Godkendt. Fuglebjerg: Køb af truck - ansøgning om brug af midler. Ansøgning sendes til stiftet med anbefaling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt. Fuglebjerg: Køb af truck - ansøgning om brug af midler. Ansøgning sendes til stiftet med anbefaling."

Transkript

1 Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 29. oktober. Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Tillægsdagsorden er indarbejdet i dagsorden og referat. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. 2 Orgelprojekt, Sct. Peders Kirke Sag: Næstved Skt. Peders Kirke - orgler m.v.kalkning (332) - Sankt Peders Sogn Der er mulighed for at logge sig ind og se hele sagen på Adgangskoder er udleveret på mødet d Orgelprojekt, Sct. Peders Kirke Det endelige orgelprojekt fra arkitekt Peter Bering. Indeholder tilbud fra Eule på ialt 29 sider, der vedlægges kun fra side Tilbud, i fuld længde, kan ses på provstikontoret, evt. ved fremmøde ½ time før mødets start. Fw: Næstved Sct. Peders kirke - orgelsagen Fw: 2. del af Næstved Sct. eders orgelsag Fw: 3. del af Næstved Sct. Peders orgelsag Fw: 4. del af Næstved Sct. Peders orgelsag 3 Kirketårnet, Herlufsholm Sag: Herlufsholm: tag på kirketårnet (192) - Herlufsholm Sogn Oversigt over de forventede anlægsudgifter til udskiftning af taget på kirkens tårn. Man anmoder om, at provstiet overvejer at forhøje det bevilgede beløb på kr til de faktiske, samlede udgifter til arbejdet. Ialt kr Projektet har tidligere været skønnet til en værdi af 3.8 mio. for orglet og ca. 2 mio. for pulpitur. I alt ca. 6 mio. kr. Nu er projektet klart og det beløber sig til kr ,30. Der var enighed i provstiudvalget om at orgelprojektet var et godt projekt, men at der ikke er opsparet nok midler på nuværende tidspunkt. Sct. Peders menighedsråd startede sagen op som en kalkning af kirken og renovering af orglet. Det viste sig at det ikke var rentabelt at renovere orglet, men billigere at købe nyt. Der er p.t. opsparet kr. 6.5 mio., hvilket højest kan dække udgifter til kalkningen af kirken, og man mener at kalkningen synsmæssigt er nødvendigt. Provstiudvalget ser sig desværre ikke i stand til at kunne opspare yderligere 7 mio. kr. til orglet indenfor de næste 2-3 år, når man samtidig har andre store renoveringsprojekter. Projektet sendes med anbefaling til godkendelse i Stiftet, dog uden finansiering. Connie Beier vil orientere menighedsrådet om at man ikke kan underskrive kontrakten med Eule på nuværende tidspunkt, men som tidligere anbefalet, må forhandle med Eule om en pris ved udsættelse af projektet i et par år. I øvrigt gør man opmærksom på, at man ikke kan underskrive en kontrakt før projektet er godkendt i Stiftet. PU bevilger ekstra kr til nyt tag på Herlufsholm Kirke. Kirketårnet, Herlufsholm Referat, Side: 1

2 4 Sag: Fuglebjerg: Køb af truck - ansøgning om brug af midler (490) - Fuglebjerg Sogn Fuglebjergs AF-eltruck fra 1999 er brudt sammen. Da den bruges næsten dagligt af gravere, har man tilladt sig omgående at investere i ny Farmer Truck, og søger hermed om tilladelse til brug af egne midler til købet. Fuglebjerg: Køb af truck - ansøgning om brug af midler Godkendt. 5 Skelby-Gunderslev: Ansøgning om antal læge medlemmer i MR Sag: Skelby: Konstituering menighedsråd (271) - Skelby Sogn Ansøgning sendes til stiftet med anbefaling. Skelby-Gunderslev: Ansøgning om antal læge medlemmer i MR 6 Renovering af prædikestolen i Bavelse Kirke Sag: Bavelse Kirke - prædikestol (28) - Bavelse Sogn Ansøgning om brug af midler til renovering af prædikestolen. Projektet forventes opstartet til foråret. PU godkendte at menighedsrådet bruger egne midler kr til renoveringen Renovering af prædikestolen i Bavelse Kirke 7 Svar til Herlufsholm Kirkegård om dobbelt fredningstid Sag: Fredningstid (477) - Herlufsholm Sogn Herlufsholm Kirkegård har svaret om hvorfor man ønksker dobbelt fredningstid og om der er planer for området på kirkegården. Godkendt. Svar til Herlufsholm Kirkegård om dobbelt fredningstid Vedr. dobbet fredningstid på et gravsted 8 Svar til Herlufsholm Kirkegård om kirkegårdstakster og nye overenskomster Sag: Herlufsholm Kirkegård om kirkegårdstakster og nye overenskomster (488) - Herlufsholm Sogn Taget til efterretning. PU afventer menighedsrådets kommentarer. Svar til Herlufsholm Kirkegård om kirkegårdstakster og nye overenskomster Referat, Side: 2

3 9 Hårslev-Ting Jellinge- Krummerup: Opnormering af graverstilling Sag: Graver (547) - Hårslev Sogn Godkendt. Hårslev-Ting Jellinge- Krummerup: Opnormering af graverstilling 10 Fuglebjerg - præstebolig Overføring af en del af de henlagte midler til provstiet. Forslag forelægges på mødet. 11 Salg af Næsby Præstegård Sag: Salg af Næsby Præstegård (555) - Næsby Sogn Salg af Næsby Præstegård Foreslået brev godkendt til afsendelse, dog med opfølgning af telefonopkald fra provst Connie B. Beier. Leif von Gersdorff orienterede om det forventede salg. MR mener at kr. 1,5 mio. er en realistisk pris, idet en del af præstegården bør nedrives. Ejendommen sælges som en landbrugsejendom. I øvrigt blev orienteret om at Næstved Museum er yderst interesseret i udgravninger. 12 Glumsø-Bavelse-Næsby: Regulativ organist Sag: Organist (447) - Glumsø Sogn Vagn Birk Jensen underskrev regulativ for organisten i Glumsø-Bavelse-Næsby pastorat. Glumsø-Bavelse-Næsby: Regulativ organist 13 Godkendelse af projekt for graverfaciliteter i Næsby Sag: Næsby Kirkegård - graverfaciliteter (57) - Næsby Sogn Godkendelse af projekt for graverfaciliteter i Næsby Menighedsrådet har ved salg af landbrugsjord samlet kr. 3.5 mio. til projektet. MRforventer et salg af Næsby Præstegård vil indbringe omkring kr. 1,5 mio. Der vil herefter være rigelige midler til hele projektet der er på kr. 3,9 mio. Projektet sendes til stiftet med anbefaling. 14 Sct. Mortens: Taget på præsteboligen Ostenfeldtsvej 16 Connie Beier orienterede om planerne for taget på præsteboligen Ostenfeldsvej 16. Af hensyn til præsten blev besluttet at udsætte nyt tag til foråret. Efterfølgende har præsten indvilget i at arbejdet påbegyndes allerede her i efteråret. Referat, Side: 3

4 15 Sag: Herlufmagle, bilag vedr. arbejdsskade gravermedhjælper Martin Hansen-Malone (487) - Herlufmagle Sogn Provstiudvalgets holdning til advokatbistand ifm. arbejdsskade. Herlufmagle, bilag vedr. arbejdsskade gravermedhjælper Martin Hansen-Malone Vagn Birk Jensen orienterede om udviklingen i sagen. Arbejdsskadeforsikringen dækker, men der vil formentlig blive tale om betaling af selvrisiko. PU anbefaler at menighedsrådet gør deres for at sagen lukkes snarest. Vagn kontakter menighedsrådet og orientere dem om PU holdning til sagen. I øvrigt anbefaler man at menighedsrådets kontaktperson sørger for at medarbejdere instrueres i sikkerhedsregler og at man sikrer sig, evt. ved APV, at sikkerhedsmateriale er tilstede på arbejdspladserne. 16 Herlufmagle: projekt for medarbejderfaciliteter Sag: Herlufmagle: projekt for medarbejderfaciliteter (553) - Herlufmagle Sogn Herlufmagle: projekt for medarbejderfaciliteter Da projektet først er indleveret dagen før mødet og PU medlemmerne ikke har haft mulighed for at sætte sig ind i projektet, udskydes punktet til næste møde d. 24. november. Dog blev det bemærket, at der mangler et tørrerum eller tørreskab. Samt spørgsmålet blev stillet, om der er behov for en ny kirkegård? 17 Syn i Hammer Præstegård Sag: Hammer - Vester Egesborg - fodremmen i Hammer Præstegård samt anvendelse af arv til køb af kirkegårdsbænke (425) - Hammer Sogn PU anbefaler at MR tager kontakt til en arkitekt for udarbejdelse af rapport samt prisoverslag. Syn i Hammer Præstegård 18 Forhåndstilsagn om salg af jord til Næstved Kommune Sag: Salg af jord til Næstved Kommune (545) - Rønnebæk Sogn Forhåndstilsagn om salg af jord til Næstved Kommune Vedr. ny omfartsvej 19 Lønberegning vederlag til menighedsråd nr 3 B oktober.xls Sag: Lønberegnings skema 3A 1. oktober - honorarer til kasserer, formænd osv. (546) Lønberegning vederlag til menighedsråd nr 3 B oktober.xls Leif Hansen orienterede om sagen, der drejer sig om at man har landbrugsjord der gennemskæres af den planlagte nye omfartsvej. Menighedsrådet ønsker at sælge jorden, og bruge pengene på at istandsætte præsteboligen der er fra 70 erne. Præsteboligen mangler isolering og nye vinduer. PU gav forhåndstilsagn om at MR kan indlede forhandlinger med Næstved Kommune. PU drøftede forholdet mellem valgte kasserere og regnskabsførere. Jørn Dysted henviste til forretningsorden. Der fremkom forslag om gennemgang af forretningsorden på et kommende konvent. Forslag til brev om vederlag til kasserer, regnskabsførere, formænd, kontaktpersoner m.m. blev godkendt og skal udsendes til alle MR samt regnskabsførere. Referat, Side: 4

5 20 Sag: Kvislemark m.m.: honorar til formand, kirkeværge m.fl. (484) - Kvislemark Sogn Ønsker svar om honorarer vedr. sammenlægning af kirkekasser. Vedlagte brev til menighedsråd til godkendelse. Kvislemark m.m.: honorar til formand, kirkeværge m.fl. Der erindres om lovet svar om honorarer. Ovennævnte brev sendes og vil besvare brevet. 21 VS: Tilbud vedr. Udendørs- belysning ved Tyvelse Præstegård. Sag: Tyvelse: Tilbud vedr. Udendørsbelysning ved Tyvelse Præstegård. (557) - Tyvelse Sogn Godkendt. VS: Tilbud vedr. Udendørs- belysning ved Tyvelse Præstegård. 22 Nye overenskomster Drøftelse og evt. godkendelse af brev til menighedsråd udleveret på sidste møde d Godkendelse af kirke- og præstegårdskassernes årsregnskaber efter revisionsprotokollat d Der er vedlagt kopier af bemærkninger fra revisor. Regnskaberne kan evt. ses igennem på provstikontoret. 24 Revisionsprotokollat PUK 2008 Sag: Årsregnskab 2008 PUK (548) PU besluttede at vente med udsendelse af brev til efter den planlagte temadag d. 31. okt., hvor overenskomster er på programmet. Der vil måske komme forslag der kan tilføjes brevet. I øvrigt drøftedes hvordan sagen bedst kan gribes an. F.eks. bør man starte med at få udarbejdet arbejdsbeskrivelser for alle medarbejdere. Samt forsøge at få samarbejdsaftaler i stand med nabo sogne. Der blev orienteret om at arbejdsskabeloner vil være tilgængelige på IT skrivebordet i starten af november. Revisionsprotokoller var gennemlæst af alle PU medlemmer. Man bemærkede det uheldige i udbetaling af engangsvederlag i Sct. Peders Sogn samt rejseudgifterne hos Næstved Kirkegårde. Årsregnskabet blev underskrevet af samtlige PU medlemmer. Revisionsprotokollat PUK 2008 Årsregnskab 2008 med revisionspåtegning Referat, Side: 5

6 25 Sag: Synsudskrifter (525) Godkendelse af synsudskrifter. Synsudskrifterne vil blive gennemset af Provsterne inden mødet. Og de vil være til gennemsyn på provstikontoret, evt. ½ time inden mødets start. Synsudskrift, Fensmark præstegård og forpagtergård Det blev besluttet, at Anita udarbejder regneark med betydelige arbejder f.eks. nyt tag på en kirke, således at man har mulighed for at langtidsplanlægge og prioritere udgifter i provstiet. Synsudskrift, Fensmark kirke og kirkegård Synsudskrift, Glumsø præstegård Synsudskrift, Bavelse Kirke og kirkegård Synsudskrift, Førslev Kirke og Kirkegård Synsudskrift, Marvede præstegård og forpagter Synsudskrift, Næsby kirke og kirkegård Synsudskrift, Everdrup Præstegård og forpagtergård Synsudskrift, Vallensved Kirke og kirkegård Synsudskrift, Rislev kirke og kirkegård Synsudskrift, Marvede Kirke og kirkegård Synsudskrift, Herlufsholm Kirke og kirkegård Synsudskrift, Næstelsø Synsudskrift, Everdrup, Sankt Peders Kapel Synsudskrift, Tystrup Kirke og kirkegård Synsudskrift, Rønnebæk, præstebolig Referat, Side: 6

7 Synsudskrift, Næstelsø - forpagterbolig Synsudskrift, Herlufmagle præstegård Synsudskrift, Fyrendal Kirke og Kirkegård Synsudskrift, Mogenstrup Synsudskrift, Herlufmagle kirke og kirkegård Synsudskrift, Hyllinge Kirke og kirkegård Synsudskrift, Gunderslev kirke og kirkegård Synsudskrift, Everdrup Kirke og kirkegård Synsudskrift, Skelby-Gunderslev, præstebolig og forpagtergård Synsudskrift, Glumsø kirke og kirkegård Synsudskrift,Rønnebæk Kirke og kirkegård Synsudskrift, Skelby kirke og kirkegård Synsudskrift Vallensved - forpagtergård og sognegård Synsudskrift, Næstelsø - præsteboligen Provstesyn, Skt. Jørgens præstebolig jan. Provstesyn, Skt. Jørgens præstebolig Provstesyn, Vejlø præstegård Provstesyn, Toksværd præstegård Provstesyn, Fuglebjerg præstebolig Referat, Side: 7

8 Provstesyn, Karrebæk præstegård Provstesyn, Krummerup forpagtergård Provstesyn, Vejlø kirke og kirkegård Provstesyn, Tyvelse præstegård Provstesyn, Krummerup kirke og kirkegård Provstesyn, Ting Jellinge kirke og kirkegård Provstesyn, Holme Olstrup kirke og kirkegård Provstesyn, Sandby kirke og kirkegård Provstesyn, Kvislemark præstebolig Provstesyn, Hårslev præstegård Provstesyn, Vrangstrup kirke og kirkegård Provstesyn, Toksværd kirke og kirkegård Provstesyn, Hårslev kirke og kirkegård Provstesyn, Tyvelse kirke og kirkegård Provstesyn, Karrebæk kirke og kirkegård Referat, Side: 8

9 26 Orienteringsbrev, tilfredshedsundersøgelse Sag: Orienteringsbrev, tilfredshedsundersøgelse (454) PU besluttede at Connie Beier og Vagn Birk Jensen udfylder skemaet, idet provstiudvalget ikke har egentlig kontakt til stiftet i provstiudvalgs sager. Orienteringsbrev, tilfredshedsundersøgelse Evaluering af brugertilfredshed med stiftsadministrationerne 27 Vejlø: Automatisk ringning Sag: Vejlø: Automatisk ringning (559) - Vester Egesborg Sogn Vejlø: Automatisk ringning Det vil formentlig koste omkring k at etablere automatisk ringning. MR undersøger økonomien lidt mere og ansøger derefter om evt. bevilling. Arbejdsgangen for projektet vil være, at når provstiet har godkendt sendes det til stiftet og derefter til klokkekonsulent. Referat, Side: 9

10 Orientering 28 Herlufsholm - delvis sygemelding Sag: Herlufsholm: Miljøproblemer i Herlufsholm Kirke (fugt) (389) - Herlufsholm Sogn Herlufsholm - delvis sygemelding 29 Hårslev: Tjenestebolig til rådighed Sag: Tjenestebolig (482) - Hårslev Sogn Hårslev: Tjenestebolig til rådighed 30 Hyllinge: Ansættelse af graver Sag: Hyllinge: Graver (556) - Hyllinge Sogn Hyllinge: Ansættelse af graver 31 Næstved Skt. Mortens Kirke Sag: Skt. Mortens Kirke: Døbefont - udtagning af prøve (441) - Sankt Mortens Sogn Næstved Skt. Mortens Kirke 32 Vester Egesborg Kirke - delvis afgørelse og bemærkninger Sag: Vester-Egesborg: Modtaget arverklæring (193) - Vester Egesborg Sogn Vester Egesborg Kirke - delvis afgørelse og bemærkninger 33 Snesere - arealoverførsel Sag: Snesere - Arealoverførsel (558) - Snesere Sogn Snesere - arealoverførsel Referat, Side: 10

11 Orientering 34 Resultat af valg til stiftsråd - menighedsrepræsentant Sag: Bekendtgørelse om stiftsråd (434) Resultat af valg til stiftsråd - menighedsrepræsentant Man påregner 4 årlige møder i stiftsrådet. Man foreslår at man udveksler dagsorden med MR repræsentant Niels Henning Hansen, og derefter vurderer, om det er nødvendigt at Niels Henning deltager i PU møder. Referat konst. møde i Stiftråd 35 Invitation til temadag om krematoriesituationen i DK Sag: Næstved Kirkegårde: Krematoriesamarbejde (440) Invitation til temadag om krematoriesituationen i DK Orientering til PU, om invitation til Provst Connie B. Beier og Vagn Birk Jensen. 36 PUK regnskab pr Udleveres til orientering. 37 Sag: Folkekirkens konsulenter (493) Ny vejledning, cirkulære og bekendtgørelse om folkekirkens konsulenter. Kan f.eks. ses på under punktet Folkekirkens konsulenter. Folkekirkens konsulenter 38 Temadag d i Skt. Jørgens Kirke Orientering om planerne for dagen. Referat, Side: 11

12 Orientering 39 Engangsvederlag til kordegn Birgitte Johansen Sag: Engangsvederlag til kordegne (550) Engangsvederlag til kordegn Birgitte Johansen Engangsvederlag til kordegn Peter Steen Fugl Engangsvederlag til kordegn Laurie Lizzi Honoré Engangsvederlag til kordegn Jette Daugaard Larsen 40 Sag: Takstblade pr. 1. oktober (489) Gravstedstakster Næstved Provsti. Bilag på 78 sider kan ses på ved at provstiudvalgsmedlemmerne logger sig på. Takstblade pr. 1. oktober Gravstedstakster - Næstved Provsti Referat, Side: 12

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Fra Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var ingen afbud til mødet. 2 Nybyggeri Vedsted præstegård

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Tilstede var: Johan Fruergaard, Thorkild Nielsen, Jens Simonsen, Axel Pedersen, Niels Jørn

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. januar 2008. Kl. kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. januar 2008. Kl. kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. januar 2008. Kl. kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Der var afbud fra Gunvor S. Hansen. Øvrige var mødt. 2 Godkendelse

Læs mere

Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 31. august 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Hjørring Fælles Provstiudvalg

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. maj 2013. Kl. 16.00! BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Afbud fra: Tove Bundgaard Bjarne Østergaard Rasmussen Morten Vive og Lise Østergaard forlod

Læs mere

Fælles: Punkter indkommet efter udsendelse af dagsorden: Underskrevet. 0 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Punkter indkommet efter udsendelse af dagsorden: Underskrevet. 0 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 23. oktober 2014 kl. 13.00 Mødested: Uggerby Gl. Skole, herefter Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Afbud fra: Mogens

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Punkt 19. kl. 15. behandlet - lukket punkt Punkt 11. kl. 17; Keld Køcher deltog Punkt 5. kl. 17.20; Tove

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden inkl. evt. tilkomne

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 16.30 Mødested: i lokale hos HMN Naturgas

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 16.30 Mødested: i lokale hos HMN Naturgas Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 16.30 Mødested: i lokale hos HMN Naturgas Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen (SAP) Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen (AJ)

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere