Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen"

Transkript

1 Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen

2 Programmet Indførelsen af et light regime for visse tjenesteydelser og regler for køb under tærskelværdier Udbudsformer, kortere tidsfrister og krav om elektronisk udbud Udvidelse af regler om egnethed og udelukkelse samt ændringer hos ansøger Detaljerede regler om underleverandører Page 2

3 Programmet Regulering om markedsdialog Udvidet forhandlingsadgang: udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog og innovationspartnerskaber Udvidelse af tildelingskriterium-begrebet og krav om offentliggørelse af evalueringsmodel Regler om berigtigelse af fejl i tilbud og indhentning af supplerende oplysninger Regler om ændringer i udbudte kontrakter og ændringer hos den vindende tilbudsgiver Page 3

4 Ændringer i overblik Regulering om markedsdialog Kortere frister Udvidelse af regler om egnethed og udelukkelse Detaljerede regler om underleverandører Opdeling i delkontrakter til glæde for SMV Udvidelse af tildelingskriteriumsbegrebet Krav om offentliggørelse af evalueringsmodel Udvidet adgang til forhandling Regulering af in-house-leverancer Page 4

5 Ændringer i overblik Innovationspartnerskaber Regler om sideordnede tilbud Regler om berigtigelse af fejl i tilbud Regler om ændringer i udbudte kontrakter Regel om ændringer hos den vindende tilbudsgiver Krav om elektroniske udbud Indførelsen af et light regime for visse tjenesteydelser Regler for køb af varer og tjenesteydelser under tærskelværdierne Page 5

6 Ny opdeling af tjenesteydelser

7 Ny opdeling af tjenesteydelser Nugældende opdeling i bilag II A og bilag II B- tjenesteydelser Sondringen mellem bilag II A og bilag II B-tjenesteydelser ophæves. Dette betyder, at som udgangspunkt vil de tjenesteydelser, som i det nuværende udbudsdirektiv er omfattet af bilag II B, blive fuldt udbudspligtige efter den nye udbudslov. For sociale og andre specifikke tjenesteydelser indføres dog helt nye regler kaldet "light-regimet". Page 7

8 Ny opdeling af tjenesteydelser Tjenesteydelser i bilag XIV (afgrænset ved CPV-koder) Sundheds- og socialvæsen samt tilknyttede tjenesteydelser Administrative tjenester på det sociale område, uddannelsesområdet, sundhedsområdet og det kulturelle område Lovpligtig socialsikring Velfærdsydelser Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser Religiøse tjenester Hotel- og restaurationstjenesteydelser Visse juridiske tjenesteydelser (undtagelse i artikel 10, litra d) Andre administrative tjenester og tjenester for den offentlige sektor Tjenester for lokalsamfundet Fængselsrelaterede tjenester Efterforsknings- og sikkerhedstjenester Internationale tjenester Posttjenester Diverse andre tjenesteydelser Page 8

9 Ny opdeling af tjenesteydelser Sociale og andre specifikke tjenesteydelser ("Lightregimet") Tærskelværdi EUR høj tærskelværdi Lovudkastet til udbudsloven giver stor fleksibilitet, idet ordregiver selv skal fastlægge proceduren Proceduren skal dog overholde principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet Page 9

10 Regler for køb under tærskelværdierne

11 Køb under tærskelværdierne Hvis klar grænseoverskridende interesse vurdering: Kontraktens genstand: Er opgavens indhold velegnet til at blive udført af udenlandsk virksomhed? Kontraktens varighed og størrelse Er der aktuelt udenlandske leverandører af ydelsen? Opgavens geografiske placering Page 11

12 Køb under tærskelværdierne Klar grænseoverskridende interesse Annoncere kontrakten på udbud.dk. Fastlægge procedure for tildeling som overholder principperne i 2, herunder fastsætte et tildelingskriterium samt eventuelle underkriterier. Orientere potentielle tilbudsgivere om procedure for tildeling. Skriftligt og samtidigt orientere alle tilbudsgivere om beslutning. Efter anmodning underrette om begrundelse for beslutning. Page 12

13 Køb under tærskelværdierne Uden klar grænseoverskridende interesse Købet skal foregå på markedsmæssige vilkår. Dette kan f.eks. ske ved, at ordregiveren: 1) Gennemfører en markedsafdækning og på grundlag af denne indhenter ét tilbud 2) Indhenter to eller flere tilbud 3) Annoncerer på udbud.dk eller på ordregiverens hjemmeside Page 13

14 Køb under tærskelværdierne Uden klar grænseoverskridende interesse Modtages mere end et tilbud, skal alle tilbudsgivere orienteres samtidigt om beslutning for tildeling. Efter anmodning underrette om begrundelse for beslutning. Handle i overensstemmelse med forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet. Page 14

15 Udbudsformerne

16 Udbudsformerne Udbud skal gennemføres efter en af følgende procedurer: 1) Offentligt udbud 2) Begrænset udbud 3) Udbud med forhandling 4) Konkurrencepræget dialog 5) Innovationspartnerskaber 6) Udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse 7) Projektkonkurrencer Page 16

17 Kortere tidsfrister for offentligt og begrænset udbud

18 Kortere tidsfrister Mulighed for kortere tidsfrister særligt ved mindre og ukomplicerede udbud Ordregivers fastsættelse af fristens længde skal ske under hensyntagen til kontraktens kompleksitet. Ordregiver skal fastsætte "passende frister." Page 18

19 Offentligt udbud Tilbudsfrist på minimum 35 dage Kan reduceres med 5 dage, hvis tilbud må indgives via elektroniske midler. Forlænges med 5 dage, hvis manglende fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet. Tilbudsfrist på 15 dage, hvis der har været en forhåndsmeddelelse. Tilbudsfrist på 15 dage ved hasteprocedure. Page 19

20 Begrænset udbud Ansøgningsfrist på 30 dage Tilbudsfrist på minimum 30 dage Kan reduceres eller forlænges med 5 dage som ved offentlige udbud. Tilbudsfrist for ikke-statslige ordregiver kan i særlige tilfælde være 10 dage. Tilbudsfrist på 10 dage, hvis der har været en forhåndsmeddelelse Tilbudsfrist på 15 dage ved hasteprocedure Page 20

21 Adgang til udbudsmaterialet og krav om elektroniske udbud

22 Adgang til udbudsmaterialet HR: Ordregiver skal give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i den EU Tidende. U: Kan på grund af udbudsmaterialets særlige karakter eller på grund af fortrolighed undlade at give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til visse dele af materialet. Skal i stedet angive hvor og hvordan der kan opnås adgang til disse dele. Fristen skal forlænges med 5 dage, hvis ikke alt materiale er tilgængeligt. Page 22

23 Krav om elektroniske udbud Alle udbud skal fra 2018 gennemføres elektronisk. Indkøbscentraler skal bruge e-udbud allerede fra april Endelig dansk model afventer igangværende standardiseringsarbejde i EU. Reglerne implementeres senere ved bekendtgørelse. Page 23

24 Udvidelse af regler om egnethed og udelukkelse

25 Udvidelse af regler om egnethed og udelukkelse En ordregiver kan fastsætte krav til egnethed Ordregiver skal fastsætte egnethedskravene som minimumskrav i udbudsbekendtgørelsen. Ordregiver kan kun anvende de egnethedskrav, der er relevante for at sikre, at de økonomiske aktører er egnede til at udøve det pågældende erhverv, har økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen til at gennemføre den pågældende kontrakt. Page 25

26 Egnethed Hvilke krav Ordregiver skal fastsætte egnethedskravene som minimumskrav i udbudsbekendtgørelsen. Ordregiver kan kun anvende de egnethedskrav, der er relevante for at sikre, at de økonomiske aktører er egnede til at udøve det pågældende erhverv, har økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen til at gennemføre den pågældende kontrakt. Page 26

27 Grænse for økonomiske mindstekrav Mindstekrav til omsætningen HR: Ordregiver kan ikke kræve, at ansøgers eller tilbudsgivers minimumsomsætning pr. år. er højere end den dobbelte værdi af kontrakten. U: Når der er særlige risici forbundet med bygge- og anlægsarbejderne, tjenesteydelserne eller vareleverancerne. - Sådant krav skal begrundes i udbudsmaterialet Page 27

28 Begrænsning af referencer Kun hvor det er nødvendigt for at sikre tilstrækkelig konkurrence, kan ordregiver angive, at der er blevet taget hensyn til dokumentation for bygge- og anlægsarbejder, der er udført mere end 5 år tidligere. Kun hvor det er nødvendigt for at sikre tilstrækkelig konkurrence, kan ordregiver angive, at der vil blive taget hensyn til dokumentation for relevante leveringer eller tjenesteydelser, der er leveret mere end 3 år tidligere. Page 28

29 Udelukkelse Obligatoriske udelukkelsesgrunde Når fået dom for deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger eller strafbare handlinger i forbindelse med terroraktivitet, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme eller brug af børnearbejde eller menneskehandel. Hvis dømte er medlem af bestyrelse, direktion eller tilsynsorgan. Hvis ubetalt, forfalden gæld på kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter og afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger. Page 29

30 Udelukkelse Obligatoriske udelukkelsesgrunde Interessekonflikt eller konkurrencefordrejning i forhold til det pågældende udbud, som ikke kan afhjælpes effektivt, medmindre indgribende foranstaltninger. Afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger eller ikke i stand til at fremsende supplerende dokumentation vedrørende udelukkelsesgrundene, egnethedskravene eller udvælgelsen. Page 30

31 Udelukkelse Frivillige udelukkelsesgrunde Anvendelsen offentliggøres i udbudsbekendtgørelsen Når tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljømæssige-, sociale- og arbejdsretlige område. Er konkurs eller under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lign. Hvis ordregiver kan påvise, at der i forbindelse med udøvelsen af erhvervet er begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om integritet. Der er tilstrækkelig plausible indikationer på aftaler mhp. Konkurrencefordrejning. Page 31

32 Udelukkelse Frivillige udelukkelsesgrunde Når ordregiver kan påvise, en væsentlig misligholdelse af tidligere offentlig kontrakt, der har medført ophævelse eller lignende sanktion. Når ordregiver kan bevise forsøgt på påvirkning af beslutningsproces, ved adgang til fortrolige oplysninger, der giver uretmæssige fordele eller ved afgivelse af vildledende oplysninger. Ubetalt, forfalden gæld på under kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter og afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger. Page 32

33 Udelukkelse self cleaning Der kan ikke ske udelukkelse, hvis der er fremlagt tilstrækkelig dokumentation for at ansøger/tilbudsgiver alligevel er pålidelig. Ordregiver skal give mulighed for inden for en fastsat frist, at forelægge dokumentation der viser denne pålidelighed. Page 33

34 Udelukkelse self cleaning Vurderer ordregiveren, at ansøgerens eller tilbudsgiverens foranstaltninger er utilstrækkelige, skal ordregiveren begrunde dette over for ansøgeren eller tilbudsgiveren. Ordregiver kan ikke udelukke i mere end 4 år fra datoen for endelig dom eller mere end 2 år fra hændelse eller handling. Page 34

35 Fælles europæisk udbudsdokument Ordregiver kan kræve at det fælles europæiske udbudsdokument benyttes som dokumentation Kan anvendes når der skal redegøres for: Ikke omfattet af udelukkelsesgrunde Opfylder egnethedskrav Hvorledes de objektive og ikkediskriminerende kriterier ift. udvælgelsen opfyldes Ovenstående oplysninger når baserer sig på andre enheders formåen Page 35

36 Ændring af udvalgte ansøgere / tilbudsgivere Ordregiver kan acceptere ændringer hos ansøgere og tilbudsgivere i følgende tilfælde: Udskiftning af en enhed, som ansøger eller tilbudsgiver baserer sin økonomiske eller tekniske formåen på, når det skyldes forhold, der påviseligt er uden for ansøgerens eller tilbudsgiverens kontrol, og den pågældende enhed ikke har haft afgørende betydning for vurderingen i forhold til egnethedskravene, udvælgelsen eller for tilbudsvurderingen. Udgår eller udskiftning af en deltager i en sammenslutning, hvor deltagerne ikke har haft afgørende betydning for vurderingen i forhold til egnethedskravene, udvælgelsen eller for tilbudsvurderingen. Hvis en ansøger eller tilbudsgiver fusionerer eller på anden måde foretager en virksomhedsmæssig omstrukturering, og ændringen ikke ville have medført et andet resultat, såfremt den virksomhedsmæssige omstrukturering var blevet foretaget før vurderingen i forhold til egnethedskravene, udvælgelsen eller tilbudsvurderingen. Page 36

37 Ændring af udvalgte ansøgere / tilbudsgivere Ordregiver kan ikke acceptere, at en sammenslutning udvides med yderligere deltagere efter ansøgnings- eller tilbudsfristens udløb. Når der anvendes en begrænset udbudsprocedure, kan ordregiver opfordre en ny ansøger til at afgive tilbud, når én af de oprindelige ansøgere ikke kan afgive tilbud på grund af forhold, der ligger uden for ordregivers kontrol. Page 37

38 Detaljerede regler om anvendelse af underleverandører

39 Baserer sig på tredjemands formåen Tredjemand skal udføre kontrakten Baserer økonomisk aktør sig på andres uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelse af konkrete dele af bygge- og anlæg skal, skal de konkrete dele af kontrakten udføres af den enhed, som aktøren baserer sig på. Opfylder en enhed, som en økonomisk aktør baserer sig på, ikke et relevant egnethedskrav eller er enheden omfattet af en udelukkelsesgrund, skal ordregiver kræve, at enheden udskiftes. Page 39

40 Baserer sig på tredjemands formåen Ordregiver kan kræve: At ansøger/tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. Ved bygge- og anlæg, tjenesteydelse eller montering og installation: At visse centrale opgaver udføres direkte af den vindende tilbudsgiver selv eller af en specifik deltager i en sammenslutning. Page 40

41 Anvendelse af underleverandører I forhold til tilbuds- og kontraktfasen Ordregiver kan i udbudsmaterialet kræve, tilbudsgiver oplyser om anvendelse af underleverandører ved afgivelse af tilbud. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med kravet til dokumentation for den økonomiske aktørs tekniske formåen. Page 41

42 Anvendelse af underleverandør Ordregiver kan kræve oplysninger om: hvilke dele af kontrakten, tilbudsgiver har til hensigt at give i underleverance; og hvilke underleverandører, tilbudsgiveren foreslår, hvis de kendes på tidspunktet for afgivelse af tilbud. Page 42

43 Anvendelse af underleverandør Særligt for bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter Ved indgåelse af denne type kontrakt, skal ordregiver indsætte en kontraktklausul, der forpligter leverandøren til at oplyse følgende om underleverandører: Navn: Virksomhedsnavn på underleverandøren. Kontaktoplysninger: Oplysninger om telefonnummer og/eller e- mailadresse på underleverandøren, således at ordregiver kan komme i direkte kontakt. Juridisk repræsentant: Oplysninger om én eller flere fysiske personer, der har ret til at afgive juridisk bindende løfter på underleverandørens vegne. Page 43

44 Anvendelse af underleverandør Særligt for bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter Ordregiver skal kræve, at den valgte leverandør, senest når gennemførelsen af kontrakten påbegyndes, indleverer de krævede oplysninger. Såfremt underleverandørerne ikke er kendt på tidspunktet for kontraktudførelsens påbegyndelse, skal oplysningerne om underleverandørens navn, kontaktoplysninger samt tegningsberettiget meddeles ordregiver uden ubegrundet ophold efter underleverandøren er udpeget. Page 44

45 Anvendelse af underleverandør Særligt for varekøbskontrakter Mulighed for ordregiver til at kræve, at leverandøren meddeler navn, kontaktoplysninger samt juridisk repræsentant på de underleverandører, der benyttes i forbindelse med udførelsen af kontakten. Der er tale om en ret ikke en pligt. Page 45

46 Anvendelse af underleverandør En underleverandør til underleverandøren i næste led Mulighed for ordregiver til at kræve, at leverandøren meddeler navn, kontaktoplysninger samt juridisk repræsentant på de underleverandører, som en underleverandør benytter i forbindelse med udførelsen af kontakten. Der er også her tale om en ret ikke en pligt. Page 46

47 Anvendelse af underleverandør Obligatoriske udelukkelsesgrunde Ordregiver kan kræve, at leverandøren erklærer, at underleverandører ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Såfremt underleverandøren befinder sig i én eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, skal ordregiver kræve, at underleverandøren udskiftes. Hvis underleverandøren befinder sig i én eller af de frivillige udelukkelsesgrunde, kan ordregiver kræve, at underleverandøren erstattes, såfremt der er åbnet adgang for dette udbudsmaterialet. Page 47

48 Regulering af markedsdialog

49 Regulering af markedsdialog Markedsdialog har ikke tidligere været direkte reguleret, men det har været accepteret i retspraksis. Udbudsloven medfører derfor en kodificering og præcisering af gældende retspraksis. Page 49

50 Markedsdialog Der er ingen formelle betingelser knyttet til bestemmelsen. Det er dog en forudsætning, at dialogen ikke medfører konkurrencefordrejning, ligesom ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet skal overholdes. Ud over henvisning til principperne regulerer bestemmelsen altså ikke, hvilke input, der kan gives. Page 50

51 Markedsdialog Eksempler på input ved markedsdialog: Markedsundersøgelsen kan ske med henblik på input til at udforme udbuddet, fx udbudsbekendtgørelsen, udbudsmaterialet, udbudsbetingelserne m.v. Dialogen med markedet kan tillige ske med henblik på at informere de økonomiske aktører om, at ordregiver agter at udbyde en given opgave og hvilke krav, der vil blive stillet til opgaven. Ordregiveren kan også foretage en undersøgelse af, hvilke løsninger der er på markedet, hvordan markedet fungerer m.v. Page 51

52 Markedsdialog Passende foranstaltninger Ordregiver skal træffe passende foranstaltninger til at sikre, at konkurrencen ikke fordrejes, hvis potentielle ansøgere eller tilbudsgivere har været inddraget i en markedsdialog. Denne skal som minimum omfatte: 1. at ordregiveren så vidt muligt sikrer, at relevante oplysninger, der er udvekslet i forbindelse med en økonomisk aktørs involvering i udbudsproceduren, indgår i udbudsmaterialet, og 2. at ordregiveren fastsætter tidsfristerne for modtagelse af ansøgninger og tilbud, så de udligner den tidsmæssige fordel, som en økonomisk aktør kan have opnået ved involvering i forberedelsen af udbuddet m.v. Page 52

53 Markedsdialog Udelukkelse Hvis konkurrencen forvrides væsentligt og situationen ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger, skal ordregiver udelukke leverandøren/rådgiveren, der har deltaget i markedsdialogen. Dette gøres for at sikre overholdelse af ligebehandlingsprincippet. Page 53

54 Den udvidede adgang til forhandling

55 Forhandlingsadgang Udbudsloven udvider adgangen til at anvende de mere fleksible fremgangsmåder; udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog. Udbudsloven introducerer ydermere en helt ny udbudsform, kaldet "innovationspartnerskab". Page 55

56 Forhandlingsadgang Udbud med forhandling tænkes anvendt i udbud, hvor ordregiver ikke kan nå et tilfredsstillende resultat uden forhandling med tilbudsgiverne. Konkurrencepræget dialog kan anvendes for at indkredse og fastslå, hvorledes ordregiverens krav og behov bedst kan opfyldes. Proceduren kan anvendes, hvor ordregiveren ikke kan fastlægge de vilkår, der kan opfylde deres behov eller vurdere, hvad markedet kan tilbyde inden for tekniske, finansielle eller juridiske løsninger. Page 56

57 Forhandlingsadgang Procedurerne kan vælges ved bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, der opfylder et eller flere af følgende kriterier: a) ordregiverens behov kan ikke imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger, b) kontrakten omfatter design eller innovative løsninger, c) når kontrakten på grund af særlige omstændigheder med hensyn til dens art, kompleksitet eller de retlige og finansielle forhold eller risici i forbindelse hermed ikke kan tildeles uden forudgående forhandling, eller d) når ordregiveren ikke kan fastlægge de tekniske specifikationer tilstrækkeligt præcist med henvisning til en standardiseret europæisk teknisk vurdering, fælles teknisk specifikation eller teknisk reference, jf. punkt 2-5 i bilag VII til lovens bilag 1. Page 57

58 Forhandlingsadgang Når der i forbindelse med offentligt eller begrænset udbud kun afgives ikke forskriftsmæssige eller uacceptable tilbud. Ved ikke forskriftsmæssige tilbud skal blandt andet forstås tilbud, hvor 1) tilbuddet ikke lever op til kravene i udbudsmaterialet, 2) tilbuddet er modtaget for sent, 3) der foreligger bevis på ulovlig samordning eller bestikkelse, eller 4) ordregiveren har konstateret, at tilbuddet er unormalt lavt." "Ved uacceptable tilbud skal blandt andet forstås tilbud, som Page 58 1) er indgivet af tilbudsgivere, som ikke har de krævede kvalifikationer, eller 2) overstiger det af ordregiveren fastsatte budget."

59 Innovationspartnerskaber

60 Innovationspartnerskab Den nye udbudsprocedure, innovationspartnerskab, skal anvendes ved udvikling af en innovativ ydelse/byggeanlægsarbejde, der ikke allerede er tilgængelig på markedet Proceduren består af tre faser: 1. Selve udbuddet, som følger proceduren for udbud med forhandling, 2. innovationsforløbet, som kan være én eller flere partnerskabskontrakter 3. og et eventuelt efterfølgende indkøb af det produkt, der udvikles under innovationsforløbet. Page 60

61 Innovationspartnerskab Enhver økonomisk aktør kan ansøge om deltagelse i overensstemmelse med reglerne om begrænset udbud. Ordregiveren skal anføre alle relevante oplysninger og beskrive den ønskede anskaffelse tilstrækkeligt præcist. Fastsætte en passende ansøgningsfrist ikke under 30 dage og efter fristens udløb udvælge mindst 3 ansøgere til at afgive tilbud. Page 61

62 Innovationspartnerskab Ved udvælgelse af ansøgere, der opfordres til at gøre tilbud, skal afgørende vægt lægges på ansøgernes kapacitet inden for følgende områder: Forskning og udvikling Udvikling og gennemførelse af innovative løsninger Page 62

63 Tildeling af kontrakt

64 Tildeling af kontrakt Fremgangsmåde ved tildeling En ordregiver skal tildele kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud Sker ved at vælge et af følgende tildelingskriterier: 1) Pris 2) Omkostninger 3) Bedste forhold mellem pris og kvalitet Page 64

65 Kriterier for tildeling af kontrakter Ved anvendelse af tildelingskriteriet "Omkostninger" kan alle former for omkostninger inddrager, herunder priser og livscyklusomkostninger Page 65

66 Kriterier for tildeling af kontrakter Ved anvendelse af tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" vurderes tilbuddet på grundlag af underkriterier som eksempel kvalitative, miljømæssige eller sociale aspekter. Eksempelvis: 1) kvalitet, herunder teknisk værdi, æstetiske og funktionsmæssige karakteristika, tilgængelighed, udformning for alle brugere, sociale, miljømæssige og innovative karakteristika og handel og betingelserne herfor, 2) organiseringen af det personale, der skal udføre kontrakten, og dets kvalifikationer og erfaring, hvor kvaliteten af det personale, der skal udføre kontrakten, kan påvirke niveauet af kontraktens opfyldelse betydeligt, eller 3) kundeservice og teknisk bistand, leveringsbetingelser såsom leveringsdato, leveringsprocedure og leveringstid eller færdiggørelsestid. Page 66

67 Kriterier for tildeling af kontrakter Underkriterier skal være forbundet med kontraktens genstand Er forbundet når de relaterer sig arbejder, ydelser eller varer der skal leveres i henhold kontrakten, for så vidt angår ethvert aspekt og ethvert trin i deres livscyklus, herunder faktorer, der indgår i: 1) den specifikke proces med fremstilling eller levering af eller handel med arbejder, varer eller ydelser, eller 2) en specifik proces for en anden fase i deres livscyklus. Page 67

68 Krav om offentliggørelse af evalueringsmetode

69 Krav om offentliggørelse af evalueringsmetode Fremgangsmåde ved evaluering Ordregiver skal i udbudsmaterialet, ud over angivelse af tildelingskriteriet og eventuelle under og delkriterier, beskrive evalueringsmetoden samt beskrive, hvad der tillægges betydning ved tilbudsevalueringen. Evalueringsmetoden er den systematik, som ordregiveren benytter i evalueringen af tilbuddene med henblik på at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Evalueringsmetoden kan eksempelvis basere sig på en prosamodel, prismodel eller pointmodel. Page 69

70 Krav om offentliggørelse af evalueringsmetode Fremgangsmåde ved evaluering Det er ikke et krav, at evalueringsmetoden kan beskrives ved hjælp af en matematisk formel. Evalueringsmetoden kan også beskrives ved hjælp af sproglige formler. Ordregiveren kan dog anføre, at en beskrevet evalueringsmetode i visse konkrete situationer kan tilpasses på en bestemt måde, eller at det i visse konkrete situationer er muligt at benytte en sekundær evalueringsmetode. Page 70

71 Krav om offentliggørelse af evalueringsmetode Fremgangsmåde ved evaluering En evalueringsmetode, der er beskrevet i udbudsmaterialet i overensstemmelse med udbudslovens bestemmelse kan ikke tilsidesættes af klage og retsinstanser, hvis den er gennemsigtig og overholder ligebehandlingsprincippet. Page 71

72 Regler om berigtigelse af fejl i tilbud

73 Regler om berigtigelse af fejl i tilbud Ordregivers anmodning I tilfælde af fejl eller mangler kan ordregiver anmode ansøgeren eller tilbudsgiveren om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen eller tilbuddet ved at indsende relevante oplysninger, dokumentation og specifikke dokumenter inden for en passende frist. Kodificering af blandt andet EU-domstolens afgørelse af 10. oktober 2013 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser mod Manova A/S, C-336/12. Page 73

74 Regler om berigtigelse af fejl i tilbud Anmodning kan alene fremsættes ved overholdelse af de udbudsretlige principper. Ordregiver er ikke forpligtet, men det kan dog efter omstændighederne være hensigtsmæssigt, at ordregiveren fremsætter en anmodning, hvis der er tale om bagatelagtige fejl eller mangler. Page 74

75 Regler om berigtigelse af fejl i tilbud Anmodning må ikke føre til, at der fremsættes en ny ansøgning eller et nyt tilbud. Dog ikke udelukket, at der kan fremsendes helt nye oplysninger, jf. ordlyden "fuldstændiggøre". Risiko for overtrædelse af ligebehandlingsprincippet. Det vil være en konkret vurdering, om nye oplysninger medfører, at den økonomiske aktør har fremsat en ny ansøgning eller et nyt tilbud. Page 75

76 Regler om berigtigelse af fejl i tilbud Eksempelvis vil det ikke betragtes som en fremsendelse af et nyt tilbud, hvis oplysninger er objektivt konstaterbare og forelå på tidspunktet for ansøgnings- eller tilbudsfristens udløb. Eksempelvis allerede godkendte og offentliggjorte årsrapporter og lignende. Page 76

77 Regler om berigtigelse af fejl i tilbud Dog er ordregiver forpligtet til at afvise ansøgning eller tilbud, hvis det fremgår udtrykkeligt af udbudsmaterialet, at en konkret fejl eller mangel vil føre til, at ansøgning eller tilbud afvises. I Danmark indførte man en lignende mulighed i 2011, hvor implementeringsbekendtgørelsens 12 giver mulighed for at rette formelle fejl og mangler. Page 77

78 Ændringshåndtering

79 Ændringshåndtering Udbudsloven indeholder bestemmelser, der udtrykkeligt regulerer forholdene vedrørende kontraktændringer En kodificering og præcisering af EU-Domstolens praksis, men også et par nyskabelser Større fleksibilitet til at foretage ændringer af en indgået kontrakt og klarhed om mulighederne for at foretage ændringer Page 79

80 Ændringshåndtering Ved ændring af grundlæggende element skal der gennemføres en ny udbudsprocedure. En ændring anses for at være en ændring af grundlæggende elementer, når den bevirker at karakteren er væsentlig forskellig fra den oprindelige kontrakt. Page 80

81 Ændringshåndtering Undtagelser: Klare, præcise og entydige revisionsklausuler. Ændringer lavere end tærskelværdierne og max 10 / 15 % (i alt) af den oprindelige kontraktværdi. Supplerende ydelser (max. 50 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt pr. gang), som er nødvendige for gennemførelsen af kontrakten, og når anvendelse af en anden leverandør ikke kan lade sig gøre uden væsentlig ulempe af enten økonomisk eller teknisk art (betydelige problemer eller væsentlig forøgelse af omkostninger). Page 81

82 Ændringshåndtering Undtagelser fortsat: Ved udskiftning af den oprindelige leverandør som følge af omstrukturering, herunder i form af overtagelser, fusioner, erhvervelser eller insolvens, når de oprindelige kriterier for kvalitativ udvælgelse opfyldes, og såfremt udskiftningen ikke medfører andre væsentlige ændringer af kontrakten og ikke har til formål at omgå loven. Page 82

83 Ændringshåndtering Ændringer af en kontrakt er ikke en ændring af grundlæggende elementer, når følgende betingelser er opfyldt: 1) behovet for ændringen ikke har kunnet forudses af en påpasselig ordregivende myndighed, 2) kontraktens overordnede karakter ikke ændres, og 3) den samlede værdi af ændringen ikke overstiger 50 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt. Page 83

84 Ophør af kontrakten Hvis en tildelingsbeslutning er annulleret ved endelig afgørelse eller dom, skal ordregiver bringe kontrakten/rammeaftalen, som er indgået på grundlag heraf, til ophør med et efter forholdene passende varsel. Dog kan særlige forhold gøre sig gældende, som tilsiger kontraktens videreførelse. Denne bestemmelse kan ikke læses ud af det nye udbudsdirektiv og supplerer de gældende regler om uden virkning. Page 84

85 Page 85 Spørgsmål

86 Page 86

87 Thomas Thorup Larsen Tlf.: Mobil: Bird & Bird Page 87

88 Maria Haugaard Tlf.: Mobil: Bird & Bird Page 88

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer:

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer: BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Partner og advokat Andreas Christensen, Horten 28. januar 2016 NYE REGLER FOR UDBUD side 2 Den nye udbudslov de mest markante ændringer: Ophævelse af annonceringspligten

Læs mere

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen 2 Temaer Status på lovgivningsprocessen Hvilke væsentlige ændringer medfører den nye lov? Fokus

Læs mere

UDBUDSLOVEN. Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum

UDBUDSLOVEN. Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum UDBUDSLOVEN Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum DAGSORDEN: Kl. Oplægsholder/ Ordstyrer Emne 9.00 10.00 Advokat Asser Rung-Hansen DAHL Advokatfirma 10.00 10.30 Adm. direktør Claus Rehfeld Rehfeld

Læs mere

Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015

Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015 Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015 2 Kort om udbudsreglerne Regulerer procedurerne for indgåelse af offentlige kontrakter Formålet med

Læs mere

Vejledning om udelukkelsesgrunde

Vejledning om udelukkelsesgrunde Vejledning om udelukkelsesgrunde 1. Baggrund Denne vejledning, om brugen af udelukkelsesgrunde i forbindelse med udbud og tilbudsindhentninger, er udarbejdet på baggrund af byrådets beslutning af 7. november

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Bilag: Oversigt over valgfrie bestemmelser til implementering og anbefalinger Artikel 18(2) Udbudsprincipper Medlemsstaterne

Læs mere

Den nye udbudslov Hvad er op og ned i de nye udbudsregler?

Den nye udbudslov Hvad er op og ned i de nye udbudsregler? Den nye udbudslov Hvad er op og ned i de nye udbudsregler? Oplæg på DI medlemsmøder Februar og Marts 2016 Jesper Fabricius Advokat, partner 1 Hovedpunkter i den nye udbudslov Fem lange 1) Fleksible udbudsformer

Læs mere

Ny dansk udbudslov. Medlemsmøde den 2. juni 2015. Jesper Fabricius, advokat og partner i Accura Anders Brøndum, chefkonsulent i DI

Ny dansk udbudslov. Medlemsmøde den 2. juni 2015. Jesper Fabricius, advokat og partner i Accura Anders Brøndum, chefkonsulent i DI Ny dansk udbudslov 02. jun. 15 Ny dansk udbudslov Medlemsmøde den 2. juni 2015 Jesper Fabricius, advokat og partner i Accura Anders Brøndum, chefkonsulent i DI Ny dansk udbudslov 02. jun. 15 Agenda Udbudsloven

Læs mere

Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 16. december 2015 Udbudsvagten

Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 16. december 2015 Udbudsvagten Udbudsloven Thomas Thorup Larsen, Partner 16. december 2015 Udbudsvagten Page 2 Overblik over ændringer Ændringer i overblik Ny opdeling af tjenesteydelser - indførelsen af et light regime for visse tjenesteydelser

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 12. Januar 2016 UdbudsVagten

Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 12. Januar 2016 UdbudsVagten Udbudsloven Thomas Thorup Larsen, Partner 12. Januar 2016 UdbudsVagten Page 2 Ny opdeling af tjenesteydelser Ny opdeling af tjenesteydelser Nugældende opdeling i bilag II A og bilag II B Udbudsdirektiv

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

16-11-2015 DE NYE EU-UDBUDSREGLER

16-11-2015 DE NYE EU-UDBUDSREGLER DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRHUS: 16. NOVEMBER 2015 KØBENHAVN: 23. NOVEMBER 2015 1 OVERSIGT Alle de nye regler Hvorfor en ny udbudslov? Hvad siger de nye udbudsregler? Helikopterblik på udbudsloven Markedsundersøgelser

Læs mere

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov. De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov. De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet 12. marts 2015 1 Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet 12. marts 2015 2 Peter Moesgaard Kring Konst. chef for Jura & CSR, SKI 12. marts

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE SOLRØD KOMMUNE UDBUD & INDKØB UDBUD LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE Oktober 2016 Indledning Solrød Kommune udbyder hermed lovpligtig skorstensfejerarbejde for husejere i Solrød Kommune. Byrådet

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret

Dansk Forening for Udbudsret De nye regler om ændringer Kristian Hartlev, partner, advokat (H) har@kammeradv.dk +45 25 43 03 11 2 ændringsregler i høringsudkastet Regel om ændring af ansøgere (mellem prækvalifikation og tildeling)/tilbudsgivere

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

vedrørende prækvalifikation

vedrørende prækvalifikation Version 31.05.2016 Side 0 af 13 Indhold Bilag 1a Underskrift og oplysninger... 2 Bilag 1b - Nøgletal... 6 Bilag 1c - Referenceliste... 7 Version 31.05.2016 Side 1 af 13 Bilag 1a Underskrift og oplysninger

Læs mere

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK UDBUDSLOVEN EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK DELACOURs mini-guide om udbudsloven for ordregivere Side 2 HAR DU STYR PÅ UDBUDSLOVEN? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

Vedrørende: Undgå handel med virksomheder, der unddrager sig skattebetaling (redegørelse)

Vedrørende: Undgå handel med virksomheder, der unddrager sig skattebetaling (redegørelse) Notat Vedrørende: Undgå handel med virksomheder, der unddrager sig skattebetaling (redegørelse) Sagsnavn: Skrevet af: Lars Sønderby og Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Light Regimet Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Udbudslovens afsnit I Udbudslovens afsnit II Udbudslovens afsnit III Udbudslovens afsnit IV Udbudslovens

Læs mere

Tro og Love erklæring

Tro og Love erklæring Tro og Love erklæring OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE AKTØR Identifikation: Navn: Momsregistreringsnummer (hvis et sådant haves): Hvis et momsregistreringsnummer ikke haves, anføres et andet nationalt identifikationsnummer

Læs mere

STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER

STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER Hovmøller & Thorup advokatfirma Dagens program: 1. Kort om udbudsreglerne 2. Afgivelse af tilbud a. Egnethed og udvælgelse b. Tildelingskriterier c. Gennemgang udbudsmaterialet

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Side 1 af 19 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde Version 4.0 af 6. juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. ANVENDELSE AF DET FÆLLES

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: Boensdorff2013 NO_DOC_EXT: 2017-065025 SOFTWARE VERSION: 9.4.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: brian.boensdorff@rsyd.dk

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer, i forbindelse med hvilke der er offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

år for de frivillige udelukkelsesgrunde (se afsnit og afsnit ). udelukkelsesgrunde (self-cleaning) (se afsnit 9.2.3).

år for de frivillige udelukkelsesgrunde (se afsnit og afsnit ). udelukkelsesgrunde (self-cleaning) (se afsnit 9.2.3). SIDE 171 JANUAR 2016 Kapitel 9 Udelukkelse, egnethed, udvælgelse og dokumentation 9.1 Indledning Hvad er nyt?» Nye obligatoriske udelukkelsesgrunde (terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse

Læs mere

Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer. Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk

Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer. Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Modernisering af udbudsdirektiverne 27. Januar 18. april 2011: Kommissionens

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud fremtiden starter her... Gode råd om... udbud INDHOLD Indledning 3 Før udbuddet går i gang 4 Hvor finder du udbud? 4 Markedsdialog 4 Under udbudsprocesses 4 Udbudsformer 4 Dokumentation 6 Udbudsmaterialet

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013)

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Dato: 16. april 2014 Udbudsdirektivet - Temaer Version 4 Sag: 13/09174-5 Sagsbehandler: /MRL Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Tema 1: Anvendelsesområde / Grundlæggende bestemmelser Notat 1

Læs mere

Den nye udbudslov - hvad skal du vide som tilbudsgiver?

Den nye udbudslov - hvad skal du vide som tilbudsgiver? Den nye udbudslov - hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/ partner Anders Birkelund Nielsen og advokatfuldmægtig Stinna Mohr Uddannelsesdagen 2016 2 Overblik - de udvalgte temaer Del I Introduktion Mulighed

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) SPD Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark. DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere

Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark. DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere Side 2 Har du styr på udbudsloven? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

Status på den nye danske udbudslov

Status på den nye danske udbudslov Status på den nye danske udbudslov Datid, nutid og fremtid Jesper Fabricius Advokat, partner 17. juni 2015, IKA Datid udbudsreglernes historik i en nøddeskal EU-udbudsregler for byggeri og vareindkøb siden

Læs mere

Bilag 1: Notat om de udbudsretlige regler og skatteunddragelse

Bilag 1: Notat om de udbudsretlige regler og skatteunddragelse KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 10-10-2016 Sagsnr. 2016-0254476 Bilag 1: Notat om de udbudsretlige regler og skatteunddragelse Baggrund Dette notat har til formål at beskrive

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Tina Braad og Christian Nielsen

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Tina Braad og Christian Nielsen 1 Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov Ved Tina Braad og Christian Nielsen 2 Dagens emner Vi giver et overblik over status i lovgivningsprocessen og de væsentligste ændringer. Du

Læs mere

Fordele og udfordringer ved ESPD. Dansk Forening for Udbudsret den 22. september 2016

Fordele og udfordringer ved ESPD. Dansk Forening for Udbudsret den 22. september 2016 Fordele og udfordringer ved ESPD Dansk Forening for Udbudsret den 22. september 2016 UDBUDSDIREKTIVET OM ESPD 2014-Udbudsdirektivets præambel betragtning 84: Mange økonomiske aktører, og ikke mindst SMV'er,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Side 2 af 23 Titel: Rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner Kort beskrivelse: Der udbydes en rammeaftale om renov

Side 2 af 23 Titel: Rammeaftale om renovering af brønde og ledninger i Københavns omegnskommuner Kort beskrivelse: Der udbydes en rammeaftale om renov Side 1 af 23 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune

Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune Velkomst v/ Erhvervs- og udviklingschef Kristian Brøns Nielsen Program 07.45 Ankomst, registrering og rundstykker 08.00 Velkomst v/ Erhvervs- og

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf.

Læs mere

Den nye udbudslov i Vejdirektoratet. Nationalt udvalgsmøde i NVF Organisering og marked den 5. november 2015

Den nye udbudslov i Vejdirektoratet. Nationalt udvalgsmøde i NVF Organisering og marked den 5. november 2015 Den nye udbudslov i Vejdirektoratet Nationalt udvalgsmøde i NVF Organisering og marked den 5. november 2015 Den nye udbudslov - Baggrund Forventet ikrafttræden 1. januar 2016 Formål: Udbudsloven skal først

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

Danmark-København: Spildevandsrensningsudstyr 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Spildevandsrensningsudstyr 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335361-2016:text:da:html Danmark-København: Spildevandsrensningsudstyr 2016/S 187-335361 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Fremlæggelse af dokumentation for ESPD hvad, hvordan og hvornår?

Fremlæggelse af dokumentation for ESPD hvad, hvordan og hvornår? Fremlæggelse af dokumentation for ESPD hvad, hvordan og hvornår? Ansøgere og tilbudsgivere i et EU-udbud skal anvende det fælleseuropæiske udbudsdokument (i det følgende benævnt ESPD ) som foreløbigt bevis

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu?

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Anders Birkelund Nielsen Overblik Kort om tildeling og evalueringsmetode Eksempler på evalueringsmodeller Kort om C-6/15 TNS Dimarso NV KFST

Læs mere

Kapitel 10. Evaluering og tildeling Indledning. Hvad er nyt? afsnit 10.3). afsnit 10.3).

Kapitel 10. Evaluering og tildeling Indledning. Hvad er nyt? afsnit 10.3). afsnit 10.3). SIDE 211 JANUAR 2016 Kapitel 10 Evaluering og tildeling 10.1 Indledning Hvad er nyt?» Det økonomisk mest fordelagtige tilbud skal anvendes som et overordnet begreb (se afsnit 10.3).» Tre nye tildelingskriterier:

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Den danske udbudslov. Reform af EU udbudsreglerne. Steen Jensen september 2015

Den danske udbudslov. Reform af EU udbudsreglerne. Steen Jensen september 2015 Den danske udbudslov Reform af EU udbudsreglerne Steen Jensen september 2015 Indhold Introduktion og overblik Anvendelsesområde og tærskelværdier EU udbud Sociale og andre specifikke tjenesteydelser og

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/08500 Senere ændringer til

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Evalueringsmodeller v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Den 21. juni 2016 Evalueringsmetode og tildelingskriteriet Evalueringsmetoden sker med udgangspunkt i tildelingskriteriet; "Det økonomisk mest fordelagtige

Læs mere

15-06-2015. Den danske udbudslov fra A-Z. Advokat Kurt Bardeleben og advokat Mikala Berg Dueholm 17. juni 2015

15-06-2015. Den danske udbudslov fra A-Z. Advokat Kurt Bardeleben og advokat Mikala Berg Dueholm 17. juni 2015 15. juni 2015 15-06-2015 Den danske udbudslov fra A-Z Underoverskrift maks 1 linje UK dato >Indsæt > Sidehoved og Sidefod Vælg Sprog og vælg datoformat eller skriv datoen direkte i datofeltet på siden

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 11 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:286216-2016:text:da:html Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S 158-286216 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Håndbog i Udbudsloven

Håndbog i Udbudsloven Håndbog i Udbudsloven Håndbog i Udbudsloven - Offentlige bygge- og anlægsarbejder Lasse Aagaard-Møller Michael Holst Christensen Nireka Yogendran 0 Håndbog i Udbudsloven Offentlige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

DAGENS EMNER - UDBUDSRET

DAGENS EMNER - UDBUDSRET DAGENS EMNER - UDBUDSRET 1. Hvilket regelsæt? 2. Den nye udbudslov 3. Udvælgelse af tilbudsgivere 4. Evaluering og tildeling 5. Udbud efter forhandling 6. Annullation af udbud 1 UDBUDSJUNGLEN Licitationsloven

Læs mere

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Gå-hjem-møde om den nye udbudslov den 4. april 2016

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Gå-hjem-møde om den nye udbudslov den 4. april 2016 Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler Gå-hjem-møde om den nye udbudslov den 4. april 2016 Emnerne i dag Baggrund for de nye regler Hvilke nye dokumenter skal anvendes Hvor

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Gennemgang af reglerne om dokumentation

Gennemgang af reglerne om dokumentation Gennemgang af reglerne om dokumentation Dato: 30. juni 2017 Sag: OK-16/10415-1 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVSMINISTERIET Indledning... 3 Udelukkelse... 7 1. Indledning... 7 2. Hvem skal ordregiveren

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside:

EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside: SIDE 155 JANUAR 2016 Foruden de krav, der fremgår af udbudsloven i forhold til indholdet af kontraktbetingelserne, skal man som ordregiver være opmærksom på, at der kan gælde forskellige særregler, som

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere