AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder"

Transkript

1 AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder februar 2015

2 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og vilkår for arbejder, som udføres på vegne af Bornholms Forsyning, og er gældende for anlægsarbejder indenfor vand-, spildevands- og varmeforsyning.. Eventuelle ændringer eller tilføjelser i forhold til det konkrete projekt er angivet i projektets Udbudsskrivelse. Generelt Normer / Beskrivelser / Betingelser. Nedenstående er listet en bredt udsnit af de normer der ligger til grund for arbejde udført for Bornholms Forsyning. De listede normer skal på accepttidspunktet være de nyeste gældende udgaver, inklusiv tillæg og rettelser. - AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsbranchen. - DS 322 Certificering af svejsere. - DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. - DS 430 Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord. - DS 432 Norm for afløbsinstallationer. - DS 437 Norm for lægning af stive ledninger af beton m.v. i jord. - DS/EN :2009 Retningslinjer for svejsning af metalliske materialer. - DS/EN DS/EN DS/EN A1:2010 Design og installation af præisolerede fastrørsystemer til fjernvarme. - DS Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre - Supplement til DS/EN DS Norm for Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre - Supplement til DS/EN DS Info DS/EN :2007 Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler. - Vejdirektoratets Almindelige Arbejdsbeskrivelser for etablering af ledningsanlæg i jord. - Vejdirektoratets Almindelige Arbejdsbeskrivelser for arbejdsplads mm. - Vejdirektoratets Almindelige Arbejdsbeskrivelser for kørebaneafmærkning. - Vejdirektoratets Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. - Arbejdstilsynets bekendtgørelse og bygherrens pligter, nr af 27. december Hygiejne ved arbejde med vandledninger, Bornholms Forsyning A/S Samt i øvrigt til hver tid gældende normer, standarder og lovgivning. Tilsyn. Tilsynet udpeges af Bornholms Forsyning før opstart af arbejdet. Arbejdsplads. Det påligger entreprenøren at opsætte, drive, vedligeholde og nedtage en passende arbejdsplads i forbindelse med arbejdet. Arbejdspladsen skal til enhver tid leve op til gældende lovgivning i Arbejdsmiljølovgivningen. Det påhviler samtidig entreprenøren at anmelde arbejdspladsen til Arbejdstilsynet. Priser for byggepladsindretning omfatter alle udgifter i forbindelse med etablering, drift og afrigning af arbejdspladsen, herunder til el, vand, afløb, telefon, afholdelse af diverse møder m.v. og inkl. alle velfærdsforanstaltninger samt etablering og evt. flytning af samme. 2

3 Entreprenøren skal sørge for at adgangsveje til ejendomme berørt af gravearbejdet forbliver farbare i hele projektforløbet. Nødvendig afspærring og afstivning af ledningsgrav, udlægning af jernplader og lette gangbroer o. lign. skal være indeholdt i tilbuddet. Det samme gør i sig gældende for jernplader mv. på oplagsarealer, kørselsareal og lignende. I bykerner og andre befærdede områder skal der med mindre andet er aftalt påregnes opsat byggepladshegn i omfang svarende til det aktuelle gravefelt/åbne rende. Denne omkostning skal være indehold til tilbuddet. Entreprenøren skal i videst mulig omfang holde tilhørende veje, stier og offentlige arealer ryddelige og brugbare. Områder, der i løbet af anlægsperioden gøres færdige, skal straks ryddes for affald og overskudsmaterialer. Såfremt der opstår skader på veje, bygninger o. lign. i forbindelse med arbejdspladsen, skal entreprenøren for egen regning udbedre disse. I forbindelse med oplagring af materialer skal pladsen være af en sådan beskaffenhed, at materialerne beskyttes mod vind og vejr. Derudover skal de være afskærmet i en grad, så uvedkommende personer ikke har adgang til dem. Entreprenøren er erstatningsansvarlig overfor eventuelle bygherreleverancer, når materialerne er modtaget på byggepladsen. Bornholms Forsynings tilsyn skal til enhver tid have adgang til arbejdspladsen og kan komme med påbud til ændringer, såfremt tilsynet finder dette nødvendigt. Byggemøder. Byggemøder vil blive afholdt på arbejdspladsen i et interval bestemt af tilsynet. Ekstraarbejder. Eventuelle ekstraarbejder skal aftales med tilsynet før igangsætning og så vidt muligt bekræftes pr. mail. Aftaleseddel med angivelse af omfang og pris skal foreligge til tilsynets godkendelse ved førstkommende byggemøde, hvis ikke andet er aftalt, og skal løbende faktureres bygherre. I øvrigt henvises til AB92 22 stk. 7, 8 og 9 i forhold til fremsendelse af slutopgørelse. Afsætning. Det påhviler entreprenøren at sikre sig, at de af Bornholms Forsyning oplyste koter er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Såfremt der i løbet af projektet opstår tvivl om koter, terrænforhold eller lignende skal Bornholms Forsynings tilsyn straks kontaktes. Opmåling af ledninger vil, hvis ikke andet aftalt, blive gjort af Bornholms Forsyning. Ved aftaler hvor entreprenøren skal aflevere forestå opmålingen, skal denne afleveres til bygherren som en.dgn-fil i formatet Euref89 UTM 33 med X, Y og Z koordinater. Færdselsregulerende foranstaltninger. Entreprenøren skal sørge for alle fornødne færdselsregulerende foranstaltninger, herunder bl.a. afspærring, skiltning og belysning. Udgifter her til skal være indeholdt i tilbuddet. Det påhviler entreprenøren at anmelde arbejdet til vejmyndighederne, og hvor nødvendigt, politiet, for at skaffe godkendelse af de påtænkte foranstaltninger samt omlægning af trafikken. En kopi af den af politiet og vejmyndigheden godkendte afmærkningsplan fremsendes til Bornholms Forsynings tilsyn. De færdselsregulerende foranstaltninger skal til enhver tid leve op til kravene for Vejdirektoratets Afmærkning af vejarbejder m.m.. Skiltningen og afmærkningen skal udføres på en måde så det medfører mindst mulig gene for omgivelserne og den daglige trafik. Ved arbejde tæt på private matrikler skal der i fornødent omfang etableres midlertidige adgangsveje. 3

4 Eksisterende ledninger. Inden påbegyndelse af arbejdet skal entreprenøren indhente ledningslysninger i LER om eksisterende ledninger i arbejdsområdet. Såfremt ledningsejerne har specifikke krav for arbejde i nærheden af ledningerne, skal disse til enhver tid overholdes og respekteres af entreprenøren. Det skal sikres at eksisterende ledninger ikke beskadiges under arbejdet. Derfor anbefaler Bornholms Forsyning at samtlige ledninger og kabler skal frilægges ved håndgravning. Støder entreprenøren på ledninger der ikke fremgår af udbudsmaterialet, oplysningerne fra LER eller andre steder, skal dette straks meddeles tilsynet. Entreprenøren skal tilrettelægge arbejdet således samtlige kabel- og ledningsanlæg er funktionsdygtige under hele anlægsperioden. Såfremt entreprenøren er nødsaget til at flytte eller tage ledninger/kabler ud af funktion, skal dette meddeles tilsynet. Accepten til dette skal af entreprenøren indhentes hos den relevante ledningsejer. Opretholdelse af afløb fra eksisterende ledninger. I forbindelse med anlægsfasen skal det eksisterende vand- og kloaksystem være i drift og fuldt funktionsdygtigt. Overpumpning af spildevand skal være indeholdt i tilbuddet og skal varetages af entreprenøren. Geotekniske undersøgelser / Jordbundsundersøgelser. Såfremt der i projekteringsfasen er foretaget geotekniske undersøgelser eller jordbundundersøgelser, er disse bilagt udbudsmaterialet. Arbejdsmiljø. Gældende regler om arbejdsmiljø skal til enhver tid overholdes. Entreprenøren skal udarbejde en til arbejdet specifik Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), når dette er nødvendigt. Kopi af denne skal overdrages til Bornholms Forsyning før opstart af projektet. En kopi skal ligeledes til enhver tid være tilgængelig for alle på arbejdsarealet. Entreprenøren vil ved arbejdets start blive udpeget som Arbejdsmiljøkoordinator (B), jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 27. december Alle personer der arbejder eller opholder sig i områder hvor der kræves personlige værnemidler, som f.eks. hjelm eller sikkerhedssko, skal til enhver tid bære disse. I forbindelse med arbejde for Bornholms Forsyning, må ingen personer der opholder sig på arbejdsarealet indtage eller være påvirket af alkohol eller nogen andre former for rusmidler. Tilsynet kan til enhver tid bortvise personer fra arbejdsarealet, der ikke overholder den gældende lovgivning og retningslinjer. Sociale klausuler Bornholms Forsyning er i henhold til Bornholms Kommunes ejerstrategi omfattet af krav om sociale klausuler ved udbud. Dokumentation. Entreprenøren skal inden arbejdets opstart kunne fremvise de planer og den dokumentation for arbejdets gennemførelse, som bygherren synes nødvendig. Entreprenøren skal fremvise en tidsplan for det komplette arbejde ved arbejdets start. Denne tidsplan skal strække sig til arbejdets aflevering, og skal være troværdig og realistisk. Alle kendte forhold skal tages i betragtning når tidsplanen laves. 4

5 Tidsplanen skal være detaljeret i en sådan grad, at det klart fremgår hvordan det totale arbejde er delt op og varigheden af de enkelte delarbejder. Bemandingen på de enkelte opgaver skal også fremgå af tidsplanen, således at et tydeligt billede over tidsplanen, samt den dertil hørende brug af mandskab og maskiner, kan tegnes. Ved hvert byggemøde skal tidsplanen gennemgås. Er der ændringer i forhold til den sidst accepterede tidsplan, opdateres tidsplanen og fremsendes til bygherren umiddelbart efter byggemødet. Støder entreprenøren på forhindringer eller andre forhold der har indflydelse på arbejdets forløb og aflevering, skal bygherren straks have besked herom. En ny og opdateret tidsplan fremsendes derefter til bygherren. Det påhviler entreprenøren at fotografere veje, fortove, facader, ejendomme m.m. inden arbejdets påbegyndelse. Fotodokumentationen afleveres til bygherren inden arbejdets opstart. Som et led i kvalitetssikringen skal entreprenøren løbende kunne påvise, at han følger den kvalitetssikringsplan, der er blevet aftalt med bygherrens tilsyn ved arbejdets opstart. Tilsynet skal til enhver tid have adgang til byggepladsen. Tilsynet skal, indenfor normale arbejdstid, kunne komme i kontakt med entreprenørens arbejdsleder pr. telefon. Arbejdslederens adresse skal desuden være tilsynet i hænde. Såfremt entreprenøren vælger at benytte underentreprenører til hele eller dele af det udbudte arbejde, skal de bydende oplyse om navn på denne. I projekter, hvor entreprenøren er ansvarlig for sammensvejsningen af ledninger o. lign., skal det dokumenteres, at svejseoperatøren har gyldigt USME-certifikat, svarende til DS 2383 for svejsning af PE-rør. Samtidig skal dokumentation som prøvningsrapport for svejsemaskinen kunne fremvises, ligesom der i forbindelse med udførelsen skal fremlægges en svejseprøve til opskæring. Entreprenøren skal ved afgivelse af tilbud fremvise erklæring om gæld til det offentlige. Med mindre andet er beskrevet i UDBUDSMATERIALET, vil TV-inspektioner blive udført af Bornholms Forsyning. Observationer over karakter 2, accepteres ikke. Entreprenørens kvalitetssikring. Før arbejdets opstart skal entreprenøren kunne påvise Bornholms Forsyning, hvordan kvaliteten af det arbejde, der skal udføres, vil blive kontrolleret. Dette kan f.eks. gøre ved hjælp af en kvalitetssikringshåndbog. Entreprenøren skal udarbejde og fremvise en kontrolplan til sikring af egne arbejder. En kopi af denne skal overdrages tilsynet i forbindelse med afleveringsforretningen. Kontrolplanen skal udarbejdes på baggrund af udbudsmaterialets kontrolkrav, valgte arbejdsmetode, entreprenørens egen kvalitetssikring samt gældende normer, standarder m.v. for det pågældende arbejde. Kontrolplanen skal desuden indeholde projektrelevante oplysninger om: - Hvad der skal kontrolleres. - Måden det kontrolleres. - Interval mellem kontroller. - Hvem der er ansvarlig for kontrollen. - Hvordan kontrollen dokumenteres. - Bemærkninger til kontrollen. Kontrolplanen skal være tilgængelig på arbejdspladsen. Manglende kontrol eller manglende dokumentation for materialer og arbejder vil blive betragtet som en mangel, jf. AB 92. 5

6 Alle udgifter til entreprenørens kvalitetssikring skal være indeholdt i tilbuddet. Private Lodsejere. Bornholms Forsyning vil forestå orientering til private lodsejere og beboere. Jordarbejde. Opbrydning generelt. Inden arbejdets opstart skal entreprenøren gennemgå og registrere de strækninger der skal arbejdes på. Fejl og skader på belægning, beplantning, bygninger o. lign., der er opstået inden arbejdets opstart, skal kunne bevises af entreprenøren. Opbrydning af asfalt. Det påhviler entreprenøren at tilrettelægge arbejde i en grad så asfaltbelægningen o. lign. på tilstødende veje ikke beskadiges. Såfremt der skulle opstå brud på asfalt uden for det opgravede arbejdsareal, skal entreprenøren for egen regning reparere dette. Retningslinjer for retablering af asfalt gives af Bornholms Forsyning og Bornholms Regionskommunes Vejmyndighed. Behandling af opbrudt asfalt, beton og andet affald. Asfalt, kemikalieaffald, spildolie og lignende affald, produceret på byggepladsen, skal bortskaffes af entreprenøren i henhold til gældende bestemmelser fra Bornholms Regionskommune. Entreprenøren afholder alle udgifter forbundet hermed. Depot / Overskudsjord. Opgravet fyld ligges i depot i en passende afstand fra arbejdsstedet. Såfremt en specifik afstand ønskes vil dette blive beskrevet i UDBUDSMATERIALET. Depotet skal være en af kommunen godkendt fyldplads. Vand. Overpumpning af vand og bortskaffelse af overfladevand i omfang 5 l/s skal være indeholdt i tilbuddet. Ledningsarbejde og arbejde på anlæg. Omfang. Omfanget vil fremgå af de til projektet hørende beskrivelser samt tegningsmaterialet. Derudover skal alle eksisterende ledninger og anlæg i drift retableres, såfremt de bliver beskadiget under arbejdets udførelse. Dette være for entreprenørens regning. Bygherreleverancer. Omfanget af eventuelle bygherreleverancer vil fremgå i udbudsmaterialet. Såfremt intet andet er anført, skal samtlige materialer til det fuldt færdige anlæg leveres af entreprenøren. 6

7 Udførelse. Udgravningen skal ske efter Arbejdstilsynets retningslinjer samt til hver tid gældende standarder som DS 430, DS 437 og DS 475. Al udgravning skal ske med velegnet materiel med nødvendig kapacitet. Valget af den korrekte gravemetode og valg af korrekt materiel skal bl.a. sikre at der ikke sker skade på eksisterende anlæg. Udgravningsarbejdet skal så vidt muligt tilrettelægges således, at udgravningstakten følger rørlægningen således graven kommer til at stå åben i kortest mulig tid. Udgravningen skal ske med tilstrækkelig anlæg efter DS 475, afsnit 3.3. Såfremt der ikke kan sikres et passende anlæg, skal der benyttes afstivning som sikrer mod udskridning der er til fare for folk i graven, nærliggende konstruktioner og bygninger. Ved nedgravning af vandledninger skal der gøres særligt opmærksom på følgende: - Udjævningslagets tykkelse skal være på mindst 0,10 m. Materialet til udjævningslaget skal opfylde følgende krav: - Kornstørrelser over 16 mm må ikke forekomme. - Indholdet af korn mellem 8 16 mm. må højst udgøre 10 %. - Materialet må ikke være frossent. - Skarp flint eller andet knust materiale må ikke anvendes. - Omkringfyldningen skal fortsætte mindst 0,10 m. over ledningen. - Hvor der anvendes topanboringssadler for stik øges omkringfyldningens højde disse steder. - Materialet for omkringfyldningen skal opfylde de samme krav som for udjævningslaget. - Jorddækningen af vandledningen skal være mindst 1,20 meter. - Afdækningsbånd 0,40 meter over vandledningen udlægges af entreprenøren. Ledninger. Antal og type samt trykklasse vil fremgå af udbudsmaterialet. Gravitationsledninger og dertilhørende samlinger skal altid være i overensstemmelse med gældende DS-norm. Ledninger af PVC/PP skal altid være CE-mærkede. Derudover skal rørleverandøren være omfattet af kontrollen Nordic Poly Mark. Såfremt ledninger skal samles ved svejsning, skal entreprenøren kunne forevise samtlige svejsedata for hver enkelt svejsning. Disse svejsedata skal afleveres til tilsynet og være digitalt udlæst fra entreprenørens svejseudstyrs datalog. Pumpestationer. Type og udformning vil fremgå af udbudsmaterialet. Pumpestationerne skal altid sikres mod opdrift. Det er til enhver tid entreprenørens ansvar at pumpestationerne bliver installeret efter producentens vejledninger. Såfremt der skal afviges fra dette, skal dette altid være efter klar og forudgående aftale med tilsynet. Bornholms Forsyning vil udlevere en detailtegning over pumpestationens placering og opbygning. Ligeledes vil der blive anført hvor tilhørende samlebrønde, elskabe o. lign., skal være placeret. Bornholms Forsynings standard over opbygning af elskabe til pumpestationer skal benyttes. 7

8 Andre bygværker. Type og udformning vil fremgå af udbudsmaterialet. Retablering. Generelt. Omfatter retablering af alle arealer i arbejdsområdet, herunder arbejdsarealer, byggepladser, tilkørselsveje mm, til mindst samme standard og udseende som før arbejdets påbegyndelse. Hvis ikke andet er anført, skal alle arealer udplanes til de oprindelige koter. Retablering af offentlige vejarealer skal altid påregnes udført i henhold til vilkår afgivet af vejmyndigheden, og i øvrigt i henhold til bilag 1. Alle veje, fortove, stier, o. lign., der måtte være blevet beskadiget, af entreprenørens arbejde eller udstyr, skal retableres ved dennes foranstaltning og regning til mindst samme standard og udseende som før arbejdets påbegyndelse. Opgravede materialer skal så vidt muligt genindbygges i den oprindelige placering. Så længe de opgravede materialer opbevares på terræn, skal de beskyttes i fornødent omfang mod vejret og genindbygges så hurtigt som muligt. Opblødte eller frosne materialer, sne, is eller affald, må ikke anvendes til retablering. Såfremt andet forventes er dette beskrevet i udbudsmaterialet. Såfremt de opgravede materialer ikke kan genindbygges konditionsmæssigt, skal der benyttes materialer med de samme egenskaber som den eksisterende vej med hensyn til bæreevne, deformation og frost. Ved arbejde på agerjord skal entreprenøren sikre, at markarealerne afleveres jævnet, harvet og fri for sten større end ø100 mm. Materialer og materialekrav. For at sikre at ledningsgraven har de samme funktionsegenskaber som før arbejdets påbegyndelse, skal retableringen foregå efter DS 475. Specifikationerne til de forskellige materialer fremgår af standarden. I tilfælde, hvor der opstår tvivl om materialevalg og tykkelse skal tilsynet kontaktes. 8

9 BILAG 1. Retablering af asfaltbelægning 9

10 10

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud

Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme. Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Listed 2015 1 Ledningsarbejde Listed - Fjernvarme Udbudsbrev: Bornholms Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud på nedgravning af fjernvarmeledninger

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Planlægning og projektering Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle betingelser.... 5 1.1 Grundlag for arbejdet.... 5 1.2 Arbejdsplads og arbejdsarealer.... 5 1.3

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme. Fjernvarme udbud

Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme. Fjernvarme udbud Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Fjernvarme udbud Allinge Ledningsarbejde 0-0 Ledningsarbejde Allinge Centrum - Fjernvarme Udbudsbrev: Bornholms Forsyning A/S ønsker hermed et tilbud på nedgravning

Læs mere

Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S. Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale. Version 1

Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S. Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale. Version 1 Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale Version 1 februar 2011 Indholdsfortegnelse: 2.1 Arbejdsplads m.v.... 4 2.2 Forberedende arbejder... 17 2.3

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB)

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) EJENDOMSSELSKABET X APS Grøftevej 4, Grøfte 4180 Sorø Tlf. 58 54 31 05 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) BYGGEMODNING AF JONSGÅRDEN Ingeniør: Dines Jørgensen & Co. A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Udbudsmateriale Forfatter Gruppe Semester Periode Samarbejdspartner Afdeling Hovedvejleder Faglig vejleder Maria Larsen B7D-5-E13 7. Semester

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse SAB-KLOAK INDHOLDSFORTEGNELSE (SAB-KLOAK) 0. GENERELT... 2 0.1 Grundlag for arbejdet... 2 0.2 Entreprenørens personale... 2 1. ARBEJDSPLADS MED VIDERE...3

Læs mere

STANDARDBESKRIVELSE. Kloakering af byggemodninger

STANDARDBESKRIVELSE. Kloakering af byggemodninger STANDARDBESKRIVELSE Kloakering af byggemodninger Aarhus Vand A/S Side 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE Side: 0. FORORD... 3 1. TILLÆG TIL AB92... 4 2. KVALITETSSTYRING... 6 3. ARBEJDSPLADS OG ARBEJDSAREAL...

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal RÅDGIVENDE INGENIØRER Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal Storentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 07.09.2015 Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af

Læs mere

FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup

FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup FÆLLES- BETINGELSER For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed GLOSTRUP HOSPITAL Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup Udarbejdet dec. 2010/MR Revideret: juni 2013/MR 1. ALMEN ORIENTERING... 4 1.1. Byggeriets

Læs mere

Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012

Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012 Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012 Indhold: 1) Generelt 2) Dokumentrækkefølge 3) AB92 oversigt 4) Supplerende betingelser til AB92 5) Generelle betingelser

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere