Serviceaftale. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Lillerød Boligforening.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceaftale. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Lillerød Boligforening."

Transkript

1 Serviceaftale Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Lillerød Boligforening.

2 Indhold Formål... 3 Daglig drift og service... 3 Ledelse... 3 Basisopgaver... 3 Servicering af beboere... 3 Beboerserviceopgaver... 4 Respons tid på henvendelser til Fællesdriften... 4 Respons tid på udførelse af opgaver... 4 Kontaktoplysninger og åbningstid... 4 Akut behov for hjælp... 5 Grønne områder... 5 Glatførebekæmpelse... 5 Vejrligsvagt og periode hvori der sker glatførebekæmpelse... 5 Glatførebekæmpelse - hverdage... 5 Glatførebekæmpelse - weekender og helligdage... 6 Samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen og Fællesdriften... 6 Fast årlig markvandring... 6 Planlægning af kommende opgaver... 6 Bestyrelsesmøder, afdelingsmøder og budgetmøder... 7 Fællesdriftens økonomi... 7 Fordelingsnøgler... 7 Fællesudgifter og fordeling... 7 Fordelingsnøgle Fordelingsnøgle Timer... 9 Materiel... 9 Maskiner og større materiel... 9 Mindre materiel og værktøjer... 9 Håndværksopgaver... 9 Tilknytning af egne medarbejdere Ferieafløsning Energistyring Bilag 1 Basisopgaver Bilag 2 Areal hvor der sker renholdelse og vedligeholdelse af fællesarealer Bilag 3 Plejeplan Side 2 af september 2013

3 Formål Fællesdriften mellem flere afdelinger har til formål, at optimere ressourcerne og præstere den bedste servicering indenfor de givne rammer. Serviceaftalen sætter en fælles ramme for den service der leveres af Fællesdriften. Aftalen er således et gensidigt værktøj, både mellem de tilknyttede afdelinger og mellem fællesdriftens ledelse og afdelingsbestyrelserne med henblik på en forventningsafstemning af serviceringen og samarbejdet. Serviceaftalen er delt op. Selve aftalen omhandler fælles forhold, og i bilag er individuelle aftaler for helt specifikke afdelingsforhold. Serviceaftalen behandles og tilsluttes af de tilknyttede afdelinger i forbindelse med formandsmøderne, ligesom forhold omkring fællesdriften, der har interesse for flere, drøftes i dette forum. Aftalen evalueres hvert andet år, dog første gang efter første driftsår (i 2014). Tilknytning til fællesdriften er på to niveauer, idet afdelingerne 1 5 alene er tilknyttet den administrative ressource. Der er i afdelingerne 1 5 derved ikke tilknyttede ejendomsfunktionærer, da funktionen og opgaverne varetages af de respektive afdelingsformænd. Daglig drift og service I den daglige drift skelnes der mellem basisopgaver, som almindelig renholdelse af fællesarealer, servicering af beboere, udbedring af fejl og mangler i boligerne. Cirka 80 % af tiden benyttes til løsning af basisopgaver. De resterende 20 % af tiden benyttes til enkeltstående driftsopgaver, som mindre håndværksmæssige opgaver, praktiske opgaver ved beboeraktiviteter. Ledelse Den daglige ledelse af Fællesdriften varetages af Boligkontoret Danmarks driftschef og Lillerød Boligforenings inspektør. Driftschefen har det overordnede ledelsesansvar. De ansatte i Lillerød Boligforening refererer direkte til driftschefen i personale- og ansættelsesmæssige forhold. Inspektøren har det faglige ledelsesansvar for Fællesdriften og opgaveløsningen, og det påhviler inspektøren at varetage de fælles anliggender i henhold til nærværende serviceaftale og godkendte driftsbudgetter. Basisopgaver Basisopgaverne der løses af Fællesdriften er beskrevet i bilag 1 - Basisopgaver. Servicering af beboere De opgaver der opstår løbende, blandt andet de opgaver der indmeldes af beboere, planlægges også. Det betyder, at opgaver ud over basisopgaver, ikke nødvendigvis udføres samme dag, som de indmeldes, men at ensartede opgaver planlægges samlet. Side 3 af september 2013

4 Akutte opståede opgaver løses dog med det samme, evt. i samarbejde med en håndværker. Beboerserviceopgaver ekspedition af beboere i kontorets åbningstid besvarelse af s ekspedition af telefoner besigtigelse af defekte installationer, skader og mangler udførelse af reparationer og håndværksmæssige opgaver rekvirere håndværkere hjælp og rådgivning til beboere i "gør det selv aktiviteter" udlejning af festlokale udskiftning af navneskilte fremvisning af ledige boliger Respons tid på henvendelser til Fællesdriften telefoner besvares altid i kontorets åbningstid indtalte telefonbeskeder behandles hurtigst muligt, og senest næste hverdags morgen mails bekræftes altid modtaget hurtigst muligt, og senest næste hverdags morgen Respons tid på udførelse af opgaver Ved henvendelser om driftsforhold i boligerne vurderer Fællesdriften om der skal søges en udbedring straks enten ved egne ansatte eller ved eksterne håndværkere. Det gælder, at udbedring af driftsforhold i boligerne sker indenfor 3 hverdage efter henvendelse. Kontaktoplysninger og åbningstid Fællesdriften har dagligt åbent for både telefonisk og personlig henvendelse på nedenstående tidspunkter: Personlig henvendelse: Mandag - fredag mellem kl. 09:00-09:30. Onsdag tillige kl. 16:00-17:00 Fællesdriften, Uglevang 42 i kælderen, 3450 Allerød. Telefonisk henvendelse på telefon : Mandag - fredag mellem kl. 08:00-09:00 og mandag til torsdag Kl. 14:00-15:00 Udenfor ovenstående tider kan der indtales besked på telefonsvareren. Send en Du er også velkommen til at sende en på Alle henvendelser om daglige driftsforhold skal ske til fællesdriftens kontor i åbningstiden eller på fællesdriftens , for derved at sikre registrering og opfølgning et sted. Henvendelser fra afdelingsformænd om driftsforhold, der vedrører fælles anliggender i afdelingen kan ske til inspektør og driftschef, også uden for åbningstiden, enten ved telefonisk Side 4 af september 2013

5 kontakt til mobiltelefoner eller ved til de pågældendes mailadresser. Henvendelser tilstræbes, at blive besvaret hurtigst muligt og senest indenfor 2 hverdage. Akut behov for hjælp Er der akut behov for hjælp henvises til akutlister, som er tilgængelige på opslagstavler i trappeopgange, vaskerier og kældergange. Håndværkere på akutlisten må udelukkende rekvireres, såfremt der er tale om et absolut akut behov og såfremt en udbedring ikke kan vente til førstkommende hverdag. Konstateres det at en håndværker er tilkaldt uberettiget, vil regningen blive sendt videre til beboeren. Fællesdriften tilsikrer ved indgåelse af skriftlige aftaler, at håndværkere på akutlisten alene rykker ud på akutte opgaver. Håndværkerne er således også instrueret i, at spørge ind om de konkrete henvendelser og vurdere disses karakter. Grønne områder Det areal hvor der foretages renholdelse, vedligeholdelse og glatførebekæmpelse fremgår af bilag 2 - Areal hvor der sker renholdelse og vedligeholdelse af fællesarealer. Undtaget er de områder, hvor beboerne selv har vedligeholdelsesforpligtigelsen, f.eks.: egne haver altaner egne indgangspartier Renholdelse og vedligeholdelse Det er Fællesdriftens mål at fællesarealer fremstår pæne, renholdte og vedligeholdte efter et nærmere aftalt kvalitetsniveau med afdelingsbestyrelsen. Renholdelse og vedligeholdelse foregår efter en nærmere defineret plejeplan, som fremgår af bilag 3 - Plejeplan. Glatførebekæmpelse Vejrligsvagt og periode hvori der sker glatførebekæmpelse Der er etableret en vejrligsvagt i Lillerød Boligforening i perioden 15. november marts jævnfør lokalaftalen. Vejrligsvagten i Lillerød Boligforening går på skift i ejendomsfunktionærgruppen. Snerydning/saltning følger som minimum bestemmelserne i bekendtgørelsen for snerydning. Glatførebekæmpelse - hverdage På hverdage skal snerydning/saltning være påbegyndt senest kl. 7, medmindre der stadig er snefald. Fællesdriften vil påbegynde snerydning/saltning i så mange afdelinger som det er muligt. Dog er antallet af ejendomsfunktionærer ikke det samme som antallet af afdelinger, hvorfor der ikke kan påbegyndes snerydning i alle afdelinger på samme tidspunkt. Fællesdriften tilstræber, at imødekomme specifikke ønsker fra afdelingerne. Hvis der er ønsker som ikke kan imødekommes uden fordyrelse enten ved ekstra lønudbetaling til egne ansatte eller ved benyttelse af eksterne entreprenører til snerydning og saltning, vil udgiften hertil Side 5 af september 2013

6 blive pålagt de respektive afdelinger. Der skal i givet fald være truffet særskilte aftaler herom med de enkelte afdelinger. Fællesdriften forestår snerydning/saltning på alle hverdage inden for normal arbejdstid. Såfremt snerydning/saltning er påbegyndt inden for normal arbejdstid, fortsætter arbejdet indtil alle afdelinger er ryddet/saltet, også selvom arbejdet pågår udover normal arbejdstid. Opstår der behov for snerydning/saltning efter normal arbejdstid, vil der først blive ryddet/saltet næste morgen. Fællesdriften sikrer så vidt muligt forebyggende saltning inden arbejdstids ophør, såfremt der vurderes et behov for dette. Glatførebekæmpelse - weekender og helligdage I weekender og på helligdage skal snerydning/saltning være opstartet senest kl. 7, dog søndag senest kl. 8, medmindre der stadig er snefald. Fællesdriften påbegynder snerydning/saltning i så mange afdelinger som det er muligt. Dog er antallet af ejendomsfunktionærer ikke det samme som antallet af afdelinger, hvorfor der ikke kan påbegyndes snerydning i alle afdelinger på samme tidspunkt. Samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen og Fællesdriften Fast årlig markvandring Boligkontoret Danmarks driftschef planlægger og aftaler den årlige markvandring med afdelingsbestyrelserne. Markvandringen er første del af udarbejdelse af budget for den kommende periode med særlig fokus på vedligeholdelsesplaner. De individuelle aftaler med afdelingerne fremgår af bilag til denne serviceaftale, og ved de årlige markvandringer tages de op til behandling. Aftalerne ændres således ikke i perioderne mellem markvandringer. Ved den årlige markvandring foretages eventuelle ændringer i de individuelle aftaler, jf. bilag til serviceaftalen. Lillerød Boligforenings inspektør og den ejendomsfunktionær, der primært er tilknyttet den respektive afdeling, deltager ved markvandringen og i forberedelsen heraf. Driftschefen forbereder markvandringerne forinden og fremsender oplæg til afdelingsbestyrelserne, dels om de områder der foreslås besigtiget og dels de forhold, der er noteret i årets løb og som eventuel skal medtages i vedligeholdelsesplanen. Driftschefen skriver korte beslutningsreferater af markvandringer og eventuel tilretter serviceaftalens bilag i forhold til det aftalte. Referat og bilag skal fremsendes senest 8 hverdage efter markvandringen. Planlægning af kommende opgaver Forinden et budgetårs start udarbejdes en plan Aktivitetsliste - for iværksættelse af de aktiviteter, der er vedtaget som en del af driftsbudgetterne. Planen afstemmes med de enkelte afdelingsbestyrelser og specificeres som minimum i kvartaler. Planen beskriver, Side 6 af september 2013

7 hvornår arbejdet påtænkes igangsat og afsluttet, indenfor hvilken økonomi, samt en kort beskrivelse af proces. Planerne udarbejdes af driftschefen og inspektøren i et samarbejde. Planerne er styrende for arbejdstilrettelæggelsen og derfor i videst omfang forpligtende. Der kan dog løbende være ønsker til omprioriteringer, ligesom nye opgaver kan fremkomme. Planerne er ajourføres derfor i løbet af året i nødvendigt omfang. Ved indhentning af tilbud på indkøb og vedligeholdelsesopgaver skal de pågældende firmaer som hovedregel fremkomme med disse indenfor en tidsfrist på 14 dage. Afdelingsbestyrelsen skal modtage tilbud sammen med indstilling til valg heraf senest efter 5 arbejdsdage efter sidst modtagne tilbud, hvis der er truffet aftale herom med afdelingsbestyrelsen. Bestyrelsesmøder, afdelingsmøder og budgetmøder Ved deltagelse af ansatte i møder forudsættes det, at der er udarbejdet en dagsorden forinden mødet og der er et klart defineret formål med den ansattes deltagelse. Punkter som de ansatte skal deltage i lægges først på mødet, således at der gives mulighed for at de ansatte at forlade mødet herefter. Som hovedregel deltager der kun én ansat på et møde. Ved aftenmøder forstås møder, der påbegyndes efter kl mandag til fredag og som varer over en time. Møder, der er påbegyndt tidligere på dagen og som strækker sig indtil kl , er ikke at betragte som aftenmøder. Såfremt et sådant møde strækker sig ud over kl , er det at betragte som et aftenmøde. Fællesdriftens økonomi Der udarbejdes et separat regnskab for drift af fællesdriftens kontor. Udgiften fordeles efter antal boliger mellem alle de tilknyttede afdelinger, således at en andel vises i de enkelte afdelingers regnskaber under konto 114. Afdelinger med lokale ejendomskontorer afholder selv driftsudgifter hertil. Fordelingsnøgler Fællesudgifter og fordeling En række udgifter fordeles efter en fast fordelingsnøgle, hvor de enkelte afdelingers antal boliger ligger til grund for beregningen heraf. Bortset herfra er udgifter som direkte kan henføres til respektive afdelinger. Der er etableret to fordelingsnøgler, hvor den ene Fordelingsnøgle 1 omfatter alle de afdelinger som er tilknyttet Fællesdriften fuldt ud med ejendomsfunktionærer, og den anden fordelingsnøgle Fordelingsnøgle 2 omfatter alene de administrative og kontorholdsmæssige udgifter, afdelinger 1 5 er således omfattet af sidst nævnte fordelingsnøgle. Side 7 af september 2013

8 Fordelingsnøgle 1 Afdeling Antal boliger %-fordeling Møllevænget 51 7, Møllevænget 28 3, Møllevænget 28 3, Poppelgården 38 5, Ørnevang , Uglevang , Lindebakken , Frederiksborgvej 44 6, Linde Allé 7 0, Jægerhegnet 43 5, Kirsebærgården 24 3, Gl. Amtsvej 10 1, Violvej 7 0,97 Fordelingsnøgle 2 Afdeling Antal boliger %-fordeling Rosenvænget 12 1, Rosenvænget 10 1, Linde Allé 14 1, Kirkevænget 32 3, Rugvænget 35 4, Møllevænget 51 6, Møllevænget 28 3, Møllevænget 28 3, Poppelgården 38 4, Ørnevang , Uglevang , Lindebakken , Frederiksborgvej 44 5, Linde Allé 7 0, Jægerhegnet 43 5, Kirsebærgården 24 2, Gl. Amtsvej 10 1, Violvej 7 0,85 Side 8 af september 2013

9 Timer Der foretages ikke fordelinger efter timeregistreringer, men løbende følges op på om hvor vidt ressourcerne anvendes i overensstemmelse med fordelingsnøglerne, og dermed de enkelte afdelingers faktiske betaling. Ejendomsfunktionærernes timeforbrug i de enkelte afdelinger hænger således sammen med Fordelingsnøgle 1, og timerne fordeler sig således: Afdeling Timer/måned Møllevænget Møllevænget Møllevænget Poppelgården Ørnevang Uglevang Lindebakken Frederiksborgvej Linde Allé Jægerhegnet Kirsebærgården Gl. Amtsvej Violvej 14 Materiel Maskiner og større materiel For at sikre den mest rationelle anvendelse af større materiel skal der i højere grad anvendes fælles materiel på tværs af de afdelinger, som er tilknyttet Fællesdriften. Det skal dog sikres, at betaling i forhold til investeringer, vedligeholdelse og nyanskaffelser sker mellem afdelingerne i forhold til faktisk forbrug. I bilag til denne serviceaftale beskrives fælles anskaffelser, ejerskabet og fordeling af udgifter. Mindre materiel og værktøjer Mindre materiel og håndværkstøj indkøbes via Fællesdriften og fordeles som udgangspunkt efter Fordelingsnøgle 1. Dette materiel opbevares på det fælles ejendomskontor. Håndværksopgaver Det er målet, at gruppen af ejendomsfunktionærer bestrider en bred faglig- og håndværksmæssig baggrund, og det skal tilstræbes at disse kompetencer anvendes til udførelse af mindre håndværksmæssige opgaver. Den enkelte ejendomsfunktionær kan således have opgaver på tværs af afdelinger, alt efter opgavernes karakter. Det tilstræbes dog, at flere ejendomsfunktionærer læres op, således at flere kan løse de opgaver som forekommer ofte. Side 9 af september 2013

10 For afdelingerne 1 5 gælder, at der ikke via Fællesdriften er tilknyttet ejendomsfunktionærer. Afdelingerne kan dog opnå konkrete besparelser ved, at enkeltstående opgaver løses af ejendomsfunktionærer i Fællesdriften. Det sker efter konkrete aftaler mellem inspektøren og afdelingsbestyrelsen, og skal tage hensyn til ejendomsfunktionærerne primære arbejdsopgaver. Afdelingerne 1 5 skal betale de faktiske udgifter for ejendomsfunktionærerne, løn mv. Der beregnes en timetakst på 200 kr. (i 2013). Beløbet reguleres årligt i henhold til lønudvikling, dog minimum med 2 %. Beløbet vil indgå i den endelige lønfordeling mellem afdelingerne i forbindelse med årsregnskabets afslutning. Tilknytning af egne medarbejdere Både medarbejdere, beboervalgte og ikke mindst beboere har glæde af, at den enkelte ejendomsfunktionær er fast tilknyttet til én eller flere afdelinger. Oplevelsen af vores ejendomsfunktionær er vigtig, både i forhold til det gensidige kendskab til hinanden og til opgavernes løsning. Da medarbejderne i et vist omfang arbejder på tværs af afdelingerne, dels for at udføre mindre håndværksmæssige opgaver og for at være flere om løsning af opgaver, hvor det kan ske med fordel, er den enkelte dog ikke suveræn tilknyttet faste afdeling(er). Det skal dog tilstræbes, at minimum 80 % af den enkeltes tid er i faste afdeling(er). Større enkeltstående opgaver I forbindelse med planlægning af det kommende års arbejde, på baggrund af vedtagne driftsbudgetter, udarbejdes en liste over større enkeltstående opgaver, som kan løses af ejendomsfunktionærerne. Dette efter ønsker fra afdelingsbestyrelserne. Gennemførelse af disse opgaver afhænger dog af mængden af de daglige opgaver, og der synes særligt i vinterperioden at være en mulighed for at løse disse opgaver, forudsat at tiden ikke skal benyttes til glatførebekæmpelse i større omfang. Ferieafløsning Ejendomsfunktionærerne indgår i en fælles afløsning, hvor de sikres at der i ferieperioder er en nødvendig bemanding. Inspektøren vil inden ferieperiode udsende en separat information om ferieafholdelse og hvem der er afløser for hvem. Ligesom det tilsikres, at ferieafløsere har et nødvendigt kendskab til de givne områder. Inspektøren afløses i ferieperioder af én af ejendomsfunktionærerne typisk samme medarbejder fra gang til gang. Det tilstræbes også, at inspektør og driftschef holder ferie samtidig i begrænset omfang. Energistyring I de afdelinger, hvor der tilknyttet en varmecentral foretages systematiseret energistyring i et samarbejde med Boligkontoret Danmarks Energi & Miljøafdeling. Den løbende energistyring omhandler: Indsamling og validering af data Driftskontrol Overvågning og håndtering af fejl/alarmer Sparring i forhold langsigtet styring og energioptimering Side 10 af september 2013

11 Afdelingsbestyrelserne informeres månedligt om afdelingernes energiforburg. Det sker ved fremsendelse af energirapporter for de respektive afdelinger til afdelingsformændene. Side 11 af september 2013

12 Bilag 1 Basisopgaver Opgave Omfang Hvornår Renholdelse af affaldsrum Sortering af affald Fejning af fliser Vask af container Dagligt Vask af container sker efter behov Affaldsopsamling Papiropsamling m.v. 1 gange ugentlig fællesarealer Udendørsbelysning Kontrol og udskiftning af defekte lyskilder 1 gang ugentlig Side 12 af september 2013

13 Bilag 2 Areal hvor der sker renholdelse og vedligeholdelse af fællesarealer Her indsættes GIS oversigtskort hvor arealet er markeret Side 13 af september 2013

14 Bilag 3 Plejeplan Grønne områder omfatter alle områder i afdelingen, der er tilplantet med den hensigt at skabe grønne rekreative områder eller er tilplantet for at forskønne afdelingen. En afdeling kan arealmæssigt bestå af op til syv forskellige arealtyper: Græs Blomster Buske Hække & Hegn Træer Vandområder Belægninger Derudover er der ude inventar og installationer, som består i: Udendørsmøbler Belysning Legeplads Skilte Side 14 af september 2013

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Serviceaftale Afd. 4 Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Boligselskabet Strandparken Røjelskær 15, 2. Sal, 2840 Holte Telefon: 39 25 10 00_ E-mail:

Læs mere

Hovedbestyrelse Referat - møde den 7. oktober 2014

Hovedbestyrelse Referat - møde den 7. oktober 2014 Hovedbestyrelse Referat - møde den 7. oktober 2014 Deltagere: Jeanette Oxfeldt Nordenkvist Braae, formand Gert Fris, næstformand Ella Pedersen Erik Ravn Jette Jungersen Leif Boyer Michael Petersen Ole

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Denne pjece henvender sig både til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, og til dem som er mere garvede i faget. Hvis du er nyvalgt afdelingsbestyrelsesmedlem, ved du sandsynligvis

Læs mere

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Tilsyn i praksis - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Socialt Udviklingscenter SUS 2010 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Den

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

Kravspecifikation Administration og drift af ældre- og plejeboliger

Kravspecifikation Administration og drift af ældre- og plejeboliger Administration og drift af ældre- og plejeboliger i Allerød og Gribskov kommuner Kravspecifikation Administration og drift af ældre- og plejeboliger Titel: Kravspecifikation 17. september 2013 Side 1 af

Læs mere

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab Side 1/39 Personale håndbog Sundby-Hvorup Boligselskab Designmanual for Sundby-Hvorup Boligforening 2011 Indledning 4 Personalehåndbogen 4 Side 2/39 Sundby-Hvorup Boligselskab 5 Vision, mission og værdier

Læs mere

Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015

Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015 Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015 Deltagere: Birthe Petersen, formand Gert Fris, næstformand Ella Pedersen Jette Jungersen Leif Boyer Michael Petersen Ole Pedersen Simone Christensen Steen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Sagsbehandlerhåndbog - godkendelse af praktiksteder til detailhandelsuddannelserne

Sagsbehandlerhåndbog - godkendelse af praktiksteder til detailhandelsuddannelserne Sagsbehandlerhåndbog - godkendelse af praktiksteder til detailhandelsuddannelserne Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Uddannelsesnævnet Vesterbrogade 6 D, 4. 1620 København V Tlf: 33366600

Læs mere

Ministerialtidende. 2012 Udgivet den 18. september 2012. Vejledning om startboliger for unge. 10. september 2012. Nr. 69. 1.

Ministerialtidende. 2012 Udgivet den 18. september 2012. Vejledning om startboliger for unge. 10. september 2012. Nr. 69. 1. Ministerialtidende 2012 Udgivet den 18. september 2012 10. september 2012. Nr. 69. Vejledning om startboliger for unge 1. Indledning Med vedtagelsen af lov nr. 518 af 5. juni 2012 er der etableret mulighed

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG 1 of 24 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG August 2012 Vedtaget i byrådet: XX.XX.12 2 of 24 Indholdsfortegnelse Forord...4 Lovgivning...4 Hvilke aktiviteter indgår i en BPA-ordning...5 Hvilke aktiviteter

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Offentligt udbud Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Juli 2011 Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Side 1 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 UDBUDSBETINGELSER 3 1.1 Indledning 3

Læs mere

Skriftlige forretningsgange

Skriftlige forretningsgange Skriftlige forretningsgange Indhold: Pkt. 1 Forord Pkt. 1.1 Procedure Pkt. 1.2 Beslutninger Pkt. 2 Vedtægter Pkt. 2.1 Normalvedtægter Pkt. 2.2 Boligorganisationens egne vedtægter Pkt. 3 Forretningsordener

Læs mere

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Rapport - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Version 5, d. 26. maj, 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Rapportens tilrettelæggelse...4 1.3 Datagrundlag...4

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2004. Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler Bilag B Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Gældende for samtlige 13 delaftaler ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 4 1.1 ndledning og formål... 4 1.2 Afdelinger

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere