BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 INTERVIEWGUIDE"

Transkript

1 BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen og en kommunal vidensperson. Herefter har vi udvalgt de paragraffer i lovreguleringen, som vi forventer vil have nye netto-konsekvenser for kommunerne. Derudover har vi forsøgt at beskrive, hvad de nye netto-konsekvenser kan bestå i. Det, vi nu er ude efter, er kommunens vurdering af de opstillede bud på konsekvenser. Vi vil således bede kommunen forholde sig til de konsekvenser, der er opstillet i nedenstående skema. Det drejer sig om administrative konsekvenser og konsekvenser for det kommunale selvstyre. Desuden har vi nogle supplerende spørgsmål, som vi gerne vil stille. Administrative konsekvenser Administrative konsekvenser er opdelt i omstillingskonsekvenser og driftskonsekvenser ved kommunens implementering og løbende efterlevelse af lovgivningen. Omstillingskonsekvenser er de omkostninger, som kommunen vil opleve på kort sigt, og som den kun vil opleve een gang. Driftskonsekvenser har derimod tilbagevendende karakter og kan være såvel negative som positive. I det omfang kommunen mener, at de opstillede administrative konsekvenser (positive såvel som negative) vil blive aktuelle, vil vi gerne have en vurdering af, hvor mange ressourcer kommunen vil skulle bruge på de forskellige aktiviteter. Vi vil bede kommunen overveje: Hvor megen intern tid (i timer) den enkelte aktivitet vil kræve/frigøre? Om den enkelte aktivitet vil koste kommunen noget i anskaffelser og indkøb af ekstern bistand (i kroner), og i givet fald hvor meget? Ved konsekvenser for det kommunale selvstyre forstås kommunens (kommunalbestyrelsens) muligheder for at prioritere og tilrettelægge den kommunale administration og service, herunder mulighederne for at fastlægge serviceniveau og -standarder. Eksempler på selvstyremæssige 1

2 konsekvenser er bindinger, der vedrører politisk organisering, administrativ organisering, tilrettelæggelse af beslutningsprocesser, krav til specifikke kompetencer, budgetsystemernes indretning, normering af servicestandarder og arbejdsprocesser. 2

3 Lovhjemmel (gl. lov) Lovtekst Kort forklaring og kommentarer til lovtekst Forventede konsekvenser for kommuner og regioner 3 ( 15 b) Forud for indhentning af tilbud og tildeling af ordren på vareog tjenesteydelseskontrakter, omfattet af 15 a 1, skal en udbyder offentliggøre en annonce i pressen eller i et elektronisk medie. Stk. 2. Annonceringspligten gælder ikke de tilfælde, der fremgår af udbudsdirektivets artikel 31. Stk. 3. Annoncen skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) beskrivelse af opgaven, 2) kontaktoplysninger, 3) frist for modtagelse af tilbud eller anmodninger om deltagelse, 4) adresse for modtagelse af tilbud eller anmodninger om Annonceringspligten er ikke som sådan noget nyt, da den allerede er indeholdt i EU-traktatens principper om offentlighed og gennemsigtighed ved udbud af kontrakter. Kommuner og regioner har altså allerede pligt til i en eller anden grad at konkurrenceudsætte iflg. EU-lov. EU s principper er dog mere vage end Konkurrencepakken og levner dermed større plads til lokal fortolkning. Konkurrencepakken gør det fuldstændig klart, Omstillingsaktiviteter kan tage form af: 1. Læse, forstå og fortolke lovændring 2. Oprettelse af central indkøbsfunktion, herunder bl.a.: 3. Skabe overblik over og pulje de samlede indkøb på de enkelte vareområder 4. Udvikling af rutiner til kategorisering af kontraktens genstand ihht lovgivning 5. Udvikling af rutiner til beregning af anslået pris på aktuelle ordrer 6. Intern kommunikation til forvaltning og decentrale institutioner om at der fremover vil blive købt ind i samlet udbud 7. Nedsættelse af arbejdsgrupper til udarbejdelse af kravs- og behovsspecifikationer 8. Oprettelse af apparat til indsamling af oplysninger fra brugerne, bl.a. vedr. kvalitet og leveringsbetingelser 9. Etablere kontakt til og rutine mht. brug af annoncør eller egen hjemmeside 10. Evt. andet? 1 15 a afgrænser området som indhentning af tilbud og tildeling af ordren på: 1) offentlige vareindkøbskontrakter, hvis værdi overstiger kr., men er mindre end de aktuelle tærskelværdier i udbudsdirektivet (1,6 mio.), 2) offentlige tjenesteydelseskontrakter, omfattet af udbudsdirektivets bilag II A, hvis værdi overstiger kr., men er mindre end 1,6 mio. 3) offentlige tjenesteydelseskontrakter, omfattet af udbudsdirektivets bilag II B, hvis værdi overstiger kr. Stk. 2. Dette kapitel gælder for statslige, regionale og lokale myndigheder og offentligretlige organer. Kapitlet gælder dog ikke, når kontrakten indgås til brug for virksomhed omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet. Stk. 3. Dette kapitel gælder ikke for de særlige kontrakter, som er undtaget fra udbudsdirektivet i medfør af direktivets kapitel II, afdeling 3, eller for delkontrakter, som er undtaget fra udbudsdirektivet i medfør af direktivets artikel 9, stk. 5 a og b. 3

4 deltagelse og 5) kriterier for tildeling af opgaven. Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at annoncering skal ske i et særligt elektronisk medie. hvilke regler der gælder for udbud og annoncering. Juridisk set vil Klagenævnet for Udbud allerede nu kunne dømme efter EU s principper, men er nødt til at gå ned i en konkret vurdering af den enkelte sag. Driftsaktiviteter kan tage form af: 1. Intern kompetenceudvikling, før loven kan implementeres, fx mht. håndtering af udbud og konkurrenceudsættelse 2. Udførelse af rutiner til kategorisering af kontraktens genstand ihht lovgivning 3. Udførelse af beregning af anslået pris på aktuelle ordrer 4. Løbende kontakt til annoncører eller intern kommunal hjemmesideansvarlig 5. Beskrivelse af opgaven, herunder udarbejdelse af kravs- og behovsspecifikationer 6. Indhente oplysninger fra brugere 7. Udarbejdelse og vægtning af tildelingskriterier 8. Fastsættelse af frister 9. Det kan blive nemmere for kommunerne at følge EU-principperne, da de ikke, som hidtil, selv skal fortolke Udbudsdirektivet, men kan følge Konkurrencepakkens forskrifter 10. Potentielle effektiviseringsgevinster ved centralisering af indkøbsfunktion. Med centraliseringen frigøres ressourcer til fagligt arbejde hos de tidligere indkøbere på de decentrale institutioner 11. Hvis ministeren indfører obligatorisk annoncering mod betaling, kan det skabe store økonomiske omkostninger for kommunerne at annoncere 12. Evt. andet? - Det kommunale selvstyre begrænses af ministerielt fastlagte procedureregler for annoncering af ordrer og valg af tilbudsgiver - Det kommunale selvstyre kan, hvis ministeren beslutter sig herfor, derudover begrænses af centralt fastlagte regler for valg af annonceringsmedium. Dermed fratages friheden til at fravælge det centrale annonceringsmedium. Når valget af annoncør fratages kommunerne, er der ikke reel konkurrence ml. annoncører. - Hvis ministeren indfører obligatorisk annoncering mod betaling, kan det skabe økonomiske omkostninger for kommunerne at annoncere - Konkurrencepakken vil betyde øget centralisering af indkøb i den kommunale forvaltning frem for på de decentrale institutioner. - Evt. andet (herunder bindinger, der vedrører f.eks. politisk organisering, administrativ organisering, tilrettelæggelse af beslutningsprocesser, krav til specifikke kompetencer, budgetsystemernes indretning, normering af servicestandarder og arbejdsprocesser) 4

5 3 ( 15 c) Ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af proceduren skal udbyderen sørge for, at udvælgelsen af tilbudsgivere sker på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier, og at der ikke finder forskelsbehandling sted mellem tilbudsgiverne. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om anvendelsen af kriterierne for tildeling af ordren. Stk. 3. Udbyderen underretter hurtigst muligt alle tilbudsgivere, der har afgivet et bud om, hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til ordretildelingen, herunder i givet fald begrundelsen for at annullere proceduren. Efter anmodning underretter udbyderen tilbudsgiverne om begrundelsen for at forkaste tilbuddet.«udbydere skal sørge for, at udvælgelsen af tilbudsgivere sker på grundlag af objektive, saglige og ikkediskriminerende kriterier, og at der ikke finder forskelsbehandling sted. Desuden har udbyderen pligt til at underrette alle tilbudsgivere om valg af leverandør. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, hvilke kriterier, der skal anvendes ved tildeling af ordren samt kriteriernes indbyrdes vægtning. Omstillingsaktiviteter kan tage form af: 1. Udvikling af tildelingsprocedure mv. 2. Oprettelse af underretningsrutine 3. Evt. andet? Driftsaktiviteter kan tage form af: 1. Udførelse af tildelingsprocedure 2. Fastsættelse af tildelingskriterier 3. Opretholdelse af underretningsrutine 4. Evt. andet? - Det kommunale selvstyre kan, hvis ministeren beslutter sig herfor, begrænses af centralt fastsatte procedureregler for anvendelse af tildelingskriterier. Ministeren kan fx bestemme beregningsmetoder, som kan tilgodese bestemte leverandører el.lign. - Ministeren får med stk. 2 en meget omfattende kompetence udenom Folketinget. Fx kan han gøre SKI-aftaler obligatoriske. - Evt. andet (herunder bindinger, der vedrører f.eks. politisk organisering, administrativ organisering, tilrettelæggelse af beslutningsprocesser, krav til specifikke kompetencer, budgetsystemernes indretning, normering af servicestandarder og arbejdsprocesser) 4 ( 6 a) Når en klager begærer opsættende virkning i en sag vedrørende udbud, der er omfattet af standstill-ordningen, og klagen indgives inden for standstill-perioden, underretter Klagenævnet ordregiver om, at kontrakten ikke må underskrives, før beslutning i henhold til 6, stk. 2 er truffet. Når en klager begærer opsættende virkning indenfor standstillperioden, skal Klagenævnet for Udbud behandle begæringen hurtigst muligt og senest inden for 10 arbejdsdage. Det betyder, at ordregiver ikke må indgå kontrakt, Herunder fx forstå regelændringen, udvikling af værktøjer og procedurer, IT-tilpasninger, tilpasning af arbejdsgange, intern forankring, information til interessenter mv. Herunder fx uddannelse, udførelse, ansøgninger, information, udarbejdelse af politikker, indberetninger, møder, evalueringer mv. 5

6 Stk. 2. Klagenævnet skal, inden udløbet af 10 arbejdsdage, meddele ordregiver sin beslutning. Denne frist regnes fra afsendelsen af underretning efter stk. 1. mens Klagenævnet behandler begæringen. Til gengæld kan ordregiver underskrive kontrakten efter udløbet af denne periode, hvis ikke der gives opsættende virkning. - Der kan optræde selvstyremæssige konsekvenser som følge af klager, hvor kommunen ikke kan få underskrevet kontrakten (så hurtigt) som ønsket. - Det er en positiv konsekvens, at kommunerne, i tilfælde af klage, efter 20 dage vil vide, om Klagenævnet har tildelt klagen opsættende virkning eller ej. Hvis ikke, kan kommunerne underskrive kontrakten med god samvittighed. Forskel til tidligere er at kontrakten ofte var underskrevet og påbegyndt for den opsættende virkning blev tildelt klager. - Evt. andet (herunder bindinger, der vedrører f.eks. politisk organisering, administrativ organisering, tilrettelæggelse af beslutningsprocesser, krav til specifikke kompetencer, budgetsystemernes indretning, normering af servicestandarder og arbejdsprocesser) 4 ( 8 a) Konkurrencestyrelsen kan kræve alle oplysninger, som skønnes nødvendige til dens vurdering af, om reglerne nævnt i 1, stk. 1, nr. 1-3 kan være overtrådt. Stk. 2. Når Konkurrencestyrelsen i medfør af stk. 1 modtager arbejdsdokumenter, der i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven er interne, mister dokumenterne ikke som følge af videregivelsen deres interne karakter.«konkurrencestyrelsen får en klar kompetence til på eget initiativ at indhente oplysninger om indgåelse af kontrakter, så styrelsen får bedre mulighed for fx at afdække manglende udbud eller overtrædelser i konkrete udbud. Oplysningerne kan fx indhentes på baggrund af en klage, henvendelse på et givet område, offentliggjorte tal, udbudsstatistikker el. kommunale regnskaber. Herunder fx forstå regelændringen, udvikling af værktøjer og procedurer, IT-tilpasninger, tilpasning af arbejdsgange, intern forankring, information til interessenter mv. Driftskonsekvenser kan tage form af: 1. Løbende udlevering af oplysninger til brug ved Konkurrencestyrelsens undersøgelser. Herunder potentielt øget bureaukrati i tilfælde af at Konkurrencestyrelsen tager klagesager op, som kun omhandler bagateller 2. Evt. andet? Konkurrencestyrelsen hele tiden haft beføjelsen ihht. Offentlighedsloven, forudsat at oplysningerne har et rimeligt omfang. Konkurrencepakken fratager kommunerne retten til at afvise at udlevere oplysninger med henvisning til omfanget. Herunder bindinger, der vedrører f.eks. politisk organisering, administrativ organisering, tilrettelæggelse af beslutningsprocesser, krav til specifikke kompetencer, budgetsystemernes indretning, normering af servicestandarder og arbejdsprocesser. 6

7 1 ( 11 b) Konkurrencerådet kan undersøge, hvorvidt en offentlig myndighed tilbyder private leverandører af ydelser omfattet af frit valg en afregningspris, der er fastsat i overensstemmelse med de pågældende regler for frit valg, jf. stk. 5. Konkurrencerådet får styrket kompetence til at kontrollere afregningspriser ved fritvalgsordninger. Herunder fx forstå regelændringen, udvikling af værktøjer og procedurer, IT-tilpasninger, tilpasning af arbejdsgange, intern forankring, information til interessenter mv. Driftskonsekvenser kan tage form af: 1. Løbende udlevering af oplysninger til brug ved Konkurrencerådets undersøgelser 2. Evt. andet? Herunder bindinger, der vedrører f.eks. politisk organisering, administrativ organisering, tilrettelæggelse af beslutningsprocesser, krav til specifikke kompetencer, budgetsystemernes indretning, normering af servicestandarder og arbejdsprocesser. Supplerende spørgsmål Hvor mange eksterne indkøb om året mellem og kr. har kommunen? Med andre ord: Hvor ofte skal de administrative driftsaktiviteter i forbindelse med annoncering, ordretildeling og underretning udføres, hvis lovforslaget gennemføres? Hvor ofte udleverer kommunen i dag oplysninger til brug i Konkurrencestyrelsens undersøgelser om indgåelse af kontrakter? Vil det blive anderledes, hvis lovforslaget gennemføres? Hvilke af regelændringerne opfatter I som mest belastende for kommunen? Er der forslag til ændringer i lovforslaget, som kunne reducere kommunernes administrative omkostninger? Er der forslag til ændringer i lovforslaget, som kunne styrke det kommunale selvstyre? Har I input til god praksis el. lign., som andre kommuner vil kunne lære af? Ser I i lovforslaget nogle positive sidegevinster i forhold til den kommunale administration? Ser I i lovforslaget nogle positive sidegevinster i forhold til det kommunale selvstyre? 7

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5 2013 - Bliv klogere på EU-udbud On-line ISBN 978-87-7029-521-5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

N O T A T. Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

N O T A T. Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. N O T A T 6. januar 2010 4/0404-8800-0020 KBN/CRH/MOC-KS Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at sikre en mere

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Nye regler for offentlige udbud i Grønland

Nye regler for offentlige udbud i Grønland Nye regler for offentlige udbud i Grønland Af formanden for det grønlandske klagenævn for udbud, Thomas Trier Hansen, dommeren ved Retten i Grønland Ved årsskiftet 2009/2010 trådte Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Hvad vil lovforslaget om Barnets Reform. VAKKS-undersøgelse af udvalgte dele af lovforslaget om Barnets Reform

Hvad vil lovforslaget om Barnets Reform. VAKKS-undersøgelse af udvalgte dele af lovforslaget om Barnets Reform Hvad vil lovforslaget om Barnets Reform betyde for kommunernes administration og selvstyre? VAKKS-undersøgelse af udvalgte dele af lovforslaget om Barnets Reform VAKKS- Hvad vil indførelse af lovforslaget

Læs mere

Retningslinjer for Indkøb og Udbud

Retningslinjer for Indkøb og Udbud Retningslinjer for Indkøb og Udbud juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning... 3 1.1 EU s Udbudsdirektivet... 3 1.2 Tilbudsloven, afsnit I... 3 1.3 Tilbudsloven, afsnit II... 4 1.4 Fællesskabsretten...

Læs mere

Vejledning til tilbudsloven 2005

Vejledning til tilbudsloven 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) November 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Indkøb af videnrådgivning. med sund fornuft

Indkøb af videnrådgivning. med sund fornuft Indkøb af videnrådgivning med sund fornuft Udgivet af: DI Videnrådgiverne og IKA Redaktør: Kirsten Alkjærsig ISBN 978-87-7353-993-4 Tryk: DI 300.2.14 Forord Der er meget fokus på procedurer og jura i offentlige

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Udkast til Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Sagsnr.: 07/20819 Dato: 10. oktober 2007 Politik for konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver, for konkurrenceudsættelsers afvikling og indhold

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere