UDBUDSMATERIALE. Interviewundersøgelse og analyse af gæstetilfredshed på danske feriedestinationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSMATERIALE. Interviewundersøgelse og analyse af gæstetilfredshed på danske feriedestinationer"

Transkript

1 UDBUDSMATERIALE Interviewundersøgelse og analyse af gæstetilfredshed på danske feriedestinationer April 2015 CVR.-nr

2 INDHOLD 1. Ordregiver Indledning Baggrund Kontraktens omfang (opsummeret) Kontraktperiode Udbudsbetingelser Udbudsform Tidsplan Aflevering af tilbud Behandling af indkomne bud Anmodning om supplerende oplysninger vedrørende udbudsmaterialet Tilbudsforbehold Delaftaler Alternative bud Minimumsoplysninger Kravspecifikationer opgavebeskrivelse Optioner Pris Kvalifikationer og teknisk udstyr Tildelingskriterier Kontraktmæssige forhold UDBUD: ANALYSE AF GÆSTETILFREDSHED

3 1. ORDREGIVER I overensstemmelse med reglerne for offentligt udbud, udbyder Ordregiveren en kontrakt om gennemførelse af interviewundersøgelser med udenlandske og danske turister på udvalgte kystdestinationer i Danmark. Ordregiveren er: Fonden Dansk Kyst- og Naturturisme Skeelslundvej Aabybro CVR.-nr Hjemmeside: Supplerende spørgsmål vedrørende dette udbudsmateriale skal rettes til: Fonden Dansk Kyst- og Naturturisme Att. Jacob R. Kirkegaard Larsen Tlf UDBUD: ANALYSE AF GÆSTETILFREDSHED

4 2. INDLEDNING 2.1. BAGGRUND De seneste to år er der blevet gennemført målinger af tilfredsheden blandt turister på 27 feriesteder i Danmark. Undersøgelserne i 2013 og 2014 var et led i hhv. projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, varetaget af Videncenter for Kystturisme, og Kystbyer i vækst, varetaget af VisitNordjylland. Begge projekter blev afsluttet ved udgangen af Formålet med nærværende undersøgelsen er at videreføre initiativet fra projekterne ved at give en række feriesteder inden for kyst- og naturturismen muligheden for (forsat) at overvåge tilfredsheden blandt sine gæster og sammenligne det opnåede resultat med øvrige feriesteder. Undersøgelsen skal endvidere give feriestederne yderligere indsigt i kundeoplevelsen samt en individuel mulighed for at få gæsternes evaluering af konkrete tiltag i området. Konkret har undersøgelsen således følgende formål: 1. At afdække turisters tilfredshed med oplevelsen på de af CKT udvalgte 20 særlige feriesteder og som option måle tilfredsheden på op til yderligere 15 feriesteder. 2. At give indsigt i feriestedernes indbyrdes performance på gæstetilfredshed. 3. At give feriestederne løbende indsigt i udviklingen af gæstetilfredshed i løbet af sæsonen. 4. At give feriestederne øget forståelse for, hvordan og hvilke forskellige dele af oplevelsen på stedet/turistproduktet, der bidrager til at give gæsterne en god oplevelse. 5. At videreføre metodikken fra tidligere undersøgelser (CKT) i forhold til fælles benchmark af tilfredshed mellem feriesteder. 2.1 KONTRAKTENS OMFANG (OPSUMMERET) Kontrakten vedrører indsamling af data om udenlandske og danske turisters tilfredshed med opholdet på 20 kystdestinationer i Danmark og anvendelse af et elektronisk afrapporteringsværktøj (dashboards). Endvidere omfatter kontrakten to optioner samt krav om udarbejdelse af stedspecifikke delrapporter og en samlet rapport på baggrund af analyse af datamaterialet. Hvilke kystdestinationer, der indgår i undersøgelsen, vil blive endeligt fastlagt i opstartsprocessen men vil i stor udstrækning tage afsæt i de samme destinationer, som har deltaget i undersøgelserne 2013 og 2014 (jf. Baggrund). Tilfredshedsundersøgelsen 2014 omfattede således følgende feriesteder: Allinge-Sandvig, Billund, Blokhus, Blåvand, Ebeltoft, Fanø, Gilleleje, Henne Strand, Hvide Sande, Løkken, Lønstrup, Marielyst, Møn, Rømø, Rørvig, Skagen, Svendborg, Sønderborg, Søndervig, Vorupør/Klitmøller, Hals, Øster Hurup, Kerteminde, Tisvildeleje, Liseleje, Hornbæk og Sletten/Humlebæk. UDBUD: ANALYSE AF GÆSTETILFREDSHED

5 De gennemføres 300 face-to-face interviews på hvert feriested. Indsamlingen af data sker i perioden 1. juli til 31. august 2015 (højsæson). Der anvendes spørgeskemaer til interviewene, udarbejdet af Ordregiveren og tilpasset i samarbejde med Tjenesteyderen. Resultater af de enkelte indsamlinger afrapporteres løbende i form af ugentlige delresultater (dashboard) og opsamlende rapporter for hvert feriested samt national analyse på tværs af destinationerne. I tillæg hertil har Ordregiveren i alt 2 optioner. Option 1 omfatter udvidelse af undersøgelsen med op til 15 feriesteder. Option 2 udvidelse af antallet af face-to-face interview om delelementer i tilfredshed med 100 interviews på udvalgte feriesteder. Interviewene gennemføres i oktober 2015 (skuldersæsonen), inkl. efterårsferien (uge 42). Data afrapporteres i destinationsrapporter samt i samlet rapport på tværs af feriestederne for denne del af undersøgelsen. 2.2 KONTRAKTPERIODE Kontrakten træder i kraft den 1. juli 2015 og udløber, når Tjenesteyderen har leveret de i kontrakten foreskrevne data og afrapporteringer på grundlag af interview i perioden 1. juli-31. august / 31. oktober (ved brug af option 2) i kontraktmæssig stand. Tjenesteyderen afleverer løbende data og resultater under indsamlingsetaperne til de respektive destinationer omfattet af undersøgelsen og til Ordregiveren samt et komplet tabelsæt med delrapport efter hver etape (høj/skuldersæson) til Ordregiveren. I tillæg hertil orienterer Tjenesteyderen hver uge via mail Ordregiveren om fremdriften i indsamlingen af data i form af oplysninger om antal opnåede interview pr. destination fra hver delundersøgelse. UDBUD: ANALYSE AF GÆSTETILFREDSHED

6 3. UDBUDSBETINGELSER 3.1 UDBUDSFORM Udbuddet sker som offentligt udbud og udbudsmaterialet er offentliggjort på og tirsdag den 7. april TIDSPLAN Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse: Den 7. april 2015 Sidste frist for indgivelse af evt. spørgsmål: 20. maj 2015, kl Sidste frist for aflevering af tilbud: Den 29. maj 2015, kl Meddelelse om tilbud er antaget eller forkastet: Den 8. juni 2015 Aftalens ikrafttræden: Den 1. juli AFLEVERING AF TILBUD Tilbud og anden dokumentation skal være Ordregiveren i hænde senest den 29. maj 2013, kl Tilbud sendes elektronisk som pdf-fil til Fonden Dansk Kyst- og Naturturisme på med angivet emne: Udbud tilfredshedsundersøgelse. Tilbud, der helt eller delvist modtages efter denne frist, vil ikke komme i betragtning. Alle relevante oplysninger skal fremgå af tilbuddet. Tilbudsgiver skal udfylde samtlige punkter i udbudsmaterialet. Tilbudsgiver opfordres til at anvende udbudsmaterialets systematik ved afgivelse af tilbud. 3.4 BEHANDLING AF INDKOMNE BUD Indkomne tilbud behandles fortroligt. Indkomne tilbud vil blive åbnet samtidig. Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud eller få oplysninger om konkurrenternes tilbud. UDBUD: ANALYSE AF GÆSTETILFREDSHED

7 Tilbudsgivere kan ved tilbudsfristens udløb rekvirere en samlet oversigt over de virksomheder, der har afgivet rettidige tilbud. Alle deltagere i tilbudsgivningen vil modtage skriftlig underretning, om det afgivne tilbud er antaget eller forkastet, hurtigst muligt, efter at Ordregiveren har truffet beslutning herom, dog senest den 8. juni Ordregiveren anser ikke valg af Tjenesteyder for afsluttet, før der er indgået endelig kontrakt med Tjenesteyderen. Tilbudsgivernes eventuelle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbuddet samt dokumentation er Ordregiveren uvedkommende. Ordregiveren kan til enhver tid aflyse udbuddet, såfremt der foreligger en saglig begrundelse herfor. En saglig begrundelse foreligger eksempelvis ved manglende konkurrence eller utilfredsstillende bud, fejl i udbudsprocessen, og/eller manglende bevillingsmæssig dækning til realisering af de indkomne bud. 3.5 ANMODNING OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER VEDRØRENDE UDBUDSMATERIALET Alle henvendelser vedrørende spørgsmål til udbudsmaterialet skal ske skriftligt senest den 20. maj 2015 kl til: Jacob R. Kirkegaard Larsen, Fonden Dansk Kyst- og Naturturisme på mail: Alle rettidigt modtagne spørgsmål og svar vil blive offentliggjort i anonymiseret form på UDBUD: ANALYSE AF GÆSTETILFREDSHED

8 3.6 TILBUDSFORBEHOLD Tilbudsgiver opfordres til at undlade at tage forbehold overfor udbudsmaterialet, da tilbudsgiver derved risikerer, at Ordregiveren vil være både berettiget og forpligtet til at afvise tilbuddet som ukonditionsmæssigt. Tilbud med forbehold vil blive afvist som ukonditionsmæssige, medmindre der er tale om forbehold af ubetydelig art. Forbehold af ubetydelig art vil efter omstændighederne blive kapitaliseret uden drøftelser med tilbudsgiver, og værdien heraf vil i så fald medgå i vurderingen af tilbuddets økonomiske værdi. Tilbudsgiverne opfordres til nøje at gennemgå kravspecifikationen, idet Ordregiveren vil være både berettiget og forpligtet til at afvise tilbud, som ikke opfylder alle krav i kravspecifikationen. Har tilbudsgiver spørgsmål eller bemærkninger til kravspecifikationen, eller finder tilbudsgiver, at kravspecifikationen er uklar på ét eller flere punkter, opfordres tilbudsgiver til at søge dette afklaret ved at rette skriftlig henvendelse til Ordregiveren, jf. ovennævnte tidsfrister. 3.7 DELAFTALER Der kan ikke afgives bud på dele af opgaven. 3.8 ALTERNATIVE BUD Der er ikke mulighed for at afgive alternative bud på opgaven. 3.9 MINIMUMSOPLYSNINGER Tilbudsgiver skal som minimum vedlægge dokumentation om følgende: 1) En erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiver opfylder sine forpligtelser med hensyn til betalinger af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor tjenesteyderen er etableret og i Danmark. 2) En erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i Danmark. Hvis sådan gæld består skal erklæringen indeholde specificerede oplysninger om gældens samlede størrelse og dennes nærmere fordeling på navngivne offentlige kreditorer. UDBUD: ANALYSE AF GÆSTETILFREDSHED

9 3) Oplysninger om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos tilbudsgiver og/eller dennes medarbejdere og især hos de medarbejdere, der er ansvarlige for præstationerne af tjenesteydelserne. 4) En liste over de betydeligste tjenesteydelser, der er udført i løbet af de sidste tre år, med angivelse af beløb og tidspunkter samt de offentlige eller private modtagere af de leverede tjenesteydelser. Til alle referencer ønskes en kontaktperson oplyst. 5) En erklæring om, at tilbudsgiver i sit tilbud har taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse og beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt. 4. KRAVSPECIFIKATIONER 4.1 OPGAVEBESKRIVELSE Kontrakten vedrører indsamling af data om udenlandske og danske turisters tilfredshed under ophold på 20 kystturismedestinationer i Danmark samt mulighed for to optioner. Der skal gennemføres interview på dansk, tysk og engelsk. Spørgeskemaerne skal foreligge på de tre pågældende sprog samt på norsk og svensk. Der tages afsæt i tidligere spørgeskemaer, som foreligger i nævnte oversættelser, og som kan benyttes med mindre ændringer. Justeringer i spørgeskema foretages af Ordregiveren og tilpasses i samarbejde Tjenesteyderen. Udkast vedlagt i Bilag 1. Tre delopgaver Aftalen omfatter følgende delopgaver: 1. Gennemførelse af 300 face-to-face interview med danske og udenlandske turister om tilfredshed med delelementer på 20 destinationer, i alt interviews, i perioden 1. juli-31. august. Destinationerne tilbydes endvidere værktøjer til at kunne indhente supplerende med data i form af online spørgeskema. 2. Løbende afrapportering af resultater til feriestederne via online dashboard 3. Udarbejdelse af tabelrapporter for hver destination på alle dele af undersøgelsen, inkl. åbne besvarelser, samt en hovedrapport med fremlæggelse af landsresultater. Delopgave 1: Face-to-face interview og mulighed for onlineundersøgelse Opgaven for Tjenesteyderen er at gennemføre interviews med gæster på 20 feriesteder med udgangspunkt i et spørgeskema om tilfredshed med dele af ferieoplevelsen. Bemærk, at spørgeskemaet er et vejledende UDBUD: ANALYSE AF GÆSTETILFREDSHED

10 udkast, som bliver lettere tilpasset i indhold og formuleringer af Ordregiver i et samarbejde med tjenesteyderen, blandt andet ønskes mulighed for at hvert feriested tilføjer et mindre spørgsmålsbatteri, der måler på stedsspecifikke elementer. Det vedlagte spørgeskema anviser forventet længde og form. Der skal gennemføres i alt face-to-face interview fordelt med 300 interviews på hvert af de 20 feriesteder. Dertil kommer mulighed for indsamling af et antal besvarelser via udsendelse af spørgeskemaet online. Ansvaret for udsendelse af online skemaer varetages af de respektive feriesteder og dets aktører. Opgaven omfatter således: 1) Opstilling og kvalitetssikring af spørgeskema efter udkast fra Ordregiver, etablering af skemaet online og i elektronisk udstyr til gennemførelse af interview 2) At gennemføre minimum det opstillede antal face-to-face interviews på hvert feriested på centrale opholdssteder for turisten i feriestedet efter nærmere anvisning fra Ordregiver 3) Etablere elektronisk platform, der giver feriestederne mulighed for at supplere med onlinebesvarelser. Feriestederne har ansvaret for udsendelse af link til feriegæster, mens konsulenten varetager indsamling og bearbejdning af indkomne svar 4) Kvalitetssikre data fra begge undersøgelser 5) Analyse og rapportering af data fra såvel face-to-face interview samt evt. onlineinterview i Excel. Ved face-to-face interview er det et krav, at der gennemføres højst ét interview pr. rejsegruppe, defineret som personer, som har fælles økonomi under opholdet, og at interviewene fordeler sig over minimum tre dage pr. feriested i perioden juli-august. Respondenten skal være minimum 15 år og ikke være interviewet tidligere som led i samme undersøgelse. Interviewene skal dække både danske og udenlandske gæster, som opfylder kriteriet om at være turist (jf. definitionen nedenfor). Der tilstræbes en national fordeling på 50/50 mellem danske og udenlandske gæster, dog opstilles specificerede krav og kvoter for fordeling af interview på nationalitet i henhold til estimering af gæstesammensætningen på de respektive feriesteder. Kvotering aftales nærmere mellem Ordregiver og den valgte konsulent. UDBUD: ANALYSE AF GÆSTETILFREDSHED

11 Definition af en turist/gæst Undersøgelsen indsamler data blandt turister, der i løbet af den aktuelle sæson besøger eller har besøgt et eller flere af de nævnte steder. Turister defineres her i henhold til de internationale definitioner af turisme som alle gæster, som besøger destinationen på et ophold i forbindelse med ferie, fritid, erhverv eller andet, og hvor eneste kriterium er, at de befinder sig udenfor sædvanligt miljø i mindre end et år og uden at være ansat eller studere på stedet. Undersøgelsen omfatter således både turister overnattende på destinationen eller i nærheden af destinationen og endagsbesøgende på ferie eller besøg hos familie/venner samt forretningsrejsende. Definition af et feriested/kystby Feriestederne/destinationernes geografiske grænser varierer fra sted til sted. De fleste af stederne har et centrum i form af et mindre bymiljø eller en attraktion, hvor de fleste gæster opholder sig eller passerer i løbet af ferien samt overnatningsfaciliteter og oplevelser inden for en større radius fra stedets centrum. Højsæson/ydermåneder I opgavebeskrivelsen skelnes mellem højsæson og skulder/ydersæson. Højsæson er her defineret som juli og august 2015, mens den berørte skulder-/ydersæson i undersøgelsen omfatter september og oktober Delopgave 2: Dashboard onlinerapportering Tilbudsgiver skal tilbyde en løsning, hvor minimum hvert feriested og Ordregiver får adgang til et dashboard online, hvor de kan følge resultatet af udvalgte besvarelser fra interview-undersøgelsen løbende. Rapportering af resultater fra delundersøgelse 1 skal ske løbende i form af dashboard, som opdateres med nye interview på ugebasis. Dashboardets indhold aftales nærmere mellem ordregiver og tilbudsgiver. Det skal som minimum indeholde resultater for det pågældende sted, et nationalt gennemsnit samt andre udvalgte resultater. Delopgave 3: Analyse og udarbejdelse af rapport Inden udgangen af september 2015 skal tilbudsgiver udforme et datasæt samt oversigtstabeller i Excel for undersøgelsens indkomne interview, inkl. krydstabeller med baggrundsvariable. Endelig skal tilbudsgiver udforme tabelrapporter for hver af destinationerne på alle dele af undersøgelsen, inkl. fyldestgørende rapportering af åbne besvarelser. Rapporten skal omfatte tabeller, nedbrudt på feriesteder og andre grupperinger efter nærmere aftale med ordregiver. UDBUD: ANALYSE AF GÆSTETILFREDSHED

12 Herudover leveres en samlet rapport på baggrund af en analyse af resultater for hele undersøgelsesperioden, dækkende analyse af alle delundersøgelser, på tværs af destinationerne. Slutrapporterne afleveres senest 2 måneder efter endt dataindsamling og skal indeholde analyse af datamateriale på grundlag af kryds med baggrundsvariable samt fyldestgørende analyse af åbne svar. Tilbudsgiver skal endvidere udforme et sæt data samt oversigtstabeller i Excel for undersøgelsens indkomne interview, inkl. krydstabeller med baggrundsvariable. 4.2 OPTIONER Option 1. Udvidelse af undersøgelsen med op til 15 feriesteder Opgaven indeholder en option om at udvide undersøgelsen med yderligere feriedestinationer, dog max. 15 feriesteder. Optionen indeholder gennemførelse af alle tre delopgaver i disse områder. Der tages udgangspunkt i 300 face-to-face interview pr. yderligere feriested, total interviews. Ordregiveren meddeler ved kontraktens underskrivelse, om optionen udnyttes. Option 2. Opgradering af antal face-to-face interview til afvikling i skuldersæson (oktober 2015) Opgaven indeholder en option om, at en række destinationer, dog maksimalt 15 feriesteder, udvider antallet af face-to-face interview (delopgave 1) med 100 interviews pr. feriested. Interviewene gennemføres i skuldersæsonen med primær fokus på oktober før, under og efter efterårsferien på de pågældende destinationer. Ordregiveren meddeler ved kontraktens underskrivelse, om optionen udnyttes. For alle interview gælder, at tilbudsgiver dækker alle udgifter tilknyttet gennemførelse og afrapportering af interview, herunder opsætning af spørgeskema, rekruttering og transport. 4.3 PRIS Tilbudsgiver skal angive prisen (DKK, ekskl. moms) for løsning af hele opgaven, eksl. optioner, samt en særskilt pris for hver option. Ordregiver har en budgetramme på ca DKK ekskl. moms. Budgetrammen inkluderer ikke option 1 og 2. UDBUD: ANALYSE AF GÆSTETILFREDSHED

13 Ved opstilling af pris bedes tilbudsgiver anføre prisen på delopgaver nævnt i udbudsmaterialet, herunder prisen pr. gennemført face-to-face interview (delopgave 1) samt prisen pr. destination i option 1 og KVALIFIKATIONER OG TEKNISK UDSTYR Tilbudsgiver skal dokumentere at råde over de til opgaven nødvendige ressourcer i form af kvalificerede medarbejdere og teknisk udstyr til gennemførelse af interviewene. I den forbindelse skal tilbudsgiver oplyse: Gennemsnitsanciennitet og anciennitet med at indsamle data i form af face-to-face interview Gennemsnitserfaring og erfaring med brug af computer assisterede personlige interviews (CAPI) eller lignende Gennemsnitlig fordeling på medarbejdere, der er fast tilknyttede og medarbejdere, der er ad hoc tilknyttede i forbindelse med opgaven, med angivelse af procentvis fordeling opgjort på timer. Endvidere skal tilbudsgiveren oplyse: om denne har et uddannelsesprogram for medarbejdere, der skal udføre personlige interview. I bekræftende fald bedes tilbudsgiveren nærmere beskrive og i relevant omfang dokumentere uddannelsesprogrammets indhold. Tilbudsgiver skal endvidere dokumentere rådighed over kvalifikationer og teknisk udstyr i form af: oversigt over materiel og teknisk udstyr til rådighed til brug for undersøgelsen erfaring i og redskaber til analyse og rapportering af både kvantitative data og åbne/kvalitative spørgsmål erfaring i anvendelse af online-rapportering (dashboard) 5. TILDELINGSKRITERIER Tildeling af ordren sker på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud udvælges ud fra følgende kriterier, nævnt med angivelse af kriteriets vægtning ved udvælgelsen: 1) Pris: 50 pct. 2) Kvalitet: 20 pct. 3) Leveringssikkerhed: 15 pct. 4) Kvalifikationer hos de allokerede medarbejdere: 15 pct. UDBUD: ANALYSE AF GÆSTETILFREDSHED

14 Ad 1) Pris Følgende elementer indgår i evalueringen af prisen: - Priserne for de udbudte tjenesteydelser, inkl. tilhørende optioner - Prisen for tjenesteydelsen, ekskl. optioner - Tilbudsgivers eventuelle forbehold, der vil blive kapitaliseret Ad 2) Kvalitet Følgende elementer indgår i evalueringen af tilbuddets kvalitet: - Hvorvidt tilbudsgiver har detaljerede procedurer og redskaber for at sikre høj kvalitet og højt antal besvarelser i dataindsamlingen, herunder tekniske muligheder for spring i spørgeskemaer - Hvorvidt tilbudsgiver råder over teknisk materiel til brug for gennemførelse af undersøgelsen - Hvorvidt tilbudsgiver har procedurer for og erfaring med fyldestgørende og brugervenlig analyse af åbne svar - Hvorvidt tilbudsgiver har procedurer for rapportering af resultaterne, såvel i form af umiddelbar online-rapportering og i form af kommenterede tabel-/tekstrapport med konklusioner Ad 3) Leveringssikkerhed Følgende elementer indgår i evalueringen af tilbuddets leveringssikkerhed: - Hvorvidt tilbudsgiver har detaljerede og troværdige planer og hjælpemidler for at opnå antallet af face-to-face interview - Hvorvidt tilbudsgiver har detaljerede og troværdige planer og hjælpemidler for at udvide antallet af feriesteder og antallet af interviews (option 1+2) - Hvorvidt tilbudsgiver har detaljerede og troværdige planer for tiltag ved manglende opfyldelse af antallet af interview Ad 4) Kvalifikationer hos de allokerede medarbejdere Følgende elementer indgår i evalueringen af kvalifikationerne hos de allokerede medarbejdere: - Erfaring hos de allokerede medarbejdere med gennemførsel af face-to-face interviews, herunder indhentning af fyldestgørende åbne svar - Fordelingen på tilknyttede, henholdsvis ad hoc tilknyttede medarbejdere, der skal udføre interviews - Om tilbudsgiveren har et program for uddannelse af medarbejdere og i bekræftende fald programmets nærmere indhold UDBUD: ANALYSE AF GÆSTETILFREDSHED

15 6. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD I forbindelse med indgåelse af kontrakt med tjenesteyderen indgår følgende forhold som betingelser for samarbejdet: - At der vedtages procedurer for ugentlig formidling fra tjenesteyderen til ordregiver om antal opnåede face-to-face interview og andre interview - At tjenesteyderen opfylder europæiske standarder for markedsanalyse (ESOMAR) - At tjenesteyderen har og gennemfører procedurer for opnåelse af høj datakvalitet. Det indebærer bl.a. rutiner for kontrol af data og procedurer for oplæring og ansættelse af kompetente interviewere - At kontrakten kan ophæves ved misligholdelse, og at et væsentligt antal manglende face-to-face interview og fokusgrupper anses for at være misligholdelse - At prisen for ydelsen reduceres ved manglende antal opnåede face-to-face interview og fokusgrupper iht. den fastsatte pris pr. interview - At tjenesteyderen råder over det tekniske udstyr til brug for gennemførelse af interview i alle delundersøgelser og har fuldt ansvar for udstyret i forbindelse med opgaven - At tjenesteyderen har en ansvarsforsikring for alle medarbejdere involveret i opgaven - At ordregiver erhverver fuldt ejerskab til alle indsamlede data og resultater i takt med indsamlingen, herunder til metoden for online-rapportering UDBUD: ANALYSE AF GÆSTETILFREDSHED

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen UDBUDSMATERIALE Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen Oktober 2015 CVR.-nr. 36471271 - www.kystognaturturisme.dk - info@kystognaturturisme.dk INDHOLD

Læs mere

OPGAVEBESKRIVELSE. Mystery Shopping på danske feriesteder 2015. April 2015. CVR.-nr. 36471271 - www.kystognaturturisme.dk - info@kystognaturturisme.

OPGAVEBESKRIVELSE. Mystery Shopping på danske feriesteder 2015. April 2015. CVR.-nr. 36471271 - www.kystognaturturisme.dk - info@kystognaturturisme. OPGAVEBESKRIVELSE Mystery Shopping på danske feriesteder 2015 April 2015 CVR.-nr. 36471271 - www.kystognaturturisme.dk - info@kystognaturturisme.dk INDHOLD 1. Ordregiver... 3 2. Baggrund og formål... 4

Læs mere

UDBUDSMATERIALE MYSTERY SHOPPING - PÅ DANSKE FERIESTEDER

UDBUDSMATERIALE MYSTERY SHOPPING - PÅ DANSKE FERIESTEDER UDBUDSMATERIALE MYSTERY SHOPPING - PÅ DANSKE FERIESTEDER INDHOLDSFORTEGNELSE Ordregiver... 3 Indledning... 4 Formål... 4 Kontraktperiode... 4 Udbudsbetingelser... 4 Udbudsform... 4 Tidsplan... 4 Aflevering

Læs mere

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Baggrund og formål Analysen er del af delprojektet 20 særlige feriesteder, der har til formål at belyse potentialet for udvikling af turismen på

Læs mere

UDBUDSMATERIALE DANSKE SIGNATUR- OPLEVELSER MARKEDSUNDERSØGELSE OM TILTRÆKNING AF CYKELTURISME TIL FYN

UDBUDSMATERIALE DANSKE SIGNATUR- OPLEVELSER MARKEDSUNDERSØGELSE OM TILTRÆKNING AF CYKELTURISME TIL FYN UDBUDSMATERIALE DANSKE SIGNATUR- OPLEVELSER MARKEDSUNDERSØGELSE OM TILTRÆKNING AF CYKELTURISME TIL FYN INDHOLD 1. ORDREGIVER... 3 2. INDLEDNING... 3 2.1. Formål... 3 2.2. Kontraktperiode... 4 3. UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

UDBUD FERIEHUSANALYSE UNDERSØGELSE & ANALYSE AF DANSKE FERIEHUSEJERE PÅ UDVALGTE DESTINATIONER

UDBUD FERIEHUSANALYSE UNDERSØGELSE & ANALYSE AF DANSKE FERIEHUSEJERE PÅ UDVALGTE DESTINATIONER UDBUD FERIEHUSANALYSE UNDERSØGELSE & ANALYSE AF DANSKE FERIEHUSEJERE PÅ UDVALGTE DESTINATIONER INDHOLD 1. Ordregiver... 3 2. Indledning... 4 2.1. Formål... 4 2.2 Kontraktperiode... 4 3. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

UDBUDSMATERIALE WEBUNIVERS - CMS SYSTEM WEBUNIVERS FOR POTENTIELLE KAPACITETSPROJEKTER

UDBUDSMATERIALE WEBUNIVERS - CMS SYSTEM WEBUNIVERS FOR POTENTIELLE KAPACITETSPROJEKTER UDBUDSMATERIALE WEBUNIVERS - CMS SYSTEM WEBUNIVERS FOR POTENTIELLE KAPACITETSPROJEKTER INDHOLD 1. Ordregiver... 3 2. Indledning... 4 2.1. Formål... 4 2.2 Kontraktperiode... 4 3. Udbudsbetingelser... 4

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TOURISMX UDVIKLING AF VISUEL IDENTITET OG WEBSITE

UDBUDSMATERIALE TOURISMX UDVIKLING AF VISUEL IDENTITET OG WEBSITE UDBUDSMATERIALE TOURISMX UDVIKLING AF VISUEL IDENTITET OG WEBSITE INDHOLD 1. Ordregiver... 3 2. Indledning... 4 2.1. Formål... 4 2.2 Kontraktperiode... 4 3. Udbudsbetingelser... 5 3.1 Udbudsform... 5 3.2

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

TILBUDSMATERIALE UDVIKLINGS-/OPLEVELSESPROFIL

TILBUDSMATERIALE UDVIKLINGS-/OPLEVELSESPROFIL TILBUDSMATERIALE UDVIKLINGS-/OPLEVELSESPROFIL FOR FERIESTEDER OG DESTINATIONER INDHOLDSFORTEGNELSE ORDREGIVER... 3 INDLEDNING... 4 Formål... 4 Kontraktperiode... 4 UDBUDSBETINGELSER... 5 Udbudsform...

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Thilde Fruergaard Astrup 6. juli 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

TILBUDSMATERIALE FEASIBILITYANALYSE FERIEHUS I NYE RAMMER

TILBUDSMATERIALE FEASIBILITYANALYSE FERIEHUS I NYE RAMMER TILBUDSMATERIALE FEASIBILITYANALYSE FERIEHUS I NYE RAMMER INDHOLDSFORTEGNELSE ORDREGIVER... 3 INDLEDNING... 4 Formål... 4 Kontraktperiode... 5 UDBUDSBETINGELSER... 5 Udbudsform... 5 Tidsplan... 5 Aflevering

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

UDBUDSMATERIALE FORRETNINGS- OG VÆRDIKÆDEUDVIKLING AF TURISME- ERHVERV OG ORGANISATIONER I DANMARK OG TYSKLAND med særligt fokus på

UDBUDSMATERIALE FORRETNINGS- OG VÆRDIKÆDEUDVIKLING AF TURISME- ERHVERV OG ORGANISATIONER I DANMARK OG TYSKLAND med særligt fokus på UDBUDSMATERIALE FORRETNINGS- OG VÆRDIKÆDEUDVIKLING AF TURISME- ERHVERV OG ORGANISATIONER I DANMARK OG TYSKLAND med særligt fokus på turismeprojektlederens rolle som erhvervsudvikler 1 1. ORDREGIVER 3 2.

Læs mere

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning/generelle forhold...2 1.1 Ordregivende myndighed...2 1.2 Udbudsbekendtgørelse...2 1.3 Udbudsform...2 1.4 Udbuddets omfang...2 1.5 Kontaktperson...3

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

TILBUDSMATERIALE KORTLÆGNING OG ANALYSE AF DANMARKS VESTKYST

TILBUDSMATERIALE KORTLÆGNING OG ANALYSE AF DANMARKS VESTKYST TILBUDSMATERIALE KORTLÆGNING OG ANALYSE AF DANMARKS VESTKYST INDHOLDSFORTEGNELSE ORDREGIVER... 3 INDLEDNING... 4 Formål... 4 Kontraktperiode... 4 UDBUDSBETINGELSER... 4 Udbudsform... 4 Tidsplan... 5 Aflevering

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen 0 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler

Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler J.nr. 17/00156 Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 4 Lovgrundlag

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Generelle vilkår Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Indhold 0 Indledning/generelle forhold 0.1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service 0.1.1 Simpelt Mini-udbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Udbudsbrev annoncering Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Stine Sandermann Justesen 15. juni 2016 Indhold Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger 1. INDLEDNING Allerød Kommune (herefter "Ordregiver") udbyder i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5 ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET 21-02-2013 1 af 5 1. INDLEDNING Disse betingelser gælder for Rigspolitiets (herefter benævnt "Ordregiver") indhentning af tilbud på en testportefølje

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr

Udbudsbetingelser vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af leverancen... 3 3 Betingelser for egnethed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere