VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Damhjørnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Damhjørnet"

Transkript

1 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Damhjørnet Roskildevej / Valby Langgade , 2500 Valby Københavns Kommune Vedligeholdelsesplanen er et værktøj, der hjælper bestyrelsen med at varetage opgaven med at sikre foreningens største aktiv - Ejendommen og dens almene vedligeholdelse. Vedligeholdelsesplanen sikrer det nødvendige overblik over din ejendoms vedligeholdelsestilstand, og præsenterer konkrete vedligeholdelsesarbejder, som er forudsætninger for at ejendommen forekommer vel vedligeholdt og lever op til gældende lovgivning. Vedligeholdelsesplanen giver et langsigtet økonomisk overblik over ejendommens kommende vedligeholdelsesarbejder med følgende 10-års budget, således foreningen får mulighed for økonomisk planlægning herefter. Udført af: Klaus Eichild Pedersen Kontrolleret af: TMO Mail: Udført d.: Sept.-nov Tlf: Version: Gældende Ejendomsnr DEAS A/S DEAS A/S Dirch Passers Alle 76 TLF CVR-NR Frederiksberg

2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Grundlag og forudsætninger... 3 Fremtidsanalyse:... 4 Konklusion/sammenfatning... 5 Det videre arbejde... 7 Konklusion/sammenfatning for bygningsdele:... 8 Tilstandsvurdering af bygningen Tagværk Kælder / Fundering Facade / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / Gennemgange Konstruktioner WC / Bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vandinstallationer Vaskeri Ventilation El installation Postkasse Energimærkning Udenomsarealer Økonomi og 10-årig vedligeholdelsesplan Side 2 af 39

3 Formål Formålet med nærværende bygningsgennemgang og redegørelse er at bedømme ejendommens vedligeholdelsesstand; herunder at vurdere og opstille en plan for de kommende vedligeholdelsesudgifter over en 10-årig periode. Vedligeholdelsesplanen kan også bruges som planlægningsværktøj i forbindelse med ansøgninger om eventuelle tilskudsmidler. Vedligeholdelsesplanen bør som minimum opdateres hvert 3 år. Herved kan der indarbejdes eventuelle nye eller ændrede ønsker til ejendommen samtidig med, at det vurderes, om der er planlagte arbejder, der som følge af ændrede forudsætninger skal udføres tidligere eller senere end oprindeligt fastsat. Grundlag og forudsætninger Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet på baggrund af registreringer af DEAS A/S Ejendommene har været besigtiget udvendig med tilhørende udenoms arealer og fællesarealer. Bedømmelsen af den bygningsmæssige tilstand inklusive installationer er baseret på en visuel bedømmelse foretaget fra terrænniveau. I forbindelse med den bygningsmæssige gennemgang er der ikke foretaget undersøgelser, som kræver indgreb i bygningen og dens konstruktioner og installationer som f.eks. boringer, nedbrydning af konstruktioner eller lignende. El-installationerne er kun visuelt bedømt af DEAS A/S for umiddelbare forekommende fejl, og anbefales følgende gennemgået og bedømt af en autoriseret el-installatør, for at skabe overblik over el-installationernes fuldstændige tilstand. DEAS A/S har intet ansvar for forhold som ikke kan iagttages og vurderes på ovenstående grundlag. DEAS A/S påtager sig intet ansvar overfor tredjemand i forbindelse med rådgivningen. Rådgivningen ydes i overensstemmelse med ABR 89, idet DEAS A/S samlede ansvar er begrænset til tre gange honoraret for bygningseftersynet af nærværende ejendom. Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Alle priser er vejledende overslagspriser, idet endelig fastsættelse af omkostningerne for de større arbejder vil kræve et nærmere projekt med indhentning af tilbud, ligesom prisen vil afhænge af den ønskede kvalitet og niveau for færdiggørelse af arbejder. Side 3 af 39

4 Som grundlag for vedligeholdelsesrapporten har følgende været til rådighed: Ejendommens bestyrelsesmedlem, kontaktperson Nanna Biener Valby Langgade 264, 1.tv Valby BBR meddelelse Rapport vedr. asbest Indeklima undersøgelse Termografirapport Situationsplan Kælderplan Snit Svamp Energimærkning, EMO rapport Andet: Fremtidsanalyse: Taglejligheder Altaner Efterisolering Solenergi Andet: Der er flere fremtidsmuligheder for ejendommen derfor foreslår DEAS A/S, at I får udarbejdet en fremtidsanalyse. Side 4 af 39

5 Konklusion/sammenfatning af ejendommen Ejendom. opført i (årstal) Antal ejendomme Antal etager Kælder Tagetage Ja Ja Ejendommen er en etageejendom med 83 andelsboliger, 1 lejebolig og 4 erhvervsarealer, hvoraf 3 er kælderfaciliteter, erhvervsareal udgør 209 m2. Ejendommen er opført med et bebygget areal svarende til 1498 m2 og et boligareal på 4997 m2, fordelt på 13 opgange, samt 2 øvrige bygninger svarende til 23 m2. Ejendommen er indrettet med fuld kælder på i alt 1250 m2, hvor der forefindes varmecentral, gangareal, vaskekælder, cykelparkering, pulterrum og øvrige fællesarealer. Der forefindes delvis udnyttet tagetage med et areal svarende til 630 m2. Imellem tagboliger forefindes der pulterrum, med overliggende gennemgående spidsloft. Ejendommen antages opført normalfunderet på stribefundamenter, ydervægge er opført i massivt bærende murværk med afstivende tværvægge. Facader fremstår i gult blankt murværk, med brunt sokkelmurværk på gadeside. Murværket er mod tagfoden afsluttet med gesimsbånd i gult blankt murværk. Murværket er omkring gadedøre udført med delvis ornamentering. På gadefacaden er der opsat altaner med betonbundplader og stålrækværk beklædt med trapezplader. Ved den buede del af ejendommen, hvor Valby Langgade møder Roskilde er der opført en overdækning der tidligere har været brugt i forbindelse med værkstedsfaciliteter. På Valby Langgade er der i gadeplan et erhvervsareal, hvor der er en frisørsalon. Ejendommen fremstår med 2 delvist synlige gavle i blankt murværk, begge gavle grænser op til tilstødende naboejendomme. Der er udført brandkamme afsluttet med tegl mod tilstødende ejendomme. Ejendommens døre og vinduer er udført i overfladebehandlet træelementer generelt med 2 lags termoruder, dog flere steder med 1 lags termoruder. Kalfatringsfuger er udført med blødefuger og sålbænke er generelt udført i skifer. Tagkonstruktionen er udført som et 45 graders sadeltag med hanebåndsspær. Tagbelægningen er udført i tegl, med rygning og grater lagt i mørtel. På gårdsiden er skotrender udført i zink med bræddeunderlag. Tagboliger fremstår med to-og trefagsvinduer i kviste, med zinkinddækning af flunker og tagflade. I øvrige tagflader er der ovenlysvinduer og taggennemføringer for taghætter og udluftningstegl. Ejendommen er forsynet med fjernvarme fra Københavns Energi, med automatik for udekompensering for styring af fjernvarmeveksler. Varmesystemet er opbygget som et 1-strengssystem, med radiatorplacering centralt placeret i de respektive lejligheder. Ejendommen fremstår med nye brugsvandsinstallationer og afløbsinstallationer, varmecentralen er ikke udskiftet. Side 5 af 39

6 Ejendommens generelle tilstand: Ejendommen fremstår generelt i normal / god stand, med enkelte områder der kræver særligt videre fokus for, at forebygge forringelser af tilstødende bygningsdele. Hovedparten af ejendommens delkomponenter og bygningsdele fremstår med mindre slitage, svarende til ejendommens alder, hvor der fortsat kan forventes fornuftig restlevetid og funktion, såfremt der fortsat sker normal vedligeholdelse heraf. Bygning: Facademurværk fremstår generelt intakt og pænt, dog fremstår murværksfuger omkring sålbænke og mod terræn nedbrudte og med revner. Der er enkelte steder hvor tegloverliggere viser tegn på revnedannelse, som følge af en opfugtning af murværket. Døre og vinduer fremstår med begyndende udtørring af træværk og enkelte steder med manglende overfladebehandling. Skifer sålbænke udviser lokalt tegn på begyndende delaminering og nedbrydning af kanter. Kalfatringsfuger er generelt udført med bløde fuger, der pga. udtørring fremstår uden tidligere elastiskeegenskaber. Der kan opretholdes fornuftig restlevetid af tagkonstruktionen, såfremt der foretages lokal gennemgang og udbedring heraf. Ved gennemgang af tagfladen bør kviste og skotrender vurderes. Teknik, vand og afløb: Ejendommen har i 2011 fået udskiftet brugsvandsinstallationer og afløbsinstallationer, installationerne medtages derfor ikke yderligere i nærværende vedligeholdelsesplan. Der er netop udført partiel udskiftning af kloakledninger inkl. stikledninger på gårdsiden, kloaksystemet er i forbindelse hermed renset og der er foretaget tv-inspektion. Ejendommens lejligheder opvarmes via et utidssvarende 1-strengsvarmesystem, beboere er generelt plaget af kulde-og fugtgener. Ved gennemgang af varmecentralen, kunne det konstateres at ventil til vandstik er utæt, dette forhold er påtalt og behandles derfor ikke yderligere. Komponenter i varmecentral er udskiftet løbende, varmtvandsbeholder i 1998 og varmeveksler i Såfremt der påtænkes udskiftning af varmesystem, skal komponenter i varmecentral optimeres og eventuelt udskiftes svarende hertil. Der pågår udskiftning af belysning i trappeopgange. Bestyrelsen oplyser at der er forsøgt gentagne reparationer af dørtelefonanlæg, men anlægget fremstår fortsat ikke fuldt funktionsdygtigt. Energi: Der henvises til bilag nr. 1, Energimærkning. Udearealer: Belægningsarealer fremstår intakte, med enkelte lunker og revner i asfaltarealer og flisebelægning. På gårdsiden fremstår grønne arealer pæne og velholdte, skure fremstår funktionelle. Side 6 af 39

7 Det videre arbejde Når I har modtaget rapporten med tilhørende vedligeholdelsesplan, skal der tages beslutninger om det videre forløb omkring ejendommens vedligeholdelse, herunder økonomi. DEAS A/S har stor erfaring i renovering og vedligeholdelse af ejendomme og bistår gerne foreningen som rådgiver i forbindelse med gennemførelsen af påtænkte renoveringsarbejder, eller som daglig sparringspartner som driftsleder. Ydelser kan bestå af: Byggeteknisk rådgivning: 1. Deltagelse ved budgetmøder 2. Fastlæggelse af foreningens ønsker og istandsættelsesarbejder 3. Deltagelse ved generalforsamling med teknisk information og beslutningsforslag 4. Ansøgninger og forhandlinger med myndigheder. 5. Udarbejdelse af udbudsmateriale. 6. Indhentning af tilbud fra håndværkere samt vurdering af indkomne tilbud. 7. Forhandling med håndværkere og budgetindstilling til bestyrelsen. 8. Kontrahering med håndværker og igangsætning af entreprise. 9. Tilsyn, afholdelse og referering af byggemøder under arbejdets udførelse. 10. Attestering af fakturaer vedr. entreprisen 11. Afholdelse af afleveringsforretning inkl. udarbejdelse af afleveringsprotokol års garantigennemgang af entreprisearbejdet års garantigennemgang af entreprisearbejdet. Driftsledelse: 1. Løbende tilsyn med ejendommen 2. Løbende teknisk dialog og korrespondance med bestyrelse og beboere 3. Indhentning af tilbud og rekvirering af håndværkere samt kontrol af udført arbejde. 4. Kontrol og styring af serviceaftaler. 5. Kontrol og styring af viceværtaftale. 6. Teknisk assistance ved forsikringsskader. 7. Årlig bygningsgennemgang. 8. Udarbejdelse af årligt driftsbudget. 9. Tilpasning af driftsbudget ud fra vedligeholdelsesplan 10. Orientering til bestyrelse og beboere ved deltagelse i bestyrelsesmøder og generalforsamling. Byggeteknisk rådgivning kan tilbydes som fastprishonorar, efter medgået tid eller som et honorar der svarer til en aftalt procentsats af den samlede håndværker udgift. Udlægsudgifter til kørsel, tryk af tegninger mv. vil normalt være indeholdt i aftalen. Side 7 af 39

8 Konklusion/sammenfatning for bygningsdele: I rapporten benyttes følgende vurderinger af konstruktionernes/bygningsdelenes tilstand. Denne bruges som en Vurdering Betydning Dårlig Konstruktionen er nedbrudt og skal udskiftes. Mindre god Der er begyndende nedbrydning af konstruktionen, og der skal udføres vedligeholdelsesarbejde. Normal Konstruktionen er i normal stand alderen taget i betragtning. God Meget god Konstruktionen har løbende været vedligeholdt og fremstår i pæn stand. Konstruktionen er ny eller har løbende været vedligeholdt og fremstår ny eller nyistandsat. Ingen bemærkning Side 8 af 39

9 Tilstandsvurdering af bygningen 01. Tagværk Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Tagkonstruktion og tagbelægning fremstår i en normal vedligeholdelsesmæssig tilstand. Normal levetid tegltage, år. Ud fra aktuel stand og mindre vedligeholdelsesmæssige tiltag kan tagdækningens restlevetid forlænges svarende til år. Tagkonstruktionen er udført som et 45 graders sadeltag med hanebåndsspær. Hanebåndsspær er udført på stedet med 6 x 6 tømmer og fuldmålslægter. Tagbelægningen er udført i røde Knabstrup tegl, med rygning og grater lagt i mørtel. Der er foretaget understrygning af tagflade med mørtel. På gårdsiden er skotrender udført i zink med bræddeunderlag. Tagboliger fremstår med to-og trefagsvinduer i kviste, med zinkinddækning af flunker og tagflade. I øvrige tagflader er der ovenlysvinduer og taggennemføringer for zink taghætter og udluftningstegl. 1. Brandkamme Brandkamme i blankt-/pudset murværk og tegloverdækning. Inddækninger og løskanter er udført i zink. Brandkamme fremstår i normal stand. Vedligeholdelse: visuel kontrol hvert 3. år, ved øvrig gennemgang af tagflade. Ved løbende vedligeholdelse kan der forventes en restlevetid svarende til år. 2. Tagkonstruktioner Sadeltag m. hanebåndsspær og oplægtning for tegltag. Tagrummet fremstår vel ventileret, med enkelte fugtskjolder på bræddegulv, som følge af mindre utætheder i tagflade. Tagkonstruktion fremstår i normal stand. Vedligeholdelse: visuel kontrol hvert år, i forbindelse med gennemgang af tagrum. Ved løbende vedligeholdelse kan der forventes en restlevetid svarende til år. Side 9 af 39

10 3. Kviste, ekskl. vinduer 4. Ovenlys/tagvindue 5. Tagdækninger Kviste med flunker og tagdækning i zink. Inddækninger omkring kvistvinduer er udført i overfladebehandlet træ. Kviste fremstår i normal stand. Vedligeholdelse: visuel kontrol hvert 3. år, ved øvrig gennemgang af tagflade. Overfladebehandling af træværk hvert 7. år. Ved løbende vedligeholdelse kan der forventes en restlevetid svarende til år. Ejendommen fremstår med ovenlysvinduer af forskellig dato. Mod pulterrum og spidsloft er der monteret ovenlysvinduer med 1 lags glas og stålkarme. Ved tagboliger er der monteret nyere Velux ovenlysvinduer med termoruder. Ved besigtigelse af tagflade var flere 1 lags glas defekte, med utæthed til følge. Dette forhold er påtalt og behandles derfor ikke yderligere, da udbedring pågår. Ovenlys fremstår i mindre god stand. Vedligeholdelse: visuel kontrol hvert år, i forbindelse med gennemgang af tagrum. Ved løbende vedligeholdelse kan der forventes en restlevetid svarende til 8-12 år. Tagdækningen er udført med røde Knabstrup ler tegl. Ejendommen fremstår med originaltagdækningen fra Der er udført mørtel understrygning af tegltag. Skråtag mod tagboliger kunne ikke vurderes pga. manglende tilgængelighed. Tagdækning fremstår med algebelægning der kan medføre opfugtning af tagflade, med frostsprængning til følge. Tagflade afrenses med algerens. Der bør foretages partiel tilretning af teglflade, med tilsvarende understrygning af berørte arealer. Tagdækning fremstår i normal stand. Vedligeholdelse: visuel kontrol af tagrum og understrygning hvert år. Ved løbende vedligeholdelse kan der forventes en restlevetid svarende til år. Side 10 af 39

11 6. Grater og rygninger Inddækning af grater og rygninger er udført i teglsten lagt i mørtel. Forskelling fremstår med partielle udfald og revner. Grater og rygninger fremstår i normal stand. Vedligeholdelse: visuel kontrol hvert 3. år, ved øvrig gennemgang af tagflade. Ved løbende vedligeholdelse kan der forventes en restlevetid svarende til år. 7. Skotrender 8. Nedløb og tagrender Skotrender er udført i zink på bræddeunderlag, der er efterfølgende tætnet med mørtel og rufakit mod tagdækning. Der er ikke konstateret utætheder omkring skotrender. Skotrender fremstår i normal stand. Vedligeholdelse: visuel kontrol hvert 3. år. Ved løbende vedligeholdelse kan der forventes en restlevetid svarende til år. Tagnedløb og tagrender er udført i plast. Tagrender fastholdes med metal rendejern, der fremstår rustne. Bæringer til nedløbsrør er enkelte steder defekte og skal skiftes. Tagnedløbsrør er mod terræn udført i bemalet galvaniseret Loro-x rør. Nedløb og tagrender fremstår i normal stand Vedligeholdelse: rensning af tagrender og rensebrønde hvert 2. år. Ved løbende vedligeholdelse kan der forventes en restlevetid svarende til år. Side 11 af 39

12 9. Aftræks- og faldrørshætter 10. Varmeisolering Taghætter til ventilation er udført i zink, taghætter er udskiftet i 2007/2008. Enkelte inddækninger skal eftergås for tæthed. Ved besigtigelse af tagflade var en taghætte væltet, med utæthed til følge. Dette forhold er påtalt og behandles derfor ikke yderligere, da udbedring pågår. Faldrørshætter i zink fremstår uden utætheder. Hætter fremstår i god stand. Vedligeholdelse: visuel kontrol hvert 3. år. Ved løbende vedligeholdelse kan der forventes en restlevetid svarende til år. Loft over 3.sals lejligheder er delvist efterisoleret med 200 mm isolering. Loft over 2.sals lejligheder mod uopvarmet tagrum er efterisoleret ved indblæsning af granulat. Der kan foretages efterisolering og supplerende isolering mod uopvarmet loftrum. Løsningen forudsætter at isolering kan udføres ved indblæsning i etagedæk, ellers er metoden ikke rentabel. Side 12 af 39

13 02. Kælder / Fundering Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Kælderkonstruktion fremstår i en normal vedligeholdelsesmæssig tilstand. Der forekommer mindre revnedannelser og pudsafskalninger af bygningsdele. Ejendommen er opført med en lavloftet kælder, hvor der er pulterrum, cykelkælder, varmecentral, vaskeri og gårdtoilet. Kælderydervæggene er mod gårdsiden grundmuret med teglsten og mod gadesiden af støbt armeret beton. Terrændæk er opført med et støbt armeret betondæk. Vægoverflader fremstår med pudset og malet overflader. Etagedæk mod stueetage er af støbt beton, pudset overflader og efterisoleret med 50 mm hård isolering. Der er etableret naturlig ventilation i eksisterende vinduesrammer i kælderniveau. 1. Fundament og kælderkonstruktion. Kældervægge er udført med pudset og malet overflader. Pudset overflader fremstår partielt med revnedannelser og afskallede puds. I gammelt boilerrum bag varmecentral, fremstår kældervæggen opfugtet og dette bør undersøges nærmere. Overflader fremstår i normal stand. Revnedannelse vurderes forårsaget af mindre bevægelser. Revner og overflader udbedres. 2. Kældertrapper og kælderhalse. Der er i 2012 foretaget renovering af kælderhalse. Bundplade, kælderhalse og trappevanger er udført i beton, trappetrin er udført i præfabrikerede elementer. Trappeværn er udført i overfladebehandlet metal. Betonbygningsdele fremstår med enkelte revnedannelser og tidligere reparationer. Overflader fremstår i normal stand. Alle afløb i kælderhalse skal renses jævnligt. Side 13 af 39

14 03. Facade / sokkel Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Facader og sokkel fremstår i en mindre god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Facademurværk fremstår generelt intakt og pænt, dog fremstår murværksfuger omkring sålbænke og mod terræn nedbrudte og med revner. Facader er opført i massivt gult blankt murværk, med brunt sokkelmurværk på gadeside. Murværket er mod tagfoden afsluttet med gesimsbånd i gult blankt murværk. Murværket er omkring gadedøre udført med delvis ornamentering. På gadefacaden er der opsat altaner med betonbundplader og stålrækværk beklædt med trapezplader. Ved den buet del af ejendommen, hvor Valby Langgade møder Roskilde er der opført en overdækning der tidligere har været brugt i forbindelse med værkstedsfaciliteter 1. Altaner, gadeside Indmurede altanplader støbt på stedet med stålrækværk beklædt med trapezplader. Der skal foretages løbende overfladebehandling af trapezplader og let betonrenovering af betondæk med fokus på forkanter og sammenbygning med facade. Overflader fremstår i normal stand. Vedligeholdelse: visuel kontrol hvert 2. år. 2. Facader, gadeside Facader er opført i massivt gult blankt murværk, med brunt sokkelmurværk. Murværket fremstår med intakte fuger, enkelte steder ses fugeudfald, især omkring sålbænke. Sokkelmurværk fremstår med fugeudfald og afskalninger som følge af opfugtning og saltning i forbindelse med glatføre bekæmpelse. Murværk fremstår i mindre god stand og der skal foretages udbedring heraf, så tæt klimaskærm reetableres. Vedligeholdelse: visuel kontrol hvert 2. år. Side 14 af 39

15 3. Facader, gårdside Facader er opført i massivt gult blankt murværk. Murværket fremstår generelt pænt med intakte fuger, enkelte steder ses fugeudfald. Sokkelmurværk fremstår med fugeudfald og afskalninger som følge af opfugtning og saltning i forbindelse med glatføre bekæmpelse. Enkelte tegloverliggere ved kælderdøre fremstår med revner, som følge af opfugtning, disse bør udskiftes. Murværk fremstår i mindre god stand og der skal foretages udbedring heraf, så tæt klimaskærm reetableres. Vedligeholdelse: visuel kontrol hvert 2. år. 4. Gavle Gavle er udført i blankt murværk, begge gavle grænser op til tilstødende naboejendomme og derfor kun delvist synlige. Der er udført brandkamme afsluttet med tegl mod tilstødende ejendomme. Dilatationsfuger mod tilstødende ejendomme er nedbrudte og med delvist udfald, fuger skal udskiftes. Gavle fremstår i normal stand. Vedligeholdelse: visuel kontrol hvert 2. år. Side 15 af 39

16 5. Ornamenter / gesimser Der er udført delvis ornamentering omkring indgangsdøre på gadesiden i brunt blankt murværk. Der er ligeledes udført gesims mod tagfod i gult blankt murværk. Der er ingen bemærkninger til gesimsmurværk. Ornamenteringsmurværk fremstå som øvrigt murværk med fuge udfald og afskalning. Ornamentering fremstår i mindre god stand og der skal foretages udbedring heraf, så tæt klimaskærm reetableres. Vedligeholdelse: visuel kontrol hvert 2. år. 6. Øvrige facader. Facader til erhvervslejemål er ikke vurderet i nærværende rapport. Side 16 af 39

17 04. Vinduer Ingen bemærkninger Dårlig Normal God Vinduer fremstår i en normal vedligeholdelsesmæssig tilstand. Mindre god Meget god Ejendommens vinduer er udført i overfladebehandlet træelementer med lodposte generelt med 2 lags termoruder. Gående vinduesrammer er udført som side- og tophængte rammer. I 2009 er der foretaget overfladebehandling af vindueselementerne. Kalfatringsfuger er udført med blødefuger og øvrige fugeafslutninger er udført som en kombination af blødefuger og mørtelfuger. Sålbænke er generelt udført i skifer lagt i mørtelpude. 1. Vinduer, generelt Vinduer er udført i overfladebehandlet træ, med aluminiumsbundglaslister. Vinduer med orientering mod syd, fremstår med begyndende udtørring og malingsafskalning. Øvrige vinduer fremstår med intakte overflader. Vinduer fremstår i normal stand. Der bør foretages overfladebehandling af vinduer hvert 7. år., samt snedkergennemgang. Herunder gennemgang af mekaniske dele. 2. Kældervinduer Kældervinduer er udført i overfladebehandlet træ, med delvis montering af metalgitre. Vinduer fremstår med begyndende udtørring og malingsafskalning. Vinduer fremstår i normal stand. Der bør foretages overfladebehandling af vinduer hvert 7. år., samt snedkergennemgang. Herunder gennemgang af mekaniske dele. Side 17 af 39

18 3. Vinduesfuger Omkring facadevinduer er fuger primært udført med blødefuger. Mod kældervinduer er der udført mørtelfuger. Blødefuger fremstår med begyndende udtørring, særligt omkring vinduer med orientering mod syd. Mørtelfuger fremstår med fugeudfald og nedbrydning. Fuger fremstår i mindre god stand. Mørtelfuger bør udskiftes i forbindelse med overfladebehandling af vinduer. Blødefuger bør udskiftes i forbindelse med udskiftning af vinduer, dog bør blødefuger partielt udskiftes. Blødefuger bør udskiftes hvert 5. år, dog bør restlevetiden vurderes inden udskiftning. 4. Sålbænke Sålbænke er udført i skifer, lagt i mørtelpude. Enkelte sålbænke fremstår med kraftig delaminering og nedbrydning. Udskiftning af defekte sålbænke bør ske i forbindelse med fuge udskiftning. Sålbænke fremstår generelt i normal stand. Vedligeholdelse: visuel kontrol hvert 3. år. Side 18 af 39

19 05. Udvendige døre Ingen bemærkninger Dårlig Normal God Døre fremstår i en normal vedligeholdelsesmæssig tilstand. Mindre god Meget god Hoveddøre til trappeopgang er udført som overfladebehandlet niveaufri trærammedøre med fyldning og glasfelt. Glasfeltet er udført med trådglas. Kælderdøre er udført som overfladebehandlet træfyldningsdøre, med 2 øvre glasfelter med 1-lags glas. Alle døre fremstår med standard besætning, hoveddøre endvidere med dørpumper. Dørfuger er udført med blødefuger og mørtelfuger. 1. Hoved-og kælderdøre Døre er udført i overfladebehandlet træ. Døre med orientering mod syd, fremstår med begyndende udtørring og malingsafskalning. Øvrige døre fremstår med intakte overflader. Døre fremstår i normal stand. Der bør foretages overfladebehandling af døre hvert 7. år., samt snedkergennemgang. Herunder gennemgang af mekaniske dele. Dørpumper bør smøres og justeres hvert år for fuld funktion. Side 19 af 39

20 2. Øvrige udvendige døre Altandøre og øvrige døre i kælderhals er udført i overfladebehandlet træ. Døre med orientering mod syd, fremstår med begyndende udtørring og malingsafskalning. Øvrige døre fremstår med intakte overflader. Døre fremstår i normal stand. Der bør foretages overfladebehandling af døre hvert 7. år., samt snedkergennemgang. Herunder gennemgang af mekaniske dele. 3. Dørfuger Dørfuger er udført med blødefuger og mørtelfuger Fuger fremstår i mindre god stand. Mørtelfuger bør udskiftes i forbindelse med overfladebehandling af døre. Blødefuger udskiftes partielt. Blødefuger bør udskiftes hvert 5. år, dog bør restlevetiden vurderes inden udskiftning. Side 20 af 39

21 06. Trapper Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Trapper fremstår i en normal vedligeholdelsesmæssig tilstand. Trapper fremstår generelt intakte og uden faldrisiko. Overflader skal løbende vedligeholdes. Trappeopgange er opført med indeliggende trapper, med adgang til klæder- og loftrum. Trappen er udført i overfladebehandlet træ, med pudset underside af trappeløb og reposer. Trappeløb mod kælder og øverste etage fremstår med overfladebehandlet trappetrin, indgangsreposer fremstår med klinker, øvrige trappeløb og reposer fremstår med linoleumsbelægning. Balustre er udført i overfladebehandlet træ med håndlister i lakeret hårdttræ. Pudset overflader i trapperum fremstår med over- og underfarve, samt overfladebehandlet træværk. 1. Hovedtrapper Trætrappe med massive trin og belægninger udført i linoleum og klinker. Enkelte steder fremstår linoleum med revner og massive trin fremstår med stor slitage. Der skal foretages gennemgang af belægninger for eventuel faldrisiko. Trappen fremstår i normal stand. Der bør løbende foretages visuel kontrol af belægninger for, at forebygge faldrisiko. Visuel kontrol skal ske hvert år. Ved løbende vedligeholdelse kan der forventes en restlevetid svarende til år af overflader. Side 21 af 39

22 2. Overflader hovedtrapperum Pudset overfladebehandlet overflader med over- og underfarver. Pudset overfladebehandlet trappeløbs-og reposeunderside. Træværk fremstår overfladebehandlet. Pudset overflader og træværk fremstår med skrammer og mærker efter normal brug og slitage. Overflader fremstår i normal stand. Der bør foretages overfladebehandling af overflader hvert 10. år. 3. Bitrapperum (lofttrappe) Trætrappe med massive trappetrin og træbeklædning i trapperum. Trappe fremstår funktionel med normal slitage. Trappe fremstår i normal stand. Der bør løbende foretages visuel kontrol af massive trappetrin for, at forebygge faldrisiko. Visuel kontrol skal ske hvert år. Side 22 af 39

23 07. Porte / Gennemgange Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Portgennemgang fremstår i normal/mindre god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Port fremstår funktionel. Overflader i portgennemgang kræver vedligeholdelse. Portgennemgangen er udført i vægge med blankt murværk og en pladebeklædt væg, samt et pladebeklædt loft. Portgennemgang fremstår med asfaltbelægning. Porten er udført som en fuldt oplukkelig 2-fags stålport, med manuelt opluk og almindelige sikkerhedsforanstaltninger. 1. Port Fuldt oplukkelig 2-fags stålport, med manuelt opluk. Stålport fremstår i normal stand Der bør løbende foretages vedligeholdelse af mekaniske dele. 2. Varmeisolering mod beboelse Loft i port fremstår efterisoleret, afsluttet med eternitplade. Isoleringstykkelse kan ikke vurderes. Varmeisolering og eternitplader fremstår i normal stand. Side 23 af 39

24 3. Overflader i portrum Portgennemgang fremstår med vægflader af blankt murværk og en tidligere åbning blændet med krydsfinersplader. Der er udført asfaltbelægning i portgennemgang. Sokkelmurværk fremstår med fugeudfald og afskalninger som følge af opfugtning og saltning i forbindelse med glatføre bekæmpelse. Murværk fremstår i mindre god stand og der skal foretages udbedring heraf, så tæt klimaskærm reetableres. Krydsfinersblænding fremstår med lettere opfugtning. Opbygning kan ikke vurderes. Krydsfinersblænding bør udskiftes til vejrbestandig løsning/overflade. I forbindelse hermed bør isoleringstykkelse vurderes. Krydsfinersblænding fremstår i mindre god stand. Asfaltbelægning fremstår med revner og lunker. Asfaltbelægningen bør lokalt udbedres, inder der sker sætningsskader af bærelag. Asfaltbelægningen fremstår i mindre god stand. Side 24 af 39

25 08. Konstruktioner Ingen bemærkninger Dårlig Normal God Ingen bemærkninger. Mindre god Meget god Ejendommen antages opført normalfunderet på stribefundamenter, ydervægge er opført i massivt bærende murværk med afstivende tværvægge og trappekerner. Etagedæk antages at være en træbjælkekonstruktion med indskudslag. Etagedæk i toiletter er støbt armeret beton. 1. Etagedæk Ingen bemærkninger. 2. Bjælkelag Ingen bemærkninger. Side 25 af 39

26 09. WC / Bad Ingen bemærkninger Dårlig Normal God Ingen bemærkninger Mindre god Meget god Der er i marts 2011 foretaget udskiftning af faldstammer og stigstrenge. Der udføres drift og vedligeholdelse i henhold til projektmateriale. WC / bad fremstår i varierende stand, da vedligeholdelsespligten er pålagt den enkelte andelshaver. 1. WC / bad Ingen bemærkninger. Side 26 af 39

27 10. Køkken Ingen bemærkninger Dårlig Normal God Ingen bemærkninger. Mindre god Meget god Der er i marts 2011 foretaget udskiftning af faldstammer og stigstrenge. Der udføres drift og vedligeholdelse i henhold til projektmateriale. Køkkener fremstår i varierende stand, da vedligeholdelsespligten er pålagt den enkelte andelshaver. 1. Køkken Ingen bemærkninger. Side 27 af 39

28 11. Varmeanlæg Ingen bemærkninger Dårlig Normal God Ejendommens varmeanlæg fremstår i mindre god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Mindre god Meget god Varmecentral fremstår med fjernvarmeanlæg med tilhørende isoleret fjernvarmeveksler. Varmecentralen styres med klimastat. 1-strenget radiatoranlæg med statiske reguleringsventiler. 1. Varmecentral, generelt Centralen forekom ikke i drift ved besigtigelsen. Bestyrelsen oplyser at der ikke opnås tilstrækkelig kølig af fjervarmereturvand, der forventes strafafgift herfor. Der skal løbende udføres driftsjournaler, for sikring af optimal drift. Varmecentral er ombygget/opdateret over flere etaper. Varmecentral fremstår i mindre god stand. 2. Varmecentral (installationer) Varmtvandsbeholder udskiftet i 1998, 1500 l. Varmeveksler udskiftet i 2006, pladeveksler. Veksler fremstår utæt (kan skyldes at anlæg ikke er i drift ved besigtigelse). Cirkulationspumpe, Grundfos. Varmecentral tilføres spædevand manuelt, da der ikke er udført spædevandsanlæg. Ved renovering af varmeanlæg bør varmecentral og delelementer opdateres. Der er indgået serviceaftale på drift af varmecentral. I serviceaftale bør der være indeholdt udskiftning af offeranoder i VVB. Side 28 af 39

29 3. Radiatorer og rørinstallationer 1-strenget radiatoranlæg indreguleret med statiske reguleringsventiler i kælder. Radiatorer delvist forsynet med termostater. Radiatorer er placeret central i de enkelte lejligheder juletræ-løsning. Bestyrelsen oplyser at der er store problemer med, at opnå tilstrækkelig varme i de enkelte lejligheder. Rørinstallationer fremstår i kælder og varmecentral med asbest i flere bøjninger og er kun delvist isoleret. (såfremt der ikke foretages udskiftning af varmeanlæg, bør der foretages asbestsanering på ejendommen). Der er konstateret flere fastgroet uisoleret ventiler i kælderen. Radiatorer og varmeanlæg er utidssvarende og bør udskiftes til et 2-strenget anlæg. Radiatorer og rørinstallationer fremstår i mindre god stand. Side 29 af 39

30 12. Afløb Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Ejendommens faldstammer fremstår i god tilstand. Faldstammer er udskiftet i marts Faldstammer er udskiftet i marts Faldstammer er udført i støbejernsrør i 110 mm. Faldstammer fremstår med renselem og rottesikring i kælder og udluftning over tag. 1. Demontering af eksisterende anlæg Eksisterende anlæg er ikke demonteret fuldstændigt. Der fremstår eksisterende gennemføringer i etagedæk. Gennemføringer skal lukkes, så brandspredning forebygges. 2. Faldstammer og grenrør Faldstammer er udført i 110 mm støbejernsrør, med renselem og rottesikring i kælder. Der udføres drift og vedligeholdelse i henhold til projektmateriale. Side 30 af 39

31 13 Kloak Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Kloak fremstår i normal vedligeholdelsesmæssig tilstand. Der er udskiftet kloakledninger på gårdsiden. Øvrige rør- og stikledninger skal vedligeholdes. Der er udført separatsystem med opdeling af regn- og spildevand fra ejendommen. 1. Kloak Der er udskiftet rør- og stikledninger på gårdsiden. Øvrigt ledningsnet er af ældre dato. Ved besigtigelse kunne der konstateres opstuvning af kloakker i kælderhalse. Der bør løbende foretages rensning af riste- og tagnedløbsbrønde. Herudover bør der foretages spuling af kloaksystem og eventuelt tvinspektion. Kloak fremstår i normal stand. Side 31 af 39

32 14 Vandinstallationer Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Ejendommens vandinstallationer fremstår i god tilstand. Vandinstallationer er udskiftet i marts 2011 Vandinstallationer er udskiftet i marts Rørinstallationer er udført i RS rør med presfittings. Ved koblingssteder på strenge er der afsæt pasningsrør for fremtidig etablering af vandmålere i de enkelte lejligheder. 1. Brugsvandsinstallation Vandinstallationer er udskiftet i marts Rørinstallationer er udført i RS rør med presfittings. Der udføres drift og vedligeholdelse i henhold til projektmateriale. 2. Varmtvandsinstallation Ved besigtigelse af ejendommen forekom temperatur på varmtvandsbeholderen i overensstemmelse med grænseværdier. Målt til 51 C. Ved temperaturer under 50 C er der mulighed for udvikling af legionellabakterier. Ved temperaturer over 55 C kan der forekomme kraftig kalkudfældning. Bestyrelsen oplyser at der foretages udrensning/afsyring af varmtvandsbeholder. Side 32 af 39

33 15 Vaskeri Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Vaskeri fremstår i normal/god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Vaskeri fremstår med nyere maskiner og installationer. Vaskeri fremstår med overflader i fliser og klinker. Der er nyere vaskemaskiner og tørretumbler med afkast til det fri. 1. Vaskeri i kælder. Vaskeri fremstår med nyere maskiner og installationer. Der skal foretages vedligeholdelse af overflader, installationer og maskiner. Riste og afløb bør renses hyppigt for sæberester mv. Side 33 af 39

34 16 Ventilation Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Ejendommens ventilation forekommer i normal vedligeholdelsesmæssig tilstand. Aftrækskanaler med afkast over tag er sidst renset i Der forefindes separataftrækskanaler fra køkken og bad. Der forefindes kanalopdelte aftrækskanaler til køkken og bad med afkast over tag. De enkelte andelshavere, har partielt tilsluttet lokal mekanisk ventilation til aftrækskanal. 1. Ventilation (naturlig/mekanisk) Der forefindes kanalopdelte aftrækskanaler til køkken og bad med afkast over tag. Der er delvist tilsluttet lokal mekanisk ventilation til aftrækskanaler. Aftrækskanaler er sidst renset i 2009, kanaler bør renses minimum hvert 7. år. Ventilation fremstår i normal stand. Side 34 af 39

35 17 El installation Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Der er kun foretaget delvis gennemgang af elinstallationerne. El installationerne fremstår i mindre god/normal vedligeholdelsesmæssig tilstand. Elinstallationerne anbefales gennemgået af en autoriseret el-installatør, for at skabe overblik over aktuel stand. El installationer fremstår med delvist originale føringsveje og ledningsnet. Der er løbende foretaget udbygning af ledningsnet. Flere delkomponenter og elinstallationer bør udskiftes eller opdateres. 1. Belysning i trappeopgange I trappeopgange er der generelt belysning med lavenergipærer, styret af bevægelsesfølere. Belysning i trappeopgange er delvist udskiftet til armatur type der ikke kan serieforbindes og fremstår derfor ikke fuld funktionel. Der bør etableres ny trappebelysning. Belysning fremstår i mindre god stand 2. Antenneanlæg Ejendommen fremstår med fordelingsnet af ældre dato. Bestyrelsen oplyser at der opleves dårligt signal på eksisterende antenneanlæg. Antenneanlæg kan opdateres eller ombygges til stikledningsanlæg. Antenneanlæg fremstår i mindre god stand. Side 35 af 39

36 3. Dørtelefonanlæg Ejendommen fremstår med ringeanlæg. Bestyrelsen oplyser at der opleves driftsforstyrrelser og udfald af anlægget. Der bør ske udskiftning af ringeanlæg, da det ikke er rentabelt at fortsætte reparationer af anlæg. Antenneanlæg fremstår i mindre god stand. 4. Føringsveje Eksisterende ledningsnet fremstår med mange udbygninger og er udført i materialer af forskellig dato. Føringsveje i kælder bør undersøges nærmere, da efterisolering delvist skjuler el installationerne. Føringsveje fremstår i normal stand. Side 36 af 39

37 18 Postkasse Ja Nej Hvis ja: Der forekommer indbyggede postkasser i trappeindgang. Postkassesystem samt placering er godkendt. Postkasser udført som systemløsning, der er indbygget i entrerum til trappeopgang. 1. Postkasser Postkassesystem belastes ofte hårdt, hvormed der fremadrettet må forventes løbende vedligeholdelse af bevægelige dele. Postkassesystemet vurderes at være af type, hvor der forekommer længere reservedelsgaranti, hvormed anlægget kan opretholdes i længere tid. Vedligehold er beskedent og vedligeholdelsespligten forestås af den enkelte andelshaver. 19 Energimærkning Ja Nej Se vedlagte energimærkning. 1. Hvis ja: Ejendommen har et energimærke, der er gældende til d Side 37 af 39

38 20 Udenomsarealer Ingen bemærkninger Dårlig Mindre god Normal God Meget god Udenomsarealer fremstår i normal vedligeholdelsesmæssig tilstand. Der skal løbende foretages vedligeholdelse af belægninger og skure. Ejendommens udenomsarealer på gårdsiden er generelt udlagt til fællesbrug. Arealer på gårdsiden er udlagt med asfaltbelægning og grønne arealer, samt diverse skure. Befæstigelsesarealer på gadeside er udlagt med asfalt og betonfliser. 1. Udenomsarealer Asfaltbelægning på gårdsiden fremstår med mindre lunker, hvoraf der bør foretages opretning. Befæstigelsesarealer på gadesiden fremstår med mindre lunker og skader på betonfliser. Der bør foretages visuel kontrol af belægninger hvert år, med særlig fokus på områder med faldrisiko og lunkedannelser. Diverse skure fremstår med overfladebehandlet træoverflader og eternittag/paptag. Vedligeholdelse: rensning af tagrender hvert år, hvor der foretages visuel kontrol af tagflade. Hvert 7. år bør der foretages overfladebehandling af træoverflader. Udenomsarealer fremstår i normal stand. Side 38 af 39

39 21. Økonomi og 10-årig vedligeholdelsesplan Side 39 af 39

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme.

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Beslutningsoplæg for AB Damhjørnet Vedligeholdelsesarbejder 2014 Roskildevej 193-201 / Valby Langgade 264-278, 2500 Valby Københavns Kommune Nærværende beslutningsoplæg er udarbejdet som et forslag til

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Ellesletten II

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Ellesletten II VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Ellesletten II Ellesvinget 1-73 2950 Vedbæk DERFOR HAR DIN FORENING EN VEDLIGEHOLDELSESPLAN Den er et brugbart værktøj for at bestyrelsen kan varetage opgaven med at sikre

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Rørmosen l

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Rørmosen l VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR A/B Rørmosen l Rørmoseparkvej 19-65 & 50-100, 3520 Farum DERFOR HAR DIN FORENING EN VEDLIGEHOLDELSESPLAN Den er et brugbart værktøj for at bestyrelsen kan varetage opgaven med

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Til AB Hyltevang. Dokumenttype D&V Rapport. Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN.

Til AB Hyltevang. Dokumenttype D&V Rapport. Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN. Til AB Hyltevang Dokumenttype D&V Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN. Revision 2013-03-27 Dato 2009-12-07 Udarbejdet af SPN Ref. 8680173 / 1100003434 Rambøll Teknikerbyen

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 18,61 MWh fjernvarme. 1,47 MWh fjernvarme 15,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 18,61 MWh fjernvarme. 1,47 MWh fjernvarme 15,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 10 Adresse: Roskildevej 201 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2500 Valby BBR-nr.: 101-469387-001 Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Rådgivende Energimærkningen oplyser om ejendommens

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR E/F Meinungsgade 10-16

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR E/F Meinungsgade 10-16 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR E/F Meinungsgade 10-16 Meinungsgade 10-16, 2200 København Ø DERFOR HAR DIN FORENING EN VEDLIGEHOLDELSESPLAN Den er et brugbart værktøj for at bestyrelsen kan varetage opgaven med

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR EF Neergårdsparken

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR EF Neergårdsparken VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR EF Neergårdsparken Neergårdsparken 11-41 4000 Roskilde DERFOR HAR DIN FORENING EN VEDLIGEHOLDELSESPLAN Den er et brugbart værktøj for bestyrelsen så de kan varetage opgaven med

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR E/F Øresund Strandpark, Etape 3

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR E/F Øresund Strandpark, Etape 3 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR E/F Øresund Strandpark, Etape 3 Ejendomsnummer: 108 303, d.04.03.2014 Øresund Parkvej 14-21, 2300 København S. Københavns Kommune Matrikel: 4522, Sundbyøster, København Vedligeholdelsesplanen

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Per Bager Byggeteknisk rådgiver ( DV1-F / PBA ) Arbejds tlf. 8833 2339 Mobil tlf. 2149 2339 E-mail pba@kuben.dk 1 Andelsforeningen A/B Kornblomsten Ejendommen

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Vendersgade 28 7000 Fredericia

Vendersgade 28 7000 Fredericia Vendersgade 28 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR AB Jutlandia Hus Erik Eriksens gade 7-11 2300 København S Vedligeholdelsesplanen er et værktøj, der hjælper bestyrelsen med at varetage opgaven med at sikre foreningens største

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 5 bygninger fra perioden 1980 til 2000, hvoraf 3 er sammenbyggede. Én bygning er sammenhængende med denne med en forbindelsesgang

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg Bygningssyn, hovedrapport

Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg Bygningssyn, hovedrapport Udgivelsesdato : Januar 2011 Projekt : 10.8775.02 Rev. : - Udarbejdet : AHw, VMM Kontrolleret : IDH, EBM Side 2 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INDLEDNING 3 2 SLOTSBYGNINGER, BYGNING 10-20 SAMT 23-24 4

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 20. marts 2015 Udført af: Julie Norus og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95

Læs mere

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen blev totalrenoveret i 1999. Skolen er i 2 plan

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tel: 7021 7240 CVR: DK 70169916 Kontaktperson Torben Sams Byggeøkonom MDB Bygningskonstruktør m.a.k. Mail: tsa@obh-gruppen.dk FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B,

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1984 E/F Himmerlandsgården 6. marts 2014 Udført af: Stine W. Gjesten og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere