NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE"

Transkript

1 Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det er kommunens mål at yde en tidlig, helhedsorienteret og tværfaglig indsats til disse børn i samarbejde med barnet og dets familie. For at optimere denne indsats vil Daginstitutionsafdelingen samle visitationen til en række ydelser for 0-6 årige børn i udsatte positioner i et tværfagligt visitationsudvalg. Visitationsudvalget skal visiterer til forskellige typer af tilbud. Udvalget visiterer både til foranstaltninger til enkelte børn men også til tilbud til grupper af børn. Ved at samle visitationen i et udvalg sikres en samlet og koordineret bevilling af midler, så det enkelte barn eller børnegruppe sikres det mest optimale tilbud. Formål: At sikre inklusion af det enkelte barn At sikre en samlet og koordineret indsats for 0-6 års området At skabe bedre overblik over behov og tilbud At få bedre mulighed for prioritering At sikre bedre økonomistyring Mål: Det overordnede mål med udvalgets arbejde er at sikre en god opvækst og skabe lige muligheder for alle børn. De tilbud som udvalget kan visitere til skal sikre, at tankerne om inklusion og lige vilkår vægtes højt. Visitationen til de enkelte tilbud bygger på et inkluderende menneskesyn. Et menneskesyn med fokus på alles ret til lige vilkår, ret til forskellighed og ret til aktivt at deltage i børnefællesskaber. For at sikre dette vil de midler, der i dag bruges på at understøtte indsatserne over for børn i udsatte positioner blive samlet i visitationsudvalget. Udvalget vil bevilge midler på baggrund af det samlede behov for støtte. Det betyder, at de forskellige puljer der i dag er til målgruppen samles til en pulje penge. Modellen: For at sikrer objektivitet mellem den ydelse der foreslås bevilget, og den ydelse der i sidste ende bliver bevilget, oprettes der både en udredningsenhed og et visitationsudvalg. Udredningsenhedens opgave er at afdække hvilket tilbud, der er bedst egnet til det enkelte barn eller den enkelte gruppe af børn. Udredningsenheden indstiller til visitationsudvalget, hvilke tilbud Social- og Sundhedsforvaltningen Daginstitutionsafdelingen Sagsbehandler: Rune Juul Jensen Sagsnr.: 11/4798 Dok.nr.: 17967/ /rjj

2 de finder mest optimalt. Visitationsudvalget træffer på baggrund af indstillingen beslutning om, hvilke tilbud der skal iværksættes. Udredningsenhedens og visitationsudvalgets opgaver og sammensætning gennemgås nærmere nedenfor. Visitationsprocessen: Henvendelse fra institutioner, direkte fra forældre eller via f.eks. PPR, hospital eller andre Udredningsenhed Visitationsudvalg Visitation til offentligt tilbud Indhentning af oplysninger hos div. interessenter Udredningsenheden: Udredningsenheden har til opgave at udrede den enkelte sag. Udredningsenheden består af lederen af støtteteamet samt et sekretariat. Sekretariatets opgaver er: Koordination og korrespondance med et tværfagligt team Indhentning af oplysninger hos diverse interessenter Koordinere møder med interessenter Udsende dagsorden og skrive referater Oprette sager i Acadre og journalisere Alle ansøgninger vedrørende bistand til børn i udsatte positioner skal sendes til udredningsenheden. Udredningsenheden vil, når der kommer en henvendelse om et barn eller en børnegruppe, der har behov for støtte, tage kontakt til de relevante fagpersoner, som skal være med til at oplyse den enkelte sag. På den baggrund danner udredningsenheden sig et samlet billede af barnet/børnegruppen og vil herudfra udarbejde en indstilling til visitationsudvalget om, hvad det er for en foranstaltning, der skal iværksættes. I udredningsenheden kan personer der sidder i visitationsudvalget bruges som sparringspartner. Ved ansøgninger om støtte skal det tværfaglige udredningsenhed foretage en kvalificeret afdækning af barnets behov for støtte, så den mest hensigtsmæssige og effektive form for støtte opnås. Der skal ved tildeling af støtte lægges vægt på barnets mulighed for et udviklende, stabilt og trygt barndomsliv med mulighed for kontakt og inkluderende samvær med andre børn og voksne. Støtten skal ifølge dagtilbudsloven ydes så tidligt som muligt, så barnets vilkår for at lære, trives og udvikles i tilbuddene sikres. På den måde bliver der også tale om en forebyggende indsats.

3 Udredningsenheden har således kompetence til at indhente alle de oplysninger, der skal til, for at der kan træffes en afgørelse. For at sikre at alle relevante oplysninger er indhentet, anvendes der et standardskema hertil. Visitationsudvalget: Visitationsudvalget er det besluttende organ. Visitationsudvalget træffer på baggrund af indstillingerne fra udredningsenheden beslutning om, hvad det er for indsatser, der skal igangsættes. Visitationsudvalget har mulighed for at indhente yderligere oplysninger for at oplyse sagen, hvis de finder, at sagen ikke er tilstrækkelig oplyst af udredningsenheden. Oplysningerne indhentes i samarbejde med udredningsenheden. Visitationsudvalget mødes 1 gang om måneden. Visitationsudvalget kan indkaldes til yderligere møde ved behov. Udvalget består af: Faste medlemmer Dagtilbudschefen (formand) Lederen af udredningsenheden Pædagogisk konsulent Børne-/familiegruppen PPR Ad hoc medlemmer Børnefysioterapeut Sundhedsplejerske Andre tværfaglige professioner med relevans for den enkelte ansøgning Lederen af udredningsenheden udsender dagsorden for mødet, en uge før mødet afholdes. I alle de sager hvor der kræves en udredning, for at der kan iværksættes et tilbud, skal sagen igennem visitationsudvalget. Visitationsudvalget skal således være med til at sikre en større fleksibilitet i bevillingerne, mulighed for tilpasning af ydelsen efter specifikke behov samt muligheden for at tilpasse ydelsen ved hurtigt skiftende behov. Tilbud som visitationsudvalget kan visiterer til: Nedenfor er beskrevet de forskellige tilbud, som visitationsudvalget kan visiterer til samt hvilke kriterier der skal til for at blive visiteret til ydelsen. Ved visitationen er det ikke en forudsætning, at barnet har fået stillet en lægelig diagnose. På baggrund af den faglige og individuelle vurdering af det enkelte barns særlige behov stilles der et tilbud til rådighed. Støttepædagog: Støtteteamet arbejder i det specialpædagogiske felt med fokus på inkluderende pædagogiske miljøer. Støtten skal medvirke til, at børn kan rummes i de almene tilbud efter dagtilbudsloven, så den pædagogiske indsats over for barnet i vid udstrækning bygger på de almene tilbud til børn og unge.

4 Tildeling af støttepædagog tildeles efter en konkret faglig vurdering af det enkelte barns behov for støtte. Lønbudget Visitationsudvalget kan bevilge et afmålt lønbudget som et økonomisk tilskud til den enkelte institution. Institutionen varetager derefter selv den særlige opgave omkring barnet. Kriteriet for bevilling af lønbudget er, at institutionen samarbejder med den pædagogiske vejleder i processen omkring den særlige indsats, og at institutionen udarbejder dokumentation i form af en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan udarbejdes som hovedregel hver 3. måned. 32 institutioner: Kommunalbestyrelsen skal sørge for adgang til et antal pladser i særlige dagtilbud til børn. Børnene skal på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne have et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud efter dagtilbudsloven. De 32 institutioner som Hvidovre Kommune aktuelt samarbejder med, er: Chr d. 4. i Tårnby Kommune: Børn med psykisk funktionsnedsættelse, downs syndrom, mental retardering, autisme m.fl. Troldemosen i Glostrup Kommune: Børn med multiple funktionsnedsættelser. Kirsebærhuset i Glostrup Kommune: Børn med autismespektrum forstyrrelser og gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Rudegårdsallé i Holte Kommune: Børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 32 institutioner er for de børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud efter dagtilbudsloven. Projektudviklingsmidler: Projektudviklingsmidler udnyttes fortrinsvis til at kvalificere indsatsen for børn i vanskeligheder og udsatte positioner ved hjælp af udvikling af socialt inkluderende miljøer og pædagogiske miljøer for alle børn. Med institutionernes engagement samt sociale og samfundsmæssige ansvarlighed bidrages der til fundering af inklusionens pædagogik. Projektudviklingsmidler tildeles til en udviklingsproces hvor institutionen udvikler kompetencer, der peger mod at fjerne børnenes hindringer for deltagelse i fællesskabet ud fra den opfattelse, at det er situationer og omgivelser, der fremkalder problemer, og at problemet ikke findes i det enkelte barn.

5 Projektudviklingsmidler tildeles støtte til udvikling af socialt inkluderende miljøer og forudsætter mod og lyst til nytænkning af indsats- og handleplaner for børn i udsatte positioner. Blå stue Haren gruppeordning: Blå Stue Haren kan rumme børn i alderen 3 til 7 år med omfattende sproglige, sociale og følelsesmæssige problematikker, som indebærer, at børnene har adfærds-, kontakt- eller trivselsvanskeligheder samt lavt selvværd. Forinden visitation til Blå stue Haren forudsættes det, at barnets institution har udfoldet pædagogiske bestræbelser på at bringe barnet i udvikling, f.eks. gennem inddragelse af rådgivning og supervision fra PPR, psykolog og talepædagog til barnets pædagoger. Hvis denne indsats ikke har den fornødne effekt, kan det komme på tale at visitere til Blå Stue Haren Sproggruppen Trekløveren Sproggruppen Trekløveren kan rumme børn i alderen 3 til 7 år med omfattende sproglige, sociale og følelsesmæssige problematikker, som indebærer, at børnene har adfærds-, kontakt- eller trivselsvanskeligheder samt lavt selvværd. Forinden visitation til Sproggruppen Trekløveren forudsættes det, at barnets institution har udfoldet pædagogiske bestræbelser på at bringe barnet i udvikling, f.eks. gennem inddragelse af rådgivning og supervision fra PPR, psykolog og talepædagog til barnets pædagoger. Hvis denne indsats ikke har den fornødne effekt, kan det komme på tale at visitere til Sproggruppen Trekløveren. Sommerfuglen minigruppe: Sommerfuglen er en lille institution målrettet børn i alderen 0 til ca. 4 år med behov for særlig tilrettelagt omsorg, professionel pædagogisk tilgang, øget normering og overskueligt børnemiljø. Børnene har problemstillinger og udviklingsbehov, der ikke umiddelbart kan tilgodeses i kommunens almene dagpleje og vuggestuer. Børn der kan visiteres er præmature børn med senskadefølger, cerebral parese, omfattende spiseproblemer herunder refluks, psykosociale problematikker samt psykisk/fysisk handicappede børn. Tilbud som ikke kræver visitation: Pædagogiske vejledere: Pædagogiske vejledere er et tilbud til daginstitutionerne om pædagogisk iagttagelse og vejledning. Oplever en institution problemstillinger omkring et eller flere børn, kan vejlederne tilbyde et sæt friske øjne, observationer af den beskrevne vanskelighed, det sociale samspil og den pædagogiske relation. De pædagogiske vejledere samarbejder med PPR, psykologer og talepædagoger. Marte Meo forløb:

6 Pædagogiske vejledere kan også tilbyde et certificeret forløb med en Marte Meo terapeut. Marte Meo metoden er et udviklingsprogram, der benytter videointeraktion til at forbedre samspillet mellem mennesker. Metoden kan bruges til at forbedre samspillet mellem såvel barn/børn, pædagog/børn, forældre/børn, forældre/fagpersoner samt voksen/voksen. Videoen er et uundværligt redskab til at fastfryse hverdagssituationer, som derefter kan analyseres. Metoden bygger på, at der er mulighed for udvikling hos alle mennesker, og at udvikling vil og kan ske ved hjælp af konkret støtte og menneskers egen styrke. Marte Meo metoden benyttes inden for stort set alle pædagogiske områder. Sprog og rytmikkonsulent: Sprog- og rytmikgruppen tilbyder rådgivning og vejledning til pædagogisk personale i, hvordan man kan støtte, inspirere og motivere barnet/børnene omkring sproglige og rytmiske lege, og hvordan det kan indgå i barnets hverdag. Konsulenterne tilbyder rådgivning og vejledning til forældre ved sproglige vanskeligheder samt om hvordan de kan støtte op omkring barnets sproglige udvikling. Motorisk konsulent: Den motoriske konsulent tilbyder hjælp til beskrivelse og afdækning af barnets motoriske behov gennem motoriske aktiviteter samt tilbyder rådgivning og vejledning af forældre om deres barns vanskeligheder og muligheden for støtte. Den motoriske konsulent tilbyder desuden vejledning af personelt omkring børns motoriske udviklingsmuligheder og tilrettelægger forløb, som er udviklingsstøttende. Bilag: Indstillingsskema til specialdagtilbud på 0 6 års området

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012 - et billede af kvaliteten på Lejre Kommunes dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Center for Dagtilbuds forståelse af kvalitet... 5 Formål...

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder:

Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2013 Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Socialpædagogisk friplads Familiebehandling Aflastning Kontaktperson Efterskole Godkendt

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD NORDVEST/VODSKOV 2014/2015 VI VIL SKABE BEVIDSTE MILJØER, FOR AT SIKRE: LÆRING, UDVIKLING OG FÆLLESSKAB

PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD NORDVEST/VODSKOV 2014/2015 VI VIL SKABE BEVIDSTE MILJØER, FOR AT SIKRE: LÆRING, UDVIKLING OG FÆLLESSKAB PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD NORDVEST/VODSKOV 2014/2015 VI VIL SKABE BEVIDSTE MILJØER, FOR AT SIKRE: LÆRING, UDVIKLING OG FÆLLESSKAB Dagtilbud Nordvest/Vodskov Perspektivplanen for dagtilbud Nordvest/Vodskov

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år

Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år Undervisning Sociale tilbud Sygehuse Tidlig koordineret indsats for børn og unge Flere pjecer kan bestilles hos: Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN - en handlevejledning for tidlig indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret Indhold Forord 4 Hvem bør kende denne handlevejledning?

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Specialpædagogiske tilbud til børn på 0-6 år

Specialpædagogiske tilbud til børn på 0-6 år Specialpædagogiske tilbud til børn på 0-6 år Specialpædagogiske tilbud til børn med særlige behov på Børneområdet 0-6 år Den specialpædagogiske indsats for børn i alderen 0 6 år i vuggestuer, børnehaver

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Kapitel 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Rapportens opbygning...

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere