Udbudsbetingelser for Totalrådgivning 17. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser for Totalrådgivning 17. december 2014"

Transkript

1 Udbudsbetingelser for Totalrådgivning 17. december 2014 VIA University College Totalrådgivning for: Nyt byggeri på Campus Århus Nord.

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og baggrund Ydelsen Organisation Brugerinddragelse og mødeaktivitet generelt... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 5. Tidsplan for opgavens gennemførelse Praktiske oplysninger Udbudsmateriale Udarbejdelse af tilbud Aflevering af tilbud Tilbudsevaluering... 13

3 1. Indledning og baggrund 1.1 Orientering om opgaven Som led i en samlet plan for VIA University College aktiviteter i Aarhus er det besluttet at samle flere aktiviteter på det nuværende Campus Århus Nord, hvorfor VIA hermed udbyder en kontrakt om totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ca m2 byggeri (tilbygning). Det eksisterende Campusbyggeri er tegnet af Schmidt/Hammer/Lassen Architects og stod færdigt til indvielse sommer Som led i VIA s beslutning om igangsætning af opgaven har Schmidt/Hammer/Lassen Architects bistået med udarbejdelse af et konceptuelt forslag til og volumenstudium for udformning af ny tilbygning. Det forslag har været en del af grundlaget for VIA s endelig beslutning om igangsætning af byggeriet, og det er VIA s ønske, at det konceptuelle design skal danne grundlag for den videre detaljering og løsning af totalrådgivningsopgaven. Skitsematerialet indgår som et bilag til disse udbudsbetingelser, og VIA understreger, at det ikke er en betingelse eller et vilkår, at Schmidt/Hammer/Lassen Architects indgår i det endelige totalrådgiverteam. Det foreliggende skitseprojekt indeholder således alene et forslag på det konceptuelle design og en overodnet plandisponering, der fastlægger det samlede maksimale areal for nybyggeriet. Der er endnu ikke gennemført en brugerinvolvering, hvorfor den viste plandisponering er et tænkt indretningsforslag. Den valgte totalrådgiver skal således gennemføre en endelig behovsafklaring af VIA s ønsker til det samlede byggeri og herunder gennemføre den nødvendige brugerinvolvering. Der pågår i øjeblikket en rumprogrammering, der vil blive delt med den vindende totalrrådgiver. Den nye bygning skal indeholde administrative arealer til VIA s koncernledelse som fraflytter de eksisterende arealer på Skejbyvej 1 i Aarhus, og undervisningsfaciliteter til studentervæksthus og forskning. Herudover skal der påregnes en mindre ombygning i forbindelse med de eksisterende arealer, således at der skabes en naturlig sammenhæng mellem de nye og eksisterende funktioner på Campus Århus Nord. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudsdirektivet, jf. den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud jf. afsnit 9. Tilbud kan med fordel udformes i henhold til den under afsnit 7 beskrevne indholdsfortegnelse for tilbuddet. 3/15

4 Af praktiske årsager vil VIA sætte pris på at modtage en tilkendegivelse, såfremt De påtænker at afgive tilbud. Tilkendegivelsen er naturligvis uforpligtende. Information om VIA kan findes på VIA s hjemmeside 1.2 Arkitektur Det forventes, at der i projekteringsprocessen vil blive lagt vægt på en åben og kommunikerende proces, så der ved et tæt samarbejde mellem rådgiverne og VIA, kan findes frem til løsninger, der understøtter foreliggende det konceptuelle design, ønsker til rummelighed, fleksibilitet, energi- og indeklimakrav på en totaløkonomisk optimal måde. Dette kan eksemplificeres ved, at rådgiveren skal arbejde med integreret design, herunder bl.a., at alle tekniske løsninger i skitseringsfasen vises i 3D, der klart kommunikerer principper og muligheder således at der tidligt i processen, skabes tryghed om de nødvendige beslutninger for bygherren, og at der sikres korrekt grundlag for den efterfølgende detailprojektering. Opgaven skal løses med udgangspunkt i det menneskelige perspektiv, gennem en dialogbaseret proces med brugergrupperne, hvor der skabes indsigt i brugernes behov, og den virkelighed, projektet skal danne ramme om. Dialogen med brugerne skal være med til at kvalificere idéer og layout, således at alle bidrager til en fælles proces. 1.3 Bæredygtighed og energi Bæredygtighed i byggeriet har aldrig været vigtigere. En meget stor del af den samlede CO2-udledning stammer fra byggeriet. Viden om energioptimering er derfor et betydeligt designparameter. Der ønskes gennemført et bæredygtigt byggeri, med et design og materialemæssigt valg, der er både er energirigtig, klima- og miljøbevidst. Målet med, at indtænke bæredygtighed fra starten, og med særligt øje for samspillet mellem energireduktion og indeklima, er at nedbringe energiforbruget i byggeriet og dermed skabe en helhedsbetragtet merværdi. Det er vigtigt, at der i opgaven skelnes mellem mål og virkemidler. Der er mange muligheder, og det kræver enighed mellem projektets partnere og interessenter at vælge de rigtige initiativer, for at nå projektets bæredygtige målsætninger. Totaløkonomiske helhedsbetragtninger, skal således indgå som et væsentligt element i projekteringen, og det forventes, at rådgiveren udvælger og doku- 4/15

5 menterer miljøpåvirkninger, hvor gevinsten er størst. Der skal successivt fokuseres på økonomien i den efterfølgende driftsperiode hvorved det sikres, at miljøgevinsten vurderes i forhold til arbejdsindsats, tekniske muligheder og udgifter. Der skal således fokuseres på miljø- og energirigtig projektering, der kan betale sig - når totaløkonomien gøres op. Det er således bygherrens forventning, at der opnås en bygning der driftsmæssigt modsvarer kravene til lavenergibygninger i klasse 2015, med udgangspunkt i ovenstående forventninger. Det forventes, at rådgiveren primært har fokus på at reducere energiforbruget, ved at optimere de overordnede tekniske systemer, samt foretage en optimering af energiforbruget ved at indarbejde komponenter, intelligent styring og materialer, frem for at tænke i energiproducerende tiltag. VIA ønsker ikke at tage stilling til, hvilke projekteringsvejledninger, normer og principper rådgiveren agter at gennemføre projekteringen efter, men fokuserer mere på, at rådgiveren sikrer, at der gennemføres en miljø- og energirigtig rådgivning, hvor de i udbudsmaterialet generelle beskrevne tanker og principper indtænkes, som en integreret del i designprocessen. 2. Ydelsen For opgavens gennemførelse er Danske ARK/FRI s Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning, marts 2012 gældende med de i nærværende udbud anførte tilføjelser og præciseringer. Ydelsens omfang er nærmere defineret i udkast til totalrådgiveraftale, og de henvisninger til standardydelsesbeskrivelserne, der i øvrigt er i det samlede udbudsmateriale. I helt overordnede termer forventer VIA, at rådgiveren i hele byggeforløbet arbejder i krydsfeltet mellem arkitektur, funktion, bæredygtighed og bevillingsmæssige rammer. Det forventes, at rådgiveren successivt i opgaveløsningen minimum arbejder med de nedenfor anførte elementer: - Anvendelse af integreret design herunder integreret energidesign - Metoder til perspektivering af det foreliggende konceptuelle design - Metoder til styring af opgaven tidsmæssigt - Metoder til styring af opgaven økonomisk, herunder redegørelse for hvordan den udmeldte økonomiske ramme fastholdes i hele processen frem til indhentning af tilbud 5/15

6 - Metoder til styring af opgaven ressourcemæssigt, herunder hvordan det sikres, at tilbudsgivers relevante faglige og særlige kompetencer rettidigt inddrages i proces - Metoder til sikring af, at Bygherrens kravspecifikationer og intentioner opfyldes, herunder implementering af bæredygtige tiltag - Metoder til kvalitetsstyring og kvalitetssikring - Metoder til sikring af løbende inddragelse af Bygherren i de nødvendige beslutninger, og således at Bygherren gives den nødvendige tid til at træffe sådanne beslutninger - Metoder til inddragelse af brugerne. For VIA er det vigtigt at der gennemføres et hensigtsmæssigt og effektivt brugergruppeforløb der skal medvirke til at sikre, en bred idéudvikling, perspektivering og konkretisering af en indretning der sikrer et optimalt og udviklende arbejdsmiljø. 2.1 IKT krav og IKT bekendtgørelsen De krav, der udgør hovedelementet i Det Digitale Byggeri, og som er defineret og reguleret gennem Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informationsog Kommunikationsteknologi i offentligt byggeri, nr. 118 af og tilhørende vejledninger er gældende for denne opgave. De digitale bygherrekrav, der omfatter en række krav, overdrages med denne aftale til varetagelse af totalrådgiveren. På baggrund af tidlig dialog mellem parterne om IKT-kravene til opgaven skal totalrådgiveren således forestå bestemmelserne i IKT-bekendtgørelsen, jf. nærmere i totalrådgiveraftalen. Det foreliggende forslag til konceptuelt design foreligger i en digital version. 2.2 Udbudsforhold. Som grundlag for afgivelse af tilbud på denne totalrådgiveraftale er det besluttet at udbyde tilbygningsopgaven i traditionel hovedentreprise. VIA vil dog senere beslutte projektets endelige udbudsform, herunder om udbud sker som udbudt traditionelt i fag-, stor- eller hovedentreprise, i offentlig eller begrænset udbud, jf. den tilhørende tilbudsliste. Beslutning om valg af udbudsform forventes truffet i forbindelse med tilvejebringelse af projektforslaget, herunder under inddragelse af rådgivning fra den vindende rådgiver. Bestemmelser omkring udbudsforhold er nærmere beskrevet i totalrådgivningsaftalen. 6/15

7 2.3 Funktionsudbud Såfremt opgaven gennemføres udbudt i traditionelt fag-, stor- eller hovedentreprise accepteres det ikke, at fagentrepriserne eller væsentlige dele heraf udbydes som funktionsudbud, medmindre rådgiveren kan dokumentere, at den valgte metode totaløkonomisk og kvalitetsmæssigt set stiller bygherren bedre. 2.4 Økonomisk grundlag for opgavens løsning Den samlede økonomiske ramme for byggeopgaven er fastsat til maksimalt 46 MDKK ekskl. moms. Honorarbærende byggeudgift fremgår af udkast til totalrådgiveropgaven. 3. Organisation Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudsgiver angive sit forslag til organisationen i projekteringsfasen. Opgaven forventes organiseret efter følgende overordnede organisationsmodel. VIA Bestyrelsen Byggestyregruppen Brugerinddragelse (Brugergrupper) Byggeudvalget Juridisk rådgiver (Kromann Reumert) Projektgruppen (VIA Bygningsafdeling) (Bygherrerådgiver) Totalrådgiver I projekteringsperioden vil projektgruppen i størst muligt omfang være den direkte kontakt til tilbudsgiver. I overskrifter er det projektgruppens opgave løbende at koordinere og varetage byggesagen og i forbindelse hermed medvirke til at realisere projektet inden for den aftalte kvalitet og de afsatte økonomiske rammer, herunder medvirke til en effektiv og fleksibel løsning af alle forhold i forbindelse med byggesagen, herunder at fungere som den koordinerende part i forhold til totalrådgiver, byggestyregruppen og byggeudvalg med brugergrupper. 7/15

8 Omfang af mødeaktivitet i projekteringsfasen, udførelsesgasen samt brugermøder fremgår af rådgiveraftalen. 4. Tidsplan for opgavens gennemførelse Der henvises til vedlagte bilag. 5. Praktiske oplysninger 5.1 Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet er kun tilgængeligt i elektronisk form på VIA s hjemmeside 5.2 Ordregiver: VIA University College Att.: Peter Lykke-Olesen Skejbyvej Risskov Kontaktperson VIA har tilknyttet D K2 Bygherrerådgivning as som bygherrerådgiver og som juridisk rådgiver er tilknyttet Kromann Reumert. VIAs kontaktperson vedrørende dette udbud er: Morten Dencker Grønbæk, D K2 Bygherrerådgivning as Alle henvendelser vedrørende dette udbud skal ske skriftligt via til Morten Dencker Grønbæk på Henvendelser skal mærkes: VIA Totalrådgivning, Campus Århus Nord Der henvises endvidere til pkt. 6.2 vedrørende spørgsmål til udbudsmaterialet. 5.4 Tidsplan Udbudsproceduren kan forventes at følge følgende tidsplan: Tidspunkt Begivenhed 18. december 2014 Udsendelse af udbudsmateriale 22. januar 2015 Sidste frist for indlevering af spørgsmål 29. januar 2015 Indlevering af tilbud Uge 6, 2015 Forventet orientering om tildeling af kontrakt Uge 9, 2015 Kontraktindgåelse 8/15

9 6. Udbudsmateriale 6.1 Udbudsmaterialets omfang Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: Udbudsbekendtgørelse Nærværende udbudsbetingelser, dateret 17.december 2014 Udkast til totalrådgivningsaftale dateret december 2014 Tilbudsliste, dateret 17. December 2014 Tidsplan, dateret 17. december 2014 Skitseforslag dateret november 2014 Skabeloner til brug for afgivelse af erklæringer på tro og love, jf. udbudsbekendtgørelsen VIA henviser endvidere til både udbudsbetingelernes og totalrådgiveraftalens henvisning til standardydelsesbeskrivelserne, som tilbudsgiverne forudsættes at indhentet selv. 6.2 Spørgsmål til udbudsmaterialet Der vil ikke blive afholdt spørgemøder. Tilbudsgiverne har mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Af hensyn til ensartet behandling af eventuelle spørgsmål skal sådanne spørgsmål til udbudsmaterialet stilles skriftligt via til Morten Dencker Grønbæk på Henvendelser skal mærkes: VIA Totalrådgivning, Campus Århus Nord. Mundtlige henvendelser vil af hensyn til VIAs forpligtelse til at behandle tilbudsgiverne ligeligt blive afvist. Alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form løbende blive offentliggjort på VIA shjemmesidehttp://www.viauc.dk/om-via/tilleverandoerer/sider/lverandoerer.aspxwww.viauc.dk/udbud, og det er op til tilbudsgiver at holde sig opdateret. Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal være Morten Dencker Grønbæk i hænde senest den 22. januar 2015, kl Henvendelser, som modtages efter den 23. januar 2015, kl vil ikke blive besvaret. 9/15

10 7. Udarbejdelse af tilbud 7.1 Sprog og tilbudspriser Tilbuddet skal afgives skriftligt på dansk. Beløbsangivelser skal være i danske kroner (DKK) ekskl. moms. 7.2 Vedståelsesfrist/acceptfrist Tilbudsgiverne er forpligtet til at vedstå deres tilbud i 3 måneder fra tilbudsdagen. VIA anser ikke en aftale for indgået og udbudsforretningen for afsluttet, førend totalrådgiveraftalen er underskrevet af begge parter. 7.3 Tilbuddets udformning Tilbuddet skal indeholde samtlige de i udbudsmaterialet angivne ydelser inkl. alle nødvendige biydelser. Det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at tilbuddet vedlægges alle relevante oplysninger, som er nødvendige for en fuldstændig bedømmelse af tilbuddet. Med henblik på at opnå et ensartet grundlag for tilbudsgivningen og dermed for vurderingen af de indkomne tilbudforslår VAI, at tilbuddet følger nedennævnte disposition. Det er imidlertid ikke afgørende, om tilbuddet er sturktureret i en eller flere filer etc Identifikation af tilbudsgiver mv. Oplysning om tilbudsgivers navn, adresse, telefonnummer, samt kontaktpersoner. Oplysning om eventuelle underrådgivere og samarbejdspartnere med tilsvarende angivelse af navn, adresse, telefonnummer, samt kontaktpersoner Forbehold og forudsætninger Evt. forbehold over for udbudsmaterialet samt VIA's krav angives særskilt under overskriften "Forbehold". Forbehold skal være specifikke og skal så vidt muligt referere til konkrete bestemmelser i udbudsmaterialet, men VIA fraråder ethvert forbehold. 10/15

11 Tilbudsgivers opmærksomhed henledes således på, at VIA skal afvise tilbud, som indeholder forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. VIA har endvidere ret til at afvise tilbud, der indeholder forbehold over for ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller alternativt søge sådanne forbehold prissat. Såfremt et forbehold ikke kan prisfastsættes, vil VIA være forpligtet til at afvise tilbuddet. Tilbudsgiverne opfordres derfor til i stedet at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål, således at forbehold i videst muligt omfang undgås. Det vedlagte udkast til rådgiveraftale kan ikke fraviges ligesom tilbudsgiverne ikke kan vedlægge standardforbehold. Rådgiveraftalen er baseret på ABR 89 med de enkelte tilpasninger, som følger af kontrakten, og VIA har i den forbindelse inddraget alle de forhold som fremgår af Danske ARK og FRI s standardforbehold. Forbehold overfor rådgiveraftalen medfører derfor ukonditionsmæssighed med en pligt for VIA til afvise tilbuddet Honorartilbud Der skal afgives honorartilbud på byggeledelse for gennemførelse af opgaven i fagentreprise eller storentreprise opdelt i 3 storentrepriser (SE1 Råhus, SE2 Aptering og SE3 installationer). Som en del af honorartilbuddet skal endvidere oplyses timesatser inkl. dækningsbidrag for de enkelte medarbejdere/den enkelte medarbejderkategori, som indgår i forbindelse med udførelse af den udbudte opgave. Honorartilbuddet skal afgives ved udfyldelse af vedlagte tilbudsliste Organisation og kompetencer Til brug for vurderingen af underkriteriet "Organisation og kompetencer" skal tilbuddet vedlægges en beskrivelse af organiseringen af totalrådgivningen (projektorganisationen). Organisationsbeskrivelsen (organisationsdiagram og beskrivelsen) skal belyse en hensigtsmæssig organisation gennem projektet og indeholde en kortfattet beskrivelse af de kompetencer i organisationen, som vurderes nødvendige for en hensigtsmæssig afdækning af de tanker og intentioner der er beskrevet i udbudsmaterialet. 11/15

12 Beskrivelsen bør ekskl. illustrationer og diagrammer ikke fylde mere end ca. 2 A4-sider i skriftstørrelse 10. Tilbudsgivers beskrivelse af projektorganisationen skal indeholde navne på væsentlige personer, der påtænkes at skulle indgå i løsningen af opgaven. Der skal endvidere afleveres CV for de fire væsentligste medarbejdere (nøglepersoner) i organisationen. CV'et skal tydeligt angive, hvilken funktion medarbejderen har med reference til organisationsplanen. Hvert CV bør (inkl. illustrationer og fotos) ikke fylde mere end ca. 2 A4-sider i skriftstørrelse 10. VIA forbeholder sig ret til at indhente oplysninger om de enkelte nøglepersoner fra tidligere gennemførte opgaver Metode Besvarelsen af Metode skal tage udgangspunkt i de overordnede mål med rådgivningen og de opgaver, som er beskrevet i udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet er udtryk for VIA's overordnede forventninger til den samlede opgave. Til brug for vurdering af underkriteriet "Metode" skal tilbudsgiver udarbejde en kortfattet beskrivelse og illustrere forslag til, hvorledes tilbudsgiver, i projekterings- og udførelsesfasen, påtænker at styre opgaven økonomisk og kvalitetsmæssigt herunder dels en beskrivelse af hvorledes det tilsikres, at der ikke sker overskridelse af de bevillingsmæssige rammer dels beskrives/illustreres forslag til hvorledes der gennemføres en kvalitetssikring der tilsikrer et bygbart projekt uden fejl. Det henstilles til, at tilbudsgivers procesbeskrivelse inkl. illustrationer, diagrammer o.l. maksimalt fylder ca. 4 A4-sider i skriftstørrelse Dokumentation for forsikring Tilbuddet skal vedlægges dokumentation for, at den løbende ansvarsforsikring er intakt og gældende. Dokumentationen vedlægges i form af en erklæring eller gældende police fra forsikringsselskabet. 7.4 Tilbudsvederlag Der udbetales ikke tilbudsvederlag. De afgivne tilbud vil ikke blive tilbageleveret til tilbudsgiveren. 12/15

13 VIA har ret til at benytte og udnytte ideer og enkeltheder i tilbudsgivers tilbud i forbindelse med gennemførelse af opgaven. Tilbudsgiver har herudover ophavsretten til det afgivne tilbud. 8. Aflevering af tilbud 8.1 Aflevering Tilbuddet skal være VIA ihænde senest den 29. januar 2015, kl Tilbuddet skal afleveres pr. til Tilbud der fremsendes senere en det angivne tidspunkt, vil blive afvist og ikke taget i betragtning uanset begrundelsen for forsinkelsen. VIA anbefaler dog, at tilbudgiveren efter tilbudsafgivelse laver en "reply all" uden vedhæftning af filer. Såfremt blot en af disse to er modtaget indenfor fristen, vil VIA anse tilbuddet som rettidigt afgivet. De bydende vil modtage bekræftelse på at tilbuddet er modtaget med påførelse af dato og klokkeslet. 8.2 Åbningen af bud Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. VIA forbeholder sig i øvrigt ret til at kontakte tilbudsgiverne med henblik på præcisering af tilbuddene. Kontakt vil ske på en sådan måde, at der ikke opstår forskelsbehandling af tilbudsgiverne eller konkurrencefordrejning i øvrigt. 9. Tilbudsevaluering 9.1 Tildelingskriterier Kontrakten vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier: Organisation og kompetencer 50% Metode 40% Honorartilbud 10% VIA vil ved vurderingen af underkriterierne lægge vægt på følgende: Honorar/tilbudspris 13/15

14 Vurderingen af honorar/tilbudspris omfatter en vurdering af den tilbudte honorarprocent for byggeledelse (en sammenstilling af fagentreprise og storentreprise) samt de tilbudte timesatser for de enkelte medarbejderkategorier. Jo lavere honorar, des bedre evaluering Organisation og kompetence Ved vurderingen af "Organisation og kompetencer" vil VIA lægge vægt på, at tilbudsgiver har en tilstrækkelig, hensigtsmæssig og effektiv projektorganisation med en tilstrækkelig erfaring, faglig bredde og dybde til at kunne gennemføre en kvalificeret løsning af opgaven gennem hele forløbet, herunder at de fire nøglemedarbejdere dokumenterer ledelses - og samarbejdserfaringer, og har høj faglig kompetence og erfaring med størst vægt på de dokumenterede erfaringer. Til brug for vurderingen skal tilbudsgiveren vedlægge de ovenfor under pkt anførte oplysninger Metode Ved vurderingen af underkriteriet "Metode" vil VIA foretage en samlet vurdering af, hvordan tilbudsgiver på en helhedsorienteret og overbevisende måde demonstrerer evne til at tilsikre at de bevillingsmæssige rammer kan overholdes herunder gennemfører en kvalitetssikring der sikrer et bygbart projekt. VIA vil i den forbindelse evaluere tilbudsgivers metode for kalkulation af ændringer, løbende kvalitetssikring af projektet og håndtering af usikkerhedsanalyser ift. projektets faser. Metodens parametre til at bringe tryghed om de bevillingsmæssige forhold i projektet vil dermed også indgå som et positivt evalueringsparameter, ligesom metodens robusthed og fleksibilitet i håndteringen af projektet vil indgå. Metodens sammenhæng mellem fleksibilitet og kvalitetssikring vil indgå, og jo bedre sammenhæng og kobling, des bedre evaluering. Til brug for vurderingen skal tilbudsgiveren vedlægge de ovenfor under pkt , anførte oplysninger. 9.2 Evaluering og behandling af tilbud Forinden selve tilbudsbedømmelsen vil det blive konstateret, om tilbuddene er konditionsmæssige. På grundlag af tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" vurderet efter de ovenfor anførte underkriterier, udarbejder VIA en evalueringsrapport med indstilling om, hvilken tilbudsgiver der skal tildeles den udbudte totalrådgivningsopgave. 14/15

15 9.3 Bedømmelsen Ved bedømmelsen af de modtagne tilbud i henhold til de kvalitative tildelingskriterier (organisation og kompetencer samt metodebeskrivelse) vil blive anvendt følgende skala: Point Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser 7 Gives for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 1 0 Gives for et tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (men hvor der ikke er oplysninger, der belyser opfyldelsen af underkriteriet) Ved vurderingen af underkriteriet "Honorartilbud vil tilsvarende blive anvendt en pointskala fra 0-10, hvor 0 gives for det tilbud, som kun netop er økonomisk acceptabelt, mens at 10 gives for den bedst tænkelige pris i forhold til den udbudte opgave. 9.4 Orientering Samtlige tilbudsgivere vil hurtigst muligt og samtidigt blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Meddelelse til den vindende tilbudsgiver om, at tilbudsgiverens tilbud er identificeret som det økonomisk mest fordelagtige tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren. Endelig og bindende aftale anses således ikke for indgået, førend kontrakterne er underskrevet ubetinget af alle parter. 15/15

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops.

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops. Udbudsbetingelser 7. oktober 2013 Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops. Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4.

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold...

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

Udbudsbetingelser 11. januar 2011

Udbudsbetingelser 11. januar 2011 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/FKR/KKP Udbudsbetingelser 11. januar 2011 vedrørende Randers Kommunes udbud af nyt svømmebad i Randers Holst, Advokater

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 2

Udbudsbetingelser. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 2 Udbudsbetingelser Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 2 Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 4 2 Ordregiver... 4 3 Baggrund for udbuddet... 4 4 Udbuddets omfang...

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Strategisk Kompetenceudvikling

Strategisk Kompetenceudvikling Offentligt udbud Udbudsmateriale for Strategisk Kompetenceudvikling Bekendtgjort 10.9.2015 på www.udbud.dk 18-09-2015 12:42:13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland

Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland Udbudsbetingelser Udbud af opgave om Slutevaluering af projekter og initiativer under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2014 i Nordjylland Indholdsfortegnelse 1. OM DETTE UDBUD... 4 2. DEN

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast]

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Indkøb på Kantine -og Undervisningsinventar, samt Tavler Til Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.07 Arkitektydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.07 Arkitektydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.07 Arkitektydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med udvikling af en LRAIC-model for terminering af trafik i mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010 Kvalitet som tildelings- kriterium Del II eksempler december 2010 Kvalitet som Tildelingskriterium Denne vejledningen er udarbejdet og udgivet af brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces med støtte

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Side 1/35 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af Lovpligtige tilsyn for Favrskov Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af Lovpligtige tilsyn for Favrskov Kommune Tilbudsindhentning På levering af Lovpligtige tilsyn for Favrskov Kommune Favrskov Kommune efteråret 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Ordregiver...

Læs mere