Serviceaftale. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Lillerød Boligforening.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceaftale. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Lillerød Boligforening."

Transkript

1 Serviceaftale Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Lillerød Boligforening.

2 Indhold Formål... 3 Daglig drift og service... 3 Ledelse... 3 Basisopgaver... 3 Servicering af beboere... 3 Beboerserviceopgaver... 4 Respons tid på henvendelser til Fællesdriften... 4 Respons tid på udførelse af opgaver... 4 Kontaktoplysninger og åbningstid... 4 Akut behov for hjælp... 5 Grønne områder... 5 Glatførebekæmpelse... 5 Vejrligsvagt og periode hvori der sker glatførebekæmpelse... 5 Glatførebekæmpelse - hverdage... 5 Glatførebekæmpelse - weekender og helligdage... 6 Samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen og Fællesdriften... 6 Fast årlig markvandring... 6 Planlægning af kommende opgaver... 6 Bestyrelsesmøder, afdelingsmøder og budgetmøder... 7 Fællesdriftens økonomi... 7 Fordelingsnøgler... 7 Fællesudgifter og fordeling... 7 Fordelingsnøgle Fordelingsnøgle Timer... 9 Materiel... 9 Maskiner og større materiel... 9 Mindre materiel og værktøjer... 9 Håndværksopgaver... 9 Tilknytning af egne medarbejdere Ferieafløsning Energistyring Bilag 1 Basisopgaver Bilag 2 Areal hvor der sker renholdelse og vedligeholdelse af fællesarealer Bilag 3 Plejeplan Side 2 af september 2013

3 Formål Fællesdriften mellem flere afdelinger har til formål, at optimere ressourcerne og præstere den bedste servicering indenfor de givne rammer. Serviceaftalen sætter en fælles ramme for den service der leveres af Fællesdriften. Aftalen er således et gensidigt værktøj, både mellem de tilknyttede afdelinger og mellem fællesdriftens ledelse og afdelingsbestyrelserne med henblik på en forventningsafstemning af serviceringen og samarbejdet. Serviceaftalen er delt op. Selve aftalen omhandler fælles forhold, og i bilag er individuelle aftaler for helt specifikke afdelingsforhold. Serviceaftalen behandles og tilsluttes af de tilknyttede afdelinger i forbindelse med formandsmøderne, ligesom forhold omkring fællesdriften, der har interesse for flere, drøftes i dette forum. Aftalen evalueres hvert andet år, dog første gang efter første driftsår (i 2014). Tilknytning til fællesdriften er på to niveauer, idet afdelingerne 1 5 alene er tilknyttet den administrative ressource. Der er i afdelingerne 1 5 derved ikke tilknyttede ejendomsfunktionærer, da funktionen og opgaverne varetages af de respektive afdelingsformænd. Daglig drift og service I den daglige drift skelnes der mellem basisopgaver, som almindelig renholdelse af fællesarealer, servicering af beboere, udbedring af fejl og mangler i boligerne. Cirka 80 % af tiden benyttes til løsning af basisopgaver. De resterende 20 % af tiden benyttes til enkeltstående driftsopgaver, som mindre håndværksmæssige opgaver, praktiske opgaver ved beboeraktiviteter. Ledelse Den daglige ledelse af Fællesdriften varetages af Boligkontoret Danmarks driftschef og Lillerød Boligforenings inspektør. Driftschefen har det overordnede ledelsesansvar. De ansatte i Lillerød Boligforening refererer direkte til driftschefen i personale- og ansættelsesmæssige forhold. Inspektøren har det faglige ledelsesansvar for Fællesdriften og opgaveløsningen, og det påhviler inspektøren at varetage de fælles anliggender i henhold til nærværende serviceaftale og godkendte driftsbudgetter. Basisopgaver Basisopgaverne der løses af Fællesdriften er beskrevet i bilag 1 - Basisopgaver. Servicering af beboere De opgaver der opstår løbende, blandt andet de opgaver der indmeldes af beboere, planlægges også. Det betyder, at opgaver ud over basisopgaver, ikke nødvendigvis udføres samme dag, som de indmeldes, men at ensartede opgaver planlægges samlet. Side 3 af september 2013

4 Akutte opståede opgaver løses dog med det samme, evt. i samarbejde med en håndværker. Beboerserviceopgaver ekspedition af beboere i kontorets åbningstid besvarelse af s ekspedition af telefoner besigtigelse af defekte installationer, skader og mangler udførelse af reparationer og håndværksmæssige opgaver rekvirere håndværkere hjælp og rådgivning til beboere i "gør det selv aktiviteter" udlejning af festlokale udskiftning af navneskilte fremvisning af ledige boliger Respons tid på henvendelser til Fællesdriften telefoner besvares altid i kontorets åbningstid indtalte telefonbeskeder behandles hurtigst muligt, og senest næste hverdags morgen mails bekræftes altid modtaget hurtigst muligt, og senest næste hverdags morgen Respons tid på udførelse af opgaver Ved henvendelser om driftsforhold i boligerne vurderer Fællesdriften om der skal søges en udbedring straks enten ved egne ansatte eller ved eksterne håndværkere. Det gælder, at udbedring af driftsforhold i boligerne sker indenfor 3 hverdage efter henvendelse. Kontaktoplysninger og åbningstid Fællesdriften har dagligt åbent for både telefonisk og personlig henvendelse på nedenstående tidspunkter: Personlig henvendelse: Mandag - fredag mellem kl. 09:00-09:30. Onsdag tillige kl. 16:00-17:00 Fællesdriften, Uglevang 42 i kælderen, 3450 Allerød. Telefonisk henvendelse på telefon : Mandag - fredag mellem kl. 08:00-09:00 og mandag til torsdag Kl. 14:00-15:00 Udenfor ovenstående tider kan der indtales besked på telefonsvareren. Send en Du er også velkommen til at sende en på Alle henvendelser om daglige driftsforhold skal ske til fællesdriftens kontor i åbningstiden eller på fællesdriftens , for derved at sikre registrering og opfølgning et sted. Henvendelser fra afdelingsformænd om driftsforhold, der vedrører fælles anliggender i afdelingen kan ske til inspektør og driftschef, også uden for åbningstiden, enten ved telefonisk Side 4 af september 2013

5 kontakt til mobiltelefoner eller ved til de pågældendes mailadresser. Henvendelser tilstræbes, at blive besvaret hurtigst muligt og senest indenfor 2 hverdage. Akut behov for hjælp Er der akut behov for hjælp henvises til akutlister, som er tilgængelige på opslagstavler i trappeopgange, vaskerier og kældergange. Håndværkere på akutlisten må udelukkende rekvireres, såfremt der er tale om et absolut akut behov og såfremt en udbedring ikke kan vente til førstkommende hverdag. Konstateres det at en håndværker er tilkaldt uberettiget, vil regningen blive sendt videre til beboeren. Fællesdriften tilsikrer ved indgåelse af skriftlige aftaler, at håndværkere på akutlisten alene rykker ud på akutte opgaver. Håndværkerne er således også instrueret i, at spørge ind om de konkrete henvendelser og vurdere disses karakter. Grønne områder Det areal hvor der foretages renholdelse, vedligeholdelse og glatførebekæmpelse fremgår af bilag 2 - Areal hvor der sker renholdelse og vedligeholdelse af fællesarealer. Undtaget er de områder, hvor beboerne selv har vedligeholdelsesforpligtigelsen, f.eks.: egne haver altaner egne indgangspartier Renholdelse og vedligeholdelse Det er Fællesdriftens mål at fællesarealer fremstår pæne, renholdte og vedligeholdte efter et nærmere aftalt kvalitetsniveau med afdelingsbestyrelsen. Renholdelse og vedligeholdelse foregår efter en nærmere defineret plejeplan, som fremgår af bilag 3 - Plejeplan. Glatførebekæmpelse Vejrligsvagt og periode hvori der sker glatførebekæmpelse Der er etableret en vejrligsvagt i Lillerød Boligforening i perioden 15. november marts jævnfør lokalaftalen. Vejrligsvagten i Lillerød Boligforening går på skift i ejendomsfunktionærgruppen. Snerydning/saltning følger som minimum bestemmelserne i bekendtgørelsen for snerydning. Glatførebekæmpelse - hverdage På hverdage skal snerydning/saltning være påbegyndt senest kl. 7, medmindre der stadig er snefald. Fællesdriften vil påbegynde snerydning/saltning i så mange afdelinger som det er muligt. Dog er antallet af ejendomsfunktionærer ikke det samme som antallet af afdelinger, hvorfor der ikke kan påbegyndes snerydning i alle afdelinger på samme tidspunkt. Fællesdriften tilstræber, at imødekomme specifikke ønsker fra afdelingerne. Hvis der er ønsker som ikke kan imødekommes uden fordyrelse enten ved ekstra lønudbetaling til egne ansatte eller ved benyttelse af eksterne entreprenører til snerydning og saltning, vil udgiften hertil Side 5 af september 2013

6 blive pålagt de respektive afdelinger. Der skal i givet fald være truffet særskilte aftaler herom med de enkelte afdelinger. Fællesdriften forestår snerydning/saltning på alle hverdage inden for normal arbejdstid. Såfremt snerydning/saltning er påbegyndt inden for normal arbejdstid, fortsætter arbejdet indtil alle afdelinger er ryddet/saltet, også selvom arbejdet pågår udover normal arbejdstid. Opstår der behov for snerydning/saltning efter normal arbejdstid, vil der først blive ryddet/saltet næste morgen. Fællesdriften sikrer så vidt muligt forebyggende saltning inden arbejdstids ophør, såfremt der vurderes et behov for dette. Glatførebekæmpelse - weekender og helligdage I weekender og på helligdage skal snerydning/saltning være opstartet senest kl. 7, dog søndag senest kl. 8, medmindre der stadig er snefald. Fællesdriften påbegynder snerydning/saltning i så mange afdelinger som det er muligt. Dog er antallet af ejendomsfunktionærer ikke det samme som antallet af afdelinger, hvorfor der ikke kan påbegyndes snerydning i alle afdelinger på samme tidspunkt. Samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen og Fællesdriften Fast årlig markvandring Boligkontoret Danmarks driftschef planlægger og aftaler den årlige markvandring med afdelingsbestyrelserne. Markvandringen er første del af udarbejdelse af budget for den kommende periode med særlig fokus på vedligeholdelsesplaner. De individuelle aftaler med afdelingerne fremgår af bilag til denne serviceaftale, og ved de årlige markvandringer tages de op til behandling. Aftalerne ændres således ikke i perioderne mellem markvandringer. Ved den årlige markvandring foretages eventuelle ændringer i de individuelle aftaler, jf. bilag til serviceaftalen. Lillerød Boligforenings inspektør og den ejendomsfunktionær, der primært er tilknyttet den respektive afdeling, deltager ved markvandringen og i forberedelsen heraf. Driftschefen forbereder markvandringerne forinden og fremsender oplæg til afdelingsbestyrelserne, dels om de områder der foreslås besigtiget og dels de forhold, der er noteret i årets løb og som eventuel skal medtages i vedligeholdelsesplanen. Driftschefen skriver korte beslutningsreferater af markvandringer og eventuel tilretter serviceaftalens bilag i forhold til det aftalte. Referat og bilag skal fremsendes senest 8 hverdage efter markvandringen. Planlægning af kommende opgaver Forinden et budgetårs start udarbejdes en plan Aktivitetsliste - for iværksættelse af de aktiviteter, der er vedtaget som en del af driftsbudgetterne. Planen afstemmes med de enkelte afdelingsbestyrelser og specificeres som minimum i kvartaler. Planen beskriver, Side 6 af september 2013

7 hvornår arbejdet påtænkes igangsat og afsluttet, indenfor hvilken økonomi, samt en kort beskrivelse af proces. Planerne udarbejdes af driftschefen og inspektøren i et samarbejde. Planerne er styrende for arbejdstilrettelæggelsen og derfor i videst omfang forpligtende. Der kan dog løbende være ønsker til omprioriteringer, ligesom nye opgaver kan fremkomme. Planerne er ajourføres derfor i løbet af året i nødvendigt omfang. Ved indhentning af tilbud på indkøb og vedligeholdelsesopgaver skal de pågældende firmaer som hovedregel fremkomme med disse indenfor en tidsfrist på 14 dage. Afdelingsbestyrelsen skal modtage tilbud sammen med indstilling til valg heraf senest efter 5 arbejdsdage efter sidst modtagne tilbud, hvis der er truffet aftale herom med afdelingsbestyrelsen. Bestyrelsesmøder, afdelingsmøder og budgetmøder Ved deltagelse af ansatte i møder forudsættes det, at der er udarbejdet en dagsorden forinden mødet og der er et klart defineret formål med den ansattes deltagelse. Punkter som de ansatte skal deltage i lægges først på mødet, således at der gives mulighed for at de ansatte at forlade mødet herefter. Som hovedregel deltager der kun én ansat på et møde. Ved aftenmøder forstås møder, der påbegyndes efter kl mandag til fredag og som varer over en time. Møder, der er påbegyndt tidligere på dagen og som strækker sig indtil kl , er ikke at betragte som aftenmøder. Såfremt et sådant møde strækker sig ud over kl , er det at betragte som et aftenmøde. Fællesdriftens økonomi Der udarbejdes et separat regnskab for drift af fællesdriftens kontor. Udgiften fordeles efter antal boliger mellem alle de tilknyttede afdelinger, således at en andel vises i de enkelte afdelingers regnskaber under konto 114. Afdelinger med lokale ejendomskontorer afholder selv driftsudgifter hertil. Fordelingsnøgler Fællesudgifter og fordeling En række udgifter fordeles efter en fast fordelingsnøgle, hvor de enkelte afdelingers antal boliger ligger til grund for beregningen heraf. Bortset herfra er udgifter som direkte kan henføres til respektive afdelinger. Der er etableret to fordelingsnøgler, hvor den ene Fordelingsnøgle 1 omfatter alle de afdelinger som er tilknyttet Fællesdriften fuldt ud med ejendomsfunktionærer, og den anden fordelingsnøgle Fordelingsnøgle 2 omfatter alene de administrative og kontorholdsmæssige udgifter, afdelinger 1 5 er således omfattet af sidst nævnte fordelingsnøgle. Side 7 af september 2013

8 Fordelingsnøgle 1 Afdeling Antal boliger %-fordeling Møllevænget 51 7, Møllevænget 28 3, Møllevænget 28 3, Poppelgården 38 5, Ørnevang , Uglevang , Lindebakken , Frederiksborgvej 44 6, Linde Allé 7 0, Jægerhegnet 43 5, Kirsebærgården 24 3, Gl. Amtsvej 10 1, Violvej 7 0,97 Fordelingsnøgle 2 Afdeling Antal boliger %-fordeling Rosenvænget 12 1, Rosenvænget 10 1, Linde Allé 14 1, Kirkevænget 32 3, Rugvænget 35 4, Møllevænget 51 6, Møllevænget 28 3, Møllevænget 28 3, Poppelgården 38 4, Ørnevang , Uglevang , Lindebakken , Frederiksborgvej 44 5, Linde Allé 7 0, Jægerhegnet 43 5, Kirsebærgården 24 2, Gl. Amtsvej 10 1, Violvej 7 0,85 Side 8 af september 2013

9 Timer Der foretages ikke fordelinger efter timeregistreringer, men løbende følges op på om hvor vidt ressourcerne anvendes i overensstemmelse med fordelingsnøglerne, og dermed de enkelte afdelingers faktiske betaling. Ejendomsfunktionærernes timeforbrug i de enkelte afdelinger hænger således sammen med Fordelingsnøgle 1, og timerne fordeler sig således: Afdeling Timer/måned Møllevænget Møllevænget Møllevænget Poppelgården Ørnevang Uglevang Lindebakken Frederiksborgvej Linde Allé Jægerhegnet Kirsebærgården Gl. Amtsvej Violvej 14 Materiel Maskiner og større materiel For at sikre den mest rationelle anvendelse af større materiel skal der i højere grad anvendes fælles materiel på tværs af de afdelinger, som er tilknyttet Fællesdriften. Det skal dog sikres, at betaling i forhold til investeringer, vedligeholdelse og nyanskaffelser sker mellem afdelingerne i forhold til faktisk forbrug. I bilag til denne serviceaftale beskrives fælles anskaffelser, ejerskabet og fordeling af udgifter. Mindre materiel og værktøjer Mindre materiel og håndværkstøj indkøbes via Fællesdriften og fordeles som udgangspunkt efter Fordelingsnøgle 1. Dette materiel opbevares på det fælles ejendomskontor. Håndværksopgaver Det er målet, at gruppen af ejendomsfunktionærer bestrider en bred faglig- og håndværksmæssig baggrund, og det skal tilstræbes at disse kompetencer anvendes til udførelse af mindre håndværksmæssige opgaver. Den enkelte ejendomsfunktionær kan således have opgaver på tværs af afdelinger, alt efter opgavernes karakter. Det tilstræbes dog, at flere ejendomsfunktionærer læres op, således at flere kan løse de opgaver som forekommer ofte. Side 9 af september 2013

10 For afdelingerne 1 5 gælder, at der ikke via Fællesdriften er tilknyttet ejendomsfunktionærer. Afdelingerne kan dog opnå konkrete besparelser ved, at enkeltstående opgaver løses af ejendomsfunktionærer i Fællesdriften. Det sker efter konkrete aftaler mellem inspektøren og afdelingsbestyrelsen, og skal tage hensyn til ejendomsfunktionærerne primære arbejdsopgaver. Afdelingerne 1 5 skal betale de faktiske udgifter for ejendomsfunktionærerne, løn mv. Der beregnes en timetakst på 200 kr. (i 2013). Beløbet reguleres årligt i henhold til lønudvikling, dog minimum med 2 %. Beløbet vil indgå i den endelige lønfordeling mellem afdelingerne i forbindelse med årsregnskabets afslutning. Tilknytning af egne medarbejdere Både medarbejdere, beboervalgte og ikke mindst beboere har glæde af, at den enkelte ejendomsfunktionær er fast tilknyttet til én eller flere afdelinger. Oplevelsen af vores ejendomsfunktionær er vigtig, både i forhold til det gensidige kendskab til hinanden og til opgavernes løsning. Da medarbejderne i et vist omfang arbejder på tværs af afdelingerne, dels for at udføre mindre håndværksmæssige opgaver og for at være flere om løsning af opgaver, hvor det kan ske med fordel, er den enkelte dog ikke suveræn tilknyttet faste afdeling(er). Det skal dog tilstræbes, at minimum 80 % af den enkeltes tid er i faste afdeling(er). Større enkeltstående opgaver I forbindelse med planlægning af det kommende års arbejde, på baggrund af vedtagne driftsbudgetter, udarbejdes en liste over større enkeltstående opgaver, som kan løses af ejendomsfunktionærerne. Dette efter ønsker fra afdelingsbestyrelserne. Gennemførelse af disse opgaver afhænger dog af mængden af de daglige opgaver, og der synes særligt i vinterperioden at være en mulighed for at løse disse opgaver, forudsat at tiden ikke skal benyttes til glatførebekæmpelse i større omfang. Ferieafløsning Ejendomsfunktionærerne indgår i en fælles afløsning, hvor de sikres at der i ferieperioder er en nødvendig bemanding. Inspektøren vil inden ferieperiode udsende en separat information om ferieafholdelse og hvem der er afløser for hvem. Ligesom det tilsikres, at ferieafløsere har et nødvendigt kendskab til de givne områder. Inspektøren afløses i ferieperioder af én af ejendomsfunktionærerne typisk samme medarbejder fra gang til gang. Det tilstræbes også, at inspektør og driftschef holder ferie samtidig i begrænset omfang. Energistyring I de afdelinger, hvor der tilknyttet en varmecentral foretages systematiseret energistyring i et samarbejde med Boligkontoret Danmarks Energi & Miljøafdeling. Den løbende energistyring omhandler: Indsamling og validering af data Driftskontrol Overvågning og håndtering af fejl/alarmer Sparring i forhold langsigtet styring og energioptimering Side 10 af september 2013

11 Afdelingsbestyrelserne informeres månedligt om afdelingernes energiforburg. Det sker ved fremsendelse af energirapporter for de respektive afdelinger til afdelingsformændene. Side 11 af september 2013

12 Bilag 1 Basisopgaver Opgave Omfang Hvornår Renholdelse af affaldsrum Sortering af affald Fejning af fliser Vask af container Dagligt Vask af container sker efter behov Affaldsopsamling Papiropsamling m.v. 1 gange ugentlig fællesarealer Udendørsbelysning Kontrol og udskiftning af defekte lyskilder 1 gang ugentlig Side 12 af september 2013

13 Bilag 2 Areal hvor der sker renholdelse og vedligeholdelse af fællesarealer Her indsættes GIS oversigtskort hvor arealet er markeret Side 13 af september 2013

14 Bilag 3 Plejeplan Grønne områder omfatter alle områder i afdelingen, der er tilplantet med den hensigt at skabe grønne rekreative områder eller er tilplantet for at forskønne afdelingen. En afdeling kan arealmæssigt bestå af op til syv forskellige arealtyper: Græs Blomster Buske Hække & Hegn Træer Vandområder Belægninger Derudover er der ude inventar og installationer, som består i: Udendørsmøbler Belysning Legeplads Skilte Side 14 af september 2013

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Serviceaftale Afd. 4 Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Boligselskabet Strandparken Røjelskær 15, 2. Sal, 2840 Holte Telefon: 39 25 10 00_ E-mail:

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

Stillingsopslag vedr. ejendomsmester på Bispebjerg Bakke

Stillingsopslag vedr. ejendomsmester på Bispebjerg Bakke September 2014 Stillingsopslag vedr. ejendomsmester på Bispebjerg Bakke Afdeling 6-42 Bispebjerg Bakke søger til snarlig tiltrædelse en ny ejendomsmester. Bispebjerg Bakke er en almen boligafdeling med

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 9. december 2016 kl i Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 9. december 2016 kl i Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 13. december 2016 Bestyrelsesmøde fredag den 9. december 2016 kl. 15.00 i Vangkildegård. Deltagere: Bettina Hinrichsen, Jesper Stauning, Lena Monrad, Maria Larsen, Leif Larsen, Troels

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016 Afdelingsmøde Afdeling 4 mandag den 6. juni 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

OPSAMLING FRA CAFÉDEBAT PÅ KURSUSWEEKEND FOR AFDELINGSBESTYRELSES- OG REPRÆSENTANTSKABSMEDLEMMER I FÆLLESBO 2014.

OPSAMLING FRA CAFÉDEBAT PÅ KURSUSWEEKEND FOR AFDELINGSBESTYRELSES- OG REPRÆSENTANTSKABSMEDLEMMER I FÆLLESBO 2014. INDLEDNING Nedenstående materiale er en opsamling (udarbejdet af BL) af en brainstorm i forbindelse med en cafédebat på årets kursusweekend 2014 for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Afdeling Servicekoncept

Afdeling Servicekoncept Afdeling 0105 Servicekoncept Besluttet af Søren Østergaard / Henrik Tønnersen Den 21. november 2013 Hovedområde 5 Administrativt arbejde 14% Hovedområde 1. Renog vedligeholdelse inde 13% Hovedområde 4

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

AFDELING 6 LILLERØD BOLIGFORENING 31/

AFDELING 6 LILLERØD BOLIGFORENING 31/ AFDELING 6 LILLERØD BOLIGFORENING 31/8 2013. REFERAT FRA AFDELINGSBESTYRELSESMØDET DEN 29/8 2013 Til stede : Kurt Hansen (KH) - Jette Lambrecht (JL) - V.B.Larsen (VB). Afbud : Jette Petersen (JP). Øvrig

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 8

Beboermøde. Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering fra teamleder 7. Orientering om regnskabet 2014 8. Afdelingens

Læs mere

Pas på huslejen og bevar den gode service. Handleplan for AKB, København

Pas på huslejen og bevar den gode service. Handleplan for AKB, København Pas på huslejen og bevar den gode service Handleplan for AKB, København 2017-2020 Handleplan for AKB, København 2017-2020 Hvorfor en handleplan? I AKB, København vil vi passe på huslejen og bevare den

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Dommerparken 1-31. Servicekoncept. Besluttet af bestyrelsen 2013. Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved

Dommerparken 1-31. Servicekoncept. Besluttet af bestyrelsen 2013. Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved Dommerparken 1-31 Servicekoncept Besluttet af bestyrelsen 2013 1 Hovedområde 1. Renog vedligeholdelse inde 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 30% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse ude 29% Hovedområde

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Besluttet af: Afdelingsbestyrelsen Bispeparken Den 26. januar Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved

Besluttet af: Afdelingsbestyrelsen Bispeparken Den 26. januar Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved Besluttet af: Afdelingsbestyrelsen Bispeparken Den 26. januar 2016 1 Hovedområde 4 Beboerservice 7% Hovedområde 3 Affaldshåndtering 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 7% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Egeparken 1 Beslutningsreferat af møde d kl. 18:00 i Bestyrelseslokalet

Afdelingsbestyrelsesmøde i Egeparken 1 Beslutningsreferat af møde d kl. 18:00 i Bestyrelseslokalet Afdelingsbestyrelsesmøde i Egeparken 1 Beslutningsreferat af møde d. 12-06-2017 kl. 18:00 i Bestyrelseslokalet Fremmødte: Diana Andersen-Alstrup, Helle Thorup Laursen, Henning Petersen, Linda Hansen, Michel

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Afdelingsmøde - Afdeling 1. mandag d. 25. april 2016

Afdelingsmøde - Afdeling 1. mandag d. 25. april 2016 Afdelingsmøde - Afdeling 1 mandag d. 25. april 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 6. onsdag den 20. april 2016

Afdelingsmøde Afdeling 6. onsdag den 20. april 2016 Afdelingsmøde Afdeling 6 onsdag den 20. april 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver.

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver. 1 Udkast til revideret Serviceaftale 2013 til diskussion på bestyrelsesmøde 9. januar 2013 Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Udlicitering i den almene boligsektor

Udlicitering i den almene boligsektor 1 Udlicitering i den almene boligsektor Den almene boligsektor - Struktur Boligselskabernes Landsforening (BL) 700 boligselskaber (boligorganisationer) 8.000 boligafdelinger (økonomisk enhed) 541.000 boliger

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerlauget Ishøj Centrums bestyrelse og forretningsudvalg

Forretningsorden for Grundejerlauget Ishøj Centrums bestyrelse og forretningsudvalg Forretningsorden for Grundejerlauget Ishøj Centrums bestyrelse og forretningsudvalg Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Omfang.... 1 3. Ansvar.... 1 4. Grundejerlauget... 2 4.1 Afholdelse af møder...

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved

Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober 2013 1 Hovedområde 4 Beboerservice 7% Hovedområde 3 Affaldshåndtering 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 7% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse ude 32% Hovedområde

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl BELLAHØJ FÆLLES HAVE Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer 18.04.2016 Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl 1. Møde med driftspersonale for gennemgang af processen 2. Gennemgang af

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken. REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet

Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken. REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet Åbning: Der blev indkaldt til møde d. 25.05.2015 af Nanna Nielsen i henhold til tidligere aftalt dato Sendt til: Ilse

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 1 til afdelingsbestyrelserne: Ejendomsinspektørernes opgaver i DUAB s afdelinger

DUAB-retningslinie nr. 1 til afdelingsbestyrelserne: Ejendomsinspektørernes opgaver i DUAB s afdelinger Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 1 til afdelingsbestyrelserne: Ejendomsinspektørernes opgaver i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

KODEKS FOR SAMARBEJDE FÆLLES MÅL BAGGRUND

KODEKS FOR SAMARBEJDE FÆLLES MÅL BAGGRUND OLLER, ESPEKT G TILLID BAGGRUND 3B s organisationsbestyrelse nedsatte i efteråret 2016 en række opgavegrupper i forbindelse med strategien 3B Sammen mod 2020. Opgavegrupperne består af beboere, medlemmer

Læs mere

AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021

AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021 AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021 1 PARTERNE: Mellem og IP Administration A/S Frederiksberg Allé 15-17 1820 Frederiksberg C (I det følgende kaldet IP) AB Grønneport Beliggende

Læs mere

Etablering af et lokalt servicecenter og samdrift... 2

Etablering af et lokalt servicecenter og samdrift... 2 Skagen Ældreboligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. maj 2014 kl. 15.00 i Aktivet, Stationsvej 11 C, 9982 Ålbæk Side 1 Etablering af et lokalt servicecenter og

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Udkast til 12.03.2008

Udkast til 12.03.2008 Udkast til 12.03.2008 AFTALE MELLEM Børne & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard

Læs mere

Samdrift i Urbanplanen

Samdrift i Urbanplanen Samdrift i Urbanplanen Morten Boje Administrerende direktør Boligforeningen 3B Samdrift i Urbanplanen Samdrift i 3B Urbanplanen Processen mod fremdrift Organisering af samdriften Gevinster Refleksioner

Læs mere

Effektiv drift. En effektiviseringscase. Comwell, Roskilde 27. Maj 2015. Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef

Effektiv drift. En effektiviseringscase. Comwell, Roskilde 27. Maj 2015. Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef Effektiv drift En effektiviseringscase Comwell, Roskilde 27. Maj 2015 Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef Ambition - Forretningsmål Administration gns. 20 procent billigere Dertil besparelser i driften

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Boligselskabet Strandparken Effektiv drift

Boligselskabet Strandparken Effektiv drift Boligselskabet Strandparken Effektiv drift Kære bestyrelsesmedlemmer, Følgende er en kort gennemgang af driftsprojektet i Strandparken. Der evalueres på processen og på de fastsatte målsætninger og handlinger,

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 10. marts 2014 kl på Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, Haderslev.

Indkaldelse til ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 10. marts 2014 kl på Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, Haderslev. Haderslev Boligselskab Indkaldelse til ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 10. marts 2014 kl. 17.00 på Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, Haderslev. Husk evt. afbud til Tina Schmidt på

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

April 2008 TELEFONPOLITIK

April 2008 TELEFONPOLITIK April 2008 TELEFONPOLITIK Indhold: 1. Målsætning 2. Hvem er omfattet af telefonpolitikken 3. Hvad kan borgeren forvente - Tilgængelighed - God Service - Telefon- og ekspeditionstid - Telefonsvarer 4. Telefonkulturen

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO

Boligforeningen ØsterBO Boligforeningen ØsterBO Omstrukturering af driften For en mere effektiv drift V/ Helle Friis Jensen, Driftschef, Boligforeningen ØsterBO D. 28.09.15 Boligforeningen ØsterBO Hvem er vi? 3200 Lejemål Heraf

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Dagsorden: Domea Boligcenter Høje Taastrup, den 1. juli Deltagere. Fra Domea Fredensborg. Kirsten Malinovsky. Fra Domea

Dagsorden: Domea Boligcenter Høje Taastrup, den 1. juli Deltagere. Fra Domea Fredensborg. Kirsten Malinovsky. Fra Domea Boligselskabet Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 12 i fælleshuset på Baunebjergvej 11, 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

INDBYDELSE til dialogmøde

INDBYDELSE til dialogmøde INDBYDELSE til dialogmøde I kantinen på Brendstrupgårdsvej 7 MANDAG DEN 24. OKTOBER 2016, KL. 18.30-20.00. Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og sandwich 2. Nyt fra organisationsbestyrelsen 3. Oplæg fra

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

SMS-Service/nyhedsbrev

SMS-Service/nyhedsbrev WWW.AFD127.DK Her kan man finde informationer om bestyrelsen, referater fra bestyrelsesmøder, leje af beboerlokalet, ejendomskontoret på Jagtvej 113 og meget andet. SMS-Service/nyhedsbrev Scan QR-stregkoden

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Bilag 3a Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Delaftale 3 Indhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 2

Læs mere

Servicekonceptet. servicekonceptet 1

Servicekonceptet. servicekonceptet 1 Servicekonceptet servicekonceptet 1 Servicekoncept Det er afdelingsbestyrelsens ansvar at sikre, at ejendomskontoret er bekendt med beboernes ønsker til ren- og vedligeholdelsen på afdelingens inde- og

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Referat af beboermødet, afholdt mandag den 21. januar 2013, i afd. 9 Poppelgården 3-13, 3450 Allerød

Referat af beboermødet, afholdt mandag den 21. januar 2013, i afd. 9 Poppelgården 3-13, 3450 Allerød Referat af beboermødet, afholdt mandag den 21. januar 2013, i afd. 9 Poppelgården 3-13, 3450 Allerød Valg af dirigent Det blev driftschef Svend Aage Hansen, som kunne konstatere, at indkaldelsen var sket

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 26.08.2011 LLR/SA Referat Den 25. august 2011 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 59 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl.

Læs mere

Fordeling af udgifter mellem kommunen og de almene boligafdelinger

Fordeling af udgifter mellem kommunen og de almene boligafdelinger GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Anlæg og Regnskab Bilag 6 Fordeling af udgifter mellem kommunen og de almene boligafdelinger En almen boligafdeling er en selvstændig økonomisk enhed, som

Læs mere

En innovativ vej til effektiv drift

En innovativ vej til effektiv drift En innovativ vej til effektiv drift Boligkontoret Danmark Ida Ravnholdt Poulsen Maj 2015 Introduktion Ida Ravnholdt Poulsen Ansat i Sekretariatet i Boligkontoret Danmark Projektleder på projektet En innovativ

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

EJERFORENINGEN BYPORTEN

EJERFORENINGEN BYPORTEN Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. december 2011 Deltagere fra Bestyrelsen: Brian Rømer Michael Rolin Carsten Uhre Peter Mering Øvrige deltagere: Allan Jørgensen, Datea Finn Leth, Datea Sisse Veje, Datea Marianne

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT KONFERENCE 28. SEPTEMBER 2015 BOLIGKONTORET DANMARK KLAUS KRAMSHØJ, SENIORKONSULENT IDA RAVNHOLDT POULSEN, PROJEKTLEDER En innovativ vej til effektiv drift Udlændinge-,

Læs mere

EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ INFORMATIONSGUIDE

EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ INFORMATIONSGUIDE EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 INFORMATIONSGUIDE 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Husorden side 4-5 Praktiske oplysninger side 5-10 Oversigt over bilag side 10 2 Indledning Nye ejere bydes velkommen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Anemonevej

Afdelingsbestyrelsen Anemonevej Bestyrelsesmøde onsdag den 10. August 2016. Fremmødte: Tove Pedersen, Grethe Jørgensen og Gitte Væggemose Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 17. maj 2016 2. Orientering siden sidst 3. Aktivitetsskemaet

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Røde Kro. budget for år 2014 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Røde Kro. budget for år 2014 i sammendrag Huslejebudget - forslag Røde Kro budget for år 2014 i sammendrag 1.55 Røde Kro Lejeændring 1. januar 2014 Lejeændring i % Årlig lejeændring i kr./m²: Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2014 Familieboliger

Læs mere

UDKAST AFTALE. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup CVR. nr.: 10 86 61 11 (i det følgende kaldet Vestforbrænding)

UDKAST AFTALE. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup CVR. nr.: 10 86 61 11 (i det følgende kaldet Vestforbrænding) UDKAST AFTALE Mellem undertegnede parter I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup CVR. nr.: 10 86 61 11 (i det følgende kaldet Vestforbrænding) og Frederikssund Kommune Rådhuset, Torvet 2 3600

Læs mere

Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt

Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt affaldssystem Forslag til afdelingsmøde i Voldparken den

Læs mere

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen.

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg mellem Assens Kommune (udlejer) Rådhus Allé 5 5610 Assens og Glamsdalens Idrætsefterskole (lejer) Langbygårdsvej 86 5620 Glamsbjerg

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag budget for år 2013 i sammendrag Afdelingsmødet torsdag den 20. september, kl. 19.00 Støberiet, Blågårds Plads 5, 3. sal Punkt 7 s driftsbudget 2013 1.85 Lejeændring 1. januar 2013

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 24. april 2013 Året der er gået har været et roligt år hvor der mest har været fokus på at få afsluttet

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Referat ordinært afdelingsmøde afholdt torsdag den 18. oktober 2012 kl. 16:30 i fælleslokalet beliggende Bragesvej, Væggerløse.

Læs mere

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S SERVICEAFTALE Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S Mellem Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 c/o Datea Gl. Lundtoftevej 7 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere