AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder"

Transkript

1 AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder februar 2015

2 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og vilkår for arbejder, som udføres på vegne af Bornholms Forsyning, og er gældende for anlægsarbejder indenfor vand-, spildevands- og varmeforsyning.. Eventuelle ændringer eller tilføjelser i forhold til det konkrete projekt er angivet i projektets Udbudsskrivelse. Generelt Normer / Beskrivelser / Betingelser. Nedenstående er listet en bredt udsnit af de normer der ligger til grund for arbejde udført for Bornholms Forsyning. De listede normer skal på accepttidspunktet være de nyeste gældende udgaver, inklusiv tillæg og rettelser. - AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsbranchen. - DS 322 Certificering af svejsere. - DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. - DS 430 Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord. - DS 432 Norm for afløbsinstallationer. - DS 437 Norm for lægning af stive ledninger af beton m.v. i jord. - DS/EN :2009 Retningslinjer for svejsning af metalliske materialer. - DS/EN DS/EN DS/EN A1:2010 Design og installation af præisolerede fastrørsystemer til fjernvarme. - DS Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre - Supplement til DS/EN DS Norm for Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre - Supplement til DS/EN DS Info DS/EN :2007 Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler. - Vejdirektoratets Almindelige Arbejdsbeskrivelser for etablering af ledningsanlæg i jord. - Vejdirektoratets Almindelige Arbejdsbeskrivelser for arbejdsplads mm. - Vejdirektoratets Almindelige Arbejdsbeskrivelser for kørebaneafmærkning. - Vejdirektoratets Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. - Arbejdstilsynets bekendtgørelse og bygherrens pligter, nr af 27. december Hygiejne ved arbejde med vandledninger, Bornholms Forsyning A/S Samt i øvrigt til hver tid gældende normer, standarder og lovgivning. Tilsyn. Tilsynet udpeges af Bornholms Forsyning før opstart af arbejdet. Arbejdsplads. Det påligger entreprenøren at opsætte, drive, vedligeholde og nedtage en passende arbejdsplads i forbindelse med arbejdet. Arbejdspladsen skal til enhver tid leve op til gældende lovgivning i Arbejdsmiljølovgivningen. Det påhviler samtidig entreprenøren at anmelde arbejdspladsen til Arbejdstilsynet. Priser for byggepladsindretning omfatter alle udgifter i forbindelse med etablering, drift og afrigning af arbejdspladsen, herunder til el, vand, afløb, telefon, afholdelse af diverse møder m.v. og inkl. alle velfærdsforanstaltninger samt etablering og evt. flytning af samme. 2

3 Entreprenøren skal sørge for at adgangsveje til ejendomme berørt af gravearbejdet forbliver farbare i hele projektforløbet. Nødvendig afspærring og afstivning af ledningsgrav, udlægning af jernplader og lette gangbroer o. lign. skal være indeholdt i tilbuddet. Det samme gør i sig gældende for jernplader mv. på oplagsarealer, kørselsareal og lignende. I bykerner og andre befærdede områder skal der med mindre andet er aftalt påregnes opsat byggepladshegn i omfang svarende til det aktuelle gravefelt/åbne rende. Denne omkostning skal være indehold til tilbuddet. Entreprenøren skal i videst mulig omfang holde tilhørende veje, stier og offentlige arealer ryddelige og brugbare. Områder, der i løbet af anlægsperioden gøres færdige, skal straks ryddes for affald og overskudsmaterialer. Såfremt der opstår skader på veje, bygninger o. lign. i forbindelse med arbejdspladsen, skal entreprenøren for egen regning udbedre disse. I forbindelse med oplagring af materialer skal pladsen være af en sådan beskaffenhed, at materialerne beskyttes mod vind og vejr. Derudover skal de være afskærmet i en grad, så uvedkommende personer ikke har adgang til dem. Entreprenøren er erstatningsansvarlig overfor eventuelle bygherreleverancer, når materialerne er modtaget på byggepladsen. Bornholms Forsynings tilsyn skal til enhver tid have adgang til arbejdspladsen og kan komme med påbud til ændringer, såfremt tilsynet finder dette nødvendigt. Byggemøder. Byggemøder vil blive afholdt på arbejdspladsen i et interval bestemt af tilsynet. Ekstraarbejder. Eventuelle ekstraarbejder skal aftales med tilsynet før igangsætning og så vidt muligt bekræftes pr. mail. Aftaleseddel med angivelse af omfang og pris skal foreligge til tilsynets godkendelse ved førstkommende byggemøde, hvis ikke andet er aftalt, og skal løbende faktureres bygherre. I øvrigt henvises til AB92 22 stk. 7, 8 og 9 i forhold til fremsendelse af slutopgørelse. Afsætning. Det påhviler entreprenøren at sikre sig, at de af Bornholms Forsyning oplyste koter er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Såfremt der i løbet af projektet opstår tvivl om koter, terrænforhold eller lignende skal Bornholms Forsynings tilsyn straks kontaktes. Opmåling af ledninger vil, hvis ikke andet aftalt, blive gjort af Bornholms Forsyning. Ved aftaler hvor entreprenøren skal aflevere forestå opmålingen, skal denne afleveres til bygherren som en.dgn-fil i formatet Euref89 UTM 33 med X, Y og Z koordinater. Færdselsregulerende foranstaltninger. Entreprenøren skal sørge for alle fornødne færdselsregulerende foranstaltninger, herunder bl.a. afspærring, skiltning og belysning. Udgifter her til skal være indeholdt i tilbuddet. Det påhviler entreprenøren at anmelde arbejdet til vejmyndighederne, og hvor nødvendigt, politiet, for at skaffe godkendelse af de påtænkte foranstaltninger samt omlægning af trafikken. En kopi af den af politiet og vejmyndigheden godkendte afmærkningsplan fremsendes til Bornholms Forsynings tilsyn. De færdselsregulerende foranstaltninger skal til enhver tid leve op til kravene for Vejdirektoratets Afmærkning af vejarbejder m.m.. Skiltningen og afmærkningen skal udføres på en måde så det medfører mindst mulig gene for omgivelserne og den daglige trafik. Ved arbejde tæt på private matrikler skal der i fornødent omfang etableres midlertidige adgangsveje. 3

4 Eksisterende ledninger. Inden påbegyndelse af arbejdet skal entreprenøren indhente ledningslysninger i LER om eksisterende ledninger i arbejdsområdet. Såfremt ledningsejerne har specifikke krav for arbejde i nærheden af ledningerne, skal disse til enhver tid overholdes og respekteres af entreprenøren. Det skal sikres at eksisterende ledninger ikke beskadiges under arbejdet. Derfor anbefaler Bornholms Forsyning at samtlige ledninger og kabler skal frilægges ved håndgravning. Støder entreprenøren på ledninger der ikke fremgår af udbudsmaterialet, oplysningerne fra LER eller andre steder, skal dette straks meddeles tilsynet. Entreprenøren skal tilrettelægge arbejdet således samtlige kabel- og ledningsanlæg er funktionsdygtige under hele anlægsperioden. Såfremt entreprenøren er nødsaget til at flytte eller tage ledninger/kabler ud af funktion, skal dette meddeles tilsynet. Accepten til dette skal af entreprenøren indhentes hos den relevante ledningsejer. Opretholdelse af afløb fra eksisterende ledninger. I forbindelse med anlægsfasen skal det eksisterende vand- og kloaksystem være i drift og fuldt funktionsdygtigt. Overpumpning af spildevand skal være indeholdt i tilbuddet og skal varetages af entreprenøren. Geotekniske undersøgelser / Jordbundsundersøgelser. Såfremt der i projekteringsfasen er foretaget geotekniske undersøgelser eller jordbundundersøgelser, er disse bilagt udbudsmaterialet. Arbejdsmiljø. Gældende regler om arbejdsmiljø skal til enhver tid overholdes. Entreprenøren skal udarbejde en til arbejdet specifik Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), når dette er nødvendigt. Kopi af denne skal overdrages til Bornholms Forsyning før opstart af projektet. En kopi skal ligeledes til enhver tid være tilgængelig for alle på arbejdsarealet. Entreprenøren vil ved arbejdets start blive udpeget som Arbejdsmiljøkoordinator (B), jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 27. december Alle personer der arbejder eller opholder sig i områder hvor der kræves personlige værnemidler, som f.eks. hjelm eller sikkerhedssko, skal til enhver tid bære disse. I forbindelse med arbejde for Bornholms Forsyning, må ingen personer der opholder sig på arbejdsarealet indtage eller være påvirket af alkohol eller nogen andre former for rusmidler. Tilsynet kan til enhver tid bortvise personer fra arbejdsarealet, der ikke overholder den gældende lovgivning og retningslinjer. Sociale klausuler Bornholms Forsyning er i henhold til Bornholms Kommunes ejerstrategi omfattet af krav om sociale klausuler ved udbud. Dokumentation. Entreprenøren skal inden arbejdets opstart kunne fremvise de planer og den dokumentation for arbejdets gennemførelse, som bygherren synes nødvendig. Entreprenøren skal fremvise en tidsplan for det komplette arbejde ved arbejdets start. Denne tidsplan skal strække sig til arbejdets aflevering, og skal være troværdig og realistisk. Alle kendte forhold skal tages i betragtning når tidsplanen laves. 4

5 Tidsplanen skal være detaljeret i en sådan grad, at det klart fremgår hvordan det totale arbejde er delt op og varigheden af de enkelte delarbejder. Bemandingen på de enkelte opgaver skal også fremgå af tidsplanen, således at et tydeligt billede over tidsplanen, samt den dertil hørende brug af mandskab og maskiner, kan tegnes. Ved hvert byggemøde skal tidsplanen gennemgås. Er der ændringer i forhold til den sidst accepterede tidsplan, opdateres tidsplanen og fremsendes til bygherren umiddelbart efter byggemødet. Støder entreprenøren på forhindringer eller andre forhold der har indflydelse på arbejdets forløb og aflevering, skal bygherren straks have besked herom. En ny og opdateret tidsplan fremsendes derefter til bygherren. Det påhviler entreprenøren at fotografere veje, fortove, facader, ejendomme m.m. inden arbejdets påbegyndelse. Fotodokumentationen afleveres til bygherren inden arbejdets opstart. Som et led i kvalitetssikringen skal entreprenøren løbende kunne påvise, at han følger den kvalitetssikringsplan, der er blevet aftalt med bygherrens tilsyn ved arbejdets opstart. Tilsynet skal til enhver tid have adgang til byggepladsen. Tilsynet skal, indenfor normale arbejdstid, kunne komme i kontakt med entreprenørens arbejdsleder pr. telefon. Arbejdslederens adresse skal desuden være tilsynet i hænde. Såfremt entreprenøren vælger at benytte underentreprenører til hele eller dele af det udbudte arbejde, skal de bydende oplyse om navn på denne. I projekter, hvor entreprenøren er ansvarlig for sammensvejsningen af ledninger o. lign., skal det dokumenteres, at svejseoperatøren har gyldigt USME-certifikat, svarende til DS 2383 for svejsning af PE-rør. Samtidig skal dokumentation som prøvningsrapport for svejsemaskinen kunne fremvises, ligesom der i forbindelse med udførelsen skal fremlægges en svejseprøve til opskæring. Entreprenøren skal ved afgivelse af tilbud fremvise erklæring om gæld til det offentlige. Med mindre andet er beskrevet i UDBUDSMATERIALET, vil TV-inspektioner blive udført af Bornholms Forsyning. Observationer over karakter 2, accepteres ikke. Entreprenørens kvalitetssikring. Før arbejdets opstart skal entreprenøren kunne påvise Bornholms Forsyning, hvordan kvaliteten af det arbejde, der skal udføres, vil blive kontrolleret. Dette kan f.eks. gøre ved hjælp af en kvalitetssikringshåndbog. Entreprenøren skal udarbejde og fremvise en kontrolplan til sikring af egne arbejder. En kopi af denne skal overdrages tilsynet i forbindelse med afleveringsforretningen. Kontrolplanen skal udarbejdes på baggrund af udbudsmaterialets kontrolkrav, valgte arbejdsmetode, entreprenørens egen kvalitetssikring samt gældende normer, standarder m.v. for det pågældende arbejde. Kontrolplanen skal desuden indeholde projektrelevante oplysninger om: - Hvad der skal kontrolleres. - Måden det kontrolleres. - Interval mellem kontroller. - Hvem der er ansvarlig for kontrollen. - Hvordan kontrollen dokumenteres. - Bemærkninger til kontrollen. Kontrolplanen skal være tilgængelig på arbejdspladsen. Manglende kontrol eller manglende dokumentation for materialer og arbejder vil blive betragtet som en mangel, jf. AB 92. 5

6 Alle udgifter til entreprenørens kvalitetssikring skal være indeholdt i tilbuddet. Private Lodsejere. Bornholms Forsyning vil forestå orientering til private lodsejere og beboere. Jordarbejde. Opbrydning generelt. Inden arbejdets opstart skal entreprenøren gennemgå og registrere de strækninger der skal arbejdes på. Fejl og skader på belægning, beplantning, bygninger o. lign., der er opstået inden arbejdets opstart, skal kunne bevises af entreprenøren. Opbrydning af asfalt. Det påhviler entreprenøren at tilrettelægge arbejde i en grad så asfaltbelægningen o. lign. på tilstødende veje ikke beskadiges. Såfremt der skulle opstå brud på asfalt uden for det opgravede arbejdsareal, skal entreprenøren for egen regning reparere dette. Retningslinjer for retablering af asfalt gives af Bornholms Forsyning og Bornholms Regionskommunes Vejmyndighed. Behandling af opbrudt asfalt, beton og andet affald. Asfalt, kemikalieaffald, spildolie og lignende affald, produceret på byggepladsen, skal bortskaffes af entreprenøren i henhold til gældende bestemmelser fra Bornholms Regionskommune. Entreprenøren afholder alle udgifter forbundet hermed. Depot / Overskudsjord. Opgravet fyld ligges i depot i en passende afstand fra arbejdsstedet. Såfremt en specifik afstand ønskes vil dette blive beskrevet i UDBUDSMATERIALET. Depotet skal være en af kommunen godkendt fyldplads. Vand. Overpumpning af vand og bortskaffelse af overfladevand i omfang 5 l/s skal være indeholdt i tilbuddet. Ledningsarbejde og arbejde på anlæg. Omfang. Omfanget vil fremgå af de til projektet hørende beskrivelser samt tegningsmaterialet. Derudover skal alle eksisterende ledninger og anlæg i drift retableres, såfremt de bliver beskadiget under arbejdets udførelse. Dette være for entreprenørens regning. Bygherreleverancer. Omfanget af eventuelle bygherreleverancer vil fremgå i udbudsmaterialet. Såfremt intet andet er anført, skal samtlige materialer til det fuldt færdige anlæg leveres af entreprenøren. 6

7 Udførelse. Udgravningen skal ske efter Arbejdstilsynets retningslinjer samt til hver tid gældende standarder som DS 430, DS 437 og DS 475. Al udgravning skal ske med velegnet materiel med nødvendig kapacitet. Valget af den korrekte gravemetode og valg af korrekt materiel skal bl.a. sikre at der ikke sker skade på eksisterende anlæg. Udgravningsarbejdet skal så vidt muligt tilrettelægges således, at udgravningstakten følger rørlægningen således graven kommer til at stå åben i kortest mulig tid. Udgravningen skal ske med tilstrækkelig anlæg efter DS 475, afsnit 3.3. Såfremt der ikke kan sikres et passende anlæg, skal der benyttes afstivning som sikrer mod udskridning der er til fare for folk i graven, nærliggende konstruktioner og bygninger. Ved nedgravning af vandledninger skal der gøres særligt opmærksom på følgende: - Udjævningslagets tykkelse skal være på mindst 0,10 m. Materialet til udjævningslaget skal opfylde følgende krav: - Kornstørrelser over 16 mm må ikke forekomme. - Indholdet af korn mellem 8 16 mm. må højst udgøre 10 %. - Materialet må ikke være frossent. - Skarp flint eller andet knust materiale må ikke anvendes. - Omkringfyldningen skal fortsætte mindst 0,10 m. over ledningen. - Hvor der anvendes topanboringssadler for stik øges omkringfyldningens højde disse steder. - Materialet for omkringfyldningen skal opfylde de samme krav som for udjævningslaget. - Jorddækningen af vandledningen skal være mindst 1,20 meter. - Afdækningsbånd 0,40 meter over vandledningen udlægges af entreprenøren. Ledninger. Antal og type samt trykklasse vil fremgå af udbudsmaterialet. Gravitationsledninger og dertilhørende samlinger skal altid være i overensstemmelse med gældende DS-norm. Ledninger af PVC/PP skal altid være CE-mærkede. Derudover skal rørleverandøren være omfattet af kontrollen Nordic Poly Mark. Såfremt ledninger skal samles ved svejsning, skal entreprenøren kunne forevise samtlige svejsedata for hver enkelt svejsning. Disse svejsedata skal afleveres til tilsynet og være digitalt udlæst fra entreprenørens svejseudstyrs datalog. Pumpestationer. Type og udformning vil fremgå af udbudsmaterialet. Pumpestationerne skal altid sikres mod opdrift. Det er til enhver tid entreprenørens ansvar at pumpestationerne bliver installeret efter producentens vejledninger. Såfremt der skal afviges fra dette, skal dette altid være efter klar og forudgående aftale med tilsynet. Bornholms Forsyning vil udlevere en detailtegning over pumpestationens placering og opbygning. Ligeledes vil der blive anført hvor tilhørende samlebrønde, elskabe o. lign., skal være placeret. Bornholms Forsynings standard over opbygning af elskabe til pumpestationer skal benyttes. 7

8 Andre bygværker. Type og udformning vil fremgå af udbudsmaterialet. Retablering. Generelt. Omfatter retablering af alle arealer i arbejdsområdet, herunder arbejdsarealer, byggepladser, tilkørselsveje mm, til mindst samme standard og udseende som før arbejdets påbegyndelse. Hvis ikke andet er anført, skal alle arealer udplanes til de oprindelige koter. Retablering af offentlige vejarealer skal altid påregnes udført i henhold til vilkår afgivet af vejmyndigheden, og i øvrigt i henhold til bilag 1. Alle veje, fortove, stier, o. lign., der måtte være blevet beskadiget, af entreprenørens arbejde eller udstyr, skal retableres ved dennes foranstaltning og regning til mindst samme standard og udseende som før arbejdets påbegyndelse. Opgravede materialer skal så vidt muligt genindbygges i den oprindelige placering. Så længe de opgravede materialer opbevares på terræn, skal de beskyttes i fornødent omfang mod vejret og genindbygges så hurtigt som muligt. Opblødte eller frosne materialer, sne, is eller affald, må ikke anvendes til retablering. Såfremt andet forventes er dette beskrevet i udbudsmaterialet. Såfremt de opgravede materialer ikke kan genindbygges konditionsmæssigt, skal der benyttes materialer med de samme egenskaber som den eksisterende vej med hensyn til bæreevne, deformation og frost. Ved arbejde på agerjord skal entreprenøren sikre, at markarealerne afleveres jævnet, harvet og fri for sten større end ø100 mm. Materialer og materialekrav. For at sikre at ledningsgraven har de samme funktionsegenskaber som før arbejdets påbegyndelse, skal retableringen foregå efter DS 475. Specifikationerne til de forskellige materialer fremgår af standarden. I tilfælde, hvor der opstår tvivl om materialevalg og tykkelse skal tilsynet kontaktes. 8

9 BILAG 1. Retablering af asfaltbelægning 9

10 10

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2014 14. august 2014 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2015 5. august 2015 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

Når du arbejder for. Jels Vandværk

Når du arbejder for. Jels Vandværk Når du arbejder for Jels Vandværk Jels Vandværk Dixensvej 2a, Jels 6630 Rødding Tlf. 7355 2100 Mobil 2021 2128 E-mail: info@jelsvand.dk www.jelsvand.dk Hygiejne: HUSK: Du arbejder med verdens vigtigste

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn Favrskov Spildevand A/S Entreprisebeskrivelse Entreprisebeskrivelse Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Entreprisebeskrivelse (EB)... 2 1.1 Tilbudsgrundlag... 2 1.2 Beskrivelse af entreprisen... 3 1.3 Tildelingskriterier...

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Ester Jensen Helle Andersen

Ester Jensen Helle Andersen Fokus på pligter for bygherre ved anlægsarbejde Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Ester Jensen Helle Andersen 1 Hvad siger arbejdsmiljølovgivningen? Bekendtgørelse nr. 117 om Bygherrens pligter: Bygherren

Læs mere

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje 1. Indledning Ifølge lovbekendtgørelse nr. 671 Lov om offentlige vej er Hvidovre Kommune vejbestyrelse for de offentlige veje, pladser og stier.

Læs mere

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm Udbudskontrolplaner Entreprise 6770.50 Beplantning Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm NOVEMBER 2011 UKP Indhold 6770.50 Udbudskontrolplaner Strækning: Holstebro - Vejle 6770 Riis - Ølholm Entreprise: 6770.50

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Almindelige betingelser

Almindelige betingelser Almindelige betingelser for udførelse af ledningsanlæg m.m. i Lejre Kommunes landeveje Teknisk drift 27. april 2007 Indholdsfortegnelse 00. Indledning.. Side 3 01. Gravetilladelse... Side 3 02. Kvalitetssikring..

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Projektering 2 2. Dimensionering 2 3. Hovedledninger 3 4. Stikledninger og skelbrønde 3 5. Brønde 3 6. Samlinger og tilslutninger 4 7. Udførelse 4 8. Kvalitetssikring og dokumentation

Læs mere

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune.

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Pia Holm piho@lejreforsyning.dk Dato: 06-11-2013 Sagsnr.: S13-194 Dok.nr.: D13-5840 NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser

Læs mere

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Side 1 Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Randers Kommune Veje og Trafik Laksetorvet 1 8900 Randers Tlf. 89 15 15 15 Januar 2014 rev februar 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089. Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden. Maj 2012

Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089. Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden. Maj 2012 Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089 Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden Maj 2012 1. Generelt Protokollen beskriver kun ledninger, som berøres af projektet. 1.1 Ledningsplaner

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

UDBUD. Klimatilpasning af del af Nexø

UDBUD. Klimatilpasning af del af Nexø UDBUD Klimatilpasning af del af Nexø 2015 Bornholms Regionskommune og Bornholms Forsyning A/S UDBUD Bornholms Regionskommune og Bornholms Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud på jord- og rørarbejde m.fl.

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Vi har konstateret, at det eksisterende kloakanlæg er i dårlig stand, og det er derfor planlagt fornyelse af systemet.

Vi har konstateret, at det eksisterende kloakanlæg er i dårlig stand, og det er derfor planlagt fornyelse af systemet. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Dato: 19. juni 2012 Kloakfornyelse i Langgade m. fl. Vi har konstateret, at det eksisterende kloakanlæg er i

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Det er gravalvorligt

Det er gravalvorligt Det er gravalvorligt Vejledning til gravearbejde i nærheden af forsyningsledninger Anvisning for arbejder i nærheden af Vestforsynings ledninger Inden du skal i gang med at grave har du pligt til, at indhente

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Undervisningsministeriet, November 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Arbejdsbeskrivelse (AB) April 2011 Udarbejdet til: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro Udarbejdet af:

Læs mere

Sikkerhed under Metroens højbane i Ørestad

Sikkerhed under Metroens højbane i Ørestad Sikkerhed under Metroens højbane i Ørestad Bestemmelser og begrænsninger for arbejde på jernbanearealer, hvor Københavns Kommune udfører anlægsopgaver samt drift og vedligehold Islands Brygge Portal Rampe

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Til De bydende Dokumenttype Funktionskrav Dato Maj 2016 MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Revision 0 Dato 2016-05-13 Udarbejdet af NFC Kontrolleret af KAPS Godkendt af TSTAES Beskrivelse

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 36320.50 Beplantningsarbejder 36320 Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012 UKP Indhold 36320.50 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed 2015 1 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Udbudsbrev: Bornholms Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud på nedgravning af fjernvarmeledninger

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Kontrolordning for styret boring og gennempresning Paradigme for Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Januar 2012 SAB styret boring og gennempresning _ november 2011.doc Kontrolordningen for styret boring og

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Vedrørende Hovvej, Grundfør, 8283 Hinnerup

Vedrørende Hovvej, Grundfør, 8283 Hinnerup Dato 4. februar 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/15428-10 Side 1/5 Vedrørende Hovvej, Grundfør, 8283 Hinnerup Vejdirektoratet har behandlet din

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar / Tina Haabendal Kjærsgaard

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar / Tina Haabendal Kjærsgaard DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 Tina Haabendal Kjærsgaard Ts2@vd.dk 72442326 LEDNINGSPROTOKOL VEDRØRENDE AFTALER MELLEM VEJDIREKTORATET OG LEMVIG VAND OG SPILDEVAND H475 STRUER

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Anmeldelser af jordflytninger/anmeldepligt 5. Ikrafttrædelse Bilag A:

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V.

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 12/10606 ADMINISTRATION AF PRIVAT FÆLLESVEJ I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED MEGET SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med meget små gener, som Center for Byens Anvendelse

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2017 1. marts 2017 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og vilkår

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 03 Afholdt 28. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Ny plan skal give færre ulykker

Ny plan skal give færre ulykker Ny plan skal give færre ulykker Ved at sætte ind allerede i projekteringen kan mange skader og ulykker undgås. Samtidig kan logistikken forbedres, tiden gøres mere effektiv og der kan i sidste ende spares

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Krav ved nye private byggemodninger, hvor Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ønsker at overtage kloakanlægget

Krav ved nye private byggemodninger, hvor Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ønsker at overtage kloakanlægget Krav ved nye private byggemodninger, hvor Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ønsker at overtage kloakanlægget Overtagelse Forudsætningen for overtagelse af et privat spildevandsanlæg er, at bestemmelserne

Læs mere

Torvegade København K Tlf

Torvegade København K Tlf BANG & BEENFELDT A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk København, september 2014 Sag 12024 JRP Byggemøde # 05 A/B Salvatorgården

Læs mere

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter.

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter. 10. september 2015 Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:.

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:. TBL Hovedtilbudsliste Side 1 af 1 Tilbudsliste Undertegnende entreprenør tilbyder hermed i henhold til beskrivelse, betingelser og tegninger samt øvrigt udbudsmateriale og på grundlag af specifikationerne

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Transmissionsledning Hasle Klemensker - Fjernvarme. Fjernvarme udbud. Transmissionsledning Hasle - Klemensker 2016

Transmissionsledning Hasle Klemensker - Fjernvarme. Fjernvarme udbud. Transmissionsledning Hasle - Klemensker 2016 Fjernvarme udbud Transmissionsledning Hasle - Klemensker 2016 1 17. maj 2016 Transmissionsledning Hasle - Klemensker - Fjernvarme Udbudsskrivelse: Bornholms Energi & Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud

Læs mere

1 Styring og samarbejde... 3. 1.1 Opstartsmøde og ledningsejermøde... 5. 1.2 Arbejdsplan (tidsplan)... 6. 1.3 Kvalitets- og kontrolplan...

1 Styring og samarbejde... 3. 1.1 Opstartsmøde og ledningsejermøde... 5. 1.2 Arbejdsplan (tidsplan)... 6. 1.3 Kvalitets- og kontrolplan... 1 Styring og samarbejde... 3 1.1 Opstartsmøde og ledningsejermøde... 5 1.2 Arbejdsplan (tidsplan)... 6 1.3 Kvalitets- og kontrolplan... 6 1.4 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)... 6 1.5 Styring af forhold

Læs mere

Opgravningsregulativ. for ledningsarbejder m. v. i offentlige og private veje. Thisted Kommune

Opgravningsregulativ. for ledningsarbejder m. v. i offentlige og private veje. Thisted Kommune Opgravningsregulativ for ledningsarbejder m. v. i offentlige og private veje i Thisted Kommune Regulativ for udførsel af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje i Thisted Kommune. Gyldighedsområde.

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse . Kapitel : 1 Hovedentreprise Side : 1/6 Arbejdsbeskrivelse -Jordarbejde Dato : 2015-10-20 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 (10).001 Jord... 2 BPS Basisbeskrivelse jord, publikation B207,

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat. Sag: 11.3158.02 - AB Lindstrand Emne: Byggemøde nr. 1, uge 8 Mandag d. 16. februar 2015, kl. 10.00 Sted: Hjalmar Brantings Plads 6 Referent: LM Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Gravetilladelsen gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Transportministeriets Standardvilkår for ledningsarbejder i og over

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Information. til eksterne samarbejdsparter og entreprenører. omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø. 2.4.B1 1. udgave

Information. til eksterne samarbejdsparter og entreprenører. omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø. 2.4.B1 1. udgave Information til eksterne samarbejdsparter og entreprenører omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø 1 2.4.B1 1. udgave - 2016 Velkommen til DIN Forsyning Generelt Når du arbejder for DIN Forsyning, er du forpligtet

Læs mere

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7 Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 06 Afholdt 24. juli 2012, kl. 11.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere