SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 29 JULI 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 29 JULI 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET"

Transkript

1 NR. 29 JULI 2010 VELKOMMEN TIL Denne udgave af omtaler Sø- og Handelsrettens dom i en sag om grov uagtsomhed. Jeg kan allerede her afsløre, at den speditør, som var indstævnet, blev frifundet; men det, at sagen overhovedet blev aktuel, viser vigtigheden af at tænke juridisk risikostyring ind i det daglige arbejde i virksomheden. Uanset om en retssag vindes eller tabes, er kundeforholdet i farezonen. Det er den virkelige økonomiske risiko. En korrekt vurdering af forsikringsbehovet i samarbejdet mellem kunde og speditør kunne i den omtalte sag have neutraliseret spørgsmålet om grov uagtsomhed, fordi den vareforsikring med regresforfald, som Danske Speditører tilbyder sine medlemmer, ville have sikret hurtig og dækkende forsikring af det beskadigede gods med den mindst mulige selvrisiko. God fornøjelse med læsningen af. Hvis indholdet giver anledning til kommentarer eller spørgsmål, er man velkommen til at ringe til Speditørernes Retsværn på Martin Aabak Side 2: INDHOLD: NY DOM OM GROV UAGTSOMHED UNDER MR-TRANSPORT Side 5: ORDREGIVER PÅLAGT AT BETALE ERSTATNING FOR MANGLENDE IAGTTAGELSE AF OPSIGELSESVARSEL I SAMARBEJDSAFTALE. Side 7: NYE MOMSREGLER (FORTSAT) Side 10: FAST INKASSOABONNEMENT VIA SPEDITØRERNES RETSVÆRN

2 NY DOM OM GROV UAGTSOMHED UNDER MR-TRANSPORT Ny dom fra Sø- og Handelsretten i København, om grov uagtsomhed under international landevejstransport, giver atter anledning til at påpege vigtigheden af, at speditører sørger for tilstrækkelig forsikringsmæssig dækning af udbudte tjenester. Af advokat Rasmus Køie, Det ses i stadig stigende omfang, at vareinteresser altså typisk speditørers kunder og særligt vare- /transportforsikringsselskaber for disse overfor speditøren søger fuld dækning for lidt tab i forlængelse af transportskader (bortkomst, beskadigelse og/eller forsinkelse). Udviklingen er måske forventelig, men det skal her slås fast, at lovgivningen sætter grænserne for, i hvilket omfang en speditør, som leverer en ydelse bestående af international landevejstransport, måtte blive kendt ubegrænset ansvarlig for sin kundes tab. I tilslutning hertil danner retspraksis løbende fundamentet for, i hvilket omfang loven konkret måtte give vareinteresser adgang til fuld erstatning. En dom om netop dette spørgsmål er nyligt afsagt af Sø- og Handelsretten, og vil som illustration af forholdet blive gennemgået nedenfor. Lovgivningen Når speditører indgår aftaler om levering af transportydelser bestående i international landevejstransporter, omfattes forholdet af MR-loven. Hovedreglen om ansvar efter MR-loven er, at transportøren er ansvarlig for bortkomst, beskadigelse og forsinkelse, som opstår, mens godset er i transportørens varetægt, medmindre transportøren kan bevise, at han ikke er ansvarlig (såkaldt ulpa med omvendt bevisbyrde ). Overfor kunden vil speditøren som altovervejende hovedregel være at betragte som transportør i MR-lovens forstand. Som modvægt til det ganske strenge ansvarsgrundlag, som transportøren er underlagt, er transportøren berettiget til at begrænse sit erstatningsansvar. Ved bortkomst og beskadigelse begrænses ansvaret i henhold til bruttovægten af det transporterede gods, i henhold til MR-loven med SDR 8,33 pr. kg. Herudover skal tillige fragt, toldomkostninger og andre omkostninger ved befordringen erstattes helt eller delvis afhængig af den konkrete skades omfang. Grov uagtsomhed Under visse nærmere omstændigheder har skadelidte (typisk speditørens kunde eller dennes vareforsikringsselskab) dog mulighed for at søge fuld erstatning hos transportøren, nemlig når det af skadelidte dokumenteres, at transportøren, eller nogen for hvem denne hæfter, har forårsaget bortkomsten, beskadigelsen eller forsinkelsen ved grov uagtsomhed eller forsæt. MR lovens 37 lyder som følger: 37. Har fragtføreren forvoldt skaden med forsæt, eller ved grov uagtsomhed, kan han ikke påberåbe sig de bestemmelser i dette kapitel, som udelukker eller begrænser hans ansvar, eller som ændrer bevisbyrden. Stk. 2. Det samme gælder, dersom andre, for hvem fragtføreren efter 4 er ansvarlig, i tjenesten har udvist forsæt 2

3 eller grov uagtsomhed. Disse kan ej heller med hensyn til deres personlige ansvar påberåbe sig de i stk. 1 nævnte bestemmelser. Som det ses, indeholder MR lovens 37 ingen selvstændig definition af, hvad der nærmere må betegnes som grov uagtsomhed eller forsæt, hvorfor disse begreber nærmere må udfyldes konkret i retspraksis. Sagen I den nyligt afsagte Sø- og Handelsretsdom var faktum som følger: En speditør havde indgået aftale med en kunde om landevejstransport af medicinalprodukter fra Danmark til Finland. Det var aftalt, at godset skulle transporteres som køletransport, og godset, som havde en værdi på ca. DKK ,00, var i fragtbrevet beskrevet som 1 stor kølekasse med en vægt på 150 kg., ligesom det var aftalt, at denne kølekasse skulle transporteres med en temperatur på mellem 2 og 8. I forbindelse med godsets afhentning ankom lastbilen uden køl på køletraileren, og man ventede derfor 30 minutter til denne var kølet ned til 8. Kølebilen kørte efter læsning af sted mod Finland til færgen, hvor der var booket el-tilslutning. Ved godsets ankomst til Finland dagen efter, blev det imidlertid konstateret, at godset ikke havde været nedkølet til mellem 2 og 8 under hele transporten. Af logudskrifterne for køleloggerne fremgik det, at temperaturen mindre end 4 timer efter transportens påbegyndelse oversteg 8, og herefter var støt stigende indtil ankomsten til Finland, hvor køleloggerne viste henholdsvis 16,8 og 17,4. På baggrund af dette rettede kunden henvendelse til speditøren med ansvarligholdelse for manglende overholdelse af temperaturen under transport. I forlængelse heraf forsøgte speditøren forgæves at få en udskrift fra køletraileren. Traileren blev efterfølgende undersøgt på et autoriseret værksted i Finland, hvor det konstateredes, at køletraileren havde en fejl, bestående i at den kører ikke med el på skib og endvidere Årsag til fejlen: Ingen fejl bemærket. Kølemaskine kører normalt med el. Endvidere fremgik af rapporten, at kølemaskinen lader ikke elmotoren starte når [den er] monteret omvendt, hvilket tænder en advarselslampe, hvorefter elmonteringen skal monteres korrekt, hvorefter maskinen [skulle] starte igen. Kundens vareforsikringsselskab erstattede en del af kundens tab, nemlig fratrukket en selvrisiko på DKK ,00. Speditøren udbetalte erstatning i henhold til begræningsbeløbet ud fra vægten med ca. DKK ,00, og fremsendte en kreditnota på fragtbeløbet. Efter en del korrespondance frem og tilbage, hvorunder speditøren afviste kundens krav på fuld erstatning grundet grov uagtsomhed, udtog såvel kunden (for selvrisikobeløbet) og kundens vareforsikringsselskab (for udbetalt erstatning) stævning mod speditøren, med påstand om fuld erstatning grundet grov uagtsomhed. Under sagen blev det af såvel kunden som vareforsikringsselskabet blandt andet gjort gældende, at der var udvist grov uagtsomhed fra speditørens side, allerede fordi speditøren ikke fuldt ud kunne redegøre for den konkrete årsag til skadens opståen. Herudover indeholdt sagen en lang række argumenter vedrørende selve medicinalproduktet, bl.a. om dette overhovedet var totalt beskadiget som følge af den for varme transport. Kunden gjorde med henvisning til tysk retspraksis gældende, at speditøren måtte være nærmest til at bære pligten for at afdække skadesårsagen, og at manglende opfyldelse heraf måtte komme speditøren til skade. Dette forhold blev bestridt af speditøren, som anførte, at det i sig selv ikke er nok til at statuere grov uagtsomhed, at skadesårsagen ikke konkret måtte være fastlagt, og at øvrig tysk retspraksis på området tilsiger, at der ikke 3

4 pålægges transportøren en objektiv forpligtelse til at oplyse skadesårsagen, med den følge at manglende oplysning uden videre skulle føre til ansvar. Rettens afgørelse og begrundelse Sø- og Handelsretten lagde til grund, at godset blev overgivet til transportøren, da temperaturen i kølevognen var nede på 8. Herudover fastslog retten, at det videre hændelsesforløb i forbindelse med transporten var fuldstændig uafklaret, og det eneste retten kunne lægge til grund omkring transporten var, at temperaturen i kølevognen ifølge køleloggerne steg støt under transporten og var omkring 17 ved ankomsten til Finland. Retten anfører endvidere, at [b]evisbyrden for grov uagtsomhed efter MR lovens 37 påhviler [kunden og vareforsikringsselskabet], og der er ikke oplyst forhold under transporten, herunder under færgesejladsen der godtgør, at chaufføren har handlet groft uagtsomt. Det forhold, at temperaturen har været støt stigende under transporten, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at fastslå at chaufføren har handlet groft uagtsomt. Dommen fastslår således det principielt vigtige for transportøren, nemlig at bevisbyrden for at der i en konkret sag forlægger grov uagtsomhed eller forsæt, påhviler skadelidte og at det forhold at der ikke konkret af transportøren kan redegøres nærmere eller fuldstændigt for årsagen til en opstået skade, ikke i sig selv medfører at grov uagtsomhed eller forsæt foreligger. Det blev endvidere af Retten fremhævet, at speditøren i rimeligt omfang havde medvirket til at forsøge årsagen opklaret. Forholdsregler Uanset at ovenstående sag for speditøren faldt heldigt ud, illustrerer den atter en gang vigtigheden af, at sørge for korrekt set-up og forsikring for speditørens side. Korrekt forsikring som løsning Mange i markedets almindeligt forekommende speditøransvarsforsikringsvilkår undtager dækning for skader, som måtte vise sig forvoldt ved speditørens (eller dennes underleverandørens) grove uagtsomhed, eller forsæt. Har speditøren en sådan forsikringsdækning, vil de forhold, hvor skadelidte kommer igennem med en påstand om erstatning som følge af grov uagtsomhed, ikke være dækket af forsikringen, ligesom selve omkostningerne til sagens førelse (som kan være ikke ubetydelige) tillige er i risiko for ikke at blive afholdt af forsikringsselskabet. Danske Speditørers fordelagtige forsikringsprodukt Danske Speditører har igennem mange år samarbejdet med TRYG forsikring. Gennem dette samarbejde har Danske Speditører været med til at udvikle og løbende vedligeholde og ajourføre de forsikringsdækninger for speditionsbranchen, som er nødvendige og korrekt dækkende for speditionsvirksomheder i Danmark. Af samme årsag og fordi Danske Speditører repræsenterer den betydende del af danske speditionsvirksomheder har foreningen, med sin branchestyrke og faglige ekspertise, udarbejdet en samlet forsikringspakke eksklusivt til medlemmer af Danske Speditører. Som en del af denne pakke er en lang række fordelagtige tiltag, bl.a. dækning for netop grov uagtsomhed. Løsning: Vareforsikring med regresforfald Mange af de forretningsmæssige komplikationer som skade, bortkomst eller forsinkelse, der uværgeligt vil opstå på et tidspunkt under et samarbejde mellem speditører og kunder kan imødegås ved at sørge for det rette forsikringsmæssige setup. Tilsikrer speditøren således, at kundens risiko er forsikringsmæssigt afdækket ved en vareforsikring, får kunden hurtigt og effektivt sit økonomiske tab dækket 4

5 af forsikringen, så forretningsrelationen til speditøren uforstyrret kan fortsætte. Er vareforsikringen samtidig tegnet i samme selskab som speditøren har sin speditøransvarsforsikring, og er der mellem de to forsikringer aftalt regresfrafald, skabes en situation, hvor 1) kunden hurtigt modtager erstatning og så 2) alene én selvrisiko potentielt realiseres. Et sådan setup kan skabes via Danske Speditørers fordelagtige forsikringsaftale med TRYG forsikring. Risk Management og forsikringstjek Yderligere indgår den fordelagtige forsikringsmæssige dækning som en del af en større pakke, hvorunder medlemmer af Danske Speditører tilbydes en egentlig Risk Management-analyse af virksomhedens forretningsområder, hvorunder virksomhedens risici klarlægges, således at disse enten kan imødegås kontraktmæssigt, eller ved forsikringsmæssig afdækning. Et sådan forsikringstjek er gratis og eksklusivt for medlemmer af Danske Speditører. For booking af tidspunkt for forsikringstjek af netop Deres virksomhed, kontakt venligst Danske Speditørers sekretariat på telefon ORDREGIVER PÅLAGT AT BETALE ERSTATNING FOR MANGLENDE IAGTTAGELSE AF OPSIGELSESVARSEL I SAMARBEJDSAFTALE. I en travl hverdag forsømmer speditørbranchen undertiden at oprette samarbejdsaftaler med selv de største ordregivere. Oftest aftales kun pris og tidspunkt for genforhandling, hvilket kan være risikabelt. Ny dom sætter fokus på problemstillingen. Af advokat Anders Hedetoft, I en sag, der netop er afgjort ved Byretten i Kolding, havde speditøren udarbejdet en samarbejdsaftale. Aftalen indeholdt imidlertid ingen bestemmelse om, hvilke volumener ordregiver skulle tilføre speditøren. Parterne blev derfor uenige om, hvorvidt ordregiver helt kunne lukke for hanen, efter at ordregiveren havde opsagt aftalen med speditøren. Sagens omstændigheder En speditør ( S ) erhvervede i foråret 2006 en transportvirksomhed fra vognmanden, der havde drevet transportvirksomheden i en længere årrække. De overtagne aktiviteter var såvel før som efter S s overtagelse opbygget omkring et længerevarende og tæt samarbejde med en større ordregiver ( OG ), og S udførte hovedsageligt transportopgaver for OG. Det var derfor en betingelse for S s overtagelse af transportvirksomheden i 2006, at transportsamarbejdet med OG kunne videreføres på uændrede vilkår. Det langvarige samarbejde mellem OG og transportvirksomheden var unikt derved, at OG ubegrænset og suverænt havde adgang til at disponere over transportvirksomhedens materiel og chauffører, således at S var uberettiget til at blande sig i transportens tilrettelæggelse og den daglige drift. S s 5

6 eneste opgave var således primært alene at stille transportmateriel og chauffører til rådighed for OG. Transportsamarbejdet var tilrettelagt således, at S stillede transportmateriellet til rådighed på den af OG s filialadresser, hvorfra produktionen af OG s produkter foregik. Herfra leveredes de færdige produkter direkte til kunder i hele Danmark. Efter endt levering opsamlede chaufførerne råvarer og halvfabrikata på en anden af OG s forretningsadresser og returnerede med disse. S gjorde under den efterfølgende retssag blandt andet gældende, at nedlukningen af filialen udgjorde væsentlig misligholdelse af transportaftalen, idet nedlukningen af produktionen i realiteten havde gjort opsigelsesvarslet illusorisk, og at OG i henhold til almindelige aftaleretlige principper var forpligtet af den indgåede aftale i den fulde aftaleperiode. S opgjorde sit tab til det mistede dækningsbidrag (mistet avance) med tillæg af de afholdte kapacitetsomkostninger (fx leasingafgifter til det transportmateriel der blev stillet til rådighed). S havde efter overtagelsen af transportvirksomheden i 2006 i samråd med OG foretaget betydelige investeringer for at gøre transportsamarbejdet mere fleksibelt, og transportmateriellet var således blevet udvidet og tilpasset betydeligt for at tilgodese OG s behov. Parterne havde efter ønske fra S i forbindelse med overtagelsen af transportvirksomheden i 2006 indgået en skriftlig samarbejdsaftale, der blev genforhandlet og underskrevet på ny i sommeren Den nye transportaftale indeholdt et opsigelsesvarsel på 6 måneder, ligesom det udtrykkeligt fremgik, at OG disponerede ubegrænset over transportmateriellet. Opsigelsesvarslet var nøje afstemt for at afbøde de økonomiske konsekvenser for S i tilfælde af OG s opsigelse af transportsamarbejdet. Transportaftalen indeholdte hverken bestemmelser og eksklusivitet eller minimumsomsætning, men følgende var anført i kontrakten: OG disponerer ubegrænset over transportmaterialet. Parterne var enige om, at samarbejdet i praksis havde fungeret således, at S reelt var eneleverandør til OG altså at samarbejdet i praksis foregik på eksklusiv basis. OG opsagde transportaftalen i september 2008 til udløb ved udgangen af april OG meddelte i forbindelse med opsigelsen, at man forventede at nedlægge produktionen ved den omhandlede filial allerede i månederne efter opsigelsen. S protesterede, men OG lukkede alligevel produktionen i begyndelsen af december Heroverfor gjorde OG under retssagen gældende, at S ikke var erstatningsansvarlig for nedlukningen af filialen, idet transportaftalen hverken indeholdt en eksklusivitetsbestemmelse eller en bestemmelse om en garanteret minimumsomsætning. Byrettens afgørelse Byretten i Kolding fulgte i vid udstrækning S s synspunkt om, at uanset at transportaftalen ikke udtrykkeligt indeholdt bestemmelser om eksklusivitet eller minimumsomsætning, var det i realiteten det, som aftalen indebar, idet OG ikke havde behov for at benytte andre transportvirksomheder med udgangspunkt fra den omhandlede filial. Retten tillagde det endvidere betydning, at opsigelsesvarslet blev indføjet i transportaftalen efter ønske fra S, og at det var kendeligt for de af OG s medarbejdere, der havde forhandlet transportaftalen med S, at opsigelsesvarslets længde var fastsat under hensynstagen til S, idet denne ønskede en sikkerhed for, at han i tilfælde af en opsigelse havde mulighed for at finde andre opgaver og/eller få afviklet transportmateriellet. Byretten nåede derfor frem til, at OG havde misligholdt transportaftalen ved ikke at have benyttet det materiel, som S var forpligtet til at stille til rådighed for OG i den fulde opsigelsesperiode, hvilken handlemåde havde gjort opsigelsesvarslet illusorisk. Retten fastsatte erstatningen skønsmæssigt med udgangspunkt i det af S tabte dækningsbidrag i opsigelsesperioden. Dækningsbidraget blev fastsat på baggrund af S s omsætning med OG i de sidste 6

7 måneder op til opsigelsen. Der fandtes uden nærmere begrundelse ikke grundlag for at tilkende S erstatning for de i opsigelsesperioden afholdte kapacitetsomkostninger. Sagen er anket til landsretten. En kommentar med på vejen Sagen viser med al tydelighed, hvor vigtigt det er at være præcis i de vilkår, der aftales med ordregiver. I denne sag kvitterede ordregiver et mangeårigt samarbejde med at gøre et opsigelsesvilkår illusorisk. Heldigvis kunne S opgøre sit mistede dækningsbidrag og fik dette erstattet, men budskabet er klart: Vær omhyggelig med at formulere vilkårene i samarbejdsaftaler med ordregivere. Speditørernes Retsværn står naturligvis til rådighed for assistance med gennemgang, udarbejdelse og/eller forhandling af kontrakter på alle plan. NYE MOMSREGLER (FORTSAT) Den 1. januar 2010 trådte nye momsregler i kraft. Af advokat Merete Andersen, Opfølgning og tilslutning fra SKAT Nærværende artikel har til formål overordnet at informere om indholdet af de nye momsregler, og udgør en opfølgning til min artikel i forrige Speditionsret (nr. 28) idet ikke alle detaljer var endeligt afklaret af de danske skattemyndigheder, da forrige foreløbige artikel udkom. Nærværende artikel inklusive skemaet nederst har været forelagt SKAT, og SKAT har i den forbindelse tilsluttet sig indholdet. Reglerne har blandt andet indflydelse på speditørernes håndtering af moms i forbindelse med køb og salg af transportydelser. De nye regler har et vist sammenfald med den måde, hvorpå speditørerne håndterede moms ved salg af transportydelser tidligere. Der er dog også visse forskelle. Der skelnes overordnet mellem salg til virksomheder og salg til private. Salg til danske virksomheder Salg af transportydelser til danske kunder skal 1. januar 2010 altid belastes med dansk moms. Det gælder, uanset hvor transporten udføres. De nye regler adskiller sig herved væsentligt fra de tidligere regler for moms på transportydelser. Der skal derfor opkræves dansk moms af en transport udført mellem to danske virksomheder. Dette gælder, uanset om transporten udføres i Danmark, Tyskland eller USA. Der skal også opkræves dansk moms ved salg af transportydelser til danske kunder, når transporten foregår mellem forskellige lande. Der skal således opkræves dansk moms af transporter udført mellem Danmark og Tyskland, mellem Italien og Tyskland samt mellem Kina og USA. Der skal ikke opkræves dansk moms, hvis transporten mellem lande har tilknytning til enten en eksport eller import af varer mellem EU og tredjeland, f.eks. Norge. For så vidt angår import, er det en betingelse for momsfritagelse, at værdien af transportydelsen enten medregnes ved opgørelsen af varens momsgrundlag, eller at den importerede vare befinder sig under en særlig suspensionsordning. Transporten vil i disse tilfælde være fritaget for moms. Salg til udenlandske virksomheder Der skal ikke opkræves dansk moms ved salg af transportydelser til udenlandske kunder. 7

8 Det gælder, uanset hvor transporten udføres, det vil sige, uanset om transporten udføres i Danmark, Sverige eller USA, eller om transporten udføres mellem Sverige og USA eller mellem USA og Kina osv. Den danske transportør har i stedet en række administrative pligter i forbindelse med salg af transportydelser til udenlandske virksomheder. Ved salg af transportydelser til kunder i andre EUlande har transportøren pligt til at angive købers på fakturaen, samt angive at der er tale om et salg undergivet omvendt betalingspligt. Herudover har transportøren pligt til at kontrollere gyldigheden af købers. Kontrol kan foretages på SKATs hjemmeside under virksomheder/ tast selv. Endelig har transportøren pligt til at angive samtlige salg til EU-kunder på en listeangivelse til SKAT. Indberetningen skal ske månedligt dog først fra Indberetningerne foretages indtil da kvartalsvist. Listeangivelsen kan findes på SKATs hjemmeside, under virksomheder/tast selv. Ved salg af transportydelser til kunder uden for EU har transportøren også pligt til at kontrollere kundens status. Kontrollen skal bestå i: indhentning af eller lignende identifikationsnummer tildelt kunde af etableringslandet eller anden relevant information i form af f.eks. udskrift fra enhver relevant hjemmeside, oplysninger fra de relevante skattemyndigheder i kundens etableringsland, som bekræfter at kunden er en afgiftspligtig person, kundens ordreseddel med firmaadresse og registreringsnummer i handelsregistret eller en udskrift af kundens hjemmeside, for at bekræfte, at kunden udøver en økonomisk aktivitet. En attest, udstedt af kundens kompetente skattemyndigheder som bekræftelse på, at kunden er involveret i økonomiske aktivitet. For yderligere information om salg til kunder uden for EU henvises til momsvejledningen 2010 afsnit E , der findes på skats hjemmeside. Salg til private Reglerne for salg til private videreføres. Der vil derfor ikke være forskel på håndteringen af moms ved salg af transportydelser til private før og efter 1. januar Danske transportører skal som udgangspunkt opkræve dansk moms over for private kunder, såfremt transporten enten udføres eller opstartes i Danmark. Det gælder, uanset der er tale om private danske eller udenlandske kunder. Der skal for det første opkræves dansk moms, hvis transporten udføres i Danmark. Transport af varer mellem Århus og Ålborg for en norsk kunde vil derfor skulle pålægges dansk moms. Har den danske indenlandske transport imidlertid direkte tilknytning til en udførsel af varer fra EU, skal der ikke opkræves dansk moms af transporten. Føres varen fra Århus til Frederikshavn, via Ålborg, og umiddelbart herefter videre til Norge, skal der således ikke opkræves dansk moms af transportydelsen. For så vidt angår import, er det endnu engang en betingelse for momsfritagelse, at værdien af transportydelsen enten medregnes ved opgørelsen af varens momsgrundlag, eller at den importerede vare befinder sig under en særlig suspensionsordning. SKAT har udsendt en vejledning om de nye regler. Ifølge vejledningen skal der opkræves dansk moms ved transport af varer til og fra tredjelande, det vil sige i forbindelse med eksport og import. Der skal ifølge SKAT ved opkrævningen af moms henses til den tilbagelagte strækning i Danmark. SKATs vejledning er forkert på dette punkt. Transportydelser er fortsat momsfritaget, når der er tale om transport knyttet til en import eller eksport af varer, forudsat de ovenfor omtalte betingelser er opfyldt. 8

9 Ud over transporter udført i Danmark skal der også opkræves dansk moms af alle EU-transporter, som har afgangssted i Danmark. En EU-transport er en transport mellem to lande i EU. Transport af varer mellem Ålborg og Hamborg har afgangssted i Danmark og skal derfor pålægges dansk moms. Er der derimod tale om en transport af varer fra Hamborg til London, n, vil der ikke skulle opkræves dansk moms. Transporten har i denne situation ikke afgangssted i Danmark. Ovenstående regler gælder udelukkende ved salg til private. Skematisk oversigt nye momsregler (gældende for danske speditionsvirksomheder): irksomheder): Kundens Transport Transport til etableringssted fra DK DK DK DK DK EU DK DK Tredjeland DK EU DK DK EU EU DK EU Tredjeland DK Tredjeland DK DK Tredjeland EU DK Tredjeland Tredjeland EU DK DK EU DK EU EU DK Tredjeland EU EU DK EU EU EU EU EU Tredjeland EU Tredjeland DK EU Tredjeland EU EU Tredjeland Tredjeland Tredjeland DK DK Tredjeland DK EU Tredjeland DK Tredjeland Tredjeland EU DK Tredjeland EU EU Tredjeland EU Tredjeland Tredjeland Tredjeland DK Tredjeland Tredjeland EU Tredjeland Tredjeland Tredjeland Dansk moms Listeangivelse Fakturatekst Ja Nej Dansk moms Ja Nej Dansk moms Ja Nej Dansk moms Ja Nej Dansk moms Ikke dansk moms Ja Nej Dansk moms Nej Ja Reverse charge + kundens Nej Ja Reverse charge + kundens Nej Nej (krav at transporten er fritaget i kundens land) Reverse charge + kundens Nej Ja Reverse charge + kundens Nej Ja Reverse charge + kundens Nej Nej (krav at transporten er fritaget i kundens land) Reverse charge + kundens Nej Nej (krav at transporten er fritaget i kundens land) Reverse charge + kundens Nej Nej (krav at transporten er fritaget i kundens land) Reverse charge + kundens Nej Ja Reverse charge + kundens Nej Ja Ikke dansk moms Rubrik Nej Nej Nej Nej Nej B B B B B 9

10 FAST INKASSOABONNEMENT VIA SPEDITØRERNES RETSVÆRN Undgå spekulationer om dyre inddrivelsesomkostninger Af advokat Rasmus Køie, SPEDITØRERNES RETSVÆRN tilbyder at hjælpe Danske Speditørers medlemsvirksomheder med at inddrive ubestridte tilgodehavender såvel danske som udenlandske hurtigt og effektivt. Det sker via et fordelagtigt samarbejde med Nordic Debt ollection A/S, som er leverandør af SPEDITØRERNES RETSVÆRNS inkassoløsning. Med løsningen tilbydes Danske Speditørers medlemsvirksomheder et udenretligt inkassoforløb for fordringer, som ikke er bestridt af debitor, uanset kravets størrelse. Inkassoløsningen indebærer ligeledes, at Nordic Debt ollection tilbyder at forestå den rykkerskrivelse der er lovpligtig at afsende, såfremt fordringen ønskes overdraget til inkassation straks den er forfalden. Nordic Debt ollection besidder høje kompetencer på inkasso og forsøger at få enhver sag løst med minimale omkostninger til følge. Der lægges i inddrivelsesforløbet stor vægt på en personlig og ligeværdig kommunikation med debitor i bestræbelse på, at kundeforholdet mellem debitor og kreditor forbliver intakt. Med inkassoløsningen tilbydes din virksomhed således følgende fordele: Gratis udfærdigelse af lovpligtig rykkerskrivelse Ubegrænset oprettelse af nye sager Gratis udenretslig inddrivelse i udvidet sagsforløb Overvågning af sager Varetagelse af sager i ind og udland Gratis indberetning til RKI og Debitorregisteret Mulighed for skræddersyede løsninger Gratis rådgivning og vejledning SPEDITØRERNES RETSVÆRN moniterer medlemsvirksomhedens sager online på lige fod med virksomheden og kan således hurtigt træde til med den transportjuridiske ekspertise, hvis der under inkassosagsbehandlingen kommer indsigelser fra debitor, som skal imødegås for at fremme sagen bedst muligt. SPEDITØRERNES RETSVÆRN eller Nordic Debt ollection kan ligeledes efter nærmere aftale herom overtage sagens videre behandling, hvis det bliver nødvendigt at fortsætte sagen ved en domstol. Nordic Debt ollection er samarbejdspartner hos SPEDITØRERNES RETSVÆRN og er medlem af Dansk Inkassobrancheforening og Dansk Erhverv. For et fast årligt abonnement på DKK 475,00 ekskl. moms kan du gøre brug af ordningen. Kontakt advokat Rasmus Køie på telefon eller pr. mail Når du først er tilmeldt kan sagerne frit fremsendes pr. post, pr. fax eller pr. til Nordic Debt ollection. Mail: 10

11 RING KUN ÉT STED: SAMARBEJDSPARTNERE: 11

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010.

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010. Århus 20. december 2010 J.nr. 222644/MEA Delacour Dania Danske Havne NOTAT Notat vedr. moms på ydelser Den 1. januar 2010 blev der gennemført en ændring af den danske momslov. Ændringen har væsentlig betydning

Læs mere

JURIDISK RISK MANAGEMENT

JURIDISK RISK MANAGEMENT JURIDISK RISK MANAGEMENT Alene kendte risici kan håndteres og alene korrekt håndtering minimerer disse risici v/ advokat Rasmus Køie JURA SOM RISIKOSTYRINGSVÆRKTØJ IDENTIFICERE OPTIMERE RISIKO VURDERE

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 32 OKTOBER 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Side 2:

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 32 OKTOBER 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Side 2: SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET Spedition er meget andet end transport! Speditionsbranchen er kendetegnet ved at udgøre den del af transportkæden, som logistisk tilfører andet og mere end blot

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE 14. JUNI 2012 DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE Under en fest ville en ung beruset mand hjælpe den pige, der holdt festen, med at tænde op i en udendørs pejs. Han hældte væske fra en dunk, der

Læs mere

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Kromann Reumert Advokatfirma Rådhuspladsen 3 8100 Århus C Tlf.: 70 12 12 11 05-11-2003 2 Relevante problemstillinger Gælder CMR-loven? Øgede krav

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen vedrørende dokumentationskravene i forbindelse med cabotagekørsel, idet der er kommet en ny afgørelse fra Vestre Landsret. Herefter

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 43 December 2014. Speditørernes Retsværn vil gerne benytte lejligheden til at VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 43 December 2014. Speditørernes Retsværn vil gerne benytte lejligheden til at VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL Advokat Rasmus Køie ser i denne udgave nærmere på en dom, der vedrører følgerne manglende surring af gods til trailer, og hvilke retlige følger dette får for de involverede transportører.

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 28 MAJ 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 28 MAJ 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET NR. 28 MAJ 2010 VELKOMMEN TIL udgives af SPEDITØRERNES RETSVÆRN, som oprettet med henblik på at levere de juridiske ydelser, som speditionsbranchen efterspørger og behøver, og som indgår som en direkte

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 31 JULI 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Ansvarsgennembrud og medvirken. Side 2:

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 31 JULI 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Ansvarsgennembrud og medvirken. Side 2: VELKOMMEN TIL Ansvarsgennembrud og medvirken Det hører med til speditionserhvervet, at der forekommer skader, forsinkelser og bortkomst af gods. Og det er altid ærgerligt at skulle yde erstatning. Erstatningsbegrænsning

Læs mere

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL 12. MARTS 2012 DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL Der opstår ikke helt sjældent tvist om, hvorvidt forsikringstagerens tilskadekomst ved slag og lignende vold skal anses som et overfald (der dækkes)

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD?

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? 18. JUNI 2010 NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? Sø- og Handelsretten har i en ny dom fastslået, at også ved all risks forsikring skal forsikringstageren løfte bevisbyrden for, at

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE 9. FEBRUAR 2017 NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE En ny landsretsdom fastslår de principper, der skal tages udgangspunkt i, når erstatning

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

CMR-Loven. Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler

CMR-Loven. Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler CMR-Loven Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler Herved bekendtgøres lov nr. 47 af 10. marts 1965 om fragtaftaler ved international vejtransport med de ændringer, der følger af 3 i lov nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET Ansvar og forsikring Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. Vi har igennem den senere tid modtaget adskillige forespørgsler og sager vedrørende

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 7 6. januar 2010 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 3. august 2006 en formidlingsaftale med indklagede gældende i 6 måneder.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 3. august 2006 en formidlingsaftale med indklagede gældende i 6 måneder. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Karsten Jakobsen Vestergade 15 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt salgsarbejde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 10.afdeling

RETTEN I ODENSE - 10.afdeling RETTEN I ODENSE - 10.afdeling Udskrift af retsbogen Den 11. januar 2017 kl. 09:00 blev retten sat i Retssal 8 af dommer Ingrid Therkelsen. Der blev foretaget i offentligt retsmøde sag nr. BS 10-2019/2015:

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

BEVISBYRDEN I MISTÆNKELIGE FORSIKRINGSSAGER

BEVISBYRDEN I MISTÆNKELIGE FORSIKRINGSSAGER 11. JULI 2013 BEVISBYRDEN I MISTÆNKELIGE FORSIKRINGSSAGER En ny dom illustrerer, hvorledes domstolene i mistænkelige forsikringssager, hvor den angivne skadesårsag forekommer tvivlsom, er tilbøjelige til

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Transportørens ansvar ved offshore projekter

Transportørens ansvar ved offshore projekter Anholt Havvindmøllepark Transportørens ansvar ved offshore projekter Rune Aagaard 0o. Agenda Transportørens ansvar ved offshore projekter Transportkæden Transportøransvarets omfang Netværksreglen og konflikt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING

NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING 29. FEBRUAR 2012 NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING I entreprisesag fandtes tilsynsførende at være ansvarlig for at sikre, at destruktive indgreb i bærende bygningsdele blev foretaget

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Forståelse. Bliv hørt Fremadrettet. Fælles aftale Billigere. Behov Løsning. Interesser. Mediation Hensyntagen win-win. Uafhængig.

Forståelse. Bliv hørt Fremadrettet. Fælles aftale Billigere. Behov Løsning. Interesser. Mediation Hensyntagen win-win. Uafhængig. Bliv hørt Fremadrettet Mediation Hensyntagen win-win Uafhængig Forståelse Fælles aftale Billigere Ingen dommer Interesser Frivillig Hurtigere Ligeværdig Muligheder Gensidig respekt Behov Løsning Ingen

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 44 MAJ 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 44 MAJ 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen om speditørens krav mod mod ordregiver i relation til forældelsesreglerne i CMR-lovens 41. Advokat, Karin-Lis Sinding Jensen

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere