Til de nye Beboere i Lindevænget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til de nye Beboere i Lindevænget"

Transkript

1 Til de nye Beboere i Lindevænget Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen i Lindevænget. Vi håber, at I kommer til at befinde jer godt i jeres nye bolig. Lindevænget er Silkeborg Boligselskabs afdeling 9. Bebyggelsen omfatter 129 gårdhavehuse, som er opført i første halvdel af 1970 erne. Det første afsnit (nr ) blev taget i brug i perioden juli 1973 august 1974 og andet afsnit (nr ) i perioden november 1975 april Silkeborg Boligselskab er et almen selskab, hvor du som beboer kan være medbestemmende om afdelingens og selskabets forhold. Denne medbestemmelse udøves gennem de demokratiske valgte repræsentanter. Hvert forår holdes et afdelingsmøde, hvor beboerne vælger afdelingsbestyrelsen, der består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Disse medlemmer vælges for 2 år af gangen, suppleanter dog for 1 år. Afdelingsbestyrelsens medlemmer pr Marts 2011: Johnny Løyche John Henriksen Erik Thestrup Peter Storgaard Flemming Pedersen Poul Anker Sørensen nr. 207 nr. 141 nr. 247 nr. 165 nr. 11 nr. 233 tlf formand tlf økonomi tlf sekretær tlf bestyrelsesmedlem suppleant Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne på det årlige afdelingsmøde. Afdelingsbestyrelsen varetager beboernes interesser overfor boligselskabet, og på beboernes vegne træffes beslutninger om afdelingens drift. Du er altid velkommen til at henvende dig til de enkelte medlemmer af afdelingsbestyrelsen med forslag, ris og ros, eller hvis du har et andet, du ønsker at få afklaret. Afdelingsmøder Udover at vælge medlemmerne til afdelingsbestyrelsen skal beboerne på afdelingsmøderne godkende afdelingens regnskab for det foregående år og budget for det kommende. På mødet behandles indkomne forslag hvor de vedtages/forkastes. Større beslutninger kan evt. forelægges alle beboere ved en urafstemning. Vil du have indflydelse og være med til at bestemme - så mød op. 1

2 Praktiske Oplysninger Affald Vi skal alle sortere vort affald ved kilden og selv aflevere dette i de forskellige containere i miljøstationerne, der er placeret rundt omkring i bebyggelsen. Respektér venligst skiltningen, det er med til at spare viceværternes tid og dermed afdelingens omkostninger til renovation. Hver miljøstation er forsynet med containere beregnet til: REST-affald: er affald, som skal forbrændes, og skal lægges i plastik eller papirsposer inden det afleveres i container. PAPIR: aviser, papir, ugeblade, reklamer m.v. GLAS: flasker og glas, skal være uden metal låg, korkpropper og kapsler PAP: pap og papkasser, emballage m.v. SKAL klappes sammen og eventuelt adskilles inden aflevering i container. Husk at folde kartoner! Miljøfarligt affald Rester af olie, maling og alle former for elektronik kan leveres tilbage til forhandlerne af de forskellige produkter eller på kommunens containerplads på Tietgensvej i Høje Kejlstrup. Batterier I hver af miljøstationerne er der en beholder, hvor du kan aflevere dine brugte batterier. Af hensyn til miljøet må de ikke afleveres som almindeligt husholdningsaffald. De indeholder tungmetaller! Sparepærer og lysstofrør skal afleveres til viceværterne, fordi de indeholder kviksølv, der er særdeles miljøskadeligt. Affaldscontainer til storskrald For at give mulighed for at komme af med storskrald, vil der 4 gange om året være en stor container placeret i afdelingen i en uge. Nærmere om tidspunkter vil blive meddelt fra administrationen. Affald i forbindelse med oprydning og istandsættelse af fraflyttede lejligheder, vil blive afleveret på lossepladsen af afdelingen og skal betales af den fraflyttede lejer. Antenneforhold Der er fællesantenneanlæg for TV og Radio (FM). I hvert hus er der 2 antennestikdåser i stuen. Det er ikke tilladt at foretage indgreb i den faste antenneinstallation. Afdelingen er tilsluttet Tele Danmarks hybridnet You See og har adgang til et stort antal danske og udenlandske TV og Radioprogrammer. Udvalget afhænger af den valgte programpakke. Vi henviser til den udleverede programoversigt. Private udendørs antenner, herunder paraboler eller privatradio antenner må ikke fastgøres eller forankres til træ eller murværk og skal have antennens overkant 10 cm under hegnets overkant. Opsætning er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra boligselskabet. Bilvask Der er afmærket vaskepladser på parkeringspladsen ved nr. 37, 143, og 239. I et skab på hus-gavlen findes en koldtvandshane påmonteret vandslange. Skabet er aflåst og kan åbnes med den gamle vaskehusnøglen. Hvis du vil støvsuge bilen, er der en stikkontakt på muren mellem portene på viceværtens garage ved støjvolden til din rådighed. 2

3 Fjernvarmeinstallation En skitse over varmeanlæg med rør og haner er vist herunder. Vi anbefaler, at du aflæser dit fjernevarme/forbrug en gang om ugen. Hvis der sker store udsving i forbruget fra den ene uge til den næste, bør du undersøge om en radiatorventil evt. er løbet løbsk. Forklaringen kan naturligvis også være, at der har været store udsving i udendørstemperaturen. De termostatventiler returventiler, som er monteret på husets radiatorer, sørger for at vandet ikke forlader radiatoren, før det er kølet ned til en bestemt temperatur. Det kan derfor være nødvendigt at regulere termostatventilernes indstilling under hensyntagen til vejr og vind. Erfaringen vil hurtigt lære dig, hvordan indstillingen skal være. Husk blot, at det gælder om at stille ventilerne så lavt som muligt. Skematisk oversigt over varmeanlæg i bryggers 1: Hovedhane fjernvarme fremløb 2: Hovedhane fjernvarme retur 3: Lukkeventil fjernvarme fremløb 4: Lukkeventil fjernvarme retur 5: Lukkeventil koldt vand til vandvarmer 6: Lukkeventil fjernvarme fremløb til vandvarmer 7: Lukkeventil fjernvarme retur fra vandvarmer 8: Hovedhane koldt vand 9: Vandhane koldt vand A: Filter fjernvarme B: Måler fjernvarme C: Aftapning varmeanlæg D: Aftapning koldt vand E: Vandmåler Måleren (B) viser: Ved tryk på trekantknappen skiftes mellem : Energiforbrug i kwh timer Kontrol tal til brug for målerfirmaet Forbrug af fjernvarme i kubikmeter Målerens drift timer Aktuelt forbrug i kubikmeter pr. time Fremløb og retur i kubikmeter pr. time Afkøling Hvis uheldet er ude: - måleren løber løbsk, når alle radiatorer er lukkede: luk ventil nr. 6 og 7. - radiatorsprængning: luk ventil nr. 3 og 4. - utæt vandrør: luk ventil nr. 8. 3

4 Campingvogne m.m. Langtidsparkering af campingvogne på afdelingens område er ikke tilladt. Når man skal på ferie, og når man kommer hjem, må man have campingvognen stående på parkeringspladsen, i højest 8 dage, mens man klargør denne. Gælder ikke for weekendture eller andre korte ture. Vær opmærksom på, at ingen del af campingvognen må rage ud på kørefladen og spærre eller reducere passagen. Hvis dette ikke respekteres fjernes vognen for ejerens regning. Det er under ingen omstændigheder ikke tilladt at parkere eller henstille trailere på afdelingens område andet end på lejet P-plads. Garager/Carport Kan lejes såfremt der er nogen ledige, ellers kan man skrives op på venteliste, ved henvendelse til administrationen. Husdyr Det er pt. tilladt at holde 2 stk. husdyr per familie i Lindevænget. Betingelser og husdyrkontrakt får du ved at henvende dig til administrationen. Med mellemrum indfanges løse/strejfende katte og afleveres hos dyrlæge bl.a. for at finde ud af ejerforhold. Af hensyn til rotter henstiller vi til, at man respekterer forbuddet og ikke lægger foder ud til dyr under nogen form. Hverken til løse katte eller fugle. Klager Desværre kan det jo ske, at man føler sig generet af andre beboeres adfærd. Hvis man ikke kan ordne sagen indbyrdes, kan man indgive en klage til, og den skal afgives skriftligt til administrationen, og den vil naturligvis blive behandlet fortroligt. Den skal være underskrevet af mindst 2 lejemål for at blive behandlet. Afdelingsbestyrelsen kan evt. beslutte, at et par medlemmer skal opsøge den familie, der er klaget over og ved samtale prøve at få problemerne bragt ud af verden. Hvis det skulle blive jer selv, der får besøg i den anledning, beder vi jer vise forståelse for den opgave, der er pålagt medlemmerne af afdelingsbestyrelsen, og ikke lade jeres eventuelle vrede gå ud over disse mennesker. Afdelingsbestyrelsen har tavshedspligt som alle ansatte i boligselskabet. Legepladser/Grønne områder Legepladserne mellem husrækkerne er først og fremmest beregnet som opholdssted for de mindre børn, Fodboldspil og anden voldsom og støjende leg skal foregå på den store legeplads mellem Lindevænget og boligblokkene i Lindeparken. Hvis en gruppe beboere ønsker at gøre noget ved deres gård, skal man ansøge afdelingen om tiltaget Overdækket Terrasse Hvis du ønsker at overdække terrassen, opføre redskabs eller cykelskur, drivhus eller lignende, skal du have skriftlig tilladelse fra boligselskabet. Kommunens tekniske afdeling har i foråret udarbejdet et sæt retningslinjer for opførelse af både skur såvel som overdækning med angivelse af farver. Se evt. hjemmeside. Parkering Afdelingens parkeringspladser må kun benyttes til indregistrerede motorkøretøjer med totalvægt op til 3500 kg. Parkering på boligvejene uden for parkeringsarealerne er ikke tilladt. Dette gælder også stisystemet, der ikke må benyttes til kørsel med motorkøretøjer, biler, knallerter eller motorcykel. Vær opmærksom på, at ingen del af køretøjet må rage ud på kørefladen og spærre eller reducere passagen. 4

5 Trailere, lastbiler og busser over totalvægt, ikke indregistrerede biler og andet uvedkommende må ikke parkeres på afdelingens område. Respekter venligst det skiltede parkeringsforbud på vejen langs ved støjvolden parallel med ringvejen. Sanitetsforsikring Afdelingens kollektive forsikring dækker skader på WC og vaskekummer, når det ikke skyldes hærværk eller misbrug. Sne og vintervejr Af økonomiske grunde vil rydning og grusning af stierne i almindelighed kun ske indenfor viceværternes almindelige arbejdstid. Lørdag og søndag vil der kun blive ryddet, hvis der falder usædvanligt meget sne. Vejen der er markeret med parkering forbudt frem til nr. 257, er af kommunen kategoriseret som den laveste type asfaltvej, og det betyder, at den kun bliver ryddet, hvis det kan nås, og når de andre mere betydende veje er ryddede. Ved snefygning kan der komme sne ind på loftet, du skal selv sørge for at få sneen fjernet, før det bliver tøvejr. Forsikringen dækker IKKE evt. fugtskader på lofter og vægge. Udluftningen af boligen Allergi, luftvejslidelser og andre sygdomme forårsaget af husstøvmider er udbredt som aldrig før derfor er det vigtigt at sørge for god ventilation af din bolig. Et fugtigt indeklima skader både boligen og menneskene der opholder sig i den. I boligen kan fugten give grobund for svamp og råd, der er meget kostbare at udbedre. Sørg derfor for, at der er gennemtræk i 5 10 minutter 2-3 gange i døgnet husk at skrue ned for radiatorerne imens. Vaskeriet Afdelingens fællesvaskeri ligger i en særskilt bygning imellem nr. 115 og 123. Vaskeriet er udstyret med 3 vaskemaskiner, 1 centrifuge, 2 tørretumblere og 1 strygerulle. Vasketur kan reserveres enten online via internettet eller via systemet i vaskeriet. Reservation af maskiner, se opslag i vaskeriet En reserveret maskine skal benyttes senest et kvarter efter turens starttidspunkt ellers kan maskinerne frit benyttes af andre. Fjern venligst din reservation, hvis du alligevel ikke får brug for den reserverede vasketur. Vaskeriet er tilgængeligt på alle tider af døgnet, dog med undtagelse af et par timer af hensyn til rengøring. Desuden er vaskeriet lukket fra kl nytårsaftensdag til kl nytårsdag. Betaling for brug af vaskeriet sker via huslejen da vaskeriet er pengeløst, og man vasker via det udleverede personlige vaskekort, som også låser op i vaskeriet. BEMÆRK venligst: Vi gør opmærksom på, at det ifølge arbejdstilsynets regler ikke er tilladt, at børn under 16 år betjener maskiner eller opholder sig alene i vaskeriet Hvis du konstaterer fejl eller mangler ved maskiner, beder vi dig om at meddele dette til viceværten eller administrationen så hurtigt som muligt, så fejlen kan blive rettet. Døren til vaskeriet SKAL ALTID være lukket og låst, så uvedkommende ikke har adgang. 5

6 Hvis der uden for viceværtens arbejdstid opstår fejl med el (overbrændte sikringer eller relæ afbryder m.m.) rettes henvendelse til et af afdelingsbestyrelsens medlemmer, som har nøgle til elskabene. Sluk altid lyset, når du forlader vaskeriet sørg ligeledes for, at vinduerne er lukkede og døren er låst. Det er ikke tilladt at tage husdyr med i vaskeriet (blandt andet af hensyn til de mennesker, der har allergi.). Viceværter Viceværterne varetager det daglige arbejde med drift og vedligeholdelse af afdelingen. De træffes i dagtimerne i området. Hvis du ikke kan finde dem, kan du evt. lægge en besked i brevkassen i viceværtens garage eller ringe på viceværtens mobiltelefon. Bemærker du noget, som ikke er i orden, det være sig fejl ved maskinerne i vaskeriet, manglende pærer i udendørslamperne eller mangler ved huset, så meld det straks til viceværten, så tingene kan blive bragt i orden hurtigst muligt. Steve Sommer tlf Børge V Jensen tlf Vinduer Der er nye vinduer i boligerne, og det er derfor ikke tilladt at male selv, hverken ud- eller indvendigt. Ligeledes er det ikke tilladt at sætte skruer i fra ydersiden. Ændringer/råderet Du skal have skriftlig tilladelse fra boligselskabet, hvis du ønsker at foretage ændringer i boligens indretning f. eks. nedbryde skillerum eller isætte vinduer eller lignende. I nogle tilfælde vil tilladelsen kun blive givet på den betingelse, at du ved fraflytning bringer boligen tilbage til den oprindelige indretning. Der kan evt. blive stillet krav om et depositum, som dækker udgifterne til genetablering. Døgnvagt - fejl på el- og vvs-installationer. Vedr. weekend- og aftenudkald. Såfremt der sker uopsættelig fejl på el- eller vvs-installationer uden for arbejdstid og du ikke kan træffe vicevært eller inspektører på disse personers privattelefonnumre kan du ved fejl på el-installationer kontakt Lindpro s vagtcentral på tlf vvs-installationer kan de ringe til VVS-firmaet Bent E. Andersen på døgnvagt tlf evt. på et af følgende mobiltelefonnumre: Preben Johansson eller Peder Sørensen: Hvis du får brug for ovenstående, bedes du kontakte boligselskabets kontor førstkommende hverdag og orientere om udkaldet. N.B.: har du kontrolleret sikringerne i bryggerset?? Silkeborg Boligselskab 6

7 Vestergade 91 B 8600 Silkeborg Kontortid : mandag kl. 11:00-17:00 tirsdag kl. 10:00-13:00 onsdag kl. 10:00-13:00 torsdag kl. 10:00-13:00 fredag kl. 10:00-13:00 Telefon Fax

Til de nye Beboere i Lindevænget

Til de nye Beboere i Lindevænget Til de nye Beboere i Lindevænget Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen og informerer bl.a. om husordenen og praktiske ting i Lindevænget. Vi håber, at I kommer til at befinde jer godt i jeres nye

Læs mere

Infomappe for Kristianslund

Infomappe for Kristianslund BEBOER & INFOMAPPE for Kristianslund Infomappe for Kristianslund Kontakt info, reparationer & vagtordning Boligselskabet Sjælland YouSee - support, fejlmelding og kundeservice At bo til leje i en boligafdeling

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet Informationshæfte for Sønderskov-kollegiet Sønderskov-kollegiet Skovvej 22 6400 Sønderborg Forord Med dette informationshæfte byder vi dig velkommen som ny kollegianer på Sønderskovkollegiet i Sønderborg.

Læs mere

HUSORDEN Struer Boligselskab

HUSORDEN Struer Boligselskab STRUER BOLIGSELSKAB HUSORDEN Struer Boligselskab 2013 ØLBYVEJ 39. 7600 STRUER. Telefon 97 84 07 77. Fax 97 85 29 95. E-mail: info1@struer-bolig.dk. www.struer-bolig.dk 1 Husorden ET GODT MILJØ ER MEGET

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

Beboerinformation Juni 2011

Beboerinformation Juni 2011 Besøg også vores webside www.noeddehegnet.com Bestyrelsen har kontortid den første mandag I hver måned kl. 19:00 20:00. I Nøddehegnet nr. 62.. Dog ikke I juli og august. I tilfælde af ALVORLIGE problemer

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen har hermed fornøjelsen at kunne præsentere en velkomst/informationsmappe

Afdelingsbestyrelsen har hermed fornøjelsen at kunne præsentere en velkomst/informationsmappe TIL BEBOERNE I WANDALLSHAVEN. Afdelingsbestyrelsen har hermed fornøjelsen at kunne præsentere en velkomst/informationsmappe Mappen er tænkt som en velkomst til nye lejere, idet den indeholder praktiske

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR BORGMESTER ANDERSEN-KOLLEGIET. Borgmester Andersen-kollegiet Borgmester Andersens Vej 43 6400 Sønderborg www.bma.k64.

INFORMATIONSHÆFTE FOR BORGMESTER ANDERSEN-KOLLEGIET. Borgmester Andersen-kollegiet Borgmester Andersens Vej 43 6400 Sønderborg www.bma.k64. INFORMATIONSHÆFTE FOR BORGMESTER ANDERSEN-KOLLEGIET Borgmester Andersen-kollegiet Borgmester Andersens Vej 43 6400 Sønderborg www.bma.k64.dk Forord Med dette informationshæfte byder vi dig velkommen som

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte Dette hæfte indeholder mange af de oplysninger, man kan have brug for som beboer i Haunstrupgård. Det gælder både, hvis man er ny-indflyttet, eller har boet her i mange år. Praktiske

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 35

Lejlighedsmappe Afdeling 35 Lejlighedsmappe Afdeling 35 Hammerlodden 35 75, Teglværksgade 7 13 og 8-10 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen...

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

- Hvor andet ikke er nævnt, er reglerne gældende for boliglejemål i alle afdelinger.

- Hvor andet ikke er nævnt, er reglerne gældende for boliglejemål i alle afdelinger. Husordensreglement - Hvor andet ikke er nævnt, er reglerne gældende for boliglejemål i alle afdelinger. Adgang til lejemålet Da vi ikke har nøgle til din bolig, skal du være hjemme, når ejendomsfunktionæren

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 AFFALD: I afdelingen har vi en genbrugsordning. Det betyder, at du skal sortere dit affald i følgende grupper: Restaffald, papir, pap, glas, olie, kemikalier,

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Denne pjece er nogle praktiske oplysninger, men samtidig også dit ordensreglement. Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 Det kan godt være svært at flytte ind et nyt sted, hvor man kan stå med mange praktiske problemer. Denne orientering skulle gerne hjælpe, så starten bliver nemmere,

Læs mere

HUSORDEN. Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular.

HUSORDEN. Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular. HUSORDEN 1. ÆNDRING AF BOLIGEN Lejligheden og dens installationer skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. Arbejdet

Læs mere