Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen"

Transkript

1 Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen

2 Programmet Indførelsen af et light regime for visse tjenesteydelser og regler for køb under tærskelværdier Udbudsformer, kortere tidsfrister og krav om elektronisk udbud Udvidelse af regler om egnethed og udelukkelse samt ændringer hos ansøger Detaljerede regler om underleverandører Page 2

3 Programmet Regulering om markedsdialog Udvidet forhandlingsadgang: udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog og innovationspartnerskaber Udvidelse af tildelingskriterium-begrebet og krav om offentliggørelse af evalueringsmodel Regler om berigtigelse af fejl i tilbud og indhentning af supplerende oplysninger Regler om ændringer i udbudte kontrakter og ændringer hos den vindende tilbudsgiver Page 3

4 Ændringer i overblik Regulering om markedsdialog Kortere frister Udvidelse af regler om egnethed og udelukkelse Detaljerede regler om underleverandører Opdeling i delkontrakter til glæde for SMV Udvidelse af tildelingskriteriumsbegrebet Krav om offentliggørelse af evalueringsmodel Udvidet adgang til forhandling Regulering af in-house-leverancer Page 4

5 Ændringer i overblik Innovationspartnerskaber Regler om sideordnede tilbud Regler om berigtigelse af fejl i tilbud Regler om ændringer i udbudte kontrakter Regel om ændringer hos den vindende tilbudsgiver Krav om elektroniske udbud Indførelsen af et light regime for visse tjenesteydelser Regler for køb af varer og tjenesteydelser under tærskelværdierne Page 5

6 Ny opdeling af tjenesteydelser

7 Ny opdeling af tjenesteydelser Nugældende opdeling i bilag II A og bilag II B- tjenesteydelser Sondringen mellem bilag II A og bilag II B-tjenesteydelser ophæves. Dette betyder, at som udgangspunkt vil de tjenesteydelser, som i det nuværende udbudsdirektiv er omfattet af bilag II B, blive fuldt udbudspligtige efter den nye udbudslov. For sociale og andre specifikke tjenesteydelser indføres dog helt nye regler kaldet "light-regimet". Page 7

8 Ny opdeling af tjenesteydelser Tjenesteydelser i bilag XIV (afgrænset ved CPV-koder) Sundheds- og socialvæsen samt tilknyttede tjenesteydelser Administrative tjenester på det sociale område, uddannelsesområdet, sundhedsområdet og det kulturelle område Lovpligtig socialsikring Velfærdsydelser Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser Religiøse tjenester Hotel- og restaurationstjenesteydelser Visse juridiske tjenesteydelser (undtagelse i artikel 10, litra d) Andre administrative tjenester og tjenester for den offentlige sektor Tjenester for lokalsamfundet Fængselsrelaterede tjenester Efterforsknings- og sikkerhedstjenester Internationale tjenester Posttjenester Diverse andre tjenesteydelser Page 8

9 Ny opdeling af tjenesteydelser Sociale og andre specifikke tjenesteydelser ("Lightregimet") Tærskelværdi EUR høj tærskelværdi Lovudkastet til udbudsloven giver stor fleksibilitet, idet ordregiver selv skal fastlægge proceduren Proceduren skal dog overholde principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet Page 9

10 Regler for køb under tærskelværdierne

11 Køb under tærskelværdierne Hvis klar grænseoverskridende interesse vurdering: Kontraktens genstand: Er opgavens indhold velegnet til at blive udført af udenlandsk virksomhed? Kontraktens varighed og størrelse Er der aktuelt udenlandske leverandører af ydelsen? Opgavens geografiske placering Page 11

12 Køb under tærskelværdierne Klar grænseoverskridende interesse Annoncere kontrakten på udbud.dk. Fastlægge procedure for tildeling som overholder principperne i 2, herunder fastsætte et tildelingskriterium samt eventuelle underkriterier. Orientere potentielle tilbudsgivere om procedure for tildeling. Skriftligt og samtidigt orientere alle tilbudsgivere om beslutning. Efter anmodning underrette om begrundelse for beslutning. Page 12

13 Køb under tærskelværdierne Uden klar grænseoverskridende interesse Købet skal foregå på markedsmæssige vilkår. Dette kan f.eks. ske ved, at ordregiveren: 1) Gennemfører en markedsafdækning og på grundlag af denne indhenter ét tilbud 2) Indhenter to eller flere tilbud 3) Annoncerer på udbud.dk eller på ordregiverens hjemmeside Page 13

14 Køb under tærskelværdierne Uden klar grænseoverskridende interesse Modtages mere end et tilbud, skal alle tilbudsgivere orienteres samtidigt om beslutning for tildeling. Efter anmodning underrette om begrundelse for beslutning. Handle i overensstemmelse med forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet. Page 14

15 Udbudsformerne

16 Udbudsformerne Udbud skal gennemføres efter en af følgende procedurer: 1) Offentligt udbud 2) Begrænset udbud 3) Udbud med forhandling 4) Konkurrencepræget dialog 5) Innovationspartnerskaber 6) Udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse 7) Projektkonkurrencer Page 16

17 Kortere tidsfrister for offentligt og begrænset udbud

18 Kortere tidsfrister Mulighed for kortere tidsfrister særligt ved mindre og ukomplicerede udbud Ordregivers fastsættelse af fristens længde skal ske under hensyntagen til kontraktens kompleksitet. Ordregiver skal fastsætte "passende frister." Page 18

19 Offentligt udbud Tilbudsfrist på minimum 35 dage Kan reduceres med 5 dage, hvis tilbud må indgives via elektroniske midler. Forlænges med 5 dage, hvis manglende fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet. Tilbudsfrist på 15 dage, hvis der har været en forhåndsmeddelelse. Tilbudsfrist på 15 dage ved hasteprocedure. Page 19

20 Begrænset udbud Ansøgningsfrist på 30 dage Tilbudsfrist på minimum 30 dage Kan reduceres eller forlænges med 5 dage som ved offentlige udbud. Tilbudsfrist for ikke-statslige ordregiver kan i særlige tilfælde være 10 dage. Tilbudsfrist på 10 dage, hvis der har været en forhåndsmeddelelse Tilbudsfrist på 15 dage ved hasteprocedure Page 20

21 Adgang til udbudsmaterialet og krav om elektroniske udbud

22 Adgang til udbudsmaterialet HR: Ordregiver skal give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i den EU Tidende. U: Kan på grund af udbudsmaterialets særlige karakter eller på grund af fortrolighed undlade at give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til visse dele af materialet. Skal i stedet angive hvor og hvordan der kan opnås adgang til disse dele. Fristen skal forlænges med 5 dage, hvis ikke alt materiale er tilgængeligt. Page 22

23 Krav om elektroniske udbud Alle udbud skal fra 2018 gennemføres elektronisk. Indkøbscentraler skal bruge e-udbud allerede fra april Endelig dansk model afventer igangværende standardiseringsarbejde i EU. Reglerne implementeres senere ved bekendtgørelse. Page 23

24 Udvidelse af regler om egnethed og udelukkelse

25 Udvidelse af regler om egnethed og udelukkelse En ordregiver kan fastsætte krav til egnethed Ordregiver skal fastsætte egnethedskravene som minimumskrav i udbudsbekendtgørelsen. Ordregiver kan kun anvende de egnethedskrav, der er relevante for at sikre, at de økonomiske aktører er egnede til at udøve det pågældende erhverv, har økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen til at gennemføre den pågældende kontrakt. Page 25

26 Egnethed Hvilke krav Ordregiver skal fastsætte egnethedskravene som minimumskrav i udbudsbekendtgørelsen. Ordregiver kan kun anvende de egnethedskrav, der er relevante for at sikre, at de økonomiske aktører er egnede til at udøve det pågældende erhverv, har økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen til at gennemføre den pågældende kontrakt. Page 26

27 Grænse for økonomiske mindstekrav Mindstekrav til omsætningen HR: Ordregiver kan ikke kræve, at ansøgers eller tilbudsgivers minimumsomsætning pr. år. er højere end den dobbelte værdi af kontrakten. U: Når der er særlige risici forbundet med bygge- og anlægsarbejderne, tjenesteydelserne eller vareleverancerne. - Sådant krav skal begrundes i udbudsmaterialet Page 27

28 Begrænsning af referencer Kun hvor det er nødvendigt for at sikre tilstrækkelig konkurrence, kan ordregiver angive, at der er blevet taget hensyn til dokumentation for bygge- og anlægsarbejder, der er udført mere end 5 år tidligere. Kun hvor det er nødvendigt for at sikre tilstrækkelig konkurrence, kan ordregiver angive, at der vil blive taget hensyn til dokumentation for relevante leveringer eller tjenesteydelser, der er leveret mere end 3 år tidligere. Page 28

29 Udelukkelse Obligatoriske udelukkelsesgrunde Når fået dom for deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger eller strafbare handlinger i forbindelse med terroraktivitet, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme eller brug af børnearbejde eller menneskehandel. Hvis dømte er medlem af bestyrelse, direktion eller tilsynsorgan. Hvis ubetalt, forfalden gæld på kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter og afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger. Page 29

30 Udelukkelse Obligatoriske udelukkelsesgrunde Interessekonflikt eller konkurrencefordrejning i forhold til det pågældende udbud, som ikke kan afhjælpes effektivt, medmindre indgribende foranstaltninger. Afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger eller ikke i stand til at fremsende supplerende dokumentation vedrørende udelukkelsesgrundene, egnethedskravene eller udvælgelsen. Page 30

31 Udelukkelse Frivillige udelukkelsesgrunde Anvendelsen offentliggøres i udbudsbekendtgørelsen Når tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljømæssige-, sociale- og arbejdsretlige område. Er konkurs eller under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lign. Hvis ordregiver kan påvise, at der i forbindelse med udøvelsen af erhvervet er begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om integritet. Der er tilstrækkelig plausible indikationer på aftaler mhp. Konkurrencefordrejning. Page 31

32 Udelukkelse Frivillige udelukkelsesgrunde Når ordregiver kan påvise, en væsentlig misligholdelse af tidligere offentlig kontrakt, der har medført ophævelse eller lignende sanktion. Når ordregiver kan bevise forsøgt på påvirkning af beslutningsproces, ved adgang til fortrolige oplysninger, der giver uretmæssige fordele eller ved afgivelse af vildledende oplysninger. Ubetalt, forfalden gæld på under kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter og afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger. Page 32

33 Udelukkelse self cleaning Der kan ikke ske udelukkelse, hvis der er fremlagt tilstrækkelig dokumentation for at ansøger/tilbudsgiver alligevel er pålidelig. Ordregiver skal give mulighed for inden for en fastsat frist, at forelægge dokumentation der viser denne pålidelighed. Page 33

34 Udelukkelse self cleaning Vurderer ordregiveren, at ansøgerens eller tilbudsgiverens foranstaltninger er utilstrækkelige, skal ordregiveren begrunde dette over for ansøgeren eller tilbudsgiveren. Ordregiver kan ikke udelukke i mere end 4 år fra datoen for endelig dom eller mere end 2 år fra hændelse eller handling. Page 34

35 Fælles europæisk udbudsdokument Ordregiver kan kræve at det fælles europæiske udbudsdokument benyttes som dokumentation Kan anvendes når der skal redegøres for: Ikke omfattet af udelukkelsesgrunde Opfylder egnethedskrav Hvorledes de objektive og ikkediskriminerende kriterier ift. udvælgelsen opfyldes Ovenstående oplysninger når baserer sig på andre enheders formåen Page 35

36 Ændring af udvalgte ansøgere / tilbudsgivere Ordregiver kan acceptere ændringer hos ansøgere og tilbudsgivere i følgende tilfælde: Udskiftning af en enhed, som ansøger eller tilbudsgiver baserer sin økonomiske eller tekniske formåen på, når det skyldes forhold, der påviseligt er uden for ansøgerens eller tilbudsgiverens kontrol, og den pågældende enhed ikke har haft afgørende betydning for vurderingen i forhold til egnethedskravene, udvælgelsen eller for tilbudsvurderingen. Udgår eller udskiftning af en deltager i en sammenslutning, hvor deltagerne ikke har haft afgørende betydning for vurderingen i forhold til egnethedskravene, udvælgelsen eller for tilbudsvurderingen. Hvis en ansøger eller tilbudsgiver fusionerer eller på anden måde foretager en virksomhedsmæssig omstrukturering, og ændringen ikke ville have medført et andet resultat, såfremt den virksomhedsmæssige omstrukturering var blevet foretaget før vurderingen i forhold til egnethedskravene, udvælgelsen eller tilbudsvurderingen. Page 36

37 Ændring af udvalgte ansøgere / tilbudsgivere Ordregiver kan ikke acceptere, at en sammenslutning udvides med yderligere deltagere efter ansøgnings- eller tilbudsfristens udløb. Når der anvendes en begrænset udbudsprocedure, kan ordregiver opfordre en ny ansøger til at afgive tilbud, når én af de oprindelige ansøgere ikke kan afgive tilbud på grund af forhold, der ligger uden for ordregivers kontrol. Page 37

38 Detaljerede regler om anvendelse af underleverandører

39 Baserer sig på tredjemands formåen Tredjemand skal udføre kontrakten Baserer økonomisk aktør sig på andres uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelse af konkrete dele af bygge- og anlæg skal, skal de konkrete dele af kontrakten udføres af den enhed, som aktøren baserer sig på. Opfylder en enhed, som en økonomisk aktør baserer sig på, ikke et relevant egnethedskrav eller er enheden omfattet af en udelukkelsesgrund, skal ordregiver kræve, at enheden udskiftes. Page 39

40 Baserer sig på tredjemands formåen Ordregiver kan kræve: At ansøger/tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. Ved bygge- og anlæg, tjenesteydelse eller montering og installation: At visse centrale opgaver udføres direkte af den vindende tilbudsgiver selv eller af en specifik deltager i en sammenslutning. Page 40

41 Anvendelse af underleverandører I forhold til tilbuds- og kontraktfasen Ordregiver kan i udbudsmaterialet kræve, tilbudsgiver oplyser om anvendelse af underleverandører ved afgivelse af tilbud. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med kravet til dokumentation for den økonomiske aktørs tekniske formåen. Page 41

42 Anvendelse af underleverandør Ordregiver kan kræve oplysninger om: hvilke dele af kontrakten, tilbudsgiver har til hensigt at give i underleverance; og hvilke underleverandører, tilbudsgiveren foreslår, hvis de kendes på tidspunktet for afgivelse af tilbud. Page 42

43 Anvendelse af underleverandør Særligt for bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter Ved indgåelse af denne type kontrakt, skal ordregiver indsætte en kontraktklausul, der forpligter leverandøren til at oplyse følgende om underleverandører: Navn: Virksomhedsnavn på underleverandøren. Kontaktoplysninger: Oplysninger om telefonnummer og/eller e- mailadresse på underleverandøren, således at ordregiver kan komme i direkte kontakt. Juridisk repræsentant: Oplysninger om én eller flere fysiske personer, der har ret til at afgive juridisk bindende løfter på underleverandørens vegne. Page 43

44 Anvendelse af underleverandør Særligt for bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter Ordregiver skal kræve, at den valgte leverandør, senest når gennemførelsen af kontrakten påbegyndes, indleverer de krævede oplysninger. Såfremt underleverandørerne ikke er kendt på tidspunktet for kontraktudførelsens påbegyndelse, skal oplysningerne om underleverandørens navn, kontaktoplysninger samt tegningsberettiget meddeles ordregiver uden ubegrundet ophold efter underleverandøren er udpeget. Page 44

45 Anvendelse af underleverandør Særligt for varekøbskontrakter Mulighed for ordregiver til at kræve, at leverandøren meddeler navn, kontaktoplysninger samt juridisk repræsentant på de underleverandører, der benyttes i forbindelse med udførelsen af kontakten. Der er tale om en ret ikke en pligt. Page 45

46 Anvendelse af underleverandør En underleverandør til underleverandøren i næste led Mulighed for ordregiver til at kræve, at leverandøren meddeler navn, kontaktoplysninger samt juridisk repræsentant på de underleverandører, som en underleverandør benytter i forbindelse med udførelsen af kontakten. Der er også her tale om en ret ikke en pligt. Page 46

47 Anvendelse af underleverandør Obligatoriske udelukkelsesgrunde Ordregiver kan kræve, at leverandøren erklærer, at underleverandører ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Såfremt underleverandøren befinder sig i én eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, skal ordregiver kræve, at underleverandøren udskiftes. Hvis underleverandøren befinder sig i én eller af de frivillige udelukkelsesgrunde, kan ordregiver kræve, at underleverandøren erstattes, såfremt der er åbnet adgang for dette udbudsmaterialet. Page 47

48 Regulering af markedsdialog

49 Regulering af markedsdialog Markedsdialog har ikke tidligere været direkte reguleret, men det har været accepteret i retspraksis. Udbudsloven medfører derfor en kodificering og præcisering af gældende retspraksis. Page 49

50 Markedsdialog Der er ingen formelle betingelser knyttet til bestemmelsen. Det er dog en forudsætning, at dialogen ikke medfører konkurrencefordrejning, ligesom ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet skal overholdes. Ud over henvisning til principperne regulerer bestemmelsen altså ikke, hvilke input, der kan gives. Page 50

51 Markedsdialog Eksempler på input ved markedsdialog: Markedsundersøgelsen kan ske med henblik på input til at udforme udbuddet, fx udbudsbekendtgørelsen, udbudsmaterialet, udbudsbetingelserne m.v. Dialogen med markedet kan tillige ske med henblik på at informere de økonomiske aktører om, at ordregiver agter at udbyde en given opgave og hvilke krav, der vil blive stillet til opgaven. Ordregiveren kan også foretage en undersøgelse af, hvilke løsninger der er på markedet, hvordan markedet fungerer m.v. Page 51

52 Markedsdialog Passende foranstaltninger Ordregiver skal træffe passende foranstaltninger til at sikre, at konkurrencen ikke fordrejes, hvis potentielle ansøgere eller tilbudsgivere har været inddraget i en markedsdialog. Denne skal som minimum omfatte: 1. at ordregiveren så vidt muligt sikrer, at relevante oplysninger, der er udvekslet i forbindelse med en økonomisk aktørs involvering i udbudsproceduren, indgår i udbudsmaterialet, og 2. at ordregiveren fastsætter tidsfristerne for modtagelse af ansøgninger og tilbud, så de udligner den tidsmæssige fordel, som en økonomisk aktør kan have opnået ved involvering i forberedelsen af udbuddet m.v. Page 52

53 Markedsdialog Udelukkelse Hvis konkurrencen forvrides væsentligt og situationen ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger, skal ordregiver udelukke leverandøren/rådgiveren, der har deltaget i markedsdialogen. Dette gøres for at sikre overholdelse af ligebehandlingsprincippet. Page 53

54 Den udvidede adgang til forhandling

55 Forhandlingsadgang Udbudsloven udvider adgangen til at anvende de mere fleksible fremgangsmåder; udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog. Udbudsloven introducerer ydermere en helt ny udbudsform, kaldet "innovationspartnerskab". Page 55

56 Forhandlingsadgang Udbud med forhandling tænkes anvendt i udbud, hvor ordregiver ikke kan nå et tilfredsstillende resultat uden forhandling med tilbudsgiverne. Konkurrencepræget dialog kan anvendes for at indkredse og fastslå, hvorledes ordregiverens krav og behov bedst kan opfyldes. Proceduren kan anvendes, hvor ordregiveren ikke kan fastlægge de vilkår, der kan opfylde deres behov eller vurdere, hvad markedet kan tilbyde inden for tekniske, finansielle eller juridiske løsninger. Page 56

57 Forhandlingsadgang Procedurerne kan vælges ved bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, der opfylder et eller flere af følgende kriterier: a) ordregiverens behov kan ikke imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger, b) kontrakten omfatter design eller innovative løsninger, c) når kontrakten på grund af særlige omstændigheder med hensyn til dens art, kompleksitet eller de retlige og finansielle forhold eller risici i forbindelse hermed ikke kan tildeles uden forudgående forhandling, eller d) når ordregiveren ikke kan fastlægge de tekniske specifikationer tilstrækkeligt præcist med henvisning til en standardiseret europæisk teknisk vurdering, fælles teknisk specifikation eller teknisk reference, jf. punkt 2-5 i bilag VII til lovens bilag 1. Page 57

58 Forhandlingsadgang Når der i forbindelse med offentligt eller begrænset udbud kun afgives ikke forskriftsmæssige eller uacceptable tilbud. Ved ikke forskriftsmæssige tilbud skal blandt andet forstås tilbud, hvor 1) tilbuddet ikke lever op til kravene i udbudsmaterialet, 2) tilbuddet er modtaget for sent, 3) der foreligger bevis på ulovlig samordning eller bestikkelse, eller 4) ordregiveren har konstateret, at tilbuddet er unormalt lavt." "Ved uacceptable tilbud skal blandt andet forstås tilbud, som Page 58 1) er indgivet af tilbudsgivere, som ikke har de krævede kvalifikationer, eller 2) overstiger det af ordregiveren fastsatte budget."

59 Innovationspartnerskaber

60 Innovationspartnerskab Den nye udbudsprocedure, innovationspartnerskab, skal anvendes ved udvikling af en innovativ ydelse/byggeanlægsarbejde, der ikke allerede er tilgængelig på markedet Proceduren består af tre faser: 1. Selve udbuddet, som følger proceduren for udbud med forhandling, 2. innovationsforløbet, som kan være én eller flere partnerskabskontrakter 3. og et eventuelt efterfølgende indkøb af det produkt, der udvikles under innovationsforløbet. Page 60

61 Innovationspartnerskab Enhver økonomisk aktør kan ansøge om deltagelse i overensstemmelse med reglerne om begrænset udbud. Ordregiveren skal anføre alle relevante oplysninger og beskrive den ønskede anskaffelse tilstrækkeligt præcist. Fastsætte en passende ansøgningsfrist ikke under 30 dage og efter fristens udløb udvælge mindst 3 ansøgere til at afgive tilbud. Page 61

62 Innovationspartnerskab Ved udvælgelse af ansøgere, der opfordres til at gøre tilbud, skal afgørende vægt lægges på ansøgernes kapacitet inden for følgende områder: Forskning og udvikling Udvikling og gennemførelse af innovative løsninger Page 62

63 Tildeling af kontrakt

64 Tildeling af kontrakt Fremgangsmåde ved tildeling En ordregiver skal tildele kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud Sker ved at vælge et af følgende tildelingskriterier: 1) Pris 2) Omkostninger 3) Bedste forhold mellem pris og kvalitet Page 64

65 Kriterier for tildeling af kontrakter Ved anvendelse af tildelingskriteriet "Omkostninger" kan alle former for omkostninger inddrager, herunder priser og livscyklusomkostninger Page 65

66 Kriterier for tildeling af kontrakter Ved anvendelse af tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" vurderes tilbuddet på grundlag af underkriterier som eksempel kvalitative, miljømæssige eller sociale aspekter. Eksempelvis: 1) kvalitet, herunder teknisk værdi, æstetiske og funktionsmæssige karakteristika, tilgængelighed, udformning for alle brugere, sociale, miljømæssige og innovative karakteristika og handel og betingelserne herfor, 2) organiseringen af det personale, der skal udføre kontrakten, og dets kvalifikationer og erfaring, hvor kvaliteten af det personale, der skal udføre kontrakten, kan påvirke niveauet af kontraktens opfyldelse betydeligt, eller 3) kundeservice og teknisk bistand, leveringsbetingelser såsom leveringsdato, leveringsprocedure og leveringstid eller færdiggørelsestid. Page 66

67 Kriterier for tildeling af kontrakter Underkriterier skal være forbundet med kontraktens genstand Er forbundet når de relaterer sig arbejder, ydelser eller varer der skal leveres i henhold kontrakten, for så vidt angår ethvert aspekt og ethvert trin i deres livscyklus, herunder faktorer, der indgår i: 1) den specifikke proces med fremstilling eller levering af eller handel med arbejder, varer eller ydelser, eller 2) en specifik proces for en anden fase i deres livscyklus. Page 67

68 Krav om offentliggørelse af evalueringsmetode

69 Krav om offentliggørelse af evalueringsmetode Fremgangsmåde ved evaluering Ordregiver skal i udbudsmaterialet, ud over angivelse af tildelingskriteriet og eventuelle under og delkriterier, beskrive evalueringsmetoden samt beskrive, hvad der tillægges betydning ved tilbudsevalueringen. Evalueringsmetoden er den systematik, som ordregiveren benytter i evalueringen af tilbuddene med henblik på at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Evalueringsmetoden kan eksempelvis basere sig på en prosamodel, prismodel eller pointmodel. Page 69

70 Krav om offentliggørelse af evalueringsmetode Fremgangsmåde ved evaluering Det er ikke et krav, at evalueringsmetoden kan beskrives ved hjælp af en matematisk formel. Evalueringsmetoden kan også beskrives ved hjælp af sproglige formler. Ordregiveren kan dog anføre, at en beskrevet evalueringsmetode i visse konkrete situationer kan tilpasses på en bestemt måde, eller at det i visse konkrete situationer er muligt at benytte en sekundær evalueringsmetode. Page 70

71 Krav om offentliggørelse af evalueringsmetode Fremgangsmåde ved evaluering En evalueringsmetode, der er beskrevet i udbudsmaterialet i overensstemmelse med udbudslovens bestemmelse kan ikke tilsidesættes af klage og retsinstanser, hvis den er gennemsigtig og overholder ligebehandlingsprincippet. Page 71

72 Regler om berigtigelse af fejl i tilbud

73 Regler om berigtigelse af fejl i tilbud Ordregivers anmodning I tilfælde af fejl eller mangler kan ordregiver anmode ansøgeren eller tilbudsgiveren om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen eller tilbuddet ved at indsende relevante oplysninger, dokumentation og specifikke dokumenter inden for en passende frist. Kodificering af blandt andet EU-domstolens afgørelse af 10. oktober 2013 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser mod Manova A/S, C-336/12. Page 73

74 Regler om berigtigelse af fejl i tilbud Anmodning kan alene fremsættes ved overholdelse af de udbudsretlige principper. Ordregiver er ikke forpligtet, men det kan dog efter omstændighederne være hensigtsmæssigt, at ordregiveren fremsætter en anmodning, hvis der er tale om bagatelagtige fejl eller mangler. Page 74

75 Regler om berigtigelse af fejl i tilbud Anmodning må ikke føre til, at der fremsættes en ny ansøgning eller et nyt tilbud. Dog ikke udelukket, at der kan fremsendes helt nye oplysninger, jf. ordlyden "fuldstændiggøre". Risiko for overtrædelse af ligebehandlingsprincippet. Det vil være en konkret vurdering, om nye oplysninger medfører, at den økonomiske aktør har fremsat en ny ansøgning eller et nyt tilbud. Page 75

76 Regler om berigtigelse af fejl i tilbud Eksempelvis vil det ikke betragtes som en fremsendelse af et nyt tilbud, hvis oplysninger er objektivt konstaterbare og forelå på tidspunktet for ansøgnings- eller tilbudsfristens udløb. Eksempelvis allerede godkendte og offentliggjorte årsrapporter og lignende. Page 76

77 Regler om berigtigelse af fejl i tilbud Dog er ordregiver forpligtet til at afvise ansøgning eller tilbud, hvis det fremgår udtrykkeligt af udbudsmaterialet, at en konkret fejl eller mangel vil føre til, at ansøgning eller tilbud afvises. I Danmark indførte man en lignende mulighed i 2011, hvor implementeringsbekendtgørelsens 12 giver mulighed for at rette formelle fejl og mangler. Page 77

78 Ændringshåndtering

79 Ændringshåndtering Udbudsloven indeholder bestemmelser, der udtrykkeligt regulerer forholdene vedrørende kontraktændringer En kodificering og præcisering af EU-Domstolens praksis, men også et par nyskabelser Større fleksibilitet til at foretage ændringer af en indgået kontrakt og klarhed om mulighederne for at foretage ændringer Page 79

80 Ændringshåndtering Ved ændring af grundlæggende element skal der gennemføres en ny udbudsprocedure. En ændring anses for at være en ændring af grundlæggende elementer, når den bevirker at karakteren er væsentlig forskellig fra den oprindelige kontrakt. Page 80

81 Ændringshåndtering Undtagelser: Klare, præcise og entydige revisionsklausuler. Ændringer lavere end tærskelværdierne og max 10 / 15 % (i alt) af den oprindelige kontraktværdi. Supplerende ydelser (max. 50 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt pr. gang), som er nødvendige for gennemførelsen af kontrakten, og når anvendelse af en anden leverandør ikke kan lade sig gøre uden væsentlig ulempe af enten økonomisk eller teknisk art (betydelige problemer eller væsentlig forøgelse af omkostninger). Page 81

82 Ændringshåndtering Undtagelser fortsat: Ved udskiftning af den oprindelige leverandør som følge af omstrukturering, herunder i form af overtagelser, fusioner, erhvervelser eller insolvens, når de oprindelige kriterier for kvalitativ udvælgelse opfyldes, og såfremt udskiftningen ikke medfører andre væsentlige ændringer af kontrakten og ikke har til formål at omgå loven. Page 82

83 Ændringshåndtering Ændringer af en kontrakt er ikke en ændring af grundlæggende elementer, når følgende betingelser er opfyldt: 1) behovet for ændringen ikke har kunnet forudses af en påpasselig ordregivende myndighed, 2) kontraktens overordnede karakter ikke ændres, og 3) den samlede værdi af ændringen ikke overstiger 50 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt. Page 83

84 Ophør af kontrakten Hvis en tildelingsbeslutning er annulleret ved endelig afgørelse eller dom, skal ordregiver bringe kontrakten/rammeaftalen, som er indgået på grundlag heraf, til ophør med et efter forholdene passende varsel. Dog kan særlige forhold gøre sig gældende, som tilsiger kontraktens videreførelse. Denne bestemmelse kan ikke læses ud af det nye udbudsdirektiv og supplerer de gældende regler om uden virkning. Page 84

85 Page 85 Spørgsmål

86 Page 86

87 Thomas Thorup Larsen Tlf.: Mobil: Bird & Bird Page 87

88 Maria Haugaard Tlf.: Mobil: Bird & Bird Page 88

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

UDBUDSLOVEN. Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum

UDBUDSLOVEN. Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum UDBUDSLOVEN Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum DAGSORDEN: Kl. Oplægsholder/ Ordstyrer Emne 9.00 10.00 Advokat Asser Rung-Hansen DAHL Advokatfirma 10.00 10.30 Adm. direktør Claus Rehfeld Rehfeld

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5 2013 - Bliv klogere på EU-udbud On-line ISBN 978-87-7029-521-5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

DA Den Europæiske Unions Tidende

DA Den Europæiske Unions Tidende L 134/114 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 20. februar 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

INDKØBSJURA 2013 SPOR 2 - UDVÆLGELSESKRITERIER

INDKØBSJURA 2013 SPOR 2 - UDVÆLGELSESKRITERIER INDKØBSJURA 2013 SPOR 2 - UDVÆLGELSESKRITERIER IKA 20. juni 2013 Tina Braad, Partner Bech-Bruun Advokater UDVÆLGELSE OG EGNETHED Artikel 44, stk. 1: Kontrakter tildeles på grundlag af kriterierne i artikel

Læs mere

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer

Læs mere

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 Praksis og tendenser inden for udbudsretten v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Udvælgelse (prækvalifikation og egnethedsvurdering) Kan der indhentes supplerende oplysninger?

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud

EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud På levering af Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker til Frederikshavn Kommune Side 2 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere