Bestyrelsens beretning 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2009"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning 2009 Indledning Sjældent og måske aldrig før har der været så mange forandringer og nye tiltag i et enkelt år i grundejerforeningens historie. Bestyrelsen har måttet træffe en lang række alvorlige og langtrækkende beslutninger en situation som altid vil medføre debat, bebrejdelser og skepsis. I Hampeland er vi begunstiget med hele to kommunikationsmuligheder (foruden almindelig samtale mellem beboerne), nemlig beboerbladet HAMPEN og hjemmesiden hampelandgrf.dk. I begge medier er der fremsat meninger om de mange ændringer, som er sket i denne bestyrelsesperiode. Nogle har været kritiske og ligefrem anklagende, men de er fremført af ret få grundejere. Mange gange har bestyrelsen modtaget ros for såvel beslutningerne som for det arbejder, som udføres i det daglige. Heldigvis oplever mange, at der både lyttes og handles efter behov, og at der er god og hurtig kommunikation mellem medlemmerne af foreningen og bestyrelsen. Netop disse to kvaliteter lytte og handle samt kommunikation i foreningen har været kærneopgaver for bestyrelsen foruden alle de praktiske udfordringer, som nævnes i det følgende. Vi synes, at vi har klaret de store opgaver rigtig pænt. Det har trukket et par tænder ud hos os alle, og ind imellem har vi nok også handlet lidt hurtigt. Men hvor der handles, der fejles. Hvis der ikke handles, så går det helt galt. Heldigvis er det ikke gået hverken helt eller halvt galt her i Hampeland. Det er faktisk gået rigtig godt! Områdeplejen nye samarbejdspartnere Der er udarbejdet en grundig redegørelse for konsekvenserne af, at Kaj Hansen opsagde sin stilling som områdefunktionær for et år siden. Redegørelsen ligger på grundejerforeningens hjemmeside (hampelandgrf.dk > Dokumenter > Redegørelse ). Efter et grundigt arbejde med indhentning af tilbud fra mange sider har grundejerforeningen i dag etableret samarbejde med følgende firmaer: STV-Maskinservice: Græsslåning, hækklipning, ukrudtsbekæmpelse, beskæring, træfældning og stødknusning samt løvsugning og snerydning på p-områderne. Alpha Electric a/s: Udskiftning af lyskilder i parklamper mv. samt vedligeholdelse af elnettet. Hennings Kloakrens: Rensning, reparation og vedligeholdelse af regnvandsbrønde. Multi-Tømreren aps.: Vedligeholdelse og reparation af div. træværk. Trim Havebrug: Snerydning på stisystemet (i muligt omfang). Nilssons Haveservice: Øvrige opgaver, fx rensning af carporttage/tagrender og fjernelse af ødelagt sparkehegn ved fliseplads. Endelig har vi som tidligere gjort brug af en entreprenør ved opretning af fliser på stierne. Desværre er han nu flyttet til en anden landsdel, så vi skal finde et andet firma, som kan påtage sig opgaven. Konklusion: I store træk har alle arbejder været udført til fuld tilfredshed. Klager, der har været fremført i forbindelse med især hækklipning, er taget op til revision med firmaet. Alle arbejder er udført til tiden, og er indeholdt i det tidligere vedtagne budget. 1

2 Salg af maskinpark og udlejning af skure Da det stod klart, at vi ikke fremover kunne have en funktionær ansat, blev det tydeligt, at der ikke mere ville være brug for de maskiner, som Kaj Hansen havde benyttet og vedligeholdt i mange år. En 16 år gammel traktor ville efter et års stilstand være værdiløs både i brug og i handel. Derfor tog bestyrelsen handling og solgte effekterne mens tid var. Handelen indbragte kr. og sparede foreningen for udgifter til rydning af mange tunge, udslidte genstande. Det kan bemærkes, at køberen siden hen har måttet kassere væsentlige dele af erhvervelserne samt ofre store beløb for at få Belos en til at køre igen (bl.a. en ny motor). Vi ville have stået i en tilsvarende kedelig situation, hvis vi ikke havde afhændet effekterne mod kontant betaling på det tidspunkt. De firmaer, som vedligeholder vores område, ville under ingen omstændigheder have anvendt vores gamle køretøjer heller ikke det firma, som eventuelt skal rydde for sne på stierne (en ordning som har været et udtalt ønske fra et antal grundejere). Efter salget af effekterne kunne tre af de fire skure lejes ud til grundejere, hvilket skete efter forudgående lodtrækning mellem de interesserede parter. Lejeindtægten for skurene udgør i det første år kr., og lejen pristalsreguleres fremover. Kloakforhold Trods kommunens løfter om afslutning af kloaksystemet på et møde med kloakudvalgets formand, Pia Rasmussen, skete der stort set intet i det meste af Først i uge 42 modtog vi pludselig en orientering fra firmaet Palle Sax Bro i Vejle, om, at de ville gå i gang i uge 43 og afslutte arbejdet i uge 44. Samtidig orienterede Egedal Kommune om færdiggørelse af arbejdet. Helt sådan kom det desværre ikke til at gå. Først udsendte firmaet fire lettiske arbejdsmænd, som vi ikke kunne kommunikere med. Da det er kommunens projekt, antog vi, at der var den nødvendige styring på sagen. Efter uge 44 henvendte Pia sig imidlertid til både firmaet og kommunen med spørgsmål til sagens rette udvikling. Palle Sax Bro svarede, at det gik, som det skulle blot med lidt forsinkelse. Kommunen var dog ikke af samme opfattelse og indkaldte til byggemøde. De fire lettiske arbejdere blev udskiftet med danskere, som lavede det hele om. Men også her gik det galt. Kaj Hansen, vores tidligere områdefunktionær, opdagede, at de havde forbundet en kloak og en regnvandsbrønd til systemet i stedet for to kloaker. Så blev det lavet om og ved samme lejlighed blev en kabelforbindelse til vores el-net kappet over. Det fik vi ordnet med Alpha Electrics hjælp, og regningen gik videre til kommunen. Efter jul lå arbejdet stille i ca. en måned. Da en grundejer skrev til hjemmesiden og forlangte en redegørelse, kontaktede hjemmesidens webmaster kommunens ingeniør først skriftligt, senere telefonisk og bad om en udtalelse. Den kom 14 dage senere, efter at arbejdet endelig var sat i gang igen. For anden gang kappede rør-arbejderne vores el-ledning, som de dog selv sørgede for at få sat sammen igen desværre forkert og med det resultat, at Alpha Electric atter måtte finde og rette fejlen. Regningen sendtes til skadevolderen.. Omsider kunne det oplyses, at rørledningsarbejdet ved Skytten var afsluttet, og at der var lagt asfalt på stien. Der er dog fortsat rigtig meget at retablere efter et mildt sagt uheldigt og urimelig langt forløb. Regnvandsbrønde, rensning og renovering 2

3 Hvor kloakforholdene er hhv. kommunens og den enkelte grundejers ansvar, så er der et stort antal regnvandsbrønde (eller vejbrønde ), som grundejerforeningen har ansvar for at vedligeholde. Bestyrelsen har samarbejdet med Hennings Kloakrens, som har sørget for grundig rensning af de brønde på stierne, hvor der er anmeldt problemer. Derudover blev alle regnvandsbrønde på parkeringsområderne renset for blade, kviste, jord og lignende materialer, som stopper for afløb af regnvand. Arbejdet blev af indlysende årsager udført efter løvfald. Under rensningsarbejdet konstaterede kloakrenseren, at brøndristene og deres indfatning var i en så medtaget forfatning, at det var direkte farligt at træde på dem. Alle dæksler skulle udskiftes, og der skulle asfalteres rundt om dem. Denne uforudsete men nødvendige udgift beløb sig til ca kr. Belysning Efter overgang fra en områdefunktionær til samarbejde med forskellige firmaer, heriblandt Alpha Electric a/s, er vi vendt tilbage til en tidligere praksis, som går ud på, at den enkelte grundejer selv udskifter overbrændt el-pære i lampen ved egen indgang. Nye el-pærer udleveres af bestyrelsen, og kun disse sparepærer må anvendes. Denne praksis er anbefalet af elektrikerfirmaet selv, idet udgiften til kontrol og udskiftning af disse lyskilder ville være urimelig dyrt set i forhold til den ringe ulejlighed, det er for den enkelte grundejer at foretage udskiftningen selv ca. hvert andet år. Derudover er der parklamper, carportlamper, strategisk placerede Copenhagen-lamper og skotlamper, i alt 165 lamper, som vedligeholdes af Alpha Electric a/s ved tilkald. Bestyrelsen har udarbejdet detaljerede oversigter over alle lamper i hver af de fire bebyggelser, og 1-2 gange hver måned vil en hjælpsom grundejer tænde for alt lys og kontrollere, hvor der eventuelt skal skiftes lyskilder. Dermed betaler vi kun for det elektrikerarbejde, som vi ikke selv må, kan eller vil udføre. Information & kommunikation Der er lagt arbejde og energi i at udvikle en informativ, levende og interaktiv hjemmeside, som opdateres mellem 2 og 8 gange hver måned. Bestyrelsesreferater bringes inden for 3 dage. Positive udsagn fra grundejerne vidner om, at det er en succes blandt de tilmeldte abonnenter, som lige nu udgør over halvdelen af grundejerne. Derudover kan det konstateres, at websiden besøges op til 700 gange om måneden (december 2008). Der er blandt andet oprettet læserbrevkasse, debatforum, krambod, beskrivelser af lokalområdet og linksamling. Den jævnligt skiftende forside samt InfoNYT giver mange væsentlige informationer. Fx bringes hvert år en oversigt over den enkelte grundejers fradragsberettigede renter i forbindelse med fælles låntagning, hvilket blev fremført som et ønske på GF En særlig fordel har det været at oprette én fælles -adresse, hvorfra henvendelser kan besvares direkte eller sendes videre til rette vedkommende. Udgifterne i forbindelse med hjemmesidens og sekretariatets drift dækkes så rigeligt af sidens sponsorer, som tilsammen har ydet kroner i denne bestyrelsesperiode. HAMPEN udgives fortsat på papir. Det er rigtig godt for de grundejere, som ikke kan benytte internet og en god hjælp for bestyrelsen, når mødeindkaldelser og andre væsentlige meddelelser skal nå ud til samtlige grundejere. Beboerbladet har også sine egne indslag og features. 3

4 Konklusion: Vi har udviklet et stærk værktøj til brug for information og interaktion mellem grundejerne (og så giver det overskud). Vi håber, at grundejerne fremover vil benytte sig af mulighederne i endnu højere grad. Runderinger, påtaler, effekt og konsekvens Bestyrelsen har to gange gennemført runderinger, ture rundt i bebyggelsen, hvor hver ejendom og tilstødende områder efterses med henblik på at påtale overtrædelser af de gældende regler og bestemmelser. Hver rundering indebærer tre ture, hvoraf tur 2 og 3 er kontrol af, hvorvidt en påtale er blevet efterkommet af grundejeren. Der anvendes således en betragtelig tid med gennemførelse af disse runderinger og det regnskab, som skal føres i denne forbindelse. I det forløbne år har fokus været på almindelig vedligeholdelse, renholdelse og beskæring mv., hvorimod overskridelser af bygningsmæssige bestemmelser og farvevalg på stern stort set ikke er blevet påtalt, idet vi afventer en revision af Lokalplan 24. I enkelte tilfælde har det ikke været muligt at få grundejeren til at foretage det nødvendige arbejde på trods af gentagne henvendelser. Det fik bestyrelsen til at komme med et debatoplæg på hjemmesiden, hvor man efterlyser forslag til, hvad man skal gøre i sådanne tilfælde. Opfordringen førte kun til et enkelt seriøst indlæg, et resultat som ifølge en grundejer skyldes, at emnet er for følsomt til, at man vil risikere at udtrykke sin mening på tryk og med navns nævnelse. Andre mulige årsager kunne være, at man ikke orker at deltage i en skriftlig debat, eller at man simpelt hen ikke finder problemet tilstrækkelig relevant. Carporte Renoveringen af carportene er endnu ikke afsluttet helt og holdent. Der verserer en sag mellem grundejerforeningen og fa. GoBo Byg, som stod for arbejdet. Foreningen har påpeget mangler ved arbejdets aflevering og har fremsat krav over for firmaet om, at arbejdet skal afleveres som aftalt. GoBo Byg anerkender imidlertid ikke de påtalte fejl og mangler. Grundejerforeningen har derfor tilbageholdt ca kr., som endnu ikke er betalt for den samlede renovering. Den tidligere bestyrelse overgav sagen til advokat, som anbefaler, at vi afventer et relevant udspil fra GoBo Byg. Indtil videre har grundejerforeningen de omtalte kroner stående Som skyldig omkostning i regnskabet, og firma GoBo Byg indestår på papiret fortsat som garant for betaling af indtil kroner over for grundejerforeningen som sikkerhed for opfyldelse af alle entreprenørens forpligtelser i henhold til entreprisekontrakt. Siden hen er GoBo Byg kommet med et tilbud på ca kroner i nedslag, hvilket bestyrelsen har afvist efter rådføring med advokaten. Vi afventer således fortsat et udspil fra GoBo Byg. Vedtagelser fra generalforsamlingen i 2008 (GF2008) På GF2008 blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle tage Lokalplan 24 op til revidering med kommunen. Dette er blevet forsøgt flere gange, men svaret fra Egedal Kommune er indtil videre, at der på grund af arbejdspres ikke er resurser til at løse opgaven. Bestyrelsen er tilfreds med vedtagelsen fra GF2008 og vil løbende opfordre kommunen til at behandle sagen. Beslutningen om at husets stern males i én af de jordfarver, som findes i foreningens farveskema er desværre ikke løst på nuværende tidspunkt, idet vi ikke har været i stand til at fremskaffe det nævnte farveskema. Bortset fra det, er vedtagelsen naturligvis gældende. 4

5 Bemærkninger til regnskabet Da vores områdefunktionær valgte at fratræde sin stilling pr. 30. april 2008, og vi derefter indgik en kontrakt med STV Maskinservice om det meste af områdevedligeholdelsen, er der sket en omfordeling af udgifterne i forhold til det oprindelige budget, men det samlede budget er blevet overholdt. I budgettet for 2008 var der budgetteret med et overskud på 130 kr. Regnskabsresultatet blev et overskud på kr. inklusiv afdrag på carportlånet, altså en forbedring i forhold til budgettet på ca kr. Indtægterne blev ca kr. større end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes salg af Belos m.m., sponsorater samt øgede renteindtægter. Udgifterne blev ca kr. større end budgetteret. Løn m.v. udgør lønudgifter indtil den 30. april 2008 samt optjente feriepenge for 2007 og Udgifter til forsikringer er blevet mindre, da arbejdsskadeforsikringen for områdefunktionæren samt ansvarsforsikringer på Belos og Ferrari har kunnet opsiges. Kontrakten med STV Maskinservice udgjorde kr. for perioden 1. maj 31. december Derudover har vi haft andre udgifter vedrørende områdeplejen på i alt ca kr. Disse udgifter er bl.a. træfældninger, bortklipning af vilde roser, rydning af ødelagt hegn på flisepladsen, rensning af tagrender samt maling af gule striber på parkeringspladserne. Der er brugt ca kr. mere på kloakarbejde (regnvandsbrønde) end budgetteret. Alle vejbrønde på parkeringspladserne samt nogle få andre er blevet suget og spulet for i alt kr. En regnvandsbrønd på Skyttens parkeringsplads er blevet udskiftet for kr. Desuden er alle dæksler på vejbrøndene på parkeringspladserne blevet udskiftet for ca kr. I 2008 er der ikke hensat kr. til udskiftning af Belos. Dette beløb er brugt til de ekstraordinære udgifter vedrørende regnvandsbrøndene. I regnskabet for 2008 er opført en henlæggelse til udskiftning af Belos på kr., som stammer fra regnskab Da grundejerforeningen jo ikke længere har brug for en ny Belos, foreslår bestyrelsen, at kontoen omdøbes til henlæggelse til uforudsete udgifter. På denne måde vil grundejerforeningen have en reserve, som kan bruges, hvis der i slutningen af regnskabsåret opstår udgifter, som ikke kan indeholdes i det oprindelige budget og samtidig ikke kan udskydes til næste budgetår. 5

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM SYD Kun adgang via skolens hovedindgang, Trippendalsvej 2 DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 447

Referat af bestyrelsesmøde 447 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl. 19.00 i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/2012 3. Forelæggelse af regnskab for 2011

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2007-2008 aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008

Bestyrelsens beretning for året 2007-2008 aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008 Bestyrelsens beretning for året 2007-2008 aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008 Generel information Det forløbne år har været et lidt uroligt år for bestyrelsen og dermed også for foreningen,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

REFERAT OG BERETNING.

REFERAT OG BERETNING. REFERAT OG BERETNING. Referat af generalforsamlingen lørdag den 08. april 2006 kl. 9.30 i Kirke Hyllinge Hallen, Kirke Hyllinge. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2005/2006. 3.

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal d. 2. marts 2015 i Halhuset Af 7 side 1

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal d. 2. marts 2015 i Halhuset Af 7 side 1 1: Valg af dirigent Hans Christian (7) var indstillet af bestyrelsen og blev valgt uden modkandidater 2:Bestyrelsens beretning om det forløbne år 2014 Preben (17) fremlagde bestyrelsens beretning. Hermed

Læs mere

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion Slagslunde Fjernvarmelaug Formand Marie Louise Allerslev, Egetoften 7, Slagslunde 3660 Stenløse. Tlf.: 4818 3884 e-mail: SFL@SlagslundeFjernvarmelaug.dk Formandsberetning til generalforsamlingen den 26.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ordinær generalforsamling 8. marts 2007

Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ordinær generalforsamling 8. marts 2007 Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamlingen: Referat af ordinær generalforsamling 8. marts 2007 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006.

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. WILLIAM LERCHE 01 MARTS 2006 Formand G/F Pilegården FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. 01. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere