Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 02. december 2013 Mødetidspunkt Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 11

2 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget den 02. december 2013 Åben dagsorden 1 Resultatrapport 2012/13 2 Gentoftegade 71 - Familiecenter 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorg 4 Sundhedsberedskabsplan 5 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Lukket dagsorden 6 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Side 2 af 11

3 Møde i Børne- og Skoleudvalget den 02. december Åbent Resultatrapport 2012/ Resumé Børn, Unge og Fritid forelægger Resultatrapport for Gentofte Kommunes skolevæsen 2012/13 med henblik på politisk godkendelse. Resultatrapporten for 2012/13 består af en resultatrapport på kommuneniveau for Gentofte Kommunes skolevæsen og 13 resultatrapporter - en for hver enkelt skole. Skolebestyrelserne har afgivet udtalelser til deres respektive skolerapporter. Baggrund Hvert år udarbejdes en resultatrapport på kommuneniveau og en resultatrapport for hver enkelt skole. Resultatrapporten indeholder følgende: Børnenes faglige resultater undervejs i og ved afslutningen af deres skoleforløb De unges efterfølgende uddannelsesmønster og - frekvens Den brugeroplevede kvalitet Den organisatoriske kvalitet Specialpædagogisk indsats Tosprogede børn Resultatrapporten på Kommuneniveau samt de 13 skolerapporter fremsendes i en mappe inden mødet i Børne- og Skoleudvalget den 2. december Skolebestyrelsernes udtalelser om skolens resultatrapport og rapporten på kommuneniveau er vedlagt som elektronisk bilag. Vurdering Årets resultatrapport viser samlet set, at de fleste unge i Gentofte Kommune forventes at opnå en ungdomsuddannelse. Eleverne klarer sig godt undervejs og ved udgangen af 9. klasse, og de trives i skolerne. I resultatrapporten fremgår følgende: Gentofte Kommune kan forvente at leve op til Regeringens mål om, at mindst 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse senest 25 år efter afsluttet 9. klasse. Alle elever klarede sig bedre end eller på niveau med gennemsnittet de sidste tre år i afgangsprøverne i alle fag. Undervejs i skoleforløbet bliver eleverne fortsat bedre til læsning og matematik. Forældrenes generelle tilfredshedsniveau ligger på 4,0 på en skala fra 1-5, hvor 5 er højest. Forældrene er mest tilfredse med indskolingen og ligger over landsgennemsnittet. Forældrene er lidt mindre tilfredse på mellemtrinnet og i udskolingen, men er på niveau med landsgennemsnittet. Side 3 af 11

4 Gentofte Kommune lever op til Regeringen og KL's mål om, at 96 % af eleverne skal inkluderes i den almindelige undervisning i De tosprogede elever er løftet fagligt i år, da flere elever får højere karakterer end i de foregående år. Fokusområder med baggrund i resultatrapporten for 2012/13 drøftes i Børne- og Skoleudvalget først i Dialogen med skolelederne om fokusområder vil bl.a. ske d.13. december 2013, samt formandskredsen ved førstkommende lejlighed. Indstilling Børn, Unge og Fritid indstiller Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At Resultatrapport for Gentofte Kommunes skolevæsen 2012/13 godkendes. Bilag Resultatrapport Kommuneniveau Udtalelse fra Bakkegårdsskolen Udtalelse fra Dyssegårdsskolen Udtalelse fra Gentofte Skole (1) Udtalelse fra Gentofte Skoles bestyrelse, Supplerende bemærkninger Udtalelse fra Hellerup Skole Udtalelse fra Maglegårdsskolen Udtalelse fra Munkegårdsskolen Udtalelse fra Ordrup Skole Udtalelse fra Skovgårdsskolen Udtalelse fra Skovshoved Skole Udtalelse fra Tjørnegårdsskolen Udtalelse fra Tranegårdskolen Udtalelse fra Ungdomsskolen Udtalelse fra Søgårdsskolen Skolebestyrelsernes udtalelser til Resultatrapport 2012/13 Møde i Børne- og Skoleudvalget den 02. december Åbent Gentoftegade 71 - Familiecenter Resumé Side 4 af 11

5 Der indstilles, at Familiecenteret etableres i Gentoftegade 71. Familiecentret er i dag placeret på 3 individuelle adresser i Gentofte Kommune (Bank Mikkelsensvej 25B, Ordruphøjvej 1, og på rådhuset). Etablering af Familiecentret i Gentoftegade 71 medfører en samlet omkostning på kr. 4,5 mio, som finansieres af rådighedsbeløb med anlægspuljemidler Projektet omfatter generel bygningsrenovering og vinduesudskiftning, etablering af elevator, handicaptoilet og en udvendig flugtvejstrappe. Omkostninger vedrørende flytning til, og indretning af lokalerne på Gentoftegade 71 afholdes af Børn, Unge og Fritid. Baggrund Familiecenteret er et offentligt tilbud om familiebehandling, familiebehandling i hjemmet og kontaktpersonordninger for børn og unge. Derudover tilbyder Familiecentret åben/anonym rådgivning til alle familier og borgere i Gentofte Kommune herunder alkoholrådgivning. Det har længe været et stort ønske i Børn, Unge og Fritid at samle Familiecentret på en central adresse i kommunen, hvilket vil optimere og forbedre Familiecentrets tilbud og betjening af Gentoftes borgere og fremme familiernes tilgængelighed til rådgivningen. Familiecenteret har store forventninger til at en samlet placering vil styrke kvaliteten af familiebehandlingen og rådgivningen. Herudover giver en samlet placering meget bedre betingelser for at arbejde med service i udvikling på området fx vedr. psykolog faglige undersøgelser, der pt. foretages af primært eksterne psykologer. Fritidsbrugere og foreninger har i en årrække benyttet lokaler til fritidsformål i Gentoftegade 71. Alle fritidsbrugere og foreninger tilbydes alternative, egnede lokaler til fritidsaktiviteter og afspændingsgymnastik fra og med næste sæson 2014/15. Det har tidligere været foreslået at anvende Gentoftegade 71 som Aktivitetshus. I relation til visionsoplæg for aktivitetshusformål i Gentofte Kommune har Kultur- og Fritidsudvalget udarbejdet en summering af tilvejebragte projekter og fritidstilbud med udgangspunkt i visionens hensigter fra 2008 til i dag. Værksteder, som kan benyttes af alle både foreninger og enkeltpersoner Mødefaciliteter, som kan benyttes på fast basis og til enkeltarrangementer Café som mødested og som centrum for større arrangementer Visionen for aktivitetshus er i de seneste år efterkommet på en række andre lokaliteter i Gentofte Kommune. Kultur har udarbejdet et notat som beskriver, hvorledes visionens hensigter er opfyldt med inddragelse af lokaler på skoler, biblioteker og mødesteder. Notatet findes på sagen. Lokalplan 267 for ejendommen Gentoftegade 71 blev vedtaget ved Kommunalbestyrelsesmøde d I lokalplanen er Gentoftegade 71 defineret til offentligt formål såsom aktivitetshus. Side 5 af 11

6 Familiecenterformålet kan etableres iht. lokalplan 267 bestemmelser om anvendelse af Gentoftegade 71 til offentlige formål for kommunens borgere. Samling af Familiecentrets aktiviteter kan delvist finansieres via moderniseringsplanen Det gode liv i nye rammer, som jf. budgetforliget er besluttet gennemført med et samlet rådighedsbeløb på kr. 139 mio., heri indgår et beløb på kr. 2 mio. til at omdisponere Familiecentrets nuværende lokaler på Bank Mikkelsens Vej fra den nuværende placering til en ny placering i området. Moderniseringsplanen peger på muligheden af at efterkomme Familiecentrets behov for udvikling og samling af organisationen, ved at rammebeløbet på kr. 2 mio. i stedet kan indgå som delfinansiering af flytning til Gentoftegade 71. Den del af Familiecentrets aktiviteter, som i dag varetages på adressen Bank Mikkelsensvej 25B, vedrører primært administration, modtagelse og en del af centrets tilbud om familierådgivning. Vurdering Bygningen er i en årrække vedligeholdt på et sparsomt niveau. Der er udarbejdet et forslag om etablering af Familiecenteret i Gentoftegade 71, hvor graden af ombygning afspejles af gældende myndighedskrav til tilgængelighed, brandsikring og nødvendig vedligeholdelse, særligt af klimaskærmen. Anlægssbudget (Skema 4) med tilhørende skitseprojekt udarbejdet for Børn, Unge og Fritid af Arkitektfirmaet AI Gruppens jf. Familiecentrets program/kravsspecifikation til indretning er vedlagt som bilag til indstillingen. Koordinationsnetværket har på baggrund af projektmaterialet peget på alternativ finansiering af puljemidler til vedligeholdelse og energiforbedringer samt reservering af midler i Handicaptilgængelighedspuljen 2014 og midler i bevilling til moderniseringsplan Det gode liv I nye Rammer 2014 afsat til genplacering af Familiecentret. Finansiering: Der er peget på, at en del af renoveringen kan finansieres med GE s anlægsmidler fra puljer til: Tilgængelighedspuljen 2014: Større Planlagt Vedligeholdelse 2014: Det gode liv - i nye rammer: Anlægsbudget Tilgængelighed/Elevator. kr ,- Istandsættelse, isolering og nye vinduer. Indretning og komplettering af lokalerne kr ,- Kr ,- I alt kr ,- Indstilling Børn, Unge og Fritid, Kultur og Gentofte Ejendomme indstiller Til Børne- og Skoleudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. At der etableres Familiecenter på Gentoftegade 71 Side 6 af 11

7 2. At der gives anlægsbevilling på kr. 2 mio. til projektet med finansiering over Moderniseringsplan for sociale institutioner og botilbud At udgifter i forbindelse med flytning, inventar og montering er ekskl. nærværende budget, idet denne omkostning finansieres af Børn, Unge og Fritid Bilag Skema 4 - Gentoftegade 71 Familiecenter GENTOFTEGADE 71 STUEPLAN FAMILIECENTER GENTOFTEGADE 71 1 SALS PLAN FAMILIECENTER GENTOFTEGADE 71 2 SALS PLAN FAMILIECENTER Møde i Børne- og Skoleudvalget den 02. december Åbent Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorg Resumé Barselsplejen i kommunerne har pr fået nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (SST). Børne- og Skoleudvalget forelægges sagen med henblik på beslutning om udmøntning af de ændrede retningslinjer for sundhedsplejens arbejde i Gentofte kommune Baggrund Som følge af at man nationalt har set en stigning af genindlagte nyfødte fra på grund af spiseproblemer, dårlig trivsel, væskemangel, fejlernæring og brystbetændelse har SST udarbejdet nye anbefalinger om svangreomsorgen. Opgaven i kommunalt regi er tidligt hjemmebesøg (barselsbesøg) til familier som udskrives inden 72 timer. Formålet med kommunens barselsbesøg er, at føre tilsyn med barnets trivsel i den første tid efter fødslen med henblik på at forebygge genindlæggelser på grund af ovenstående. Ved barselsbesøget fokuserer sundhedsplejersken på barnets trivsel, amning, evt. gulsot samt familiedannelse. Sundhedsplejersken vurderer, om amning eller anden ernæring er sufficient og vejleder ved behov om ammeteknik samt drøfter partnerens rolle. Barselsbesøget lægges for at fremme en god start for forældrene og det nyfødte barn, og for at forebygge, at nyfødte bliver genindlagt på grund af manglende trivsel og gulsot, idet kvinderne nu udskrives tidligere end for år tilbage. Nuværende tilbud: Side 7 af 11

8 Sundhedsplejen tilbyder i øjeblikket barselsbesøg til familier, der er udskrevet indenfor 72 timer på dagen efter fødslen, dog til kvinder der har født om onsdagen, besøg dagen, idet der i øjeblikket ikke er weekend bemanding. Sundhedsplejen har tilbudt denne indsats siden Barselsbesøgene er et grundigt indarbejdet og et meget velfungerende tilbud, med direkte samarbejde mellem barselssundhedsplejerskerne, og familiens fremtidige sundhedsplejerske. Sundhedsstyrelsens anbefaling til ændring: Sundhedsstyrelsens anbefaling om at der aflægges barselsbesøg på dagen efter fødslen vil betyde, at børn født om onsdagen, skal have tilbudt besøg om lørdagen. Lørdagsbemandingen ville i gennemsnit skulle aflægge 1 3 barselbesøg. Hvis sundhedsplejen skal følge sundhedsstyrelsens vejledning om barselsbesøg på dagen, og påbegynde weekend bemanding, vil det betyde forringelse af den daglige drift, med mindre sundhedsplejen bliver økonomisk kompenseret. Det vil endvidere have indflydelse på vilkårene for det tværfaglige samarbejde, da sundhedsplejerskerne skal have alternative fridage om hverdagen. Økonomi: ca kr. /år Alternativt forslag: På baggrund af dette anbefales, at sundhedsplejen fortsætter med at tilbyde barselsbesøg på dagen, dog for børn født om onsdagen tilbydes besøg på dagen, og for at imødekomme Sundhedsstyrelsens anbefalinger udvides beredskab i forbindelse med visse helligdage. Dette vil medføre en betydelig mindre udgift, samt forhindre at sundhedsplejens almentilbud forringes. Økonomi: ca / året. Vurdering Børn Unge og Fritid vurderer at det alternative forslag understøtter det i forvejen velfungerende tilbud, og at det alternative forslag både kvalitativt og økonomisk som helhed betragtet giver et sundhedsfagligt solidt tilbud. Indstilling Børn, Unge og Fritid indstiller Til Børne- og Skoleudvalget: At sundhedsplejen fortsætter med at tilbyde barselsbesøg på dagen, dog for børn født om onsdagen tilbydes besøg på dagen, og for at imødekomme Sundhedsstyrelsens anbefalinger udvides beredskab i forbindelse med visse helligdage. Side 8 af 11

9 Møde i Børne- og Skoleudvalget den 02. december Åbent Sundhedsberedskabsplan Resumé Social & Sundhed og Børn, Unge og Fritid forelægger sundhedsberedskabsplan til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Baggrund Efter sundhedsloven skal Kommunalbestyrelsen planlægge og gennemføre sådanne foranstaltninger, at der sikres syge og tilskadekomne nødvendig behandling i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Planen skal vedtages af Kommunalbestyrelsen. Social & Sundhed og Børn, Unge og Fritid har i samarbejde med Beredskab Gentofte udarbejdet et udkast til sundhedsberedskabsplan. Planen er en delplan til den generelle beredskabsplan for Gentofte Kommune, og der er udarbejdet en række fælles instrukser til de to planer. Ifølge sundhedsloven skal kommunen forud for Kommunalbestyrelsens behandling af forslag til sundhedsberedskabsplan indhente Sundhedsstyrelsens og Lægemiddelstyrelsens rådgivning. Udkastet til sundhedsberedskabsplan og ovennævnte instrukser har derfor været sendt i høring i Sundhedsstyrelsen - herunder Lægemiddelstyrelsen. Sundhedsstyrelsen har oplyst, at rådgivningen først forventes at blive sendt til Gentofte Kommune primo december Social & Sundhed vil derfor foranledige, at forslag m.v. i Sundhedsstyrelsens rådgivning indarbejdes i ovennævnte instrukser. Sundhedsberedskabsplanen og ovennævnte instrukser har endvidere været i høring hos Region Hovedstaden og Gentofte Kommunes tre nabokommuner, Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune og Københavns Kommune. Der er modtaget høringssvar fra Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden. Region Hovedstaden har anført enkelte bemærkninger, der er indarbejdet i det foreliggende udkast. Vurdering Social & Sundhed og Børn, Unge og Fritid foreslår, at udkastet til sundhedsberedskabsplan godkendes af Kommunalbestyrelsen. Indstilling Børn, Unge og Fritid samt Social & Sundhed indstiller Side 9 af 11

10 Til Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At udkastet til sundhedsberedskabsplan godkendes. Tidligere beslutninger Socialudvalget den 27. november 2013 kl Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Bilag Udkast til sundhedsberedskabsplan Møde i Børne- og Skoleudvalget den 02. december Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Møde i Børne- og Skoleudvalget den 02. december Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Side 10 af 11

11 Side 11 af 11

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 16-03-2015 17:10 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 16-03-2015 17:10 1(Åben) Det gode liv i nye rammer,

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2. sal Mødedato Onsdag den 11. januar 2012 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE DAGSORDEN Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 19:30 MØDESTED Mødelokale H4 på regionsgården MEDLEMMER Maja Holt Højgaard

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 07-01-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Curt Købsted Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 10. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 08-01-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. december 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 20-04-2015 17:05 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 20-04-2015 17:05 1(Åben) Anlægsbevilling til Udbygning

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 10 Mødested: Egevang, Egebækvej 80, 2850 Nærum, tlf. 45 96 90 00, forstander Lone Elin Vestergaard Fælles frokost i Lille sal kl. 12.30 Mødedato:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 14. april 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 14. april 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 14. april 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - april 2015...2 3. BU - Effektmål,

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 09. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 020. Temamøde sundhedsplejen 3 021. Budgetorientering 4 022. Frigivelse af anlægsmidler 2011 5 023.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere