Minielevatorer. Sådan etablerer du en mindre elevator i en ældre ejendom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minielevatorer. Sådan etablerer du en mindre elevator i en ældre ejendom"

Transkript

1 Minielevatorer Sådan etablerer du en mindre elevator i en ældre ejendom

2 Elevatorplaceringer En elevator i en ældre ejendom kan give mange fordele til beboerne. Børnefamilier og gangbesværede får en lettere dagligdag, og ældre kan blive boende længere. Der er fire hovedplaceringer med seks placeringsmuligheder i den ældre bygningsmasse. De fire hovedplaceringer er: Placering 1 Udvendig placering med eller uden altanadgang. Placering 2 Indvendig placering ved nedlæggelse eller erstatning af bitrappe. Placering 3 Indvendig placering i trappeløb med durchsicht. Placering 4 Indvendig placering ved inddragelse af boligareal. Erfaringer fra konkrete projekter viser, at placering 1 og 2 er de mest udbredte. Det er billigst at placere elevatoren, så den betjener to opgangssider pr. etage, typisk svarende til 8-12 boliger cm er mindstemålet for en elevator, og det giver plads til en almindelig kørestol plus en hjælper eller ståplads til otte personer. Desuden er der en række skrappe krav til adgangsforhold. Det er ikke noget problem ved nybyggeri, men når en ældre ejendom skal have elevator, er der ofte ikke plads til en elevator i fuld størrelse eller til opfyldelse af alle adgangskrav. Derfor er det ofte nødvendigt med en dispensation. Bedre adgangsforhold for gangbesværede og andre opvejer ulemperne ved mindre elevatorstørrelser. Grundejernes Investeringsfond (GI) har på baggrund af tests vurderet, at det indvendige mål i en minielevator bør være minimum cm. Denne størrelse tillader, at en rollatorbruger kan vende i elevatoren, men den er ofte for lille til kørestolsbrugere. De fleste ældre bygninger er dog i forvejen ikke tilgængelige for kørestolsbrugere. Skal du etablere en elevator, så inddrag en teknisk rådgiver arkitekt eller ingeniør med erfaring i elevatorer, som kan hjælpe med at afklare og skitsere mulighederne. 2

3 Placering 1 Udvendige elevatorer kan enten placeres direkte op ad bygningen eller i en vis afstand. Placeres elevatoren direkte mod bygningen, kan adgangen mellem elevator og boliger ofte skabes direkte ved at ændre vinduespartier til dørpartier eller ved en supplerende altanløsning. Placeres elevatoren med afstand til bygningen vil det altid kræve en form for altanløsning. PLACERING 1A: Udvendig placering med eller uden altanadgang PLACERING 1B: Påbygget elevator med altanløsning 3

4 PLACERING 1C: Påbygget elevator mellem altaner Placering 2 Det er ofte lettere at opnå beboernes accept, hvis man erstatter ejendommens bitrappe med en indvendig elevator. Løsningen giver i de fleste tilfælde mulighed for niveaufri adgang, og trapperummet kan fungere som skakt for elevatoren. Løsningen accepteres af bygningsmyndighederne i de fleste kommuner, men kræver brandsikring af hovedtrappen. Det gælder fx i Københavns Kommune, som kræver etablering af sprinkleranlæg i hovedtrapperummet. Kravene kan variere fra kommune til kommune. PLACERING 2: Elevator indbygget i bitrapperum 4

5 Placering 3 Enkelte ældre ejendomme har hovedtrappe med durchsicht et hul midt i trappeløbet. Nogle gange med plads nok til en elevator. I disse tilfælde kan det være en god idé at etablere en elevator midt i trappen. Brandsikringsmæssigt er denne løsning den mest enkle, og der vil ofte kunne sikres niveaufri adgang til og fra elevatoren. Enkelte andre ejendomme har en meget bred hovedtrappe uden durchsicht, men med så brede trin, at der ved reduktion af trinbredden kan etableres en elevatorskakt. PLACERING 3: Indvendig placering i trappeløb med durschsicht Placering 4 Hvis en ejendom står for at skulle moderniseres med nye er/ eværelser, og dermed en væsentlig ombygning, hvor bygningens planløsning måske ændres, kan man overveje en placering inde i bygningen ved at inddrage noget boligareal. Et væsentligt indgreb i bygningen med skærpede krav til brandsikring. Løsningen vil som hovedregel være den mest omkostningskrævende af de nævnte elevatorplaceringer, og der kendes ikke mange eksempler på denne løsning. PLACERING 4: Indvendig placering ved inddragelse af boligareal Foto: sbs 5

6 De fysiske forhold Bygningen Vil du etablere elevator, må du først afklare om bygningen kan rumme en elevator. Kravene til bygningens statiske muligheder for at rumme en elevator afhænger af, om det er en indvendig eller en udvendig elevatorløsning. Normalt er der ikke konstruktionsproblemer, da elevatorkonstruktioner fortrinsvis er selvbærende. En elevator skal dog forankres til bygningen, hvilket ofte medfører fysiske indgreb i fx etageadskillelser, reposer eller trappevægge. Ældre etageejendomme er ikke bygget til at have indvendige elevatorer. I særlige tilfælde er hovedtrappens mellemrum kaldet durchsicht så rummeligt, at der i midten er plads til en indvendig elevator. En anden mulighed er at bygge elevatoren på udvendigt eller erstatte en eksisterende trappe med en elevator. Begge løsninger medfører blot mindre indgreb i bygningen. Adgangsforholdene En elevator forbedrer tilgængeligheden for ejendommens beboere, men ofte tilgodeses dem med dårligst førlighed ikke. Der skal være god tilgængelighed, for, at etablering af en elevator giver mening. Skal man op ad vanskelige trapper for at nå elevatoren, hjælper den måske slet ikke dårligt gående personer med rollator. Som hovedregel skal der etableres niveaufri adgang og være et minimum af plads på reposer og inde i lejlighederne. Ved adgang fra bygningens gårdbagside, vil der være krav om, at bygningen har sin egen portgennemgang. Hvis en udvendig løsning i tilknytning til en hovedtrappe er eneste mulighed for at etablere en elevator, vil man typisk skulle op ad et trappeløb svarende til en halv etage. Denne løsning er ikke så attraktiv, men er dog en mulighed, som bør tages i betragtning. Ved udvendige elevatorer kan det være en god løsning at etablere en altan, for at opnå niveaufri adgang. Altanerne fungerer som adgangsvej til boligen og som opholdsareal. Boligerne Boliger i ældre ejendomme er sjældent egnet til kørestolsbrugere. Dørbredderne er smalle, entréer for små, og er og /efaciliteter er typisk pladsmæssigt utidssvarende for kørestolsbrugere. Men der kan som hovedregel bo mennesker med nedsat førlighed. Fjernes dørtrin kan fx rollatorbrugere bruge en lejlighed uden problemer. I ejendomme med to trapper vil er typisk være placeret i tilknytning til bitrappen. Ved etablering af udvendig elevator på gårdsiden eller i bitrappen vil et ofte være primært adgangsrum mellem elevator og bolig. Den udvendige elevatorløsning med eller uden altanløsning kan betyde, at man isætter adgangsdøre i stedet for vinduer. Tophøjde og grube Arbejdstilsynets krav om personsikkerhed ved tekniske eftersyn og vedligeholdelse af elevatoren betyder normalt, at der skal etableres såkaldt tophøjde foroven og grube i bunden. Tophøjden medfører ofte, at elevatorskakten rager op gennem ejendommens tag. Den synlige del af elevatoren kan dog bearbejdes arkitektonisk, så den ikke skæmmer ejendommen. I indvendige elevatorer afhænger grubens indretning af, om ejendommen har kælder, og om elevatoren skal gå helt ned i kælderen. Hvis elevatoren har nederste stop ved terræn i en ejendom med kælder, kan kælderarealet under elevatoren ofte bruges som grube. Er der ikke kælder, må der foretages udgravning og støbning af ny 6

7 grube i kombination med elevatorens fundament. Det samme gælder for udvendige elevatorløsninger. Vær opmærksom på rørinstallationer som fx kloakker, vand-, el-, telefon- og gasledninger. Måske skal nogle af disse omlægges, og der kan være krav om ekstrafundering, hvis grunden er blød. Udvendige elevatorløsninger er meget markante og bør overvejes med omhu for bygningens arkitektur og omgivelserne. Glasinddækkede skakte ved udvendige elevatorløsninger fremstår ofte mindre markant. Er ejendommen fredet eller bevaringsværdig, stiller myndighederne skærpede krav til de arkitektoniske løsninger. Tjek hos bygningsmyndighederne, om en bygning er fredet eller bevaringsværdig. Se mere på Kulturarvstyrelsens hjemmeside Teknisk rådgivning Skitseforslag Vil bygherren komme fra idé til accept hos beboerne, er det ofte nødvendigt at konkretisere idéen. Få hjælp af en teknisk rådgiver med erfaring på området til et skitseforslag, som viser mulighederne. Skitseforslaget er et godt redskab, når projektet gennemgås med beboere, myndigheder og bank. Den tekniske rådgiver bør have samarbejde med henholdsvis arkitekt eller ingeniør, da begge tekniske discipliner som hovedregel er nødvendige. Indgå en skriftlig aftale og få et tilbud på rådgivningen. Indgå en teknikerkontrakt i henhold til almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89). Nogle elevatorleverandører yder teknisk rådgivning for bygherren. Undersøg om leverandøren leverer elevatorer som systemleverance og i givet fald, hvilken teknisk rådgivning, der er indeholdt i leverancen. Så kan du som bygherre undgå betale for den samme rådgivning to gange. Nogle tekniske rådgivere leverer tredimensionelle visualiseringer som på letforståelig måde viser forslaget. Med gode visualiseringer kan det styrke dialogen med beboere, som kan have vanskeligt ved at forestille sig, hvordan det hele kommer til at se ud

8 Valg af elevatortype Der er mange forskellige typer af elevatorer på det danske marked. De mest udbredte er hydrauliske, kombinerede tov/hydrauliske og maskinrumsløse elevatorer. Valg af elevatortype afhænger fx af bygningens fysiske forhold, støjforhold, komfort (betjeningsvenlighed, kørehastighed mv.), anskaffelsespris og driftsøkonomi, herunder energiforbrug. Der udvikles hele tiden nye elevatortyper i takt med den teknologiske udvikling, og der kan derfor ikke opstilles en statisk oversigt over dette marked. Tjek vores seneste oversigt på Budget Når man som bygherre har fået udarbejdet et skitseforslag, kan man udarbejde et budget. En erfaren rådgiver kan hjælpe med budgettet. Budgettet bør indeholde følgende hovedposter Elevator (elevatorstol og teknik) Elevatorskakt Følgearbejder på bygningen Evt. honorar til teknisk rådgiver(e) Tekniske bygherreudgifter (fx forsikringer) Administrative bygherreudgifter (fx gebyr for byggetilladelse) Låne- og finansieringsomkostninger Evt. administrationshonorar Driftsomkostninger (1. år) Priserne varierer alt efter, hvilken elevatorløsning man vælger. Få alle parter med på idéen Forelæg skitseprojekt og indledende undersøgelser for beboerne, huslejenævn, bygnings- og brandmyndigheder, bank og forsikringsselskab for at få en forhåndsaccept af projektet. Forhåndsaccept kan hindre projektet i at strande længere fremme i processen. Har man som bygherre indhentet forhåndsaccept fra alle væsentlige parter, kan man gå videre med projektet. Myndighedskontakt Byggetilladelse Etablering af elevator kræver byggetilladelse, og den udstedes af kommunen. En ansøgning fra bygherren om byggetilladelse skal indeholde en beskrivelse af det arbejde, man ønsker at udføre. I visse tilfælde kan skitseprojekt og projektbeskrivelse være tilstrækkeligt grundlag for ansøgningen. Oftest vil kommunen dog kræve, at der er udarbejdet et 3 8

9 4 9

10 forprojekt, som nøjere redegør for projektet. Forprojektet, der udarbejdes af den tekniske rådgiver, vil ud over tegningsmateriale og beskrivelse ofte også indeholde tekniske og statiske beregninger. Byggearbejdet må ikke begynde, før byggetilladelsen er udstedt, og det skal udføres som beskrevet i ansøgningen. Desuden kan kommunen stille særlige krav eller forudsætninger i byggetilladelsen, som skal opfyldes. Bygningsreglementet (BR08) fastlægger retningslinjerne for såvel nybyggeri som ombygning af eksisterende bygninger. Udgangspunktet for såvel ansøgningen som byggetilladelsen er, at alle byggearbejderne skal gennemføres efter bestemmelserne i bygningsreglementet. Etablering af elevatorer i eksisterende beboelsesejendomme betragtes som tilbygning eller ombygning. Det kan være vanskeligt at opfylde alle bygningsreglementets bestemmelser, men så kan der søges om dispensation efter ombygningsbestemmelsen i bygningsreglementet. Ombygningsbestemmelsen er et mere lempeligt regelsæt, som kommunen kan vælge at vurdere efter, hvis arbejderne ikke kan gennemføres uden indgribende ændringer i bebyggelsen. Dispensationer Etablering af elevator i en eksisterende boligejendom vil ofte kræve én eller flere dispensationer fra bygningsreglementets bestemmelser. Typisk vedrørende kravene om brandsikring, tilgængelighed og elevatorstørrelse. Kravene til tilgængelighed og størrelse skal sikre, at handicappede og personer med nedsat mobilitet har størst mulig uafhængighed, bevægelsesfrihed og sikkerhed ved færdsel i bygninger. Bygningsreglementets bestemmelser om tilgængelighed til bygninger og boligenheder omfatter blandt andet: Niveaufri adgang til bygningen, boligenheder og elevator Trapper i fælles adgangsvej skal have en fri bredde på minimum 1,0 m Reposen foran indgangsdøre skal have en størrelse på mindst 1,5 x 1,5 m Elevatorstolen skal indvendigt måle minimum 110 x 140 cm. Kravene er ufravigelige ved nybyggeri, men kan ofte være vanskelige at opfylde ved projekter i eksisterende byg- Det nye Bygningsreglement 2008 nævner muligheden for at anvende minielevatorer, hvis der ved ombygning ikke er plads til en elevator på de ellers krævede 1,1 1,4 m. I vejledningsteksten til kap , stk. 6 står: Ved ombygning kan der anvendes mindre elevatorer end de angivne, herunder minielevatorer, når ombygningsarbejdet efter kommunalbestyrelsens skøn ellers ikke kan udføres uden indgribende ændringer i bebyggelsen, jf. Kap. 3.1, stk

11 ninger uden indgribende ændringer i bebyggelsen. Der er ingen objektiv definition af begrebet indgribende ændringer i bebyggelsen og der er store forskelle på, hvordan begrebet fortolkes i de enkelte kommuner. Det er en god idé at forhøre sig hos kommunen, inden der søges om dispensation. Hvis ejendommen er kategoriseret som fredet eller bevaringsværdig gælder særligt skærpede omstændigheder. Her vil det være nødvendig at indgå i en dialog med Kulturarvsstyrelsen. Brandforhold Bygningsreglementets har meget omfattende bestemmelser om brandsikring ved såvel nybyggeri som til- og ombygninger af eksisterende bygninger. Desuden har de enkelte kommuner og lokale brandvæsener ofte egne regler og retningslinjer. Som bygherre kan det tit være nødvendigt at engagere en teknisk rådgiver, som har erfaring med brandsikring. Vil du have en nøjere gennemgang af bestemmelser om brandsikring, så se GI s vejledning om rammebetingelser ved Minielevatorer. Tjekliste for ansøgning om byggetilladelse 1. Oplysninger til identifikation af bygninger og ejendommen (matrikelnummer og post- eller BBR adresse, ejendomsnummer, bygningsnummer mv.). 2. Situationsplaner der viser grundens størrelse, beliggenheden af eksisterende bygninger og de nye projekterede elevatorer med angivelse af højde. 3. Plantegninger der viser elevatorens indpasning i bygningen. 4. Facadetegninger der viser elevatorens tilpasning til den eksisterende facade. 5. Tegninger og beskrivelser af elevatoren med oplysning om materialer og konstruktioner. 6. Statiske beregninger af konstruktioner påtegnet af en professionel rådgiver. Kan dog nogle gange undlades. 7. Brandteknisk dimensionering som dokumenterer sikkerheden i tilfælde af brand, hvis der i forhold til brandsikring afviges fra bygningsreglementets almindelige bestemmelser. 8. Redegørelser om indretningsmæssige forhold, herunder tilgængelighed. 9. Beskrivelse af arbejdets omfang, herunder en redegørelse for korrekt rækkefølge af delarbejderne, eksempelvis at hovedtrappen brandsikres, inden bitrappen nedtages. 10. Oplysninger om de bestemmelser i byggeloven, bygningsreglementet, servitutter og andre byggeforskrifter, som projektet måtte være i strid med. Ansøgningen skal indeholde en begrundet ansøgning om de nødvendige dispensationer eller tilladelser. 11. Hvis byggeprojektet er projekteret efter de lempeligere ombygningsbestemmelser i BR08, skal ansøgningen indeholde en begrundelse for dette, og en redegørelse for de eksisterende bygningskonstruktioner og øvrige bygningsmæssige forhold, der er af betydning for sagens behandling. 12. Ansøgningen skal være dateret og underskrevet af ejeren. Hvis ansøgningen ikke er underskrevet af ejeren, skal ansøgeren på anden måde dokumentere sin ret til at udføre arbejdet med en fuldmagt fra ejendommens ejer. 11

12 Forholdet til beboerne Etablering af en elevator i en ejendom kan finansieres af bygherren eller ved forbedringsforhøjelser på huslejerne. Hvis bygningsejeren selv finansierer elevatoren uden forringelse af lejemålet, kan den etableres uden beboernes accept. Hvis bygningsejeren finansierer elevatoren ved hjælp af forbedringsforhøjelser gælder en række regler. Derfor er det en god idé at: 1. Gennemføre høring om elevatorprojektet med beboerne. En høring skal afdække beboernes behov og prioriteringer. 2. Indhente forhåndsgodkendelse af forbedringsforhøjelsen hos det lokale huslejenævn. Den kan sikre, at elevatorprojektet ikke strander senere på tvister om huslejestigning. Varsling overfor lejerne Går man som bygningsejer videre med projektet, skal det varsles over for lejerne efter gældende regler i lejelovgivningen. Fordele For en forælder med to tunge poser fra supermarkedet og et træt barn ved hånden, er en elevator en salig luksus. I den situation kan en tur til blot anden sal hurtigt blive en udfordring, når det går op ad trappen. Og for en ældre person med det meste af hele sit livs netværk inden for gåafstand, kan det være en stor sorg at skulle flytte fra sin bolig, fordi man bliver dårlig til bens. Kan den ældre komme ud og ind med sin rollator i en minielevator er det en win-win situation. Den ældre vinder en forlængelse af sit almindelige selvhjulpne liv. Samfundet vinder ved besparelser i ældreforsorgen. Med en elevator bliver ejendommen mere værdifuld, og for ejeren er der således tale om en investering. I nogle tilfælde kan der ved etablering af minielevator knyttes nye muligheder til bygningen. Der kan eksempelvis etableres nye lejemål i tagetagen med adgang til elevator. Der kan også etableres tagterrasse med adgang til elevator. Et tiltag som også gør elevatoren attraktiv for de nederste etager. Adgang til elevatoren fra kælderetagen vil også udvide mulighederne

13 Fra projekt til realisering Projekt og udførelse Udarbejdelse af hovedprojekt Hovedprojektet kan udarbejdes, når de nødvendige accepter af elevatorprojektet og byggetilladelse er indhentet. Hovedprojektet, der udarbejdes af den tekniske rådgiver, danner grundlag for indhentning af tilbud og fastlægger rammerne for selve gennemførelsen. Et hovedprojekt specificerer de krav, der stilles til elevatoren og tilknyttede følgearbejder. Indhentning af tilbud eller licitation Hovedprojektet ligger til grund for udbudsmaterialet, som i hovedtræk består af: et udbudsbrev, hvor udbyderen definerer kriterier for tildeling af opgaven hovedprojektet, som beskriver de arbejder, som skal udføres evt. opdelt i håndværksmæssige fag en tilbudsside, hvor tilbudsgiveren anfører sin samlede tilbudssum en eller flere tilbudslister, der er knyttet til projektbeskrivelsen med plads til de delpriser, som udgør den samlede tilbudssum Udbyderen skal give opgaven til den, som bedst opfylder de stillede kriterier, fx det laveste tilbud. Som hovedregel kan der ikke forhandles mellem de bydende på baggrund af oplyste delpriser, men oplysninger om delpriser kan gøre det nemmere at fravælge visse arbejder fx på grund af behov for besparelser. Indgåelse af kontrakter Aftaleforholdet mellem bygherre og leverandør fastlægges i en entreprisekontrakt. Inspiration til udarbejdelse af entreprisekontrakten kan hentes i Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)

14 Ofte kan den tekniske rådgiver udarbejde entreprisekontrakten. Forsikringer Husk som bygherre at sikre, at leverandøren har de fornødne erhvervsansvarsforsikringer, at der tegnes en all risk-forsikring der gælder hele byggeperioden, og at ejendommens forsikringsselskab er orienteret om, at ejendommen nu forsynes med en elevator. Anmeldelse til kommunen Anmeld byggestarten til kommunen ved at sende det udfyldte kort, som normalt følger med byggetilladelsen. Aflevering og finansiering Aflevering til drift Også projektets gennemførelse skal anmeldes til kommunen igen ved at indsende kortet, som normalt følger med byggetilladelsen. Elevatoren må først tages i brug, når den er godkendt og har fået en ibrugtagningstilladelse. Tilladelsen viser, at alle sikkerhedsregler og forskrifter er opfyldt, og at ansvaret ligger hos leverandøren. Der er en række lovgivningsmæssige bestemmelser til elevatorer, herunder lovpligtige eftersyn. Disse eftersyn gennemføres hvert andet eller tredje år og kan ikke undlades. Ibrugtagningstilladelsen anvendes til dokumentation over for finansieringsinstituttet, som så kan indfri en evt. byggekredit

15 Efter realisering Husleje Hvis elevatorprojektet finansieres med forbedringsforhøjelser, skal disse beregnes i forhold til de faktiske omkostninger, der er forbundet med elevatoretableringen og den tilknyttede drift. En udlejer kan beregne en lejeforhøjelse for selve elevatoretableringen svarende til ydelsen på et 20-årigt realkreditlån, også selv om elevatorprojektet er finansieret af ejeren selv eller med lån med en lavere ydelse, fx GI-lån. Desuden kan udlejer regulere lejen med de øgede driftsomkostninger ved elevatoren. Varsling overfor lejerne Udlejeren kan varsle forhøjelserne over for lejerne til at træde i kraft på det tidspunkt elevatoren tages i brug. Varslingen sker på grundlag af det godkendte budget, og når byggeregnskabet er gjort op, varsles den endelige lejeforhøjelse, og en eventuel regulering i forhold til den foreløbige lejeforhøjelse kan foretages. Lejerne skal have en kopi af byggeregnskabet sammen med varslingen af den endelige lejeforhøjelse. Administration og drift Serviceaftale Man bør som bygningsejer indgå en driftsordning eller serviceaftale med en elevatorleverandør for at få en fornuftig drift af elevatoren. Serviceaftalen sikrer, at elevatoren er sikker og stabil i drift, og at der gennemføres løbende vedligeholdelse. Alle elevatorleverandører udbyder serviceaftaler, men man er som bygningsejer ikke forpligtet til at indgå serviceaftale med den leverandør, som har leveret elevatoren. Det kan ofte være en god idé at indhente flere tilbud på en serviceaftale. I en elevatorleverance indgår et 5-årigt leverandøransvar. Det kan derfor være fornuftigt indledningsvis at indgå en serviceaftale med den leverandør, som har leveret elevatoren for at undgå tvister i ansvarsperioden. Når ansvarsperioden er udløbet, kan man evt. vælge en anden serviceleverandør. Serviceaftalen med en elevatorleverandør betyder, at elevatoren periodisk gennemgås for fx slitage, og at der løbende sker udskiftning af defekte dele af elevatoren, så den altid fungerer. Forsikringsforhold Husk at udvide ejendommens bygningsforsikring, så den omfatter elevatoren og de nye tekniske installationer. Driftsøkonomi Der er forbundet en række driftsomkostninger ved en elevator. De primære driftsudgifter er: forøget elforbrug i ejendommen lovpligtige eftersyn driftsmæssige serviceeftersyn udskiftning af defekte komponenter vedligeholdelse af skakter (primært ved udvendige elevatorer). En udvendig elevatorskakt er dyrere at vedligeholde blandt andet med pudsning af glasinddækninger. Arbejdstilsynet kan oplyse omkostningerne ved de lovpligtige eftersyn, og de fleste elevatorleverandører vil kunne oplyse erfaringen for økonomien på de øvrige driftsomkostninger og serviceaftaler. 15

16 Boligtyper og elevatorplaceringer Typlogisk oversigt Oversigt viser de fremherskende, danske etageboligtyper fra perioden De viste boligtyper udgør ca. halvdelen af eksisterende etageboliger uden elevatorbetjening (opgjort i 2004). Resultatet af den typologiske undersøgelse er samlet i en rapport, som ligger på boligtype A1: hoved og bitrappe i træ. Bitrappe inden for gårdfacade Opført Lejligheder: Antal: 2-værelses værelses værelses I alt Mulig placering: Påbygning med altan og indbygning i bitrapperum. boligtype A2: hoved og bitrappe i træ. Bitrappe uden for gårdfacade Opført Lejligheder: Antal: 2-værelses værelses værelses I alt Mulig placering: Påbygning med altan og indbygning i bitrapperum. 16

17 boligtype A3: hoved- og bitrappe i træ. Bitrappe + toilet + del af uden for gårdfacade Opført *. Lejligheder: Antal: 2-værelses værelses værelses I alt Mulig placering: Indbygning i bitrapperum. * Udnyttelse af lov fra 1889 mange opført i en kort periode, primært i Københavns brokvarterer, men findes også i Aalborg. boligtype A4: hoved- og bitrappe i træ. Bitrappe + del af uden for gårdfacade Opført Lejligheder: Antal: 2-værelses værelses værelses I alt Mulig placering: Indbygning i bitrapperum. 17

18 boligtype B 1+2: hoved og bitrappe i træ som A1 men med større facadelængde Opført Lejligheder: Antal: 2-værelses værelses værelses I alt Mulig placering: Påbygning med altan og indbygning i bitrappe. boligtype B3: Én trappe i beton 1 som B1 Opført Lejligheder: Antal: 2-værelses værelses værelses I alt Mulig placering: Påbygning med eller uden altan. 18

19 Boligtype B4: Én trappe i beton. Mange variationer i placering af entré// Opført Lejligheder: Antal: 2-værelses værelses værelses I alt Mulig placering: Påbygning med eller uden altan. Boligtype B5 Én trappe i beton. Mange variationer i placering af alle boligens rum Opført Lejligheder: Antal: 2-værelses værelses værelses I alt Mulig placering: Påbygning med eller uden altan. Måske muligt med indbygning i bolig. 19

20 boligtype C1: Én trappe i beton. Entré og placeret langs hovedskillevæg, øvrige rum mod facader Opført Lejligheder: Antal: 2-værelses værelses værelses I alt Mulig placering: Påbygning med eller uden altan. Måske mulighed for indbugning i bolig. boligtype C2: Én trappe i beton Opført Lejligheder: Antal: 2-værelses værelses værelses I alt Mulig placering: Påbygning med eller uden altan. Måske mulighed for indbugning i bolig. 20

21 boligtype D1+2: Én trappe i beton Opført og efter Lejligheder: Antal: 2-værelses værelses værelses I alt Mulig placering: Påbygning til mellemrepos. Mulighed for indbygning i bolig. * I heldigste fald kan skabsrum ved trappe umiddelbart anvendes

22 Klassifikation af tilgængelighed Eksempler på klassifikation af elevator, bygning og bolig for fire hovedtyper Placering 1 Udvendig placering med eller uden altanadgang. Placering 2 Indvendig placering ved nedlæggelse eller erstatning af bitrappe. Placering 3 Indvendig placering i trappeløb med durchsicht. Placering 4 Indvendig placering ved inddragelse af boligareal. Minimumsmål for tilgængelighed for rollator- og kørestolsbrugere: Elevator Rollator Kørestol Indvendig længde i kabine 90 cm 125 cm Indvendig bredde i kabine (2 modstående døre) 80 cm 80 cm Indvendig bredde i kabine (1 dør) 80 cm 80 cm Dørbredde netto min. 70 cm 70 cm Bygning Max. niveauforskel fra terræn til indgangsdør 1 trin 2,5 cm Max. hældning på rampe fra terræn til indgangsdør 1:10 1:10 Dørbredde indgangsdør netto min. 67 cm 70 cm Max. niveauforskel fra indgangsdør til elevator 1 trin 0 Min. areal foran elevator hvis man skal kunne dreje x 90 cm 110x110 cm hvis man skal kunne vende x 90 cm 130 x 130 cm Bolig Dørbredde netto, entrédør + interne døre 67 cm 72 cm Dørtrin entrédør + interne døre 0-2,5 cm 0-2,5 cm Minimumsbredde entré til 90 drejning 90 cm 110 cm Minimumsbredde til 180 drejning 90 cm 130 cm Minimumsmål / Passagebredde foran sanitetsgenstande mv 67 cm 72 cm Manøvreareal minimum diameter 90 cm 130 cm Friplads ved siden af 80 cm Kilde: Rönby Studio, SBi Aalborg Universitet 22

23 Placering 1A: Elevator påbygget til trapperum (mellemrepos) Tilgænge lighed Elevator Bygning Bolig Personer Rollator Kørestol ? -? - Elevator + Elevator vil normalt kunne udføres i en størrelse der kan klassificeres til både rollator og kørestol. Specielle forhold (bredde og placering af vej og fortov foran bygning, vinduesplacering,...) kan dog tale for at udføre mindre elevator, hvis bygning og boliger ikke kan klassificeres til kørestol. Bygning? Repos-størrelsen kan være for lille til klassificering til kørestol. Bolig - Med et meget lille /erum kan boligen hverken klassificeres til rollator eller til kørestol. Den samlede klassifikation af elevator, bygning og bolig viser, at der med denne elevatorplacering og bygningstype næppe etableres rollator- og kørestolsegnede boliger men i praksis kan elevatoren alligevel være til stor gavn for mange ældre og gangbesværede, og for mere mobile rollatorbrugere. 23

24 Placering 1B: Elevator påbygget til altan Tilgænge lighed Personer Rollator Kørestol Bolig Bygning Elevator Elevator + Elevator vil normalt kunne udføres i en størrelse, der kan klassificeres til både rollator og kørestol. Specielle forhold kan dog tale for at udføre mindre elevator, hvis bygning og boliger ikke kan klassificeres til kørestol. Bygning + Niveaufri adgang til bolig etableres via altan. Bolig - Med et meget lille / erum kan boligen hverken klassificeres til rollator eller til kørestol. 24

25 Placering 1C: Elevator påbygget mellem altaner Tilgænge lighed Elevator Bygning Bolig Personer Rollator Kørestol?? - Elevator + Elevator vil normalt kunne udføres i en størrelse, der klassifi cerer den til rollator,? men ikke altid i en størrelse, der kan klassifisere den til kørestol. Bygning + Niveaufri adgang til bolig kan etableres via eksisterende altan med tilstrækkelig bredde til rollator,? men ikke altid til kørestol. Bolig + I et smalt /erum kan der formentlig opnås tilstrækkelig passagebredde til rollator, - men ikke til kørestol og ud fra en samlet vurdering af lejlighedsplanen forekommer det ikke sandsynligt, at der vil blive etableret kørestolsegnet eværelse. Den samlede klassifikation af elevator, bygning og bolig viser, at der med denne bygningstype og elevatorplacering kan etableres rollatoregnede, men næppe kørestolsegnede boliger. 25

26 Placering 2: Elevator indbygget i bitrapperum Tilgænge lighed Personer Rollator Kørestol Bolig Bygning Elevator ? Elevator + Elevator vil normalt kunne udføres i en størrelse, der klassifi cerer den til rollator, - men ikke i en størrelse, der klassifiserer den til kørestol. Bygning + Niveaufri adgang til bolig kan etableres via eksisterende bitrapperepos med tilstrækkelig bredde til rollator, Bolig? Boligen er vist med toilet uden ved etablering af i den lille lejlighed vil der normalt kunne opnås tilstrækkelig passagebredde til rollator, - men ikke til kørestol og en samlet vurdering af elevator, bygning og bolig lægger heller ikke op til at etablere kørestolsegnet eværelse. Den samlede klassifikation af elevator, bygning og bolig viser, at der med denne bygningstype og elevatorplacering kan etableres rollatoregnede, men næppe kørestolsegnede boliger. - men ikke til kørestol. 26

27 Placering 3: Elevator indbygget i trappedurchsicht Tilgænge lighed Personer Rollator Kørestol Bolig Bygning Elevator ? - -? Elevator + Elevator vil normalt kunne udføres i en størrelse, der klassifi cerer den til rollator, - men ikke i en størrelse, der klassifiserer den til kørestol. Bygning + Niveaufri adgang (eller max. 1 trin) fra terræn til elevator og videre til bolig kan etableres via eksisterende trappereposer med tilstrækkelig bredde til rollator, Bolig? Boligen er vist med toilet uden ved etablering af i lejligheder af denne størrelse vil der normalt kunne opnås tilstrækkelig passagebredde både til rollator,? og til kørestol omend en samlet vurdering af elevator, bygning og bolig ikke lægger op til at etablere kørestolsegnet eværelse. Den samlede klassifikation af elevator, bygning og bolig viser, at der med denne bygningstype og elevatorplacering kan etableres rollatoregnede, men næppe kørestolsegnede boliger. - men ikke til kørestol. 27

28 Placering 4: Elevator indbygget i ny skakt Tilgænge lighed Elevator Bygning Bolig Personer Rollator Kørestol ? Elevator + Elevator vil normalt kunne udføres i en størrelse, der klassificerer den til rollator, - men ikke i en størrelse, der klassifiserer den til kørestol. Bygning? Kan måske klassificeres til rollator. - Der vil normalt ikke kunne etableres niveaufri adgang fra terræn og tilstrækkelig reposstørrelse til klassificering til kørestol. Bolig? I det smalle /erum kan der formentlig opnås tilstrækkelig passagebredde til rollator, - men ikke til kørestol og ud fra en samlet vurdering af elevator, bygning og bolig forekommer det ikke sandsynligt, at der vil blive etableret kørestolsegnet eværelse. Den samlede klassifikation af elevator, bygning og bolig viser, at der med denne bygningstype og elevatorplacering kan etableres rollatoregnede, men næppe kørestolsegnede boliger. 28

29 Elevatortyper og egenskaber Tov-hydrauliske elevatorer En tov-hydraulisk elevator driver elevatorstolen via en hydraulisk cylinder med en stempelstang påmonteret et hjul. Den særlige montering af hjul/stålwire gør, at elevatorstolens bevægelse bliver det dobbelte af stempelstangens. Den hydrauliske pumpe drives af en elmotor. Fordele og ulemper + kendt og gennemprøvet teknik + få bevægelige dele + lavt støjniveau i og omkring elevator + fleksible løsninger er relativt billige + mange leverandører mulighed for konkurrence på pris og kvalitet - kræver maskinrum uden for skakt (oftest ved bunden af elevatoren) - stort strømforbrug kan nødvendiggøre udvidelse af ejendommen elinstallation - kan være dyrere at servicere end en tovbåren Tovbårne maskinrumsløse elevatorer Den tovbårne maskinrumsløse elevator har drivaggregatet placeret inde i elevatorskakten. Et særligt, separat maskinrum er således ikke nødvendigt. Drivaggregatets placering i elevatorskakten gør ikke opbygningen af skakten nævneværdig anderledes end traditionelle elevatorskakte. Elevatorstolen bæres af stålwirer eller særlige bælter. Fordele og ulemper + nyere, men efterhånden kendt og gennemprøvet teknik + flere leverandører mulighed for konkurrence på pris og kvalitet + billig i standardudførelse + kræver ikke maskinrum uden for skakt + lavere strømforbrug mindre behov for udvidelse af ejendommens elinstallation! etableringsprisen kan være højere end en tovhydraulisk type med tilsvarende ydeevne og størrelse! støjniveauet kan være højere end i en tovhydraulisk elevator (varierer fra produkt til produkt)! serviceudgifter på længere sigt endnu ikke dokumenterede - dyrere i specialudførelse (specielle mål) 13 Foto: sbs Foto: sbs 29

30 Langsomtgående elevatorer En kædedrevet elevator har typisk drivaggregatet placeret i elevatorskakten. I stedet for wirer eller bælter, bæres elevatoren af en kæde. Fordele og ulemper + større mulighed for at reducere grubedybde og tophøjde! lavere pris på nogle fabrikater (i forhold til tovhydrauliske og tovbårne) - lavere hastighed og komfort - højere støjniveau Elevators og deres egenskaber Man skal tage stilling til en række finesser som fx belysning i og ved elevatoren, betjeningspanelets design og indvendige beklædningsmaterialer (paneler). De fleste fabrikater har en række muligheder at vælge imellem i nogle tilfælde inden for samme prisniveau. Se fabriksoversigt på ejendomsviden.dk 14 30

31 Elevatorers egenskaber Ydeevne Løftehøjde Løftehøjden angiver afstanden mellem gulvniveauet ved nederste henholdsvis øverste elevatorindgang. De fleste elevatormodeller har tilstrækkelig løftehøjde til almindelige boligejendomme. For enkelte modeller er løftehøjden dog ikke tilstrækkelig til eksempelvis en elevator fra kælder til loft i en 5-6 etagers bygning. Hastighed Elevatorens hastighed ligger normalt mellem 0,5 og 1 meter pr. sekund, svarende til 1,5-3 sekunder pr. etage. komfort Start/stop Start og stop af elevatoren vil ske mere eller mindre glidende afhængig af den drivende motors styresystem. Normalt vil en frekvensomformerstyret motor sikre jævne og rolige starter og stop. En direkte startet motor vil starte og stoppe mere brat. For andre modeller kan grubedybden reduceres ved særlige foranstaltninger, som sikrer elevatormontørens sikkerhed ved arbejde på elevatoren**. Tophøjde Normalt kræves en tophøjde på cm over gulvniveau afhængigt af elevatormodellen standard ved øverste stop. Enkelte elevatorer er konstrueret, så de kan udføres med reduceret tophøjde**. For andre modeller kan tophøjden reduceres ved særlige foranstaltninger, som skal sikre elevatormontørens sikkerhed ved arbejde på elevatoren**. Maskinrum Til tov-hydrauliske elevatorer skal der etableres et maskinrum uden for elevatorskakten. Støjniveau Støjniveauet i elevatorstolen vil typisk være i størrelsesordenen db. Støjniveauet uden for elevatoren afhænger både af støjniveauet fra elevatoren (som ikke altid oplyses uden for elevator af fabrikanten) og af elevatorskaktens placering og udformning (som må vurderes i det konkrete projekt)*. Udenomsrum Grubedybde Normalt kræves der en grube på cm (afhængigt at elevatormodellen) under gulvniveau standard ved nederste stop. Enkelte elevatorer er konstrueret, så de kan udføres uden grube eller med reduceret grubedybde**. Noter * I nybyggerier må tekniske installationer, herunder elevatorer, ikke generere mere støj end 30 db i beboelsesrum og er. Ved ombygning kan der søges dispensation, hvis dette krav ikke kan opfyldes. Under alle omstændigheder er det vigtigt at være opmærksom på minimering af støjgenerne både ved valg af elevatormodel og ved udformning og placering af elevatorskakten. ** Reduktion af grubedybde eller tophøjde vil typisk kræve en dispensation. 31

32 STOL/SKAKT Indvendige stolmål minimum Elevatorstolens indvendige mål bestemmer, hvor mange personer elevatoren kan transportere, og om den kan anvendes med rollator og kørestol. maksimum De fleste modeller fås med elevatorstol i forskellige størrelser i oversigt på er angivet minimum- og maksimumstørrelse. Dør Dør i skakt Døren i elevatorskakten er den primære lukning, der sikrer, at der kun er åbent til skakten, når elevatorstolen er på etagen. teleskop, sideåbnet Sideåbnende teleskopdøre er de mest almindeligt anvendte elevatordøre. Hvis sideåbnende teleskopdøre anvendes, vil åbningen i elevatorstolen være forskudt fra midten. Forskel indre mål stol/indre mål skakt Forskellige elevatortyper og -modeller kræver forskellig frirum mellem stol og skakt til elevatorteknikken. Jo mindre forskel på elevatorstolens og elevatorskaktens indre mål, jo større elevatorstol er der plads til i en given skakt. For nogle elevatormodeller kan man ved særlige ændringer opnå en reduktion af skaktens størrelse i forhold til en given elevatorstol. Adgang For nogle elevatorplaceringer vil der være behov for at gå ind i én og ud af en anden side af elevatorstolen enten i modsatte side (180 ) eller vinkelret (90 ). Styreskinners placering Styreskinnernes placering i forhold til dør(e) i elevatorstolen kan have betydning for mulighederne for at opsætte elevatoren på en facade eller i et bitrapperum. teleskop, centeråbnet Brugen af centeråbnende teleskopskydedøre vil sikre, at adgang til elevatorstolen sker i midten af stolen. Centeråbnende teleskopskydedøre kan have funktionsproblemer, hvis døråbningen er lille og dørene dermed små. hængslet Nogle elevatorfabrikater tilbyder hængslede døre (kendes især fra ældre elevatormodeller). Hængslede døre kræver mindre plads i elevatorskakten, men mere plads på trapperepos. Hængslede døre er typisk billigere end teleskopdøre. Dør i stol Døren i elevatorstolen er en ekstra sikkerhedsforanstaltning. teleskop Teleskopdøre i elevatorstole udføres efter samme principper som teleskopdøre i elevatorskakten. 32

33 folde Foldedøre kræver mindre plads i elevatorskakten, men skal til gengæld have funktionsplads i stolen. lysgardin I stedet for døre i elevatorstolen kan der monteres lysgardin. Lysgardiner kan volde problemer især i små elevatorer, da fx. løsthængende tøj som bryder lysstrålerne, vil hindre elevatoren i at starte eller standse elevatoren undervejs. 15 EL-FORBRUG For-sikring Den elektriske for-sikring for mindre elevatorer er typisk i størrelsesordenen ampere. Denne installation skal udvides eller udskiftes, hvis der ikke er kapacitet til denne forøgelse af belastningen af ejendommens eksisterende elinstallation. 16 Elektrisk effekt Den elektriske effekt bestemmer elevatorens strømforbrug ved drift. I en normal boligejendom vil elforbruget til elevator være begrænset uanset elevatortype og model. 17 Foto: sbs 33

34 Nyttige henvisninger Billedbeskrivelser 18 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89) Kulturarvsstyrelsen, tlf , Arbejdstilsynet, tlf , Foto: sbs 1. Familien Thiesen bor i en tagbolig, og de havde aldrig valgt den, hvis der ikke var elevator. 2. Denne elevatorskakt blev hejset ned i det tidligere trapperum. 3. Ved etablering af elevator fik beboerne mulighed for at få altan ud mod gårdarealet. 4. Elevatoren er monteret i trapperummet, og øverste stop har udgang til tagterrasse. 5. Familien Thiesens elevator har udgang på altanen. 6. Elevatoren er placeret i trappeløbets mellemrum også kaldet durchsicht. 7. Fremmede kan komme ind i elevatoren ved at anvende en dørtelefon. 8. Køkkentrappen var lidt for snæver, og derfor er facaden også fjernet. Til gengæld er der nu lysindfald til elevatoren. 9. Astrid Bager har fået elevator og kan nu få besøg af ganghæmmede venner og familiemedlemmer. 10. Påbygget elevator til hovedtrappe. 11. Mogens Jørgensen har lige fået elevator, og han er glad for, at han derfor kan blive boende i sin lejlighed. 12. Den tidligere indgang til trappen. Nu er her elevator. 13. Påbygget elevator. 14. Det tidligere trapperum, hvor der nu er indgang til elevator i stedet for adgang til stejl trappe. 15. Her er hovedtrappen brandsikret med sprinklersystem. 16. Elevatorprojekt blev kombineret med anlæg af tagterrasse. Det giver særlig fordel til beboerne i de nederste etager. 17. I en test undersøges det blandt andet hvor meget plads det kræver for en rollatorbruger at vende rundt i elevatoren. 18. Påbygget elevator. 34

35 Udarbejdet for Grundejernes Investeringsfond af: sbs, arkitekt MAA Graves Simonsen Rönby studio ApS, arkitekt MAA Leif Rønby Pedersen NIRAS, ingeniør Poul Kjølby Larsen NIRAS Safety, ingeniør Finn Buus Steffensen Redigeret af GI Layout: Datagraf Fotos: Das Büro hvor andet ikke er angivet Illustrationer: KUBEN Byfornyelse Danmark og Rønby studio ApS ISBN: udgave september 2009 Gennemførelsen af et konkret projekt kræver teknisk rådgivning og håndværksmæssig bistand. GI er ikke ansvarlig for tab, der måtte følge af, at beskrevne løsninger/muligheder ikke kan anvendes eller viser sig byggeteknisk fejlbehæftede. 35

36 Ny Kongensgade København K Telefon Fredensgade Århus C Telefon Elevatorer i ældre ejendomme gør dem tilgængelige for ganghæmmede personer. Det betyder øget livskvalitet for især ældre mennesker, som får mulighed for at blive boende eller for at komme på besøg. Normalt er der ikke plads til en elevator i fuld størrelse, men bygningsreglementet åbner op for dispensationer for mindre elevatorer. De kaldes minielevatorer. Her finder du samlet information om myndighedskrav, placeringsmuligheder, tilgængelighed og meget andet. GI s videnportal med viden om ejendomme til brug for vedligehold og renovering. Her er også en masse materiale om minielevatorer, og du kan se film fra konkrete elevatorprojekter. Vejledning om rammebetingelser Du kan også bestille Vejledning om Rammebetingelser. Den henvender sig særligt til byggesagsbehandlere og rådgivere for bygherren.

Retningslinjer. Elevatormanual. Etablering af elevator i eksisterende etageejendomme

Retningslinjer. Elevatormanual. Etablering af elevator i eksisterende etageejendomme Retningslinjer Elevatormanual Etablering af elevator i eksisterende etageejendomme 1 Frederiksberg Kommune By- og Miljøområdet Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4120

Læs mere

Minielevatorer. Vejledning om rammebetingelser

Minielevatorer. Vejledning om rammebetingelser Minielevatorer Vejledning om rammebetingelser Udarbejdet for Grundejernes Investeringsfond af: sbs, arkitekt MAA Graves Simonsen Rönby studio ApS, arkitekt MAA Leif Rønby Pedersen NIRAS, ingeniør Poul

Læs mere

Eksempler på konkrete projekter - etablering af minielevator 2007

Eksempler på konkrete projekter - etablering af minielevator 2007 23 Eksempler på konkrete projekter - etablering af minielevator 2007 Indhold Udvendig med adgang via altan eller hovedtrappe... 3 Roskildevej 29-31, Frederiksberg... 3 Nørregade 24, København K... 4 Kvæsthusgade

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser December 2004 Indholdsfortegnelse: I. Byggesagsbehandling af tilgængelighedskrav 1. Materiale til ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

ETABLERING AF ELEVATOR I PRIVAT UDLEJNINGSEJENDOM. Hvad må man? Hvordan gør man? Hvad koster det?

ETABLERING AF ELEVATOR I PRIVAT UDLEJNINGSEJENDOM. Hvad må man? Hvordan gør man? Hvad koster det? ETABLERING AF ELEVATOR I PRIVAT UDLEJNINGSEJENDOM Hvad må man? Hvordan gør man? Hvad koster det? Program for Gå hjem Møde Kl. 15.10 15.30, Alevator.dk v. Lasse Bendixen: Potentiale og behov for elevatorer

Læs mere

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap Center for Byg og Bos høringspostkasse: hoeringbb@ebst.dk. Kopi til min@kemin.dk Lykke Friis, Klima- og energiminister og minister for ligestilling min@oem.dk Brian Mikkelsen, Økonomi- og erhvervsminister

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING SBI-ANVISNING 249 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930.

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Altan.dk att.: Gunnar Holse Næstvedvej 60 4180 Sorø 30. oktober 2014 edoc: 2014-0036013 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget jeres brev

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.3, 1.3.4, 1.5 stk. 1 nr. 5-9, stk. 6-9 Øvrige bebyggelser mv. Ansøgning om byggetilladelse Etageboliger, vandret lejlighedsskel. Ældreboliger, plejekrævende.

Læs mere

Hvad er tilgængelighed?

Hvad er tilgængelighed? Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Lars S. Pedersen, Arkitekt MAA, Tilgængelighedsrådgiver

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 12. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

Udgivet af: Varde kommune Teknik & Miljø Bytoften Varde. Udgivet: Redigeret TK

Udgivet af: Varde kommune Teknik & Miljø Bytoften Varde. Udgivet: Redigeret TK 1-8-2016 Udgivet af: Varde kommune Teknik & Miljø Bytoften 2 6800 Varde Udgivet: 31-08-2015 Redigeret 1-8-2016 TK 1 Forord Denne folder omhandler alle typer af legepladser. Legepladser defineres som arealer,

Læs mere

Sådan dæmper du støj 20 % 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. af beboere er generet af støj

Sådan dæmper du støj 20 % 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. af beboere er generet af støj Sådan dæmper du støj 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. 20 % af beboere er generet af støj Nabostøj i etageejendomme Mange oplever nabostøj i etageejendomme som et stort

Læs mere

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt?

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt? TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG Hvordan projekteres det billigst muligt? Erfaringer har vist, at der i forbindelse med etablering af tagintegrerede solcelle-anlæg eksisterer en række planlægningsmæssige, byggetekniske,

Læs mere

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking BR 08 De vigtigste ændringer Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking Bygningsreglement 2008 BR 08 erstatter: BR 95 + 15 tillæg BR-S 98 + 12 tillæg Ikrafttræden 1. februar Overgangsperiode til 1.

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 30. juli 2015 Lejerbo Tlf: 70 12 13 10 www.lejerbo.dk nan@lejerbo.dk Åbningstid: man-fre kl. 10-15 Telefontid: man-tors kl. 8.30-14 fre kl. 9-12 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til?

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Værktøjer til at skabe sundere boliger Det er vigtigt, at vores boliger er sunde og funktionelle. Som lejer kan du også være

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE Aarhus Kommune september 2016 1 LOKALER I KÆLDRE Der er interesse for at omdanne lokaler i kældre i eksisterende etageejendomme til beboelse. Men hvor det ofte er praktisk

Læs mere

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Modtaget dato Kommunens navn og adresse Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Ejendommen Vejnavn og husnummer Forbeholdt

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus.

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus. Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-398 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Dispensationer og afslag behandlet i henhold til bemyndigelse fra Plan- og Boligudvalget

Dispensationer og afslag behandlet i henhold til bemyndigelse fra Plan- og Boligudvalget Dispensationer og afslag behandlet i henhold til bemyndigelse fra Plan- og Boligudvalget 2. halvår 2016 Sag nr. Adresse Sag vedrørende 16/7728 Duevej 6 DISPENSATION Lovliggørelse af 27 m² udhus. Da der

Læs mere

1. VS Forspørgsel vedr. søndergade 13 VS: Forspørgse. Fra: Lars Schmidt Pedersen [lsp@sbi.aau.dk] Til:

1. VS Forspørgsel vedr. søndergade 13 VS: Forspørgse. Fra: Lars Schmidt Pedersen [lsp@sbi.aau.dk] Til: 1. VS Forspørgsel vedr. søndergade 13 VS: Forspørgse Hører til journalnummer: 02.34.02-P19-273-11 Mailen: VS Forspørgsel vedr. søndergade 13 1 Fra: Lars Schmidt Pedersen [lsp@sbi.aau.dk] Til: Henning Uth

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

Frederiksberg Kommune Byggeri og Arkitektur Smallegade Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Byggeri og Arkitektur Smallegade Frederiksberg Frederiksberg Kommune Byggeri og Arkitektur Smallegade 1 2000 Frederiksberg A N D R A G E N D E 26. september 2016 Rev. 20.12.2016 4744br03 gh Ejendommen: Matr. nr.: Ejer: Vedr.: Frydendalsvej 3, 1809

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Beatesmindevej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-033602 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

NY overordnet vejledning

NY overordnet vejledning Byggeri 2011 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri!

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri! Nyhedsbrev den 5. maj 2006 Energiregler i de nye tillæg hvad GÆLDER lige nu. Allerførst: Der er INGEN ændringer på U-værdier og mindstekrav. Der er udelukkende ændringer i, hvornår der skal foretages energirammeberegninger,

Læs mere

Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet

Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet vejledning for udlejere og lejere 1 Drømmen om en moderne bolig med eget bad og toilet 5 Ta en snak 7 Sådan får du plads 9 Fem klassiske eksempler 10

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Legepladser BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem ansøgningsprocessen og omhandler alle

Læs mere

Notat. Til Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Fremtidens boliger for ældre

Notat. Til Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Fremtidens boliger for ældre Notat Til Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Sagsbeh: BG Journalnr: 2011-2938 ESDHnr.: 23. november 2011 By- og Miljøområdet Fremtidens boliger for ældre Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Februar 2011 Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT. Furesø Boligselskab

SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT. Furesø Boligselskab SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede

BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede Annette Bredmose, ingeniør M.IDA, tilgængelighedskonsulent, rådgiver By, bolig og ejendom Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Alborg Universitet,

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om Sommerhuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt sommerhus bygge til eksisterende sommerhus bygge om i eksisterende

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 Frikommune Viborg Titel på forsøg Byggesagsbehandling

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2017 Det kan altid betale sig at få et godt råd, inden en byggesag

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen Dato

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen  Dato 1. Administrative bestemmelser xx BR15 01.01.2016 UNDERSØGES 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser BR15 01.01.2016 2.1 Generelt Beregning af bebyggelsesregulerende forhold BR15 2.1 Kapitel 2 s gyldighed

Læs mere

Nye lejligheder i tagetagen. Eksist. tagboliger uden elevatorer Gård. Garager. Port. Frederiksberg Kommune Rådhuset Bygge, Plan og Miljøafdelingen

Nye lejligheder i tagetagen. Eksist. tagboliger uden elevatorer Gård. Garager. Port. Frederiksberg Kommune Rådhuset Bygge, Plan og Miljøafdelingen Frederiksberg Kommune Rådhuset Bygge, Plan og Miljøafdelingen Smallegade 1 2000 Frederiksberg København 20.04.2017 Ansøgning om byggetilladelse Nye boliger i eksisterende tagetage på Duevej 58-60 og Mariendalsvej

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse?

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? EN BYGGESAG Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Garage Carport Udestue Udhus Énfamiliehus Tilbygninger Sommerhus eller lignende ANMELDELSE & BYGGETILLADELSE

Læs mere

tryg i boligen med sparbank byg og byg om

tryg i boligen med sparbank byg og byg om tryg i boligen med sparbank byg og byg om Boligrådgivning Sådan gør vi i SPARBANK Hos SPARBANK bliver du mødt af en kompetent og fleksibel rådgiver, der gør sit bedste for at sætte sig ind i din situation

Læs mere

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Modtaget dato Kommunens navn og adresse Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Forbeholdt kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage Side/dørnr.

Læs mere

FORBEDRINGER I PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME

FORBEDRINGER I PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME ,, FORBEDRINGER I PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME Lidt om Via kontorfællesskabet med ØENS Ejendomsadministration samarbejder vi om varetagelse af administrationskunderne, andels- og ejerforeningernes og beboernes

Læs mere

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 AAB afd. 6 - DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 Adresseliste Bygherre: AAB afd. 6 2300 København S AAB Havnegade 29 1058 København K tlf 33 76 01 00 Rådgivere:

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 Altan.dk Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Mikkel Stinus Frandsen BYGGETILLADELSE Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 På grundlag af ansøgning af 11. juli og revideret projekt modtaget

Læs mere

Byggetilladelsen gives i henhold til byggeloven og kapitel 1.10 i Bygningsreglement

Byggetilladelsen gives i henhold til byggeloven og kapitel 1.10 i Bygningsreglement Frederiksberg Kommune HOFF & JØRGENSEN ARKITEKTER MAA K/S Svanemøllevej 105 2900 Hellerup BYGGETILLADELSE 2. februar 2017 Sagsbeh.: PS J.nr.: 02.34.00-P19-820-16 Matr. nr. 3 r af Frederiksberg, Frydendalsvej

Læs mere

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomistaben NOTAT 26-09-2011 Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger Indledning de lovgivningsmæssige rammer Alle plejeboliger i Danmark opføres

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

Information til andelshaverne 27. august 2015

Information til andelshaverne 27. august 2015 Information til andelshaverne 27. august 2015 På den ekstraordinære generalforsamling i tirsdags den 25. august blev det besluttet at udskifte foreningens vinduer på hovedtrappen til nye vinduer med høj

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød VElkommen til Informationsmøde Skoleparken Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 Aftenens program : Velkommen Siden sidst Hvem er med når

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde MPU ekstraordinært møde Onsdag 10.09.2014 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Terrasse mod vest på

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Afprøvning af minielevatorer Afrapportering af forsøgsprojekt

Afprøvning af minielevatorer Afrapportering af forsøgsprojekt Afprøvning af minielevatorer Afrapportering af forsøgsprojekt Marts 2008 Afprøvnn igafmineev il atorer Forsøgsprojekt med støtte fra Velfærdsministeriet via byfornyelseslovens 96 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

lift elevatorer person elevatorer løfteplatforme trappelifte godselevatorer servicelifte pool lifte

lift elevatorer person elevatorer løfteplatforme trappelifte godselevatorer servicelifte pool lifte lift elevatorer person elevatorer løfteplatforme trappelifte godselevatorer servicelifte pool lifte 2 20 23 35 40 45 54 2 lift elevatorer Premier Liften Semi automatisk lift Leveres standard med skakt

Læs mere

STRANDBYPARKEN 2, HVIDOVRE OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - SKITSEFORSLAG

STRANDBYPARKEN 2, HVIDOVRE OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - SKITSEFORSLAG STRANDBYPARKEN 2, HVIDOVRE OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - SKITSEFORSLAG 25.08.2017 OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - 25.08.2017 1 OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPVENLIGE

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver

Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver Fysiske rammer, plads og indretning for svært overvægtige personer 1 Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver Afdelingen for by, bolig og ejendom Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet www.sbi.dk

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik 1. udgave, 2009 Tagboliger byggeteknik Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 226 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Tagboliger

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)

Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42) Page 1 of 23 Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)» 3. Bygningers indretning (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id49/0/42) 3. Bygningers indretning

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere