Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier. Budget i alt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier. Budget i alt"

Transkript

1 Fordeling af kr. i Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre 2015 Kritrierne: 1. at moderniseringen skaber nye aktiviteter som vil gavne mange borgere enten lokalt eller via et stort potentielt opland 2. at kommunens investering i modernisering og udvikling af fritidsfaciliteten giver mulighed for nye aktivitetstilbud, der øger aktivitetsniveauet i faciliteten 3. om investeringen på sigt kan nedbringe behovet for kommunale drifts- og anlægstilskud 4. graden af medfinansiering og/eller ekstern finansiering 5. om der er etableret samarbejder med andre lokale faciliteter og/eller foreninger i og omkring faciliteten. 6. at nye faciliteter i videst muligt omfang integreres i eksisterende faciliteter 7. hvorvidt projektet er innovativt og nytænkende Nedenstående tekst vil blive sat ind i brevet til hver enkelt ansøger for at give dem en ide om, hvilke kriterier der er lagt særdeles vægt på i prioritering af de enkelte ansøgninger. Derefter vil det konkrete svar til hver ansøgning sættes ind. Overordnet for alle tilsagn og afslag: Kultur- og Fritidsudvalget har lavet en overordnet prioritering af de indkomne ansøgninger til puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre På grund af begrænsede midler i puljen har det ikke været muligt at støtte alle relevante ansøgninger. Der er prioriteret fokus på projekter, der hver især løfter både aktiviteten, faciliteten og lokalområdet generelt. Ansøger Hvad ønskes lavet? Vurdering og kommentarer HALLER Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier Budget i alt Ansøgt beløb Forslag til bevilling Fagchefen indstiller (Indstillingen kopieres ind i brevet til ansøgeren efterfølgende) Rolfhallen Multibane ved hallen og tæt på skolen Multibaner er populære og evalueringer viser gode erfaringer som et samlingssted og at de er med til at udvikle teknisk gode fodboldspillere. Ligger her tæt på både skole og hal. Ingen mulighed for medfinansiering fra hal, skole og forening. DBU lægger kr. som er trukket fra det ansøgte beløb. Hvis ikke det hele beløb gives, vil de tage kontakt til lokale virk. og fonde. Carl Nielsen får ligeledes kr. til deres multibane. 1. ja. 2. ja. 3. mere liv kan give mere indtjening 4. ja DBU, ingen egenfinansieri ng 5. ja 6. ja 7. nej Der ydes et tilskud på kr. til en multibane til Rolfhallen. På grund af begrænsede midler i puljen er det ikke muligt at imødekomme hele det ansøgte beløb. Der er lagt vægt på at projektet gavner mange forskellige parter og kan være med til at give liv til faciliteten og området hele dagen.

2 Ansøger Hvad ønskes lavet? Vurdering og kommentarer Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier Budget i alt Ansøgt beløb Forslag til bevilling Fagchefen indstiller (Indstillingen kopieres ind i brevet til ansøgeren efterfølgende) Midtfyns Fritids center Udendørs Sportstrappe til mødested og intervaltræningssted samt leg/parkour. Placering i enden af hal 2 ned mod søen. Projektet vil udvide MFCs aktive område ude og vil kunne inddrages i centrets genoptræning og cross fit samt foreningernes opvarmning. Placeringen er god i forhold til aktivitet ned mod søen og byen. Pt. er der dog gang i både parkour og skatermiljø andre steder omk. MFC, hvilket ønskes udvidet. Det anbefales at MFC og kommunen i samarbejde får lavet en plan for ude områdets mulige udvidelse og aktiviteter. Egen finansiering på kr. samt fonde på kr. 1. ja 2. øger aktivitetetsniv eauet omk. faciliteten 3. nej 4. ja 5. Foreningerne synes proj. lyder spændende 6. ja 7. måske Der ydes ikke tilskud til en sportstrappe til Midtfyns Fritidscenter. På grund af begrænsede midler i puljen er det ikke muligt at imødekomme ansøgningen. Kultur og Fritidsudvalget anbefaler en sammenhængende plan for ude området omk. MFC og mulige aktiviteter i samarbejde med allerede eksisterende aktiviteter, foreninger, borgere og kommune. Brobyværk hallen Det gamle motionsrum ønskes lavet til spinninglokale via ny loftsbelysning - LED, nyt gulv, maling Projektet er en del af alt det nye der sker i forbindelse med BROværket som indeholder nyt motionscenter. Spinning har foregået i skolens nu nedlagte gymnastiksal og senest i Nr. Broby klubhus og ønskes tilbage i hallen. Der søges om hele beløbet, der lægges frivilligt arbejde i rydningen af lokalet, som er ud over det ansøgte beløb. FMK har allerede bidraget med over 4 mill. til det samlede projekt. 1. nyt rum til gammel aktivitet 2. ja 3. måske: mere liv - flere indtægter 4. ja: frivilligt arb. 5.ja 6. ja 7. nej Der ydes ikke tilskud til renovering/modernisering af det gamle motionsrum til Brobyværkhallen. På grund af begrænsede midler i puljen er det ikke muligt at imødekomme ansøgningen. Endvidere har Faaborg Midtfyn kommune allerede ydet tilskud på over 4 mill. kr. til det samlede projekt. Ansøger er pr. mail d. 16. marts gjort opmærksom på at sende den del af ansøgningen der omhandler LED til halmodellens pulje til energibesparende foranstaltninger med frist 1. april.

3 Ansøger Hvad ønskes lavet? Vurdering og kommentarer Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier Budget i alt Ansøgt beløb Forslag til bevilling Fagchefen indstiller (Indstillingen kopieres ind i brevet til ansøgeren efterfølgende) Espehallen Flisegang mellem boldbane og omklædningsrum, udendørs vandhane. Forbedring af omklædningsrum Efter adskillelige opfordringer og anbefalinger flytter fodbold fra Krarup til de nye baner ved hallen til sommer, hvor udendørs arealet og omklædningsrummene skal huse flere medlemmer, anden brug og mere aktivitet end hidtil. En opgradering vil være naturlig. Men med den overordnet prioritering af puljen er det ikke muligt. Der kan måske findes en mulighed i renoveringspuljen, som har Espehallens omklædningsrum på listen, men først om nogle år. Anbefaling at Espehallen og fritidsafdelingen går i dialog om andre muligheder for støtte. Egen arbejdskraft for ca kr. er indeholdt i de kr. 1. ja mange "nye" spillere 2. nej, det er allerede øget via andre tiltag 3. nej 4. ja 5. ja 6. ja 7. nej Der ydes ikke tilskud til flisegang, udendørs vandhane og forbedring af omklædningsrum til Espehallen. På grund af begrænsede midler i puljen er det ikke muligt at imødekomme ansøgningen. Det anbefales at Espehallen går i dialog med kommunen om andre muligheder i forhold til en langsigtet renovering af bad og omklædning. Carl Nielsen Hallen Aktivitets- og klubrum i kælderen. Udvidelse af lysskakt, opgradering generelt. Projektet er en del af en større udviklingsplan. Denne del C omfatter ibrugtagning af ikke udnyttede rum. Ønsket er et sted hvor de unge kan være mellem skole og fritidsaktivitet, således overgangen ml. dette gøres lettere og flere forhåbentlig komme i gang med en fritidsaktivitet. Aftaler om samarbejder med skole og ungdomsskole om brugen af rummet. Potentiale: flere brugere af aktiviteterne i hallen og cafeteriet kr. af det ansøgte beløb er budgetteret til gulve, lofter, sammenlægning af rum etc, ventilation og nye vinduer/dørhuller. I de kr. indgår: i egenfinansiering, kr. i støtte fra IF samt eget arbejde for kr. 1. ja 2. indirekte 3. måske 4. ja 5. ja 6. ja 7. nej Der ydes et tilskud på kr. til aktivitets- og klubrum i kælderen til Carl Nielsen Hallen. På grund af begrænsede midler i puljen har det ikke været muligt at imødekomme hele det ansøgte beløb. Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer en modernisering af faciliteten i Nr. Lyndelse og dermed et løft af området generelt og håber på at tildelingen af midler til dette projekt kan danne synergi med midlerne til moderniseringen omkring cafeteriet og mødelokalet, som blev tildelt fra puljen i De tildelte midler er til anlægsdelen af projektet med aktivitets- og klubrum, eksempelvis gulve, lofter, sammenlægning af rum etc, ventilation og nye vinduer/dørhuller og ikke til løse rekvisitter.

4 Ansøger Hvad ønskes lavet? Vurdering og kommentarer Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier Budget i alt Ansøgt beløb Forslag til bevilling Fagchefen indstiller (Indstillingen kopieres ind i brevet til ansøgeren efterfølgende) Carl Nielsen Hallen Multibane og løbebane ved hal og p-plads. Samt trappeanlæg på skrænt til tilskuerpladser og træning. Projektet er en del af en større udviklingsplan. Denne del 3 omfatter en plan om en generel opgradering af udenomsarealerne, der vil skabe liv og aktivitet til gavn for både hal, foreninger og skole. Men også som hænge ud sted for byens unge, hvorfra de kan integreres i de organiserede aktiviteter. LOA bidrager med kr. til multibanen og andre fonde søges. Multibaneproj. anslår ca kr. Løbebane og området generelt ca. samme beløb. Der er egen finansiering på kr., støtte fra IF på kr. samt eget arbejde for kr. i de kr. 1. ja 2. ja 3. nej 4. ja 5. ja 6. ja 7. ja Der ydes et tilskud på kr. til Carl Nielsen Hallen kr. til multibane projektet og kr. til løbebane og udenomsarealer. Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer en modernisering af faciliteten i Nr. Lyndelse og dermed et løft af området generelt. Samtidig er der allerede tilgået dette projekt midler fra andre fonde og dermed har projektet mulighed for hurtig realisering.

5 Ansøger Hvad ønskes lavet? Vurdering og kommentarer Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier Budget i alt Ansøgt beløb Forslag til bevilling Fagchefen indstiller (Indstillingen kopieres ind i brevet til ansøgeren efterfølgende) Korinth Hallen SPEJDER Grøndalsgruppen Omdannelse af hal til Aktivitetscenter med 3 delelementer: 1 motionsum 2. køkken der understøtter samlingsteds tanken 3. multifunktionelt halgulv (mulighed for opdeling), depotrum på siden af hallen - let adgang til rekvisitter. Bålhytte på spejderforeningens naturområde lige nord for Rolfsted En stor gruppe af Korinth aktører ønsker at omdanne hal til et aktivitetscenter, der skal være centrum for fysiske og sociale aktiviteter i samarb. med kulturhuset. Mulighed for realisering og støtte i etaper. Til det samlede projekt søger de kr. fra FMK, egen finansiering på kr., eget arbejde for kr. Første etape er fitnesscentret til 1 mill., hvortil der søges kr. Målet er at blive så selvfinansierende så muligt. De ønsker ikke at opgive 20x40 banen, da de har gode indtægter fra Faaborg ØH og fodbold. Fritidsafd. er i tæt dialog med dem. Korinth er det område i kommunen, der har længst til alt/nærmeste hal, hvis den lokale lukker. Hal og kulturhus er næsten det sidste der er tilbage. Dette er en lille investering i forhold til muligheden for, at Korintherne får et fremtidssikret samlingssted, som de forhåbentlig selv kan løfte. En bålhytte er i sig selv ikke nyhedsskabende men for de lokale spejdere samt institutioner og lokalbefolkningen generelt, vil en lokal bålhytte skabe muligheder for et forbedret samlingssted i naturen. Der søges ligeledes om fondsstøtte. Har søgt fra Lotto fonden som i givet fald skal trækkes fra de søgte kr. Ingen egenfinasiering. Generelt anbefales opgradering af sådanne muligheder for at trække folk ud i naturen. Gruppen har 97 medlemmer. 14 over 25 år. Pga. begrænsede midler er det ikke muligt at støtte ansøgningen. 1. Vurdering af Korinth som område 2. ja 3. ja 4. ja 5. ja 6. ja 7. nej fra skole 2 km fra bh og friskole 2. ja 3. nej 4. lidt 5. nej 6. ja 7. nej Der ydes et tilskud på kr. til et fitnesscenter til Korinth Hallens projekt med at omdanne hal til et aktivitetscenter. Beløbet frigives ikke før udmøntningen af besparelserne for hallerne er vedtaget i efteråret og Korinth Hallen kan fremvise at besparelserne ikke har betydning for om projektet kan gennemføres. Der vil være mulighed for at søge til de andre faser i de kommende års "pulje til modernisering af lokale aktivitetscentre", såfremt den stadig findes. Tilskuddet er til den anlægsmæssige del, da der ikke ydes støtte til løse rekvisitter. Det er vigtigt med tæt dialog med fritidsafdelingen undervejs i projektets faser. Der ydes ikke et tilskud til en bålhytte til Grøndalsgruppen. Pga. begrænsede midler i puljen er det ikke muligt at imødekomme ansøgningen.

6 Ansøger Hvad ønskes lavet? Vurdering og kommentarer FORENING ER Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier Budget i alt Ansøgt beløb Forslag til bevilling Fagchefen indstiller (Indstillingen kopieres ind i brevet til ansøgeren efterfølgende) Midtfyns Petanqueklub Rækværk rundt om banen bag MFC, til at sidde på og holde kuglerne på banen. Klubben er ved at anlægge nye baner. Søger andre steder til de resterende dele af projektet. De kr. til projektet kommer fra salget af de gamle baner. Dette var aftalen med kommunen for at opgive de gamle baner. Vi har derfor allerede støttet med en stor del af de kr. 1. ja 2. nej 3. nej 4. lidt 5. ja 6. ja 7. nej Der ydes ikke et tilskud til Midtfyns Petanqueklub, da klubben ifølge aftale med Faaborg Midtfyn kommune har modtaget kr. i forbindelse med salget af de gamle baner til brug i anlæggelsen af de nye baner. Risøhøj Håndbold Risøhøj i samarbejde med Midtfyns Håndbold og Ringe Badmintonklub ønsker at modernisere deres gamle og slidte klublokale i MFC med gulv, maling, møbler og skabe. Projektet er i sig selv ikke aktivitetsskabende. Et moderniseret og indbydende lokale med forbedret skabsplads vil dog gøre at lokalet vil blive brugt mere til både møder og opbevaring. Større mulighed for sociale aktiviteter. Størstedelen af ansøgningen er til skabe, borde og stole og under kr. til maling etc. Frivilligt arbejde som egenfinansiering oveni det ansøgte beløb. Det er et stort plus at foreningerne samarbejder om lokalet. 1. nej 2. nej 3. nej 4. frivilligt arb. 5. ja 6. ja 7. nej Der ydes ikke et tilskud til Risøhøj Håndbold til modernisering af klublokalet, da ansøgningen ikke matcher puljens kriterier om at fremme aktivitet i fysisk form men alene mødeaktivitet og sociale arrangementer. Samtidig er størstedelen af ansøgningen til inventar, som skabe, borde og stole. Puljen giver kun til anlæg. Behovet er dog reelt og det anbefales at snakke med MFC om et samarbejde om en modernisering. Med de mange parter der vil få gavn af moderniseringen, vil det være et lille beløb hver forening selv vil skulle lægge for en forbedring der vil betyde meget for alle.

7 Ansøger Hvad ønskes lavet? Vurdering og kommentarer Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier Budget i alt Ansøgt beløb Forslag til bevilling Fagchefen indstiller (Indstillingen kopieres ind i brevet til ansøgeren efterfølgende) Ringe Tennisklub Fliser og rampe til kørestolstennis Projektet henvender sig til en meget specifik målgruppe, som har potentiale også ud over kommunen grænsen. Der er endnu ikke etableret samarbejder, men på sigt vil Dansk Handicap Idræts Forbund og andre tennisklubber være mulige samarbejdspartnere. DHIF ser det som et drive at Ringe Tennis har en lokal kørestolsbruger og formand der kan og vil være drivkraften bag etableringen af dette nye tilbud. Klubben har henlæggelser som gør at de selv vil kunne lægge midler i projektet, som der ikke pt. er indregnet. TRYG fonden har bevilget kr. Fritidsafdelingen har undersøgt forskellige muligheder, hvor foreningen kan søge de sidste midler og mener at en mindre kommune finasiering, vil gøre det lettere at få de sidste støtte-kroner ind. Oplysninger ang. fonde m.m. er tilgået formanden pr. mail 23. april, således de kan nå at sende ansøgning m.m. inden tidsfrist. 1. ja dog indenfor en bestemt målgrupe 2. ja 3. nej 4. ja 5. på sigt 6. ja 7. nej Der ydes et tilskud på kr. til Ringe Tennisklub til fliser og rampe til kørestolstennis. Pga. begrænsede midler i puljen er det ikke muligt at imødekomme hele det ansøgte beløb. Fritidsafdelingen har haft kontakt til Vanførefonden (næste møde i slutningen af maj) og Bevica fonden (næste møde i slutningen af juni) som begge ser muligheder for at støtte projektet. De skal have ansøgningen ca. 1 måned før det kommende møde. Tjek yderligere på fondenes hjemmesider. Endvidere anbefales det at tage kontakt til Heidi Bruhn Jensen, tilgængelighedsansvarlig i kommunale bygninger, eller , der vil kunne hjælpe i forhold til andre lokale fonde. Kultur og Fritidsudvalget anbefaler at Ringe Tennisklub tager kontakt til konsulent Peter Kock Hansen, i Dansk Handicap Idræts Forening som kan hjælpe med at opbygge et miljø omk. den nye mulighed og skrive ansøgning til fonde med fokus på hvordan tiltaget kan gavne flere end den ene lokale kørestolsbruger pt. I kan vælge at sende en parallelle ansøgning på jeres handicaptoilet i samme forbindelse. GU72 (Espe gym) Gymnastik redskaber i form af air track, indspringsstykke, nedspringsmåtte og trampolin Redskaberne vil flytte gymnastik fra salen til hallen og gøre den mere synlig. De nye redskaber vil skabe en ny gymnastik aktivitet pga. opgradering af redskaber. Egenfinansiering på kr. 1. vurdering af Espe 2. ja 3. nej 4. ja 5. nej 6. ja 7. nej Der ydes ikke et tilskud til gymnastikredskaber til GU72, da puljen ikke er en rekvisitpulje. Der henvises til at søge Særlig Pulje under Folkeoplysningsudvalget, der har løbende sagsbehandling.

8 Ansøger Hvad ønskes lavet? Vurdering og kommentarer Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier Budget i alt Ansøgt beløb Forslag til bevilling Fagchefen indstiller (Indstillingen kopieres ind i brevet til ansøgeren efterfølgende) Faaborg Sejlklub Undervisningslokale og opbevaringslokaler som erstatning for en gammel og utilsvarende træbygning der kun er til opbevaring. Den nye bygning vil være vedligeholdelsesfri, hvorfor klubbens omkostninger til dette vil falde. Det stigende antal medlemmer samt nye aktiviteter gør det nødvendigt med mere plads til grej som bør være tæt på bro og slæbested. Ligeledes undervisningslokale til klubbens hold samt det nye samarbejdsprojekt med byens/kommunens skoler. Således optimeres vekselvirkningen mellem teori og praksis, hvor det ikke bliver nødvendigt at skifte tøj ml. de forsk. dele. Klubben ønsker at lære børn/unge at færdes på vandet samt anderledes natur og teknik timer om emner som årstider, vind, skyer og nedbør etc. Har investeret i kajakker, SUP, våddragter og redningsveste til det stigende antal medl. og skole projektet. Egenfinansiering på kr. er indeholdt i de kr. 1. ja 2. ja 3. ja 4. ja 5. ja 6. ja 7. nej Der ydes et tilskud på kr. til undervisnings- og opbevaringslokaler til Faaborg Sejlklub. Kultur- og Fritidsudvalget har valgt at prioritere denne ansøgning for at støtte og modernisere de tilbud der er i kommunen i forbindelse med vand aktiviteter.

9 Ansøger Hvad ønskes lavet? Vurdering og kommentarer Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier Budget i alt Ansøgt beløb Forslag til bevilling Fagchefen indstiller (Indstillingen kopieres ind i brevet til ansøgeren efterfølgende) Diernæs Rideklub Allested- Vejle og Nr. Broby Skytteafdeling Anlæg af ny udendørs ridebane til dressur og spring. I stedet for 3 gamle, skæve, knoldede baner. Elektronisk markering på 5 ud af 8 baner. Den nye bane bliver større og vil kunne bruges til alle formål og deles op efter behov. Klubben har allerede budt ind på flere stævner og snakker med andre klubber om fælles stævner. Samtidig arbejder de på at få gang i hold for handicappede og autister. Der arbejdes på distancestævner hvor der vil gøres brug af naturen omkring Diernæs samt rideruten. Stævnerne vil give god indtjening. Beliggenheden nær Faaborg gør det vigtigt at have en moderne ridebane, der kan tilbyde lokale gode faciliteter samt tiltrække konkurrencer og stævner. Deres egne tanker om sammenkoblingen til natur og rideruten er positive. Vi giver ikke tilskud til udendørs ridebaner, så det kommer ikke til at øge tilskuddet til klubben. Egenfinansiering på kr. indtil videre. Elektronisk markering er en naturlig modernisering af et skydeanlæg. Det fastholder nuværende medl. og skaffer nye samtidig vil handicappede kunne skyde uden hjælp. Banen bruges af to sammenlagte foreninger. Egenfinansiering: indstallering som er ud over de kr. Der søges andre fonde. Pga. begrænsede midler er det ikke muligt at støtte ansøgningen. 1. ja 2. ja 3. nej 4. ja 5. ja 6. ja 7. nej ja 2. ja 3. nej 4. ikke endnu 5. ja 6. ja 7. nej Der ydes et tilskud på kr. til Diernæs Rideklub til en ny ridebane. Kultur- og Fritidsudvalget har valgt at prioritere denne mindre ansøgning, da projektet løfter både rideklubben og området lokalt, men på sigt også har rigtig mange potentialer for at gøre kommunen og området synligt udenfor kommunens grænser i forhold til rideruten og udeliv med heste generelt. Der ydes ikke et tilskud til elektronisk markering til Allested- Vejle og Nr. Broby Skytteforening. Pga. begrænsede midler i puljen er det ikke muligt at imødekomme ansøgningen.

10 Ansøger Hvad ønskes lavet? Vurdering og kommentarer Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier Budget i alt Ansøgt beløb Forslag til bevilling Fagchefen indstiller (Indstillingen kopieres ind i brevet til ansøgeren efterfølgende) Det eksisterende klubhus er en pavillion, med dispensation til at den skal have høj rejsning på sigt. Der søges om at lave høj rejsning på denne i lighed med de andre huse, en overdækket udbygning og ekstra isolering (fra 20 til 30 cm. - pt dispensation) samt solcelleanlæg for at få økonomi i elforbruget, da vandet i akvarierne skal nedkøles om sommeren. Projektet er en del af opgraderingen af Øhavscentret og de omkringliggende faciliteter på havnen. Moderniseringen vil opgradere mulighederne for at formidle maritim viden og har tråde til udviklingen af Faaborg og Sydfyn som turistdestination. Over besøgense i Udbygningen vil give plads til flere mennesker (både gæster og medlemmer) Påregner at bruge 600 frivillige timer, der kommer oveni det ansøgte beløb. 1. nej 2. nej 3. nej 4. ja 5. ja 6. ja 7. ja Der ydes et tilskud på kr. til høj rejsning, isolering og solfangeranlæg til Faaborg Amatørfiskere og Øhavscentret. Pga. begrænsede midler i puljen er det ikke muligt at imødekomme hele det ansøgte beløb. Kultur- og Fritidsudvalget har valgt at prioritere ansøgningen, da den er en del af Faaborg Amatørfiskeres igangværende modernisering af havneområdet og et løft af de tilbud foreningen har med fokus på formidling og aktiviteter vedrørende Det maritime Sydfyn. AKTIVITET SCENTRE Faaborg Amatørfiskere Skullerodsholm Toiletter i forbindelse med Carl Nielsen Legepark Selve etableringen af C.N.L. vil skabe øget aktivitetsniveau og omsætning, men konkret vil ansøgningen om toiletter ikke skabe nye aktiviteter, om end de vil være nødvendige for det samlede projekt. Egenfinansiering kr. samt frivilligt arbejde for kr. Begge beløb indgår i de kr. 1. nej 2. nej 3. nej 4. ja. 5. ja 6. ja 7. toiletter: nej. Legeparken: ja Der ydes ikke et tilskud til Skullerodsholm til toiletter i forbindelse med Carl Nielsen Legepark, da projektet ikke i sig selv er aktivitetsskabende.

11 Ansøger Hvad ønskes lavet? Vurdering og kommentarer Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier Budget i alt Ansøgt beløb Forslag til bevilling Fagchefen indstiller (Indstillingen kopieres ind i brevet til ansøgeren efterfølgende) Skullerodsholm Opgradering af gammelt køkken i forbindelse med Carl Nielsen Legepark Selve etableringen af C.N.L. vil skabe øget aktivitetsniveau og omsætning. Køkkenet vil give Haver til Maver projektet bedre vilkår samt mulighed for cafe til legeparken. Yderligere aktivitet kan skabes på baggrund af køkkenet. Egenfinansiering kr. samt frivilligt arbejde for kr. Begge beløb indgår i de kr. 1. ja 2. ja 3. måske 4. ja 5. nej 6. ja 7. nej Der ydes et tilskud på kr. til Skullerodsholm til modernisering af gammelt køkken. Det vægtes positivt at moderniseringen både vil fremme Haver til Maver projektet og give nye muligheder til stedet. Pga. begrænsede midler i puljen er det ikke muligt at imødekomme hele det ansøgte beløb. I alt

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Tildeling ud fra udviklingsstrategien Carl Nielsen Hallen, aktivitetsrum Carl Nielsen Hallen, multibane og løbebane Risøhøj Håndbold Ringe Tennis klub Faaborg Sejlklub Diernæs Rideklub Skullerodsholm køkken Andre relevante projekter Rolfhallen, multibane Espehallen Korinth Hallen Grøndalsgruppen A.V. og Nr. Broby Skytteafdeling

Fordeling af 1.700.000 kr. i Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre 2014

Fordeling af 1.700.000 kr. i Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre 2014 Fordeling af 1.700.000 kr. i Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre 2014 Kritrierne: 1. at kommunens investering i modernisering og udvikling af fritidsfaciliteten giver mulighed for nye aktivitetstilbud,

Læs mere

Ansøger Hvad ønskes lavet Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier? 1 Søllinge Skole. Argumentation. bevilling Ingen

Ansøger Hvad ønskes lavet Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier? 1 Søllinge Skole. Argumentation. bevilling Ingen Ansøger Hvad ønskes lavet Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier? 1 Søllinge Skole 2 Aarslev Boldklub - analyse og plan for udvikling fra skole til idræts- og foreningshus - bygningsmæssige

Læs mere

Der ansøges om kr. Vil selv udføre det meste af arbejdet.

Der ansøges om kr. Vil selv udføre det meste af arbejdet. Ansøger Hvad ønskes lavet Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier? Brugere og foreninger af Søllinge Skole 1) udsugningsanlæg og materialer til spinning i et gammelt klasselokale til 40.000

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Notat. Oversigt/status over udviklingsplaner i idrætsfaciliteter Sag: P Theis Bavnhøj Hansen Plan og kultur

Notat. Oversigt/status over udviklingsplaner i idrætsfaciliteter Sag: P Theis Bavnhøj Hansen Plan og kultur Oversigt/status over udviklingsplaner i idrætsfaciliteter Sag: 04.04.00-P20-12-13 Theis Bavnhøj Hansen Plan og kultur 15-04-2013 Notat Under Breddeidrætsprojektet fik de første seks haller lavet en udviklingsplan.

Læs mere

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra Begrundelser for tilsagn og afslag fra henholdsvis Fynsland og Fagchef for Plan og Kultur til 1 ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje 2014. Projekt / Projektbeskrivelse økonomi

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Svar Korinthhallen Svar Ryslingehallerne

Svar Korinthhallen Svar Ryslingehallerne Plan Kultur 20. marts 2011 Version 1.0 Spørgsmål Svar Svanninge Svar Broby Fritidscenter, Allested-Vejle Hallen Brobyværkhallen Hvorfor vil I gerne lave en udviklingsplan? Hallen står overfor en større

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

20630 4130,00 4130,00 Der ydes et tilskud på 4130 kr. til Naturskolen Åløkkestedet til klatreseler.

20630 4130,00 4130,00 Der ydes et tilskud på 4130 kr. til Naturskolen Åløkkestedet til klatreseler. Begrundelse for ansøgning Samlet budget Ansøgt beløb Indstilling Fagchefen indstiller Foreningens CVR-nr. SPORT Ringe Svømmeklub holder også Aqua campved Faaborg Havnebad - en super mulighed for kommunens

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Ansøgninger til pulje til Samlingssteder 2013 Acadre 12/32144

Ansøgninger til pulje til Samlingssteder 2013 Acadre 12/32144 ANSØGER Ansøgninger til pulje til Samlingssteder 2013 Acadre 12/32144 PROJEKT Moms reg. Søgt tilskud fra andre Samlede udgifter til projektet Ja Nej m. moms u. moms Værdi af egen arbejdskraft 100 kr. pr.time

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Renoveringspulje februar 2014

Renoveringspulje februar 2014 Sag 14-2784 dk. 29875-14 Renoveringspulje februar 2014 nr. Foreningens navn Sagsid. Projekt Samlet pris 1 Ansager Jagtforening 14-2704 Værdi eget arbejde Tilskudsgrundlag Tilskud til udskiftning af dør

Læs mere

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

Submission #69 Roskilde Kommune

Submission #69 Roskilde Kommune Submission #69 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/9023 Side 1 af 1 03-08-2016 Formandens navn Jan Lykke Jensen Telefon 50557225 Email jlykkejensen@gmail.com Forening IF Hercules Foreningens

Læs mere

Renoveringspulje 2016

Renoveringspulje 2016 Projekt nr. Medlemmer under 25 år/i alt Ansøger Ansøgninger - projektbeskrivelse Underprojekt nr. Drift/ Anlæg Funktio n Anslået pris eksl. moms - indsendt af ansøger Renoveringspulje 2016 Anslået pris

Læs mere

Fagchef indstilling med oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2011

Fagchef indstilling med oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2011 Plan og kultur indstilling med oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2011 Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Oplæg om halområdet i FMK Ringe, 10. september 2015

Oplæg om halområdet i FMK Ringe, 10. september 2015 Oplæg om halområdet i FMK Ringe, 10. september 2015 Haltilskudsmodel 2012 Tidligere model angav driftsudgifter, som mål for tilskuddet Ingen incitament til at spare eller optimere Ny model fra 2012 fokus

Læs mere

Baggrund for gebyrmodel

Baggrund for gebyrmodel Notat vedr. Gebyrpolitik for folkeoplysende foreninger i kommunale klubhuse v.1.2 Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde d. 19. august 2009, at arbejde mod en sidestilling af foreninger der

Læs mere

Renovering af kommunale klubhuse. Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:

Renovering af kommunale klubhuse. Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Nr. Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af kommunale klubhuse Christian Tønnesen Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Klimavenlig Roklub Ansøger Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen formand@dsr-online.dk Telefon 61225746 Om projektet

Klimavenlig Roklub Ansøger Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen formand@dsr-online.dk Telefon 61225746 Om projektet Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Klimavenlig Roklub Ansøger Forening Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen E-mail formand@dsr-online.dk Telefon

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Notat. Oversigt/status over udviklingsplaner i idrætsfaciliteter Sag: P Theis Bavnhøj Hansen Plan og kultur

Notat. Oversigt/status over udviklingsplaner i idrætsfaciliteter Sag: P Theis Bavnhøj Hansen Plan og kultur Oversigt/status over udviklingsplaner i idrætsfaciliteter Sag: 04.04.00-P20-12-13 Theis Bavnhøj Hansen Plan og kultur 30-10-2014 Notat Dette notat er en opdatering af notat fra 15.04.2013, hvor der sidst

Læs mere

Opsummering af ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje 2016

Opsummering af ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje 2016 Returadresse Land, By og Kultur Kultur, Natur og Fritid Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Opsummering af ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje 2016 Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje

Læs mere

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter Renoveringsprojekt for Auning Idræts- og Kulturcenter Ansøgning til fase 1 i en samlet udviklingsplan for et moderne idrætscenter til gavn for kommunens borgere og til profilering af Norddjurs Kommune

Læs mere

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011 Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011 Der foreligger i alt 10 ansøgninger deraf - 8 projekter, der har fået tilsagn/betingede tilsagn fra Lag Middelfart på i alt 1.153.681,37

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri LAG-projekter 2012

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri LAG-projekter 2012 Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri LAG-projekter 2012 Der foreligger i alt 9 ansøgninger alle 9 projekter er LAG-projekter, der er ingen Fiskeri LAG-projekt imellem. De samlede projektomkostninger

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 06. juni 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale NB: Se mail af 31/5-2012 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn kommunes landdistriktspulje 2010

Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn kommunes landdistriktspulje 2010 Plan og kultur Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe Fagchef Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn kommunes landdistriktspulje 2010 Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 10 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært Møde Dato Tid Sted 25. oktober 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Samlet budget

Læs mere

Submission #94 Roskilde Kommune

Submission #94 Roskilde Kommune Submission #94 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/11320 Side 1 af 2 16-01-2017 Formandens navn Anne-Marie Ørkild Telefon 27888766 Email annemarie.orkild@gmail.com Forening Roskilde

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4 Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4 (Fmd), Liselotte Hillestrøm, Torsten Sonne Petersen. Allan Petersen, Hans Henrik Rolskov,Asger Thyge

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Egenfinansiering private midler Egenfinansiering offentlige nationale midler Egenfinansiering frivilligt arbejde Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Tilskud fra aktionsgrupper

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER Formål Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling

Læs mere

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Egenfinansiering private midler Egenfinansiering offentlige nationale midler Egenfinansiering frivilligt arbejde Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Tilskud fra aktionsgrupper

Læs mere

Idrættens medborgerhus Ansøger

Idrættens medborgerhus Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Idrættens medborgerhus Ansøger Forening Boldklubben

Læs mere

Idræt og bevægelse med kvalitet og mangfoldighed

Idræt og bevægelse med kvalitet og mangfoldighed Århus, den 22. juni 2010 Idræt og bevægelse med kvalitet og mangfoldighed Indledning De samlede kvalitetsfondsmidler til Kultur og Borgerservice er afsat med det formål at forbedre idrætsfaciliteterne

Læs mere

Tryg roklub Ansøger Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen formand@dsr-online.dk Telefon 61225746 Om projektet

Tryg roklub Ansøger Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen formand@dsr-online.dk Telefon 61225746 Om projektet Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Tryg roklub Ansøger Forening Danske Studenters Roklub Navn på projektansvarlig Formand Hans Olsen E-mail formand@dsr-online.dk Telefon 61225746

Læs mere

36 ansøgninger opfylder principperne for puljen, og 25 ansøgninger har fået et administrativt afslag.

36 ansøgninger opfylder principperne for puljen, og 25 ansøgninger har fået et administrativt afslag. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 01-11-2016 Sagsbehandler Pernille Vibe Sørensen Telefon direkte 76 16 18 50 E-mail nill@esbjergkommune.dk Sagsid 16/11806 Bilag 1 - forslag til prioritering af Den Fritidskulturelle

Læs mere

Eksempel på ansøgning til Forsøg- og Udviklingspuljen

Eksempel på ansøgning til Forsøg- og Udviklingspuljen Eksempel på ansøgning til Forsøg- og Udviklingspuljen Forening: Firmaidræt Slagelse Formål med projektet: Rekruttering af nye ledere til Firmaidræt Slagelses fodboldafdeling via fodboldstævne Målgruppe

Læs mere

Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2

Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2 Ansøgningsskema Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Side 1 af 2 Projektnummer Modtaget den Behandlet den Afsluttet den

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag:

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag: Nye lokaleudgifter 2016 Sagsnr.: 14/38760 Sagsansvarlig: Lene Grønbæk SAGSFREMSTILLING Reglerne om lokaletilskud til frivilligt, folkelysende foreningsarbejde fremgår dels af folkeoplysningsloven, dels

Læs mere

Godkendelse af indstillinger fra Puljen til lokale projekter i landdistriktet (AKA-puljen)

Godkendelse af indstillinger fra Puljen til lokale projekter i landdistriktet (AKA-puljen) Punkt 7. Godkendelse af indstillinger fra Puljen til lokale projekter i landdistriktet (AKA-puljen) 2016-042221 Sundheds og Kulturforvaltningen indstiller, efter indstilling fra Aalborg Kommunes Aktionsgruppe

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Program Program: 16.00-16.45 Velkomst ved fritidschef Morten Menné, samt orientering fra Fritidsafdelingen 16.45-17.00 Oplæg ved Annette Krogh fra Sundhedsforvaltningen om at gøre brug af foreninger til

Læs mere

Fritidscenter i Ryomgård. Prospekt

Fritidscenter i Ryomgård. Prospekt 1 of 9 Fritidscenter i Ryomgård Prospekt Et fritidscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

Det samlede budget til tilskud til forsamlingshusene er i budget 2013 i alt ,00 kr.

Det samlede budget til tilskud til forsamlingshusene er i budget 2013 i alt ,00 kr. Intern Notat Teknik og Miljø Ejendomscentret Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr: Dato: 26. marts 2014 Forsamlingshuse tildeling af ekstra

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR HIRTSHALS RIDEKLUB

UDVIKLINGSPLAN FOR HIRTSHALS RIDEKLUB Kære Sponsor Hirtshals den 28. januar 2015 Hirtshals Rideklub har brug for en håndsrækning I Hirtshals Rideklub er vi 130 medlemmer, heraf 65 unge mennesker mellem x og y år. Klubben blev grundlagt i 1971,

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 75.000 kr. Indstilling Afslag 15.000 kr. Indstilling. 60.000 kr. Indstilling Afslag

Ansøgt Fynslands. 75.000 kr. Indstilling Afslag 15.000 kr. Indstilling. 60.000 kr. Indstilling Afslag s indstilling Oversigt over ansøgninger til 2. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Nr. Broby lokalråd, Lokalrådet for Brobyværk og X- huset Formål Fælles udviklingsstrategi

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS

ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS OPLYSNINGER OM ANSØGER Alslev er beliggende mellem Esbjerg og Varde i et område med øget bosætning/nybygning/tilflytning. Forsamlingshuset er et centralt

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Udvidelsesforslag - anlæg

Udvidelsesforslag - anlæg anlæg -18 - anlæg versigt over udvidelses for anlæg Centerets udvidelses for anlæg er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettoanlægsudgifterne. Tabel 1 for centeret -18 nettoanlægsudgifter 1.000

Læs mere

Forslag til renovering af Jetsmark Idrætscenter.

Forslag til renovering af Jetsmark Idrætscenter. Jetsmark Idrætscenter Bredgade 145 9490 Pandrup Styregruppen for renoveringsprojekt Pandrup, den 17.01.2015 Forslag til renovering af Jetsmark Idrætscenter. På vegne af Jetsmark fremsendes hermed et forslag

Læs mere

Idræt og motion i Faaborg-Midtfyn - udfordringer og muligheder i en landkommune

Idræt og motion i Faaborg-Midtfyn - udfordringer og muligheder i en landkommune Idræt og motion i Faaborg-Midtfyn - udfordringer og muligheder i en landkommune Lene Høsthaab (V), Kultur- og lokalsamfundsudvalget KL Kultur- og fritidskonference, Århus, 9. maj 2017 Faaborg-Midtfyn fakta

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Fritidscenter i Ryomgård

Fritidscenter i Ryomgård Fritidscenter i Ryomgård Et fritidscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i Ryomgård. Derudover

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen cc? - 524/(2 - - Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 03-08-2016 15:56:50 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (456a 31865683-4225-6183-8eed 34fabbeb) 03-08.2016 1556:50 Side 1 af 7 Ansøger Ansøgningens

Læs mere

Fagchefs indstilling Fyens Rundkirke, Horne. Ansøgt beløb. Indstilling Afslag Lokalrådet for Horne Land. 40.000 kr. Indstilling 40.000 kr.

Fagchefs indstilling Fyens Rundkirke, Horne. Ansøgt beløb. Indstilling Afslag Lokalrådet for Horne Land. 40.000 kr. Indstilling 40.000 kr. indstilling Oversigt over ansøgninger til 2. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2012 Ansøger Formål beløb indstilling s indstilling Fyens Rundkirke, Horne Anlæggelse af meditationslabyrint

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedato: 20. juni 2016 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 204, 2. sal Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Stig Andersen, Flemming Gjelstrup, Jens Peter Jensen, Jens Rasch, Per Svendsen ved afbud.

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Beskriv de faciliteter jeres forening mangler og ønsker:

Beskriv de faciliteter jeres forening mangler og ønsker: Forening: nasl-i Beskriv de faciliteter jeres forening mangler og ønsker: 1. Mere og bedre plads til vores redskaber! Den billige løsning kunne være en container uden foran hallen eller et system, hvor

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 27.marts 2008 Kriterier i forbindelse med fordeling af timer i

Læs mere

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri LAG-projekter 2013

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri LAG-projekter 2013 Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri LAG-projekter 2013 Der foreligger i alt 7 ansøgninger: 4 LAG-projekter, 2 Fiskeri LAG-projekter og 1 ansøgning alene om tilskud til mellemfinansiering

Læs mere

Projektforløb. side 2 af 8 sider. Placering af Multibane

Projektforløb. side 2 af 8 sider. Placering af Multibane Redegørelse November 2010 Projektforløb Gandrup Samråd, der er paraplyorganisation for Gandrups foreninger afholdt Borgermøde i sommeren 2008 med emnet Ung i Gandrup. Det blev konkluderet på dette møde,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Referat Møde nr.: Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Afbud skal meddeles til Flemming Christensen, 5762 6243 eller fbc@ringsted.dk

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Outsidere vil inside

Outsidere vil inside Outsidere vil inside Hvis små idrætsgrene som Petanque, Parkour, Futsal eller Crossfit skal blive en større del af idrætsbilledet i Ringe og omegn, skal de have et sted hvor de kan udøve deres idræt. Side

Læs mere

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN 2 Formål Alslev Sport og Kultur (ASK) har et stort ønske om, at der bygges en ny sportshal i byen. Den eksisterende hal er nedslidt, og den kan ikke efterleve

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

FÆLLESMØDE KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET TEKNIK OG MILJØUDVALGET 25. FEBRUAR 2015 KLUBHUS PROJEKT

FÆLLESMØDE KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET TEKNIK OG MILJØUDVALGET 25. FEBRUAR 2015 KLUBHUS PROJEKT FÆLLESMØDE KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET TEKNIK OG MILJØUDVALGET 25. FEBRUAR 2015 KLUBHUS PROJEKT 2 BAGGRUND 2006 udarbejdes et meget visionært projekt for Nordvestjysk Center for Vandsport, omfattende faciliteter

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere