerne i projektet placeres mindst 15 meter fra haven på en anden ejendom eller mindst 15 meter fra bygninger på en anden ejendom, hvor bygningerne på tidspunktet for ansøgning om tilskud var anvendt til beboelse. De plantearter hvortil der kan gives støtte, fremgår af bilag 1 bagerst i denne vejledning. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde fastsætte anden betingelse om procentuel andel af løvfældende planter end de angivne 75 pct., såfremt kulturhistoriske eller landskabelige hensyn taler herfor. NaturErhvervstyrelsen kan også i tilfælde, hvor der er mangel på plantemateriale, der stammer fra frøkilder i dansk nærområde, dispensere fra kravet om frøkilder i dansk nærområde. Beplantningerne skal placeres således, at beplantningerne ikke hindrer den frie oversigt ved vejkryds, vejtilslutninger og vejsving. Ved anden ejendom forstås i nr. 7 en ejendom, der ikke har arealer i projektområdet og som ejes af en fysisk eller juridisk person, der på ansøgningstidspunktet ikke ejer arealer der er med i projektet. Beplantningen kan placeres tættere på en anden ejendoms have eller beboelsesbygninger såfremt ansøgningen er vedlagt en skriftlig erklæring fra ejeren af den tilstødende ejendom, hvorefter denne accepterer en mindre afstand. Den aftalte afstand skal fremgå af erklæringen. Tilsagn om tilskud er betinget af at den aftalte afstand overholdes. Tilladelse fra offentlige myndigheder Etablering af beplantningerne skal ske i overensstemmelse med den generelle arealreguleringslovgivning og evt. tinglyste rettigheder. Det er ansøgers ansvar, at sådanne forhold overholdes. I ansøgningen skal der derfor redegøres for forholdet til anden lovgivning, og ansøger skal sandsynliggøre, at de nødvendige tilladelser, godkendelser og dispensationer kan opnås. NaturErhvervstyrelsens tilsagn om tilskud er betinget af, at de nødvendige tilladelser indhentes, og lovgivningen overholdes. 9

12 Projektets anlægsarbejde bør ikke påbegyndes, før alle tilladelser fra offentlige myndigheder foreligger. Det er kommunen, der administrerer hovedparten af ovennævnte forhold. Der kan rettes henvendelse til kommunen for afklaring af tvivlsspørgsmål. Der kan endvidere indhentes oplysninger på internetadressen om fredede fortidsminder, fredninger, fredningsforslag, beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinier m.m. til brug ved udarbejdelse af ansøgningen. Læhegnsloven og hegnsloven indeholder generelle bestemmelser om placering og vedligeholdelse af levende hegn i eller i nærheden af skel. Forpligtigelse til information Tilsagnshaver skal informere om den offentlige medfinansiering, både den nationale medfinansiering og finansieringen fra Europakommissionen. Dette kan f.eks. ske på tilsagnshavers hjemmeside, på en relevant forenings hjemmeside eller i relevante dagblade, tidsskrifter. For så vidt angår publikationer som brochurer, foldere og nyhedsbreve samt ved elektronisk formidling i form af websider skal der på titelbladet være en klar angivelse af, at Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Informerer tilsagnshaver på en hjemmeside skal der i tilknytning til teksten om den offentlige medfinansiering være indsat følgende link til Kommissionens hjemmeside om tilskud efter Rådets Forordning nr. 1698/2005: Såfremt de samlede projektomkostninger hvortil der er ydet tilskud, udgør mere end kr. skal tilsagnshaver opsætte et oplysningsskilt ved projektområdet. Se de nærmere retningslinier herom på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, Såfremt etablering af trampesti er valgt som supplerende betingelse efter 11, stk. 2, nr. 7, skal tilsagnshaver opsætte et lovligt skilt i henhold til Naturstyrelsens regler herom. Disse regler findes på hjemmesiden: Placering af de enkelte trampestier vil blive offentliggjort på internettet. Nærmere information herom findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Udgifter vedrørende disse forpligtigelser er ikke tilskudsberettigede. Underretningspligt Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat opfyldes. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give NaturErhvervstyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn om tilskud eller tilbagebetaling af tilskud. 10

13 Betingelser for forhøjet tilskud Der kan ydes forhøjet tilskud på op til 60 pct. af de tilskudsberettigede anlægsudgifter til beplantninger, såfremt de supplerende betingelser herfor overholdes. Der er 4 muligheder for at opnå forhøjet tilskud. Vælg mellem: at opfylde mindst 3 af de generelle betingelser (3 af punkterne 1-7 vælges), at opfylde betingelser til gavn for bier (punkt 8 vælges samt 9 eller 10), at opfylde alle betingelser for beplantning til gavn for hasselmusen (punkt 11 vælges), at opfylde en kombination af de generelle betingelser og betingelser til gavn for bier (3 af punkterne 1,2,3,4,5,6,7,9 eller 10 vælges). Ved forhøjet tilskud er det altid et krav, at der ved etableringen af den enkelte beplantning ikke pløjes dybere end de lokale forhold tilsiger. Det er NaturErhvervstyrelsen, der foretager en vurdering af, om der under hensyntagen til eventuelle fortidsminder må pløjes dybere end den hidtidige landbrugspløjning. NaturErhvervstyrelsens vurdering baseres på en udtalelse fra det lokale arkæologiske museum. Ansøges der om forhøjet tilskud skal der derfor vedlægges en udtalelse fra det lokale museum. Se nærmere under afsnit om Arkæologiske undersøgelser og udtalelse fra lokalt museum. Hvis der søges om flere beplantninger i samme projekt, er det ikke et krav, at det er de samme supplerende betingelser, der opfyldes for alle beplantningerne. Se nærmere beskrivelse af alle betingelserne herunder. 1. Økologisk drift: Ved etablering, renholdelse og opretholdelse af beplantningen, må der ikke anvendes plantebeskyttelsesmidler, bortset fra plantebeskyttelsesmidler, der er tilladt i økologisk jordbrugsproduktion i Danmark. 2. Udyrket stribe jord: I perioden for beplantningens opretholdelse skal der langs med og op til beplantningen være etableret en udyrket stribe jord, der er mindst 1 meter bred. Den udyrkede stribe jord skal mindst en gang hvert andet år pløjes, harves, fræses eller lignende. Den udyrkede stribe jord skal ligge 5 meter eller mere fra søer, åbne vandløb, kystlinier og fortidsminder, som er beskyttet i medfør af museumslovens 29 e. Den udyrkede stribe jord kan efter behov plejes ved afgræsning og ved slåning. Den udyrkede stribe jord vil både kunne være en udyrket græsstribe og en barjordsstribe, der hvert andet år jordbehandles som anført. 3. Insektvold: På mark eller marker ved beplantningen skal der i tilknytning til beplantningen være etableret en insektvold, der er mindst 1 meter bred og 0,5 meter høj. Insektvolden skal ved etableringen tilsås med tuedannende græsarter. Plantedækket på insektvolden kan efter behov omlægges med tuedannende græsarter. Insektvolden skal have mindst samme længde som beplantningen og kan placeres langs med den i nr. 2 nævnte udyrkede stribe jord. Insektvolden behøver ikke være placeret parallelt med beplantningen, og dermed berøre alle de marker, der er beliggende ved beplantningen. Insektvolden kan være placeret vinkelret på beplantningen. 4. Åbninger i beplantningen: Beplantningen skal bestå af mindst 3 planterækker. I beplantningen skal plantning af mindst 6 planter i en sammenhængende gruppe undlades for i gennemsnit hver 50 meter beplantning således, at der opstår åbninger i eller igennem beplantningen. 5. Dansk nærområde: I beplantningen må der udelukkende anvendes de i bekendtgørelsens bilag 1 nævnte plantearter hjemmehørende i dansk nærområde. 6. Trampesti: I perioden for beplantningens opretholdelse skal der langs med beplantningen være etableret en trampesti, hvorpå offentligheden kan færdes til fods, og hvortil der er lovlig adgang. Trampestien må ikke etableres på den i nr. 2 nævnte udyrkede stribe jord eller på den i nr. 3 nævnte insektvold. Trampestien skal være markeret med et lovligt skilt og retningslinier herfor findes på Naturstyrelsens hjemmeside, 11

14 Opfyldelse af betingelserne i nærværende nummer 6 kan ikke anvendes til at opnå et tilskud på 60 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, hvis der efter anden lovgivning eller andre aftaler er eller vil blive tilvejebragt lovlig adgang for offentligheden langs beplantningen, eller der foreligger ansøgning om anden offentligt tilskud hertil. 7. Gødnings- og sprøjtefri bræmme: I perioden for beplantningens opretholdelse skal der langs med og op til beplantningen være etableret en 6 meter bred sprøjte- og gødningsfri bræmme, der ikke må tilføres plantebeskyttelsesmidler og ikke må tilføres gødning. Anvendelse af nærværende nummer 7 til at opnå et tilskud på op til 60 pct. af de tilskudsberettigede udgifter er betinget af, at mindst 50 pct. af bræmmen på ansøgningstidspunktet er landbrugs- og naturarealer. Det er endvidere en betingelse, at der for arealer inden for bræmmen ikke på ansøgningstidspunktet og med virkning inden for perioden for beplantningens opretholdelse foreligger forpligtelse til at undlade brug af kemiske plantebeskyttelsesmidler eller forpligtelser, der i hovedsagen svarer hertil. For nærmere beskrivelse af nærværende nummer 7 henvises til bekendtgørelsens 11, stk. 2, nr. 8. Vælges nærværende nummer 7 omfatter landbrugs- og naturarealer ikke skov, vandløb, søer og lignende. 8. Bivenlige planter: Beplantningen skal etableres med mindst 50 pct. planter fra en eller flere af plantearterne navr, spidsløn, ær, almindelig hvidtjørn, engriflet hvidtjørn, koral hvidtjørn, tørst, liguster, dunet gedeblad, vildæble, fuglekirsebær, mirabel, kræge, hæg, slåen, fjeldribs, øret pil, seljepil, gråpil, femhannet pil, røn, seljerøn, småbladet lind og storbladet lind. 9. Bivenlig udyrket stribe jord: I perioden for beplantningens opretholdelse skal der på mark eller marker ved beplantningen i tilknytning til beplantningen være etableret en udyrket stribe jord, der er mindst 1 meter bred. Den udyrkede stribe jord skal mindst en gang hvert andet år pløjes, harves, fræses eller lignende. Den udyrkede stribe jord skal ved etablering tilsås på mindst 75 pct. af arealet og jævnt fordelt på arealet med en eller flere af plantearterne hjulkro, honningurt, kornblomst, slangehoved, gederams, lavendel, stenkløver og markstenkløver. Den udyrkede stribe jord skal ligge 5 meter eller mere fra søer, åbne vandløb, kystlinier og fortidsminder, som er beskyttet i medfør af museumslovens 29 e. Den udyrkede stribe jord kan efter behov plejes ved afgræsning og ved slåning efter afblomstring. Den udyrkede stribe jord vil både kunne være en udyrket græsstribe og en barjordsstribe, der hvert andet år jordbehandles som anført. 10. Bivenlig insektvold: I perioden for beplantningens opretholdelse skal der på mark eller marker ved beplantningen i tilknytning til beplantningen være etableret en insektvold, der ved etableringen er mindst 1 meter bred og 0,5 meter høj. Ved etableringen skal mindst 75 pct. af insektvolden tilsås med en eller flere af de i nr. 9 anførte plantearter og den resterende del af insektvolden skal tilsås med tuedannende græsarter. Plantedækket på insektvolden kan efter behov omlægges med de plantearter og den fordeling mellem plantearterne, der fremgår af nærværende nummer 10. Insektvolden skal have mindst samme længde som beplantningen og kan placeres langs med den i nr. 2 eller nr. 9 udyrkede stribe jord. 11. Hasselmus: Beplantning der etableres til forbedring af levesteder for hasselmus. Følgende 4 punkter skal alle opfyldes: Beliggenhed: Beplantningen skal i dens helhed være beliggende i Ringsted, Faxe, Slagelse, Næstved, Sorø, Lejre, Langeland, Svendborg, Fåborg-Midtfyn, Vejle, Sønderborg eller Aabenraa kommune. Størrelse: Beplantningen skal være hegn med 7 planterækker eller småbeplantning, der på det smalleste sted er mindst 10 meter. Plantearter: Beplantningen skal etableres med mindst 80 pct. planter fra 3 eller flere af plantearterne hassel, kvalkved, rød kornel, benved, tørst, dunet gedeblad, vrietorn eller æblerose. De resterende planter skal være en eller flere af plantearterne ask, slåen, almindelig 12

15 hvidtjørn, engriflet hvidtjørn, koral hvidtjørn, hyld, røn navr, spidsløn, ær, vintereg eller stilkeg. Placering: Beplantningen skal placeres således, at en del af beplantningen vil ligge under 10 meter fra et areal, der på ansøgningstidspunktet er pålagt fredskovspligt og bevokset, eller hvorpå der er levende hegn, og der skal ifølge NaturErhvervstyrelsens vurdering være mulighed for passage for hasselmusen mellem beplantningen og det pågældende fredskovspligtige areal eller det pågældende levende hegn. Beplantningen skal endvidere placeres således, at beplantningen i forhold til fredskovspligtige arealer ifølge NaturErhvervstyrelsens vurdering fremtræder som en selvstændig beplantning. Ansøgningsskemaerne er opdelt i afsnit omfattende beplantninger uden supplerende betingelser og beplantninger med supplerende betingelser. Udgifter til de supplerende betingelser indgår i det samlede anlægsprojekt og er dermed tilskudsberettigede projektudgifter. Arkæologiske undersøgelser og udtalelse fra lokalt museum Ved ansøgning om forhøjet tilskud på op til 60 pct., skal der forud for ansøgningen indhentes en udtalelse fra det lokale arkæologiske museum. Udtalelsen skal indeholde en vurdering af, om der på den lokalitet, hvorpå der ønskes etableret et hegn eller en småbiotop kan findes fortidsminder, der kan skades af en dybdepløjning. Museets vurdering danner grundlag for NaturErhvervstyrelsens fastsættelse af pløjedybde. Udtalelsen fra det lokale arkæologiske museum skal jf. bekendtgørelsens 11 stk. 2 nr. 1 vedlægges ansøgningen. I forbindelse med museumsudtalelserne har Kulturarvsstyrelsen i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen udarbejdet et standardskema. Ansøgere om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger kan med fordel anvende dette standardskema som grundlag for indsendelsen af det enkelte projekt til udtalelse hos det lokale arkæologiske museum. Skemaet kan anvendes i forbindelse med såvel kollektive som individuelle projekter. Skemaet findes på Udbudsbetingelser Et projekt omhandlende etablering af landskabs- og biotopforbedrende beplantninger efter denne ordning er et offentligt støttet projekt. Projekter som modtager støtte er derfor underlagt reglerne i lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr.1410 af 7. december Efter reglerne i ovenstående lov kan et offentligt støttet anlægsprojekt udbydes enten ved offentligt udbud, ved begrænset offentligt udbud eller som underhåndsbud. Såfremt et offentligt støttet projekts samlede anlægsudgifter overstiger 3 mio. kr. ekskl. moms skal projektet udbydes ved offentligt udbud eller begrænset offentligt udbud. Reglerne om underhåndsbud gælder, når projektets samlede anlægsudgift overstiger kr. men ikke overstiger 3 mio. kr. ekskl. moms. Projekter med en samlet anlægsudgift på under kr. ekskl. moms kan derfor gennemføres med kun et tilbud. Det er ikke et krav, at der på ansøgningstidspunktet er indhentet flere konkurrerende tilbud. Ansøgning om støtte til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger kan derfor udfærdiges enten på baggrund af et konkret tilbud, på baggrund af et overslag eller på grundlag af erfaringsbaserede prisvurderinger. Lovens regler om indhentning af tilbud skal således først efterleves i forbindelse 13

16 med at projektets anlægsarbejder påbegyndes, men efter at der er givet tilsagn om støtte. Dette gælder både for individuelle og kollektive projekter. Som følge af en generel praksisændring ved NaturErhvervstyrelsen vil der i tilsagn givet i 2012 blive indsat supplerende betingelser om, at tilsagnshaver skal erklære, om projektet er omfattet af reglerne i lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr.1410 af 7. december Hvis projektet er omfattet af EU s udbudsregler eller tilbudslovens regler, skal tilsagnshaver opbevare dokumenter i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling, som dokumenterer, at EU s udbudsregler eller tilbudslovens regler er overholdt. Spørgsmål om udbudsregler kan rettes til Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, der har oprettet en hotline for udbud. Der henvises til følgende hjemmeside: Ansøgning om ændring af projektet Ændringer af et projekt kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af, at ændringen efter NaturErhvervstyrelsens vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen inden ændringen iværksættes. Et ønske om omfordeling mellem de forskellige omkostningsposter i ansøgningen må ej heller foretages, før NaturErhvervstyrelsen efter ansøgning herom har accepteret dette. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i projektet. Anmodning om ændring af projektet skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 2 måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. Det er ikke muligt for NaturErhvervstyrelsen at godkende en projektændring, der modtages mindre end 2 måneder inden den dato, hvor projektet senest skal afsluttes, medmindre der er tale om særlige tilfælde, hvor NaturErhvervstyrelsen kan dispensere fra fristen. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at en anden indtræder i et tilsagn om tilskud, når den pågældende opfylder betingelserne for at være tilsagnshaver. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder og forpligtigelser efter tilsagnet. Ansøgning om ændringer skal indgives på et særligt skema, der fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen eller via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside Anmodning om udbetaling af tilskud NaturErhvervstyrelsen udbetaler tilskuddet på grundlag af tilsagnshavers opgørelse over de betalte tilskudsberettigede projektudgifter, der skal kunne dokumenteres. Anmodning om udbetaling skal angives på et særligt skema, som fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen eller via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside Betingelser for udbetaling Det fastsættes i tilsagnet, om det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at anmodning om udbetaling vedlægges en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor. Det er en betingelse for udbetaling 1. at de nødvendige tilladelser foreligger, 2. at anmodning om udbetaling indeholder de oplysninger og er vedlagt de bilag, som NaturErhvervstyrelsen forlanger til brug for beregning og udbetaling af tilskud, 14

17 3. at alle udgifter er afholdt, efter NaturErhvervstyrelsen har givet igangsætningstilladelse, eller efter tilsagnshaver har modtaget tilsagnet, og 4. at alle udgifter er afholdt inden den dato, hvor projektet senest skal afsluttes, medmindre der er tale om udgifter til projektrapportering og en eventuel revisorerklæring. Ved afholdte udgifter forstås indgåelse af bindende aftale om at afholde en udgift. Der må ikke afholdes udgifter til projektet før tilsagnshaver har modtaget en igangsætningstilladelse eller tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen. Ligeledes må der ikke afholdes udgifter, efter projektets afslutningsdato er passeret, medmindre der er tale om udgifter til projektrapportering eller en eventuel revisorerklæring. Udgifter kan være tilskudsberettigede, selvom der er indgået aftale herom, inden igangsætningstilladelse eller tilsagn er modtaget, hvis aftalen er betinget af modtagelse af tilsagn om tilskud. Tilskud kan udbetales i to rater, hvor den første rate skal udgøre mindst 20 pct. og maksimalt 85 pct. af tilsagnsbeløbet. Anmodning om slutudbetaling skal vedlægges en projektrapport og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 3 måneder efter datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist. Anmodning om dispensation skal modtages i NaturErhvervstyrelsen senest 3 måneder efter projektets slutdato. Er anmodning om slutudbetaling ikke modtaget senest 3 måneder efter projektets slutdato, er betingelserne for tilskud ikke opfyldt og NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om bortfald af tilsagn med krav om tilbagebetaling af allerede udbetalt tilskud. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers Nemkonto. Det er en betingelse for tilskud, at projektet opretholdes i mindst 5 år fra datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet. Udbetalingsanmodningen med tilhørende bilag skal bevares i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud. Hvis der i en udbetalingsanmodning anføres udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, fratrækker NaturErhvervstyrelsen disse udgifter ved beregningen af tilskuddet. Det kan være udgifter, der enten samlet udgør et større beløb end tilsagnsbeløbet, jf. det godkendte budget, eller udgifter, der ikke er tilskudsberettigede (f.eks. moms eller opgaver, der ikke er indeholdt i den godkendte projektbeskrivelse). Såfremt det samlede beløb på udbetalingsanmodningen overstiger det tilskudsberettigede beløb med mere end 3 pct., nedsættes udbetalingen efter EU-reglerne med forskellen mellem det ansøgte beløb og det tilskudsberettigede beløb. Vær opmærksom på, at 3 pct.-afvigelsen udregnes på baggrund af det samlede beløb på udbetalingsanmodningen og ikke på baggrund af de enkelte budgetposter. Projektrapportering Der skal sammen med den afsluttende udbetalingsanmodning indsendes en projektrapport, hvor der bl.a. skal redegøres for de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektets udførelse. Rapporten skal endvidere indeholde en beskrivelse af plantesammensætningen og dokumentation for at mindst 75 pct. af planterne består af løvfældende planter. Projektrapporten skal også indeholde dokumentation for offentlig information om projektet og kan derudover med fordel indeholde fotodokumentation. 15

18 Indberetning af tilskud til SKAT Tilskuddet er skattepligtig indkomst og indberettes af NaturErhvervstyrelsen til skattemyndighederne. Tilskudsmodtager opfordres til selv at få afklaret de samlede skattemæssige konsekvenser af det udbetalte tilskud. Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud Tilsagn om tilskud kan bortfalde i en række tilfælde, og NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse om, at udbetalt tilskud skal betales tilbage med tillæg af renter. Det kan eksempelvis forekomme, hvis betingelserne i tilsagnet ikke overholdes eller i tilfælde hvor der er afgivet forkerte eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger, som har betydning for sagens afgørelse. For en mere uddybende gennemgang henvises til i bekendtgørelsen om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. Klageadgang NaturErhvervstyrelsens afgørelser kan inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen påklages til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Klagen skal indgives gennem NaturErhvervstyrelsen. Afgørelser, truffet af NaturErhvervstyrelsen efter indstilling fra det rådgivende udvalg, kan dog kun påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. NaturErhvervstyrelsen kan genoptage en sag efter der er indgivet klage. Straffebestemmelser Efter landdistriktslovens 14 kan tilsagnshaver straffes med bøde såfremt denne 1. afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler, 2. handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler, 3. undlader at afgive den dokumentation og de oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven, 4. afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven, 5. undlader at give kontrolmyndigheden adgang til virksomheden m.v. efter lovens 11, stk. 1, eller 6. undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter lovens 11, stk. 2. Retsgrundlag De relevante retsregler for tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger fremgår af: Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 118 af 21. februar 2011 om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven). Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (EUFUL). 16

19 Kommissionens forordning (EF) nr. 1320/2006 af 5. september 2006 om regler for overgangen til den ordning for støtte til udvikling af landdistrikterne, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005. Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne. 17

20 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema Der er findes to typer af ansøgningsskemaer. Et skema der anvendes ved tilskud til ejere og forpagtere (individuelle projekter) og et skema der anvendes ved ansøgning fra foreninger og sammenslutninger (kollektive projekter). A. Oplysninger om ansøgeren Samtlige rubrikker udfyldes så vidt muligt. Bemærk at ved ansøgning fra foreninger eller sammenslutninger skal der vedlægges kopi af gældende vedtægter. Bemærk at det er oplysningerne fra ansøgningsskemaet om ansøgeren, der danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er tilsagnshaver, der har rettigheder og forpligtigelser i henhold til tilsagnet. B. Planteleverandørens/entreprenørens navn og adresse Navn og adresse på planteleverandør/entreprenør anføres såfremt det er kendt på ansøgningstidspunktet. C. Beskrivelse af projektet, dets formål og projektområdet Ansøgningen skal indeholde en generel beskrivelse af projektet og en redegørelse for, hvorledes projektet opfylder formålet med ordningen. Der skal endvidere redegøres for, at beplantningerne ikke hindrer den frie oversigt ved vejkryds, vejtilslutninger og vejsving. Ansøger skal godtgøre, at beplantningerne vil blive placeret under hensyntagen til ovenstående forhold. Herudover kan ansøger beskrive om beplantningerne i projektet etableres som led i en samlet plan for ejendommen, bedriften eller området. Beskrivelsen af projektet er en del af administrationsgrundlaget for ordningen og vil således indgå i sagsbehandlingen og som et element i prioriteringsgrundlaget for de enkelte projekter. Projektbeskrivelsen kan i den sammenhæng vedlægges vurderinger eller udtalelser fra relevante faglige eller administrative organisationer. D. Oplysninger om beplantninger, hvortil der søges om 40 pct. tilskud Her anføres antal planter, markbloknummer, antal rækker og hegnslængde på hegn samt antal planter og arealet på småbeplantninger. Hvis der ikke er plads under punkt D skal hele projektet angives under punkt Q. Hvis ansøger ikke er bekendt med arealets markbloknummer, kan dette findes på E. Opgørelse af tilskudsgrundlag for ansøgt tilsagn om 40 pct. Skemaet udfyldes med tilskudsberettigede udgifter. Der kan vedlægges kopi af forhåndstilbud, udgiftsoverslag eller eventuel kontrakt fra entreprenør/planteleverandør. Tilbuddet/kontrakten skal være betinget af støttetilsagn. Hvis der er tale om en bindende aftale, er udgifterne hertil ikke støtteberettigede. F. Indirekte udgifter ved brug af egne maskiner, løn til personale, løn til eget arbejde samt udgifter til konsulentbistand ved 40 pct. i tilskud Under aktivitet anføres hvilke opgaver, der skal udføres. Alle opgaverne skal anføres. Herudover anføres det forventede timeforbrug og til hvilken pris pr. time opgaven udføres. Indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende opgøres med udgangspunkt i de relevante lokale maskinstations- og entreprenørtakster, og skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen. 18

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger ANSØGER a) Ansøger Udfyld felterne. Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 2014

Ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 2014 Ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 2014 A. Ansøger CVR- / CPR-nr. Navn og adresse E-mail: Journalnummer (udfyldes ikke) B. Kontaktperson Er ansøger også kontaktperson

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning BEK nr 177 af 28/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0074871 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger September 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter BEK nr 951 af 30/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-112 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen og Kresten K. Skrumsager FødevareErhverv Søften den 6. juni 2011

Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen og Kresten K. Skrumsager FødevareErhverv Søften den 6. juni 2011 Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen og Kresten K. Skrumsager FødevareErhverv Søften den 6. juni 2011 Natur- og miljøprojektordninger Natur- og miljøprojekter Landskabs- og biotopforbedrende

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, 4,

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1, og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren I medfør af 2, nr. 1, litra a, nr. 2 litra b og c, 3, 5, 7, stk. 4, og 13, stk.1 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger I medfør af 3, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven)

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Beplantninger. Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning.

Beplantninger. Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning. Beplantninger Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning. Marker med læhegn Marker uden læhegn Det ideelle landbrug for vildtet Stort antal markafgrøder gerne 6 forskellige! (også

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Louise Ilum Sørensen, Mette Klintebjerg Fuglsang NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 471 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyreslen, j.nr. 14-8150-00017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Natur- og miljøprojekter

Natur- og miljøprojekter Natur- og miljøprojekter Formålet med ordningen er at yde tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af natur- og miljøprojekter. Om tilskuddet Hvem kan søge? Ordningen

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1) BEK nr 1208 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8161-000001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 107 af 02/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8150-000024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nye penge til skovrejsning

Nye penge til skovrejsning Nye penge til skovrejsning S-SF-R regeringen og støttepartiet Enhedslisten er enige om, at der skal rejses mere skov, herunder bynær skov, og at EU's landdistriktsmidler i højere grad skal målrettes mod

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 og 11, stk. 1 i lov nr. 1360 af 16. december

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hoovercraft-Park.Dk Aps Skolevej 9 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36448296 J. nr. MLGP-E-15-0333 Den 15. december 2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer. inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer. inden for fiskeri- og akvakultursektoren 1 af 6 14-05-2008 22:20 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Administration Kapitel 3 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 4 Betingelser for tilskud Kapitel 5 Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen Center for Projekttilskud Koldkærgaard den 27. juni 2012

Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen Center for Projekttilskud Koldkærgaard den 27. juni 2012 Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen Center for Projekttilskud Koldkærgaard den 27. juni 2012 Natur- og miljøprojektordninger Natur- og miljøprojekter Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Syddjurs kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Journalnummer: 15-0344919 Dato: 17. december 2015 CVR-nr.: 29189978 syddjurs@syddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Rodskov Bæk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde BEK nr 896 af 21/07/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-860-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk.

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogasanlæg m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til biogasanlæg m.v. BEK nr 293 af 27/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0104552 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt Vejledning om ansøgning til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Frederiksberg oktober 2003 Produktionsafgiften på juletræer og pyntegrønt blev indført i 1997 og genoptaget i 2003 for en

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning

Bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning BEK nr 397 af 02/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-11-35 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren BEK nr 260 af 24/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3742-08-6 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger BEK nr 191 af 02/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-25 Senere ændringer til forskriften

Læs mere