Ejerforeningen ANPA Marts onsdag den 24. april 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen ANPA Marts 2013. onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30"

Transkript

1 Ejerforeningen ANPA Marts 2013 Til medlemmerne: Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl Der indkaldes hermed til generalforsamling i ejerforeningen ANPA. Generalforsamlingen finder igen i år sted i Bülows Kaffebar, hjørnet af Jægergårdsgade og Bülowsgade. Generalforsamlingen har følgende dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for Forelæggelse af årsregnskab 2012 med revisors påtegning til godkendelse. 4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan til godkendelse. 5. Forelæggelse af budget for 2013 og foreløbigt budget for 2014 til godkendelse. 6. Eventuelt indkomne forslag ifølge vedtægternes Valg af bestyrelsesmedlemmer: Marianne og Tina er på valg, Marianne accepterer genvalg. Bestyrelsen foreslår Ahmed (SP51) som nyt medlem. 8. Valg af 2 suppleanter: Kristian er på valg og accepterer genvalg. Som anden suppleant foreslår bestyrelsen Naja (45B,2tv). 9. Valg af revisor Bestyrelsen indstiller Jonathan (49,1th) 10. Evt. Forslag til behandling på generalforsamlingen, iflg. vedtægternes 4, skal være formanden, Albert Welinder, Skt. Anna Gade 45A, 3.tv., 8000 Århus, eller i hænde 3 uger før generalforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 2. april Årsregnskab 2012 og budget 2013 og 2014 samt resumé af bestyrelsens beretning og forslag til vedligeholdelsesplan vedlægges. Evt. medlemsforslag og supplerende oplysninger vil blive rundsendt senest 1 uge før generalforsamlingen. På gensyn til generalforsamlingen, og med venlig hilsen

2 Bestyrelsen for ANPA - (Albert, 45A,3tv/ Marianne, 45A,2tv/ Lajla, ejer af 49,2th/ Tina, 45Bst/ Kristian, 45A,3th). Resumé af Bestyrelsens beretning for 2012 Energimærke Ud fra anbefalingerne i ejendommens energimærke blev der i 2011 sat automatisk styring på fjernvarmevandet. Som fortalt sidste år, havde vi lidt indkøringsproblemer med systemet, men der er nu tegn på at det fungerer: Ejendommens samlede varmtvandsforbrug, som i 2011 var på godt kr., var i 2012 på lidt under kr. Vedligeholdelse Udskiftningen af kældervinduer og -døre (besluttet på GF 2011) blev afsluttet i begyndelsen af Dørene er monteret med lukkere og låse; nøglen til gadedørene kan også bruges til kælderdørene. GF 2012 godkendte at vinduerne på bagtrapperne i 45A og B skulle udskiftes. Udskiftningen skete i foråret, og alle tre bagtrapper har nu nye, ens vinduer. Det kan mærkes på træk og temperatur på trapperne. Endelig lykkedes det i eftersommeren at få malet fortrappen i SP49; farvesætningen er nogenlunde tilsvarende den i de to andre opgange. Vi har, ligeledes som besluttet på GF2011, talt med et par firmaer, som kan lave renoveringer af faldstammer, men har valgt at stille en forebyggende indsats i bero, da der ikke er tegn på problemer og da både undersøgelser og oprensninger er meget dyre. I forbindelse med en badeværelsesrenovering har ANPA benyttet muligheden for at udskifte en revnet muffe på den indvendige faldstamme i 45B, altså på den del af ejendommens afløbssystem, som ANPA er ansvarlig for. Altansagen Tinglysningen af et tillæg til normalvedtægten blev efter en lang og træls proces afsluttet i foråret, tillægget kan læses på vores hjemmeside. Den altan, som førte til at sagen blev startet, blev opsat i forsommeren. Derudover er en af lejlighederne i stueetagen nu ved at lave trappe til gården; bestyrelsen har til kommunen sagt, at der ikke er bemærkninger hertil, da der tidligere er åbnet for at der kan laves sådanne trapper, og den nye trappe opfylder de krav til udseende, som ved den lejlighed blev fastlagt af kommunen. Vi er fortsat ganske tilfredse med vores hjemmeside, og vil fortsætte med at benytte elektronisk post, hvor det overhovedet lader sig gøre.

3 Vicevært m.m. Vi har i 2011 haft fast fejning af fortov og gård, trappevask og renholdning af kælder og vaskerum. Herudover er mindre opgaver løbende løst ad hoc, en del af bestyrelsen, en del af Jan/idé-byg. Vi har truffet aftale med snerydderne om også at rydde fra havegang til kælder-nedgange på de dage, hvor der fejes sne på fortovene. Og vi arbejder på at få ordentlige forhold omkring trappevask, som især i vintermånederne ikke har levet op til vores ønsker til en rimelig standard. Samtidig er vi klar over, at opgangene har været noget belastede af en hel del håndværkeropgaver. Det er altid rart, når den, der tilkalder håndværkere, også sørger for at der bliver gjort rent på trappen, når arbejdet er afsluttet! Alt i alt er bestyrelsen ganske tilfreds med at vi nu har pæne fortrapper, nye fordøre og kælderdøre og nye vinduer på bagtrapper og i kælder. Tag og tagrender har heller ikke voldt os problemer i 2012 og ser ud til at være i pæn stand. På arbejdslørdagene har vi videreført oppudsning og maling i kælderen. Alt i alt et fredsommeligt år for ANPA. Bestyrelsens forslag til vedligeholdelsesplan for 2013 Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at skader på ejendommen skal repareres snarest muligt efter at de opstår og konstateres. Derved kan vi undgå at skaderne vokser, og vi kan fortsætte indsatsen med at holde ejendommen velfungerende og præsentabel. Som nævnt i beretningen har vi i 2012 afsluttet arbejdet med nye kældervinduer og døre, fået nye vinduer på bagtrapperne i 45A og B og fået malet fortrappen i 49. Vedr. vand og afløb: Bestyrelsen har talt med et par firmaer, som udfører inspektion og renovering af faldstammer, med henblik på at vurdere om vi forebyggende skulle gøre noget ved faldstammerne. En sådan indsats viser sig at være ganske kostbar, og da vi ikke har konstateret problemer, har vi valgt at følge samme fremgangsmåde som med taget, dvs. at vi holder øje med tilstanden og reparerer skader, når de opstår. De VVS-firmaer, som vi har talt med, er enige heri. Vi har dernæst talt med det firma (Henry Berthelsen A/S, herefter betegnet HB), som lavede vores vedligeholdelsesplan for ca. 5 år siden, om øvrige vandinstallationer i kælderen. Baggrunden herfor er dels, at det vil være rart at undgå at der lukkes for vand til hele ejendommen, når der arbejdes med radiator eller vandinstallation i en enkelt lejlighed, dels at der efter en lukning kan gå lang tid, førend der igen er varmt vand i alle lejligheder, muligvis fordi cirkulationssystemet for det varme brugsvand kan blokeres af luftlommer. Desuden er vandtrykket i de øverste lejligheder ofte lavt. HB anbefaler, at at vi skifter gamle stigrør i bagtrapperne, sørger for fungerende afspærringsventiler og får cirkulationsledninger ført med til øverst i

4 bagtrapperummene. Desuden anbefaler HB,at vi får ledningssystemet gennemgået for at sikre, at gamle afspærringsventiler fungerer korrekt og at der indsættes afspærringsventiler, hvor disse mangler. Bestyrelsen har herefter talt med et VVS-firma for at få disse forslag konkretiseret, herunder også at få indhentet tilbud på disse opgaver. Vvs-firmaet foreslår en indsats i fire etaper: Første etape består i at sætte ventiler, taphaner og termostater (circon'er) på alle stigrør for brugsvand; herefter kan lukninger ved reparationer begrænses til den opgang, som der arbejdes i, varmeøkonomien forbedres og trykket i systemet udlignes bedre. Derefter udskiftes de gamle stigrør; i forbindelse hermed indsættes stopventiler ved hver lejlighed. Herved opnås bedre trykforhold og bedre pumpeøkonomi, fordi tilkalkning af rørene elimineres; desuden kan lukning af brugsvand afgrænses til kun at vedrøre den lejlighed hvor der skal arbejdes. Udskiftningen kan gøres i hver opgang for sig og er derfor betragtet som tre etaper. Første etape: Afspærringsventiler på varmtvandssystemet vil iflg. tilbud koste ca kr. Etape to, tre og fire: Gennemgang og nødvendig udskiftning af stigrør til varmt og koldt vand, inkl. afspærringsventiler og cirkulation, vil iflg. overslag koste ca kr. Bestyrelsen mener at disse opgaver bør gennemføres rimelig hurtigt, gerne i løbet af 2013 og 2014, og indstiller derfor til generalforsamlingens godkendelse, at der i 2013 og 2014 fra grundfonden kan frigives midler hertil. Grundfonden tilføres hvert år ca kr, og da vi samtidig gerne ser at grundfonden vokser, foreslås det, at frigivelse til de nævnte opgaver maksimalt må udgøre kr i 2013 og kr. i 2014 (beløbet for 2014 vil, sammen med forslag til anden vedligeholdelse, blive genvurderet op til næste GF). Begrundelsen herfor er som følger: Grundfonden indeholdt ved udgangen af 2012 ca kr mod ca kr. ved årets begyndelse. Samtidig havde foreningen dog et overskud i 2012 på ca kr, dvs. at foreningens samlede reserver primo 2012 (grundfond plus bankindeståender) var af samme størrelse som primo Det er bestyrelsens opfattelse, at reserverne hermed nok har en størrelse, som giver en rimelig handlemulighed, såfremt der opstår behov for en større indsats overfor f.eks. tag eller faldstammer, men at det, efter et par år med større vedligeholdelsesopgaver, også kan være rimeligt at styrke det beredskab, som grundfonden udgør.

5 Det kan i øvrigt oplyses, at der til reparation og vedligehold (det løbende vedligeholdelsesarbejde, især mindre opgaver) er afsat godt kr i budgettet for nogenlunde samme beløbsramme som i HB oplyste også, at man normalt først udarbejder en samlet ny vedligeholdelsesplan ca. 10 år efter den foregående plan, dvs. i ca Bestyrelsen har derfor ikke haft grund til at lade en ny vedligeholdelsesplan udarbejde. (ANPA, bestyrelsen, marts 2013)

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4 6 Danasvej 4-6, 1910 Frederiksberg C

Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4 6 Danasvej 4-6, 1910 Frederiksberg C Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4 6 Danasvej 4-6, 1910 Frederiksberg C Frederiksberg, 29. marts 2012 Referat af generalforsamling d. 29. marts 2012 Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6 Tilstede var:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S.

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S. A/B GUNLØG Formand: Marie Baumann Varmemester: Jan Meincke Mobil: 40366335 Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Sønderborg, d. 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for det

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

REFERAT. vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 9. maj 2007 med følgende dagsorden:

REFERAT. vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 9. maj 2007 med følgende dagsorden: REFERAT vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 9. maj 2007 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens årsberetning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Tirsdag den 7. marts 2006 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2006.

Generalforsamlingsreferat 2006. 1 Generalforsamlingsreferat 2006. År 2006, den 3. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2004.

Generalforsamlingsreferat 2004. Generalforsamlingsreferat 2004. År 2004, den 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Generalforsamlingen. Tirsdag d. 26. april 2005.

Generalforsamlingen. Tirsdag d. 26. april 2005. Ejerforeningen Vestervang 4,5,6,9 og 10 Referat fra Generalforsamlingen Tirsdag d. 26. april 2005. Generalforsamlingen, der fandt sted på Lokalcenter Vestervang, havde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2012.

Generalforsamlingsreferat 2012. 1 Generalforsamlingsreferat 2012. År 2012, den 30 april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 Generalforsamlingsreferat År 2012, tirsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Til stede: 3 husstande ud af 6 husstande Afdelingsbestyrelsen. - IB Pedersen (IP) - Rosa Melgaard (RM) Hovedbestyrelsen.

Læs mere

Generalforsamling afholdt d. 22/3 2000 på Sønderborg Hus, Rød Sal

Generalforsamling afholdt d. 22/3 2000 på Sønderborg Hus, Rød Sal 2001 Sønderborg, d. 5. december Generalforsamling afholdt d. 22/3 2000 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Herunder tagprojekt 4. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere