SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 29 JULI 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 29 JULI 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET"

Transkript

1 NR. 29 JULI 2010 VELKOMMEN TIL Denne udgave af omtaler Sø- og Handelsrettens dom i en sag om grov uagtsomhed. Jeg kan allerede her afsløre, at den speditør, som var indstævnet, blev frifundet; men det, at sagen overhovedet blev aktuel, viser vigtigheden af at tænke juridisk risikostyring ind i det daglige arbejde i virksomheden. Uanset om en retssag vindes eller tabes, er kundeforholdet i farezonen. Det er den virkelige økonomiske risiko. En korrekt vurdering af forsikringsbehovet i samarbejdet mellem kunde og speditør kunne i den omtalte sag have neutraliseret spørgsmålet om grov uagtsomhed, fordi den vareforsikring med regresforfald, som Danske Speditører tilbyder sine medlemmer, ville have sikret hurtig og dækkende forsikring af det beskadigede gods med den mindst mulige selvrisiko. God fornøjelse med læsningen af. Hvis indholdet giver anledning til kommentarer eller spørgsmål, er man velkommen til at ringe til Speditørernes Retsværn på Martin Aabak Side 2: INDHOLD: NY DOM OM GROV UAGTSOMHED UNDER MR-TRANSPORT Side 5: ORDREGIVER PÅLAGT AT BETALE ERSTATNING FOR MANGLENDE IAGTTAGELSE AF OPSIGELSESVARSEL I SAMARBEJDSAFTALE. Side 7: NYE MOMSREGLER (FORTSAT) Side 10: FAST INKASSOABONNEMENT VIA SPEDITØRERNES RETSVÆRN

2 NY DOM OM GROV UAGTSOMHED UNDER MR-TRANSPORT Ny dom fra Sø- og Handelsretten i København, om grov uagtsomhed under international landevejstransport, giver atter anledning til at påpege vigtigheden af, at speditører sørger for tilstrækkelig forsikringsmæssig dækning af udbudte tjenester. Af advokat Rasmus Køie, Det ses i stadig stigende omfang, at vareinteresser altså typisk speditørers kunder og særligt vare- /transportforsikringsselskaber for disse overfor speditøren søger fuld dækning for lidt tab i forlængelse af transportskader (bortkomst, beskadigelse og/eller forsinkelse). Udviklingen er måske forventelig, men det skal her slås fast, at lovgivningen sætter grænserne for, i hvilket omfang en speditør, som leverer en ydelse bestående af international landevejstransport, måtte blive kendt ubegrænset ansvarlig for sin kundes tab. I tilslutning hertil danner retspraksis løbende fundamentet for, i hvilket omfang loven konkret måtte give vareinteresser adgang til fuld erstatning. En dom om netop dette spørgsmål er nyligt afsagt af Sø- og Handelsretten, og vil som illustration af forholdet blive gennemgået nedenfor. Lovgivningen Når speditører indgår aftaler om levering af transportydelser bestående i international landevejstransporter, omfattes forholdet af MR-loven. Hovedreglen om ansvar efter MR-loven er, at transportøren er ansvarlig for bortkomst, beskadigelse og forsinkelse, som opstår, mens godset er i transportørens varetægt, medmindre transportøren kan bevise, at han ikke er ansvarlig (såkaldt ulpa med omvendt bevisbyrde ). Overfor kunden vil speditøren som altovervejende hovedregel være at betragte som transportør i MR-lovens forstand. Som modvægt til det ganske strenge ansvarsgrundlag, som transportøren er underlagt, er transportøren berettiget til at begrænse sit erstatningsansvar. Ved bortkomst og beskadigelse begrænses ansvaret i henhold til bruttovægten af det transporterede gods, i henhold til MR-loven med SDR 8,33 pr. kg. Herudover skal tillige fragt, toldomkostninger og andre omkostninger ved befordringen erstattes helt eller delvis afhængig af den konkrete skades omfang. Grov uagtsomhed Under visse nærmere omstændigheder har skadelidte (typisk speditørens kunde eller dennes vareforsikringsselskab) dog mulighed for at søge fuld erstatning hos transportøren, nemlig når det af skadelidte dokumenteres, at transportøren, eller nogen for hvem denne hæfter, har forårsaget bortkomsten, beskadigelsen eller forsinkelsen ved grov uagtsomhed eller forsæt. MR lovens 37 lyder som følger: 37. Har fragtføreren forvoldt skaden med forsæt, eller ved grov uagtsomhed, kan han ikke påberåbe sig de bestemmelser i dette kapitel, som udelukker eller begrænser hans ansvar, eller som ændrer bevisbyrden. Stk. 2. Det samme gælder, dersom andre, for hvem fragtføreren efter 4 er ansvarlig, i tjenesten har udvist forsæt 2

3 eller grov uagtsomhed. Disse kan ej heller med hensyn til deres personlige ansvar påberåbe sig de i stk. 1 nævnte bestemmelser. Som det ses, indeholder MR lovens 37 ingen selvstændig definition af, hvad der nærmere må betegnes som grov uagtsomhed eller forsæt, hvorfor disse begreber nærmere må udfyldes konkret i retspraksis. Sagen I den nyligt afsagte Sø- og Handelsretsdom var faktum som følger: En speditør havde indgået aftale med en kunde om landevejstransport af medicinalprodukter fra Danmark til Finland. Det var aftalt, at godset skulle transporteres som køletransport, og godset, som havde en værdi på ca. DKK ,00, var i fragtbrevet beskrevet som 1 stor kølekasse med en vægt på 150 kg., ligesom det var aftalt, at denne kølekasse skulle transporteres med en temperatur på mellem 2 og 8. I forbindelse med godsets afhentning ankom lastbilen uden køl på køletraileren, og man ventede derfor 30 minutter til denne var kølet ned til 8. Kølebilen kørte efter læsning af sted mod Finland til færgen, hvor der var booket el-tilslutning. Ved godsets ankomst til Finland dagen efter, blev det imidlertid konstateret, at godset ikke havde været nedkølet til mellem 2 og 8 under hele transporten. Af logudskrifterne for køleloggerne fremgik det, at temperaturen mindre end 4 timer efter transportens påbegyndelse oversteg 8, og herefter var støt stigende indtil ankomsten til Finland, hvor køleloggerne viste henholdsvis 16,8 og 17,4. På baggrund af dette rettede kunden henvendelse til speditøren med ansvarligholdelse for manglende overholdelse af temperaturen under transport. I forlængelse heraf forsøgte speditøren forgæves at få en udskrift fra køletraileren. Traileren blev efterfølgende undersøgt på et autoriseret værksted i Finland, hvor det konstateredes, at køletraileren havde en fejl, bestående i at den kører ikke med el på skib og endvidere Årsag til fejlen: Ingen fejl bemærket. Kølemaskine kører normalt med el. Endvidere fremgik af rapporten, at kølemaskinen lader ikke elmotoren starte når [den er] monteret omvendt, hvilket tænder en advarselslampe, hvorefter elmonteringen skal monteres korrekt, hvorefter maskinen [skulle] starte igen. Kundens vareforsikringsselskab erstattede en del af kundens tab, nemlig fratrukket en selvrisiko på DKK ,00. Speditøren udbetalte erstatning i henhold til begræningsbeløbet ud fra vægten med ca. DKK ,00, og fremsendte en kreditnota på fragtbeløbet. Efter en del korrespondance frem og tilbage, hvorunder speditøren afviste kundens krav på fuld erstatning grundet grov uagtsomhed, udtog såvel kunden (for selvrisikobeløbet) og kundens vareforsikringsselskab (for udbetalt erstatning) stævning mod speditøren, med påstand om fuld erstatning grundet grov uagtsomhed. Under sagen blev det af såvel kunden som vareforsikringsselskabet blandt andet gjort gældende, at der var udvist grov uagtsomhed fra speditørens side, allerede fordi speditøren ikke fuldt ud kunne redegøre for den konkrete årsag til skadens opståen. Herudover indeholdt sagen en lang række argumenter vedrørende selve medicinalproduktet, bl.a. om dette overhovedet var totalt beskadiget som følge af den for varme transport. Kunden gjorde med henvisning til tysk retspraksis gældende, at speditøren måtte være nærmest til at bære pligten for at afdække skadesårsagen, og at manglende opfyldelse heraf måtte komme speditøren til skade. Dette forhold blev bestridt af speditøren, som anførte, at det i sig selv ikke er nok til at statuere grov uagtsomhed, at skadesårsagen ikke konkret måtte være fastlagt, og at øvrig tysk retspraksis på området tilsiger, at der ikke 3

4 pålægges transportøren en objektiv forpligtelse til at oplyse skadesårsagen, med den følge at manglende oplysning uden videre skulle føre til ansvar. Rettens afgørelse og begrundelse Sø- og Handelsretten lagde til grund, at godset blev overgivet til transportøren, da temperaturen i kølevognen var nede på 8. Herudover fastslog retten, at det videre hændelsesforløb i forbindelse med transporten var fuldstændig uafklaret, og det eneste retten kunne lægge til grund omkring transporten var, at temperaturen i kølevognen ifølge køleloggerne steg støt under transporten og var omkring 17 ved ankomsten til Finland. Retten anfører endvidere, at [b]evisbyrden for grov uagtsomhed efter MR lovens 37 påhviler [kunden og vareforsikringsselskabet], og der er ikke oplyst forhold under transporten, herunder under færgesejladsen der godtgør, at chaufføren har handlet groft uagtsomt. Det forhold, at temperaturen har været støt stigende under transporten, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at fastslå at chaufføren har handlet groft uagtsomt. Dommen fastslår således det principielt vigtige for transportøren, nemlig at bevisbyrden for at der i en konkret sag forlægger grov uagtsomhed eller forsæt, påhviler skadelidte og at det forhold at der ikke konkret af transportøren kan redegøres nærmere eller fuldstændigt for årsagen til en opstået skade, ikke i sig selv medfører at grov uagtsomhed eller forsæt foreligger. Det blev endvidere af Retten fremhævet, at speditøren i rimeligt omfang havde medvirket til at forsøge årsagen opklaret. Forholdsregler Uanset at ovenstående sag for speditøren faldt heldigt ud, illustrerer den atter en gang vigtigheden af, at sørge for korrekt set-up og forsikring for speditørens side. Korrekt forsikring som løsning Mange i markedets almindeligt forekommende speditøransvarsforsikringsvilkår undtager dækning for skader, som måtte vise sig forvoldt ved speditørens (eller dennes underleverandørens) grove uagtsomhed, eller forsæt. Har speditøren en sådan forsikringsdækning, vil de forhold, hvor skadelidte kommer igennem med en påstand om erstatning som følge af grov uagtsomhed, ikke være dækket af forsikringen, ligesom selve omkostningerne til sagens førelse (som kan være ikke ubetydelige) tillige er i risiko for ikke at blive afholdt af forsikringsselskabet. Danske Speditørers fordelagtige forsikringsprodukt Danske Speditører har igennem mange år samarbejdet med TRYG forsikring. Gennem dette samarbejde har Danske Speditører været med til at udvikle og løbende vedligeholde og ajourføre de forsikringsdækninger for speditionsbranchen, som er nødvendige og korrekt dækkende for speditionsvirksomheder i Danmark. Af samme årsag og fordi Danske Speditører repræsenterer den betydende del af danske speditionsvirksomheder har foreningen, med sin branchestyrke og faglige ekspertise, udarbejdet en samlet forsikringspakke eksklusivt til medlemmer af Danske Speditører. Som en del af denne pakke er en lang række fordelagtige tiltag, bl.a. dækning for netop grov uagtsomhed. Løsning: Vareforsikring med regresforfald Mange af de forretningsmæssige komplikationer som skade, bortkomst eller forsinkelse, der uværgeligt vil opstå på et tidspunkt under et samarbejde mellem speditører og kunder kan imødegås ved at sørge for det rette forsikringsmæssige setup. Tilsikrer speditøren således, at kundens risiko er forsikringsmæssigt afdækket ved en vareforsikring, får kunden hurtigt og effektivt sit økonomiske tab dækket 4

5 af forsikringen, så forretningsrelationen til speditøren uforstyrret kan fortsætte. Er vareforsikringen samtidig tegnet i samme selskab som speditøren har sin speditøransvarsforsikring, og er der mellem de to forsikringer aftalt regresfrafald, skabes en situation, hvor 1) kunden hurtigt modtager erstatning og så 2) alene én selvrisiko potentielt realiseres. Et sådan setup kan skabes via Danske Speditørers fordelagtige forsikringsaftale med TRYG forsikring. Risk Management og forsikringstjek Yderligere indgår den fordelagtige forsikringsmæssige dækning som en del af en større pakke, hvorunder medlemmer af Danske Speditører tilbydes en egentlig Risk Management-analyse af virksomhedens forretningsområder, hvorunder virksomhedens risici klarlægges, således at disse enten kan imødegås kontraktmæssigt, eller ved forsikringsmæssig afdækning. Et sådan forsikringstjek er gratis og eksklusivt for medlemmer af Danske Speditører. For booking af tidspunkt for forsikringstjek af netop Deres virksomhed, kontakt venligst Danske Speditørers sekretariat på telefon ORDREGIVER PÅLAGT AT BETALE ERSTATNING FOR MANGLENDE IAGTTAGELSE AF OPSIGELSESVARSEL I SAMARBEJDSAFTALE. I en travl hverdag forsømmer speditørbranchen undertiden at oprette samarbejdsaftaler med selv de største ordregivere. Oftest aftales kun pris og tidspunkt for genforhandling, hvilket kan være risikabelt. Ny dom sætter fokus på problemstillingen. Af advokat Anders Hedetoft, I en sag, der netop er afgjort ved Byretten i Kolding, havde speditøren udarbejdet en samarbejdsaftale. Aftalen indeholdt imidlertid ingen bestemmelse om, hvilke volumener ordregiver skulle tilføre speditøren. Parterne blev derfor uenige om, hvorvidt ordregiver helt kunne lukke for hanen, efter at ordregiveren havde opsagt aftalen med speditøren. Sagens omstændigheder En speditør ( S ) erhvervede i foråret 2006 en transportvirksomhed fra vognmanden, der havde drevet transportvirksomheden i en længere årrække. De overtagne aktiviteter var såvel før som efter S s overtagelse opbygget omkring et længerevarende og tæt samarbejde med en større ordregiver ( OG ), og S udførte hovedsageligt transportopgaver for OG. Det var derfor en betingelse for S s overtagelse af transportvirksomheden i 2006, at transportsamarbejdet med OG kunne videreføres på uændrede vilkår. Det langvarige samarbejde mellem OG og transportvirksomheden var unikt derved, at OG ubegrænset og suverænt havde adgang til at disponere over transportvirksomhedens materiel og chauffører, således at S var uberettiget til at blande sig i transportens tilrettelæggelse og den daglige drift. S s 5

6 eneste opgave var således primært alene at stille transportmateriel og chauffører til rådighed for OG. Transportsamarbejdet var tilrettelagt således, at S stillede transportmateriellet til rådighed på den af OG s filialadresser, hvorfra produktionen af OG s produkter foregik. Herfra leveredes de færdige produkter direkte til kunder i hele Danmark. Efter endt levering opsamlede chaufførerne råvarer og halvfabrikata på en anden af OG s forretningsadresser og returnerede med disse. S gjorde under den efterfølgende retssag blandt andet gældende, at nedlukningen af filialen udgjorde væsentlig misligholdelse af transportaftalen, idet nedlukningen af produktionen i realiteten havde gjort opsigelsesvarslet illusorisk, og at OG i henhold til almindelige aftaleretlige principper var forpligtet af den indgåede aftale i den fulde aftaleperiode. S opgjorde sit tab til det mistede dækningsbidrag (mistet avance) med tillæg af de afholdte kapacitetsomkostninger (fx leasingafgifter til det transportmateriel der blev stillet til rådighed). S havde efter overtagelsen af transportvirksomheden i 2006 i samråd med OG foretaget betydelige investeringer for at gøre transportsamarbejdet mere fleksibelt, og transportmateriellet var således blevet udvidet og tilpasset betydeligt for at tilgodese OG s behov. Parterne havde efter ønske fra S i forbindelse med overtagelsen af transportvirksomheden i 2006 indgået en skriftlig samarbejdsaftale, der blev genforhandlet og underskrevet på ny i sommeren Den nye transportaftale indeholdt et opsigelsesvarsel på 6 måneder, ligesom det udtrykkeligt fremgik, at OG disponerede ubegrænset over transportmateriellet. Opsigelsesvarslet var nøje afstemt for at afbøde de økonomiske konsekvenser for S i tilfælde af OG s opsigelse af transportsamarbejdet. Transportaftalen indeholdte hverken bestemmelser og eksklusivitet eller minimumsomsætning, men følgende var anført i kontrakten: OG disponerer ubegrænset over transportmaterialet. Parterne var enige om, at samarbejdet i praksis havde fungeret således, at S reelt var eneleverandør til OG altså at samarbejdet i praksis foregik på eksklusiv basis. OG opsagde transportaftalen i september 2008 til udløb ved udgangen af april OG meddelte i forbindelse med opsigelsen, at man forventede at nedlægge produktionen ved den omhandlede filial allerede i månederne efter opsigelsen. S protesterede, men OG lukkede alligevel produktionen i begyndelsen af december Heroverfor gjorde OG under retssagen gældende, at S ikke var erstatningsansvarlig for nedlukningen af filialen, idet transportaftalen hverken indeholdt en eksklusivitetsbestemmelse eller en bestemmelse om en garanteret minimumsomsætning. Byrettens afgørelse Byretten i Kolding fulgte i vid udstrækning S s synspunkt om, at uanset at transportaftalen ikke udtrykkeligt indeholdt bestemmelser om eksklusivitet eller minimumsomsætning, var det i realiteten det, som aftalen indebar, idet OG ikke havde behov for at benytte andre transportvirksomheder med udgangspunkt fra den omhandlede filial. Retten tillagde det endvidere betydning, at opsigelsesvarslet blev indføjet i transportaftalen efter ønske fra S, og at det var kendeligt for de af OG s medarbejdere, der havde forhandlet transportaftalen med S, at opsigelsesvarslets længde var fastsat under hensynstagen til S, idet denne ønskede en sikkerhed for, at han i tilfælde af en opsigelse havde mulighed for at finde andre opgaver og/eller få afviklet transportmateriellet. Byretten nåede derfor frem til, at OG havde misligholdt transportaftalen ved ikke at have benyttet det materiel, som S var forpligtet til at stille til rådighed for OG i den fulde opsigelsesperiode, hvilken handlemåde havde gjort opsigelsesvarslet illusorisk. Retten fastsatte erstatningen skønsmæssigt med udgangspunkt i det af S tabte dækningsbidrag i opsigelsesperioden. Dækningsbidraget blev fastsat på baggrund af S s omsætning med OG i de sidste 6

7 måneder op til opsigelsen. Der fandtes uden nærmere begrundelse ikke grundlag for at tilkende S erstatning for de i opsigelsesperioden afholdte kapacitetsomkostninger. Sagen er anket til landsretten. En kommentar med på vejen Sagen viser med al tydelighed, hvor vigtigt det er at være præcis i de vilkår, der aftales med ordregiver. I denne sag kvitterede ordregiver et mangeårigt samarbejde med at gøre et opsigelsesvilkår illusorisk. Heldigvis kunne S opgøre sit mistede dækningsbidrag og fik dette erstattet, men budskabet er klart: Vær omhyggelig med at formulere vilkårene i samarbejdsaftaler med ordregivere. Speditørernes Retsværn står naturligvis til rådighed for assistance med gennemgang, udarbejdelse og/eller forhandling af kontrakter på alle plan. NYE MOMSREGLER (FORTSAT) Den 1. januar 2010 trådte nye momsregler i kraft. Af advokat Merete Andersen, Opfølgning og tilslutning fra SKAT Nærværende artikel har til formål overordnet at informere om indholdet af de nye momsregler, og udgør en opfølgning til min artikel i forrige Speditionsret (nr. 28) idet ikke alle detaljer var endeligt afklaret af de danske skattemyndigheder, da forrige foreløbige artikel udkom. Nærværende artikel inklusive skemaet nederst har været forelagt SKAT, og SKAT har i den forbindelse tilsluttet sig indholdet. Reglerne har blandt andet indflydelse på speditørernes håndtering af moms i forbindelse med køb og salg af transportydelser. De nye regler har et vist sammenfald med den måde, hvorpå speditørerne håndterede moms ved salg af transportydelser tidligere. Der er dog også visse forskelle. Der skelnes overordnet mellem salg til virksomheder og salg til private. Salg til danske virksomheder Salg af transportydelser til danske kunder skal 1. januar 2010 altid belastes med dansk moms. Det gælder, uanset hvor transporten udføres. De nye regler adskiller sig herved væsentligt fra de tidligere regler for moms på transportydelser. Der skal derfor opkræves dansk moms af en transport udført mellem to danske virksomheder. Dette gælder, uanset om transporten udføres i Danmark, Tyskland eller USA. Der skal også opkræves dansk moms ved salg af transportydelser til danske kunder, når transporten foregår mellem forskellige lande. Der skal således opkræves dansk moms af transporter udført mellem Danmark og Tyskland, mellem Italien og Tyskland samt mellem Kina og USA. Der skal ikke opkræves dansk moms, hvis transporten mellem lande har tilknytning til enten en eksport eller import af varer mellem EU og tredjeland, f.eks. Norge. For så vidt angår import, er det en betingelse for momsfritagelse, at værdien af transportydelsen enten medregnes ved opgørelsen af varens momsgrundlag, eller at den importerede vare befinder sig under en særlig suspensionsordning. Transporten vil i disse tilfælde være fritaget for moms. Salg til udenlandske virksomheder Der skal ikke opkræves dansk moms ved salg af transportydelser til udenlandske kunder. 7

8 Det gælder, uanset hvor transporten udføres, det vil sige, uanset om transporten udføres i Danmark, Sverige eller USA, eller om transporten udføres mellem Sverige og USA eller mellem USA og Kina osv. Den danske transportør har i stedet en række administrative pligter i forbindelse med salg af transportydelser til udenlandske virksomheder. Ved salg af transportydelser til kunder i andre EUlande har transportøren pligt til at angive købers på fakturaen, samt angive at der er tale om et salg undergivet omvendt betalingspligt. Herudover har transportøren pligt til at kontrollere gyldigheden af købers. Kontrol kan foretages på SKATs hjemmeside under virksomheder/ tast selv. Endelig har transportøren pligt til at angive samtlige salg til EU-kunder på en listeangivelse til SKAT. Indberetningen skal ske månedligt dog først fra Indberetningerne foretages indtil da kvartalsvist. Listeangivelsen kan findes på SKATs hjemmeside, under virksomheder/tast selv. Ved salg af transportydelser til kunder uden for EU har transportøren også pligt til at kontrollere kundens status. Kontrollen skal bestå i: indhentning af eller lignende identifikationsnummer tildelt kunde af etableringslandet eller anden relevant information i form af f.eks. udskrift fra enhver relevant hjemmeside, oplysninger fra de relevante skattemyndigheder i kundens etableringsland, som bekræfter at kunden er en afgiftspligtig person, kundens ordreseddel med firmaadresse og registreringsnummer i handelsregistret eller en udskrift af kundens hjemmeside, for at bekræfte, at kunden udøver en økonomisk aktivitet. En attest, udstedt af kundens kompetente skattemyndigheder som bekræftelse på, at kunden er involveret i økonomiske aktivitet. For yderligere information om salg til kunder uden for EU henvises til momsvejledningen 2010 afsnit E , der findes på skats hjemmeside. Salg til private Reglerne for salg til private videreføres. Der vil derfor ikke være forskel på håndteringen af moms ved salg af transportydelser til private før og efter 1. januar Danske transportører skal som udgangspunkt opkræve dansk moms over for private kunder, såfremt transporten enten udføres eller opstartes i Danmark. Det gælder, uanset der er tale om private danske eller udenlandske kunder. Der skal for det første opkræves dansk moms, hvis transporten udføres i Danmark. Transport af varer mellem Århus og Ålborg for en norsk kunde vil derfor skulle pålægges dansk moms. Har den danske indenlandske transport imidlertid direkte tilknytning til en udførsel af varer fra EU, skal der ikke opkræves dansk moms af transporten. Føres varen fra Århus til Frederikshavn, via Ålborg, og umiddelbart herefter videre til Norge, skal der således ikke opkræves dansk moms af transportydelsen. For så vidt angår import, er det endnu engang en betingelse for momsfritagelse, at værdien af transportydelsen enten medregnes ved opgørelsen af varens momsgrundlag, eller at den importerede vare befinder sig under en særlig suspensionsordning. SKAT har udsendt en vejledning om de nye regler. Ifølge vejledningen skal der opkræves dansk moms ved transport af varer til og fra tredjelande, det vil sige i forbindelse med eksport og import. Der skal ifølge SKAT ved opkrævningen af moms henses til den tilbagelagte strækning i Danmark. SKATs vejledning er forkert på dette punkt. Transportydelser er fortsat momsfritaget, når der er tale om transport knyttet til en import eller eksport af varer, forudsat de ovenfor omtalte betingelser er opfyldt. 8

9 Ud over transporter udført i Danmark skal der også opkræves dansk moms af alle EU-transporter, som har afgangssted i Danmark. En EU-transport er en transport mellem to lande i EU. Transport af varer mellem Ålborg og Hamborg har afgangssted i Danmark og skal derfor pålægges dansk moms. Er der derimod tale om en transport af varer fra Hamborg til London, n, vil der ikke skulle opkræves dansk moms. Transporten har i denne situation ikke afgangssted i Danmark. Ovenstående regler gælder udelukkende ved salg til private. Skematisk oversigt nye momsregler (gældende for danske speditionsvirksomheder): irksomheder): Kundens Transport Transport til etableringssted fra DK DK DK DK DK EU DK DK Tredjeland DK EU DK DK EU EU DK EU Tredjeland DK Tredjeland DK DK Tredjeland EU DK Tredjeland Tredjeland EU DK DK EU DK EU EU DK Tredjeland EU EU DK EU EU EU EU EU Tredjeland EU Tredjeland DK EU Tredjeland EU EU Tredjeland Tredjeland Tredjeland DK DK Tredjeland DK EU Tredjeland DK Tredjeland Tredjeland EU DK Tredjeland EU EU Tredjeland EU Tredjeland Tredjeland Tredjeland DK Tredjeland Tredjeland EU Tredjeland Tredjeland Tredjeland Dansk moms Listeangivelse Fakturatekst Ja Nej Dansk moms Ja Nej Dansk moms Ja Nej Dansk moms Ja Nej Dansk moms Ikke dansk moms Ja Nej Dansk moms Nej Ja Reverse charge + kundens Nej Ja Reverse charge + kundens Nej Nej (krav at transporten er fritaget i kundens land) Reverse charge + kundens Nej Ja Reverse charge + kundens Nej Ja Reverse charge + kundens Nej Nej (krav at transporten er fritaget i kundens land) Reverse charge + kundens Nej Nej (krav at transporten er fritaget i kundens land) Reverse charge + kundens Nej Nej (krav at transporten er fritaget i kundens land) Reverse charge + kundens Nej Ja Reverse charge + kundens Nej Ja Ikke dansk moms Rubrik Nej Nej Nej Nej Nej B B B B B 9

10 FAST INKASSOABONNEMENT VIA SPEDITØRERNES RETSVÆRN Undgå spekulationer om dyre inddrivelsesomkostninger Af advokat Rasmus Køie, SPEDITØRERNES RETSVÆRN tilbyder at hjælpe Danske Speditørers medlemsvirksomheder med at inddrive ubestridte tilgodehavender såvel danske som udenlandske hurtigt og effektivt. Det sker via et fordelagtigt samarbejde med Nordic Debt ollection A/S, som er leverandør af SPEDITØRERNES RETSVÆRNS inkassoløsning. Med løsningen tilbydes Danske Speditørers medlemsvirksomheder et udenretligt inkassoforløb for fordringer, som ikke er bestridt af debitor, uanset kravets størrelse. Inkassoløsningen indebærer ligeledes, at Nordic Debt ollection tilbyder at forestå den rykkerskrivelse der er lovpligtig at afsende, såfremt fordringen ønskes overdraget til inkassation straks den er forfalden. Nordic Debt ollection besidder høje kompetencer på inkasso og forsøger at få enhver sag løst med minimale omkostninger til følge. Der lægges i inddrivelsesforløbet stor vægt på en personlig og ligeværdig kommunikation med debitor i bestræbelse på, at kundeforholdet mellem debitor og kreditor forbliver intakt. Med inkassoløsningen tilbydes din virksomhed således følgende fordele: Gratis udfærdigelse af lovpligtig rykkerskrivelse Ubegrænset oprettelse af nye sager Gratis udenretslig inddrivelse i udvidet sagsforløb Overvågning af sager Varetagelse af sager i ind og udland Gratis indberetning til RKI og Debitorregisteret Mulighed for skræddersyede løsninger Gratis rådgivning og vejledning SPEDITØRERNES RETSVÆRN moniterer medlemsvirksomhedens sager online på lige fod med virksomheden og kan således hurtigt træde til med den transportjuridiske ekspertise, hvis der under inkassosagsbehandlingen kommer indsigelser fra debitor, som skal imødegås for at fremme sagen bedst muligt. SPEDITØRERNES RETSVÆRN eller Nordic Debt ollection kan ligeledes efter nærmere aftale herom overtage sagens videre behandling, hvis det bliver nødvendigt at fortsætte sagen ved en domstol. Nordic Debt ollection er samarbejdspartner hos SPEDITØRERNES RETSVÆRN og er medlem af Dansk Inkassobrancheforening og Dansk Erhverv. For et fast årligt abonnement på DKK 475,00 ekskl. moms kan du gøre brug af ordningen. Kontakt advokat Rasmus Køie på telefon eller pr. mail Når du først er tilmeldt kan sagerne frit fremsendes pr. post, pr. fax eller pr. til Nordic Debt ollection. Mail: 10

11 RING KUN ÉT STED: SAMARBEJDSPARTNERE: 11

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 44 MAJ 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 44 MAJ 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen om speditørens krav mod mod ordregiver i relation til forældelsesreglerne i CMR-lovens 41. Advokat, Karin-Lis Sinding Jensen

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 41 April 2014 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Speditionsret behandler denne gang to særdeles relevante domme for speditører.

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 41 April 2014 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Speditionsret behandler denne gang to særdeles relevante domme for speditører. VELKOMMEN TIL Speditionsret behandler denne gang to særdeles relevante domme for speditører. Advokat Rasmus Køie og advokatfuldmægtig Rasmus Schultz Holbæk ser nærmere på problemstillingen vedrørende kreditsikring

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak VELKOMMEN TIL Det er svært at forestille sig, hvordan man kan bedrive spedition uden at skulle forholde sig til claims og skader. Claims kan ikke undgås, men skadevirkningerne kan minimeres. Det er udgangspunktet,

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET Gode tider, men Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. I disse år er der generelt en god udvikling i firmaer i transportbranchen, men

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET. Højesteretsdom om multimodalt transportforløb

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET. Højesteretsdom om multimodalt transportforløb TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET Højesteretsdom om multimodalt transportforløb Lavtgående fly Højesteret har i en nylig dom behandlet retsstillingen for skade

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 38 SEPTEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 38 SEPTEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL Trods væsentlige teknologiske landvindinger inden for skibsfarten, sker der fortsat med mellemrum store transportmæssige ulykker. I nærværende nummer af SPEDITI- ONSRET ser vi nærmere på

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen vedrørende dokumentationskravene i forbindelse med cabotagekørsel, idet der er kommet en ny afgørelse fra Vestre Landsret. Herefter

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET Transport- og logistikaftaler Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. I forbindelse med den stadigt stigende konkurrence, både nationalt

Læs mere

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR HVORDAN BEGRÆNSER VIRKSOMHEDEN SIT

Læs mere

Eksklusiv Moms. Marts Ajour med 2008moms, told og afgifter. Momspakken. dyrere. til koncerter. over grænsen. i kantinen.

Eksklusiv Moms. Marts Ajour med 2008moms, told og afgifter. Momspakken. dyrere. til koncerter. over grænsen. i kantinen. Marts Ajour med 2008moms, told og afgifter Eksklusiv Moms Nr. 1 Marts 2008 Tema: Momspakken Energi bliver dyrere Vi slipper ikke for moms til koncerter SKAT går over grænsen Momsen gør maden dyrere i kantinen

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms.

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms. DOM Afsagt den 12. april 2012 i sag nr. BS 150-1724/2010: Sparbank A/S mod Lastas Truck Center ApS Sagens baggrund Sagen vedrører drejer sig om, hvorvidt en køber af leasede genstande vidste eller burde

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

SPEDITIONSRET. udførte transporter. Til sikkerhed

SPEDITIONSRET. udførte transporter. Til sikkerhed JURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER SPEDITIONSRET NUMMER 13 OKTOBER 2002 Speditørens panteret: Bøjet i neon Aage Krogh-Christoffersen aakc@dasp.dk udførte transporter. Til sikkerhed for dette tilgodehavende

Læs mere

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende:

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende: Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...2 1.1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget...2 1.2. Udvalgets kommissorium...2 1.3. Udvalgets sammensætning...3 1.4. Udvalgets varighed...4 1.5. Materiale

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 4 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatet 1.4. Ankenævnets hjemmeside

Læs mere

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 04/2010 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: Mere om ejeraftaler

Læs mere

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital JURIDISK NyhedsbreV Nr. 03/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Erstatningsansvar for

Læs mere

WEEE-producentansvar bliver jeg ramt?

WEEE-producentansvar bliver jeg ramt? Nyhedsbrev for industriens underleverandører 3. årgang 9. nummer maj 11 WEEE-producentansvar bliver jeg ramt? Af Steen O. Rytlig bestyrelsesmedlem i Dansk Producentansvarssystem. Hvorfor er jeg omfattet,

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder med særlig henblik på pengeinstitutter.

Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder med særlig henblik på pengeinstitutter. Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder med særlig henblik på pengeinstitutter. af Hans Viggo Godsk Pedersen og Nina Dietz Legind Indledning Bekendtgørelse

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Due Diligence, garantier, misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedsstillelse

Due Diligence, garantier, misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedsstillelse Due Diligence, garantier, misligholdelsesbeføjelser og sikkerhedsstillelse Risikoafdækning Enhver VO indebærer risici for begge parter. Virksomhedsoverdragelse Risikoen er dog størst for K. S og K er ikke

Læs mere