AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder"

Transkript

1 AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder februar 2015

2 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og vilkår for arbejder, som udføres på vegne af Bornholms Forsyning, og er gældende for anlægsarbejder indenfor vand-, spildevands- og varmeforsyning.. Eventuelle ændringer eller tilføjelser i forhold til det konkrete projekt er angivet i projektets Udbudsskrivelse. Generelt Normer / Beskrivelser / Betingelser. Nedenstående er listet en bredt udsnit af de normer der ligger til grund for arbejde udført for Bornholms Forsyning. De listede normer skal på accepttidspunktet være de nyeste gældende udgaver, inklusiv tillæg og rettelser. - AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsbranchen. - DS 322 Certificering af svejsere. - DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. - DS 430 Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord. - DS 432 Norm for afløbsinstallationer. - DS 437 Norm for lægning af stive ledninger af beton m.v. i jord. - DS/EN :2009 Retningslinjer for svejsning af metalliske materialer. - DS/EN DS/EN DS/EN A1:2010 Design og installation af præisolerede fastrørsystemer til fjernvarme. - DS Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre - Supplement til DS/EN DS Norm for Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre - Supplement til DS/EN DS Info DS/EN :2007 Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler. - Vejdirektoratets Almindelige Arbejdsbeskrivelser for etablering af ledningsanlæg i jord. - Vejdirektoratets Almindelige Arbejdsbeskrivelser for arbejdsplads mm. - Vejdirektoratets Almindelige Arbejdsbeskrivelser for kørebaneafmærkning. - Vejdirektoratets Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. - Arbejdstilsynets bekendtgørelse og bygherrens pligter, nr af 27. december Hygiejne ved arbejde med vandledninger, Bornholms Forsyning A/S Samt i øvrigt til hver tid gældende normer, standarder og lovgivning. Tilsyn. Tilsynet udpeges af Bornholms Forsyning før opstart af arbejdet. Arbejdsplads. Det påligger entreprenøren at opsætte, drive, vedligeholde og nedtage en passende arbejdsplads i forbindelse med arbejdet. Arbejdspladsen skal til enhver tid leve op til gældende lovgivning i Arbejdsmiljølovgivningen. Det påhviler samtidig entreprenøren at anmelde arbejdspladsen til Arbejdstilsynet. Priser for byggepladsindretning omfatter alle udgifter i forbindelse med etablering, drift og afrigning af arbejdspladsen, herunder til el, vand, afløb, telefon, afholdelse af diverse møder m.v. og inkl. alle velfærdsforanstaltninger samt etablering og evt. flytning af samme. 2

3 Entreprenøren skal sørge for at adgangsveje til ejendomme berørt af gravearbejdet forbliver farbare i hele projektforløbet. Nødvendig afspærring og afstivning af ledningsgrav, udlægning af jernplader og lette gangbroer o. lign. skal være indeholdt i tilbuddet. Det samme gør i sig gældende for jernplader mv. på oplagsarealer, kørselsareal og lignende. I bykerner og andre befærdede områder skal der med mindre andet er aftalt påregnes opsat byggepladshegn i omfang svarende til det aktuelle gravefelt/åbne rende. Denne omkostning skal være indehold til tilbuddet. Entreprenøren skal i videst mulig omfang holde tilhørende veje, stier og offentlige arealer ryddelige og brugbare. Områder, der i løbet af anlægsperioden gøres færdige, skal straks ryddes for affald og overskudsmaterialer. Såfremt der opstår skader på veje, bygninger o. lign. i forbindelse med arbejdspladsen, skal entreprenøren for egen regning udbedre disse. I forbindelse med oplagring af materialer skal pladsen være af en sådan beskaffenhed, at materialerne beskyttes mod vind og vejr. Derudover skal de være afskærmet i en grad, så uvedkommende personer ikke har adgang til dem. Entreprenøren er erstatningsansvarlig overfor eventuelle bygherreleverancer, når materialerne er modtaget på byggepladsen. Bornholms Forsynings tilsyn skal til enhver tid have adgang til arbejdspladsen og kan komme med påbud til ændringer, såfremt tilsynet finder dette nødvendigt. Byggemøder. Byggemøder vil blive afholdt på arbejdspladsen i et interval bestemt af tilsynet. Ekstraarbejder. Eventuelle ekstraarbejder skal aftales med tilsynet før igangsætning og så vidt muligt bekræftes pr. mail. Aftaleseddel med angivelse af omfang og pris skal foreligge til tilsynets godkendelse ved førstkommende byggemøde, hvis ikke andet er aftalt, og skal løbende faktureres bygherre. I øvrigt henvises til AB92 22 stk. 7, 8 og 9 i forhold til fremsendelse af slutopgørelse. Afsætning. Det påhviler entreprenøren at sikre sig, at de af Bornholms Forsyning oplyste koter er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Såfremt der i løbet af projektet opstår tvivl om koter, terrænforhold eller lignende skal Bornholms Forsynings tilsyn straks kontaktes. Opmåling af ledninger vil, hvis ikke andet aftalt, blive gjort af Bornholms Forsyning. Ved aftaler hvor entreprenøren skal aflevere forestå opmålingen, skal denne afleveres til bygherren som en.dgn-fil i formatet Euref89 UTM 33 med X, Y og Z koordinater. Færdselsregulerende foranstaltninger. Entreprenøren skal sørge for alle fornødne færdselsregulerende foranstaltninger, herunder bl.a. afspærring, skiltning og belysning. Udgifter her til skal være indeholdt i tilbuddet. Det påhviler entreprenøren at anmelde arbejdet til vejmyndighederne, og hvor nødvendigt, politiet, for at skaffe godkendelse af de påtænkte foranstaltninger samt omlægning af trafikken. En kopi af den af politiet og vejmyndigheden godkendte afmærkningsplan fremsendes til Bornholms Forsynings tilsyn. De færdselsregulerende foranstaltninger skal til enhver tid leve op til kravene for Vejdirektoratets Afmærkning af vejarbejder m.m.. Skiltningen og afmærkningen skal udføres på en måde så det medfører mindst mulig gene for omgivelserne og den daglige trafik. Ved arbejde tæt på private matrikler skal der i fornødent omfang etableres midlertidige adgangsveje. 3

4 Eksisterende ledninger. Inden påbegyndelse af arbejdet skal entreprenøren indhente ledningslysninger i LER om eksisterende ledninger i arbejdsområdet. Såfremt ledningsejerne har specifikke krav for arbejde i nærheden af ledningerne, skal disse til enhver tid overholdes og respekteres af entreprenøren. Det skal sikres at eksisterende ledninger ikke beskadiges under arbejdet. Derfor anbefaler Bornholms Forsyning at samtlige ledninger og kabler skal frilægges ved håndgravning. Støder entreprenøren på ledninger der ikke fremgår af udbudsmaterialet, oplysningerne fra LER eller andre steder, skal dette straks meddeles tilsynet. Entreprenøren skal tilrettelægge arbejdet således samtlige kabel- og ledningsanlæg er funktionsdygtige under hele anlægsperioden. Såfremt entreprenøren er nødsaget til at flytte eller tage ledninger/kabler ud af funktion, skal dette meddeles tilsynet. Accepten til dette skal af entreprenøren indhentes hos den relevante ledningsejer. Opretholdelse af afløb fra eksisterende ledninger. I forbindelse med anlægsfasen skal det eksisterende vand- og kloaksystem være i drift og fuldt funktionsdygtigt. Overpumpning af spildevand skal være indeholdt i tilbuddet og skal varetages af entreprenøren. Geotekniske undersøgelser / Jordbundsundersøgelser. Såfremt der i projekteringsfasen er foretaget geotekniske undersøgelser eller jordbundundersøgelser, er disse bilagt udbudsmaterialet. Arbejdsmiljø. Gældende regler om arbejdsmiljø skal til enhver tid overholdes. Entreprenøren skal udarbejde en til arbejdet specifik Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), når dette er nødvendigt. Kopi af denne skal overdrages til Bornholms Forsyning før opstart af projektet. En kopi skal ligeledes til enhver tid være tilgængelig for alle på arbejdsarealet. Entreprenøren vil ved arbejdets start blive udpeget som Arbejdsmiljøkoordinator (B), jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 27. december Alle personer der arbejder eller opholder sig i områder hvor der kræves personlige værnemidler, som f.eks. hjelm eller sikkerhedssko, skal til enhver tid bære disse. I forbindelse med arbejde for Bornholms Forsyning, må ingen personer der opholder sig på arbejdsarealet indtage eller være påvirket af alkohol eller nogen andre former for rusmidler. Tilsynet kan til enhver tid bortvise personer fra arbejdsarealet, der ikke overholder den gældende lovgivning og retningslinjer. Sociale klausuler Bornholms Forsyning er i henhold til Bornholms Kommunes ejerstrategi omfattet af krav om sociale klausuler ved udbud. Dokumentation. Entreprenøren skal inden arbejdets opstart kunne fremvise de planer og den dokumentation for arbejdets gennemførelse, som bygherren synes nødvendig. Entreprenøren skal fremvise en tidsplan for det komplette arbejde ved arbejdets start. Denne tidsplan skal strække sig til arbejdets aflevering, og skal være troværdig og realistisk. Alle kendte forhold skal tages i betragtning når tidsplanen laves. 4

5 Tidsplanen skal være detaljeret i en sådan grad, at det klart fremgår hvordan det totale arbejde er delt op og varigheden af de enkelte delarbejder. Bemandingen på de enkelte opgaver skal også fremgå af tidsplanen, således at et tydeligt billede over tidsplanen, samt den dertil hørende brug af mandskab og maskiner, kan tegnes. Ved hvert byggemøde skal tidsplanen gennemgås. Er der ændringer i forhold til den sidst accepterede tidsplan, opdateres tidsplanen og fremsendes til bygherren umiddelbart efter byggemødet. Støder entreprenøren på forhindringer eller andre forhold der har indflydelse på arbejdets forløb og aflevering, skal bygherren straks have besked herom. En ny og opdateret tidsplan fremsendes derefter til bygherren. Det påhviler entreprenøren at fotografere veje, fortove, facader, ejendomme m.m. inden arbejdets påbegyndelse. Fotodokumentationen afleveres til bygherren inden arbejdets opstart. Som et led i kvalitetssikringen skal entreprenøren løbende kunne påvise, at han følger den kvalitetssikringsplan, der er blevet aftalt med bygherrens tilsyn ved arbejdets opstart. Tilsynet skal til enhver tid have adgang til byggepladsen. Tilsynet skal, indenfor normale arbejdstid, kunne komme i kontakt med entreprenørens arbejdsleder pr. telefon. Arbejdslederens adresse skal desuden være tilsynet i hænde. Såfremt entreprenøren vælger at benytte underentreprenører til hele eller dele af det udbudte arbejde, skal de bydende oplyse om navn på denne. I projekter, hvor entreprenøren er ansvarlig for sammensvejsningen af ledninger o. lign., skal det dokumenteres, at svejseoperatøren har gyldigt USME-certifikat, svarende til DS 2383 for svejsning af PE-rør. Samtidig skal dokumentation som prøvningsrapport for svejsemaskinen kunne fremvises, ligesom der i forbindelse med udførelsen skal fremlægges en svejseprøve til opskæring. Entreprenøren skal ved afgivelse af tilbud fremvise erklæring om gæld til det offentlige. Med mindre andet er beskrevet i UDBUDSMATERIALET, vil TV-inspektioner blive udført af Bornholms Forsyning. Observationer over karakter 2, accepteres ikke. Entreprenørens kvalitetssikring. Før arbejdets opstart skal entreprenøren kunne påvise Bornholms Forsyning, hvordan kvaliteten af det arbejde, der skal udføres, vil blive kontrolleret. Dette kan f.eks. gøre ved hjælp af en kvalitetssikringshåndbog. Entreprenøren skal udarbejde og fremvise en kontrolplan til sikring af egne arbejder. En kopi af denne skal overdrages tilsynet i forbindelse med afleveringsforretningen. Kontrolplanen skal udarbejdes på baggrund af udbudsmaterialets kontrolkrav, valgte arbejdsmetode, entreprenørens egen kvalitetssikring samt gældende normer, standarder m.v. for det pågældende arbejde. Kontrolplanen skal desuden indeholde projektrelevante oplysninger om: - Hvad der skal kontrolleres. - Måden det kontrolleres. - Interval mellem kontroller. - Hvem der er ansvarlig for kontrollen. - Hvordan kontrollen dokumenteres. - Bemærkninger til kontrollen. Kontrolplanen skal være tilgængelig på arbejdspladsen. Manglende kontrol eller manglende dokumentation for materialer og arbejder vil blive betragtet som en mangel, jf. AB 92. 5

6 Alle udgifter til entreprenørens kvalitetssikring skal være indeholdt i tilbuddet. Private Lodsejere. Bornholms Forsyning vil forestå orientering til private lodsejere og beboere. Jordarbejde. Opbrydning generelt. Inden arbejdets opstart skal entreprenøren gennemgå og registrere de strækninger der skal arbejdes på. Fejl og skader på belægning, beplantning, bygninger o. lign., der er opstået inden arbejdets opstart, skal kunne bevises af entreprenøren. Opbrydning af asfalt. Det påhviler entreprenøren at tilrettelægge arbejde i en grad så asfaltbelægningen o. lign. på tilstødende veje ikke beskadiges. Såfremt der skulle opstå brud på asfalt uden for det opgravede arbejdsareal, skal entreprenøren for egen regning reparere dette. Retningslinjer for retablering af asfalt gives af Bornholms Forsyning og Bornholms Regionskommunes Vejmyndighed. Behandling af opbrudt asfalt, beton og andet affald. Asfalt, kemikalieaffald, spildolie og lignende affald, produceret på byggepladsen, skal bortskaffes af entreprenøren i henhold til gældende bestemmelser fra Bornholms Regionskommune. Entreprenøren afholder alle udgifter forbundet hermed. Depot / Overskudsjord. Opgravet fyld ligges i depot i en passende afstand fra arbejdsstedet. Såfremt en specifik afstand ønskes vil dette blive beskrevet i UDBUDSMATERIALET. Depotet skal være en af kommunen godkendt fyldplads. Vand. Overpumpning af vand og bortskaffelse af overfladevand i omfang 5 l/s skal være indeholdt i tilbuddet. Ledningsarbejde og arbejde på anlæg. Omfang. Omfanget vil fremgå af de til projektet hørende beskrivelser samt tegningsmaterialet. Derudover skal alle eksisterende ledninger og anlæg i drift retableres, såfremt de bliver beskadiget under arbejdets udførelse. Dette være for entreprenørens regning. Bygherreleverancer. Omfanget af eventuelle bygherreleverancer vil fremgå i udbudsmaterialet. Såfremt intet andet er anført, skal samtlige materialer til det fuldt færdige anlæg leveres af entreprenøren. 6

7 Udførelse. Udgravningen skal ske efter Arbejdstilsynets retningslinjer samt til hver tid gældende standarder som DS 430, DS 437 og DS 475. Al udgravning skal ske med velegnet materiel med nødvendig kapacitet. Valget af den korrekte gravemetode og valg af korrekt materiel skal bl.a. sikre at der ikke sker skade på eksisterende anlæg. Udgravningsarbejdet skal så vidt muligt tilrettelægges således, at udgravningstakten følger rørlægningen således graven kommer til at stå åben i kortest mulig tid. Udgravningen skal ske med tilstrækkelig anlæg efter DS 475, afsnit 3.3. Såfremt der ikke kan sikres et passende anlæg, skal der benyttes afstivning som sikrer mod udskridning der er til fare for folk i graven, nærliggende konstruktioner og bygninger. Ved nedgravning af vandledninger skal der gøres særligt opmærksom på følgende: - Udjævningslagets tykkelse skal være på mindst 0,10 m. Materialet til udjævningslaget skal opfylde følgende krav: - Kornstørrelser over 16 mm må ikke forekomme. - Indholdet af korn mellem 8 16 mm. må højst udgøre 10 %. - Materialet må ikke være frossent. - Skarp flint eller andet knust materiale må ikke anvendes. - Omkringfyldningen skal fortsætte mindst 0,10 m. over ledningen. - Hvor der anvendes topanboringssadler for stik øges omkringfyldningens højde disse steder. - Materialet for omkringfyldningen skal opfylde de samme krav som for udjævningslaget. - Jorddækningen af vandledningen skal være mindst 1,20 meter. - Afdækningsbånd 0,40 meter over vandledningen udlægges af entreprenøren. Ledninger. Antal og type samt trykklasse vil fremgå af udbudsmaterialet. Gravitationsledninger og dertilhørende samlinger skal altid være i overensstemmelse med gældende DS-norm. Ledninger af PVC/PP skal altid være CE-mærkede. Derudover skal rørleverandøren være omfattet af kontrollen Nordic Poly Mark. Såfremt ledninger skal samles ved svejsning, skal entreprenøren kunne forevise samtlige svejsedata for hver enkelt svejsning. Disse svejsedata skal afleveres til tilsynet og være digitalt udlæst fra entreprenørens svejseudstyrs datalog. Pumpestationer. Type og udformning vil fremgå af udbudsmaterialet. Pumpestationerne skal altid sikres mod opdrift. Det er til enhver tid entreprenørens ansvar at pumpestationerne bliver installeret efter producentens vejledninger. Såfremt der skal afviges fra dette, skal dette altid være efter klar og forudgående aftale med tilsynet. Bornholms Forsyning vil udlevere en detailtegning over pumpestationens placering og opbygning. Ligeledes vil der blive anført hvor tilhørende samlebrønde, elskabe o. lign., skal være placeret. Bornholms Forsynings standard over opbygning af elskabe til pumpestationer skal benyttes. 7

8 Andre bygværker. Type og udformning vil fremgå af udbudsmaterialet. Retablering. Generelt. Omfatter retablering af alle arealer i arbejdsområdet, herunder arbejdsarealer, byggepladser, tilkørselsveje mm, til mindst samme standard og udseende som før arbejdets påbegyndelse. Hvis ikke andet er anført, skal alle arealer udplanes til de oprindelige koter. Retablering af offentlige vejarealer skal altid påregnes udført i henhold til vilkår afgivet af vejmyndigheden, og i øvrigt i henhold til bilag 1. Alle veje, fortove, stier, o. lign., der måtte være blevet beskadiget, af entreprenørens arbejde eller udstyr, skal retableres ved dennes foranstaltning og regning til mindst samme standard og udseende som før arbejdets påbegyndelse. Opgravede materialer skal så vidt muligt genindbygges i den oprindelige placering. Så længe de opgravede materialer opbevares på terræn, skal de beskyttes i fornødent omfang mod vejret og genindbygges så hurtigt som muligt. Opblødte eller frosne materialer, sne, is eller affald, må ikke anvendes til retablering. Såfremt andet forventes er dette beskrevet i udbudsmaterialet. Såfremt de opgravede materialer ikke kan genindbygges konditionsmæssigt, skal der benyttes materialer med de samme egenskaber som den eksisterende vej med hensyn til bæreevne, deformation og frost. Ved arbejde på agerjord skal entreprenøren sikre, at markarealerne afleveres jævnet, harvet og fri for sten større end ø100 mm. Materialer og materialekrav. For at sikre at ledningsgraven har de samme funktionsegenskaber som før arbejdets påbegyndelse, skal retableringen foregå efter DS 475. Specifikationerne til de forskellige materialer fremgår af standarden. I tilfælde, hvor der opstår tvivl om materialevalg og tykkelse skal tilsynet kontaktes. 8

9 BILAG 1. Retablering af asfaltbelægning 9

10 10

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2015 5. august 2015 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2014 14. august 2014 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Når du arbejder for. Jels Vandværk

Når du arbejder for. Jels Vandværk Når du arbejder for Jels Vandværk Jels Vandværk Dixensvej 2a, Jels 6630 Rødding Tlf. 7355 2100 Mobil 2021 2128 E-mail: info@jelsvand.dk www.jelsvand.dk Hygiejne: HUSK: Du arbejder med verdens vigtigste

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Side 1 Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Randers Kommune Veje og Trafik Laksetorvet 1 8900 Randers Tlf. 89 15 15 15 Januar 2014 rev februar 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune.

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Pia Holm piho@lejreforsyning.dk Dato: 06-11-2013 Sagsnr.: S13-194 Dok.nr.: D13-5840 NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser

Læs mere

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Projektering 2 2. Dimensionering 2 3. Hovedledninger 3 4. Stikledninger og skelbrønde 3 5. Brønde 3 6. Samlinger og tilslutninger 4 7. Udførelse 4 8. Kvalitetssikring og dokumentation

Læs mere

Almindelige betingelser

Almindelige betingelser Almindelige betingelser for udførelse af ledningsanlæg m.m. i Lejre Kommunes landeveje Teknisk drift 27. april 2007 Indholdsfortegnelse 00. Indledning.. Side 3 01. Gravetilladelse... Side 3 02. Kvalitetssikring..

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089. Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden. Maj 2012

Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089. Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden. Maj 2012 Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089 Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden Maj 2012 1. Generelt Protokollen beskriver kun ledninger, som berøres af projektet. 1.1 Ledningsplaner

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

Det er gravalvorligt

Det er gravalvorligt Det er gravalvorligt Vejledning til gravearbejde i nærheden af forsyningsledninger Anvisning for arbejder i nærheden af Vestforsynings ledninger Inden du skal i gang med at grave har du pligt til, at indhente

Læs mere

UDBUD. Klimatilpasning af del af Nexø

UDBUD. Klimatilpasning af del af Nexø UDBUD Klimatilpasning af del af Nexø 2015 Bornholms Regionskommune og Bornholms Forsyning A/S UDBUD Bornholms Regionskommune og Bornholms Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud på jord- og rørarbejde m.fl.

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Anmeldelser af jordflytninger/anmeldepligt 5. Ikrafttrædelse Bilag A:

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED MEGET SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med meget små gener, som Center for Byens Anvendelse

Læs mere

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed 2015 1 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Udbudsbrev: Bornholms Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud på nedgravning af fjernvarmeledninger

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Kontrolordning for styret boring og gennempresning Paradigme for Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Januar 2012 SAB styret boring og gennempresning _ november 2011.doc Kontrolordningen for styret boring og

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 03 Afholdt 28. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat. Sag: 11.3158.02 - AB Lindstrand Emne: Byggemøde nr. 1, uge 8 Mandag d. 16. februar 2015, kl. 10.00 Sted: Hjalmar Brantings Plads 6 Referent: LM Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL H475 STRUER LEMVIG H475.01 CYKELSTI MELLEM BORUM OG FABJERG 01. FEBRUAR 2012

LEDNINGSPROTOKOL H475 STRUER LEMVIG H475.01 CYKELSTI MELLEM BORUM OG FABJERG 01. FEBRUAR 2012 LEDNINGSPROTOKOL H475 STRUER LEMVIG H475.01 CYKELSTI MELLEM BORUM OG FABJERG 01. FEBRUAR 2012 Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 529 Telefon 7244 2200 vejdirektoratet.dk

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse Overkørsler Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af overkørsel. Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14

Læs mere

Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg.

Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg. Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg. Indtegnede ledninger skal respekteres. Ledninger ude af drift skal betragtes og behandles som aktive ledninger. Oplysningerne

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Gravetilladelsen gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Transportministeriets Standardvilkår for ledningsarbejder i og over

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 06 Afholdt 24. juli 2012, kl. 11.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER. på offentlige og private fælleveje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune

VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER. på offentlige og private fælleveje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER på offentlige og private fælleveje Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Vejledning for træplantninger i Århus Kommune Vejledning for forhold vedrørende fremtidige

Læs mere

Transmissionsledning Hasle Klemensker - Fjernvarme. Fjernvarme udbud. Transmissionsledning Hasle - Klemensker 2016

Transmissionsledning Hasle Klemensker - Fjernvarme. Fjernvarme udbud. Transmissionsledning Hasle - Klemensker 2016 Fjernvarme udbud Transmissionsledning Hasle - Klemensker 2016 1 17. maj 2016 Transmissionsledning Hasle - Klemensker - Fjernvarme Udbudsskrivelse: Bornholms Energi & Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

Dansk Gas Forening ERFA Konference Gasledninger 1-2. november 2007 John Thorn 1. Gasledning

Dansk Gas Forening ERFA Konference Gasledninger 1-2. november 2007 John Thorn 1. Gasledning John Thorn 1 Gasledning John Thorn Ansat i HNG Funktionsleder kontrakter og økonomi Medlem af arbejdsudvalget for FLIS Medlem af brugergruppen for LER Formand for Dansk Ledningsejerforums faggruppe til

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 01 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.) MA Falkon A/S 01.02 Bemærkninger til

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

1 Styring og samarbejde... 3. 1.1 Opstartsmøde og ledningsejermøde... 5. 1.2 Arbejdsplan (tidsplan)... 6. 1.3 Kvalitets- og kontrolplan...

1 Styring og samarbejde... 3. 1.1 Opstartsmøde og ledningsejermøde... 5. 1.2 Arbejdsplan (tidsplan)... 6. 1.3 Kvalitets- og kontrolplan... 1 Styring og samarbejde... 3 1.1 Opstartsmøde og ledningsejermøde... 5 1.2 Arbejdsplan (tidsplan)... 6 1.3 Kvalitets- og kontrolplan... 6 1.4 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)... 6 1.5 Styring af forhold

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

Afd. 3041 Remisevænget Nord Dato 9. marts 2012. Indholdsfortegnelse. 1.0 Sagens parter Side 1. 2.0 Orientering om sagen Side 2

Afd. 3041 Remisevænget Nord Dato 9. marts 2012. Indholdsfortegnelse. 1.0 Sagens parter Side 1. 2.0 Orientering om sagen Side 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Sagens parter Side 1 2.0 Orientering om sagen Side 2 3.0 Grundlag for tilbud og arbejdets udførelse Side 3 4.0 Administrative bestemmelser Side 6 5.0 Særlige byggepladsbestemmelser

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Norm for etablering af ledningsanlæg i jord

Norm for etablering af ledningsanlæg i jord Dansk standard DS 475 2. udgave 2012-11-19 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord Code of Practice for trenching for underground pipes and cables DS 475 København DS projekt: M264782 ICS: 93.020 Første

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Standard Betingelser 2013 Anlægsentreprise

Favrskov Spildevand A/S. Standard Betingelser 2013 Anlægsentreprise Favrskov Spildevand A/S Standard Betingelser 2013 Standard Betingelser 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Særlige betingelser (SB)... 1 1.1 Grundlag for arbejdet... 1 1.2 Arbejdsplads/- areal... 1 1.3 Forsyninger...

Læs mere

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Instruks IN-2-2 Arbejdsmiljøemne: Ulykkesrisici Ansvarlig enhed: AFC, SD, B/A og Teknik Ikrafttræden: 1. juli 2015 Senest revideret: 1. EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker klargøring Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse Ta stikket hjem Kom ind i varmen Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når du skal have installeret

Læs mere