Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri."

Transkript

1 Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Titel: Generelt om medicinhåndtering Standard: Medicinhåndtering Godkendt af: Ledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri Gældende fra: Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Nøgleord / Søgeord: Medicin, medicinopmåling Medicinhåndtering, medicinopbevaring, samtykke Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri Revision senest: Revisionsansvarlig: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri. Generelt om medicinhåndtering Formål At supplere de øvrige regionale, vejledninger og instrukser om medicinhåndtering. At beskrive på hvilke områder ledelsen af tilbuddet skal have udarbejdet instrukser i relation til medicinhåndteringen. At støtte ledelsen i at fortolke og anvende de lovregler, der som minimum skal lægges til grund. Definition af begreber Medicindispensering: De processer hvorved medarbejdere optæller eller tilbereder ordineret medicin til indgift, dvs. afmåler, ophælder eller optrækker i anden beholder, samt eventuelt tilsætter middel til opløsning eller blanding. Medicinadministration: Medarbejderes omdeling/uddeling og hjælp til brugerens indtagelse af medicin, herunder den fornødne observation af brugeren og tegn på eventuelle bivirkninger samt medarbejderes opgaver i forbindelse med brugerens administration af egen medicin. Ved brugerens administration af egen medicin forstås at brugeren selv har ansvaret for at indtage medicinen. Medicinskema: En ordnet optegnelse som medarbejdere opmåler og uddeler medicin efter. Det regionale medicinskema på socialområdet findes under medicinmodulet i den Elektroniske Klient Journal (EKJ). P.n. medicin: P.n. er en forkortelse af pro necessitate som betyder efter behov. Det er medicin, hvor lægen har delegeret til personalet at vurdere, hvornår brugeren har behov for det. Ordinerende læge: Praktiserende læge, speciallæge, hospitalslæge eller tandlæge. FMK: Står for Det Fælles Medicinkort: En fælles database med medicinoplysninger om den enkelte patient, herunder hvad den enkelte patient aktuelt er i behandling med af receptpligtig medicin. Side 1 af 9

2 Oplysningerne vil komme fra den praktiserende læge, speciallæge, sygehus, lægevagt m.fl. De sociale tilbud har på nuværende tidspunkt ikke adgang til FMK. Ansvarlig Ledelsen: Det er ledelsens ansvar, at medicinopgaverne håndteres i overensstemmelse med denne vejledning og øvrige vejledninger og instrukser på området. Det er desuden ledelsens ansvar, at der udarbejdes de nødvendige lokale instrukser samt lokale tilføjelser til regionale vejledninger og instrukser. Det er ledelsens ansvar, at tilbuddet har kompetence til at varetage de for tilbuddets målgruppe almindeligt forekommende opgaver i relation til medicinhåndtering. Det er ledelsens ansvar at være bekendt med Sundhedsstyrelsens vejledninger for behandling med den på tilbuddet hyppigst anvendte receptpligtige medicin (antipsykotika, antidepressiva, benzodiazepiner). Medarbejdere: Alle medarbejdere har et selvstændigt ansvar, når de handler som lægens medhjælp. Hvis medarbejderen ikke ser sig i stand til at udføre opgaven forsvarligt, er det medarbejderens ansvar at sige fra. Medarbejdere med autorisation til at håndtere medicin handler ud fra autorisationslovens regler om at udvise omhu og samvittighedsfuldhed samt de administrative og faglige instrukser, der er fastsat af ledelsen. Hvis de ikke følger lægens instruks, kan de drages til ansvar ifølge autorisationslovens bestemmelser. Medarbejdere uden autorisation handler ud fra en autoriseret sundhedspersons delegation samt de administrative og faglige instrukser, der er fastsat af ledelsen. Hvis medarbejderne ikke følger de instrukser, de har modtaget, kan de drages til ansvar ifølge autorisationslovens bestemmelser. Se i øvrigt vejledningen om overførelse af ordination, dispensering og administration af medicin Lægen: Beboerne på de forskellige driftsenheder kan til tider have kontakt til forskellige læger, herunder en psykiatrisk speciallæge, en anden speciallæge, beboerens egen læge eller Lægevagten. Jo flere læger, der har ordineret medicin til en beboer, jo større risiko er der for, at der opstår tvivl om medicineringen. Når lægen behandler en patient på en social driftsenhed uden fast tilknyttet læge, skal lægen sikre, at personalet er i stand til at varetage medicinopgaverne forsvarligt. Der kan være et særligt behov for instruktion fra den behandlende læge, hvis der på ordinationstidspunktet ikke er sundhedsfagligt personale til stede til at varetage medicinhåndtering. Derudover er det lægens ansvar ved ordination af såvel receptpligtig som håndkøbsmedicin: at vurdere indikation, kontraindikationer og risiko for bivirkninger samt at tage stilling til mulige interaktioner med den øvrige medicin patienten får at sikre, at patienten eller dennes legale repræsentant har givet det fornødne informerede samtykke til behandling med de ordinerede lægemidler at ordinationen er tilstrækkelig udførlig, så den person, der skal varetage medicinopgaven, er i stand til med sikkerhed at udføre opgaven Side 2 af 9

3 at anføre betegnelse for lægemidlet, styrke, dosis, doseringshyppighed, indtagelsestidspunkt og eventuelt administrationsmåde. at føre optegnelser over behandlingen i den journal lægen har pligt til at føre. Se i øvrigt vejledningen om overførelse af ordination samt dispensering og administration af medicin. Lokale tilføjelser til Ansvarlig: Fremgangsmåde 1. Medicinhåndtering Se vejledningerne om overførelse af ordination samt dispensering og administration af medicin. Lokale tilføjelser til Medicinhåndtering: 2. Medicindokumentation Medicinordination, opmåling og uddeling dokumenteres som udgangspunkt i medicinskemaet i EKJ. Se vejledninger om overførelse af ordination, dispensering og administration af medicin. Ledelsen på tilbuddet skal udarbejde lokal instruks om medicindokumentation i tilfælde af ITnedbrud. Lokale tilføjelser til Medicindokumentation: 3. Opbevaring af medicin Forstanderen på tilbuddet kan beslutte, at brugerne ikke selv må administrere bestemte typer af medicin. Hvilke typer medicin, der ikke er omfattet af selvadministration, skal fremgå af tilbuddets informationsmateriale til brugeren. Hvis brugeren selv opbevarer sin medicin i sin egen bolig, er det som udgangspunkt op til brugeren selv, hvordan medicinen opbevares. Dette under forudsætning af, at medicinen opbevares ved rette temperatur og utilgængelig for uvedkommende. Hvis tilbuddet opbevarer medicin for brugeren, gælder følgende regler: Opbevaring af medicin skal foregå ved stuetemperatur (maks. 25 o )med mindre andet er angivet på pakningen. Medicin skal altid opbevares i de pakninger, som de er modtaget i. Indlægssedlen skal opbevares sammen med medicinen med mindre, det af lokal instruks fremgår, hvordan indlægssedlens information på anden vis er tilgængelig for personalet. Side 3 af 9

4 Der må ikke være fælles medicin for beboerne, herunder akutdepoter, nødberedskaber eller lignende. Dette gælder også medicin, der ikke er receptpligtig og P.n.-medicin. Undtaget herfra er adrenalin, der skal være til stede ved injektionsgivning. Kun medarbejdere med ansvar for medicinopgaver må have adgang til medicin. Medicin, der skal opbevares i køleskab, skal ligge i en særskilt aflåst boks, hvis beboere og medarbejdere uden ansvar for medicinopgaver har adgang til køleskabet. Ved central opbevaring af større mængder medicin, der skal opbevares koldt, anbefales det, at der er et aflåst køleskab specielt til dette formål. Tilbuddet skal i en lokal tilføjelse præcisere, hvordan man på tilbuddet skal opbevare medicin forsvarligt. Hvis det af praktiske årsager er hensigtsmæssigt, at medarbejdere, som ikke har ansvar for medicinopgaver, får adgang til medicinen f.eks. rengøringspersonale eller en pedel med en systemnøgle kan tilbuddets ledelse se bort fra kravet om, at kun medarbejdere med ansvar for medicinopgaver må have adgang til medicin. Dette skal fremgå af den lokale tilføjelse. Ledelsen har ansvaret for at vurdere, hvordan den enkelte beboers medicin kan opbevares forsvarligt, også af hensyn til de andre beboere. Tilbuddet skal opbevare medicin i doseringsæsker eller anden emballage på en måde, så man undgår forvekslinger af ugedage osv. Hvis der opmåles medicin til mere end én uge ad gangen, skal tilbuddet sikre, at der er en tydelig adskillelse mellem medicinen til de forskellige uger. Kontrol af afhængighedsskabende stoffer: Tilbuddet skal i en lokal tilføjelse præcisere, hvordan man på tilbuddet skal forebygge og forhindre svind i afhængighedsskabende stoffer som f.eks. morfika, sovemidler, angstdæmpende og opkvikkende stoffer. Hvis der på tilbuddet er mistanke om tyveri og/eller misbrug af disse lægemidler skal tilbuddets ledelse iværksætte en midlertidig overvågning. Overvågningen skal indholdsmæssigt svare til den overvågning, der er beskrevet i Region Hovedstadens Vejledning Rekvirering og opbevaring af lægemidler samt overvågning af morfika medicinvejledning 3. Tilbuddet skal i en lokal tilføjelse præcisere indholdet i en sådan overvågning. Lokale tilføjelser til Opbevaring af medicin: 4. Bortskaffelse af medicin Når medicinens holdbarhedsdato er overskredet, eller hvis medicinbrugeren afgår ved døden, skal medicinen indleveres på apoteket til destruktion. Det samme gælder som hovedregel medicin, som brugeren ikke skal bruge mere. Da medicinen tilhører den enkelte bruger, skal brugeren som hovedregel give sit samtykke til, at medicinen destrueres. Pårørende til afdøde brugere bestemmer som udgangspunkt over brugerens medicin, da medicinen tilhører boet. Efter aftale med de pårørende skal ubrugt medicin destrueres. Ved dødsfald optælles brugerens medicin af to medarbejdere, hvoraf mindst den ene har fået delegeret medicinopgaver. Medicinens navn, styrke og antal skrives på et stykke papir der underskrives af begge medarbejdere. Side 4 af 9

5 Medicinen og skemaet lægges i beholder der forsegles og låses forsvarligt inde, indtil medicinen kan afleveres til destruktion. Apoteket har pligt til at modtage medicin til destruktion. Apoteket kan kræve at sprøjter og kanyler indleveres i kanylebokse. Ved aflevering af afhængighedsskabende stoffer anbefales det, at tilbuddet følger en procedure, hvor apoteket kvitterer for modtagelsen. Apoteket har dog ikke pligt til at kvittere. Lokale tilføjelser til Bortskaffelse af medicin: 5. Selvadministration af medicin Brugerens selvadministration besluttes på baggrund af drøftelse mellem bruger, ordinerende læge og evt. personale fra tilbuddet. Tilbuddet skal løbende vurdere, om brugeren er i stand til selv at administrere sin medicin. Personalet skal kontakte ordinerende læge, hvis de finder brugerens selvadministration uforsvarlig. Lokale tilføjelser til selvadministration af medicin: 6. Utilsigtede hændelser Tilbuddet skal følge Region Hovedstadens vejledning Utilsigtede hændelser (UTH) og nærhændelser, identifikation, rapportering, sagsbehandling, analyse og læring af. Lokale tilføjelser til utilsigtede hændelser:. 7. Håndkøbsmedicin, naturlægemidler og kosttilskud Se vejledning om overførelse af ordination samt dispensering og administration af medicin. Lokale tilføjelser til Håndkøbsmedicin, naturlægemidler og kosttilskud: 8. Samtykkebestemmelser Sundhedsloven bestemmer, at behandling af patienter ikke må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Det vil sige, at patienten frivilligt skal acceptere behandlingen på baggrund af en fyldestgørende information fra lægen. Mangler en bruger varigt evnen til at give informeret samtykke, indhentes der samtykke fra nærmeste pårørende eller værge, forudsat at værgemålet omfatter sundhedsfaglige tiltag. Har brugeren en personlig værge, indhentes der kun samtykke fra denne, med mindre værgen har givet samtykke til, at konkrete pårørende kan samtykke på dennes vegne. Side 5 af 9

6 En bruger kan ikke tvinges til at tage medicin. Tvangsbehandling kan alene anvendes for patienter, der er indlagt i en psykiatrisk afdeling, og som opfylder psykiatrilovens betingelser for tvangsindlæggelse eller har dom til psykiatrisk behandling. Protesterer en bruger verbalt eller nonverbalt mod indtagelse af medicin ordineret af en læge, må man ikke tvinge brugeren til at indtage medicinen. Værger og pårørende kan ikke give samtykke til anvendelse af tvang, herunder medicinindgivelse. Brugere uden nærmeste pårørende eller værge Hvis en bruger ikke har evnen til at give informeret samtykke, og heller ikke har en nærmeste pårørende eller værge, kan lægen iværksætte en påtænkt behandling alligevel. Det kræver dog, at en uafhængig anden læge giver sin tilslutning til behandlingen. I de tilfælde hvor lægen vurderer, at de nærmeste pårørende eller værgen forvalter samtykket på en måde, der åbenbart er til skade for brugeren eller behandlingsresultatet, kan lægen gennemføre behandlingen, hvis Sundhedsstyrelsen giver tilladelse til det. Lægen kan dog iværksætte en behandling af mindre indgribende karakter uden inddragelse af en anden læge eller Sundhedsstyrelsen. Såfremt en bruger, der er ude af stand til at træffe en beslutning om personlige forhold, ikke har en nær pårørende, bør det drøftes, om der i den konkrete situation er behov for at søge værgemål til vedkommende. Samtykkeerklæringer Ønsker brugerens legale repræsentant (pårørende, værge), at personalet tager ansvar for medicin, når der er tale om mindre væsentlige ændringer i medicinordinationen, kan pågældende udfylde en samtykkeerklæring herom. Sådanne aftaler kan med fordel fremgå af brugerens individuelle plan. Lokale tilføjelser til Samtykkebestemmelser: 9. Samarbejde med pårørende og værger Ledere og medarbejdere har som offentligt ansatte tavshedspligt efter forvaltningsloven og sundhedsloven. Sundhedspersoners tavshedspligt fremgår af sundhedsloven. Tavshedspligten medfører, at medarbejderne som hovedregel ikke må videregive oplysninger om brugerens rent private forhold, herunder helbredsmæssige forhold, uden beboerens samtykke. Hvis en pårørende eller værge er uenig i lægens ordination, skal pågældende henvises til at drøfte dette med lægen. Brugere, der er i stand til at varetage egne interesser/har handleevne Brugeren skal give samtykke til behandling og til videregivelse af oplysninger til pårørende. Brugere, der ikke er i stand til at varetage egne interesser Samtykke til behandling kan indhentes fra nærmeste pårørende eller personlige værge. Disse skal også orienteres om væsentlige ændringer i den medicinske behandling. Brugere under personligt værgemål Samtykke til behandling kan indhentes fra værgen, som også skal orienteres om væsentlige ændringer i den medicinske behandling. Side 6 af 9

7 Værgens varetagelse af beskikkelsen Værger har pligt til at varetage interesserne for den, der er under værgemål. Hvis værgen misbruger sin stilling eller i øvrigt viser sig uegnet til hvervet, eller hvis det er nødvendigt af hensyn til den, der er under værgemål, kan beskikkelsen fratages værgen. Statsforvaltningen tager stilling til, om en værge skal fratages sin beskikkelse. Lokale tilføjelser til Samarbejde med pårørende og værger 10. Videregivelse af oplysninger ved indlæggelse/udskrivelse fra hospital Hvis brugeren indlægges på psykiatrisk eller somatisk hospital skal tilbuddet sikre at information om brugerens aktuelle medicinering videregives til det afsnit brugeren indlægges på. Hvis brugeren udskrives fra somatisk eller psykiatrisk hospital, og tilbuddet skal hjælpe brugeren med medicinhåndtering, skal hospitalet orientere tilbuddet om brugerens medicin ved udskrivelsen. Principperne for samarbejde mellem socialt tilbud og psykiatrisk center fremgår af bilag til Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale, om mennesker med sindslidelse (Voksne). Tilbuddet skal i en lokal instruks eller ved lokale tilføjelser til denne vejledning beskrive samarbejdet med somatisk og psykiatrisk hospital i forbindelse med brugerens indlæggelse. Lokale tilføjelser til videregivelse af oplysninger ved indlæggelse/udskrivelse fra hospital 11. Krav til lokale tilføjelser For overskuelighedens skyld er her en opsummering af, hvilke punkter den lokale instruks og/eller den lokale tilføjelse til vejledningerne på medicinområdet skal indeholde. Generelt om medicinhåndtering Medicindokumentation i tilfælde af IT-nedbrud Hvilken medicin er på tilbuddet undtaget fra selvadministration Hvordan oplysninger fra indlægssedlen skaffes på anden vis, hvis indlægssedlen ikke opbevares sammen med medicinen. Hvordan man opbevarer medicin forsvarligt på tilbuddet, herunder hvis man på tilbuddet ser bort fra kravet om, at kun medarbejdere med ansvar for medicinopgaver må have adgang til medicin. Hvordan man på tilbuddet skal forebygge og forhindre svind i afhængighedsskabende stoffer samt hvilken overvågning der igangsættes ved mistanke om tyveri/misbrug af medicin. Samarbejde ved indlæggelse udskrivelse fra hospital herunder formidling af oplysninger om ordineret medicin ved indlæggelse på og udskrivning fra hospital, herunder oplysning om dosisdispensering. Overførsel af ordination samt dispensering og administration af medicin Hvordan tilbuddet forholder sig til behov for adgang til FMK (Fælles Medicinkort) og hvilke medarbejdere på tilbuddet der i givet fald skal have adgang til FMK. Side 7 af 9

8 Håndtering af dosisdispenseret medicin. o Ved dosisdispensering: Hvilken aftale der er med apotek om tidsfrister for ny medicin, ændring af medicinordination osv. o Ved dosisdispensering: Hvordan tilbuddet kontrollerer den dosisdispenserede medicin som modtages fra apoteket. o Ved dosisdispensering: Hvordan tilbuddet modtager og opbevarer medicin fra apoteket o Ved dosisdispensering: Sikkerhed ved modtagelsen En præcisering af, hvordan tilbuddet sikrer, at medicinopmåling foregår uforstyrret i forsvarlige og sikre omgivelser. o Hvis opmålingen sker i samarbejde med brugeren, skal tilbuddet beskrive proceduren for dette. Lokale tilføjelser til Krav til lokale tilføjelser Referencer Vejledninger og instrukser: Regional vejledning: Overførelse af ordination samt dispensering og administration af medicin. Regional instruks: Instruks medicinhåndtering Regional vejledning om medicinskema i EKJ. Regional vejledning: Rekvirering og opbevaring af lægemidler samt overvågning af morfika medicinvejledning 3. Regional vejledning: Utilsigtede hændelser (UTH) og nærhændelser, identifikation, rapportering, sagsbehandling, analyse og læring af. Samarbejdsaftale Sundhedsaftalen med bilag: Samarbejdsaftale, om mennesker med sindslidelse (Voksne). Retsgrundlag: LBK nr. 913 af 13/07/2010. Bekendtgørelse af sundhedsloven. Vejledning nr af 29/04/2005. Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. VEJ nr af 30. juni Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler. LBK nr. 877 af 4. august Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. BEK nr af 11. december Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed). VEJ nr. 115 af 11. december Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed). VEJ nr af 20. december Vejledning om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger. LBK nr af 14. oktober Lovbekendtgørelse om straffeloven. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år, vejledning nr af 28. juni Side 8 af 9

9 Vejledning nr af 1. december 2000 om behandling med antidepressiva Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, vejledning nr. 38 af 18. juni Lokale tilføjelser til Referencer: Side 9 af 9

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69 Indhold 1.0 Forord til kvalitetsstandarderne... 3 1.1 Sådan læses kvalitetsstandarderne... 3 1.2 Sådan evalueres kvalitetsstandarderne... 3 2.1 Kvalitetsstandard for korrekt overførelse af medicin... 4

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE

MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE 1 MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE Indholdsfortegnelse 1.0 Formål med instruks for medicinhåndtering:... 2 2.0 Anvendte definitioner:... 2 3.0 Kompetencer og delegering:... 2 4.0 Undervisning:... 3 5.0

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

Rammekontraktbilag P Instrukser

Rammekontraktbilag P Instrukser Rammekontraktbilag P Instrukser 1 Indhold 1 Sundhedsfaglige instrukser... 4 1.1 Sundhedsfaglige instrukser generelt... 4 2 Instrukser for personalets kompetence og ansvar... 5 2.1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Vibeke Abel Direktør,

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus Tilsynsrapport 2013 Område Christiansbjerg - Lokalcenter Abildgården 31. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-1682/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post

Læs mere

Vejledning om tandlægers journalføring

Vejledning om tandlægers journalføring Vejledning om tandlægers journalføring Formål med vejledningen Vejledningen knytter sig til Bekendtgørelse nr. 942 af 27. november 2003 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring).

Læs mere

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Vesterled 8 5471 Søndersø ( 64 82 82 82 www.nordfynskommune.dk bhr@nordfynskommune.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse Kommune: Slagelse Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Telefon: 58573840 E-post: hejla@slagelse.dk Dato for tilsynet: 03.

Læs mere

Cirkulære om ordination af afhængighedsskabende lægemidler ( Til landets læger m.fl.)

Cirkulære om ordination af afhængighedsskabende lægemidler ( Til landets læger m.fl.) Cirkulære om ordination af afhængighedsskabende lægemidler ( Til landets læger m.fl.) Indledning Af Sundhedsministeriets lovbekendtgørelse nr. 272 af 19. april 2001 om udøvelse af lægegerning, 6, stk.

Læs mere

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren )

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) 1.9.2014 Kontrakt mellem [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø CVR-nummer 55832218 om

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter J. nr.: 4-17-24/5 P nr.: 1003277645 Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter Adresse: Øresundsvej 52, 3050 Humlebæk Kommune: Fredensborg Leder: Marika Worm Dato for tilsynet: 20.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Vigsø Behandlingssted: Stop

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: Sundhedsklinikken Røde Kors Ryesgade 1, 2 8000 Aarhus C Danmark Peter Poulsen Besøgsdato: 28. april 2015

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246 Den 13. august 2012 j.nr. 5-2211-376/1/MAT Tilsynsrapport 2012 Plejehjemmet Irlandsvej Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN. Sammenfatning SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN. Sammenfatning SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT 1998-2006 November 2006 cand.jur. Sanne Bech cand. jur. Christina Friis Glisby cand. jur. Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN 26. november 2013 Sagsnr. 5-2211-2089/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: ØRE NÆSE HALS KLINIKKEN I/S Trangstræde 15 8900 Randers C Danmark Morten Christian Grøn Besøgsdato: 20.

Læs mere

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter Tilsynsrapport 2013 Område Nord, KRAGELUND Plejecenter 20. febraur 2013] Sagsnr. 5-2211-2396/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

INDLEDNING 3 TILDELING AF SYGEPLEJE OG VURDERING AF BEHOV 5 INDSATSOMRÅDER OG SYGEPLEJEFAGLIGE YDELSER 7

INDLEDNING 3 TILDELING AF SYGEPLEJE OG VURDERING AF BEHOV 5 INDSATSOMRÅDER OG SYGEPLEJEFAGLIGE YDELSER 7 YDELSESKATALOG FOR SYGEPLEJE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 TILDELING AF SYGEPLEJE OG VURDERING AF BEHOV 5 INDSATSOMRÅDER OG SYGEPLEJEFAGLIGE YDELSER 7 KOORDINATION AF SYGEPLEJE 11 SYGEPLEJEFAGLIG

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter J. nr.: 1-17-131/6 P nr.: 1009008094 Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter Adresse: Teglværksvej 17, Biersted, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social- og sundhedsassistent Kirsten

Læs mere

Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende

Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Marts 2012 Region Hovedstaden Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Når du bliver henvist til hospitalet/region Hovedstadens Psykiatri 04 Henvisning

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Driftsenhed Bjerringbro Egebo. Adresse: Skovvejen 47B, 8850 Bjerringbro. Kommune: Viborg. Leder: Anita Andersen

Tilsynsrapport 2011. Driftsenhed Bjerringbro Egebo. Adresse: Skovvejen 47B, 8850 Bjerringbro. Kommune: Viborg. Leder: Anita Andersen Tilsynsrapport 2011 Driftsenhed Bjerringbro Egebo 16 J.nr. 2-17-10/6 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47B, 8850 Bjerringbro

Læs mere

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart.

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-404/1 Digterparken Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa

Læs mere