Tilgængelige boliger indretning. Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilgængelige boliger indretning. Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen"

Transkript

1 Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning 249 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015

2 Titel Tilgængelige boliger indretning Serietitel SBi-anvisning 249 Format E-bog Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2015 Forfatter Lone Sigbrand, Philip Henrik Jensen Redaktion Maja Skovgaard Sprog Dansk Sidetal 47 Litteraturhenvisninger Side Emneord Tilgængelighed, indretning, tilgængelighedskrav, bygningsreglement, BR10, almenboligloven, ligeværdighed ISBN Layout Tegninger Omslagsillustration Udgiver Finn Gattmann Hans Møller, Sirid Bonderup Mai-Britt Amsler Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV E-post Der gøres opmærksom på, at denne publikation er omfattet af ophavsretsloven

3 Indhold Forord... 6 Indledning... 7 Grundlag for anvisningen... 8 Myndighedskrav og anbefalinger om tilgængelighed... 9 Målkrav...11 Anvisningens opbygning Boligens omgivelser Generelle krav og anbefalinger Parkeringsarealer for biler og cykler m.m Adgangs- og tilkørselsarealer Adgangsforhold Fælles adgangsveje Værn ved trapper og ramper Boligens indretning Generelle krav og anbefalinger Entré og gang Køkken Opholdsrum Soverum Bade- og wc-rum Installationer og greb i boligen Altan og terrasse Vinduer Dørbredder Gangbredder Trapper i boligen Indeklima Akustik i boligen Lysforhold Luftkvalitet og ventilation Litteratur

4 Forord Boligens indretning har stor indflydelse på vores liv og trivsel. Det gælder for alle, men ikke mindst for ældre og personer, der lever med en funktionsnedsættelse. Denne anvisning begrunder og anbefaler en række forhold vedrørende indretning af boliger med udgangspunkt i krav og behov hos synshandicappede og selvhjulpne personer, som anvender hjælpemidler, fx i form af rollator eller kørestol. Anvisningen er bygget op om Bygningsreglement 2010, BR10, og uddyber og kommenterer de kapitler, der er relevante i forhold til indretning af tilgængelige boliger (Energistyrelsen, 2014). Bygningsreglementet tager højde for de grundlæggende forhold vedrørende indretning af boliger set i forhold til tilgængelighed. Desuden stiller Lov om almene boliger m.v. (Almenboligloven) (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 2013) yderligere krav i forbindelse med almene ældreboliger og større almene familieboliger. Ved at følge anbefalingerne i denne anvisning vil kravene i Almenboligloven kunne efterleves. Anbefalingerne i denne anvisning skal tilgodese ældre og personer med funktionsnedsættelser, så de kan føre en selvhjulpen tilværelse, eventuelt suppleret med hjælpemidler. Personer med stort plejebehov er således ikke omfattet af denne anvisning. Denne anvisning erstatter SBi-anvisning 222, Tilgængelige boliger (Sigbrand & Jensen, 2008) hvad angår afsnittet Anbefalinger om indretning af tilgængelige boliger. Med hensyn til afsnittene Funktionsnedsættelser og Generel Tilgængelighed henvises fortsat til SBi-anvisning 222, indtil planlagte nye publikationer om disse emner udkommer. Anvisningen er rettet mod byggeriets aktører: bygherrer, rådgivere, planlæggere, byggesagsbehandlere, boligselskaber og byggevareproducenter m.fl. Anvisningen er blevet kommenteret af Landsbyggefonden ved Lars Holmsgaard og Sune Skovgaard Nielsen og af arkitekt MAA Sara Asmussen, samt kvalitetssikret af SBi s rådgivere på tilgængelighedsområdet: Annette Bredmose, Lars Schmidt Pedersen og Søren Ginnerup. SBi takker alle for et godt og konstruktivt samarbejde. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København Afdelingen for By, Bolig og Ejendom Hans Thor Andersen Forskningschef 6

5 Indledning Denne anvisning behandler indretning af boliger, så de er tilgængelige for personer med funktionsnedsættelser. De generelle bestemmelser i det gældende bygningsreglement sikrer kun tilgængelighed i boliger i begrænset omfang. Denne anvisning er et supplement til og konkretisering af afsnittene om tilgængelighed i Bygningsreglement 2010, BR10 (Energistyrelsen, 2014) og SBi-anvisning 230, Anvisning om Bygningsreglement 2010 (de Place Hansen (red.), 2014). Lov om almene boliger m.v. (Almenboligloven) (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 2013) stiller desuden krav til indretningen af flere typer almene boliger, bl.a. ældreboliger, der rækker ud over bygningsreglementets generelle bestemmelser. Ved at følge anbefalingerne i denne anvisning vil en bolig også kunne leve op til disse krav. Anbefalingerne i anvisningen er rettet mod nybyggeri, til- og ombygninger samt bygninger, der ændres til boligformål. Ved projektering af boliger skal der imidlertid tages højde for yderligere lovkrav og anbefalinger, som ikke er omfattet af nærværende anvisning, eksempelvis konstruktions- og brandkrav. Når man planlægger nye tilgængelige boliger og forbedrer tilgængeligheden i den eksisterende boligmasse, kræver det en konsekvent opfyldelse af de krav og anbefalinger, der findes på området. Det er en forudsætning for, at personer med funktionsnedsættelser kan få en velfungerende og aktiv hverdag. Blot en enkelt brist kan skabe unødige barrierer og forhindringer, der kan nedsætte graden af uafhængighed og muligheden for at være selvhjulpen. Med omtanke og god planlægning kan flere mennesker med funktionsnedsættelser være mere selvhjulpne i egen bolig, besøge andre eller få besøg. Bygninger med god tilgængelighed er desuden lettere at bruge for ældre, beboere med barnevogne, i forbindelse med flytning mv. Al erfaring viser, at de bedste resultater opnås ved at indarbejde tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser i alle byggeriets faser fra program til udførelse samt at sikre en grundig og fyldestgørende overlevering mellem de enkelte faser. Det er derfor vigtigt nøje at gennemgå alle tilgængelighedskrav og anbefalinger under skitsering og projektering af både nybyggeri og ombygninger af eksisterende bebyggelse. 7

6 Grundlag for anvisningen FN s Konvention om rettigheder for personer med handicap Denne anvisning tager udgangspunkt i FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap fra Konventionen skal sikre grundlæggende menneskerettigheder for personer med handicap (Det Centrale Handicapråd, 2014). I 2009 ratificerede Danmark konventionen. Danmark er herefter forpligtet til at sikre, at personer med handicap kan nyde de rettigheder, som konventionen foreskriver. I artikel 9 om tilgængelighed fremgår det, at der bl.a. skal træffes passende foranstaltninger for at sikre, at personer med handicap på lige fod med andre har adgang til fysiske omgivelser, både i byområder og i landdistrikter. Disse foranstaltninger gælder specifikt også for boliger. I forbindelse med retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet (artikel 19) skal det sikres, at personer med handicap på lige fod med andre har mulighed for at vælge deres bopæl og hvor og hvem, de vil bo med. Personer med handicap skal ikke være forpligtet til at leve i en bestemt boform. Almenboligloven I Lov om almene boliger m.v. (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 2013) findes der krav til udformning og indretning af almene boliger, der rækker ud over kravene i BR10. Almenboligloven stiller krav om, at der: i almene ældreboliger skal være adgangsforhold, der er egnede for gangbesværede, og at boligen med hensyn til udstyr og udformning skal være særligt indrettet til brug for ældre og personer med handicap, herunder kørestolsbrugere. i almene familieboliger, der opføres som tæt, lavt byggeri i én etage med et bruttoetageareal på 85 m² eller derover, skal være mindst ét bade- og toiletrum med et frit manøvreareal med en diameter på mindst 1,5 meter. Desuden kan kommunalbestyrelser tillade almene familieboliger opført med et bruttoareal større end 115 m 2 med henblik på udlejning til husstande med mindst 4 medlemmer, hvoraf mindst et medlem er stærkt bevægelseshæmmet. En forudsætning er, at disse boliger opfylder de krav, der er fastsat til de almene ældreboliger. Ved at følge anbefalingerne til indretning af tilgængelige boliger i nærværende anvisning vil disse lovkrav kunne opfyldes. Forsknings- og erfaringsbaseret viden Anbefalingerne i denne anvisning er baseret på eksisterende forsknings- og erfaringsbaseret viden om tilgængelighed i boliger. Anvis- 8

7 ningen refererer til en række nationale og internationale kilder, herunder viden om indretning af boliger for ældre og personer med funktionsnedsættelser (Woetmann Nielsen, 2000) samt opmåling af pladskrav for brugere af mobilitetshjælpemidler (Steinfeld et al., 2010). Myndighedskrav og anbefalinger om tilgængelighed Bygningsreglementet Hovedformålet med bygningsreglementerne er, at bygninger og anlæg på matriklen skal indrettes under hensyntagen til deres brug og herunder sikre tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser. Bygningsreglementet gælder ved nybyggeri, ved ombygninger og ved ændret brug af bygninger. I Bygningsreglement 1977 blev der for første gang formuleret krav til tilgængelighed for personer med nedsat bevægelses- og orienteringsevne (Boligministeriet, 1977, kapitel 4.5). Tilgængelighedskravene blev videreført og skærpet i de efterfølgende reglementer, og med Bygningsreglement 2008, BR08, indførtes yderligere krav vedrørende tilgængelighed for personer med handicap, i særdeleshed for personer med bevægelses- og synshandicap (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008). BR08 var overvejende baseret på funktionskrav. Dette gælder imidlertid ikke tilgængelighedskrav; her fastholdt man på visse områder målkravene som ufravigelige mindstekrav. Den seneste udgave af bygningsreglementet, Bygningsreglement 2010, BR10, blev opdateret pr. 1. januar 2014 (Energistyrelsen, 2014). Krav til tilgængelighed i BR10 er stort set de samme som i BR08. Uanset revisioner af bygningsreglementerne og de yderligere anbefalinger er der stadig udfordringer med tilgængeligheden i byggeriet for personer med nedsatte funktionsevner. Det skyldes, at den overvejende del af bygningsmassen er opført efter ældre reglementer, og at det kan være forbundet med omkostningstunge konstruktive ændringer at føre eksisterende byggeri op på et niveau svarende til nybyggeri. Forskning har også vist, at der ofte kan opstå utilsigtede tab af tilgængelighed under byggeprocessen også i forbindelse med nybyggeri (Frandsen et al., 2012). Tilgængelighedskravene i bygningsreglementet har samme juridiske gyldighed som fx kravene til konstruktioner og brandsikkerhed. Som bygherre er det derfor ikke lovligt at se bort fra dem. Det understreger vigtigheden af at arbejde med tilgængelighed gennem hele byggeprocessen. SBi-anvisninger og tjeklister Til BR10 har SBi udgivet SBi-anvisning 230, Anvisning om Bygningsreglement 2010 (de Place Hansen (red.), 2014). Anvisningen kan an- 9

8 vendes som en hjælp til fortolkning af de generelle bestemmelser om tilgængelighed og henviser til standarder og andet uddybende baggrundsmateriale. Denne anvisning erstatter SBi-anvisning 222, Tilgængelige boliger (Sigbrand & Jensen, 2008) hvad angår afsnittet Anbefalinger om indretning af tilgængelige boliger. Med hensyn til baggrundsinformation om funktionsnedsættelser og generel tilgængelighed henvises til SBianvisning 222, Tilgængelige boliger (Sigbrand & Jensen, 2010), som kan hentes gratis på anvisninger.dk. Der henvises desuden til SBi s elektroniske Tjeklister, der redegør for myndighedernes tilgængelighedskrav og SBi-anbefalinger vedrørende disse emner. Tjeklister kan hentes gratis på sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister. De grundlæggende anbefalinger til indretning af fritliggende enfamiliehuse samt kæde- og rækkehuse behandles i en kommende SBianvisning, Småhuse indretning og funktion (de Place Hansen et al., under udarbejdelse). Hensigten er, at boliger generelt bør kunne anvendes af mange typer beboere og deres besøgende i flere livssituationer. Anbefalinger vedrørende indretning af andre boligtyper som etageboliger, studieboliger m.m. foreligger ikke, men mange anbefalinger vedrørende småhuses indretning kan overføres til disse boligtyper. Kvalitetsniveauer I SBi-anvisning 230, Anvisning om Bygningsreglement 2010 (de Place Hansen (red.), 2014) findes en distinktion mellem tre kvalitetsniveauer også med hensyn til tilgængelighed for at tilbyde arkitekter, bygherrer og andre et redskab til at formulere en højere kvalitet end den, der er anført i bygningsreglementet. Tabel 1. Kvalitetsniveauer vedrørende tilgængelighed i SBi-anvisning 230. Kvalitetsniveau Kvalitetsniveau C Kvalitetsniveau B Kvalitetsniveau A Beskrivelse Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau. Højere kvalitet, fx SBi-anvisninger, standarder m.v. Kvalitet svarende fx til behov hos personer med stort plejebehov og personer med svær overvægt. Imidlertid er kravene på kvalitetsniveau C, som svarer til bygningsreglementets krav, ikke gennemgribende nok til at sikre tilgængelighed på lige vilkår for alle brugere. Når det gælder boligbyggeri, foreskriver bygningsreglementet således kun, at der skal være niveaufri adgang til boligens yderdøre, døre med fri passagebredde på mindst 0,77 meter samt wc-rum i adgangsetagen. Bygningsreglementet alene sikrer altså ikke, at boliger kan anvendes af alle ældre og personer med funktionsnedsættelser. Det er der- 10

SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010. 3. udgave 2013

SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010. 3. udgave 2013 SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010 3. udgave 2013 Anvisning om Bygningsreglement 2010 Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 230, 3. udgave Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

TILGÆNGELIGHEDSKURSUS 5.-6.10.2013 DH ALLERØD, DH BALLERUP, DH EGEDAL OG DH FURESØ LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER LOS@SBI.AAU.

TILGÆNGELIGHEDSKURSUS 5.-6.10.2013 DH ALLERØD, DH BALLERUP, DH EGEDAL OG DH FURESØ LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER LOS@SBI.AAU. TILGÆNGELIGHEDSKURSUS 5.-6.10.2013 DH ALLERØD, DH BALLERUP, DH EGEDAL OG DH FURESØ LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER LOS@SBI.AAU.DK Program - lørdag 10.00 10.45 12.00 13.00 13.45 14.00 15.00 introduktion

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner

Dokumentation af bærende konstruktioner Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation Niels-Jørgen Aagaard Bent Feddersen SBi-anvisning 223 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009

Læs mere

OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT. Boligers tilgængelighed. Udgivet november 1999

OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT. Boligers tilgængelighed. Udgivet november 1999 OPHAVSRET: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT Boligers tilgængelighed Hvordan boliger, boligbebyggelser og udearealer skal indrettes, så de er tilgængelige for beboere med nedsatte funktionsevner Christian

Læs mere

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning 1. udgave 2012 11 0,034 56 0,005 45,45 0,022 1,088 0,00045 0,002 2200 0,6875 Efterisolering af småhuse energibesparelser og

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger 1. udgave 2012 30 20 10 0-10 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri Februar 2011 Universitets- og ygningsstyrelsen Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

Læs mere

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer dimensionering Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 235 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer dimensionering Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj Forsk26 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet November 2009 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Denmark Telefon 45

Læs mere

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15)

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) N O T AT 28. april 2015 Center for Bygninger Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) Indledning Bygningsreglementet (BR15) har været udsendt i høring fra den 6. februar til den

Læs mere

Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 234 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse

Læs mere

RENOVERING AF BYGNINGER MED PCB

RENOVERING AF BYGNINGER MED PCB STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN RENOVERING AF BYGNINGER MED PCB SBI-ANVISNING 242 1. UDGAVE 2013 Renovering af bygninger med PCB Helle Vibeke Andersen SBi-anvisning 242 Statens

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011

2011 Udgivet den 24. februar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 14. Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr.

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 Sag: Programfase: Sagsnr.: Dispositionsfase: Bygning: Projektfase: Firma: Initialer: Udførelsesfase: Rev.: Dato: 1-års eftersyn: Indhold Forord... 4 2 Ubebyggede

Læs mere

LYDISOLATION I NYT BOLIGBYGGERI I GRØNLAND

LYDISOLATION I NYT BOLIGBYGGERI I GRØNLAND S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLATION I NYT BOLIGBYGGERI I GRØNLAND MÅLING OG VURDERING SBI 2013:34 Lydisolation i nyt boligbyggeri i Grønland Måling og vurdering

Læs mere

BOLIGNÆRE BYRUM FOR ALLE

BOLIGNÆRE BYRUM FOR ALLE BYFORNYELSE BOLIGNÆRE BYRUM FOR ALLE Universelt design af lommeparker og kvarterspladser, gård- og haveanlæg samt legepladser Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Kolofon Udgivet november 2011 Udgivet

Læs mere

Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser

Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser SBi 2011:22 Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser Evaluering af ti renoveringer med fokus på arkitektur, kulturarv, bæredygtighed og tilgængelighed Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser

Læs mere

Vandinstallationer installationsdele og anlæg. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer installationsdele og anlæg. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer installationsdele og anlæg Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 236 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer installationsdele

Læs mere

2.6.2. stk. I vejledningsteksten anbefales tilføjet henvisning til Vejdirektoratets vejregel: Færdselsarealer for alle.

2.6.2. stk. I vejledningsteksten anbefales tilføjet henvisning til Vejdirektoratets vejregel: Færdselsarealer for alle. 28. juni 2007 Til: Erhvervs- og Byggestyrelsen Att. Camilla Springborg Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø cas@ebst.dk Hans Knudsens Plads 1A 2100 København Ø tlf. 39 29 35 55 fax 39 29

Læs mere

Tilgængelighed. Laurits Kristian Kristensen

Tilgængelighed. Laurits Kristian Kristensen Tilgængelighed Afgangsspeciale: Tilgængelighed Bygningskonstruktør uddannelse på Via university college Forfatter: Christian Møller Rosensten Vejleder: Laurits Kristian Kristensen Afleveringsdato: 28.11.2011

Læs mere

BEDRE REGISTRERING AF TILGÆNGELIGHED I, OG OMKRING BYGNINGER - en analyse af mulighederne

BEDRE REGISTRERING AF TILGÆNGELIGHED I, OG OMKRING BYGNINGER - en analyse af mulighederne BEDRE REGISTRERING AF TILGÆNGELIGHED I, OG OMKRING BYGNINGER - en analyse af mulighederne Kolofon UDARBEJDET AF MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER April 2015 FØLGEGRUPPE» Danske Handicaporganisationer»

Læs mere

Anvendelsesområde De administrative bestemmelser omfatter alt byggeri, der i dag er omfattet af henholdsvis BR 95 og BR-S 98.

Anvendelsesområde De administrative bestemmelser omfatter alt byggeri, der i dag er omfattet af henholdsvis BR 95 og BR-S 98. december 2006 Sag 6620-35 /mst/ovn/ejj/lj Gennemgang af de væsentligste ændringer i Bygningsreglement 2007 (BR 07) i forhold til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S

Læs mere

Minielevatorer. Vejledning om rammebetingelser

Minielevatorer. Vejledning om rammebetingelser Minielevatorer Vejledning om rammebetingelser Udarbejdet for Grundejernes Investeringsfond af: sbs, arkitekt MAA Graves Simonsen Rönby studio ApS, arkitekt MAA Leif Rønby Pedersen NIRAS, ingeniør Poul

Læs mere