GENEREL INFORMA TION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENEREL INFORMA TION"

Transkript

1 GENEREL INFORMATION

2 FABERS TEKNISKe INFORMATIONER Faber ønsker at give dig som forhandler de allerbedste værktøjer til at kunne rådgive dine kunder bedst muligt ved køb af Faber solafskærmningsprodukter. Derfor har vi med dette kompendium bestræbt os på at samle så mange tekniske informationer som muligt omkring hver enkelt produktgruppe, som indgår i Fabers produktprogram. I Fabers tekniske informationer finder du et afsnit omkring hver enkelt produktgruppe samt et afsnit omkring motorbetjente produkter. Hvad kan du bruge Fabers tekniske informationer til? Fabers tekniske informationer er et opslagsværk, hvor du hurtigt og præcist kan få svar på en lang række af de spørgsmål, som kan dukke op i forbindelse med opmåling, salg, bestilling, montage, betjening, vedligeholdelse etc. Under hver produktgruppe kan du finde informationer omkring: Måltagning og bestilling Betjeningsmuligheder Produkttyper og modeller Min. og max. dimensioner Komponentfarver Beslag og monteringsmuligheder Specialudførelser og andre detaljer Skulle der mod forventning være spørgsmål, som du ikke finder svar på, er du som altid meget velkommen til at kontakte Fabers kundeservice eller din salgskonsulent for yderligere råd og vejledning. Faber kunderservice Åbningstider Mandag - torsdag kl Fredag kl Telefon Fax GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR FABER danmark APS Anvendelse Nedenstående betingelser er gældende for alle leverancer fra Faber Danmark ApS ( Faber ) til købere i Danmark. For rådgivning, projektering, montage, projektledelse og vedligeholdelse gælder separate betingelser, og sådanne ydelser er kun med i Fabers leverance, i det omfang sådanne ydelser er specificeret i Fabers tilbud eller ordrebekræftelse. Købers eventuelle almindelige købsbetingelser finder ikke anvendelse. Priser Alle priser i Fabers prislister er vejledende bruttopriser inkl. 25% moms. Indføres der efter købsaftalens indgåelse ændringer i momssatser, eller indføres der andre gebyrer eller afgifter til det offentlige eller ændringer heri, belastes disse køber. Køber fastsætter selv udsalgsprisen. I øvrigt henvises til Fabers til enhver tid gældende samhandelsbetingelser, der fastsætter pris- og rabatvilkår samt øvrige prisrelaterede vilkår samt kredittider. Alle priser, der i øvrigt oplyses af Faber, enten mundtligt eller skriftligt, skal altid forstås ekskl. moms. Ekspeditionsgebyr Faber forbeholder sig ret til at beregne et ekspeditionsgebyr på kr. 50 ekskl. moms for fakturabeløb ekskl. moms under kr Bestilling Bestillinger bør så vidt muligt foregå skriftligt på Fabers ordreformularer, der sikrer alle relevante oplysninger og reducerer fejlmulighederne. Følg nøje de regler for måltagning, der er angivet i Fabers tekniske informationer. For produkter, der leveres i bredde- og højdemål, oplyses bredden altid først. Fabers kundeservice står gerne til rådighed med vejledning og yderligere oplysninger. Eget stof Ved fremsendelse af eget stof til bearbejdning hos Faber bedes køber sende stoffet påført Fabers ordrenr. og andre relevante oplysninger. Dette sikrer en præcis håndtering af ordren. Der tages forbehold for bearbejdning af stof, der ikke er egnet. Udførelse Alle produkter leveres i udførelse som beskrevet i Fabers seneste informationsmateriale med ret til ændring i produktspecifikationerne. Målfremstillede produkter fremstilles efter de mål, som fremgår af ordrebekræftelsen. Det påhviler køber øjeblikkeligt efter modtagelsen af ordrebekræftelsen at reklamere over eventuelle uoverensstemmelser i forhold til bestillingen. Måleværktøjer i produktionen kalibreres, og der fremstilles inden for sædvanlige tolerancer. Information om produktionstolerancer findes i tekniske infor- INTRODUKTION TIL FABERS TEKNISKE INFORMATIONER / 2012 VERS. I T 1

3 mationer om de enkelte produkter. Faber kan ikke påtage sig noget ansvar for lysægthed og forskel i farve og finish. Krympning i tekstiler op til 3% kan forekomme (bomuld har størst krympning). Rettefrist Ordrer på målfremstillede produkter kan ændres indtil kl dagen efter ordreafgivelse, hvorefter mål og oplysninger er bindende. Aftales levering hurtigere end Fabers sædvanlige leveringstider, har køber ikke rettefrist, medmindre dette er aftalt skriftligt. Levering Faber leverer produkterne på aftalte adresse med en af Faber valgt fragtfører. Faber påtager sig ansvaret frem til købers adresse. Hvis der mod forventning er synlige skader på emballagen ved levering, kan køber fortsat modtage produkterne ved at kvittere for modtagelsen med forbehold for den skadede pakke. Hvis køber ønsker levering med en af køber valgt fragtfører, bærer køber fragtomkostninger og ansvaret for enhver hændelig, uagtsom eller forsætlig skade, som måtte være påført produktet, efter at Faber har overgivet produkterne til købers fragtfører. Faber er berettiget til at foretage delleverancer. Rigtig levering må straks kontrolleres ved modtagelsen, og evt. mangler meddeles Faber omgående. Foreligger der væsentlig forsinkelse med leverancen, kan køber kun ophæve købet, såfremt Faber ikke senest 4 uger efter modtagelsen af et skriftligt påkrav om levering fremsat efter leveringstiden har foretaget levering. Købers ophævelse af købet kan alene ske for den del af leverancen, som endnu ikke er leveret ved påkravsfristens udløb. Faber er alene ansvarlig for tab og skader som følge af forsinkelse, såfremt skaden eller tabet skyldes Fabers forsætlige eller groft uagtsomme forhold. Driftstab, avancetab, pålæggelse af konventionalbøder, udebleven forrentning af tilbageholdte midler, indirekte tab eller følgeskader erstattes ikke. Andre erstatningskrav for forsinkelse kan aldrig overstige fakturaprisen for de forsinkede komponenter. Transportskader Ved modtagelse af produkterne undersøges det, om emballagen har lidt overlast, og om indholdet er intakt. Hvis der er beskadigelser på produkterne, eller hvis det modtagne antal kolli ikke stemmer med forsendelsespapirerne, skal køber reklamere til den fragtfører, der afleverer produkterne, samt tillige til Faber. NB! Faber har ikke mulighed for at kræve erstatning for transportskader, hvis køber returnerer produkterne til Faber. Reklamationer og ansvar Det påhviler køber grundigt at undersøge produkterne omgående ved modtagelsen og under alle omstændigheder, før der disponeres derover; eventuelle reklamationer skal ske skriftligt uden ophold. Foranstaltninger, som foretages af Faber for at begrænse tab eller skader, skal ingensinde anses som en anerkendelse af, at der foreligger mangler. Realitetsbehandling af reklamationer skal ikke anses som et afkald på at gøre den indsigelse gældende, at reklamation er fremsat for sent eller er ubegrundet. Faber er ansvarlig for, at de leverede produkter er fri for materiale- og fabrikationsfejl. Fabers ansvar for mangler ophører, når der er forløbet 2 år fra leveringen (i Sverige i henhold til gældende lovgivning), og uanset om Fabers produkter måtte blive anset for byggematerialer, jf. købelovens 54, stk. 2. Fabers ansvar for skjulte mangler består alene i ovennævnte 2 års periode og alene i det omfang, de pågældende mangler ikke blev eller burde have været opdaget ved købers grundige undersøgelse ved modtagelsen. Reklameres der ikke skriftligt og straks efter købers opdagelse af eller opnåelse af kendskab til skjulte mangler, er Faber uden ansvar herfor. Foreligger der mangler, som Faber er ansvarlig for, består købers mangelsbeføjelser efter Fabers valg alene i afhjælpning eller omlevering. Ved såvel afhjælpning som omlevering regnes Fabers 2 års ansvar for mangler ved produkterne fra tidspunktet for foretagelse af den oprindelige mangelbehæftede leverance. Sker afhjælpning eller omlevering ikke inden udløbet af en af køber skriftligt fastsat rimelig frist, eller foreligger der påny mangler, er køber berettiget til et forholdsmæssigt afslag eller til at ophæve købet af den del af leverancen, der fortsat er mangelfuld. Mangelfulde produkter skal på Fabers regning tilbagesendes til Faber, idet køber bærer alle øvrige omkostninger (f.eks. til montage eller demontage, tilslutning osv.). Faber er berettiget til at betinge afhjælpning eller omlevering af købers opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for Faber. Faber er ikke ansvarlig for skader eller tab, der skyldes slid og ælde, fejlbetjening, mangelfuld eller dårlig montage, behandling, idriftsættelse eller vedligeholdelse eller overbelastning af komponenter eller genstande, som produkterne virker sammen med eller forbindes med (f.eks. vinduer og døre), eller for skader eller tab, der skyldes andre produkters manglende kompatibilitet med Fabers produkter eller komponenter heri. Faber er alene ansvarlig for tab og skader som følge af mangler, såfremt skaden eller tabet skyldes Fabers forsætlige eller groft uagtsomme forhold. Driftstab, avancetab, pålæggelse af konventionalbøder, udebleven forrentning af tilbageholdte midler, indirekte tab eller følgeskader erstattes ikke. Andre erstatningskrav for mangler kan aldrig overstige fakturaprisen for de mangelfulde komponenter. T 2 INTRODUKTION TIL FABERS TEKNISKE INFORMATIONER / 2012 VERS. I

4 Ansvarsbegrænsning og produktansvar I det omfang erstatningskrav ikke er behandlet særskilt i disse salgs- og leveringsbetingelser, gælder at sådanne er udelukket, medmindre Faber har forårsaget skade eller tab ved forsætligt eller groft uagtsomt forhold. Faber hæfter under ingen omstændigheder for driftstab, avancetab, pålæggelse af konventionalbøder, udebleven forrentning af tilbageholdte midler, indirekte tab eller følgeskader. Faber påtager sig produktansvar efter lovgivningens regler herom for personskade og for skade på ting, der efter deres art sædvanligvis er bestemt til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsageligt er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Faber er ikke ansvarlig for skade på andre ting, medmindre skaden skyldes forsætligt eller groft uagtsomt forhold. Annullering Produkter, der er fremstillet rigtigt efter købers mål og angivelser, kan ikke tages retur eller ombyttes. Annullering af en ordre kan kun ske, hvis den ikke er gået i produktion, og kun hvis Faber skriftligt accepterer annullering. eller underleverandører såsom force majeure, herunder brand, ind- og/eller udførselsrestriktioner, regeringsforanstaltninger, mobilisering, krig, strejke, lockout, oprør, naturkatastrofer eller tilsvarende omstændigheder, som Faber eller dennes leverandører eller underleverandører er uden indflydelse på. Forbehold Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og prisændringer uden forudgående varsel. Køber skal være opmærksom på evt. senere ændringer i salgs- og leveringsbetingelser. Faber vil skriftligt meddele kunderne evt. ændringer. Værneting For enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med leverancen eller betalingen, er rette værneting Sø- og Handelsretten i København. Fejlbestilling Ved genbestilling af målfremstillede produkter, der var bestilt forkert, kan det nye produkt efter forudgående aftale nedsættes med 20% af produktets nettopris. Returnering Produkter, der ikke er målfremstillede og rigtigt leveret af Faber, kan returneres franko i ubrudt og ubeskadiget emballage efter forudgående aftale. Der fratrækkes 20% af produktets nettopris til dækning af Fabers omkostninger. Betaling Betaling skal ske i henhold til aftale. Ved overskridelse af betalingsterminen beregnes rente fra forfaldsdagen med 2 pct. pr. påbegyndt måned. Renten tilskrives månedsvis. For påmindelse om for sen betaling pålignes et rykkergebyr på kr. 100,-. Hvis køber ikke kan modtage leverancen på aftalte leveringstidspunkt, forfalder betalingen, som om levering havde fundet sted. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen for evt. garantiforpligtelser eller som følge af forsinkelser i leveringen. Force majeure Forsinkelse med leveringen foreligger ikke, såfremt og så længe manglende rettidig levering skyldes uforudsete forsinkede eller udeblevne leverancer fra Fabers leverandører eller underleverandører eller uforudsete hindringer for Faber eller dennes leverandører INTRODUKTION TIL FABERS TEKNISKE INFORMATIONER / 2012 VERS. I T 3

5 BESTILLING For at lette dit arbejde i forbindelse med bestilling af et Faber produkt og for at sikre, at du får alle oplysninger med på din bestilling, har Faber udarbejdet en ordreformular til hver enkelt produktgruppe. Fabers ordreformularer kan downloades fra Fabers hjemmeside Kontakt venligst Faber s kundeserive for login detaljer. Download den ønskede ordreformular og udfyld den med alle relevante detaljer, hvorefter den sendes til Faber pr. eller pr. fax: Du kan som altid også afgive din ordre telefonisk på PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE For plissé-, rulle-, panel- og lamelgardiner er jævnlig børstning med en blød børste eller fjerkost som regel tilstrækkeligt. Eventuelle pletter kan evt. med forsigtighed fjernes med en hårdt opvredet klud. Ved rengøring af vinduet må vand og ætsende rengøringsmidler ikke komme i kontakt med stoffet. Ved motordrevne systemer må motorens dele ikke komme i kontakt med vand, basiske opløsninger eller syrer. Hvis der skulle være behov for yderligere rengøring, anbefales det, at man kontakter Faber for yderligere råd og vejledning. Eventuelle skader påført i forbindelse med rengøring af produktet garanterer Faber ikke for. For foldegardiner er jævnlig børstning med en blød børste eller fjerkost som regel tilstrækkeligt. Eventuelle pletter kan evt. med forsigtighed fjernes med en fugtig klud. Ved rengøring af vinduet må vand og ætsende rengøringsmidler ikke komme i kontakt med stoffet. Ved motordrevne systemer må motorens dele ikke komme i kontakt med vand, basiske opløsninger eller syrer. Hvis der skulle være behov for yderligere rengøring såsom vask eller rensning, anbefales det, at man går til et professionelt renseri. En vis krympning må påregnes. Eventuelle skader påført i forbindelse med rengøring af produktet garanterer Faber ikke for. For persienner er jævnlig børstning med en blød børste eller fjerkost som regel tilstrækkeligt. Persiennen kan også med fordel støvsuges med et lille mundstykke med børste. Ved mere genstridig snavs kan persiennen rengøres med en fugtig klud vredet hårdt op i lunkent vand tilsat mild sulfo. Ved rengøring af vinduet må vand og ætsende rengøringsmidler ikke komme i kontakt med persiennen. Ved motordrevne systemer må motorens dele ikke komme i kontakt med vand, basiske opløsninger eller syrer. ANBEFALINGER TIL MONTERING AF FABER SOLAFSKÆRMNING For Faber persienner anbefaler vi en afstand på minimum 20 mm mellem solafskærmning og glas. Ved montering ved lavenergiglas anbefales det at montere med større afstand, da der ved helt lukkede persienner kan opstå risiko for overophedning af glasset, med termiske sprængninger til følge. Dette kan dog i de fleste tilfælde undgås ved at lade persiennen være lidt åben, så luften kan cirkulere. Faber yder ingen erstatning mod termiske sprængninger. For Faber plisségardiner anbefaler vi en afstand på minimum 5 mm mellem solafskærmning og glas. Ved montering i vandrette vinduer, tagvinduer og ovenlysvinduer anbefales en afstand på 100 mm mellem solafskærmning og glas. Specielt ved gardiner med reflekterende bagside og tætte tekstiler som f.eks. mørklægning skal man være opmærksom på varmepåvirkning. Ved lavenergiglas anbefaler vi montering med større afstand mellem solafskærmning og glas, da der her kan være risiko for termiske sprængninger. Faber yder ingen erstatning mod termiske sprængninger. For Faber rullegardiner anbefaler vi en afstand på minimum 20 mm mellem solafskærmning og glas. Specielt ved gardiner med reflekterende bagside og tætte tekstiler som f.eks. mørklægning skal man være opmærksom på varmepåvirkning. Ved lavenergiglas anbefales det at montere med større afstand mellem solafskærmning og glas, da der her kan være risiko for termiske sprængninger. For Faber Multistop ved montering i ovenlysvinduer anbefaler vi en afstand på 100 mm mellem solafskærmning og glas. Faber yder ingen erstatning mod termiske sprængninger. For Faber lamelgardiner og foldegardiner er der ingen særlige forhold at tage hensyn til. Her anvendes tekstiler, som kan transformere varmen, så det er produktets funktionalitet, som bestemmer, hvor tæt det kan monteres i forhold til vinduesglasset. T 4 INTRODUKTION TIL FABERS TEKNISKE INFORMATIONER / 2012 VERS. I

6 SIKKERHEDSANORDNING TIL FABER SOLAFSKÆRMNING Løsthængende snore og kæder på solafskærmningsprodukter kan udgøre en risiko for at spædbørn, børn og andre sårbare personer kan komme til skade eller i yderste konsekvens blive kvalt. Derfor leverer Faber en sikkerhedsanordning med til alle Faber solafskærmningsprodukter med snore og kæder, og vi anbefaler, at man anvender denne anordning for at reducere risikoen for en sådan ulykke. Vi vedlægger en advarsel om risikoen og en vejledning i montering af sikkerhedsanordningen: 1. Sørg for, at alle snore og kæder er fastgjort uden for barnets rækkevidde. 2. For at begrænse adgangen til snore og kæder anbefaler vi, at du monterer den medfølgende sikkerhedsanordning. Sørg for at anordningen er sikkert fastgjort på en tilstødende væg, og at snoren / kæden sikres, hver gang gardinet er blevet betjent. 3. Stil ikke barnets tremmeseng, høje stol eller kravlegård tæt ved et solafskærmningsprodukt. 4. Stil ikke sofaer, stole, borde, skabe eller reoler tæt ved solafskærmningsproduktet, da børn elsker at klatre. Lys gennem et vindue er opdelt i tre dele og angives i %: 1. Reflektion (R) Måler den solenergi, der reflekteres i stoffet. Jo højere værdi, jo bedre 2. Transmission (T) Måler den solenergi, der overføres gennem stoffet. Jo lavere værdi, jo bedre 3. Absorption (A) Måler den solenergi, der absorberes af stoffet. Jo lavere værdi, jo bedre Summen R + T + A = 100% SOLAFSKÆRMNINGSFAKTORER Lys, varme og selve vinduet er tilsammen faktorer, som danner grundlaget for boligens indeklima. I dag kan store vinduesarealer være årsag til både alt for høje rumtemperaturer, når solen skinner, og kuldestråling og nedfald af kold luft om vinteren. ABSORPTION Solafskærmning er en af de måder, hvorpå man kan opnå en mærkbar forbedring af indeklimaet i sin bolig. Den rette solafskærmning - nedbringer behovet for nedkøling af rum om sommeren - nedbringer behovet for opvarmning af rum om vinteren - ved rette stofvalg, kan lysindfald optimeres, og gener fra lys og varme minimeres REFLEKTION TRANSMISSION Du kan finde information om solafskærmningsfaktorer på etiketten bag på det enkelte stof. INTRODUKTION TIL FABERS TEKNISKE INFORMATIONER / 2012 VERS. I T 5

7 UV FAKTOR UV faktor er den procentdel af UV-stråler fra solen, som bliver blokeret fra at komme ind i rummet. ÅBENHEDSFAKTOR (PRIMÆRT SCREENSTOFFER) Åbenhedsfaktoren angiver mængden af huller i et stof. Denne faktor er vigtig for fastlæggelsen af graden af udsyn gennem stoffet. En lav faktor betyder, at stoffet har en meget tæt vævning. INFORMATIONER OG Nyhedsbrev FRA FABER Informationer omkring produkttilpasninger, ændringer i kollektionen, nye temaer, markedsføringstiltag og lignende bliver løbende kommunikeret til dig som forhandler via Faber Nyhedsbreve. Du kan vælge, om du ønsker Fabers Nyhedsbrev tilsendt pr. post eller pr. . Hvis du ønsker Faber Nyhedsbrev og øvrige informationer tilsendt pr. , skal du blot tilmelde dig denne service ved at sende os information om, hvilken adresse du ønsker, at vi sender til. Du kan altid finde de seneste udgaver af Faber Nyhedsbrev og Information på Fabers hjemmeside Kontakt venligst Faber s kundeservice for yderligere information. T 6 INTRODUKTION TIL FABERS TEKNISKE INFORMATIONER / 2012 VERS. I

PRISLISTE EL-TILBEHØR

PRISLISTE EL-TILBEHØR PRISLISTE EL-TILBEHØR 2013 INDHOLD PRISLISTER RULLEGARDINER 1 LØSDELE TIL RULLEGARDINER 13 PLISSÉGARDINER 19 LØSDELE TIL PLISSÉGARDINER 43 LAMELGARDINER 51 LØSDELE TIL LAMELGARDINER 81 På din forhandlerside

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Grøn Sol ApS indestår ikke for bæreevnen eller statikken på dit tag. Er du i tvivl om dit tag kan bære solcellesystemet, tilråder Grøn Sol ApS til enhver

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR September 2015 1. Generelt Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser finder alene anvendelse ved køb af varer på hjemmesiden www.mobil-energi.dk, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem AWILCO og

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011 Salgs- leverings- og returbetingelser Gældende fra oktober 2011 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Med forbehold for 1.3 og 1.4 gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S 1. Aftaleindgåelse Inventio.IT's tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er angivet. Et

Læs mere

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Brødrene Dahl (sælger) og en given køber i forhold til alle tilbud, ordrer

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser B2C

Salgs- og leveringsbetingelser B2C Salgs- og leveringsbetingelser B2C 1. Priser og betaling Alle priser findes under det relevante produkt og prisen er angivet inkl. moms. Udover prisen på produktet tillægges en pris for fragt. Fragtprisen

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for handel med AnyShape ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for handel med AnyShape ApS Salgs- og leveringsbetingelser for handel med AnyShape ApS 1 Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt betingelserne ) gælder for alle aftaler som omhandler salg og levering af produkter

Læs mere

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud.

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Handelsvilkår Afgivelse af ordre: Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Når du har afgivet en bestilling på vores

Læs mere