Sensus. Tilgængelighed i ESDH-systemer. Kortlægning. udarbejdet af Sensus ApS for Digitaliseringsstyrelsen. Specialister i tilgængelighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sensus. Tilgængelighed i ESDH-systemer. Kortlægning. udarbejdet af Sensus ApS for Digitaliseringsstyrelsen. Specialister i tilgængelighed"

Transkript

1 Kortlægning Tilgængelighed i ESDH-systemer udarbejdet af Sensus ApS for Digitaliseringsstyrelsen Dato: 9. juli 2013

2 Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: Web: 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Afgrænsninger Definitioner Rapportens struktur Standarder, retningslinjer og ESDH-systemer Webbaserede ESDH-systemer Microsoft Windows-baserede ESDH-systemer Oversigt over vurderede ESDH-systemer Kortlægning af tilgængelighed til ESDH-systemer Anvendte metoder til vurdering Gennemgang af vurderede ESDH-systemer Exformatics: ECM Fujitsu: edoc GoPro: GoPro Institut for menneskerettigheder: SagOnline It Lean: CasePoint Lector: TeamShare ScanJour: Workzone Software Innovation: cbrain: F FICS Danmark: FICS ESDH IntraNote: DocuNote SBSYS: SBSYS Traen: Acadre Vurdering af tilgængeligheden til ESDH-systemer Exformatics: ECM Fujitsu: edoc GoPro: GoPro Institut for menneskerettigheder: SagOnline It Lean: CasePoint Lector: TeamShare ScanJour: Workzone Software Innovation: cbrain: F FICS Danmark: ESDH IntraNote: DocuNote SBSYS: SBSYS Traen: Acadre

4 1 Indledning Denne rapport sammenfatter resultaterne af en kortlægning af tilgængeligheden til 13 elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer (ESDH-systemer) på det danske marked. Vurderingen er gennemført som en rådgivningsopgave af Sensus ApS for Digitaliseringsstyrelsen i perioden november-december ESDH-systemer er en fællesbetegnelse, som dækker over en vifte af løsninger til elektronisk dokumenthåndtering, sagsstyring og journalisering i den offentlige sektor i Danmark. Løsningerne er baseret på forskellige platforme, idet nogle er browser-baserede eller rummer browser-baserede elementer mens andre afvikles som applikationer direkte under et operativsystem. I nærværende kortlægning er disse to typer systemer vurderet ud fra henholdsvis relevante retningslinjer og standarder for tilgængelige webapplikationer og relevante retningslinjer/industrinormer for tilgængelige applikationer og operativsystemer. 1.1 Afgrænsninger Grundlaget for vurderingen af om et system er tilgængeligt, er om det umiddelbart kan anvendes af mennesker med særlige behov med eller uden kompenserende teknologi. Der synes blandt handicaporganisationer og tilgængelighedsspecialister at være konsensus om, at tilgængeligheden til et system skal være en integreret del af det system, som stilles til rådighed for alle andre brugere, og ikke funktionalitet, som skal udvikles eller tilpasses specielt for at gøre løsningen tilgængelig. Dette fremgår ligeledes af retningslinjerne for tilgængelige basissystemer, Authoring Tools Accessibility Guidelines (ATAG)[12], fra World Wide Web Consortium (W3C). Der er i vurderingerne således ikke taget hensyn til om ESDH-systemerne eventuelt ville kunne tilpasses, udvikles eller konfigureres til at opfylde kravene til tilgængelighed. Ligeledes er der i vurderingerne ikke taget hensyn til om de kompenserende teknologier eventuelt ville kunne tilpasses eller konfigureres særligt i forhold til det enkelte ESDH-system. Det er endvidere væsentligt at præcisere, at vurderingerne af de enkelte ESDH-systemer alene er begrænset til at vurdere den digitale tilgængelighed til de pågældende systemer. Systemernes egnethed og funktionalitet i forhold til dokumenthåndtering, sagsstyring og journaliseringer er således ikke vurderet, ligesom den almene brugervenlighed til systemerne ikke er indgået i arbejdet. Endelig bør det bemærkes, at der i forbindelse med vurderingen ikke er blevet foretaget en egentlig karaktergivning af de enkelte ESDHsystemers digitale tilgængelighed, ligesom systemerne ikke er blevet vurderet i forhold til hinanden. I forbindelse med vurderingen af tilgængeligheden til ESDH-systemerne, har Sensus forholdt sig til hvorledes forskellige grupper af brugere med særlige behov vil være påvirket af eventuel manglende tilgængelighed i systemerne. Disse brugergrupper omfatter mennesker med funktionsnedsættelser, som påvirker deres muligheder for at kunne anvende en computer, herunder mennesker med synshandicap (blinde, svagsynede, farveblinde), læsehandicap (ordblinde), hørehandicap (døve, hørehæmmede) og bevægelseshandicap/motoriske handicap (fx mennesker med cerebral parese, forskellige lammelser, museskader m.v.), samt kombinationer af disse (fx døvblinde). Sensus har i den forbindelse antaget, at brugerne har de nødvendige faglige og intellektuelle kompetencer til at kunne anvende systemerne, og har således i vurderingen ikke medtaget brugere med kognitive handicaps. Vurderingen af tilgængeligheden er foretaget af konsulenter med speciale i digital tilgængelighed og brug af kompenserende teknologi. Vurderingerne er suppleret med kvalitative interviews om digital tilgængelighed med leverandørerne af de pågældende ESDHsystemer, ligesom brugertest med brugere af kompenserende teknologi er indgået i vur- 4

5 deringerne. I forbindelse med såvel ekspertvurdering som brugertest har testpersonerne søgt at gennemføre fire centrale opgaver under vejledning fra leverandørerne: 1. At brugeren kan oprette en sag i systemet 2. At brugeren kan redigere en allerede oprettet sag/akt 3. At brugeren kan finde dokumenter og skabeloner i systemet og anvende disse i en sag/akt 4. At testbrugeren kan afslutte og distribuere en sag/akt Vurderingerne er foretaget i overensstemmelse med god praksis for denne type vurderinger, og det er Sensus opfattelse, at kortlægningen giver et retvisende billede af tilgængeligheden til de vurderede ESDH-systemer. 1.2 Definitioner ESDH-system. Et system, som anvendes til at automatisere sags- og dokumenthåndteringen i en især offentlig organisation. Der er tale om en konkret løsning, der indeholder alle de forretningstjenester, applikationer, komponenter og interfaces samt den nødvendige funktionalitet og brugergrænseflade, der skal til for at it-understøtte sags- og dokumentområdet i en myndighed. Digital tilgængelighed. Digital tilgængelighed anvendes til at beskrive løsninger, som er designet således, at de kan anvendes af flest mulige mennesker uanset eventuelle funktionsnedsættelser. Design og udvikling af tilgængelige løsninger kræver, at man følger en række bredt anerkendte designprincipper, samt at man overholder specifikationer og standarder indenfor området. I design og udvikling af tilgængelige løsninger, tager man ikke hensyn til specifikke handicapgrupper, men sikrer, at løsningerne er tilgængelige for flest mulige. Som udvikler/leverandør skal man ikke sikre, at der findes alternative grænseflader eller indhold i alternative formater (fx punktskrift, tale eller tegnsprog), men alene sørge for, at løsningerne kan anvendes sammen med de kompenserende teknologier, som brugerne eventuelt anvender. Da mange brugere enten ikke kan eller har vanskeligt ved at bruge mus, er det helt centralt for tilgængelige løsninger, at man kan anvende alle dele af dem uden brug af mus eller et andet pegeredskab. Webbaserede systemer. Løsninger, som har en browserbaseret brugergrænseflade. I dette tilfælde skal de forskellige webelementer i brugerens browser være tilgængelige, kunne kommunikere med og eksponere sig for eventuel kompenserende teknologi og kunne anvendes fra tastaturet. Desktop-baserede systemer. Løsninger, der har en brugergrænseflade, som afvikles direkte på brugerens computer. I dette tilfælde skal brugergrænsefladens forskellige komponenter være tilgængelige, kunne kommunikere med og eksponere sig for eventuel kompenserende teknologi, samt kunne anvendes fra tastaturet. Note: En række organisationer har valgt at afvikle deres desktop-baserede systemer via terminal emulering og fjernadgang med teknologier som Citrix, Windows Remote Desktop/fjernskrivebord og lignende. Anvendelse af kompenserende teknologier som fx skærmlæsere, oplæsningsprogrammer og forstørrelse forudsætter i vid udstrækning direkte adgang til elementerne i de desktop-baserede systemer. Det er derfor ofte umuligt eller forbundet med store begrænsninger for brugere med særlige behov, at anvende desktop-baserede systemer via terminal emulering og fjernadgang. Af samme grund kan det ikke anbefales, at anvende terminal emulering og fjernadgang i det omfang man ønsker tilgængelige løsninger. Konfigurationer, som omfatter terminal emulering og fjernadgang, er følgelig ikke indgået i denne kortlægning. 1.3 Rapportens struktur Denne rapport er struktureret med udgangspunkt i følgende tre spørgsmål: Spørgsmål 1: Hvilke standarder eller andre krav er det mest relevant at vurdere ESDHsystemer ud fra? 5

6 Dette spørgsmål er blevet besvaret ved at undersøge, hvilken platform de enkelte systemer er baseret på og ved at undersøge hvilke relevante standarder og retningslinjer, der kan anvendes til at vurdere systemerne. Besvarelsen er sammenfattet i en matrix med alle vurderede løsninger. Resultatet af denne del af besvarelsen findes i kapitel 2. Spørgsmål 2: I hvilken grad lever det enkelte ESDH-system op til kravene til tilgængelighed, herunder hvori består det konkrete problem for forskellige handicapgrupper? Dette spørgsmål er blevet besvaret ved at vurdere hver enkelt løsning i forhold til samtlige krav i de relevante standarder og retningslinjer. I vurderingerne er identificerede brud blevet registreret, ligesom konsekvenser for forskellige handicapgrupper er noteret, idet eventuelle brud på kravene noteres med angivelse af de konkrete konsekvenser for forskellige handicapgrupper. Resultatet af denne del af besvarelsen findes i kapitel 3. Spørgsmål 3: Hvor tilgængeligt vurderes det enkelte ESDH-system overordnet at være i praksis? Dette spørgsmål er blevet besvaret ved at foretage en kvalitativ vurdering af de enkelte løsninger ud fra resultaterne fra besvarelse af spørgsmål 2 ovenfor. Den kvalitative vurdering rummer endvidere en beskrivelse af hvilke handicapgrupper, der har vanskeligheder ved at anvende de enkelte løsninger, samt en anbefaling til leverandøren om hensigtsmæssige forbedringer af løsningen. Resultatet af denne del af besvarelsen findes i kapitel 4. Henvisninger til referencerne bagest i dette dokument er angivet med tal i kantede parentes, eksempelvis[11]. 6

7 2 Standarder, retningslinjer og ESDH-systemer Listen over ESDH-systemer, som indgår i denne kortlægning, kan opdeles i to hovedtyper baseret på den anvendte platform: 1. Webbaserede ESDH-systemer 2. Microsoft Windows-baserede ESDH-systemer Listen kunne principielt have omfattet ESDH-systemer på andre platforme end Microsoft Windows, fx UNIX, LINUX eller Apple OSX. De udvalgte løsninger var dog begrænset til de to nævnte hovedtyper. De grundlæggende principper for digital tilgængelighed er ens uanset typen af platform. Dog anvender man forskellige standarder, retningslinjer, industrinormer og testmetoder alt efter om der er tale om en webbaseret løsning eller om en løsning, hvor brugergrænsefladen afvikles direkte på brugerens desktop. 2.1 Webbaserede ESDH-systemer Webbaserede ESDH-systemer kan testes for tilgængelighed ved brug af Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0)[11] på AA niveau fra World Wide Web Consortium (W3C). WCAG 2.0 anerkendes bredt i det meste af verden som det normative grundlag for tilgængeligt webdesign, og fik i 2012 status af ISO-standard med referencen ISO/IEC 40500:2012. På WCAG 2.0 AA-niveau omfatter testen efterprøvning af i alt 38 kontrolpunkter, hvoraf nogle kan gennemføres automatisk mens andre kræver manuel vurdering. WCAG 2.0 er tilrettelagt således, at det testes at brugergrænseflader og indhold kan opfattes af brugere med særlige behov, at brugergrænsefladen og navigationen er anvendelig for brugere med særlige behov, samt at brugergrænsefladen og indholdet i systemet er forståeligt for brugere med særlige behov. Endelig testes det, at løsningen er robust, det vil sige, at den er implementeret i overensstemmelse med de pågældende standarder for mark-up sprog og stylesheets, at løsningen kan anvendes sammen med brugernes eventuelle kompenserende teknologi, samt at eventuelle dokumentskabeloner, som anvendes af løsningen, er tilgængelige. 2.2 Microsoft Windows-baserede ESDH-systemer Med hensyn til test af tilgængeligheden til Windows-baserede løsninger, så synes der ikke at findes et bredt anerkendt, normativt sæt af retningslinjer, man kan følge. Som resultat af lovgivningen i USA har de amerikanske myndigheder udarbejdet et sæt retningslinjer, som delvis kan anvendes i form af Electronic and Information Technology Accessibility Standards (Section 508)[3] for Software applications and operating systems fra the Access Board (Section 508-kravene). WCAG 2.0 retningslinjerne angiver som princip, at man for teknologier, som ligger udenfor W3C skal anvende retningslinjerne fra den pågældende leverandør, i dette tilfælde Microsoft. Microsoft har gennem tiden udgivet to grænsefladekomponenter til sikring af tilgængeligheden til Windows-baserede applikationer. Microsoft Active Accessibility (MSAA)[8], som blev introduceret som en udvidelse til Windows 95 i Og Microsoft UI Automation (UIA)[9], som Microsoft udgav i 2005 som udvidelse og delvis erstatning af MSAA. I begge tilfælde er det muligt at afgøre, om løsningerne eksponerer de nødvendige informationer om navn, rolle, tilstand, værdi, beskrivelse og hændelser til brug for kompenserende teknologier. Den digitale tilgængelighed af Windows-baserede ESDH-systemer og eventuelle dokumentskabeloner kan således testes ved en kombination af manuelle tests i forhold til Section 508-kravene, samt manuelle og automatiserede test af understøttelse og kompatibilitet med MSAA- og Microsoft UAI-grænsefladerne. 7

8 2.3 Oversigt over vurderede ESDH-systemer Nedenstående tabel sammenfatter fordelingen af løsninger mellem henholdsvis Windowsbaserede ESDH-systemer og webbaserede ESDH-systemer. Platform # Leverandør ESDH-system Web Windows 1 Exformatics A/S ECM X 2 Fujitsu A/S edoc X 3 GoPro Ltd GoPro X 4 Institut for menneskerettigheder (udviklet af Sunlab) SagOnline X 5 It Lean ApS CasePoint X 6 Lector ApS TeamShare X 7 ScanJour A/S Workzone X 8 Software Innovation A/S 360 X 9 cbrain A/S F2 X 10 FICS Danmark A/S FICS ESDH X 11 IntraNote a/s DocuNote X 12 SBSYS (udviklet af ditmer) SBSYS X 13 Traen A/S Acadre X 8

9 3 Kortlægning af tilgængelighed til ESDH-systemer 3.1 Anvendte metoder til vurdering For hvert af ESDH-systemerne er vurderingen gennemført ud fra følgende metode: 1. Leverandørens egenvurdering 2A. Sensus ekspertvurdering, Windows-baserede ESDH-systemer Denne test ledes og dokumenteres af en tilgængelighedskonsulent fra Sensus. Interview med repræsentant fra leverandøren, som har kendskab til den tekniske implementering af løsningen. Besvarelse af følgende spørgsmål: - Er der i implementeringen gjort tiltag for at sikre, at mennesker med særlige behov kan anvende løsningen? (blinde, svagsynede, ordblinde, mennesker med motoriske problemer, ) - For webbaserede ESDH-systemer: Er der i implementeringen gjort tiltag for at sikre, at den overholder kravene for tilgængelighed således, som disse er defineret i de internationale W3C WCAG/WCAG2 retningslinjer eller de amerikanske Section 508 retningslinjer? Hvorledes? - For Windows-baserede ESDH-systemer: Understøtter løsningen tilgængelighed via Windows API/MFC, Microsoft Active Accessibility og/eller Microsoft UI Automation? Hvorledes? - Er tilgængeligheden til løsningen blevet afprøvet? - Kan Sensus få adgang til eventuel dokumentation om tilgængelighedstest af løsningen? - Kan man anvende alle dele af løsningen uden at bruge mus? - Har leverandøren kendskab til, at der er mennesker med særlige behov, som anvender løsningen (fx blinde eller svagsynede sagsbehandlere)? Er det i givet fald muligt at interviewe disse brugere? Denne test ledes og dokumenteres af en tilgængelighedskonsulent fra Sensus. Løsningen undersøges ud fra en tjekliste, som udarbejdes til formålet: - Synes leverandørens egenvurdering at være korrekt? - Understøttes Section 508-kravene i løsningen? - I det omfang løsningen producerer dokumenter, er disse da tilgængelige? - I det omfang løsningen benytter formularer, er disse da tilgængelige? - Synes løsningen at eksponere de nødvendige informationer om navn, rolle, tilstand, værdi, beskrivelse, hændelser til brug for kompenserende teknologier? 9

10 - Synes det muligt at nå alle dele af løsningen ved hjælp af tastaturet? I forbindelse med testen anvendes relevante værktøjer som eksempelvis Visual UIA Verify og UI Accessibility Checker fra Microsoft og Colour Contrast Analyser fra Jun. 2B. Sensus ekspertvurdering, webbaserede ESDHsystemer 3. Brugertest 1: Ekspertbruger 4. Brugertest 2: Skærmlæserbruger med JAWS Denne test ledes og dokumenteres af en tilgængelighedskonsulent fra Sensus. Løsningen undersøges ud fra en tjekliste, som på grundlag af W3C WCAG udarbejdes til formålet: - Synes leverandørens egenvurdering at være korrekt? - Gennemgang af samtlige 38 kontrolpunkter i WCAG 2.0 i det omfang de er relevante med angivelse af eventuelle brud. - I det omfang løsningen producerer dokumenter, er disse da tilgængelige? - I det omfang løsningen benytter formularer, er disse da tilgængelige? I forbindelse med testen anvendes relevante værktøjer til test af tilgængelighed som eksempelvis Web Accessibility Toolbar fra Accessible Information Solutions, Web Developer og Accessibility Extensions til Mozilla Firefox, samt Colour Contrast Analyser fra Jun. Denne brugertest ledes og dokumenteres af en tilgængelighedskonsulent fra Sensus. Leverandøren opstiller fire vigtige opgaver, som demonstrerer væsentlige dele af løsningen: 1. At testbrugeren kan oprette en sag i systemet. 2. At testbrugeren kan redigere en allerede oprettet sag/akt. 3. At testbrugeren kan finde dokumenter og skabeloner i systemet og anvende disse i en sag/akt. 4. At testbrugeren kan afslutte og distribuere en sag/akt. En seende bruger søger at gennemføre ovenstående opgaver i løsningen uden brug af mus. Da brugeren ikke kan forventes at kende løsningen, bistår en ekspertbruger fra leverandøren. Denne brugertest ledes og dokumenteres af en tilgængelighedskonsulent fra Sensus. Brugertesten gennemføres med udgangspunkt i de fire opgaver, som er nævnt ovenfor. En (blind) skærmlæserbruger søger at gennemføre de fire opgaver. Da brugeren ikke kan forventes at kende løsningen, bistår en ekspertbruger fra leverandøren. 10

11 3.2 Gennemgang af vurderede ESDH-systemer I dette afsnit gennemgås de væsentligste resultater af vurderingerne af de enkelte ESDHsystemer. I overensstemmelse med metodebeskrivelsen fra foregående afsnit, er beskrivelsen opdelt i følgende fire dele: 1. Leverandørens evaluering 2. Sensus ekspertvurdering 3. Brugerevaluering med seende bruger uden brug af mus 4. Brugerevaluering med (blind) skærmlæserbruger Exformatics: ECM Løsningen er udviklet som webløsning Leverandørens egenvurdering Er der i implementeringen gjort tiltag for at sikre, at mennesker med særlige behov kan anvende løsningen? Det er ikke noget vi har tænkt ind i løsningen, da dette ikke har været vores primære fokusområde. Er der i implementeringen gjort tiltag for at sikre, at den overholder kravene for tilgængelighed således som disse er defineret i de internationale W3C WCAG/WCAG2 retningslinjer eller de amerikanske Section 508 retningslinjer? Hvorledes? Nej, men kender det godt. Er tilgængeligheden til løsningen blevet afprøvet? Løsningen er ikke tidligere blevet tilgængelighedsafprøvet. Kan Sensus få adgang til eventuel dokumentation om tilgængelighedstest af løsningen? Findes ikke. Kan man anvende alle dele af løsningen uden at bruge mus? P.t. er det ikke muligt at anvende alle dele af løsningen uden mus. Dog har vi intentioner om snarest at få implementeret muligheden for at navigere rundt uden brug af mus. Vi har dog allerede flere funktioner, som er velegnet til brug uden mus. Eksempelvis har vi indbyggede funktioner, der ved brug af en tastekombination kan indsætte emner fra clip-boardet til den pågældende sag. Har leverandøren kendskab til, at der er mennesker med særlige behov, som anvender løsningen (fx blinde eller svagsynede sagsbehandlere)? Nej, ikke umiddelbart Sensus ekspertvurdering, Web-baserede ESDH-systemer Test for WCAG 11

12 Tekstbaserede alternativer til ikke-tekstbaseret indhold: (WCAG niveau A) Der findes adskillige eksempler på forkert eller mangelfuld brug af alternative tekster. Dette gælder eksempelvis linkende ikoner uden forståelige alternative tekster på siden Search Contracts, hvor ikoner til løsningens kalenderfunktion er beskrevet som. Ligeledes findes manglende brug af alt-attributter ved linkende grafik, eksempelvis på funktionerne Tilføj bruger og Tilføj gruppe under New Activity. Korrekt brug af alt-attributter er væsentligt for svagsynede og blinde brugere, der benytter skærmlæser. Konsekvensen for disse brugere er, at de ikke vil få en forståelig beskrivelse af pågældende funktioner og dermed vil have vanskeligt ved at benytte disse dele af løsningen. Rent lydindhold og rent videoindhold, (forudindspillet) (WCAG niveau A) Undertekster til video (forudindspillet): (WCAG niveau A) Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet): (WCAG niveau A) Undertekster (live): (WCAG niveau AA) Synstolkning (forudindspillet): (WCAG niveau AA) Information og relationer: (WCAG niveau A) Der findes flere brud på succeskriteriet vedrørende information og relationer i løsningen. Overskriftniveauer er ikke struktureret korrekt, idet der springes fra eksempelvis overskriftniveau H1 til H3. Dette bryder med kravene i retningslinjerne om korrekt brug af hierarki. Ligeledes forekommer forkert brug af skjulte overskrifter, idet alle sider i løsningen har en overskrift med titlen Exformatics med overskriftniveau H1. Som sidste overskrift på hver side findes en H1-overskrift med sidens titel, eksempelvis Activities. Dette er den korrekte overskrift for sidens indhold, og bør derfor være første overskrift på pågældende side. Brug af den skjulte overskrift Exformatics på alle sider i løsningen bør undgås. Korrekt brug af overskriftelementer og strukturering er nødvendigt for især blinde og svagsynede brugere, som benytter skærmlæsere. Konsekvensen for denne brugergruppe er, at de kan have vanskeligt ved at danne sig overblik over en sides indhold, samt forstå sammenhængen mellem enkelte afsnit i en løsning. Meningsfuld rækkefølge: (WCAG niveau A) Rækkefølgen synes at være meningsfuld. Sensoriske egenskaber: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet eksempler på brug af sensoriske egenskaber i løsningen. Anvendelse af farve: (WCAG niveau A) Farve bliver enkelte steder benyttet som eneste middel til at formidle information. Dette forekommer ved brug af hvide/gule/grønne ikoner til at vise status på en bruger. 12

13 Brug af farve som eneste metode til at formidle information kan betyde, at løsningen ikke kan benyttes af brugere med synshandicap. Konsekvensen er at de ikke kan tilgå informationen om status på pågældende bruger, og dermed ikke kan bruge løsningen optimalt. Kontrol af lyd: (WCAG niveau A) Kontrast (minimum): (WCAG niveau AA) Kontrastforholdet mellem tekst og baggrund i grundmenuen er ikke tilstrækkelig. Her benyttes mørk blå tekst på lys blå baggrund med kontrastforholdet 3,5:1. Det samme gør sig gældende for overskrifter med sort tekst på blå baggrund, eksempelvis overskriften Activity Stream på hovedsiden. Manglende kontrastforhold kan betyde, at svagsynede brugere ikke kan skelne denne tekst fra baggrunden. Konsekvensen for brugerne kan i værste fald være, at de ikke vil kunne bruge menuen og vil dermed være udelukket fra at benytte løsningen. Ændring af tekststørrelse: (WCAG niveau AA) Løsningen synes at kunne forstørres. Billeder af tekst: (WCAG niveau AA) Der forekommer et enkelt eksempel på brug af billeder af tekst. Knappen Support, som benyttes til oprettelse af en supportsag, er lavet som grafik. Brug af billeder af tekst er problematisk for ordblinde brugere, da teksten ikke kan læses op af de hjælpeværktøjer, denne gruppe benytter. Konsekvensen i dette tilfælde er dog minimal, idet det må formodes, at den daglige brug af systemet ikke vil være væsentligt påvirket. Tastatur: (WCAG niveau A) Det er ikke muligt at benytte tastatur i løsningen, idet alle menuer er implementeret som dropdown-menuer, der udelukkende kan aktiveres ved fokus med mus. Menustrukturen indeholder de grundlæggende dele af løsningen, som eksempelvis links til opret ny sag. Løsningen er således utilgængelig for alle, som kun anvender tastatur. Ingen tastaturfælde: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet eksempler på tastaturfælder i løsningen. Passende tid: (WCAG niveau A) Pause, stop, skjul: (WCAG niveau A) Grænseværdi på tre glimt eller derunder: (WCAG niveau A) Spring over blokke: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet funktioner til at springe over gentagne blokke af information i løsningen, såsom globale menuer og funktioner. Dette kan være til gene for skærmlæserbrugere, som skal have læst al sidens indhold op, inklusive det gentagede information, hver gang de kommer til en ny side. Løsningen er dog fortsat mulig at benytte. 13

14 Sider har titler: (WCAG niveau A) Sidetitler i løsningen er generelt ikke forståelige. Vinduet Opret ny aktivitet hedder eksempelvis Pages default tab group 1. Det bør sikres at der benyttes sidetitler på alle sider i løsningen, samt at de er forståelige og beskrivende for indholdet. Dette er især relevant for svagsynede og blinde brugere, som benytter skærmlæsere. Konsekvensen for disse brugere kan være, at de enkelte siders titler ikke kan benyttes til at adskille siderne fra hinanden og dermed vanskeliggør navigation for brugerne. Fokusrækkefølge: (WCAG niveau A) Fokusrækkefølgen i løsningen synes fornuftig. Formål med links (i kontekst): (WCAG niveau A) Linket New fremgår under en række punkter i menuen, herunder blandt andet Project, Meetings, Employee case og IT support. Dette er særligt problematisk for skærmlæserbrugere, idet disse links kommer til at fremstå som flere ens links, der fører forskellige steder hen. Dette besværliggør navigationen for denne brugergruppe, idet det ikke er muligt for brugerne at forstå funktionen af de enkelte links. Det bør derfor sikres, at links er forståelige og adskillelige, eksempelvis ved at ændre navngivningen til New project, New meeting etc. Flere måder: (WCAG niveau AA) Det synes, at søgefunktionen i løsningen ikke virker. Der lader derfor ikke til at være flere måder hvorpå man kan tilgå information i løsningen. For alle brugergrupper er dette en mangel, som kan være til gene eller besværliggøre dagligt brug, hvor brugeren skal finde specifikt indhold. Overskrifter og ledetekster: (WCAG niveau AA) Overskrifter er generelt forståelige og strukturelt mærket op i løsningen. Synligt fokus: (WCAG niveau AA) Fokus er generelt synligt i løsningen. Sproget på siden: (WCAG niveau A) Der mangler opmærkning af sprog i løsningen. Dette kan betyde, at oplæsningsværktøjer ikke vil få information om på hvilket sprog løsningens tekst skal præsenteres for brugeren. Konsekvensen af dette kan være, at svagsynede og blinde brugere, som benytter skærmlæsere, vil få teksten læst på et forkert sprog, som derved ikke vil være forståeligt for brugeren. Sprog, der anvendes til dele af indhold: (WCAG niveau AA) Der er ikke fundet indhold på andet sprog end engelsk. I fokus: (WCAG niveau A) Der forekommer ikke ændringer ved fokus. Ved input: (WCAG niveau A) Løsningen åbner eksempelvis pdf-filer i Adobe Acrobat Reader uden at advare brugeren på forhånd. 14

15 Dette kan skabe problemer for især svagsynede brugere, som benytter zoom-værktøjer når de benytter løsningen. Konsekvensen for denne brugergruppe kan være, at de ikke vil opdage eller forstå ændringen af kontekst, hvilket kan skabe forvirring og besværliggør navigation. Konsekvent navigation: (WCAG niveau AA) Navigationen synes konsekvent i løsningen. Konsekvent identifikation: (WCAG niveau AA) Identifikation synes brugt konsekvent. Identifikation af fejl: (WCAG niveau A) Det synes, at fejl identificeres korrekt i løsningen. Ledetekster eller instruktioner (WCAG 3.3.2) Der synes at være benyttet ledetekster i løsningen, hvor det er relevant. Fejlforslag: (WCAG niveau AA) Der er ikke fundet eksempler i løsningen, hvor fejlforslag er relevant. Forhindring af fejl (juridisk, økonomisk, data): (WCAG niveau AA) Der er ingen juridiske eller økonomiske inddateringskrav i løsningen, der forpligter. Parsing: (WCAG niveau A) Der synes at mangle brug af unikke ID er i løsningen. Dette kan skabe problemer for svagsynede og blinde brugere, der benytter skærmlæsere til at tilgå information. Skærmlæseren benytter ID til at identificere eksempelvis overskrifter til et enkelt tabelelement eller formularfelt, og konsekvensen for disse brugere kan derfor være, at de ikke vil have mulighed for at benytte disse elementer i løsningen. Navn, rolle, værdi: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet brud på dette succeskriterium i løsningen. Test af dokumentskabeloner Dokumenter genereres i Word, Excel eller PowerPoint. I de testede eksempler på wordskabeloner er overskrifter mærket korrekt op Gennemgang af fire opstillede opgaver uden brug af mus På basis af en brugertest gennemført af en konsulent fra Sensus med støtte fra leverandøren, blev nedenstående opgaver søgt gennemført uden brug af mus: Kunne testbrugeren oprette en sag i systemet uden brug af mus? Hvilke problemer oplevede Løsningen var ikke mulig at benytte for testbrugeren, idet selve menustrukturen ikke kan betjenes med tastatur. Da alle løsningens funktioner ligger i disse menuer, eksempelvis Opret sag, Rediger sag etc., har det således ikke været muligt for brugeren at teste løsningen. 15

16 Kunne testbrugeren redigere en allerede oprettet sag/akt? Hvilke problemer oplevede Løsningen var ikke mulig at benytte for testbrugeren, idet selve menustrukturen ikke kan betjenes med tastatur. Da alle løsningens funktioner ligger i disse menuer, eksempelvis Opret sag, Rediger sag etc., har det således ikke været muligt for brugeren at teste løsningen. Kunne testbrugeren finde dokumenter og skabeloner i systemet og anvende disse i en sag/akt? Hvilke problemer oplevede Løsningen var ikke mulig at benytte for testbrugeren, idet selve menustrukturen ikke kan betjenes med tastatur. Da alle løsningens funktioner ligger i disse menuer, eksempelvis Opret sag, Rediger sag etc., har det således ikke været muligt for brugeren at teste løsningen. Kunne testbrugeren afslutte og distribuere en sag/akt? Løsningen var ikke mulig at benytte for testbrugeren, idet selve menustrukturen ikke kan betjenes med tastatur. Da alle løsningens funktioner ligger i disse menuer, eksempelvis Opret sag, Rediger sag etc., har det således ikke været muligt for brugeren at teste løsningen Skærmlæserbruger med JAWS På basis af en brugertest gennemført af en (blind) skærmlæserbruger med forklarende støtte fra leverandøren, blev nedenstående opgaver søgt gennemført: Kunne testbrugeren oprette en sag i systemet? Hvilke problemer oplevede vedkommende eventuelt? Løsningen var ikke mulig at benytte for testbrugeren, idet selve menustrukturen ikke kan betjenes med tastatur. Da alle løsningens funktioner ligger i disse menuer, eksempelvis Opret sag, Rediger sag etc., har det således ikke været muligt for brugeren at teste løsningen. Kunne testbrugeren redigere en allerede oprettet sag/akt? Hvilke problemer oplevede Løsningen var ikke mulig at benytte for testbrugeren, idet selve menustrukturen ikke kan betjenes med tastatur. Da alle løsningens funktioner ligger i disse menuer, eksempelvis Opret sag, Rediger sag etc., har det således ikke været muligt for brugeren at teste løsningen. Kunne testbrugeren finde dokumenter og skabeloner i systemet og anvende disse i en sag/akt? Hvilke problemer oplevede Løsningen var ikke mulig at benytte for testbrugeren, idet selve menustrukturen ikke kan betjenes med tastatur. Da alle løsningens funktioner ligger i disse menuer, eksempelvis Opret sag, Rediger sag etc., har det således ikke været muligt for brugeren at teste løsningen. Kunne testbrugeren afslutte og distribuere en sag/akt? Løsningen var ikke mulig at benytte for testbrugeren, idet selve menustrukturen ikke kan betjenes med tastatur. Da alle løsningens funktioner ligger i disse menuer, eksempelvis Opret sag, Rediger sag etc., har det således ikke været muligt for brugeren at teste løsningen. 16

17 3.2.2 Fujitsu: edoc Løsningen er udviklet som webløsning Leverandørens egenvurdering Er der i implementeringen gjort tiltag for at sikre, at mennesker med særlige behov kan anvende løsningen? Ja, edoc er opbygget og designet så homogenitet og tastaturnavigation er tilgængelig gennem hele applikationen. I det grafiske udtryk er der valgt farve/ikon/tekst som genkendelighed for alle ESDH objekterne. Desuden er alle funktionsmuligheder gjort synlige i brugergrænsefladen, så der ikke er skjulte funktioner. Er der i implementeringen gjort tiltag for at sikre, at den overholder kravene for tilgængelighed således som disse er defineret i de internationale W3C WCAG/WCAG2 retningslinjer eller de amerikanske Section 508 retningslinjer? Hvorledes? edoc bruger SharePoint som framework for generering af brugergrænseflader og er i grundfunktion en webapplikation designet til at køre i Internet Explorer. Der er således ingen win32 elementer i edoc. Er tilgængeligheden til løsningen blevet afprøvet? Desværre ikke. Kan Sensus få adgang til eventuel dokumentation om tilgængelighedstest af løsningen? Findes ikke. Kan man anvende alle dele af løsningen uden at bruge mus? Ja, hele applikationen er designet med homogen brug af genvejstaster og med Tool tips der anviser genvejene. Har leverandøren kendskab til, at der er mennesker med særlige behov, som anvender løsningen (fx blinde eller svagsynede sagsbehandlere)? Kun en formodning om, at der i vores kundekreds findes blinde og svagsynede sagsbehandlere Sensus ekspertvurdering, Web-baserede ESDH-systemer Test for WCAG Tekstbaserede alternativer til ikke-tekstbaseret indhold: (WCAG niveau A) En lang række ikoner, eksempelvis til sorteringer af visning, mangler alt-attributter. Det samme gør sig gældende for ikoner på siden for opretning af nye dokumenter. Korrekt brug af alt-attributter er væsentligt for svagsynede og blinde brugere, der benytter skærmlæser. Konsekvensen for disse brugere er, at de ikke vil få en forståelig beskrivelse af pågældende funktioner, og dermed vil have vanskeligt ved at benytte disse dele af løsningen. Rent lydindhold og rent videoindhold (forudindspillet): (WCAG niveau A) 17

18 Undertekster til video (forudindspillet): (WCAG niveau A) Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet): (WCAG niveau A) Undertekster (live): (WCAG niveau AA) Synstolkning (forudindspillet): (WCAG niveau AA) Information og relationer: (WCAG niveau A) Der findes flere brud på succeskriteriet vedrørende information og relationer i løsningen. Flere steder benyttes visuelle overskrifter. Dette gælder eksempelvis overskriften Sagsoplysninger under en ny sag, som ikke er strukturelt mærket op som overskrift. Ved en lang række formularfelter benyttes opmærkning med overskrifter, specifikt H3- overskriftniveauer. Der bør i stedet benyttes eksplicit tilknyttede etiketter til de pågældende formularfelter. Korrekt brug af overskriftelementer er nødvendigt for især blinde og svagsynede brugere, som benytter skærmlæsere. Konsekvensen for denne brugergruppe er, at de kan have vanskeligt ved at navigere samt danne sig overblik over en sides indhold. Ligeledes er tilknytning af etiketter væsentlig for samme brugergrupper, for at de har mulighed for at forstå og udfylde formularfelter korrekt. Meningsfuld rækkefølge: (WCAG niveau A) Rækkefølgen synes at være meningsfuld. Sensoriske egenskaber: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet eksempler på brug af sensoriske egenskaber i løsningen. Anvendelse af farve: (WCAG niveau A) Farve bliver flere steder benyttet som eneste middel til at formidle information. Dette forekommer ved brug af hvide/gule/grønne ikoner til at vise status på forløbsansvarlig. Ligeledes benyttes et rødt rundt ikon på systemets forside til at signalere, at deadline er overskredet. Brug af farve som eneste metode til at formidle information kan betyde, at løsningen ikke kan benyttes af brugere med synshandicap. Konsekvensen er at de ikke kan tilgå informationen om status på forløbsansvarlig for sagen, samt mangler information om overskredne deadlines og dermed ikke kan bruge løsningen optimalt. Kontrol af lyd: (WCAG niveau A) Kontrast (minimum): (WCAG niveau AA) Der er ikke fundet eksempler på lav kontrast i løsningen. Ændring af tekststørrelse: (WCAG niveau AA) Teksten i løsningen kan ikke forstørres op til 200 %. Ved forstørrelse med browserens zoomfunktion forekommer overlap på oversigtssiden, og dropdown-felter ændrer størrelse, så indholdet ikke kan ses. 18

19 Dette betyder, at denne del af løsningen ikke vil kunne benyttes af svagsynede brugere, som benytter browserens forstørrelsesværktøj. Billeder af tekst: (WCAG niveau AA) Der er ikke fundet eksempler på billeder af tekst i løsningen. Tastatur: (WCAG niveau A) Det er muligt at benytte tastatur til at navigere i løsningen. Ingen tastaturfælde: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet eksempler på tastaturfælder i løsningen. Passende tid: (WCAG niveau A) Pause, stop, skjul: (WCAG niveau A) Grænseværdi på tre glimt eller derunder: (WCAG niveau A) Spring over blokke: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet funktioner til at springe over gentagne blokke af information i løsningen, såsom globale menuer og funktioner. Dette kan være til gene for skærmlæserbrugere, som skal have læst al sidens indhold op, inklusive den gentagne information, hver gang de kommer til en ny side. Løsningen er dog fortsat mulig at benytte. Sider har titler: (WCAG niveau A) Der findes enkelte eksempler på manglende ændring af sidetitler, eksempelvis ved aktivering af Quick navigation, som lægger sig som et lag hen over løsningen. Det bør sikres, at der benyttes sidetitler på alle sider i løsningen, samt at de er forståelige og beskrivende for indholdet. Dette er især relevant for svagsynede og blinde brugere, som benytter skærmlæsere. Konsekvensen for disse brugere kan være, at de enkelte siders titler ikke kan benyttes til at adskille siderne fra hinanden og dermed vanskeliggør navigation for brugerne. Fokusrækkefølge: (WCAG niveau A) Fokusrækkefølgen i løsningen synes fornuftig. Formål med links (i kontekst): (WCAG niveau A) Linktekster i løsningen synes fornuftige. Flere måder: (WCAG niveau AA) Løsningen lever op til dette succeskriterium, idet der findes en søgefunktion. Overskrifter og ledetekster: (WCAG niveau AA) Den manglende opmærkning af overskrifter, samt manglende tilknytning af etiketter til formularfelter er et brud på dette succeskriterium. Korrekt brug af overskriftelementer er nødvendigt for især blinde og svagsynede brugere, som benytter skærmlæsere. Konsekvensen for denne brugergruppe er, at de kan have 19

20 vanskeligt ved at navigere samt danne sig overblik over en sides indhold. Ligeledes er tilknytning af etiketter væsentlig for samme brugergrupper, for at de har mulighed for at forstå og udfylde formularfelter korrekt. Synligt fokus: (WCAG niveau AA) Fokus er generelt synligt i løsningen. Sproget på siden: (WCAG niveau A) Sproget synes korrekt mærket op i løsningen. Sprog, der anvendes til dele af indhold: (WCAG niveau AA) Der er ikke fundet dele af indhold på et andet sprog end standardsproget. I fokus: (WCAG niveau A) Der forekommer ikke ændringer ved fokus. Ved input: (WCAG niveau A) Løsningen åbner eksempelvis pdf-filer i Adobe Acrobat Reader uden at advare brugeren på forhånd. Dette kan skabe problemer for især svagsynede brugere, som benytter zoom-værktøjer når de benytter løsningen. Konsekvensen for denne brugergruppe kan være, at de ikke vil opdage eller forstå ændringen af kontekst, hvilket kan skabe forvirring og besværliggør navigation. Konsekvent navigation: (WCAG niveau AA) Navigationen synes konsekvent i løsningen. Konsekvent identifikation: (WCAG niveau AA) Identifikation synes brugt konsekvent. Identifikation af fejl: (WCAG niveau A) Det synes, at fejl identificeres korrekt i løsningen. Ledetekster eller instruktioner (WCAG 3.3.2) Manglende brug af etiketter til formularfelter er et brud på dette succeskriterium. Korrekt brug samt tilknytning af etiketter er nødvendigt for især blinde og svagsynede brugere, som benytter skærmlæsere. Konsekvensen for denne brugergruppe er, at de ikke har mulighed for at forstå og udfylde formularfelter korrekt. Fejlforslag: (WCAG niveau AA) Det synes, at systemet ikke benytter forståelige forslag til ændringer af fejl ved indtastninger i formularfelter. Et eksempel på dette er forslaget Sag er obligatorisk, som forekommer, når brugeren har angivet en sagstitel, uden at få den godkendt af systemet (under Søg efter titel). Dette gælder ligeledes fejlbeskrivelsen Den indtastede facet findes ikke, som ikke giver brugeren forslag til, hvordan den pågældende fejl ændres. Dette kan være til gene eller besværliggøre brug for alle brugergrupper. Forhindring af fejl (juridisk, økonomisk, data): (WCAG niveau AA) Der er ingen juridiske eller økonomiske inddateringskrav i løsningen, der forpligter. 20

21 Parsing: (WCAG niveau A) Der synes at mangle brug af unikke ID er i løsningen. Dette kan skabe problemer for svagsynede og blinde brugere, der benytter skærmlæsere til at tilgå information. Skærmlæseren benytter ID til at identificere eksempelvis overskrifter til et enkelt tabelelement eller formularfelter, og konsekvensen for disse brugere kan derfor være, at de ikke vil have mulighed for at benytte disse elementer i løsningen. Navn, rolle, værdi: (WCAG niveau A) Manglende brug af etiketter til formularfelter er et brud på dette succeskriterium. Korrekt brug samt tilknytning af etiketter er nødvendigt for især blinde og svagsynede brugere, som benytter skærmlæsere. Konsekvensen for denne brugergruppe er, at de ikke har mulighed for at forstå og udfylde formularfelter korrekt. Test af dokumentskabeloner Det er ikke fundet at løsningen selv genererer dokumenter Gennemgang af fire opstillede opgaver uden brug af mus På basis af en brugertest gennemført af en konsulent fra Sensus med støtte fra leverandøren, blev nedenstående opgaver søgt gennemført uden brug af mus: Kunne testbrugeren oprette en sag i systemet uden brug af mus? Hvilke problemer oplevede Testbrugeren var i stand til at gennemføre denne opgave. Kunne testbrugeren redigere en allerede oprettet sag/akt? Hvilke problemer oplevede Testbrugeren var i stand til at gennemføre denne opgave. Kunne testbrugeren finde dokumenter og skabeloner i systemet og anvende disse i en sag/akt? Hvilke problemer oplevede Testbrugeren var i stand til at gennemføre denne opgave. Kunne testbrugeren afslutte og distribuere en sag/akt? Testbrugeren var i stand til at gennemføre denne opgave Skærmlæserbruger med JAWS På basis af en brugertest gennemført af en (blind) skærmlæserbruger med forklarende støtte fra leverandøren, blev nedenstående opgaver søgt gennemført: Kunne testbrugeren oprette en sag i systemet? Hvilke problemer oplevede vedkommende eventuelt? Løsningen var ikke mulig at teste for testbrugeren, idet løsningen under testen kun kunne tilgås via fjernskrivebord, og skærmlæseren ikke kunne anvendes i denne konfiguration. 21

22 Kunne testbrugeren redigere en allerede oprettet sag/akt? Hvilke problemer oplevede Løsningen var ikke mulig at teste for testbrugeren, idet løsningen under testen mod aftale kun kunne tilgås via fjernskrivebord, og skærmlæseren ikke kunne anvendes i denne konfiguration. Kunne testbrugeren finde dokumenter og skabeloner i systemet og anvende disse i en sag/akt? Hvilke problemer oplevede Løsningen var ikke mulig at teste for testbrugeren, idet løsningen under testen mod aftale kun kunne tilgås via fjernskrivebord, og skærmlæseren ikke kunne anvendes i denne konfiguration. Kunne testbrugeren afslutte og distribuere en sag/akt? Løsningen var ikke mulig at teste for testbrugeren, idet løsningen under testen mod aftale kun kunne tilgås via fjernskrivebord, og skærmlæseren ikke kunne anvendes i denne konfiguration GoPro: GoPro Løsningen er udviklet som webløsning Leverandørens egenvurdering Er der i implementeringen gjort tiltag for at sikre, at mennesker med særlige behov kan anvende løsningen? Ja, det er der, vi har forsøgt at dække så bredt et udsnit som muligt. Er der i implementeringen gjort tiltag for at sikre, at den overholder kravene for tilgængelighed således som disse er defineret i de internationale W3C WCAG/WCAG2 retningslinjer eller de amerikanske Section 508 retningslinjer? Hvorledes? Ja, man har et sæt regler for udviklingen i GoPro og tilstræber at overholde tilgængelighed således, som disse er defineret i de internationale W3C WCAG/WCAG2 retningslinjer. Vi bruger en del værktøjer for overholdelse, men der er også 3.-parts elementer i vores udvikling, der kan give afvigelser. Er tilgængeligheden til løsningen blevet afprøvet? Nej. Kan Sensus få adgang til eventuel dokumentation om tilgængelighedstest af løsningen? Findes ingen dokumentation. Kan man anvende alle dele af løsningen uden at bruge mus? Delvis. Der kan være enkelte steder, hvor man skal bruge mus. Har leverandøren kendskab til, at der er mennesker med særlige behov, som anvender løsningen (fx blinde eller svagsynede sagsbehandlere)? Løsningen sælges gennem forhandlere i Danmark, så vi ved det ikke. 22

23 Sensus ekspertvurdering, Web-baserede ESDH-systemer Test for WCAG Tekstbaserede alternativer til ikke-tekstbaseret indhold: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet brud på gældende retningslinjer for ikke-tekstbaseret indhold. Rent lydindhold og rent videoindhold (forudindspillet): (WCAG niveau A) Undertekster til video (forudindspillet): (WCAG niveau A) Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet): (WCAG niveau A) Undertekster (live): (WCAG niveau AA) Synstolkning (forudindspillet): (WCAG niveau AA) Information og relationer: (WCAG niveau A) Der er fundet brud på succeskriteriet vedrørende information og relationer i løsningen. Der er ikke benyttet korrekt overskriftsniveau i løsningen, da overskriftsniveau 2 (H2) er eneste niveau. Korrekt brug af overskriftelementer og strukturering er nødvendigt for især blinde og svagsynede brugere, som benytter skærmlæsere. Konsekvensen for denne brugergruppe er, at de kan have vanskeligt ved at danne sig overblik over en sides indhold samt forstå sammenhængen mellem enkelte afsnit i en løsning. Meningsfuld rækkefølge: (WCAG niveau A) Rækkefølgen synes at være meningsfuld. Sensoriske egenskaber: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet eksempler på brug af sensoriske egenskaber i løsningen. Anvendelse af farve: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet brud på gældende retningslinjer for anvendelse af farve. Kontrol af lyd: (WCAG niveau A) Kontrast (minimum): (WCAG niveau AA) Kontrastforholdet mellem tekst og baggrund i topmenuen overholder ikke gældende retningslinjer. Her benyttes grå tekst på hvid baggrund med kontrastforholdet 2,9:1. Manglende kontrastforhold kan betyde, at svagsynede brugere ikke kan skelne denne tekst fra baggrunden. Konsekvensen for brugerne kan i værste fald være, at de ikke vil kunne bruge menuen og vil dermed være udelukket fra at benytte løsningen. 23

24 Ændring af tekststørrelse: (WCAG niveau AA) Løsningen synes at kunne forstørres. Billeder af tekst: (WCAG niveau AA) Der forekommer ikke billeder af tekst i løsningen. Tastatur: (WCAG niveau A) Det er ikke muligt at benytte tastatur i løsningen, idet navigation imellem vinduerne ikke er mulig. Løsningen er således utilgængelig for alle, som alene benytter tastatur. Ingen tastaturfælde: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet eksempler på tastaturfælder i løsningen. Passende tid: (WCAG niveau A) Pause, stop, skjul: (WCAG niveau A) Grænseværdi på tre glimt eller derunder: (WCAG niveau A) Spring over blokke: (WCAG niveau A) Sider har titler: (WCAG niveau A) Løsningen overholder gældende retningslinjer. Fokusrækkefølge: (WCAG niveau A) Fokusrækkefølgen i løsningen synes fornuftig. Formål med links (i kontekst): (WCAG niveau A) Links synes at give mening uden for kontekst. Flere måder: (WCAG niveau AA) Informationer kan tilgås på flere måder i løsningen. Overskrifter og ledetekster: (WCAG niveau AA) Overskrifter er generelt forståelige og strukturelt mærket op i løsningen. Synligt fokus: (WCAG niveau AA) Fokus er generelt synligt i løsningen. Sproget på siden: (WCAG niveau A) Der mangler opmærkning af sprog i løsningen. Dette kan betyde, at oplæsningsværktøjer ikke vil få information om på hvilket sprog løsningens tekst skal præsenteres for brugeren. Konsekvensen af dette kan være, at svagsynede og blinde brugere, som benytter skærmlæsere, vil få teksten læst på et forkert sprog, som derved ikke vil være forståeligt for brugeren. 24

25 Sprog, der anvendes til dele af indhold: (WCAG niveau AA) Der er ikke fundet indhold på andet sprog end dansk. I fokus: (WCAG niveau A) Der forekommer ikke ændringer ved fokus. Ved input: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet kontekstændringer ved brugerinput i løsningen. Konsekvent navigation: (WCAG niveau AA) Navigationen synes konsekvent i løsningen. Konsekvent identifikation: (WCAG niveau AA) Identifikation synes brugt konsekvent. Identifikation af fejl: (WCAG niveau A) Det synes, at fejl identificeres korrekt i løsningen. Ledetekster eller instruktioner (WCAG 3.3.2) Der synes at være benyttet ledetekster i løsningen, hvor det er relevant. Fejlforslag: (WCAG niveau AA) Der er ikke fundet eksempler i løsningen, hvor fejlforslag er relevant. Forhindring af fejl (juridisk, økonomisk, data): (WCAG niveau AA) Der er ingen juridiske eller økonomiske inddateringskrav i løsningen, der forpligter. Parsing: (WCAG niveau A) Der synes ikke at være parsingfejl i løsningen. Navn, rolle, værdi: (WCAG niveau A) Der er ikke fundet brud på dette succeskriterium i løsningen. Test af dokumentskabeloner Løsningens dokumentskabeloner indeholdt billeder uden alternativ tekst, ligesom der ikke blev benyttet korrekt overskriftsstruktur i skabelonerne. Når der benyttes billeder i løsningen, skal disse have alternativ tekst således, at en blind bruger kan få identificeret billedet. Korrekt overskriftsstruktur er nødvendig for blinde og svagsynede, som benytter kompenserende teknologi for at kunne skabe hurtigt overblik over et dokuments indhold. Konsekvensen er at brugerne skal bruge længere tid pr. dokument end det ellers ville være tilfældet hvis strukturen var korrekt, samt at billeder kan benyttes i forkerte sammenhænge, hvis disse ikke har alternative tekster Gennemgang af fire opstillede opgaver uden brug af mus På basis af en brugertest gennemført af en konsulent fra Sensus med støtte fra leverandøren, blev nedenstående opgaver søgt gennemført uden brug af mus: 25

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Version 1.2

Læs mere

Tilgængeligheden til Danskernes Digitale Bibliotek

Tilgængeligheden til Danskernes Digitale Bibliotek Ekspertvurdering Tilgængeligheden til Danskernes Digitale Bibliotek udarbejdet af Sensus ApS Dato: 29. september 2014 Udgave: 1.0 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Dette

Læs mere

Sensus. Tilgængeligheden til nyt netsted for Helsingør Kommunes Biblioteker. Ekspertvurdering. udarbejdet af Sensus ApS

Sensus. Tilgængeligheden til nyt netsted for Helsingør Kommunes Biblioteker. Ekspertvurdering. udarbejdet af Sensus ApS Ekspertvurdering Tilgængeligheden til nyt netsted for Helsingør Kommunes Biblioteker udarbejdet af Sensus ApS Dato: 5. august 2011 Udgave: 1.0 Status: Endelig 1 Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed Grafisk design og tilgængelighed Mange tilgængelighedsproblemer bliver skabt allerede i forbindelse med udviklingen af netstedets grafiske udtryk. Tilgængelige netsteder er ikke nødvendigvis ensbetydende

Læs mere

HVAD DU BØR VIDE OM ELEKTRONISKE PUBLIKATIONER PÅ NETTET. Nye regler for net-publikationers tilgængelighed

HVAD DU BØR VIDE OM ELEKTRONISKE PUBLIKATIONER PÅ NETTET. Nye regler for net-publikationers tilgængelighed HVAD DU BØR VIDE OM ELEKTRONISKE PUBLIKATIONER PÅ NETTET Nye regler for net-publikationers tilgængelighed Net-publikationer skal være tilgængelige Mere end 600.000 danskere har ét eller flere handicap,

Læs mere

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Version 1.4 Indhold 1 GRUNDLÆGGENDE...

Læs mere

Kortlægning af tilgængeligheden til kollektiv transport, taxi og fly

Kortlægning af tilgængeligheden til kollektiv transport, taxi og fly Endelig udgave Kortlægning af tilgængeligheden til kollektiv transport, taxi og fly Udarbejdet af Sensus ApS 12. juni 2015 Version 1.3 Denne rapport er udarbejdet af Sensus ApS for Det centrale Handicapråd.

Læs mere

SÅDAN TESTER DU HJEMMESIDER

SÅDAN TESTER DU HJEMMESIDER SÅDAN TESTER DU HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 SÅDAN TESTER DU HJEMMESIDER I det følgende finder du nogle anvisninger på,

Læs mere

Gitte Smed, Styrelsen for biblioteker og medier. Midtvejstest af tilgængeligheden til nyt netsted

Gitte Smed, Styrelsen for biblioteker og medier. Midtvejstest af tilgængeligheden til nyt netsted Sensus ApS Langesvej 34 DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 Telefax: +45 48 22 10 04 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Til: To: Kopi: Copy: Fra: From: Dato: Date: Emne: Subject: Gitte Smed, Styrelsen

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

KAPITEL 1 Introduktion

KAPITEL 1 Introduktion KAPITEL 1 Introduktion ZoomText 9.1 er et specialdesignet computer program der hjælper svagsynede med at se skærmbilledet på computeren. Ved at benytte både skærmforstørrelse og skærmlæsning giver ZoomText

Læs mere

GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER

GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER VÆRKTØJET TIL TILGÆNGELIG WEB CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION TIL TEST LINKS Medarbejderen som eksperten Automatiserede

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Kortlægning af tilgængeligheden til elektroniske blanketter i det offentlige

Kortlægning af tilgængeligheden til elektroniske blanketter i det offentlige Udvalget fr Videnskab g Teknlgi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 193 Offentligt Sensus Specialister i tilgængelighed Opsummeringsrapprt Krtlægning af tilgængeligheden til elektrniske blanketter i det

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

WagnerGUIDE. - en beskrivelse -

WagnerGUIDE. - en beskrivelse - WagnerGUIDE - en beskrivelse - Generelt Den grundlæggende idé med webprogrammet WagnerGUIDE er at give brugeren et overblik over området, viden om, hvor brugeren befinder sig og præcis information om biblioteket,

Læs mere

Vedlagt er rapport med kortlægningens hovedkonklusioner samt bud på tiltag til fremme af it-tilgængeligheden.

Vedlagt er rapport med kortlægningens hovedkonklusioner samt bud på tiltag til fremme af it-tilgængeligheden. Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 75 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Til

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle.

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle. ASPECT4 Client En af de største og mest markante ændringer i den nye klient ASPECT4 version 3 er en kraftigt forbedret grafisk klient med en helt nydesignet arbejdsplads mod ASPECT4 funktionerne. LOGON

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Sensus. Reparation af pdf-filer i Acrobat Pro (9.0) Kursus for Synscenter Refsnæs. udarbejdet af Sensus ApS

Sensus. Reparation af pdf-filer i Acrobat Pro (9.0) Kursus for Synscenter Refsnæs. udarbejdet af Sensus ApS Kursus for Synscenter Refsnæs Reparation af pdf-filer i Acrobat Pro (9.0) udarbejdet af Sensus ApS Dato: 25. og 26. januar 2010 Version: 1 Status: endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Notat Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Baggrund Frem mod 1. december 2013 gennemføresen klarmeldingsproces med tre statusrapporteringer i hhv. maj, oktober og november.

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

VISUELLE GUIDELINES FOR LOG-IN OG SIGNERING MED NEMID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester, der bruger NemID.

VISUELLE GUIDELINES FOR LOG-IN OG SIGNERING MED NEMID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester, der bruger NemID. VISUELLE GUIDELINES FOR LOG-IN OG SIGNERING MED NEMID Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester, der bruger NemID. November 2015 Indhold Dokumentet indeholder anbefalinger og råd til integration

Læs mere

Microsoft Project 2013 DK

Microsoft Project 2013 DK Claus Hansen & Peter Kragh Hansen Microsoft Project 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-05-3 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere

Vejledning. En tilgængelig softwareløsning - softwareapplikationer og operativsystemer. Tilgængelighed

Vejledning. En tilgængelig softwareløsning - softwareapplikationer og operativsystemer. Tilgængelighed Vejledning En tilgængelig softwareløsning - softwareapplikationer og operativsystemer En softwareløsning dækker her såvel softwareapplikationer som operativsystemer. Softwareløsninger er kendetegnet ved,

Læs mere

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 BIM Shark's mission... 2 2 Kom godt i gang... 2 2.1 Oprettelse af bruger... 2 2.2 Oprettelse af virksomhed... 3 2.3 Inviter medlemmer/accepter invitation/sende invitationer... 3 2.3.1

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Active Builder - Brugermanual

Active Builder - Brugermanual Active Builder - Brugermanual Version: Release 2.0 Sprog: Dansk Copyright 2014 - Talk Active ApS INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. HURTIGT OVERBLIK... 4 1.1 Vælg URL:... 4 1.2 Vælg en skabelon:...

Læs mere

Overskrifter Vejledning til opmærkning af overskrifter til hjemmesider og i kontorprogrammer

Overskrifter Vejledning til opmærkning af overskrifter til hjemmesider og i kontorprogrammer Overskrifter Vejledning til opmærkning af overskrifter til hjemmesider og i kontorprogrammer Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rigtige overskrifter 3 Hierarki 3 Eksempel 3 2. Hvordan gør du? 4 Hjemmesiden

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegaard, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegaard, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegaard, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Acadre 15 SP2 Forbedringer i CM klienten

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 6 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 6 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 7

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Center for E-lærings Test-designer Uddybende vejledning

Center for E-lærings Test-designer Uddybende vejledning Center for E-lærings Test-designer Uddybende vejledning Indledning... 3 Information om Test-designeren... 4 Hvad er Test-designeren?... 4 Hvornår bør jeg som kursusudvikler benytte mig af Test-designeren?...

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016 Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder og skal implementere Digital Post i din myndighed,

Læs mere

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk 3. udgave, februar 2012 Denne vejledning er en hjælp til at løse almindelige og kendte browserproblemer, der kan forekomme i Internet Explorer 7 og 8, når du

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4 ACTIVBOARD Table of Contents Hvordan starter man op og tilslutter PC mv.... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til?... 4 Promethean s i samspil med andre programmer... 6 Samspil med Office pakken

Læs mere

Brunata WebMon Brugermanual for beboer

Brunata WebMon Brugermanual for beboer Brugermanual for beboer QB 10.1430 / 25.01.2011 Indhold Side Hvad er Brunata WebMon beboeradgang? 2 Hvem har adgang til systemet? 2 Din Browser 2 Sådan ændrer du skriftstørrelsen 2 Forsiden 3 Navngiv selv

Læs mere

Webredaktørens værktøjskasse

Webredaktørens værktøjskasse Webredaktørens værktøjskasse Indledning Hjemmesider er i dag en nødvendig kommunikationskanal for alle virksomheder, organisationer og myndigheder. Netkommunikation kræver tid og viden. En vellykket hjemmeside

Læs mere

Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede og svage læsere, forvaltningens sagsnr.

Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede og svage læsere, forvaltningens sagsnr. Borgerrådgiveren Kultur- og Fritidsforvaltningen, direktionen 14-08-2014 Sagsnr. 2014-0105757 Dokumentnr. 2014-0105757-17 Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede

Læs mere

PDF/A DokumentBrokeren

PDF/A DokumentBrokeren PDF/A DokumentBrokeren Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formatet PDF/A 1a...1 2 Compliance...3 2.1 Skrifttyper...3 2.1.1 Rettigheder...3 2.1.2 Subset Font Embedding...4 2.2 Opmærkning (tagged PDF)...4

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013)

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) 2013 Indholdsfortegnelse 1. Refworks og Nationale Kliniske Retningslinjer... 3 2. Log ind i RefWorks...

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

HIGHLIGHTS EPOS REKRUTTERING

HIGHLIGHTS EPOS REKRUTTERING HIGHLIGHTS EPOS REKRUTTERING VERSION 2.13 SP0 MAJ 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Internet Explorer vigtig info vedr. kompatibilitets-visning. 2 3 Browser-understøttelse... 2 4 Forbedret performance

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18 FORCE Inspect Online Manual 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FORCE Inspect Online Manual... 3 Generelt... 3 Login... 3 Main... 4 Intro sektion... 4 Links sektion... 4 News sektion...

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Tastekombinationer i Genveje. KAPITEL 6 Genveje

Tastekombinationer i Genveje. KAPITEL 6 Genveje KAPITEL 6 Genveje Genvejstaster er tastekombinationer der er knyttet til bestemte funktioner i ZoomText så man undgår at skulle åbne ZoomText brugerfladen. Der findes genvejstaster til næsten alle funktioner

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede og svage læsere, forvaltningens sagsnr.

Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede og svage læsere, forvaltningens sagsnr. Borgerrådgiveren Kultur- og Fritidsforvaltningen, direktionen 26-09-2014 Sagsnr. 2014-0105757 Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede og svage læsere, forvaltningens

Læs mere

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål Google websites https://sites.google.com Pædagogiske og didaktiske mål Et værktøj til at samle og dele klassens materialer og noter på ét sted med mulighed for et lækkert layout. Der kan lægges dokumenter

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

Surf på nettet med din stemme!

Surf på nettet med din stemme! Surf på nettet med din stemme! Indtal.dk er en begrænset dansk talegenkender, der sætter bevægelseshæmmede i stand til at navigere på nettet. Med talegenkenderen er det fx muligt at udfylde selvangivelsen

Læs mere

Derudover har der løbende foregået test af de nye funktioner i version 1.5 og disse funktioner er nu klar til lancering.

Derudover har der løbende foregået test af de nye funktioner i version 1.5 og disse funktioner er nu klar til lancering. I starten af januar 2010 blev version 1.5 af www.tempobooking.dk frigivet. De forbedringer som version 1.5 har haft for vores butikker i forbindelse med den daglige anvendelse af booking systemet har for

Læs mere

Sensus. Introduktion til webtilgængelighed

Sensus. Introduktion til webtilgængelighed Introduktion til webtilgængelighed Tilgængelighed på Internettet er en forudsætning for, at alle har adgang til informationssamfundet. Formålet med denne artikel er at give en grundlæggende introduktion

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

den rollebaserede brugergrænseflade

den rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvordan tilpasses profiler? Du er sikkert allerede bekendt med, hvordan brugergrænsefladerne i moderne ERP-systemer er opbygget, og hvordan de herved, danner

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch KAPITEL ET... Kom godt i gang Det nye look... 10 Startskærmen... 11 Programvinduet... 12 Visninger... 13 Kolonneoverskrifter... 14 Rækkeoverskrifter...

Læs mere

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk For at kunne foretage en dataleverance/upload, skal du have den pågældende e-bog klar i formatet PDF eller epub. Ligeledes skal du have

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Brugergrænsefladedokumentation 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Brugergrænseflade for OpenTele-server...3 Administrationsfunktionalitet...3

Læs mere

SCADA systemet System 2000 - Version 15

SCADA systemet System 2000 - Version 15 System 2000 SCADA systemet System 2000 - Version 15 System 2000 - Version 15 har styrket fokus på fremtidens krav til driftsanlæg indenfor brancherne vandværker, renseanlæg, fjernvarme samt fødevarer og

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Biblus Bibliotekssystem

Biblus Bibliotekssystem Brugervejledning Biblus Bibliotekssystem udarbejdet af Sensus ApS Dato: 14. juni 2009 Version: 1.2 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere