Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 - Styringsaftale 2014"

Transkript

1 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

2 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategi 2014, har et særligt udviklingsprojekt igangsat i defineret, hvilke af de højt specialiserede tilbud, der kan karakteriseres som de mest specialiserede tilbud inden for det specialiserede socialområde. I udviklingsprojektet har deltaget repræsentanter fra kommunerne og Region Hovedstaden. Formålet med at definere de mest specialiserede tilbud er at opstille fælleskommunale procedurer og tiltag i Styringsaftale 2014, som kan bidrage til at understøtte, at disse tilbud får en særlig tværkommunal opmærksomhed, og hermed sikre, at de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud bevares og udvikles. Der er opstillet seks kriterier, der beskriver de særlige karakteristika og behov hos målgrupperne, som de mest specialiserede tilbud skal kunne imødekomme. Et tilbud skal kunne opfylde mindste fem ud af samtlige seks kriterier, førend tilbuddet kan defineres som mest specialiseret, jf. Udviklingsstrategi i Rammeaftale De mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen er underlagt en særlig tværkommunal opmærksomhed, som er formuleret i en tværkommunal samarbejdsmodel defineret som nødbremse-modellen, jf. Rammeaftale Følgende aspekter er udgangspunkt for den særlige tværkommunale samarbejdsmodel: Modellen træder alene i kraft undtagelsesvist, det vil sige, at den ikke automatisk er gældende for alle tilbud defineret som mest specialiserede. Modellen er dynamisk og har løbende fokus på udviklingen på det specialiserede socialområde fagligt, metodemæssigt, behovsmæssigt og økonomisk. Modellen har fokus på incitamenter, herunder både for brugerkommuner og driftsherrer. Modellen understøtter en omkostningseffektiv drift og styring af tilbuddene. Det centrale i nødbremse-modellen er, at der først, efter en vurdering med afsæt i en grundig afdækning af tilbuddets økonomi m.v., kan bevilliges særlige vilkår til et tilbud, der opfylde kriterierne for mest specialiserede tilbud. Det er således først, når tilbuddet oplever problemer, at der kan indgås særlige aftaler om tværkommunalt samarbejde eller særlige vilkår for pågældende tilbud med henblik på at sikre den forsatte eksistens tilbuddet. Denne afdækning og vurdering foretages af en permanent task force, der nedsættes særligt til formålet. MÅLSÆTNING Den overordnede målsætning med at etablere en permanent task force er at have et fast apparat, der sikrer en løbende og høj faglig vurdering af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen. Task forcen skal bidrage til at understøtte, at disse tilbud, såfremt det vurderes nødvendigt, får en særlig tværkommunal opmærksomhed, og hermed sikre, at de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud bevares og udvikles. SAMMENSÆTNING AF TASK FORCEN De kompetencepersoner, der skal indgå i den permanente task force udvælges af s Embedsmandsudvalg for Social og Uddannelse. Den permanente task force består af centrale nøglepersoner fra seks kommuner og Region Hovedstaden. Kommunerepræsentanterne udvælges ud fra en række kriterier, der sikrer en vis repræsentativitet. Kriterierne er bl.a.: 2

3 Børne- og ungeområdet og voksenområdet Bruger- og driftsherrekommuner Kommunestørrelse Geografisk placering. Såfremt de udpegede medlemmer ønsker at træde ud af task forcen, vil Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse udpege et nyt medlem. Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse kan desuden til en hver tid beslutte at ændre på sammensætningen af medlemmerne. Det forventes, at de udpegede medlemmer deltager i de to faste årlige møder og ad hoc efter behov. Desuden må medlemmerne forvente at afsætte tid til forberedelse af møderne, herunder gennemgang af data m.v. TASK FORCENS FUNKTION OG MANDAT Task forcen skal varetage følgende opgaver: 1. Årlig vurdering af alle tilbud i Udviklingsstrategien, herunder særligt de mest specialiserede tilbud med udgangspunkt i de opstillede kriterier for og krav til de mest specialiserede tilbud. 2. Vurdering af tilbud, der nyindstilles af driftsherre som værende mest specialiseret. 3. Konkret afdækning og vurdering af behov for særlige tiltag over for et tilbud defineret som mest specialiseret på baggrund af en indstilling fra en driftherre. 1. Årlig vurdering Task forcen skal minimum én gang om året og senest i forbindelse med task forcens sidste faste møde på året foretage vurderinger af, hvilke tilbud i hovedstadsregionen der i det kommende år lever op til kriterierne for de mest specialiserede tilbud. Disse systematiske vurderinger skal omfatte følgende: En revurdering af de tilbud, der i pågældende år er defineret som de mest specialiserede tilbud, i forhold til kriterierne for de mest specialiserede tilbud. En vurdering af, hvorvidt de tilbud, der opfylder kriterierne for de mest specialiserede tilbud, også samtidig lever op til nedstående krav, jf. Styringsaftale i Rammeaftale 2014: - Tilbuddet skal efterstræbe at være på forkant og løbende udvikle sig i forhold til målgruppernes behov, metoder, velfærdsteknologi, kommunernes efterspørgsel efter ydelser og pladser m.v. - Tilbuddets viden, ekspertise og pladser skal være tilgængelig for alle kommuner i hovedstadsregionen, og der må ikke gives forrang til borgere fra driftsherres egen kommune eller geografisk nærområde. - Tilbuddet skal levere synlig og offentlig tilgængelig dokumentation og effekt af indsatserne i tilbuddet. En vurdering af nyetablerede tilbud og øvrige tilbud omfattet af s Udviklingsstrategi i forhold til kriterierne. Såfremt task forcens vurderinger munder ud i behov for ændringer i forhold til, hvilke tilbud der opfylder kriterierne for mest specialiserede tilbud, skal task forcen udarbejde en argumenteret indstilling til Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse. Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse behandler indstillingen på næstkommende møde i udvalget, og træffer en beslutning om videre handling. 2. Vurdering af nyindstillede tilbud 3

4 En driftsherre, der vurderer, at et tilbud kan imødekomme kriterierne for mest specialiserede tilbud, har mulighed for at indstille tilbuddet til Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse. Indstillingen skal indeholde en begrundet ansøgning fra driftsherre inden for de seks kriterier, der er opstillet for de mest specialiserede tilbud. En indstilling bliver behandlet af Embedsmandsudvalget på det førstkommende møde efter indstillingen er modtaget. Såfremt Embedsmandsudvalget beslutter at videresende driftsherrers indstilling til den pemanente task force, skal task forcen foretage en konkret vurdering af pågældende tilbud. Embedsmandsudvalget har mulighed for at angive opmærksomhedspunkter, som skal indgå i task forcens vurdering af pågældende tilbud. Task forcen skal foretage en vurdering af tilbuddet ud fra kriterierne for de mest specialiserede tilbud. På baggrund af vurderingen indstiller task forcen til Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse, hvorvidt tilbuddet bør defineres som mest specialiseret. Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse beslutter, om de vil tilslutte sig task forcens indstilling, eller om udvalget oplever behov for yderligere afdækning i regi af task forcen. Såfremt Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse vurderer, at tilbuddet kan defineres som mest specialiseret, skal tilbuddet indarbejdes i næstkommende Rammeaftale, og vil i perioden hvor denne er gældende være betragtet som et mest specialiseret tilbud. Tidsfrist for driftsherres indstilling af tilbud, der ønskes omfattet af næstkommende Rammeaftale, er senest til det planlagte møde i Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse, der er placeret umiddelbart før den permanente task forces faste møde den første torsdag i oktober måned. 3. Konkret vurdering af behov for særlig opmærksomhed Driftsherrer til tilbud defineret som mest specialiseret har mulighed for at fremsende en indstilling til Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse, såfremt driftsherre vurderer, at tilbuddet er i en særlig situation, der kræver en særlig fælleskommunal opmærksomhed. En indstilling bliver behandlet af Embedsmandsudvalget på det førstkommende møde efter indstillingen er modtaget. Såfremt Embedsmandsudvalget beslutter at videresende driftsherrers indstilling til task forcen, skal task forcen foretage en konkret vurdering af pågældende tilbud. Embedsmandsudvalget har mulighed for at angive særlige fokusområder og opmærksomhedspunkter, som skal indgå i task forcens grundige afdækning af tilbuddet. Task forcens afdækning og vurdering skal som minimum baseres på følgende oplysninger, der tilvejebringes af driftsherre, omkring tilbuddet: Tilbuddets økonomi Udvikling i belægningen Udviklingen i efterspørgslen Alternativer inden- og uden for regionen Tilbuddets karakter Tilbuddets egen handling og løsninger på udfordringerne 4

5 Ved omlægning og lukning af de mest specialiserede tilbud vurderes, om eventuelle faglige kompetencer og specialiseret viden går tabt, samt hvordan denne eventuelle særlige kompetence eller viden kan bevares eksempelvis ved overførelse til andet tilbud. Det forudsættes, at driftsherre forinden selv har ageret som en økonomisk ansvarlig leverandør, herunder som minimun vurderet følgende muligheder for at løse tilbuddets økonomiske udfordringer: Lukning af pladser Besparelser Organisatoriske ændringer, der kan nedbringe omkostninger fx samdrift med andre tilbud, fællesledelse m.m. Task forcen igangsætter et grundigt afdækningsforløb, og har som led heri mulighed for at indhente yderligere dokumentation og data hos det konkrete tilbud. Afdækningen skal gennemføres og afsluttes hurtigst muligt og senest inden for fire måneder fra driftsherres indstilling er modtaget. Dette forudsætter, at driftsherre hurtigt stiller relevant data til rådighed. På baggrund af den grundige afdækning vurderer task forcen, hvorvidt der er tale om et tilbud, der fremadrettet skal være til rådighed i hovedstadsregionen for at kunne tilgodese behov for behandling/tilbud til regionens borgere, og i givet fald, om der er behov for særlig opmærksomhed. Task forcen indstiller vurderingen til Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse. Vurderer task forcen, at der er behov for særlig opmærksomhed, kan task forcen trække på en liste med mulige tiltag (jf. bilag 4 til Styringsaftale i Rammeaftale 2014), som kan indstilles som handling i forhold til det konkrete tilbud. Særlige tiltag vurderes individuelt i forhold til den konkrete sag og driftsherre. Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse beslutter, om de vil tilslutte sig task forcens indstilling, herunder forslag til tiltag, eller om udvalget oplever behov for yderligere afdækning i regi af task forcen. Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse indstiller beslutning til, der træffer den endelig beslutning om handling i forhold til det konkrete tilbud. Ved tilbud, hvor Region Hovedstaden er driftsherre, skal Region Hovedstaden indgå i beslutningsprocessen. KADENCE FOR SAMLING AF TASK FORCEN Task forcen samles med en fast årlig kadence på to på forhånd fastsatte datoer i løbet af året, således at driftsherrer ved, hvornår det vil være hensigtsmæssigt at indstille tilbud. De to faste møder afholdes på følgende tidspunkter: Sidste tirsdag i marts måned Første torsdag i oktober måned. Task forcen etableres i 2013, og afholder første møde 3. oktober Derudover vil task forcen kunne samles i forbindelse med akutte behov for vurdering af tilbud. Desuden skal task forcen hvert andet år foretage en vurdering af behov for og efterspørgsel efter de mest specialiserede tilbud blandt alle kommuner i hovedstadsregionen. Dette vil ske samtidig med indhentning af oplysninger til Udviklingsstrategien i Rammeaftalen. Første gang herfor vil være i forbindelse med 5

6 indhentning af oplysninger til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2016, der indhentes i periode november 2014 til januar ORGANISERING Fælleskommunalt sekretariat forestår sekretariatsbetjeningen for den permanente task force. s Embedsmandsudvalgt for Social og Uddannelse fungerer som styregruppe for task forcen, og vil således løbende i processen blive orienteret om task forcens arbejde og vurderinger. LEVERANCER Det forventes, at task forcen årligt udarbejder og fremlægger en kort statusrapport for Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse, hvor task forcens aktiviteter og eventuelle opmærksomhedspunkter vedrørende tilbudsviften i regionen og de mest specialiserede tilbud kan indskrives. Statusrapporterne offentliggøres på den fælleskommunale hjemmeside. PROCES Task forcen bliver etableret medio 2013 med henblik på afholdelse af første møde 3. oktober Såfremt task forcens vurderinger giver anledning til etablering af tværkommunale tiltag eller lignende vil dette foregå via beslutninger og indstillinger fra Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse til K29 og. 6

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Rammeaftale 2013. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2013. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Puljeansøgning til løft af ældreplejen i 2015...1 2. SSÆ - Den Sociale

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 09. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar NORDJYLLAND

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar NORDJYLLAND KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2016 Udviklingsstrategien er den ene del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen omfatter

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV.

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. Myndighed Driftsherre Brønderslev Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der er godkent i Social-

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 26.09.2011 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev administrationsbygning Jammerbugt Børne- og Familieudvalget 26.09.2011 Punkter på åbent møde: 110. Etablering af kommunikationscenter

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Rammeaftale. Syddanmark

Rammeaftale. Syddanmark Rammeaftale 2016 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen dækker de 22 syddanske kommuner og Region

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 24. juni 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014)

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) Til punkt 5 (godkendelse af udviklingsstrategi 2014) på møde den 18. marts i Den Administrative Styregruppe vedlægges følgende bilag: Udkast til udviklingsstrategi

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Slettet: 4. november 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning

Læs mere

RAMMEAFTALE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I NORDJYLLAND

RAMMEAFTALE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I NORDJYLLAND RAMMEAFTALE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I NORDJYLLAND 2012 KKR NORDJYLLAND Forord... 1 Indledning... 2 2. Rammeaftalens parter... 4 2.3 Bruger- og interesseorganisationer... 5 3. Rammeaftalens proces

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...5 Kapitel 1: Indledning... 6 1.1 De regionale udviklingsråd...6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER

IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGREREDE INDSATSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for og forventninger til projektet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere