Læseafdelingens tilbudskatalog 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læseafdelingens tilbudskatalog 2014"

Transkript

1 Indhold CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Læseafdelingen på CSUSlagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: CSU-Slagelse er en institution under Slagelse Kommune, der tilbyder en bred vifte af undervisnings- og rådgivningstilbud til børn, unge og voksne Norgesvej Slagelse Tlf Læseafdelingens tilbudskatalog 2014

2 Kontakt CSU-Slagelse Norgesvej Slagelse Tlf Læseafdelingen Afdelingsleder Natasha Bull Epstein Tlf Mobil

3 Indhold Indledning / 4 r/ 4 / 4 Ansatte / 4 Undervisning / 5 Læseafdelingens rådgivnings-, vejledningsog undervisningstilbud / 6 Test og udredningstilbud / 7 Undervisning / 11 Andet / 15 Bilag: Udrednings- og testmaterialer i Læseafdelingen / 16 3

4 Indledning Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Læseafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: r Læseafdelingen tilbyder undervisning målrettet voksne med specifikke læse-/stavevanskeligheder, som har behov for en særligt tilrettelagt undervisning, der tager sigte på at af hjælpe eller begrænse virkningen af handicappet. Læseafdelingen har flere målgrupper: Unge og voksne med basale skriftsproglige vanskeligheder, som opfylder betingelserne for undervisning gennem Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Unge og voksne med læse- staveskrivevanskeligheder, der ikke kan undervises efter Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne enten fordi de ikke kan diagnosticeres som ordblinde, eller fordi de af psykiske eller sociale grunde ikke kan profitere af ordblindeundervisning. (Lov om specialundervisning for voksne) Unge og voksne med skriftsproglige vanskeligheder i kombination med andre funktionsvanskeligheder. Det kan f.eks. være kognitive vanskeligheder, generelle indlæringsvanskeligheder eller fysiske handicaps (Lov om specialundervisning for voksne + Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) Ordblinde studerende på ungdoms- og videregående uddannelser (Lov om specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser + Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser) Tilbudene i kataloget fra Læseafdelingen finansieres på flere måder: Kontrakter og takster En stor del af Læseafdelingens undervisning finansieres gennem kontrakter og takster: - Driftsoverenskomst med VUC, Vestsjælland Syd, jvf. Lov om Ordblindeundervisning - Rammeaftale med Uddannelsesstyrelsen jf. Lov om Specialpædagogisk Støtte ved Videregående Uddannelser - Individuelle aftaler med kommuner, jobcentre mv. Betalingsaftaler mellem kommunerne Kompenserende specialundervisning finansieres dels via leveringsaftale med Slagelse og Ringsted kommuner (jf. Rammeaftalen for 2013 for Region Sjælland), dels via særlig aftale med Sorø kommune. Dette betyder, at borgere fra disse tre kommuner frit kan henvises til kompenserende specialundervisning på CSU Slagelse eller selv kan henvende sig hertil. Visitationen ligger på CSU Slagelse. Dog er der særlige aftaler vedr. borgere fra Sorø Kommune. Ud over de permanente tilbud, deltager Læseafdelingen løbende i projekter. Finansiering og visitation til disse projekter afhænger af projektbeskrivelsen. Ansatte Afdelingsleder Natasha Epstein, audiologopæd + kurser i vejledning, ledelse mv. Ib Mathiesen, lærer + PD i specialpædagogik Tine Russotti, lærer + læsevejleder Jeanette Bremer Nielsen, audiologopæd (på barsel til ) Kristin Larsen, lærer + grundkurser i specialpædagogik og læsning (delvis i projekt 180 gr.) 4

5 Lars Svendsen, lærer + PD i læsning, FVU læsning, indvandrerlærer Helle Broløs, lærer + læsevejleder, PD i specialpædagogik, læsning og skrivning Ulla Folke Rasmussen, audiologopæd + pædagog (barselsvikar til ) Anne-Mette Caspersen, lærer + gestaltterapeut (delvis i projekt 180 gr.) Ditte Hvidtfeldt, lærer + psykoterapeut (projekt 180 gr.) Undervisning Med udgangspunkt i udredningen visiteres til et tidsbegrænset undervisningsforløb, og i starten af dette udarbejdes sammen med kursisten en individuel undervisningsplan. Læseafdelingen tager udgangspunkt i Danske Tale-Høre-Synsinstitutioners Generelle retningslinier (DTHS 2006), der beskriver en undervisning, rådgivning og vejledning som er særlig tilrettelagt med hensyn til borgerens funktionshandicap/handicap som har til formål at øge borgerens selvhjulpenhed, idet borgeren opnår nye færdigheder. hvor brug af hjælpemidler kan inddrages som skal være tilrettelagt i overensstemmelse med en undervisningsplan, med beskrivelse af mål, indhold og omfang og være aftalt med borgeren som er tidsbegrænset med klare og evaluerbare mål Undervisningsplanen evalueres jævnligt. Denne evaluering danner grundlag for en vurdering af, om der skal visiteres til yderligere undervisning og evt. opstilling af nye mål, eller om undervisningen skal afsluttes. honorere læse- og skrivekrav i sin dagligdag på lige fod med alle andre borgere i det danske samfund. så borgeren bliver i stand til at følge undervisningen i fagene indenfor den almene voksenuddannelse, arbejdsmarkedets kursus og uddannelsestilbud og evt. videre uddannelse. I Læseafdelingen opfatter vi læsning bredt det vil sige, at læsning ikke kun foregår med øjnene som ved konventionel læsning, men at den også kan foregå via en pc, tablet eller smartphone og via ørerne/ lyttelæsning. Hovedsagen er det, der kommer ud af læseprocessen: oplevelser, oplysninger og viden. Læsning kan defineres som afkodning x forståelse, og når man støtter afkodningen via it-hjælpemidler er der mere overskud til forståelsen. På samme måde kan man sige, at formålet med stavningen ikke er stavning i sig selv at skrive et ord af sig selv med den korrekte stave måde. et er at formidle noget på skrift, altså at formulere et skriftligt budskab. Her kan man ligeledes tale om, at skrivning er stavning x skriftlig formulering, og når man kompenserer for den mangelful de stavning via it-hjælpemidler, er der mere overskud til at arbejde med den skriftlige formulering. Undervisningen stiler mod at kompensere for deltagerens læse-/ stavevanskeligheder - dels gennem undervisning i sproglig opmærksomhed, afkodnings- og stavestrategier mv. og dels gennem brug af læse-/stavekompenserende it-hjælpemidler. Når der kompenseres for afkodning og stavning via hjælpemidler opstår der desuden nye behov for undervisning i læseforståelse og skriftlig formulering. Overordnet er målet med undervisningen i Læseafdelingen at kompensere for mangelfulde færdigheder i læsning og skrivning så borgeren bliver i stand til at 5

6 Tilbudskatalog 2014 Læseafdelingens rådgivnings-, vejlednings- og undervisningstilbud 6

7 For alle tilbud gælder det, at de er retningsgivende og kan tilpasses den/de enkelte deltagere. Der vil desuden være mulighed for at skræddersy specifikke tilbud, der kan være rettet mod den enkelte, grupper eller fagligt personale. Test og udredningstilbud 1. Interview og visitationstest - Ordblindeundervisning for voksne Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne Alle, der efter undervisningspligtens ophør har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget. At vurdere om ordblindeundervisning kan være et relevant tilbud At fastslå, om deltageren opfylder betingelserne for at få foretaget en supplerende udredning Indhold Samtale + screening 1-2 t. Pris Statsligt taxameter via driftsoverenskomst med VUC 2. Supplerende udredning - Ordblindeundervisning for voksne Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne Alle, der er visiteret til supplerende udredning At afdække arten og omfanget af vanskelighederne At udrede årsagen til disse At danne grundlag for borgerens handleplan, herunder ansøgning om it-hjælpemidler At vurdere grundlaget for visitation til ordblindeundervisning At skabe forudsætninger for et målrettet undervisningstilbud og/eller rådgivning og vejledning 7

8 Indhold Afdækning af: 1. Basale sproglige forudsætninger. 2. Læsefærdigheder (afkodning + forståelse) 3. Stavefærdigheder 4. Færdigheder i skriftlig formulering 5. Behov og forudsætninger for brug af it-hjælpemidler 1 3 t. Statsligt taxameter via driftsoverenskomst med VUC 3. Læse-staveudredning Lov om kompenserende specialundervisning for voksne Lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller anden relevant lovgivning Alle, der efter undervisningspligtens ophør har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget og som samtidig har behov for en særligt tilrettelagt undervisning pga. øvrige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. At afdække arten og omfanget af vanskelighederne At udrede årsagen til disse At vurdere grundlaget for visitation til kompenserende læseundervisning At danne grundlag for borgerens handleplan, herunder ansøgning om it-hjælpemidler At skabe forudsætninger for et målrettet undervisningstilbud og/eller rådgivning og vejledning Indhold Afdækning af: 1. Basale sproglige forudsætninger. 2. Læsefærdigheder (afkodning + forståelse) 3. Stavefærdigheder 4. Færdigheder i skriftlig formulering 5. Behov og forudsætninger for brug af it-hjælpemidler Udredning 2-3 t. Derefter rapportskrivning Grundig læsepædagogisk udredning samt rapport med særlig vægt på rådgivning og vejledning ,00 (indtil videre gratis for kommunerne via leveringsaftalen) 8

9 4. Test af STU-elevers læse-/staveniveau incl. rapport Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Unge der gennem UU er indstillet til en STU-uddannelse, og hvor uddannelsesplanen indeholder undervisningsforløb i Læseafdelingen At afdække den unges færdigheder i læsning og skrivning At vurdere den unges muligheder for udbytte af undervisning i Læseafdelingen Evt. at vurdere den unges muligheder for at tage en AVU-eksamen At vurdere, om der skal søges om it-hjælpemidler At skabe forudsætninger for et målrettet undervisningstilbud og/eller rådgivning og vejledning Indhold Afdækning af: 1. Basale sproglige forudsætninger. 2. Læsefærdigheder (afkodning + forståelse) 3. Stavefærdigheder 4. Færdigheder i skriftlig formulering 5. Behov og forudsætninger for brug af it-hjælpemidler Udredning 2-3 t., evt. fordelt over 2 dage Derefter rapportskrivning Læsepædagogisk udredning sammenholdt med resultater fra evt. PAS-test og/eller andre relevante oplysninger samt den unges uddannelsesplan. Rapport med særlig vægt på rådgivning og vejledning om det videre forløb ,00 5. Udredning og rapport vedr. IT-hjælpemidler Lovgrundlag Lov om social service, Lov om aktiv beskæftigelse, Lov om kompensation til handicappede på arbejdsmarkedet Ansøgere til it-hjælpemidler (personligt hjælpemiddel eller arbejdsredskab) Undersøgelse af kompensatorisk effekt på den funktionelle læse-/ stavefærdighed ved brug af it-hjælpemidler samt borgerens forudsætninger for brug af disse. Rådgivning og vejledning om videre forløb/muligheder for job eller uddannelse ud fra borgerens læse-/stavefærdigheder samt behov og forudsætninger for brug af it-hjælpemidler. 9

10 Indhold Udredningen tager udgangspunkt i Funktionel skærm test udgivet af Projekt PC- Læsning Udredning 3-4 t., evt. fordelt over 2 dage Derefter rapportskrivning Grundig udredning samt rapport 2.750,00 kr. (indtil videre gratis for kommunerne via leveringsaftalen) 6. SPS-test jfr. Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne, videregående uddannelser mv. Rammeaftale med Uddannelsesstyrelsen Ordblinde studerende ved videregående uddannelser Rådgivning og vejledning om funktionsnedsættelsens betydning for gennemførelse af uddannelsen Grundlag for evt. ansøgning om SPS (it-startpakke, studiestøtte mv.) og dispensation til eksamen eller prøver Grundlag for tilrettelæggelse af evt. undervisning Indhold Afdækning af: 1. Basale sproglige forudsætninger. 2. Læsefærdigheder (afkodning + forståelse) 3. Stavefærdigheder 4. Færdigheder i skriftlig formulering 5. Behov og forudsætninger for brug af it-hjælpemidler udredning 2-3 t. Derefter rapportskrivning Skriftlig rapport med særlig vægt på rådgivning og vejledning Takst jf. SPS-loven 7. PAS test Lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller anden relevant lovgivning Udviklings-hæmmede med varieret begavelse, autisme/asperger, Tourette, ADHD 10

11 Vi anbefaler PAS: Når der mangler brikker i ressourceprofilens puslespil Når målet er at opstille en individuel plan for undervisning eller uddannelse Når der usikkerhed om borgerens evner, kompetencer og udviklingsmuligheder Når der mangler pædagogiske anvisninger Når alt andet er prøvet og ikke er lykkedes Indhold Testen indeholder samtale, afdækning og afsluttende gennemgang af PAS - rapport med rådgivning og vejledning timer fordelt over 1 3 dage 8.250,00 excl. evt. tolk 8. Regne-/matematik-test Lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller anden relevant lovgivning Lov om specialundervisning for voksne Alle, der efter undervisningspligtens ophør har basale vanskeligheder med regning og matematik. Vurdere grundlaget for visitation til tilbud efter lov om specialundervisning for voksne afdækning af elevens forståelse og udviklingstrin At skabe forudsætninger for et målrettet undervisningstilbud og/eller rådgivning og vejledning Indhold Udvalgte relevante udrednings- og testmaterialer (jvf. bilag) Udredning 2-3 t. Derefter rapportskrivning Grundig udredning samt rapport med særlig vægt på rådgivning og vejledning ,00 kr. (indtil videre gratis for kommunerne via leveringsaftalen) Undervisning 9. Undervisningstilbud efter Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne 11

12 Alle, der opfylder betingelserne for modtagelse af undervisning, jf. udredning (2) Indhold Undervisning, der kompenserer for deltagerens vanskeligheder gennem styrkelse af skriftsproglige og kommunikative færdigheder og specialpædagogisk bistand, herunder instruktion i brug af læse-/stavekompenserende it-hjælpemidler. Der undervises i læsning, skrivning (dansk og engelsk) og matematik. Undervisningen tilrettelægges på hold med 2-6 deltagere, idet holdstørrelsen tilpasses deltagerens behov. Kurser op til 80 lektioner, herefter evt. revisitation I løbet af de første to uger drøftes den opstillede individuelle plan for undervisningens mål og indhold med deltageren. Statsligt taxameter via driftsoverenskomt med VUC 10. Undervisningstilbud efter Lov om specialundervisning for voksne. Lov om specialundervisning for voksne Alle, der opfylder betingelserne for modtagelse af undervisning, jf. udredning (3) Indhold Undervisning, der kompenserer for deltagerens vanskeligheder gennem styrkelse af skriftsproglige og kommunikative færdigheder og specialpædagogisk bistand, herunder instruktion i brug af læse-/stavekompenserende it-hjælpemidler. Der undervises i læsning, skrivning (dansk og engelsk) og matematik. Undervisningen tilrettelægges på hold med 2-6 deltagere, idet holdstørrelsen tilpasses deltagerens behov. Der kan evt. gives eneundervisning i en kortere periode. Afhængigt af den enkeltes forudsætninger, færdigheder og behov. Der visiteres til et tidsbegrænset forløb, og derefter tages stilling til evt. revisitation. I løbet af de første to uger drøftes den opstillede individuelle plan for undervisningens mål og indhold med deltageren. Leveringsaftale mellem Slagelse og Ringsted Kommune Særlig aftale med Sorø Kommune 12

13 11. Undervisningstilbud under lov om Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU loven) Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Unge der gennem UU er indstillet til en STU-uddannelse og hvor uddannelsesplanen indeholder undervisningsforløb i Læseafdelingen At unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår: Personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse. Indhold Undervisningstilbuddet på Læseafdelingen understøtter den specifikt målrettede del, hvor undervisningen skal støtte udviklingen af den unges interesser, evner og særlige færdigheder skal fremme den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet skal fremme den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv skal rette sig mod udvikling af kompetencer til brug i uddannelses eller beskæftigelsessituationer Der undervises i læsning, skrivning (dansk og engelsk) og matematik. Undervisningen tilrettelægges som på små hold (max. 6), idet holdstørrelsen tilpasses deltagerens behov. Jfr. Uddannelsesplan Varigheden er afhængigt af den enkeltes forudsætninger, færdigheder og behov. Tilbuddet i Læseafdelingen kan være en del af et samlet STU-forløb på CSU-Erhverv/ CSU-Ungdom eller det kan være et individuelt tilrettelagt forløb med basis i Læseafdelingen. Takst jf. STU-loven 12. SPS opgaver jvf. Specialpædagogisk støtte på Ungdomsuddannelserne, Videregående uddannelser mv. SPS bekendtgørelsen Rammeaftale med Uddannelsesstyrelsen Studerende med læse-/stavevanskeligheder, som har fået tildelt SPS-støtte At støtte den studerende i at kunne gennemføre sit studium 13

14 Indhold Undervisning afpasset den enkelte studerendes forudsætninger, færdigheder og behov. Undervisning i brug af it-udstyr Studiestøttende undervisning Den tildelte støtte Taxameter via SPS-bekendtgørelsen + Rammeaftale med Uddannelsesstyrelsen 13. Særligt tilrettelagt AVU (Almen Voksenundervisning) Lov om almen voksenuddannelse Aftale med VUC, Vestsjælland Syd Unge og voksne med generelle indlæringsvanskeligheder, der gør dem ude af stand til at modtage AVU på VUC. At kursisten får en 9. klasses afgangsprøve i dansk og/eller matematik (eller evt. et kompetencebevis for gennemført AVU) Indhold Undervisning i dansk, matematik og samfundsfag på AVU basis- og G-niveau, svarende til folkeskolens 9. klasse. Individuel og kollektiv vejledning 3-4 dage om ugen i et skoleår, afhængigt af fag. Ofte er dette en del af et STU-forløb, men der kan også i særlige tilfælde bevilges efter Lov om Social Service eller Lov om Aktiv beskæftigelse ,00 for et år med fuldt skema incl. gebyrer til VUC mv. Gradueres afhængigt af valg af fag + antal timer. Hvis kursisten ikke er STU-elev kan der oppebæres SU ved fuldt skema. 14. Supplerende undervisning eller undervisning, der ikke kan dækkes af eksisterende takster eller aftaler Individuelle aftaler Personer, der ikke kan få tilbud via eksisterende takster/aftaler, eller som ønsker supplerende undervisning. Der kan være flere forskellige formål 14

15 Andet 15. Rapport med rådgivning og vejledning Lovgrundlag Lov om social service, Lov om aktiv beskæftigelse, Lov om kompensation til handicappede på arbejdsmarkedet Alle, der har fået foretaget en udredning jf. 2 og 3 Rådgivning og vejledning om videre forløb/muligheder for job eller uddannelse ud fra borgerens læse-/stavefærdigheder, herunder behov og forudsætninger for brug af it-hjælpemidler. Indhold Rapport ud fra testning af skriftsproglige færdigheder samt screening vedr. it-hjælpemidler. Testning og udredning via statsligt taxameter 1.325,- kr. (indtil videre gratis for kommunerne via leveringsaftalen) 16. Indhentning af tilbud på it-hjælpemidler, bestilling, udlevering mv. Lovgrundlag Lov om social service, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om kompensation til handicappede på arbejdsmarkedet Ansøgere til personlige It-hjælpemidler At finde frem til de optimale it-hjælpemidler ud fra borgerens behov og forudsætninger samt udnytte kendskab til markedet vedr. bedste tilbud, support mv ,00 (indtil videre gratis for kommunerne via leveringsaftalen, når det drejer sig om Lov om Social Service) 15

16 Bilag: Udrednings- og testmaterialer i Læseafdelingen Udredning af læse-/stavefærdigheder En læseudredning starter altid med en samtale, hvor det bl.a. vurderes, om deltageren skal have lavet en udredning jf. Lov om ordblindeundervisning (visitationstest + supplerende tests) eller jf. lov om Kompenserende Specialundervisning (ikke visitationstest, men øvrige tests suppleret med grundigere testning af kognitive færdigheder). I den supplerende udredning afdækkes: 1. Basale sproglige forudsætninger Korttidshukommelse, arbejdshukommelse, sætningsspændvidde, koncentrationsevne, bogstavkendskab, fonologisk opmærksomhed, ordforråd, sprogforståelse mv. (Deltests fra Helleruptesten, ordforrådstests fra Center for Læseforskning + UVM, egne tests mv.). 2. Læsefærdigheder Afkodning + forståelse (Elbros ordlister, Find det der lyder som et ord og tekster fra Helleruptesten, Læsetekster for unge og voksne el.a.) 3. Stavefærdigheder Deltests fra Helleruptesten, Hverdagsstavning, diktater fra Diavok el.a. 4. Færdigheder i skriftlig formulering Skrivning af sammenhængende tekst ud fra et billede eller andet oplæg. 5. Behov og forudsætninger for brug af it-hjælpemidler Kort afprøvning af stavning og læsning med brug af ViseOrd, ViTal og ViTex Der kan evt. laves særlig it-udredning, hvis det vurderes, at der er behov for det. Ved testning af ordblinde på videregående uddannelser testes jf. Rammeaftale med Uddannelsesstyrelsen. Samtale At afdække ønsker, forventninger og baggrund At vurdere, om der skal laves en udredning jf. Lov om Ordblindeundervisning eller Lov om kompenserende specialundervisning. Strukturering af materialet Som udgangspunkt benyttes tjekliste udfærdiget i Læseafdelingen med inspiration fra bl.a. Interviewguide til ordblindeundervisning for voksne (UVM). Spørgsmålene er bygget op omkring syv hovedemner: 1. Personlige oplysninger og sproglig baggrund 2. Læse- stavefærdigheder og behov 3. Skolegang, uddannelse og job 4. Fritid 5. Henvendelsesgrunde 6. Personlige mål med ordblindeundervisning 7. Vurdering af egen arbejdsindsats. Visitationstest til ordblindeundervisning for voksne At fastslå, om deltagerne opfylder betingelserne for at modtage undervisning jf. Lov om ordblindeundervisning Undervisningsministeriet

17 Strukturering af materialet Der er tre deltest: Test 01 - Ordlæsning. Test 02 - Stavning. Test 03 - Ordforståelse. Supplerende tests Helleruptesten Vejledende læse- og retstavningsundersøgelse et diagnosticeringsmateriale til voksne ordblinde. Voksne ordblinde og andre med læse-/stavevanskeligheder At danne grundlag for nærmere diagnosticering og tilrettelæggelse af undervisning, som tager sigte på at afhjælpe og kompensere ordblindhed. Ordblindeundervisningen, VUC Vestegnen Strukturering af materialet Deltests indenfor områderne læsning, stavning og skriftlig formulering samt auditive og visuelle forudsætningsprøver. Flere deltests findes i forskellige sværhedsgrader. For mange af deltestene er der angivet en norm, der er fundet ved at afprøve materialet på et bredt udsnit af voksne uden læsevanskeligheder (Ca. 40 personer). Testbatteriet Voksne ordblinde og andre med læse-/stavevanskeligheder Undersøgelse af nære relaterede grundproblemer indenfor sprog og hukommelse. Special-pædagogisk forlag Strukturering af materialet Sprog og hukommelsesprøver (18 deltest). Der er en gennemsnitsprofil for 3. og 5. klasse, som testresultatet kan relateres til. Læsetekster for unge og voksne Unge og voksne med ringe funktionel læsefærdighed Vurdering af unge og voksnes mulighed for at klare læsekrav indenfor forskellige uddannelser. Dansk Psykologisk Forlag 17

18 Der er sammenlignelige resultater fra fem deltagergrupper. Find det, der lyder som et ord (fra Diavok) Voksne med læsevanskeligheder, herunder SPS-ansøgere og ansøgere om It-hjælpemidler. Afdækning af evne til at udnytte skriftens lydprincip. Center for Læseforskning Der er angivet normer for 11 grupper. Elbros ordlister Voksne med læsevanskeligheder, herunder SPS-ansøgere og ansøgere om It-hjælpemidler. Vurdering af arten + graden af læsevanskeligheder på ordniveau Center for Læseforskning Der er sammenlignelige resultater for 7 forskellige grupper Fonologisk ordforrådsprøve Unge og voksne med læsevanskeligheder, herunder SPS-ansøgere og ansøgere om It-hjælpemidler. Afdækning af impressivt ordforråd Center for Læseforskning Der er sammenlignelige resultater fra 4 forskellige grupper. Semantisk ordforrådsprøve Unge og voksne med læsevanskeligheder, herunder SPS-ansøgere og ansøgere om It-hjælpemidler. Afdækning af impressivt ordforråd 18

19 Center for Læseforskning Der er sammenlignelige resultater fra 6 forskellige grupper. Find det rigtige ord Testen er udviklet til tosprogede FVU-deltagere, men kan også benyttes, når det vurderes, at ordforrådet sandsynligvis er mangelfuldt Vurdering af impressivt ordforråd Center for Læseforskning Resultaterne kan sammenlignes med 3 kategorier af FVU-deltagere. Tekstlæseprøverne TL 1-5 Voksne med usikre læsefærdigheder Især med henblik på vurdering af læseforståelse Dansk Psykologisk Forlag IL-Basis Unge + voksne med så svage læsefærdigheder, at der skal testes på det helt basale niveau Vurdering af de basale sproglige færdigheder Dansk Psykologisk Forlag IL-Ungdom Unge + voksne med usikre læsefærdigheder Vurdering af arten + graden af læsevanskeligheder på tekstniveau Dansk Psykologisk Forlag 19

20 Staveprøver 1-9 Voksne med usikre stavefærdigheder, der gerne vil have en vurdering af deres niveau. Især med henblik på vurdering af mulighed for at tage 9 kl. Dansk Psykologisk Forlag SIG Screening i Gymnasiet Elever på HF- og gymnasieniveau Screening til faget dansk Dansk psykologisk forlag Vejledende scorefordeling Ordkendskabstesten Sprogligt handicappede og fremmedsprogede Vurdering af det sproglige udviklingsniveau Special-pædagogisk Forlag Dynamisk ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog Voksne tosprogede med læsevanskeligheder Vurdering af, om der er tale om ordblindhed eller andre vanskeligheder Undervisningsministeriet 20

21 It-udredning Dompap med lyd Ansøgere til personlige It-hjælpemidler Test af lytteforståelse Projekt PC-læsning Funktionel skærm test (FST-læsning) Fem tekster af stigende sværhedsgrad med læsning. 30 spørgsmål Ansøgere til personlige It-hjælpemidler Undersøgelse af kompensatorisk effekt på den funktionelle læsning, når afkodningen støttes af et oplæsningsprogram med syntetisk tale. Projekt PC-læsning Testen er afprøvet på 53 personer blandt læsekursister, elever på social- og sundhedsuddannelse og elever på gymnasiet, men resultaterne fra disse referencegrupper er p.t. ikke tilgængelige. Funktionel skærm test (FST-dokumentforståelse) Ansøgere til personlige It-hjælpemidler Undersøgelse af kompensatorisk effekt på den funktionelle læsning, når afkodningen støttes af et oplæsningsprogram med syntetisk tale. Projekt PC-læsning. Testen er afprøvet på 53 personer blandt læsekursister, elever på social- og sundhedsuddannelse og elever på gymnasiet, men resultaterne fra disse referencegrupper er p.t. ikke tilgængelige. 21

22 Regne-/matematikudredning Matematikscreening I, II og III Voksne, hvor der er tvivl om årsagen til deres regne-/matematikvanskeligheder Undersøgelse af matematikvanskeligheder set i lyset af de bagvedliggende kognitive processer. Afgrænsning af, om der er tale om dyskalkuli eller almindelige regne-/ matematikvanskeligheder. Vurdering af kursistens læringspotentiale. Forfatter Björn Adler Kognitivt centrum FOM - 95 Elever med behov for specialundervisning i matematik. Afdækning af elevens forståelse og udviklingstrin indenfor 17 funktionsområder. Niveau 1-4, svarende til 1-4 klassetrin Dansk psykologisk forlag FOM-U Elever med behov for specialundervisning i matematik. Afdækning af elevens forståelse og udviklingstrin indenfor 14 funktionsområder efter 6. klassetrin. Dansk psykologisk forlag Talprøve for voksne Medarbejdere på virksomheder, der arbejder med certificering m.fl. At få overblik over områder, hvor testpersonen behersker elementære talfærdigheder og over områder, hvor testpersonen har betydelige mangler. Dansk psykologisk Forlag 22

23 Der er angivet kriterier for mangelfuld beherskelse af 13 områder og kriterier for beherskelse af områderne Talkendskab. Omsætning og klokken. Addition. Subtraktion. Division. Procent. Lommeregner. Fejlfinding. Valg af regningsart. Betydning. Potens. Titalssystemet. MG (Matematik grundlæggende) og FG (Færdigheder grundlæggende) Voksne, der gerne vil have en vurdering af deres regne-/mat. niveau Få overblik over, hvordan kursisten behersker de forskellige færdigheder i regning/matematik, og om der er forudsætninger for at starte på 9. kl. Dansk Psykologisk Forlag Kursistens standpunkt klassificeres på en skala fra C0 til C10 (C5 er middel). Matematikscreening I, II og III Voksne, hvor der er tvivl om årsagen til deres regne-/matematikvanskeligheder Undersøgelse af matematikvanskeligheder set i lyset af de bagvedliggende kognitive processer. Afgrænsning af, om der er tale om dyskalkuli eller almindelige regne-/ matematikvanskeligheder. Vurdering af kursistens læringspotentiale. Forfatter Björn Adler Kognitivt centrum 23

24 Læseafdelingen Ordblindhed / talblindhed / it-hjælpemidler Psykiatriafdelingen Psykiske vanskeligheder og sindslidelser Kommunikationsafdelingen Erhvervet hjerneskade / talevanskeligheder Høreafdelingen Hørevanskeligheder Synsafdelingen Synsvanskeligheder / synshjælpemidler Ungdomsuddannelser (STU) STU-Erhverv / STU-Ungdom / klub CSU-Slagelse Norgesvej Slagelse Tlf Læseafdelingen Afdelingsleder Natasha Bull Epstein Tlf Mobil

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet 2010 1 Kolofon Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Forfatterne og Undervisningsministeriet 2010

Læs mere

Høreafdelingens tilbudskatalog 2014

Høreafdelingens tilbudskatalog 2014 Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Høreafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: www.csu-slagelse.dk

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Kommunikationsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

STU i byen. www.csu-slagelse.dk. STU-Erhvervs tilbudskatalog

STU i byen. www.csu-slagelse.dk. STU-Erhvervs tilbudskatalog STU i byen www.csu-slagelse.dk STU-Erhvervs tilbudskatalog 2014 1. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer

Læs mere

STU i byen. www.csu-slagelse.dk. STU-Erhvervs tilbudskatalog

STU i byen. www.csu-slagelse.dk. STU-Erhvervs tilbudskatalog STU i byen www.csu-slagelse.dk STU-Erhvervs tilbudskatalog 2014 1. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer

Læs mere

Ydelseskatalog Voksne 2015

Ydelseskatalog Voksne 2015 Ydelseskatalog Voksne 2015 Side 1 Praktiske oplysninger Kommunikationscentret Skansevej 2D 3400 Hillerød Mailadresse: Hjemmeside: kc-hil@hillerod.dk www.kc-hil.dk Telefon: 72 32 38 00 Kommunikationscentret

Læs mere

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Læs hele testvejledningen før du går i gang med at teste. Husk at få underskrevet en bemyndigelseserklæring

Læs mere

Indhold. Uddannelsesrådet i Århus Amt Følgegruppen for læsevanskeligheder hos unge. Side

Indhold. Uddannelsesrådet i Århus Amt Følgegruppen for læsevanskeligheder hos unge. Side Uddannelsesrådet i Århus Amt Følgegruppen for læsevanskeligheder hos unge Indhold Side 1 Baggrund for Projektet 2 2 Organisering af Projektet 3 3 Fælles mål 4 4 Strategi for 3. pilotprojekt i skoleåret

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen

CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Seminarium, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de 1 r for je Fælles retningslin g n i n s i v r e d un stitutioner på de sikrede in Fælles retningslinjer for undervisningen sikrede institutioner på de Fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Idéer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Maj 2010 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29 B 3 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015... 5 8BLeverings-

Læs mere

PD-modul: Læsevanskeligheder Sdr. Feldings Efterskole Efterår 2010

PD-modul: Læsevanskeligheder Sdr. Feldings Efterskole Efterår 2010 1 FE Dysleksi og undervisning Blandt fagfolk og forskerne som deltager i debatten om at komme læse- og stavevanskeligheder til livs, fylder på den ene side et inkluderende læsebegreb og brugen af it-kompenserende

Læs mere

FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning. - en afprøvning af to undervisningsmaterialer

FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning. - en afprøvning af to undervisningsmaterialer FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning - en afprøvning af to undervisningsmaterialer Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm for Undervisningsministeriet august 2004 2

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn... 7 101-106 Udredning af behov

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

AMU for tosprogede kursister

AMU for tosprogede kursister AMU for tosprogede kursister AMU for tosprogede kursister 2014 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT AMU for tosprogede kursister 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk a/s Eftertryk

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2014

Ydelseskatalog IKH 2014 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2014 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik.

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Indledning Problemformulering Metode Hvad er faget matematik? Ifølge Fælles Mål Ifølge Björn Adler Vanskeligheder med tilegnelse af skolefaget matematik

Læs mere