rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb."

Transkript

1 N O T A T Sag nr. 06/4341 Dokumentnr /08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel Indledning Danske Regioner har på vegne af regionerne 1 fastlagt de proceduremæssige rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. Formålet med proceduren er at sikre en effektiv og ensartet sagsgang i forbindelse med udvælgelse af ansøgere til stillinger i hoveduddannelsen. Ansættelsesproceduren gælder for alle lægelige specialer. Ansættelsesproceduren har i udkast været forelagt Lægeforeningen og Dansk Medicinsk Selskab. Generelt om ansættelsesproceduren Regionerne fastlægger rammer for ansættelsesproceduren. De tre regionale videreuddannelsessekretariater i hhv. Videreuddannelsesregion Øst, Syd og Nord varetager ansvaret for ansættelsesprocedurens gennemførelse og sikrer, at gennemførelsen sker i overensstemmelse med retningslinier i dette notat samt forvaltnings- og ansættelsesretslige regler. I specialet Almen medicin varetager regionerne ansættelsesproceduren. Regionerne kan aftale at henlægge ansvar for ansættelsesproceduren til det regionale videreuddannelsessekretariat i videreuddannelsesregionen. Opslag af hoveduddannelsesforløb Det regionale videreuddannelsessekretariat opslår hoveduddannelsesforløb, som er godkendt af det regionale videreuddannelsesråd i egen videreuddannelsesregion 2. Godkendte hoveduddannelsesforløb besættes efter retningslinierne i dette notat. 1 I notatet benævnes de fem politisk/administrative regioner med betegnelsen regioner. De tre videreuddannelsesregioner (Øst, Syd og Nord) benævnes videreuddannelsesregioner. 2 Forløb, der går på tværs af videreuddannelsesregionerne, håndteres af den videreuddannelsesregion, hvor forløbet starter, med mindre andet aftales,

2 Opslag af hoveduddannelsesforløb koordineres mellem de tre videreuddannelsessekretariater. Hvor det er hensigtsmæssigt, aftales fælles opslags- og ansøgningstidspunkt. Side 2 Ansøgning om ansættelse i hoveduddannelsesforløb De regionale videreuddannelsessekretariater udarbejder en standard for ansøgningsskema om ansættelse i hoveduddannelsesforløb, som anvendes i alle specialer. Ansøgning om ansættelse i godkendt hoveduddannelsesforløb indsendes til det regionale videreuddannelsessekretariat i den eller de videreuddannelsesregioner, hvor der søges. Regionale ansættelsesudvalg Regionen/regionerne nedsætter et ansættelsesudvalg i hver videreuddannelsesregion. Udvalget består af en ledelsesrepræsentant for hver af de af specialets afdelinger, som indgår i regionens godkendte hoveduddannelsesforløb. Ansættelsesudvalgets medlemmer indstilles af ledelsen efter retningslinier fra den enkelte region. Afdelingerne kan sende en suppleant, såfremt et medlem er forhindret i at deltage i ansættelsesudvalgets møder. Ansættelsesudvalgene kan vælge at supplere sig med en eller flere repræsentanter for afdelinger uden for specialet, der indgår i hoveduddannelsesforløbene, idet ledelsesudpegede speciallæger i specialet altid skal udgøre et flertal af ansættelsesudvalgets medlemmer. For at sikre ensartethed i bedømmelsen af ansøgerne på landsplan udpeger det pågældende videnskabelige selskab en repræsentant, som deltager i alle tre regionale ansættelsesudvalg. I større specialer kan det videnskabelige selskab vælge at supplere med yderligere op til to medlemmer, således at selskabet udpeger højst tre speciallæger fra de tre regioner til at deltage i ansættelsesudvalgene. Herudover indgår to yngre læger indstillet af hhv. det videnskabelige selskab og Yngre Læger. I specialer, hvor der i hoveduddannelsesforløbene indgår afdelinger placeret i to eller alle tre videreuddannelsesregioner, aftaler videreuddannelsessekretariaterne sammensætning af ansættelsesudvalg og sekretariatsfunktion for ansættelsesproceduren. Også for øvrige specialer med få afdelinger og/eller få hoveduddannelsesforløb kan der aftales landsdækkende udvalg eller udvalg, der dækker to videreuddannelsesregioner.

3 Ansættelsesudvalgene følger standardforretningsorden udmeldt af Danske Regioner. Ansættelsesudvalget udpeger selv en formand. Side 3 Sammensætning af ansættelsesudvalg i Almen medicin fastlægges af regionen. Det anbefales, at udvalget udgøres af 2-3 speciallæger i Almen medicin udpeget af Regionen suppleret med 1 repræsentant for de uddannelsesgivende sygehuse, der indgår i hoveduddannelsen i Almen medicin. Prioritering af ansøgere og indstilling til ansættelse Ansættelsesudvalgene har til opgave at prioritere blandt ansøgere til hoveduddannelsesforløb samt indstille prioriterede ansøgerne til ansættelse i de opslåede hoveduddannelsesforløb. For at komme i betragtning til ansættelse i hoveduddannelsesforløb, skal videreuddannelsessekretariatet sikre, at ansøgere opfylder alle formelle krav til ansættelse i hoveduddannelsesforløb i Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger. Ved formel kvalifikation forstås, at ansøgeren har Tilladelse til selvstændigt virke som læge i Danmark samt har en godkendt introduktionsstilling og har gennemført de obligatoriske generelle kurser, som hører til turnus eller forløb i den kliniske basisuddannelse og introduktionsstilling. Ansøgere, der i forvejen er ansat i et hoveduddannelsesforløb i samme speciale som det søgte, prioriteres sidst. Dette omfatter også ansøgere, som på tidspunktet for prioriteringen allerede har accepteret ansættelse i et hoveduddannelsesforløb i specialet. Ansættelsesudvalgene prioriterer blandt ansøgerne i henhold til en faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i det pågældende speciale. Danske Regioner udmelder den faglige profil efter indstilling fra det videnskabelige selskab. Formålet med den faglige profil er at tilvejebringe et redskab til brug for prioritering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb. Ansættelsesudvalgene gennemfører ansættelsessamtaler som led i prioritering af ansøgerne. Såfremt ikke alle ansøgere indkaldes til samtale, skal der foreligge et velbeskrevet grundlag for udvælgelse af ansøgere til samtale. Heri indgår en struktureret vurdering af ansøgeren i forhold til specialets faglige profil fra det ansættelsessted, hvor introduktionsstillingen er gennemført.

4 Ansættelsesudvalget drøfter den faglige profil med henblik på at fastlægge fortolkning heraf. Såvel den faglige profil som eventuelle fortolkninger heraf fra ansættelsesudvalget skal være tilgængelig for ansøger til hoveduddannelsesforløb senest på opslagstidspunktet. Side 4 Ansættelse i hoveduddannelsesforløb De regionale videreuddannelsessekretariater ansætter læger i hoveduddannelsesforløb på vegne af de uddannelsessteder, der indgår i hoveduddannelsesforløbene, ud fra ansættelsesudvalgenes prioritering af ansøgere og indstilling til ansættelse. Indsigelse mod ansættelse af en ansøger til hoveduddannelsesforløb kan kun ske i ansættelsesudvalget. Indsigelser begrundet i personlige forhold hos ansøger skal være begrundet i direkte kendskab til den pågældende læge fra tidligere ansættelse eller samarbejde med den pågældende. Ansættelsesudvalget kan efter samtykke fra ansøger indhente udtalelse fra tidligere arbejdsgiver. Hvis en sådan udtalelse indhentes forelægges den for ansøger med henblik på eventuelle kommentarer. Ændringer i indgåede ansættelses- og uddannelsesaftaler for hoveduddannelsesforløb kan kun foretages af det regionale videreuddannelsessekretariat. Opsigelse af et hoveduddannelsesforløb sker til alle berørte ansættelsessteder i hoveduddannelsesforløbet med samtidig orientering af det regionale videreuddannelsessekretariat. Afskedigelse kan ske efter overenskomstens regler. Det regionale videreuddannelsessekretariat medinddrages tidligst muligt ved forløb, der kan føre til afskedigelse. Statistik for ansættelsesproceduren Hvert regionalt videreuddannelsessekretariat udarbejder efter hver ansættelsesrunde i et speciale en oversigt over opslåede og besatte forløb og offentliggør denne. Udarbejdelse og evt. offentliggørelse af yderligere statistiske oplysninger om ansættelsesrunder kan aftales mellem videreuddannelsessekretariaterne, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og evt. andre interessenter. Ikrafttræden Ansættelsesproceduren træder i kraft for opslag af hoveduddannelsesforløb med start i 2009 og herefter. Ansættelsesproceduren afløser ansættelsesproceduren efter Amtsrådsforeningens notat af 29. oktober 2003, som samti-

5 digt ophæves. Tidligere vurdering og pointgivning i forbindelse hermed kan ikke overføres til denne ansættelsesprocedure. Side 5 Evaluering Ansættelsesproceduren evalueres af Danske Regioner efter 2 år, herunder med hensyn til, om den ønskede effekt af ændringerne i retning af kortere sagsbehandlingstid og tilskyndelse til afkortning af den reelle speciallægeuddannelses længde er opnået.

6 Bilag 1 Standardforretningsorden for ansættelsesudvalg for hoveduddannelsesforløb Side 6 Denne standardforretningsorden gælder for ansættelsesproceduren ved besættelse af hoveduddannelsesforløb i alle lægelige specialer undtagen almen medicin. Regionerne udarbejder forretningsorden for ansættelsesproceduren i specialet Almen medicin. Regionerne udpeger medlemmer af ansættelsesudvalg med henblik på besættelse af hoveduddannelsesforløb i de lægelige specialer. Medlemmerne udpeges for en periode på 3 år. Genudpegning kan finde sted. Ansættelsesudvalgenes sammensætning I et ansættelsesudvalg indgår: - en repræsentant for hver af de afdelinger inden for specialet, som indgår i regionens hoveduddannelsesforløb indstillet af afdelingsledelsen - to til højst fire repræsentanter for det videnskabelige selskab indstillet af selskabet, heraf mindst en speciallæge og en læge under uddannelse i specialet. Herudover kan selskabet udpege yderligere op til to speciallæger, således at der indgår en speciallæge fra hver videreuddannelsesregion udpeget af selskabet - en repræsentant for yngre læger i regionen indstillet af Yngre Læger De ledelsesudpegede speciallæger skal altid udgøre flertallet i et ansættelsesudvalg. De repræsenterede afdelinger kan sende en suppleant, hvis medlemmet er forhindret. For øvrige medlemmer indstiller de pågældende organisationer en personlig suppleant. Hvis særlige forhold taler for det, kan ansættelsesudvalget vælge at supplere sig med yderligere medlemmer. For specialer med et begrænset antal årlige hoveuddannelsesforløb kan det aftales, at et udvalg dækker mere end en region. For ansættelsesudvalg, der dækker mere end en region, aftaler videreuddannelsessekretariaterne indbyrdes, hvordan sekretariatsbetjening sker. Udvalget udpeger en formand. Mellem møderne repræsenterer formanden udvalget i forhold til det regionale videreuddannelsessekretariat.

7 Ansættelsesudvalgets opgave Udvalgets opgave er at prioritere ansøgere til regionens hoveduddannelsesforløb i det pågældende speciale. Prioriteringen foretages på baggrund af en faglig profil udmeldt Danske Regioner efter indstilling fra det pågældende videnskabelige selskab. Hvis et ansættelsesudvalg laver en uddybende fortolkning af den faglige profil, skal denne være kendt af ansøgere på opslagstidspunktet. Side 7 Kun ansøgere, der er formelt kvalificerede på ansættelsestidspunktet kan prioriteres. Ved formel kvalifikation forstås, at ansøgeren har Tilladelse til selvstændigt virke som læge i Danmark samt har en godkendt introduktionsstilling og har gennemført de obligatoriske generelle kurser, som hører til turnus eller forløb i den kliniske basisuddannelse og introduktionsstilling. Såfremt en ansøger ikke på ansøgningstidspunktet har en godkendt introduktionsstilling, skal uddannelsesstedet attestere, at uddannelsesstedet forventer, at den pågældende læge vil få godkendt sin introduktionsstilling inden ansættelsestidspunktet. Ansøgere, der i forvejen er ansat i et hoveduddannelsesforløb i samme speciale som det søgte, prioriteres sidst. Dette omfatter også ansøgere, som på tidspunktet for prioriteringen allerede har modtaget meddelelse om ansættelse i et hoveduddannelsesforløb i specialet. Ansættelsesudvalget kan efter samtykke fra ansøger indhente udtalelse fra tidligere arbejdsgiver. Hvis en sådan udtalelse indhentes forelægges den for ansøger med henblik på eventuelle kommentarer. Det regionale videreuddannelsessekretariat i videreuddannelsesregionen sekretariatsbetjener udvalget. Sekretariatet udarbejder referat fra ansættelsesudvalgets møde. Formanden godkender referatet på udvalgets vegne. Referatet skal indeholde begrundelse for udvalgets prioritering af ansøgere. Ansættelse af ansøgere i hoveduddannelsesforløb Ansættelsesudvalgets prioritering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb danner sammen med ansøgernes prioritering af hoveduddannelsesforløb grundlag for, at de regionale videreuddannelsessekretariater kan indstille læger til ansættelse i hoveduddannelsesforløb.

8 Det Regionale Videreuddannelsessekretariat tilbyder ansøgere ansættelse i henhold til prioriteringen. Såfremt en ansøger accepterer dette tilbud, meddeles de involverede afdelinger, at den pågældende læge er ansat. Side 8 Ansættelsesudvalgets indstilling er bindende for de ansættende afdelinger. Eventuelle indsigelser mod ansættelse af enkeltpersoner skal være sagligt begrundede og skal gives i forbindelse med ansættelsesudvalgets møde. Der kan ikke efterfølgende gøres indsigelse mod ansættelsesudvalgets indstilling. Øvrige forhold Ansættelsesudvalgets medlemmer honoreres ikke. Transportudgifter afholdes af den ansættende afdeling. Regionalt ansatte medlemmer af ansættelsesudvalget har ret til frihed med løn til deltagelse i ansættelsesudvalgets møder. Ansættelsesudvalgets medlemmer er pålagt tavshed om forhold vedrørende enkeltpersoner, som de bliver bekendt med i forbindelse med ansættelsesproceduren. Det regionale videreuddannelsessekretariat afholder udgifter til mødelokale og forplejning i forbindelse med ansættelsesudvalgets møder. Videreuddannelsessekretariatet har til opgave at sikre, at formalia overholdes, herunder at prioritering af ansøgere sker på sagligt grundlag. Videreuddannelsessekretariatet har til opgave at sikre koordination og gennemførelse af ansættelsesrunderne, herunder: - udarbejdelse af tidsplan for ansættelsesrunden - indkaldelse af ansættelsesudvalget - indsamling af oplysninger til regionens opslag - opslag af hoveduddannelsesforløb - udarbejdelse af ansøgningsskema - indsamling af ansøgninger og udsendelse til ansættelsesudvalgets medlemmer - indkaldelse af ansøgere til samtale i samråd med ansættelsesudvalget - udarbejdelse af indstillingsliste på baggrund af udvalgets prioritering - indhentning af accept af tilbud om ansættelse - udarbejdelse af ansættelses- og uddannelsesaftaler samt fremsendelse af disse til de ansættende sygehuse

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi BEMÆRK: Det er første gang at ansættelsesproceduren er elektronisk for anæstesiologi. Flere specialer har haft

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Lægelig Uddannelse, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Januar 2010 1. Indledning Uddannelsesprogrammet beskriver

Læs mere

Vejledning til ansøgning om genopslag af introduktionsstilling. i Almen medicin i Region Nordjylland

Vejledning til ansøgning om genopslag af introduktionsstilling. i Almen medicin i Region Nordjylland Vejledning til ansøgning om genopslag af introduktionsstilling i Almen medicin i Region Nordjylland 1. november eller 1. december 2015 samt 1. januar 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres proceduren

Læs mere

D A S A I M. Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi. DASAIM efterår 2015

D A S A I M. Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi. DASAIM efterår 2015 Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi DASAIM efterår 2015 D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Denne vejledning er et specialespecifikt

Læs mere

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelser og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelser og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS)

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Marts 2012 1 I medfør af 13, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011, fastsættes:

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

og Overenskomstansatte Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg i Københavns Kommune

og Overenskomstansatte Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg i Københavns Kommune Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg i Københavns Kommune 2002 - 2 - Indledning Der er indgået en ny aftale mellem

Læs mere

Tidsplan Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 12.00

Tidsplan Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 12.00 Vejledning i valg af forløb i den kliniske basisuddannelse, Andet halvår 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Tidsplan 3 Den praktiske fremgangsmåde 4 Framelding eller udskydelse af valg af forløb

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

02-07-2010. Sagsnr. 2010-85568. Cirkulære nr. 7/2010. Dokumentnr. 2010-422946. Opslag og ansættelser i Københavns Kommune - procedurer og regler

02-07-2010. Sagsnr. 2010-85568. Cirkulære nr. 7/2010. Dokumentnr. 2010-422946. Opslag og ansættelser i Københavns Kommune - procedurer og regler Økonomiforvaltningen 02-07-2010 Cirkulære nr. 7/2010 Opslag og ansættelser i Københavns Kommune - procedurer og regler Sagsnr. 2010-85568 Dokumentnr. 2010-422946 Indledning Det er et grundlæggende krav

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune 2010 Version 1.2 1 1. Indledning Dette uddannelsesprogram dækker

Læs mere

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog...

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog... Side 1 af 14 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Oversigt (indholdsfortegnelse) Formål, indhold og delegation Definition og afgrænsning Oprettelse af en lokal aktionsgruppe

Læs mere

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal 11.28.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere