Udbudsbetingelser for Totalrådgivning 17. december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser for Totalrådgivning 17. december 2014"

Transkript

1 Udbudsbetingelser for Totalrådgivning 17. december 2014 VIA University College Totalrådgivning for: Nyt byggeri på Campus Århus Nord.

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og baggrund Ydelsen Organisation Brugerinddragelse og mødeaktivitet generelt... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 5. Tidsplan for opgavens gennemførelse Praktiske oplysninger Udbudsmateriale Udarbejdelse af tilbud Aflevering af tilbud Tilbudsevaluering... 13

3 1. Indledning og baggrund 1.1 Orientering om opgaven Som led i en samlet plan for VIA University College aktiviteter i Aarhus er det besluttet at samle flere aktiviteter på det nuværende Campus Århus Nord, hvorfor VIA hermed udbyder en kontrakt om totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ca m2 byggeri (tilbygning). Det eksisterende Campusbyggeri er tegnet af Schmidt/Hammer/Lassen Architects og stod færdigt til indvielse sommer Som led i VIA s beslutning om igangsætning af opgaven har Schmidt/Hammer/Lassen Architects bistået med udarbejdelse af et konceptuelt forslag til og volumenstudium for udformning af ny tilbygning. Det forslag har været en del af grundlaget for VIA s endelig beslutning om igangsætning af byggeriet, og det er VIA s ønske, at det konceptuelle design skal danne grundlag for den videre detaljering og løsning af totalrådgivningsopgaven. Skitsematerialet indgår som et bilag til disse udbudsbetingelser, og VIA understreger, at det ikke er en betingelse eller et vilkår, at Schmidt/Hammer/Lassen Architects indgår i det endelige totalrådgiverteam. Det foreliggende skitseprojekt indeholder således alene et forslag på det konceptuelle design og en overodnet plandisponering, der fastlægger det samlede maksimale areal for nybyggeriet. Der er endnu ikke gennemført en brugerinvolvering, hvorfor den viste plandisponering er et tænkt indretningsforslag. Den valgte totalrådgiver skal således gennemføre en endelig behovsafklaring af VIA s ønsker til det samlede byggeri og herunder gennemføre den nødvendige brugerinvolvering. Der pågår i øjeblikket en rumprogrammering, der vil blive delt med den vindende totalrrådgiver. Den nye bygning skal indeholde administrative arealer til VIA s koncernledelse som fraflytter de eksisterende arealer på Skejbyvej 1 i Aarhus, og undervisningsfaciliteter til studentervæksthus og forskning. Herudover skal der påregnes en mindre ombygning i forbindelse med de eksisterende arealer, således at der skabes en naturlig sammenhæng mellem de nye og eksisterende funktioner på Campus Århus Nord. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudsdirektivet, jf. den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud jf. afsnit 9. Tilbud kan med fordel udformes i henhold til den under afsnit 7 beskrevne indholdsfortegnelse for tilbuddet. 3/15

4 Af praktiske årsager vil VIA sætte pris på at modtage en tilkendegivelse, såfremt De påtænker at afgive tilbud. Tilkendegivelsen er naturligvis uforpligtende. Information om VIA kan findes på VIA s hjemmeside 1.2 Arkitektur Det forventes, at der i projekteringsprocessen vil blive lagt vægt på en åben og kommunikerende proces, så der ved et tæt samarbejde mellem rådgiverne og VIA, kan findes frem til løsninger, der understøtter foreliggende det konceptuelle design, ønsker til rummelighed, fleksibilitet, energi- og indeklimakrav på en totaløkonomisk optimal måde. Dette kan eksemplificeres ved, at rådgiveren skal arbejde med integreret design, herunder bl.a., at alle tekniske løsninger i skitseringsfasen vises i 3D, der klart kommunikerer principper og muligheder således at der tidligt i processen, skabes tryghed om de nødvendige beslutninger for bygherren, og at der sikres korrekt grundlag for den efterfølgende detailprojektering. Opgaven skal løses med udgangspunkt i det menneskelige perspektiv, gennem en dialogbaseret proces med brugergrupperne, hvor der skabes indsigt i brugernes behov, og den virkelighed, projektet skal danne ramme om. Dialogen med brugerne skal være med til at kvalificere idéer og layout, således at alle bidrager til en fælles proces. 1.3 Bæredygtighed og energi Bæredygtighed i byggeriet har aldrig været vigtigere. En meget stor del af den samlede CO2-udledning stammer fra byggeriet. Viden om energioptimering er derfor et betydeligt designparameter. Der ønskes gennemført et bæredygtigt byggeri, med et design og materialemæssigt valg, der er både er energirigtig, klima- og miljøbevidst. Målet med, at indtænke bæredygtighed fra starten, og med særligt øje for samspillet mellem energireduktion og indeklima, er at nedbringe energiforbruget i byggeriet og dermed skabe en helhedsbetragtet merværdi. Det er vigtigt, at der i opgaven skelnes mellem mål og virkemidler. Der er mange muligheder, og det kræver enighed mellem projektets partnere og interessenter at vælge de rigtige initiativer, for at nå projektets bæredygtige målsætninger. Totaløkonomiske helhedsbetragtninger, skal således indgå som et væsentligt element i projekteringen, og det forventes, at rådgiveren udvælger og doku- 4/15

5 menterer miljøpåvirkninger, hvor gevinsten er størst. Der skal successivt fokuseres på økonomien i den efterfølgende driftsperiode hvorved det sikres, at miljøgevinsten vurderes i forhold til arbejdsindsats, tekniske muligheder og udgifter. Der skal således fokuseres på miljø- og energirigtig projektering, der kan betale sig - når totaløkonomien gøres op. Det er således bygherrens forventning, at der opnås en bygning der driftsmæssigt modsvarer kravene til lavenergibygninger i klasse 2015, med udgangspunkt i ovenstående forventninger. Det forventes, at rådgiveren primært har fokus på at reducere energiforbruget, ved at optimere de overordnede tekniske systemer, samt foretage en optimering af energiforbruget ved at indarbejde komponenter, intelligent styring og materialer, frem for at tænke i energiproducerende tiltag. VIA ønsker ikke at tage stilling til, hvilke projekteringsvejledninger, normer og principper rådgiveren agter at gennemføre projekteringen efter, men fokuserer mere på, at rådgiveren sikrer, at der gennemføres en miljø- og energirigtig rådgivning, hvor de i udbudsmaterialet generelle beskrevne tanker og principper indtænkes, som en integreret del i designprocessen. 2. Ydelsen For opgavens gennemførelse er Danske ARK/FRI s Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning, marts 2012 gældende med de i nærværende udbud anførte tilføjelser og præciseringer. Ydelsens omfang er nærmere defineret i udkast til totalrådgiveraftale, og de henvisninger til standardydelsesbeskrivelserne, der i øvrigt er i det samlede udbudsmateriale. I helt overordnede termer forventer VIA, at rådgiveren i hele byggeforløbet arbejder i krydsfeltet mellem arkitektur, funktion, bæredygtighed og bevillingsmæssige rammer. Det forventes, at rådgiveren successivt i opgaveløsningen minimum arbejder med de nedenfor anførte elementer: - Anvendelse af integreret design herunder integreret energidesign - Metoder til perspektivering af det foreliggende konceptuelle design - Metoder til styring af opgaven tidsmæssigt - Metoder til styring af opgaven økonomisk, herunder redegørelse for hvordan den udmeldte økonomiske ramme fastholdes i hele processen frem til indhentning af tilbud 5/15

6 - Metoder til styring af opgaven ressourcemæssigt, herunder hvordan det sikres, at tilbudsgivers relevante faglige og særlige kompetencer rettidigt inddrages i proces - Metoder til sikring af, at Bygherrens kravspecifikationer og intentioner opfyldes, herunder implementering af bæredygtige tiltag - Metoder til kvalitetsstyring og kvalitetssikring - Metoder til sikring af løbende inddragelse af Bygherren i de nødvendige beslutninger, og således at Bygherren gives den nødvendige tid til at træffe sådanne beslutninger - Metoder til inddragelse af brugerne. For VIA er det vigtigt at der gennemføres et hensigtsmæssigt og effektivt brugergruppeforløb der skal medvirke til at sikre, en bred idéudvikling, perspektivering og konkretisering af en indretning der sikrer et optimalt og udviklende arbejdsmiljø. 2.1 IKT krav og IKT bekendtgørelsen De krav, der udgør hovedelementet i Det Digitale Byggeri, og som er defineret og reguleret gennem Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informationsog Kommunikationsteknologi i offentligt byggeri, nr. 118 af og tilhørende vejledninger er gældende for denne opgave. De digitale bygherrekrav, der omfatter en række krav, overdrages med denne aftale til varetagelse af totalrådgiveren. På baggrund af tidlig dialog mellem parterne om IKT-kravene til opgaven skal totalrådgiveren således forestå bestemmelserne i IKT-bekendtgørelsen, jf. nærmere i totalrådgiveraftalen. Det foreliggende forslag til konceptuelt design foreligger i en digital version. 2.2 Udbudsforhold. Som grundlag for afgivelse af tilbud på denne totalrådgiveraftale er det besluttet at udbyde tilbygningsopgaven i traditionel hovedentreprise. VIA vil dog senere beslutte projektets endelige udbudsform, herunder om udbud sker som udbudt traditionelt i fag-, stor- eller hovedentreprise, i offentlig eller begrænset udbud, jf. den tilhørende tilbudsliste. Beslutning om valg af udbudsform forventes truffet i forbindelse med tilvejebringelse af projektforslaget, herunder under inddragelse af rådgivning fra den vindende rådgiver. Bestemmelser omkring udbudsforhold er nærmere beskrevet i totalrådgivningsaftalen. 6/15

7 2.3 Funktionsudbud Såfremt opgaven gennemføres udbudt i traditionelt fag-, stor- eller hovedentreprise accepteres det ikke, at fagentrepriserne eller væsentlige dele heraf udbydes som funktionsudbud, medmindre rådgiveren kan dokumentere, at den valgte metode totaløkonomisk og kvalitetsmæssigt set stiller bygherren bedre. 2.4 Økonomisk grundlag for opgavens løsning Den samlede økonomiske ramme for byggeopgaven er fastsat til maksimalt 46 MDKK ekskl. moms. Honorarbærende byggeudgift fremgår af udkast til totalrådgiveropgaven. 3. Organisation Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudsgiver angive sit forslag til organisationen i projekteringsfasen. Opgaven forventes organiseret efter følgende overordnede organisationsmodel. VIA Bestyrelsen Byggestyregruppen Brugerinddragelse (Brugergrupper) Byggeudvalget Juridisk rådgiver (Kromann Reumert) Projektgruppen (VIA Bygningsafdeling) (Bygherrerådgiver) Totalrådgiver I projekteringsperioden vil projektgruppen i størst muligt omfang være den direkte kontakt til tilbudsgiver. I overskrifter er det projektgruppens opgave løbende at koordinere og varetage byggesagen og i forbindelse hermed medvirke til at realisere projektet inden for den aftalte kvalitet og de afsatte økonomiske rammer, herunder medvirke til en effektiv og fleksibel løsning af alle forhold i forbindelse med byggesagen, herunder at fungere som den koordinerende part i forhold til totalrådgiver, byggestyregruppen og byggeudvalg med brugergrupper. 7/15

8 Omfang af mødeaktivitet i projekteringsfasen, udførelsesgasen samt brugermøder fremgår af rådgiveraftalen. 4. Tidsplan for opgavens gennemførelse Der henvises til vedlagte bilag. 5. Praktiske oplysninger 5.1 Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet er kun tilgængeligt i elektronisk form på VIA s hjemmeside 5.2 Ordregiver: VIA University College Att.: Peter Lykke-Olesen Skejbyvej Risskov Kontaktperson VIA har tilknyttet D K2 Bygherrerådgivning as som bygherrerådgiver og som juridisk rådgiver er tilknyttet Kromann Reumert. VIAs kontaktperson vedrørende dette udbud er: Morten Dencker Grønbæk, D K2 Bygherrerådgivning as Alle henvendelser vedrørende dette udbud skal ske skriftligt via til Morten Dencker Grønbæk på Henvendelser skal mærkes: VIA Totalrådgivning, Campus Århus Nord Der henvises endvidere til pkt. 6.2 vedrørende spørgsmål til udbudsmaterialet. 5.4 Tidsplan Udbudsproceduren kan forventes at følge følgende tidsplan: Tidspunkt Begivenhed 18. december 2014 Udsendelse af udbudsmateriale 22. januar 2015 Sidste frist for indlevering af spørgsmål 29. januar 2015 Indlevering af tilbud Uge 6, 2015 Forventet orientering om tildeling af kontrakt Uge 9, 2015 Kontraktindgåelse 8/15

9 6. Udbudsmateriale 6.1 Udbudsmaterialets omfang Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: Udbudsbekendtgørelse Nærværende udbudsbetingelser, dateret 17.december 2014 Udkast til totalrådgivningsaftale dateret december 2014 Tilbudsliste, dateret 17. December 2014 Tidsplan, dateret 17. december 2014 Skitseforslag dateret november 2014 Skabeloner til brug for afgivelse af erklæringer på tro og love, jf. udbudsbekendtgørelsen VIA henviser endvidere til både udbudsbetingelernes og totalrådgiveraftalens henvisning til standardydelsesbeskrivelserne, som tilbudsgiverne forudsættes at indhentet selv. 6.2 Spørgsmål til udbudsmaterialet Der vil ikke blive afholdt spørgemøder. Tilbudsgiverne har mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Af hensyn til ensartet behandling af eventuelle spørgsmål skal sådanne spørgsmål til udbudsmaterialet stilles skriftligt via til Morten Dencker Grønbæk på Henvendelser skal mærkes: VIA Totalrådgivning, Campus Århus Nord. Mundtlige henvendelser vil af hensyn til VIAs forpligtelse til at behandle tilbudsgiverne ligeligt blive afvist. Alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form løbende blive offentliggjort på VIA shjemmesidehttp://www.viauc.dk/om-via/tilleverandoerer/sider/lverandoerer.aspxwww.viauc.dk/udbud, og det er op til tilbudsgiver at holde sig opdateret. Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal være Morten Dencker Grønbæk i hænde senest den 22. januar 2015, kl Henvendelser, som modtages efter den 23. januar 2015, kl vil ikke blive besvaret. 9/15

10 7. Udarbejdelse af tilbud 7.1 Sprog og tilbudspriser Tilbuddet skal afgives skriftligt på dansk. Beløbsangivelser skal være i danske kroner (DKK) ekskl. moms. 7.2 Vedståelsesfrist/acceptfrist Tilbudsgiverne er forpligtet til at vedstå deres tilbud i 3 måneder fra tilbudsdagen. VIA anser ikke en aftale for indgået og udbudsforretningen for afsluttet, førend totalrådgiveraftalen er underskrevet af begge parter. 7.3 Tilbuddets udformning Tilbuddet skal indeholde samtlige de i udbudsmaterialet angivne ydelser inkl. alle nødvendige biydelser. Det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at tilbuddet vedlægges alle relevante oplysninger, som er nødvendige for en fuldstændig bedømmelse af tilbuddet. Med henblik på at opnå et ensartet grundlag for tilbudsgivningen og dermed for vurderingen af de indkomne tilbudforslår VAI, at tilbuddet følger nedennævnte disposition. Det er imidlertid ikke afgørende, om tilbuddet er sturktureret i en eller flere filer etc Identifikation af tilbudsgiver mv. Oplysning om tilbudsgivers navn, adresse, telefonnummer, samt kontaktpersoner. Oplysning om eventuelle underrådgivere og samarbejdspartnere med tilsvarende angivelse af navn, adresse, telefonnummer, samt kontaktpersoner Forbehold og forudsætninger Evt. forbehold over for udbudsmaterialet samt VIA's krav angives særskilt under overskriften "Forbehold". Forbehold skal være specifikke og skal så vidt muligt referere til konkrete bestemmelser i udbudsmaterialet, men VIA fraråder ethvert forbehold. 10/15

11 Tilbudsgivers opmærksomhed henledes således på, at VIA skal afvise tilbud, som indeholder forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. VIA har endvidere ret til at afvise tilbud, der indeholder forbehold over for ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller alternativt søge sådanne forbehold prissat. Såfremt et forbehold ikke kan prisfastsættes, vil VIA være forpligtet til at afvise tilbuddet. Tilbudsgiverne opfordres derfor til i stedet at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål, således at forbehold i videst muligt omfang undgås. Det vedlagte udkast til rådgiveraftale kan ikke fraviges ligesom tilbudsgiverne ikke kan vedlægge standardforbehold. Rådgiveraftalen er baseret på ABR 89 med de enkelte tilpasninger, som følger af kontrakten, og VIA har i den forbindelse inddraget alle de forhold som fremgår af Danske ARK og FRI s standardforbehold. Forbehold overfor rådgiveraftalen medfører derfor ukonditionsmæssighed med en pligt for VIA til afvise tilbuddet Honorartilbud Der skal afgives honorartilbud på byggeledelse for gennemførelse af opgaven i fagentreprise eller storentreprise opdelt i 3 storentrepriser (SE1 Råhus, SE2 Aptering og SE3 installationer). Som en del af honorartilbuddet skal endvidere oplyses timesatser inkl. dækningsbidrag for de enkelte medarbejdere/den enkelte medarbejderkategori, som indgår i forbindelse med udførelse af den udbudte opgave. Honorartilbuddet skal afgives ved udfyldelse af vedlagte tilbudsliste Organisation og kompetencer Til brug for vurderingen af underkriteriet "Organisation og kompetencer" skal tilbuddet vedlægges en beskrivelse af organiseringen af totalrådgivningen (projektorganisationen). Organisationsbeskrivelsen (organisationsdiagram og beskrivelsen) skal belyse en hensigtsmæssig organisation gennem projektet og indeholde en kortfattet beskrivelse af de kompetencer i organisationen, som vurderes nødvendige for en hensigtsmæssig afdækning af de tanker og intentioner der er beskrevet i udbudsmaterialet. 11/15

12 Beskrivelsen bør ekskl. illustrationer og diagrammer ikke fylde mere end ca. 2 A4-sider i skriftstørrelse 10. Tilbudsgivers beskrivelse af projektorganisationen skal indeholde navne på væsentlige personer, der påtænkes at skulle indgå i løsningen af opgaven. Der skal endvidere afleveres CV for de fire væsentligste medarbejdere (nøglepersoner) i organisationen. CV'et skal tydeligt angive, hvilken funktion medarbejderen har med reference til organisationsplanen. Hvert CV bør (inkl. illustrationer og fotos) ikke fylde mere end ca. 2 A4-sider i skriftstørrelse 10. VIA forbeholder sig ret til at indhente oplysninger om de enkelte nøglepersoner fra tidligere gennemførte opgaver Metode Besvarelsen af Metode skal tage udgangspunkt i de overordnede mål med rådgivningen og de opgaver, som er beskrevet i udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet er udtryk for VIA's overordnede forventninger til den samlede opgave. Til brug for vurdering af underkriteriet "Metode" skal tilbudsgiver udarbejde en kortfattet beskrivelse og illustrere forslag til, hvorledes tilbudsgiver, i projekterings- og udførelsesfasen, påtænker at styre opgaven økonomisk og kvalitetsmæssigt herunder dels en beskrivelse af hvorledes det tilsikres, at der ikke sker overskridelse af de bevillingsmæssige rammer dels beskrives/illustreres forslag til hvorledes der gennemføres en kvalitetssikring der tilsikrer et bygbart projekt uden fejl. Det henstilles til, at tilbudsgivers procesbeskrivelse inkl. illustrationer, diagrammer o.l. maksimalt fylder ca. 4 A4-sider i skriftstørrelse Dokumentation for forsikring Tilbuddet skal vedlægges dokumentation for, at den løbende ansvarsforsikring er intakt og gældende. Dokumentationen vedlægges i form af en erklæring eller gældende police fra forsikringsselskabet. 7.4 Tilbudsvederlag Der udbetales ikke tilbudsvederlag. De afgivne tilbud vil ikke blive tilbageleveret til tilbudsgiveren. 12/15

13 VIA har ret til at benytte og udnytte ideer og enkeltheder i tilbudsgivers tilbud i forbindelse med gennemførelse af opgaven. Tilbudsgiver har herudover ophavsretten til det afgivne tilbud. 8. Aflevering af tilbud 8.1 Aflevering Tilbuddet skal være VIA ihænde senest den 29. januar 2015, kl Tilbuddet skal afleveres pr. til Tilbud der fremsendes senere en det angivne tidspunkt, vil blive afvist og ikke taget i betragtning uanset begrundelsen for forsinkelsen. VIA anbefaler dog, at tilbudgiveren efter tilbudsafgivelse laver en "reply all" uden vedhæftning af filer. Såfremt blot en af disse to er modtaget indenfor fristen, vil VIA anse tilbuddet som rettidigt afgivet. De bydende vil modtage bekræftelse på at tilbuddet er modtaget med påførelse af dato og klokkeslet. 8.2 Åbningen af bud Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. VIA forbeholder sig i øvrigt ret til at kontakte tilbudsgiverne med henblik på præcisering af tilbuddene. Kontakt vil ske på en sådan måde, at der ikke opstår forskelsbehandling af tilbudsgiverne eller konkurrencefordrejning i øvrigt. 9. Tilbudsevaluering 9.1 Tildelingskriterier Kontrakten vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier: Organisation og kompetencer 50% Metode 40% Honorartilbud 10% VIA vil ved vurderingen af underkriterierne lægge vægt på følgende: Honorar/tilbudspris 13/15

14 Vurderingen af honorar/tilbudspris omfatter en vurdering af den tilbudte honorarprocent for byggeledelse (en sammenstilling af fagentreprise og storentreprise) samt de tilbudte timesatser for de enkelte medarbejderkategorier. Jo lavere honorar, des bedre evaluering Organisation og kompetence Ved vurderingen af "Organisation og kompetencer" vil VIA lægge vægt på, at tilbudsgiver har en tilstrækkelig, hensigtsmæssig og effektiv projektorganisation med en tilstrækkelig erfaring, faglig bredde og dybde til at kunne gennemføre en kvalificeret løsning af opgaven gennem hele forløbet, herunder at de fire nøglemedarbejdere dokumenterer ledelses - og samarbejdserfaringer, og har høj faglig kompetence og erfaring med størst vægt på de dokumenterede erfaringer. Til brug for vurderingen skal tilbudsgiveren vedlægge de ovenfor under pkt anførte oplysninger Metode Ved vurderingen af underkriteriet "Metode" vil VIA foretage en samlet vurdering af, hvordan tilbudsgiver på en helhedsorienteret og overbevisende måde demonstrerer evne til at tilsikre at de bevillingsmæssige rammer kan overholdes herunder gennemfører en kvalitetssikring der sikrer et bygbart projekt. VIA vil i den forbindelse evaluere tilbudsgivers metode for kalkulation af ændringer, løbende kvalitetssikring af projektet og håndtering af usikkerhedsanalyser ift. projektets faser. Metodens parametre til at bringe tryghed om de bevillingsmæssige forhold i projektet vil dermed også indgå som et positivt evalueringsparameter, ligesom metodens robusthed og fleksibilitet i håndteringen af projektet vil indgå. Metodens sammenhæng mellem fleksibilitet og kvalitetssikring vil indgå, og jo bedre sammenhæng og kobling, des bedre evaluering. Til brug for vurderingen skal tilbudsgiveren vedlægge de ovenfor under pkt , anførte oplysninger. 9.2 Evaluering og behandling af tilbud Forinden selve tilbudsbedømmelsen vil det blive konstateret, om tilbuddene er konditionsmæssige. På grundlag af tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" vurderet efter de ovenfor anførte underkriterier, udarbejder VIA en evalueringsrapport med indstilling om, hvilken tilbudsgiver der skal tildeles den udbudte totalrådgivningsopgave. 14/15

15 9.3 Bedømmelsen Ved bedømmelsen af de modtagne tilbud i henhold til de kvalitative tildelingskriterier (organisation og kompetencer samt metodebeskrivelse) vil blive anvendt følgende skala: Point Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser 7 Gives for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 1 0 Gives for et tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (men hvor der ikke er oplysninger, der belyser opfyldelsen af underkriteriet) Ved vurderingen af underkriteriet "Honorartilbud vil tilsvarende blive anvendt en pointskala fra 0-10, hvor 0 gives for det tilbud, som kun netop er økonomisk acceptabelt, mens at 10 gives for den bedst tænkelige pris i forhold til den udbudte opgave. 9.4 Orientering Samtlige tilbudsgivere vil hurtigst muligt og samtidigt blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Meddelelse til den vindende tilbudsgiver om, at tilbudsgiverens tilbud er identificeret som det økonomisk mest fordelagtige tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren. Endelig og bindende aftale anses således ikke for indgået, førend kontrakterne er underskrevet ubetinget af alle parter. 15/15

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

Parkering ønskes samlet i mindre enheder med nem adgang til de enkelte boliger.

Parkering ønskes samlet i mindre enheder med nem adgang til de enkelte boliger. Almenbo, Nye boliger i Lundebjerg Opgavebeskrivelse 30. Juni 2017 Totalrådgivning 1. Beskrivelse af totalrådgivningsopgaven Almenbo udbyder en aftale vedrørende totalrådgivning med henblik på etablering

Læs mere

Indstilling. Valg af totalrådgiver. Rebild Kommune. Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev. 17. december 2015

Indstilling. Valg af totalrådgiver. Rebild Kommune. Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev. 17. december 2015 Indstilling Valg af totalrådgiver Rebild Kommune Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev 17. december 2015 Side 2 af 10 Forord I forbindelse med indgåelse af totalrådgivningsaftale vedrørende

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". 1. Indledning Væksthus Midtjylland indbyder herved til at afgive tilbud på aftaler om levering af konsulentydelser til

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud

UDBUD. Rådgiverudbud UDBUD Rådgiverudbud Nedlæggelse af Undløse, Ugerløse, Store Merløse og Østrup renseanlæg Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

Udbudsbetingelser Februar 2016

Udbudsbetingelser Februar 2016 Udbudsbetingelser Februar 2016 Udbud af rammeaftale om levering af konsulentydelser til projektet "Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder" Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Oktober 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1 ALMENT 3 2 OPGAVEN 3 3 UDBUD 3 3.1 Udbudsform 3 3.2 Aftaleform

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten 1 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten EU-udbudsnummer Referencenummer 2013-050435 Region

Læs mere

Nyt OUH EU-udbud af bygherrerådgivning

Nyt OUH EU-udbud af bygherrerådgivning Til Tilbudsgiverne 3. december 2008 Nyt OUH EU-udbud af bygherrerådgivning På vegne af Projektorganisationen for Nyt OUH skal vi takke for den modtagne anmodning om prækvalifikation vedrørende ovennævnte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Konvertering af Lygten varmeværk

Konvertering af Lygten varmeværk Konvertering af Lygten varmeværk Udbudsbetingelser Teknisk Rådgivning Lygten VV HOFOR A/S 02. Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1 Ordregivende myndighed... 3 2 Udbuddets omfang... 3 2.1 Tidsplan for udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser AD-AG.R13. Rammeaftale om støjberegningsydelser. December 2015

Udbudsbetingelser AD-AG.R13. Rammeaftale om støjberegningsydelser. December 2015 Udbudsbetingelser AD-AG.R13 Rammeaftale om støjberegningsydelser December 2015 2 af 10 Indhold AD-AG.R13 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I SKÆRBÆK. Totalrådgivning. vedr

UDBUDSBETINGELSER ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I SKÆRBÆK. Totalrådgivning. vedr UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning vedr ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I SKÆRBÆK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM TØNDER KOMMUNE OG REGION SYDDANMARK... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 20. juni 2017 Intern transport af slam for

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning Kuben Management

UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning Kuben Management UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning Sundby-Hvorup Boligselskab Opførelse af 16 almene boliger i Gandrup og Vester Hassing 04. november 2015 Kuben Management Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning/generelle forhold...2 1.1 Ordregivende myndighed...2 1.2 Udbudsbekendtgørelse...2 1.3 Udbudsform...2 1.4 Udbuddets omfang...2 1.5 Kontaktperson...3

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande

Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande Konkurrencebetingelser nov. 2012 1. Generel information... 2 2. Udbudsmaterialet... 2 3. Regler for afgivelse af tilbud... 3 4. Vurdering

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen EVALUERINGSRAPPORT KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN DATO: 28.10.2016 Sags nr. 2016-0083970 Evalueringsrapport

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol U D B U D S B R E V for Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 3 UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE... 3 4 UDBUDSFORM

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Rådgiverydelse i forbindelse med projektering af Paamiut Nød elværk.

Rådgiverydelse i forbindelse med projektering af Paamiut Nød elværk. Rådgiverydelse i forbindelse med projektering af Paamiut Nød elværk. Afgivelse af tilbud: Bud fremsendes eller overbringes til: Nukissiorfiit, Issortarfimmut 3, Postboks 1080, 3900 Nuuk. Kuverter med tilbud

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

SKABELON FOR OPFORDRINGSSKRIVELSE IFM. GENÅBNING AF KONKURREN- CEN (MINIUDBUD)

SKABELON FOR OPFORDRINGSSKRIVELSE IFM. GENÅBNING AF KONKURREN- CEN (MINIUDBUD) SKABELON FOR OPFORDRINGSSKRIVELSE IFM. GENÅBNING AF KONKURREN- CEN (MINIUDBUD) Bygherren afholder miniudbud i overensstemmelse med punkt 5.1 i den indgåede rammeaftale af dato 2017 mellem Rådgiveren og

Læs mere