Sensus. Tilgængelighed i ESDH-systemer. Kortlægning. udarbejdet af Sensus ApS for Digitaliseringsstyrelsen. Specialister i tilgængelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sensus. Tilgængelighed i ESDH-systemer. Kortlægning. udarbejdet af Sensus ApS for Digitaliseringsstyrelsen. Specialister i tilgængelighed"

Transkript

1 Kortlægning Tilgængelighed i ESDH-systemer udarbejdet af Sensus ApS for Digitaliseringsstyrelsen Dato: 9. juli 2013

2 Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: Web: 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Afgrænsninger Definitioner Rapportens struktur Standarder, retningslinjer og ESDH-systemer Webbaserede ESDH-systemer Microsoft Windows-baserede ESDH-systemer Oversigt over vurderede ESDH-systemer Kortlægning af tilgængelighed til ESDH-systemer Anvendte metoder til vurdering Gennemgang af vurderede ESDH-systemer Exformatics: ECM Fujitsu: edoc GoPro: GoPro Institut for menneskerettigheder: SagOnline It Lean: CasePoint Lector: TeamShare ScanJour: Workzone Software Innovation: cbrain: F FICS Danmark: FICS ESDH IntraNote: DocuNote SBSYS: SBSYS Traen: Acadre Vurdering af tilgængeligheden til ESDH-systemer Exformatics: ECM Fujitsu: edoc GoPro: GoPro Institut for menneskerettigheder: SagOnline It Lean: CasePoint Lector: TeamShare ScanJour: Workzone Software Innovation: cbrain: F FICS Danmark: ESDH IntraNote: DocuNote SBSYS: SBSYS Traen: Acadre

4 1 Indledning Denne rapport sammenfatter resultaterne af en kortlægning af tilgængeligheden til 13 elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer (ESDH-systemer) på det danske marked. Vurderingen er gennemført som en rådgivningsopgave af Sensus ApS for Digitaliseringsstyrelsen i perioden november-december ESDH-systemer er en fællesbetegnelse, som dækker over en vifte af løsninger til elektronisk dokumenthåndtering, sagsstyring og journalisering i den offentlige sektor i Danmark. Løsningerne er baseret på forskellige platforme, idet nogle er browser-baserede eller rummer browser-baserede elementer mens andre afvikles som applikationer direkte under et operativsystem. I nærværende kortlægning er disse to typer systemer vurderet ud fra henholdsvis relevante retningslinjer og standarder for tilgængelige webapplikationer og relevante retningslinjer/industrinormer for tilgængelige applikationer og operativsystemer. 1.1 Afgrænsninger Grundlaget for vurderingen af om et system er tilgængeligt, er om det umiddelbart kan anvendes af mennesker med særlige behov med eller uden kompenserende teknologi. Der synes blandt handicaporganisationer og tilgængelighedsspecialister at være konsensus om, at tilgængeligheden til et system skal være en integreret del af det system, som stilles til rådighed for alle andre brugere, og ikke funktionalitet, som skal udvikles eller tilpasses specielt for at gøre løsningen tilgængelig. Dette fremgår ligeledes af retningslinjerne for tilgængelige basissystemer, Authoring Tools Accessibility Guidelines (ATAG)[12], fra World Wide Web Consortium (W3C). Der er i vurderingerne således ikke taget hensyn til om ESDH-systemerne eventuelt ville kunne tilpasses, udvikles eller konfigureres til at opfylde kravene til tilgængelighed. Ligeledes er der i vurderingerne ikke taget hensyn til om de kompenserende teknologier eventuelt ville kunne tilpasses eller konfigureres særligt i forhold til det enkelte ESDH-system. Det er endvidere væsentligt at præcisere, at vurderingerne af de enkelte ESDH-systemer alene er begrænset til at vurdere den digitale tilgængelighed til de pågældende systemer. Systemernes egnethed og funktionalitet i forhold til dokumenthåndtering, sagsstyring og journaliseringer er således ikke vurderet, ligesom den almene brugervenlighed til systemerne ikke er indgået i arbejdet. Endelig bør det bemærkes, at der i forbindelse med vurderingen ikke er blevet foretaget en egentlig karaktergivning af de enkelte ESDHsystemers digitale tilgængelighed, ligesom systemerne ikke er blevet vurderet i forhold til hinanden. I forbindelse med vurderingen af tilgængeligheden til ESDH-systemerne, har Sensus forholdt sig til hvorledes forskellige grupper af brugere med særlige behov vil være påvirket af eventuel manglende tilgængelighed i systemerne. Disse brugergrupper omfatter mennesker med funktionsnedsættelser, som påvirker deres muligheder for at kunne anvende en computer, herunder mennesker med synshandicap (blinde, svagsynede, farveblinde), læsehandicap (ordblinde), hørehandicap (døve, hørehæmmede) og bevægelseshandicap/motoriske handicap (fx mennesker med cerebral parese, forskellige lammelser, museskader m.v.), samt kombinationer af disse (fx døvblinde). Sensus har i den forbindelse antaget, at brugerne har de nødvendige faglige og intellektuelle kompetencer til at kunne anvende systemerne, og har således i vurderingen ikke medtaget brugere med kognitive handicaps. Vurderingen af tilgængeligheden er foretaget af konsulenter med speciale i digital tilgængelighed og brug af kompenserende teknologi. Vurderingerne er suppleret med kvalitative interviews om digital tilgængelighed med leverandørerne af de pågældende ESDHsystemer, ligesom brugertest med brugere af kompenserende teknologi er indgået i vur- 4

5 deringerne. I forbindelse med såvel ekspertvurdering som brugertest har testpersonerne søgt at gennemføre fire centrale opgaver under vejledning fra leverandørerne: 1. At brugeren kan oprette en sag i systemet 2. At brugeren kan redigere en allerede oprettet sag/akt 3. At brugeren kan finde dokumenter og skabeloner i systemet og anvende disse i en sag/akt 4. At testbrugeren kan afslutte og distribuere en sag/akt Vurderingerne er foretaget i overensstemmelse med god praksis for denne type vurderinger, og det er Sensus opfattelse, at kortlægningen giver et retvisende billede af tilgængeligheden til de vurderede ESDH-systemer. 1.2 Definitioner ESDH-system. Et system, som anvendes til at automatisere sags- og dokumenthåndteringen i en især offentlig organisation. Der er tale om en konkret løsning, der indeholder alle de forretningstjenester, applikationer, komponenter og interfaces samt den nødvendige funktionalitet og brugergrænseflade, der skal til for at it-understøtte sags- og dokumentområdet i en myndighed. Digital tilgængelighed. Digital tilgængelighed anvendes til at beskrive løsninger, som er designet således, at de kan anvendes af flest mulige mennesker uanset eventuelle funktionsnedsættelser. Design og udvikling af tilgængelige løsninger kræver, at man følger en række bredt anerkendte designprincipper, samt at man overholder specifikationer og standarder indenfor området. I design og udvikling af tilgængelige løsninger, tager man ikke hensyn til specifikke handicapgrupper, men sikrer, at løsningerne er tilgængelige for flest mulige. Som udvikler/leverandør skal man ikke sikre, at der findes alternative grænseflader eller indhold i alternative formater (fx punktskrift, tale eller tegnsprog), men alene sørge for, at løsningerne kan anvendes sammen med de kompenserende teknologier, som brugerne eventuelt anvender. Da mange brugere enten ikke kan eller har vanskeligt ved at bruge mus, er det helt centralt for tilgængelige løsninger, at man kan anvende alle dele af dem uden brug af mus eller et andet pegeredskab. Webbaserede systemer. Løsninger, som har en browserbaseret brugergrænseflade. I dette tilfælde skal de forskellige webelementer i brugerens browser være tilgængelige, kunne kommunikere med og eksponere sig for eventuel kompenserende teknologi og kunne anvendes fra tastaturet. Desktop-baserede systemer. Løsninger, der har en brugergrænseflade, som afvikles direkte på brugerens computer. I dette tilfælde skal brugergrænsefladens forskellige komponenter være tilgængelige, kunne kommunikere med og eksponere sig for eventuel kompenserende teknologi, samt kunne anvendes fra tastaturet. Note: En række organisationer har valgt at afvikle deres desktop-baserede systemer via terminal emulering og fjernadgang med teknologier som Citrix, Windows Remote Desktop/fjernskrivebord og lignende. Anvendelse af kompenserende teknologier som fx skærmlæsere, oplæsningsprogrammer og forstørrelse forudsætter i vid udstrækning direkte adgang til elementerne i de desktop-baserede systemer. Det er derfor ofte umuligt eller forbundet med store begrænsninger for brugere med særlige behov, at anvende desktop-baserede systemer via terminal emulering og fjernadgang. Af samme grund kan det ikke anbefales, at anvende terminal emulering og fjernadgang i det omfang man ønsker tilgængelige løsninger. Konfigurationer, som omfatter terminal emulering og fjernadgang, er følgelig ikke indgået i denne kortlægning. 1.3 Rapportens struktur Denne rapport er struktureret med udgangspunkt i følgende tre spørgsmål: Spørgsmål 1: Hvilke standarder eller andre krav er det mest relevant at vurdere ESDHsystemer ud fra? 5

6 Dette spørgsmål er blevet besvaret ved at undersøge, hvilken platform de enkelte systemer er baseret på og ved at undersøge hvilke relevante standarder og retningslinjer, der kan anvendes til at vurdere systemerne. Besvarelsen er sammenfattet i en matrix med alle vurderede løsninger. Resultatet af denne del af besvarelsen findes i kapitel 2. Spørgsmål 2: I hvilken grad lever det enkelte ESDH-system op til kravene til tilgængelighed, herunder hvori består det konkrete problem for forskellige handicapgrupper? Dette spørgsmål er blevet besvaret ved at vurdere hver enkelt løsning i forhold til samtlige krav i de relevante standarder og retningslinjer. I vurderingerne er identificerede brud blevet registreret, ligesom konsekvenser for forskellige handicapgrupper er noteret, idet eventuelle brud på kravene noteres med angivelse af de konkrete konsekvenser for forskellige handicapgrupper. Resultatet af denne del af besvarelsen findes i kapitel 3. Spørgsmål 3: Hvor tilgængeligt vurderes det enkelte ESDH-system overordnet at være i praksis? Dette spørgsmål er blevet besvaret ved at foretage en kvalitativ vurdering af de enkelte løsninger ud fra resultaterne fra besvarelse af spørgsmål 2 ovenfor. Den kvalitative vurdering rummer endvidere en beskrivelse af hvilke handicapgrupper, der har vanskeligheder ved at anvende de enkelte løsninger, samt en anbefaling til leverandøren om hensigtsmæssige forbedringer af løsningen. Resultatet af denne del af besvarelsen findes i kapitel 4. Henvisninger til referencerne bagest i dette dokument er angivet med tal i kantede parentes, eksempelvis[11]. 6

7 2 Standarder, retningslinjer og ESDH-systemer Listen over ESDH-systemer, som indgår i denne kortlægning, kan opdeles i to hovedtyper baseret på den anvendte platform: 1. Webbaserede ESDH-systemer 2. Microsoft Windows-baserede ESDH-systemer Listen kunne principielt have omfattet ESDH-systemer på andre platforme end Microsoft Windows, fx UNIX, LINUX eller Apple OSX. De udvalgte løsninger var dog begrænset til de to nævnte hovedtyper. De grundlæggende principper for digital tilgængelighed er ens uanset typen af platform. Dog anvender man forskellige standarder, retningslinjer, industrinormer og testmetoder alt efter om der er tale om en webbaseret løsning eller om en løsning, hvor brugergrænsefladen afvikles direkte på brugerens desktop. 2.1 Webbaserede ESDH-systemer Webbaserede ESDH-systemer kan testes for tilgængelighed ved brug af Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0)[11] på AA niveau fra World Wide Web Consortium (W3C). WCAG 2.0 anerkendes bredt i det meste af verden som det normative grundlag for tilgængeligt webdesign, og fik i 2012 status af ISO-standard med referencen ISO/IEC 40500:2012. På WCAG 2.0 AA-niveau omfatter testen efterprøvning af i alt 38 kontrolpunkter, hvoraf nogle kan gennemføres automatisk mens andre kræver manuel vurdering. WCAG 2.0 er tilrettelagt således, at det testes at brugergrænseflader og indhold kan opfattes af brugere med særlige behov, at brugergrænsefladen og navigationen er anvendelig for brugere med særlige behov, samt at brugergrænsefladen og indholdet i systemet er forståeligt for brugere med særlige behov. Endelig testes det, at løsningen er robust, det vil sige, at den er implementeret i overensstemmelse med de pågældende standarder for mark-up sprog og stylesheets, at løsningen kan anvendes sammen med brugernes eventuelle kompenserende teknologi, samt at eventuelle dokumentskabeloner, som anvendes af løsningen, er tilgængelige. 2.2 Microsoft Windows-baserede ESDH-systemer Med hensyn til test af tilgængeligheden til Windows-baserede løsninger, så synes der ikke at findes et bredt anerkendt, normativt sæt af retningslinjer, man kan følge. Som resultat af lovgivningen i USA har de amerikanske myndigheder udarbejdet et sæt retningslinjer, som delvis kan anvendes i form af Electronic and Information Technology Accessibility Standards (Section 508)[3] for Software applications and operating systems fra the Access Board (Section 508-kravene). WCAG 2.0 retningslinjerne angiver som princip, at man for teknologier, som ligger udenfor W3C skal anvende retningslinjerne fra den pågældende leverandør, i dette tilfælde Microsoft. Microsoft har gennem tiden udgivet to grænsefladekomponenter til sikring af tilgængeligheden til Windows-baserede applikationer. Microsoft Active Accessibility (MSAA)[8], som blev introduceret som en udvidelse til Windows 95 i Og Microsoft UI Automation (UIA)[9], som Microsoft udgav i 2005 som udvidelse og delvis erstatning af MSAA. I begge tilfælde er det muligt at afgøre, om løsningerne eksponerer de nødvendige informationer om navn, rolle, tilstand, værdi, beskrivelse og hændelser til brug for kompenserende teknologier. Den digitale tilgængelighed af Windows-baserede ESDH-systemer og eventuelle dokumentskabeloner kan således testes ved en kombination af manuelle tests i forhold til Section 508-kravene, samt manuelle og automatiserede test af understøttelse og kompatibilitet med MSAA- og Microsoft UAI-grænsefladerne. 7

8 2.3 Oversigt over vurderede ESDH-systemer Nedenstående tabel sammenfatter fordelingen af løsninger mellem henholdsvis Windowsbaserede ESDH-systemer og webbaserede ESDH-systemer. Platform # Leverandør ESDH-system Web Windows 1 Exformatics A/S ECM X 2 Fujitsu A/S edoc X 3 GoPro Ltd GoPro X 4 Institut for menneskerettigheder (udviklet af Sunlab) SagOnline X 5 It Lean ApS CasePoint X 6 Lector ApS TeamShare X 7 ScanJour A/S Workzone X 8 Software Innovation A/S 360 X 9 cbrain A/S F2 X 10 FICS Danmark A/S FICS ESDH X 11 IntraNote a/s DocuNote X 12 SBSYS (udviklet af ditmer) SBSYS X 13 Traen A/S Acadre X 8

9 3 Kortlægning af tilgængelighed til ESDH-systemer 3.1 Anvendte metoder til vurdering For hvert af ESDH-systemerne er vurderingen gennemført ud fra følgende metode: 1. Leverandørens egenvurdering 2A. Sensus ekspertvurdering, Windows-baserede ESDH-systemer Denne test ledes og dokumenteres af en tilgængelighedskonsulent fra Sensus. Interview med repræsentant fra leverandøren, som har kendskab til den tekniske implementering af løsningen. Besvarelse af følgende spørgsmål: - Er der i implementeringen gjort tiltag for at sikre, at mennesker med særlige behov kan anvende løsningen? (blinde, svagsynede, ordblinde, mennesker med motoriske problemer, ) - For webbaserede ESDH-systemer: Er der i implementeringen gjort tiltag for at sikre, at den overholder kravene for tilgængelighed således, som disse er defineret i de internationale W3C WCAG/WCAG2 retningslinjer eller de amerikanske Section 508 retningslinjer? Hvorledes? - For Windows-baserede ESDH-systemer: Understøtter løsningen tilgængelighed via Windows API/MFC, Microsoft Active Accessibility og/eller Microsoft UI Automation? Hvorledes? - Er tilgængeligheden til løsningen blevet afprøvet? - Kan Sensus få adgang til eventuel dokumentation om tilgængelighedstest af løsningen? - Kan man anvende alle dele af løsningen uden at bruge mus? - Har leverandøren kendskab til, at der er mennesker med særlige behov, som anvender løsningen (fx blinde eller svagsynede sagsbehandlere)? Er det i givet fald muligt at interviewe disse brugere? Denne test ledes og dokumenteres af en tilgængelighedskonsulent fra Sensus. Løsningen undersøges ud fra en tjekliste, som udarbejdes til formålet: - Synes leverandørens egenvurdering at være korrekt? - Understøttes Section 508-kravene i løsningen? - I det omfang løsningen producerer dokumenter, er disse da tilgængelige? - I det omfang løsningen benytter formularer, er disse da tilgængelige? - Synes løsningen at eksponere de nødvendige informationer om navn, rolle, tilstand, værdi, beskrivelse, hændelser til brug for kompenserende teknologier? 9

10 - Synes det muligt at nå alle dele af løsningen ved hjælp af tastaturet? I forbindelse med testen anvendes relevante værktøjer som eksempelvis Visual UIA Verify og UI Accessibility Checker fra Microsoft og Colour Contrast Analyser fra Jun. 2B. Sensus ekspertvurdering, webbaserede ESDHsystemer 3. Brugertest 1: Ekspertbruger 4. Brugertest 2: Skærmlæserbruger med JAWS Denne test ledes og dokumenteres af en tilgængelighedskonsulent fra Sensus. Løsningen undersøges ud fra en tjekliste, som på grundlag af W3C WCAG udarbejdes til formålet: - Synes leverandørens egenvurdering at være korrekt? - Gennemgang af samtlige 38 kontrolpunkter i WCAG 2.0 i det omfang de er relevante med angivelse af eventuelle brud. - I det omfang løsningen producerer dokumenter, er disse da tilgængelige? - I det omfang løsningen benytter formularer, er disse da tilgængelige? I forbindelse med testen anvendes relevante værktøjer til test af tilgængelighed som eksempelvis Web Accessibility Toolbar fra Accessible Information Solutions, Web Developer og Accessibility Extensions til Mozilla Firefox, samt Colour Contrast Analyser fra Jun. Denne brugertest ledes og dokumenteres af en tilgængelighedskonsulent fra Sensus. Leverandøren opstiller fire vigtige opgaver, som demonstrerer væsentlige dele af løsningen: 1. At testbrugeren kan oprette en sag i systemet. 2. At testbrugeren kan redigere en allerede oprettet sag/akt. 3. At testbrugeren kan finde dokumenter og skabeloner i systemet og anvende disse i en sag/akt. 4. At testbrugeren kan afslutte og distribuere en sag/akt. En seende bruger søger at gennemføre ovenstående opgaver i løsningen uden brug af mus. Da brugeren ikke kan forventes at kende løsningen, bistår en ekspertbruger fra leverandøren. Denne brugertest ledes og dokumenteres af en tilgængelighedskonsulent fra Sensus. Brugertesten gennemføres med udgangspunkt i de fire opgaver, som er nævnt ovenfor. En (blind) skærmlæserbruger søger at gennemføre de fire opgaver. Da brugeren ikke kan forventes at kende løsningen, bistår en ekspertbruger fra leverandøren. 10

11 3.2 Gennemgang af vurderede ESDH-systemer I dette afsnit gennemgås de væsentligste resultater af vurderingerne af de enkelte ESDHsystemer. I overensstemmelse med metodebeskrivelsen fra foregående afsnit, er beskrivelsen opdelt i følgende fire dele: 1. Leverandørens evaluering 2. Sensus ekspertvurdering 3. Brugerevaluering med seende bruger uden brug af mus 4. Brugerevaluering med (blind) skærmlæserbruger Exformatics: ECM Løsningen er udviklet som webløsning Leverandørens egenvurdering Er der i implementeringen gjort tiltag for at sikre, at mennesker med særlige behov kan anvende løsningen? Det er ikke noget vi har tænkt ind i løsningen, da dette ikke har været vores primære fokusområde. Er der i implementeringen gjort tiltag for at sikre, at den overholder kravene for tilgængelighed således som disse er defineret i de internationale W3C WCAG/WCAG2 retningslinjer eller de amerikanske Section 508 retningslinjer? Hvorledes? Nej, men kender det godt. Er tilgængeligheden til løsningen blevet afprøvet? Løsningen er ikke tidligere blevet tilgængelighedsafprøvet. Kan Sensus få adgang til eventuel dokumentation om tilgængelighedstest af løsningen? Findes ikke. Kan man anvende alle dele af løsningen uden at bruge mus? P.t. er det ikke muligt at anvende alle dele af løsningen uden mus. Dog har vi intentioner om snarest at få implementeret muligheden for at navigere rundt uden brug af mus. Vi har dog allerede flere funktioner, som er velegnet til brug uden mus. Eksempelvis har vi indbyggede funktioner, der ved brug af en tastekombination kan indsætte emner fra clip-boardet til den pågældende sag. Har leverandøren kendskab til, at der er mennesker med særlige behov, som anvender løsningen (fx blinde eller svagsynede sagsbehandlere)? Nej, ikke umiddelbart Sensus ekspertvurdering, Web-baserede ESDH-systemer Test for WCAG 11

12 Tekstbaserede alternativer til ikke-tekstbaseret indhold: (WCAG niveau A) Der findes adskillige eksempler på forkert eller mangelfuld brug af alternative tekster. Dette gælder eksempelvis linkende ikoner uden forståelige alternative tekster på siden Search Contracts, hvor ikoner til løsningens kalenderfunktion er beskrevet som. Ligeledes findes manglende brug af alt-attributter ved linkende grafik, eksempelvis på funktionerne Tilføj bruger og Tilføj gruppe under New Activity. Korrekt brug af alt-attributter er væsentligt for svagsynede og blinde brugere, der benytter skærmlæser. Konsekvensen for disse brugere er, at de ikke vil få en forståelig beskrivelse af pågældende funktioner og dermed vil have vanskeligt ved at benytte disse dele af løsningen. Rent lydindhold og rent videoindhold, (forudindspillet) (WCAG niveau A) Undertekster til video (forudindspillet): (WCAG niveau A) Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet): (WCAG niveau A) Undertekster (live): (WCAG niveau AA) Synstolkning (forudindspillet): (WCAG niveau AA) Information og relationer: (WCAG niveau A) Der findes flere brud på succeskriteriet vedrørende information og relationer i løsningen. Overskriftniveauer er ikke struktureret korrekt, idet der springes fra eksempelvis overskriftniveau H1 til H3. Dette bryder med kravene i retningslinjerne om korrekt brug af hierarki. Ligeledes forekommer forkert brug af skjulte overskrifter, idet alle sider i løsningen har en overskrift med titlen Exformatics med overskriftniveau H1. Som sidste overskrift på hver side findes en H1-overskrift med sidens titel, eksempelvis Activities. Dette er den korrekte overskrift for sidens indhold, og bør derfor være første overskrift på pågældende side. Brug af den skjulte overskrift Exformatics på alle sider i løsningen bør undgås. Korrekt brug af overskriftelementer og strukturering er nødvendigt for især blinde og svagsynede brugere, som benytter skærmlæsere. Konsekvensen for denne brugergruppe er, at de kan have vanskeligt ved at danne sig overblik over en sides indhold, samt forstå sammenhængen mellem enkelte afsnit i en løsning. Meningsfuld rækkefølge: (WCAG niveau A) Rækkefølgen synes at være meningsfuld. Sensoriske egenskaber: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet eksempler på brug af sensoriske egenskaber i løsningen. Anvendelse af farve: (WCAG niveau A) Farve bliver enkelte steder benyttet som eneste middel til at formidle information. Dette forekommer ved brug af hvide/gule/grønne ikoner til at vise status på en bruger. 12

13 Brug af farve som eneste metode til at formidle information kan betyde, at løsningen ikke kan benyttes af brugere med synshandicap. Konsekvensen er at de ikke kan tilgå informationen om status på pågældende bruger, og dermed ikke kan bruge løsningen optimalt. Kontrol af lyd: (WCAG niveau A) Kontrast (minimum): (WCAG niveau AA) Kontrastforholdet mellem tekst og baggrund i grundmenuen er ikke tilstrækkelig. Her benyttes mørk blå tekst på lys blå baggrund med kontrastforholdet 3,5:1. Det samme gør sig gældende for overskrifter med sort tekst på blå baggrund, eksempelvis overskriften Activity Stream på hovedsiden. Manglende kontrastforhold kan betyde, at svagsynede brugere ikke kan skelne denne tekst fra baggrunden. Konsekvensen for brugerne kan i værste fald være, at de ikke vil kunne bruge menuen og vil dermed være udelukket fra at benytte løsningen. Ændring af tekststørrelse: (WCAG niveau AA) Løsningen synes at kunne forstørres. Billeder af tekst: (WCAG niveau AA) Der forekommer et enkelt eksempel på brug af billeder af tekst. Knappen Support, som benyttes til oprettelse af en supportsag, er lavet som grafik. Brug af billeder af tekst er problematisk for ordblinde brugere, da teksten ikke kan læses op af de hjælpeværktøjer, denne gruppe benytter. Konsekvensen i dette tilfælde er dog minimal, idet det må formodes, at den daglige brug af systemet ikke vil være væsentligt påvirket. Tastatur: (WCAG niveau A) Det er ikke muligt at benytte tastatur i løsningen, idet alle menuer er implementeret som dropdown-menuer, der udelukkende kan aktiveres ved fokus med mus. Menustrukturen indeholder de grundlæggende dele af løsningen, som eksempelvis links til opret ny sag. Løsningen er således utilgængelig for alle, som kun anvender tastatur. Ingen tastaturfælde: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet eksempler på tastaturfælder i løsningen. Passende tid: (WCAG niveau A) Pause, stop, skjul: (WCAG niveau A) Grænseværdi på tre glimt eller derunder: (WCAG niveau A) Spring over blokke: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet funktioner til at springe over gentagne blokke af information i løsningen, såsom globale menuer og funktioner. Dette kan være til gene for skærmlæserbrugere, som skal have læst al sidens indhold op, inklusive det gentagede information, hver gang de kommer til en ny side. Løsningen er dog fortsat mulig at benytte. 13

14 Sider har titler: (WCAG niveau A) Sidetitler i løsningen er generelt ikke forståelige. Vinduet Opret ny aktivitet hedder eksempelvis Pages default tab group 1. Det bør sikres at der benyttes sidetitler på alle sider i løsningen, samt at de er forståelige og beskrivende for indholdet. Dette er især relevant for svagsynede og blinde brugere, som benytter skærmlæsere. Konsekvensen for disse brugere kan være, at de enkelte siders titler ikke kan benyttes til at adskille siderne fra hinanden og dermed vanskeliggør navigation for brugerne. Fokusrækkefølge: (WCAG niveau A) Fokusrækkefølgen i løsningen synes fornuftig. Formål med links (i kontekst): (WCAG niveau A) Linket New fremgår under en række punkter i menuen, herunder blandt andet Project, Meetings, Employee case og IT support. Dette er særligt problematisk for skærmlæserbrugere, idet disse links kommer til at fremstå som flere ens links, der fører forskellige steder hen. Dette besværliggør navigationen for denne brugergruppe, idet det ikke er muligt for brugerne at forstå funktionen af de enkelte links. Det bør derfor sikres, at links er forståelige og adskillelige, eksempelvis ved at ændre navngivningen til New project, New meeting etc. Flere måder: (WCAG niveau AA) Det synes, at søgefunktionen i løsningen ikke virker. Der lader derfor ikke til at være flere måder hvorpå man kan tilgå information i løsningen. For alle brugergrupper er dette en mangel, som kan være til gene eller besværliggøre dagligt brug, hvor brugeren skal finde specifikt indhold. Overskrifter og ledetekster: (WCAG niveau AA) Overskrifter er generelt forståelige og strukturelt mærket op i løsningen. Synligt fokus: (WCAG niveau AA) Fokus er generelt synligt i løsningen. Sproget på siden: (WCAG niveau A) Der mangler opmærkning af sprog i løsningen. Dette kan betyde, at oplæsningsværktøjer ikke vil få information om på hvilket sprog løsningens tekst skal præsenteres for brugeren. Konsekvensen af dette kan være, at svagsynede og blinde brugere, som benytter skærmlæsere, vil få teksten læst på et forkert sprog, som derved ikke vil være forståeligt for brugeren. Sprog, der anvendes til dele af indhold: (WCAG niveau AA) Der er ikke fundet indhold på andet sprog end engelsk. I fokus: (WCAG niveau A) Der forekommer ikke ændringer ved fokus. Ved input: (WCAG niveau A) Løsningen åbner eksempelvis pdf-filer i Adobe Acrobat Reader uden at advare brugeren på forhånd. 14

15 Dette kan skabe problemer for især svagsynede brugere, som benytter zoom-værktøjer når de benytter løsningen. Konsekvensen for denne brugergruppe kan være, at de ikke vil opdage eller forstå ændringen af kontekst, hvilket kan skabe forvirring og besværliggør navigation. Konsekvent navigation: (WCAG niveau AA) Navigationen synes konsekvent i løsningen. Konsekvent identifikation: (WCAG niveau AA) Identifikation synes brugt konsekvent. Identifikation af fejl: (WCAG niveau A) Det synes, at fejl identificeres korrekt i løsningen. Ledetekster eller instruktioner (WCAG 3.3.2) Der synes at være benyttet ledetekster i løsningen, hvor det er relevant. Fejlforslag: (WCAG niveau AA) Der er ikke fundet eksempler i løsningen, hvor fejlforslag er relevant. Forhindring af fejl (juridisk, økonomisk, data): (WCAG niveau AA) Der er ingen juridiske eller økonomiske inddateringskrav i løsningen, der forpligter. Parsing: (WCAG niveau A) Der synes at mangle brug af unikke ID er i løsningen. Dette kan skabe problemer for svagsynede og blinde brugere, der benytter skærmlæsere til at tilgå information. Skærmlæseren benytter ID til at identificere eksempelvis overskrifter til et enkelt tabelelement eller formularfelt, og konsekvensen for disse brugere kan derfor være, at de ikke vil have mulighed for at benytte disse elementer i løsningen. Navn, rolle, værdi: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet brud på dette succeskriterium i løsningen. Test af dokumentskabeloner Dokumenter genereres i Word, Excel eller PowerPoint. I de testede eksempler på wordskabeloner er overskrifter mærket korrekt op Gennemgang af fire opstillede opgaver uden brug af mus På basis af en brugertest gennemført af en konsulent fra Sensus med støtte fra leverandøren, blev nedenstående opgaver søgt gennemført uden brug af mus: Kunne testbrugeren oprette en sag i systemet uden brug af mus? Hvilke problemer oplevede Løsningen var ikke mulig at benytte for testbrugeren, idet selve menustrukturen ikke kan betjenes med tastatur. Da alle løsningens funktioner ligger i disse menuer, eksempelvis Opret sag, Rediger sag etc., har det således ikke været muligt for brugeren at teste løsningen. 15

16 Kunne testbrugeren redigere en allerede oprettet sag/akt? Hvilke problemer oplevede Løsningen var ikke mulig at benytte for testbrugeren, idet selve menustrukturen ikke kan betjenes med tastatur. Da alle løsningens funktioner ligger i disse menuer, eksempelvis Opret sag, Rediger sag etc., har det således ikke været muligt for brugeren at teste løsningen. Kunne testbrugeren finde dokumenter og skabeloner i systemet og anvende disse i en sag/akt? Hvilke problemer oplevede Løsningen var ikke mulig at benytte for testbrugeren, idet selve menustrukturen ikke kan betjenes med tastatur. Da alle løsningens funktioner ligger i disse menuer, eksempelvis Opret sag, Rediger sag etc., har det således ikke været muligt for brugeren at teste løsningen. Kunne testbrugeren afslutte og distribuere en sag/akt? Løsningen var ikke mulig at benytte for testbrugeren, idet selve menustrukturen ikke kan betjenes med tastatur. Da alle løsningens funktioner ligger i disse menuer, eksempelvis Opret sag, Rediger sag etc., har det således ikke været muligt for brugeren at teste løsningen Skærmlæserbruger med JAWS På basis af en brugertest gennemført af en (blind) skærmlæserbruger med forklarende støtte fra leverandøren, blev nedenstående opgaver søgt gennemført: Kunne testbrugeren oprette en sag i systemet? Hvilke problemer oplevede vedkommende eventuelt? Løsningen var ikke mulig at benytte for testbrugeren, idet selve menustrukturen ikke kan betjenes med tastatur. Da alle løsningens funktioner ligger i disse menuer, eksempelvis Opret sag, Rediger sag etc., har det således ikke været muligt for brugeren at teste løsningen. Kunne testbrugeren redigere en allerede oprettet sag/akt? Hvilke problemer oplevede Løsningen var ikke mulig at benytte for testbrugeren, idet selve menustrukturen ikke kan betjenes med tastatur. Da alle løsningens funktioner ligger i disse menuer, eksempelvis Opret sag, Rediger sag etc., har det således ikke været muligt for brugeren at teste løsningen. Kunne testbrugeren finde dokumenter og skabeloner i systemet og anvende disse i en sag/akt? Hvilke problemer oplevede Løsningen var ikke mulig at benytte for testbrugeren, idet selve menustrukturen ikke kan betjenes med tastatur. Da alle løsningens funktioner ligger i disse menuer, eksempelvis Opret sag, Rediger sag etc., har det således ikke været muligt for brugeren at teste løsningen. Kunne testbrugeren afslutte og distribuere en sag/akt? Løsningen var ikke mulig at benytte for testbrugeren, idet selve menustrukturen ikke kan betjenes med tastatur. Da alle løsningens funktioner ligger i disse menuer, eksempelvis Opret sag, Rediger sag etc., har det således ikke været muligt for brugeren at teste løsningen. 16

17 3.2.2 Fujitsu: edoc Løsningen er udviklet som webløsning Leverandørens egenvurdering Er der i implementeringen gjort tiltag for at sikre, at mennesker med særlige behov kan anvende løsningen? Ja, edoc er opbygget og designet så homogenitet og tastaturnavigation er tilgængelig gennem hele applikationen. I det grafiske udtryk er der valgt farve/ikon/tekst som genkendelighed for alle ESDH objekterne. Desuden er alle funktionsmuligheder gjort synlige i brugergrænsefladen, så der ikke er skjulte funktioner. Er der i implementeringen gjort tiltag for at sikre, at den overholder kravene for tilgængelighed således som disse er defineret i de internationale W3C WCAG/WCAG2 retningslinjer eller de amerikanske Section 508 retningslinjer? Hvorledes? edoc bruger SharePoint som framework for generering af brugergrænseflader og er i grundfunktion en webapplikation designet til at køre i Internet Explorer. Der er således ingen win32 elementer i edoc. Er tilgængeligheden til løsningen blevet afprøvet? Desværre ikke. Kan Sensus få adgang til eventuel dokumentation om tilgængelighedstest af løsningen? Findes ikke. Kan man anvende alle dele af løsningen uden at bruge mus? Ja, hele applikationen er designet med homogen brug af genvejstaster og med Tool tips der anviser genvejene. Har leverandøren kendskab til, at der er mennesker med særlige behov, som anvender løsningen (fx blinde eller svagsynede sagsbehandlere)? Kun en formodning om, at der i vores kundekreds findes blinde og svagsynede sagsbehandlere Sensus ekspertvurdering, Web-baserede ESDH-systemer Test for WCAG Tekstbaserede alternativer til ikke-tekstbaseret indhold: (WCAG niveau A) En lang række ikoner, eksempelvis til sorteringer af visning, mangler alt-attributter. Det samme gør sig gældende for ikoner på siden for opretning af nye dokumenter. Korrekt brug af alt-attributter er væsentligt for svagsynede og blinde brugere, der benytter skærmlæser. Konsekvensen for disse brugere er, at de ikke vil få en forståelig beskrivelse af pågældende funktioner, og dermed vil have vanskeligt ved at benytte disse dele af løsningen. Rent lydindhold og rent videoindhold (forudindspillet): (WCAG niveau A) 17

18 Undertekster til video (forudindspillet): (WCAG niveau A) Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet): (WCAG niveau A) Undertekster (live): (WCAG niveau AA) Synstolkning (forudindspillet): (WCAG niveau AA) Information og relationer: (WCAG niveau A) Der findes flere brud på succeskriteriet vedrørende information og relationer i løsningen. Flere steder benyttes visuelle overskrifter. Dette gælder eksempelvis overskriften Sagsoplysninger under en ny sag, som ikke er strukturelt mærket op som overskrift. Ved en lang række formularfelter benyttes opmærkning med overskrifter, specifikt H3- overskriftniveauer. Der bør i stedet benyttes eksplicit tilknyttede etiketter til de pågældende formularfelter. Korrekt brug af overskriftelementer er nødvendigt for især blinde og svagsynede brugere, som benytter skærmlæsere. Konsekvensen for denne brugergruppe er, at de kan have vanskeligt ved at navigere samt danne sig overblik over en sides indhold. Ligeledes er tilknytning af etiketter væsentlig for samme brugergrupper, for at de har mulighed for at forstå og udfylde formularfelter korrekt. Meningsfuld rækkefølge: (WCAG niveau A) Rækkefølgen synes at være meningsfuld. Sensoriske egenskaber: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet eksempler på brug af sensoriske egenskaber i løsningen. Anvendelse af farve: (WCAG niveau A) Farve bliver flere steder benyttet som eneste middel til at formidle information. Dette forekommer ved brug af hvide/gule/grønne ikoner til at vise status på forløbsansvarlig. Ligeledes benyttes et rødt rundt ikon på systemets forside til at signalere, at deadline er overskredet. Brug af farve som eneste metode til at formidle information kan betyde, at løsningen ikke kan benyttes af brugere med synshandicap. Konsekvensen er at de ikke kan tilgå informationen om status på forløbsansvarlig for sagen, samt mangler information om overskredne deadlines og dermed ikke kan bruge løsningen optimalt. Kontrol af lyd: (WCAG niveau A) Kontrast (minimum): (WCAG niveau AA) Der er ikke fundet eksempler på lav kontrast i løsningen. Ændring af tekststørrelse: (WCAG niveau AA) Teksten i løsningen kan ikke forstørres op til 200 %. Ved forstørrelse med browserens zoomfunktion forekommer overlap på oversigtssiden, og dropdown-felter ændrer størrelse, så indholdet ikke kan ses. 18

19 Dette betyder, at denne del af løsningen ikke vil kunne benyttes af svagsynede brugere, som benytter browserens forstørrelsesværktøj. Billeder af tekst: (WCAG niveau AA) Der er ikke fundet eksempler på billeder af tekst i løsningen. Tastatur: (WCAG niveau A) Det er muligt at benytte tastatur til at navigere i løsningen. Ingen tastaturfælde: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet eksempler på tastaturfælder i løsningen. Passende tid: (WCAG niveau A) Pause, stop, skjul: (WCAG niveau A) Grænseværdi på tre glimt eller derunder: (WCAG niveau A) Spring over blokke: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet funktioner til at springe over gentagne blokke af information i løsningen, såsom globale menuer og funktioner. Dette kan være til gene for skærmlæserbrugere, som skal have læst al sidens indhold op, inklusive den gentagne information, hver gang de kommer til en ny side. Løsningen er dog fortsat mulig at benytte. Sider har titler: (WCAG niveau A) Der findes enkelte eksempler på manglende ændring af sidetitler, eksempelvis ved aktivering af Quick navigation, som lægger sig som et lag hen over løsningen. Det bør sikres, at der benyttes sidetitler på alle sider i løsningen, samt at de er forståelige og beskrivende for indholdet. Dette er især relevant for svagsynede og blinde brugere, som benytter skærmlæsere. Konsekvensen for disse brugere kan være, at de enkelte siders titler ikke kan benyttes til at adskille siderne fra hinanden og dermed vanskeliggør navigation for brugerne. Fokusrækkefølge: (WCAG niveau A) Fokusrækkefølgen i løsningen synes fornuftig. Formål med links (i kontekst): (WCAG niveau A) Linktekster i løsningen synes fornuftige. Flere måder: (WCAG niveau AA) Løsningen lever op til dette succeskriterium, idet der findes en søgefunktion. Overskrifter og ledetekster: (WCAG niveau AA) Den manglende opmærkning af overskrifter, samt manglende tilknytning af etiketter til formularfelter er et brud på dette succeskriterium. Korrekt brug af overskriftelementer er nødvendigt for især blinde og svagsynede brugere, som benytter skærmlæsere. Konsekvensen for denne brugergruppe er, at de kan have 19

20 vanskeligt ved at navigere samt danne sig overblik over en sides indhold. Ligeledes er tilknytning af etiketter væsentlig for samme brugergrupper, for at de har mulighed for at forstå og udfylde formularfelter korrekt. Synligt fokus: (WCAG niveau AA) Fokus er generelt synligt i løsningen. Sproget på siden: (WCAG niveau A) Sproget synes korrekt mærket op i løsningen. Sprog, der anvendes til dele af indhold: (WCAG niveau AA) Der er ikke fundet dele af indhold på et andet sprog end standardsproget. I fokus: (WCAG niveau A) Der forekommer ikke ændringer ved fokus. Ved input: (WCAG niveau A) Løsningen åbner eksempelvis pdf-filer i Adobe Acrobat Reader uden at advare brugeren på forhånd. Dette kan skabe problemer for især svagsynede brugere, som benytter zoom-værktøjer når de benytter løsningen. Konsekvensen for denne brugergruppe kan være, at de ikke vil opdage eller forstå ændringen af kontekst, hvilket kan skabe forvirring og besværliggør navigation. Konsekvent navigation: (WCAG niveau AA) Navigationen synes konsekvent i løsningen. Konsekvent identifikation: (WCAG niveau AA) Identifikation synes brugt konsekvent. Identifikation af fejl: (WCAG niveau A) Det synes, at fejl identificeres korrekt i løsningen. Ledetekster eller instruktioner (WCAG 3.3.2) Manglende brug af etiketter til formularfelter er et brud på dette succeskriterium. Korrekt brug samt tilknytning af etiketter er nødvendigt for især blinde og svagsynede brugere, som benytter skærmlæsere. Konsekvensen for denne brugergruppe er, at de ikke har mulighed for at forstå og udfylde formularfelter korrekt. Fejlforslag: (WCAG niveau AA) Det synes, at systemet ikke benytter forståelige forslag til ændringer af fejl ved indtastninger i formularfelter. Et eksempel på dette er forslaget Sag er obligatorisk, som forekommer, når brugeren har angivet en sagstitel, uden at få den godkendt af systemet (under Søg efter titel). Dette gælder ligeledes fejlbeskrivelsen Den indtastede facet findes ikke, som ikke giver brugeren forslag til, hvordan den pågældende fejl ændres. Dette kan være til gene eller besværliggøre brug for alle brugergrupper. Forhindring af fejl (juridisk, økonomisk, data): (WCAG niveau AA) Der er ingen juridiske eller økonomiske inddateringskrav i løsningen, der forpligter. 20

21 Parsing: (WCAG niveau A) Der synes at mangle brug af unikke ID er i løsningen. Dette kan skabe problemer for svagsynede og blinde brugere, der benytter skærmlæsere til at tilgå information. Skærmlæseren benytter ID til at identificere eksempelvis overskrifter til et enkelt tabelelement eller formularfelter, og konsekvensen for disse brugere kan derfor være, at de ikke vil have mulighed for at benytte disse elementer i løsningen. Navn, rolle, værdi: (WCAG niveau A) Manglende brug af etiketter til formularfelter er et brud på dette succeskriterium. Korrekt brug samt tilknytning af etiketter er nødvendigt for især blinde og svagsynede brugere, som benytter skærmlæsere. Konsekvensen for denne brugergruppe er, at de ikke har mulighed for at forstå og udfylde formularfelter korrekt. Test af dokumentskabeloner Det er ikke fundet at løsningen selv genererer dokumenter Gennemgang af fire opstillede opgaver uden brug af mus På basis af en brugertest gennemført af en konsulent fra Sensus med støtte fra leverandøren, blev nedenstående opgaver søgt gennemført uden brug af mus: Kunne testbrugeren oprette en sag i systemet uden brug af mus? Hvilke problemer oplevede Testbrugeren var i stand til at gennemføre denne opgave. Kunne testbrugeren redigere en allerede oprettet sag/akt? Hvilke problemer oplevede Testbrugeren var i stand til at gennemføre denne opgave. Kunne testbrugeren finde dokumenter og skabeloner i systemet og anvende disse i en sag/akt? Hvilke problemer oplevede Testbrugeren var i stand til at gennemføre denne opgave. Kunne testbrugeren afslutte og distribuere en sag/akt? Testbrugeren var i stand til at gennemføre denne opgave Skærmlæserbruger med JAWS På basis af en brugertest gennemført af en (blind) skærmlæserbruger med forklarende støtte fra leverandøren, blev nedenstående opgaver søgt gennemført: Kunne testbrugeren oprette en sag i systemet? Hvilke problemer oplevede vedkommende eventuelt? Løsningen var ikke mulig at teste for testbrugeren, idet løsningen under testen kun kunne tilgås via fjernskrivebord, og skærmlæseren ikke kunne anvendes i denne konfiguration. 21

22 Kunne testbrugeren redigere en allerede oprettet sag/akt? Hvilke problemer oplevede Løsningen var ikke mulig at teste for testbrugeren, idet løsningen under testen mod aftale kun kunne tilgås via fjernskrivebord, og skærmlæseren ikke kunne anvendes i denne konfiguration. Kunne testbrugeren finde dokumenter og skabeloner i systemet og anvende disse i en sag/akt? Hvilke problemer oplevede Løsningen var ikke mulig at teste for testbrugeren, idet løsningen under testen mod aftale kun kunne tilgås via fjernskrivebord, og skærmlæseren ikke kunne anvendes i denne konfiguration. Kunne testbrugeren afslutte og distribuere en sag/akt? Løsningen var ikke mulig at teste for testbrugeren, idet løsningen under testen mod aftale kun kunne tilgås via fjernskrivebord, og skærmlæseren ikke kunne anvendes i denne konfiguration GoPro: GoPro Løsningen er udviklet som webløsning Leverandørens egenvurdering Er der i implementeringen gjort tiltag for at sikre, at mennesker med særlige behov kan anvende løsningen? Ja, det er der, vi har forsøgt at dække så bredt et udsnit som muligt. Er der i implementeringen gjort tiltag for at sikre, at den overholder kravene for tilgængelighed således som disse er defineret i de internationale W3C WCAG/WCAG2 retningslinjer eller de amerikanske Section 508 retningslinjer? Hvorledes? Ja, man har et sæt regler for udviklingen i GoPro og tilstræber at overholde tilgængelighed således, som disse er defineret i de internationale W3C WCAG/WCAG2 retningslinjer. Vi bruger en del værktøjer for overholdelse, men der er også 3.-parts elementer i vores udvikling, der kan give afvigelser. Er tilgængeligheden til løsningen blevet afprøvet? Nej. Kan Sensus få adgang til eventuel dokumentation om tilgængelighedstest af løsningen? Findes ingen dokumentation. Kan man anvende alle dele af løsningen uden at bruge mus? Delvis. Der kan være enkelte steder, hvor man skal bruge mus. Har leverandøren kendskab til, at der er mennesker med særlige behov, som anvender løsningen (fx blinde eller svagsynede sagsbehandlere)? Løsningen sælges gennem forhandlere i Danmark, så vi ved det ikke. 22

23 Sensus ekspertvurdering, Web-baserede ESDH-systemer Test for WCAG Tekstbaserede alternativer til ikke-tekstbaseret indhold: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet brud på gældende retningslinjer for ikke-tekstbaseret indhold. Rent lydindhold og rent videoindhold (forudindspillet): (WCAG niveau A) Undertekster til video (forudindspillet): (WCAG niveau A) Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet): (WCAG niveau A) Undertekster (live): (WCAG niveau AA) Synstolkning (forudindspillet): (WCAG niveau AA) Information og relationer: (WCAG niveau A) Der er fundet brud på succeskriteriet vedrørende information og relationer i løsningen. Der er ikke benyttet korrekt overskriftsniveau i løsningen, da overskriftsniveau 2 (H2) er eneste niveau. Korrekt brug af overskriftelementer og strukturering er nødvendigt for især blinde og svagsynede brugere, som benytter skærmlæsere. Konsekvensen for denne brugergruppe er, at de kan have vanskeligt ved at danne sig overblik over en sides indhold samt forstå sammenhængen mellem enkelte afsnit i en løsning. Meningsfuld rækkefølge: (WCAG niveau A) Rækkefølgen synes at være meningsfuld. Sensoriske egenskaber: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet eksempler på brug af sensoriske egenskaber i løsningen. Anvendelse af farve: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet brud på gældende retningslinjer for anvendelse af farve. Kontrol af lyd: (WCAG niveau A) Kontrast (minimum): (WCAG niveau AA) Kontrastforholdet mellem tekst og baggrund i topmenuen overholder ikke gældende retningslinjer. Her benyttes grå tekst på hvid baggrund med kontrastforholdet 2,9:1. Manglende kontrastforhold kan betyde, at svagsynede brugere ikke kan skelne denne tekst fra baggrunden. Konsekvensen for brugerne kan i værste fald være, at de ikke vil kunne bruge menuen og vil dermed være udelukket fra at benytte løsningen. 23

24 Ændring af tekststørrelse: (WCAG niveau AA) Løsningen synes at kunne forstørres. Billeder af tekst: (WCAG niveau AA) Der forekommer ikke billeder af tekst i løsningen. Tastatur: (WCAG niveau A) Det er ikke muligt at benytte tastatur i løsningen, idet navigation imellem vinduerne ikke er mulig. Løsningen er således utilgængelig for alle, som alene benytter tastatur. Ingen tastaturfælde: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet eksempler på tastaturfælder i løsningen. Passende tid: (WCAG niveau A) Pause, stop, skjul: (WCAG niveau A) Grænseværdi på tre glimt eller derunder: (WCAG niveau A) Spring over blokke: (WCAG niveau A) Sider har titler: (WCAG niveau A) Løsningen overholder gældende retningslinjer. Fokusrækkefølge: (WCAG niveau A) Fokusrækkefølgen i løsningen synes fornuftig. Formål med links (i kontekst): (WCAG niveau A) Links synes at give mening uden for kontekst. Flere måder: (WCAG niveau AA) Informationer kan tilgås på flere måder i løsningen. Overskrifter og ledetekster: (WCAG niveau AA) Overskrifter er generelt forståelige og strukturelt mærket op i løsningen. Synligt fokus: (WCAG niveau AA) Fokus er generelt synligt i løsningen. Sproget på siden: (WCAG niveau A) Der mangler opmærkning af sprog i løsningen. Dette kan betyde, at oplæsningsværktøjer ikke vil få information om på hvilket sprog løsningens tekst skal præsenteres for brugeren. Konsekvensen af dette kan være, at svagsynede og blinde brugere, som benytter skærmlæsere, vil få teksten læst på et forkert sprog, som derved ikke vil være forståeligt for brugeren. 24

25 Sprog, der anvendes til dele af indhold: (WCAG niveau AA) Der er ikke fundet indhold på andet sprog end dansk. I fokus: (WCAG niveau A) Der forekommer ikke ændringer ved fokus. Ved input: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet kontekstændringer ved brugerinput i løsningen. Konsekvent navigation: (WCAG niveau AA) Navigationen synes konsekvent i løsningen. Konsekvent identifikation: (WCAG niveau AA) Identifikation synes brugt konsekvent. Identifikation af fejl: (WCAG niveau A) Det synes, at fejl identificeres korrekt i løsningen. Ledetekster eller instruktioner (WCAG 3.3.2) Der synes at være benyttet ledetekster i løsningen, hvor det er relevant. Fejlforslag: (WCAG niveau AA) Der er ikke fundet eksempler i løsningen, hvor fejlforslag er relevant. Forhindring af fejl (juridisk, økonomisk, data): (WCAG niveau AA) Der er ingen juridiske eller økonomiske inddateringskrav i løsningen, der forpligter. Parsing: (WCAG niveau A) Der synes ikke at være parsingfejl i løsningen. Navn, rolle, værdi: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet brud på dette succeskriterium i løsningen. Test af dokumentskabeloner Løsningens dokumentskabeloner indeholdt billeder uden alternativ tekst, ligesom der ikke blev benyttet korrekt overskriftsstruktur i skabelonerne. Når der benyttes billeder i løsningen, skal disse have alternativ tekst således, at en blind bruger kan få identificeret billedet. Korrekt overskriftsstruktur er nødvendig for blinde og svagsynede, som benytter kompenserende teknologi for at kunne skabe hurtigt overblik over et dokuments indhold. Konsekvensen er at brugerne skal bruge længere tid pr. dokument end det ellers ville være tilfældet hvis strukturen var korrekt, samt at billeder kan benyttes i forkerte sammenhænge, hvis disse ikke har alternative tekster Gennemgang af fire opstillede opgaver uden brug af mus På basis af en brugertest gennemført af en konsulent fra Sensus med støtte fra leverandøren, blev nedenstående opgaver søgt gennemført uden brug af mus: 25

Sensus. Introduktion til webtilgængelighed

Sensus. Introduktion til webtilgængelighed Introduktion til webtilgængelighed Tilgængelighed på Internettet er en forudsætning for, at alle har adgang til informationssamfundet. Formålet med denne artikel er at give en grundlæggende introduktion

Læs mere

GUIDEN / BAGGRUNDSVIDEN OM TILGÆNGELIG WEB

GUIDEN / BAGGRUNDSVIDEN OM TILGÆNGELIG WEB GUIDEN / BAGGRUNDSVIDEN OM TILGÆNGELIG WEB VÆRKTØJET TIL TILGÆNGELIG WEB CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET ARBEJDSPROCESSEN MOD TILGÆNGELIG WEB Introduktion

Læs mere

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed Grafisk design og tilgængelighed Mange tilgængelighedsproblemer bliver skabt allerede i forbindelse med udviklingen af netstedets grafiske udtryk. Tilgængelige netsteder er ikke nødvendigvis ensbetydende

Læs mere

Tilgængelige digitale undervisningsmaterialer

Tilgængelige digitale undervisningsmaterialer Tilgængelige digitale undervisningsmaterialer - en vejledning for undervisere Udarbejdet af Sensus ApS 24. juni 2014 Version 1.0 Denne vejledning er udarbejdet af Sensus ApS for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Læs mere

AUTOMATISK EVALUERING TILGÆNGELIGHED. Af Michael Christoffersen & Lars Nyberg. 4-ugersprojekt Vejleder: Martin Sønderlev Christensen

AUTOMATISK EVALUERING TILGÆNGELIGHED. Af Michael Christoffersen & Lars Nyberg. 4-ugersprojekt Vejleder: Martin Sønderlev Christensen AUTOMATISK EVALUERING AF TILGÆNGELIGHED Af Michael Christoffersen & Lars Nyberg 4-ugersprojekt Vejleder: Martin Sønderlev Christensen IT-højskolen Maj 2003 Resumé Rapporten består af en teori- og analysedel.

Læs mere

Vejledning. En tilgængelig softwareløsning - softwareapplikationer og operativsystemer. Tilgængelighed

Vejledning. En tilgængelig softwareløsning - softwareapplikationer og operativsystemer. Tilgængelighed Vejledning En tilgængelig softwareløsning - softwareapplikationer og operativsystemer En softwareløsning dækker her såvel softwareapplikationer som operativsystemer. Softwareløsninger er kendetegnet ved,

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIG WEB FOR WEBUDVIKLERE

GUIDEN / TILGÆNGELIG WEB FOR WEBUDVIKLERE GUIDEN / TILGÆNGELIG WEB FOR WEBUDVIKLERE VÆRKTØJET TIL TILGÆNGELIG WEB CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET TILGÆNGELIGHED OG WEBDESIGN Brug CSS Brugen

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIG WEB FOR WEBREDAKTØRER

GUIDEN / TILGÆNGELIG WEB FOR WEBREDAKTØRER GUIDEN / TILGÆNGELIG WEB FOR WEBREDAKTØRER VÆRKTØJET TIL TILGÆNGELIG WEB CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET Introduktion Fasthold navigationsstrukturen

Læs mere

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Version 1.2

Læs mere

Business executive summary Introduktion Snoozeer Brugsscenarier for applikationen: Undersøgelsens opbygning og formål Metode og Testmiljøer:

Business executive summary Introduktion Snoozeer Brugsscenarier for applikationen: Undersøgelsens opbygning og formål Metode og Testmiljøer: Business executive summary Introduktion Snoozeer Brugsscenarier for applikationen: Undersøgelsens opbygning og formål Metode og Testmiljøer: Ekspertvurdering: Spørgeskemaundersøgelse Eye tracking Brugertest

Læs mere

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware - samt mellem kontorsoftware og andre produkter 24. maj 2009 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter

Læs mere

TILGÆNGELIGHED PÅ WORLD WIDE WEB

TILGÆNGELIGHED PÅ WORLD WIDE WEB TILGÆNGELIGHED PÅ WORLD WIDE WEB - EN ANALYSE AF FIRE TILTAG - Af Michael Christoffersen og Lars Nyberg Bacheloropgave Vejleder: Lykke Kyllesbech Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2001 Abstract Formålet

Læs mere

Hjemmesidehåndbog. for Norddjurs Kommune

Hjemmesidehåndbog. for Norddjurs Kommune Hjemmesidehåndbog for Norddjurs Kommune I denne vejledning kan du læse om, hvordan du skriver til nettet. Det er en vejledning i at lægge indhold på Norddjurs Kommunes hjemmesider, så brugerne kan læse

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet

Det Humanistiske Fakultet Det Humanistiske Fakultet Institut for kommunikation Titel: Automatiseret tilgængelighedskontrol - en mulighed? Synopsis Projektperiode: Efteråret 2006 Rapport indeholder redegørelse af det systemudviklingsfelt

Læs mere

Guide til udvikling af mobile løsninger i det offentlige. Version 1.0

Guide til udvikling af mobile løsninger i det offentlige. Version 1.0 Guide til udvikling af mobile løsninger i det offentlige Version 1.0 Indholdsfortegnelse Guide til udvikling af mobile løsninger i det offentlige 1 - Indledning 1.1 - Hvorfor mobile services? 1.2 - Formål,

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Tilgængelighed på Internettet

Tilgængelighed på Internettet Tilgængelighed på Internettet Af Niels Gamborg Hovedopgave Maj 2008 - Statsbiblioteket Vejleder: Niels Müller Nielsen Multimediedesigneruddannelsen - Århus Købmandsskole Rapporten må gerne offentliggøres.

Læs mere

Vejledning om tilgængelige PDF-filer

Vejledning om tilgængelige PDF-filer Vejledning om tilgængelige PDF-filer Denne vejledning er udarbejdet i Kompetencecenteret it for alle under ITog Telestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det øgede fokus på brugen af dokumentformatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIGITAL SELVBETJENING OG HANDICAP - vejledning til frontpersonale

DIGITAL SELVBETJENING OG HANDICAP - vejledning til frontpersonale DIGITAL SELVBETJENING OG HANDICAP - vejledning til frontpersonale Din kontakt med det offentlige starter på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 1. Synshandicap 6 Svagsynethed 6 Kompenserende hjælpemidler

Læs mere

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT Dok-ID: DEF-HM-00-01 Version: 1.0 Dato: 14/04-2000 Status: Endelig Ansvarlige: Mikkel Verner Nielsen, Christian Yndigegn, Kaj Grønbæk Tilgængelighed:

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere

GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER

GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER VÆRKTØJET TIL TILGÆNGELIG WEB CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION TIL TEST LINKS Medarbejderen som eksperten Automatiserede

Læs mere

Projektbeskrivelse. dynamictemplate Enterprise solution. Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C. Kontaktperson: Claus Huulgaard Sørensen

Projektbeskrivelse. dynamictemplate Enterprise solution. Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C. Kontaktperson: Claus Huulgaard Sørensen www.dynamictemplate.com Projektbeskrivelse dynamictemplate Enterprise solution Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C Dato: 09-07-2013 dynamictemplate Team Data Solutions A/S Pilegaarden, Strandvejen 111, DK-4200

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

IT-Diplom afgangsrapport

IT-Diplom afgangsrapport IT-Diplom afgangsrapport Synkronisering og vedligehold af brugerstyring Replikering fra AD til ADAM EVA Lasse Frederiksen Kongens Lyngby 2009 IMM-B.Eng-2008-34 Technical University of Denmark Informatics

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

- Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr

- Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr Nye regler om lagring af cookies og lignende teknologier - Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr Udgave

Læs mere

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere