RINGSTED KOMMUNE TILSTANDSVURDERING OG VEDLIGEHOLDSPLAN FOR SKOLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RINGSTED KOMMUNE TILSTANDSVURDERING OG VEDLIGEHOLDSPLAN FOR SKOLER"

Transkript

1 Til Ringsted Kommune Vej- og Ejendomscenter Dokumenttype Rapport Dato RINGSTED KOMMUNE TILSTANDSVURDERING OG VEDLIGEHOLDSPLAN FOR SKOLER

2 RINGSTED KOMMUNE TILSTANDSVURDERING OG VEDLIGEHOLDSPLAN FOR SKOLER Revision 00 Dato Udarbejdet af Søren Ole Nielsen Kontrolleret af Casper Skaarup Godkendt af Mari Brandl Beskrivelse Rapport for skoler Ref Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler INDHOLD 1. RESUMÉ Baggrund Formål Resultat Omfang Konklusion Anbefaling Udgifter der ikke er medtaget 3 2. VEDLIGEHOLDSBEHOV Grundlag Registreret vedligeholdsbehov Prioritering af vedligeholdsopgaver Vedligeholdsart Afhjælpende vedligehold Forebyggende vedligehold Genopretning Analyse af genopretningsbehovet Forslag til gennemførelse af vedligeholdsopgaver Efterslæb og ophobning af vedligeholdsopgaver 9 3. TILSTANDSVURDERING Generelt Byskovskolen - Asgård Byskovskolen Benløse Campusskolen Dagmarskolen Haraldstedskole Vestervejs Skole- og Familietilbud Kildeskolen Nordbakkeskolen Søholmskolen Valdemarskolen Vigersted Skole Ådalsskolen FORUDSÆTNINGER Systematik Prioritering Indvendige malede overflader Eksisterende vedligeholdsdata Supplerende undersøgelser Datavaliditet Prissætning og usikkerhed Større vedligeholdsprojekter Funktionalitet og helhedsløsninger 25

4 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler 4.10 Regnvandssikring ORDFORKLARING 26 BILAG Bilag 1 Oversigt over vedligeholdsaktiviteter

5 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler 1 af RESUMÉ 1.1 Baggrund Ringsted Kommune har ønsket at få et samlet overblik over vedligeholdsbehovet for alle kommunens skoler, for på den måde at kunne planlægge og prioritere den langsigtede vedligeholdsindsats i et 10 årigt perspektiv. For at tilvejebringe et overblik over den bygningsmæssige tilstand og det fremtidige vedligeholdsbehov for Ringsted Kommunes skoler, har kommunen ønsket en opdatering af alle vedligeholdsdata i kommunens vedligeholdssystem DBD. I den forbindelse har kommunen tillige ønsket gennemført et uvildigt bygningssyn, hvor alle eksisterende vedligeholdsdata er opdateret i forhold til gennemførte vedligeholdsopgaver. 1.2 Formål Målet med bygningssynet har været at tilvejebringe et økonomisk overblik over det samlede vedligeholdsbehov for Ringsted Kommunes skoler over en 10-årig periode. De enkelte vedligeholdsopgaver skal kunne prioriteres indenfor en fastlagt prioritetsrækkefølge, således at vedligeholdsindsatsen kan målrettes der, hvor behovet er størst. 1.3 Resultat Med udgangspunkt i det samlede vedligeholdsbehov for skolerne, har kommunen fået etableret et planlægningsværktøj (det datasæt der ligger i DBD) til at prioritere og udføre de mest presserende vedligeholdsopgaver, før de mindre presserende opgaver. Registreringen giver et overblik over skolernes aktuelle tilstand og omfanget af det vedligeholdsmæssige efterslæb. Det er derfor muligt, på baggrund af det registrerede vedligeholdsbehov, at anvende de afsatte budgetmidler til vedligehold optimalt, således at kommunen får mest vedligehold for pengene. Bygningssynet giver dermed Ringsted Kommune indblik i, hvordan bygningernes brugsmæssige og tekniske tilstand kan opretholdes på den økonomisk mest fordelagtige måde. 1.4 Omfang Bygningssyn og tilstandsvurdering har omfattet følgende skoler: Skoler Areal m 2 Byskovskolen - Afdeling Asgård Byskovskolen - Afdeling Benløse Campusskolen Dagmarskolen Haraldstedskole Vestervejs Skole- og Familietilbud Kildeskolen Nordbakkeskolen Søholmskolen Valdemarskolen Vigersted Skole Ådalsskolen I alt Arealer er bygningsdriftsareal og er uddraget af DBD. 1.5 Konklusion Der er registreret et samlet vedligeholds- og renoveringsbehov over 10 år på ca. 153 mio. kr. for de 12 skoler. Dette svarer til, at der over de kommende 10 år, bør afsættes et gennemsnitligt vedligeholdsbudget på mindst 15.3 mio. kr. årligt til genopretning og vedligehold af skolerne.

6 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler 2 af 27 Dette for at undgå at registrerede skader udvikler sig og medfører følgeskader på andre bygningsdele. En meget stor del af vedligeholdsbehovet - ca. 105 mio. kr. - udgøres af højprioritetsopgaver (prioritet 0, 1 og 2). Dette skyldes, at en stor del af skolerne er opført i samme tidsperiode og, at levetiden for de enkelte bygningsdele derfor er nået eller overskredet. Højprioritetsopgaver er opgaver der skal udføres enten fordi det er sikkerhedsmæssigt eller lovmæssigt begrundet, eller fordi der er umiddelbart risiko for at der opstår følgeskader på andre bygningsdele. De mest presserende opgaver omfatter bl.a.: Prioritet 0 (myndighedskrav): Lovliggørelse af flugtvejstrappe på Valdemarskolen Udskiftning af olietank på Kildeskolen Eftergang af rækværk på Byskovskolen Benløse Renovering af vandbehandlingsanlæg på Byskovskolen Asgård Lovpligtige serviceaftaler på gasfyr, elevatorer mv. Prioritet 1 (akutte): Undersøgelse af revner i spærkonstruktioner på Campusskolen Udbedring af rådskader i tagkonstruktion på Byskovskolen Asgård Udskiftning af vandinstallationer på Byskovskolen Asgård Renovering af stormskadet bygning på Haraldstedskole Der er desuden afsat et beløb på kr. 27 pr. m 2 på alle skoler til udførelse af akutte opgaver Prioritet 2 (genopretning): Renovering af bad og omklædning på Vestervejs Skole- og Familietilbud, Nordbakkeskolen og Søholmskolen Udskiftning af vandinstallationer på Campusskolen Udskiftning af bølgeeternittage på Byskovskolen Benløse, Valdemarskolen og Vigersted Skole Udskiftning af facadepartier på Campusskolen Udskiftning af gulvbelægning på Byskovskolen Benløse Udskiftning af halvtag på Vigersted Skole Udskiftning af halgulv i Nordbakkeskolen og Byskovskolen Asgård Udskiftning af linoleumsgulve i Byskovskolen Benløse Udskiftning af Rockwoollofter på Byskovskolen Asgård Udskiftning af lofter og belysning på Byskovskolen Benløse Renovering af pedelbolig på Kildeskolen Udskiftning af plastvinduer på Byskovskolen Benløse Udskiftning af vinduer på Valdemarskolen Udskiftning af vinduer på Haraldstedskole Renovering af skolekøkken på Søholmskolen og Kildeskolen Renovering af varmeanlæg (rør) på Vigersted Skole Udskiftning af tage på Dagmarskolen, Nordbakkeskolen, Valdemarskolen og Ådalsskolen Udskiftning af ventilationsanlæg på Vigersted Skole Mængden af registrerede opgaver i prioritet 2 (genopretning) er et udtryk for enten, at de berørte bygningsdele vil svigte indenfor få år såfremt de registrerede skader ikke bliver udbedret eller, at de berørte bygningsdele skal udskiftes fordi de har nået deres levetid. 1.6 Anbefaling Det anbefales at der afsættes et vedligeholdsbudget over de kommende 10 år som er tilstrækkeligt til at udføre den nødvendige genopretning og vedligehold af Ringsted Kommunes skoler. Dermed vil det være muligt at afvikle det vedligeholdsmæssige efterslæb over en 10-årig periode.

7 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler 3 af 27 Rambøll anbefaler derfor at: 1. at der afsættes et samlet vedligeholdsbudget til kommunens skoler på minimum 15,3 mio. kr. pr. år. Dette sikrer, at der ikke sker en stigning i efterslæbet og en forværring af bygningsdelenes tilstand til følge, herunder udvikling af følgeskader. 2. at de registrerede vedligeholdsopgaver bør gennemføres i prioriteret rækkefølge og på tværs af ejendommene, således at opgaver med højere prioritering gennemføres før opgaver med en lavere prioritering. 3. at der sker en koordinering af aktiviteter for vedligehold samt fremtidige forbedrings- og ombygningsopgaver da dette generelt vil føre til et samlet kvalitetsløft. Hvis der sker en koordineret udførelse af disse opgaver vil den samlede tilstand på bygningerne kunne forbedres væsentligt samtidig med at nutidige krav i Bygningsreglementet vil kunne tilgodeses. Det er tillige den totaløkonomisk mest fordelagtige løsning såfremt man på sigt ønsker et løft af bygningsmassen. I tallene er der ikke taget højde for evt. stigende omkostninger til følgeskader, som konsekvens af, at opgaver må udskydes i ét eller flere år. Tallene skal alene tages som udtryk for den aktuelle tilstand af ejendommene på besigtigelsestidspunktet. Efter 10 års perioden kan Rambøll anbefale, at de fremtidige vedligeholdsbudgetter - til den tid - baseres på V&S erfaringstal, således at der ikke opbygges et vedvarende vedligeholdsmæssigt efterslæb på ejendommene. For skoler udgør erfaringstallet kr. 130,- pr. m 2 svarende til ca. 10,2 mio. kr. pr. år. Det er væsentligt at bemærke, at der i disse beløb ikke er afsat midler til modernisering af bygninger og bygningsdele for at imødekomme f.eks. ændrede brugerkrav, serviceforbedringer, nye læringsfora, lovmæssige krav mv. som måtte opstå. 1.7 Udgifter der ikke er medtaget Det opgjorte vedligeholdsbehov er håndværkerudgifter ekskl. udgifter til rådgivning og evt. projektering i forbindelse med byggeprojekter samt uforudsete udgifter. På større vedligeholdsmæssige opgaver som har karakter af egentlige projekter, f.eks. større genopretningsprojekter af klimaskærm (tag/facader) eller genopretningsprojekter af tekniske anlæg, f.eks. hele ventilations- eller brugsvandssystemer, må der forventes et tillæg til det anførte vedligeholdsbehov, omfattende udgifter til byggeplads, rådgivning og uforudsete udgifter. Dette vil erfaringsmæssigt udgøre et tillæg på ca. 25% til håndværkerudgifterne. Se afsnit 4.

8 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler 4 af VEDLIGEHOLDSBEHOV 2.1 Grundlag Bygningssyn på Ringsted Kommunes skoler er gennemført i perioden januar-marts Bygningssynene er gennemført af Rambøll i samarbejde med Vej- og Ejendomscenter, Ejendom Anlæg samt de driftsansvarlige på de enkelte skoler. De registrerede vedligeholdsaktiviteter fra bygningssynene er indtastet i Ringsted Kommunes bygningsvedligeholdssystem DBD. De estimerede priser er håndværkerudgifter med mindre andet fremgår af de enkelte aktiviteter. Alle beløb er ekskl. moms og ekskl. evt. omkostninger til rådgivning og projektering. Bygningssynet har omfattet tilstandsvurdering og vedligeholdsplanlægning for klimaskærm, tekniske installationer og indvendige overflader. 2.2 Registreret vedligeholdsbehov Der er registreret et samlet vedligeholds- og renoveringsbehov over 10 år på ca. 153 mio. kr. for de 12 skoler, som har været omfattet af bygningssynet. Dette svarer til, at der over de kommende 10 år, bør afsættes et samlet vedligeholdsbudget på minimum 15,3 mio. kr. pr. år til skolerne. Tabellen herunder viser det registrerede vedligeholdsbehov på de enkelte skoler: Ejendom Sum Byskovskolen - Asgård Byskovskolen - Benløse Campusskolen Dagmarskolen Haraldstedskole Vestervejs Skole- og Familietilbud Kildeskolen Nordbakkeskolen Søholmskolen Valdemarskolen Vigersted Skole Ådalsskolen I alt Alle beløb i kr. 2.3 Prioritering af vedligeholdsopgaver Alle registrerede vedligeholdsaktiviteter er vurderet og prioriteret i kommunens prioriteringssystem. Såfremt det registrerede vedligeholdsbehov fordeles efter prioritering fås en fordeling jf. nedenstående tabel: Prioritering Sum 0. Myndighedskrav Akutte Genopretning Forebyggende Forbedringer I alt Beløb i kr.

9 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler 5 af 27 Det ses, at en meget stor del af vedligeholdsbehovet ligger i prioritet 0 (myndighedskrav), prioritet 1 (akutte) og prioritet 2 (genopretning). Det vidner om at der gennem en årrække er ophobet et større vedligeholdsmæssigt efterslæb. Levetiden på flere bygningsdele er nået og der har flere gange været følgeskader. Eksempelvis vandskader som følge af utætte tage og ovenlys, opstuvende regnvand fra kloaker eller fra utætte rørinstallationer. Der ligger tillige en stor mængde opgaver i prioritet 3 (forebyggende), hvilket vidner om at der er et stort behov for at få udført en række opgaver af forebyggende karakter for at undgå at der skal ske yderligere udvikling af skader (følgeskader). Af grafen herunder fremgår det registrerede vedligeholdsbehov fordelt efter prioritering: Registreret vedligeholdsbehov fordelt efter prioritering Prioritet 0, prioritet 1 og prioritet 2 udgør tilsammen ca. 105 mio. kr. over de kommende 10 år. Dette er et meget højt beløb, som dækker over en række større og forskelligartede opgaver. Dette er eksempelvis: Prioritet 0 (myndighedskrav): Lovliggørelse af flugtvejstrappe på Valdemarskolen Udskiftning af olietank på Kildeskolen Eftergang af rækværk på Byskovskolen Benløse Renovering af vandbehandlingsanlæg på Byskovskolen Asgård Lovpligtige serviceaftaler på gasfyr, elevatorer mv. Prioritet 1 (akutte): Undersøgelse af revner i spærkonstruktioner på Campusskolen Udbedring af rådskader i tagkonstruktion på Byskovskolen Asgård Udskiftning af vandinstallationer på Byskovskolen Asgård Renovering af stormskadet bygning på Haraldstedskole Der er desuden afsat et beløb på kr. 27 pr. m 2 på alle skoler til udførelse af akutte opgaver

10 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler 6 af 27 Prioritet 2 (genopretning): Renovering af bad og omklædning på Vestervejs Skole- og Familietilbud, Nordbakkeskolen og Søholmskolen Udskiftning af vandinstallationer på Campusskolen Udskiftning af bølgeeternittage på Byskovskolen Benløse, Valdemarskolen og Vigersted Skole Udskiftning af facadepartier på Campusskolen Udskiftning af gulvbelægning på Byskovskolen Benløse Udskiftning af halvtag på Vigersted Skole Udskiftning af halgulv i Nordbakkeskolen og Byskovskolen Asgård Udskiftning af linoleumsgulve i Byskovskolen Benløse Udskiftning af Rockwoollofter på Byskovskolen Asgård Udskiftning af lofter og belysning på Byskovskolen Benløse Renovering af pedelbolig på Kildeskolen Udskiftning af plastvinduer på Byskovskolen Benløse Udskiftning af vinduer på Valdemarskolen Udskiftning af vinduer på Haraldstedskole Renovering af skolekøkken på Søholmskolen og Kildeskolen Renovering af varmeanlæg (rør) på Vigersted Skole Udskiftning af tage på Dagmarskolen, Nordbakkeskolen, Valdemarskolen og Ådalsskolen Udskiftning af ventilationsanlæg på Vigersted Skole Når tyngden i Prioritet 0, 1 og 2 ligger så højt, vidner det om, at der ikke - igennem en årrække - er udført tilstrækkeligt planlagt vedligehold, og at der udelukkende bliver udført de nødvendige akutte/afhjælpende opgaver på skolerne. Det skyldes angiveligt, at der igennem en årrække ikke har været tilført tilstrækkelige økonomiske ressourcer til området. Denne form for vedligehold er uhensigtsmæssig, idet kommunen på den måde får udført mindre vedligehold for pengene end ved at udføre planlagt/forebyggende vedligehold. Desuden er der stor risiko for at der opstår fordyrende følgeskader på andre bygningsdele. Prioritet 3 (forebyggende) udgør ca. 47,6 mio. kr. over de kommende 10 år. Disse opgaver omfatter hovedsageligt følgende opgavetyper: Maleristandsættelse af udvendigt træværk Maleristandsættelse og snedkereftergang af vinduer og yderdøre Serviceaftaler som ikke er lovpligtige Et budgetmæssigt afsat beløb på alle skoler til udførelse af planlagt indvendigt vedligehold (der er afsat kr. 41,- pr. m 2 ) Rensning af tagrender Prioritet 4 (forbedringer) udgør ca kr. afsat i hhv og 2016 og omfatter: Etablering af solafskærmning på 1. sal på Dagmarskolen (hovedbygningen) Etablering af bassin overdækning (dug) på Byskovskolen Asgård (2016) 2.4 Vedligeholdsart Fordelingen af genoprettende vedligehold samt afhjælpende og forebyggende vedligehold fremgår af tabellen herunder: Vedligeholdsart Sum Afhjælpende Forebyggende Genopretning I alt Vedligeholdsbehovet opgjort efter art. Beløb i kr.

11 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler 7 af Afhjælpende vedligehold Der er konstateret en række opgaver af afhjælpende karakter det første år. Opgaverne er typisk mindre reparationer som bør udføres her og nu for at forhindre skader eller for at opretholde en funktion. Disse opgaver omfatter f.eks. diverse undersøgelser og afhjælpning af farer eller personrisici mv. Desuden er budgettet for alle aktiviteter vedr. akut vedligehold karakteriseret som afhjælpende vedligehold. 2.6 Forebyggende vedligehold Der er et relativt stort behov for gennemførelse af forebyggende vedligehold i det første år. Dette er et udtryk for at en lang række bygningsdele er ved at nå deres maksimale levetid og at der derfor bør gennemføres forebyggende vedligehold for at forhindre at bygningsdelen forgår og at den herefter skal genoprettes. Forebyggende vedligeholdsopgaver er eksempelvis malerbehandling af udvendigt træværk samt døre og vinduer ol. Såfremt disse opgaver ikke udføres vil der sandsynligvis ske en udvikling af skaderne, hvorved aktiviteterne ændrer status til oprettende vedligehold. 2.7 Genopretning Genopretningsopgaver dvs. opgaver der skal gennemføres fordi bygningsdele er nedbrudt og/eller har nået deres levetid udgør en meget stor del, ca. 78 mio. kr., af det registrerede vedligeholdsbehov. Det ses, at der særligt det første år (2015) er et stort behov for genopretning. Dette er et udtryk for at en række bygningsdele har nået deres levetid, forårsaget af manglende eller utilstrækkeligt gennemført vedligehold gennem en årrække. Det anbefales at der i forbindelse med udførelsen af de større renoveringsopgaver, sker en koordinering således at aktiviteter for vedligehold og aktiviteter for ønsker og forbedringer (f.eks. ombygninger, energiprojekter o.l.) udføres samtidig, da dette generelt vil føre til et oplevet kvalitetsløft. Hvis der sker en koordineret udførelse af disse opgaver vil den samlede tilstand på bygningerne kunne forbedres væsentligt samtidig med at nutidige krav i Bygningsreglementet vil kunne tilgodeses. Det er tillige den totaløkonomisk mest fordelagtige løsning såfremt man på sigt ønsker et løft af bygningsmassen. Af grafen herunder fremgår det registrerede vedligeholdsbehov fordelt efter vedligeholdsart: Vedligeholdsbehovet opdelt efter art

12 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler 8 af Analyse af genopretningsbehovet Det samlede genopretningsbehov for skolerne udgør ca. 78 mio. kr. over de næste 10 år. Det er derfor relevant at se på hvordan behovet for genopretning fordeler sig på de enkelte skoler. Tabellen herunder giver et overblik over fordelingen: Genopretning pr. skole Sum Byskovskolen - Asgård Byskovskolen - Benløse Campusskolen Dagmarskolen Haraldstedskole Vestervejs Skole- og Familietilbud Kildeskolen Nordbakkeskolen Søholmskolen Valdemarskolen Vigersted Skole Ådalsskolen I alt Genopretningsbehovet pr. skole. Beløb i kr. Det samlede genopretningsbehov i 10-års perioden varierer en del fra skole til skole. Som det fremgår, har Valdemarskolen det største genopretningsbehov mens Vestervejs Skole- og Familietilbud har det mindste. 2.9 Forslag til gennemførelse af vedligeholdsopgaver Såfremt der afsættes et vedligeholdsbudget som er mindre end 15,3 mio. kr. pr. år over de kommende 10 år, vil det vedligeholdsmæssige efterslæb på Ringsted Kommunes skoler stige fremover. Efterslæbet vil stige år for år, såfremt det afsatte budget ikke er tilstrækkeligt til at vedligeholde ejendommene med. Følgeskader, der måtte opstå, som konsekvens af manglende vedligehold, efter gennemførelse af Rambøll s bygningssyn er ikke indregnet i det registrerede vedligeholdsbehov. Budgetbehovet skal derfor alene tages som udtryk for den aktuelle tilstand af ejendommene på besigtigelsestidspunktet. Rambøll anbefaler derfor: 1. at der afsættes et samlet vedligeholdsbudget til kommunens skoler på minimum 15,3 mio. kr. pr. år. Dette sikrer, at der ikke sker en stigning i efterslæbet og en forværring af bygningsdelenes tilstand til følge, herunder udvikling af følgeskader. 2. at de registrerede vedligeholdsopgaver bør gennemføres i prioriteret rækkefølge og på tværs af ejendommene, således at opgaver med højere prioritering gennemføres før opgaver med en lavere prioritering. 3. at der sker en koordinering af aktiviteter for vedligehold samt fremtidige forbedrings- og ombygningsopgaver da dette generelt vil føre til et samlet kvalitetsløft. Hvis der sker en koordineret udførelse af disse opgaver vil den samlede tilstand på bygningerne kunne forbedres væsentligt samtidig med at nutidige krav i Bygningsreglementet vil kunne tilgodeses. Det er tillige den totaløkonomisk mest fordelagtige løsning såfremt man på sigt ønsker et løft af bygningsmassen.

13 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler 9 af 27 Da det ikke i en kommunal økonomi er muligt at spare op til de større opgaver, må opgaver som ikke kan afholdes indenfor budgettet i et givent budget år, udskydes til efterfølgende år. Disse opgaver skal igen prioriteres og udføres i trangsrækkefølge. I tallene er der ikke taget højde for evt. stigende omkostninger til følgeskader, som konsekvens af, at opgaver må udskydes i ét eller flere år. Tallene skal alene tages som udtryk for den aktuelle tilstand af ejendommene på besigtigelsestidspunktet. Efter 10 års perioden kan Rambøll anbefale, at de fremtidige vedligeholdsbudgetter - til den tid - baseres på V&S erfaringstal, således at der ikke opbygges et vedvarende vedligeholdsmæssigt efterslæb på ejendommene. Det er væsentligt at bemærke, at der i disse beløb ikke er afsat midler til modernisering af bygninger og bygningsdele for at imødekomme f.eks. ændrede brugerkrav, serviceforbedringer, lovmæssige krav mv. som måtte opstå Efterslæb og ophobning af vedligeholdsopgaver Såfremt der afsættes et vedligeholdsbudget på 15,3 mio. kr. pr. år, vil det registrerede vedligeholdsefterslæb kunne afvikles over de kommende 10 år. Der er ikke, i beregningen af efterslæbet, taget højde for udvikling af følgeskader. Efterslæbet er karakteriseret ved de aktiviteter, der er udskudt til det efterfølgende år, fordi det godkendte budget, ikke har gjort det økonomisk muligt, at udføre aktiviteten. Dvs. at det registrerede vedligeholdsmæssige efterslæb, er placeret i det første år. Afvikling af efterslæb og ophobning af vedligeholdsopgaver ved det anbefalede minimumsbudget Som en følge af, at et årligt budget på 15,3 mio. kr. - i nogle budgetår - ikke er tilstrækkeligt til at gennemføre alle opgaver som er planlagt i et givent år, vil det være nødvendigt at udskyde nogle opgaver til efterfølgende budgetår. Som det fremgår, vil efterslæbet være faldende fra de første år, hvorefter det vil stige ca. midt i perioden (dette skyldes at en række større vedligeholdsopgaver er placeret her). Kurven viser at såfremt der anvendes det foreslåede budget, vil efterslæbet være afviklet efter 10 år. Herefter bør fremtidige vedligeholdsbudgetter baseres på erfaringstal jf. V&S, som for skoler udgør kr. 130,- pr. m 2 svarende til ca. 10,2 mio. kr. pr. år.

14 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler 10 af TILSTANDSVURDERING 3.1 Generelt Skolernes generelle tilstand er vurderes på en skala fra 1-5, hvor 1 er værst og 5 er bedst, med følgende definitioner: 1= meget under middel (værst). Tillæg over 30 % ift. middel niveau 2= under middel. Tillæg på op til 30 % ift. middel niveau 3= middel niveau. +/- 15 % afvigelse ift. V&S prisbogs nøgletal anbefaling 4= over middel. Fradrag på op til 30 % ift. middel niveau 5= meget over middel (bedst). Fradrag over 30 % ift. middel niveau Tilstandsniveauet for de enkelte skoler er foretaget med udgangspunkt i det samlede registrerede vedligeholdsbehov i DBD. Vedligeholdsbehovet er omregnet til et nøgletal kr./m 2 /år, beregnet som et gennemsnitstal over 10 år i perioden Det registrerede behov sammenholdes med V&S prisbogens nøgletals anbefaling til vedligehold kr./m 2 /år (middel niveau) for på den baggrund at kunne fastsætte tilstandsniveauet. Tabellen herunder angiver hvordan tilstandsniveauet er fastsat. V&S prisbog nøgletal *) Tilstandsniveau. Kr./m 2 /år kr./m 2 /år middel niveau 1. meget under middel (værst) 2. under middel. + 30% 3. middel. +/- 15% 4. over middel. - 30% 5. meget over middel (bedst) 141 > <83 *) V&S nøgletallet omfatter nøgletal for planlagt og akut udvendig bygning (klimaskærm), planlagt og akut indvendig bygning (indvendige overflader) samt planlagt og akut tekniske installationer og er angivet ved indeks 134,1 (2014/K4). Tabellen herunder viser skolernes tilstandsniveau: Skole Gennemsnitligt vedligeholdsbehov pr. år i kr. Bygningsdriftsareal m 2 Nøgletal kr./m 2 /år Tilstand Byskovskolen - Asgård ,9 1. Meget under middel Byskovskolen - Benløse ,8 2. Under middel Campusskolen ,8 2. Under middel Dagmarskolen ,9 4. Over middel Haraldstedskole ,5 1. Meget under middel Vestervejs Skole- og Familietilbud ,9 2. Under middel Kildeskolen ,3 2. Under middel Nordbakkeskolen ,7 1. Meget under middel Søholmskolen ,7 1. Meget under middel Valdemarskolen ,1 1. Meget under middel Vigersted Skole ,4 4. Over middel Ådalsskolen ,2 1. Meget under middel I det følgende beskrives de væsentligste opgaver - for hver enkelt skole - som er registreret for hhv. klimaskærm, tekniske installationer og indvendige overflader.

15 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler 11 af 27 Generelt for tekniske installationer: Der skal afsættes budget til udførelse af en lang række serviceaftaler: Ventilation, cts. mv., service på elektrolyseanlæg, service på elevator, service på grundvandspumper, service på varmeveksler (udsyring) mv. Særligt vedr. budget til akut vedligehold: Der er for hver enkelt skole afsat et budget til imødegåelse af akutte vedligeholdsopgaver, dvs. opgaver som ikke direkte kan budgetlægges, men som erfaringsmæssigt vil opstå over tid. Budget til akut vedligehold er opdelt på hhv. klimaskærm, tekniske installationer og indvendige bygningsdele. Særligt vedr. budget til vedligehold af indvendige overflader: Der er for hver enkelt skole afsat et budget til vedligeholdelse af indvendige overflader, dvs. malerbehandling af vægge og lofter. Der er budgetmæssigt afsat 41 kr. pr. m 2.

16 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler 12 af Byskovskolen - Asgård Klimaskærm: Der er konstateret dårlige fuger flere steder. Fugerne er porøse og ligger dybt. Idrætshallen er særligt medtaget på sydfacade/langsiden mod P-pladsen. Hegnsmure har ligeledes defekte fuger og afdækninger på murkroner. Der skal foretages en eftergang og udbedring af dårlige fuger, skadede sokler og murkroneafdækninger. Tagkonstruktionen over gangarealet ud for tumlesalen, fjedrer meget og er sandsynligvis angrebet af råd. Skadesomfanget er ukendt, men en udbedring skal foretages. Vinduer er sidst malet i Stern/tagrendeskjul og vindskeder er udført i malet træ. Alle vinduer trænger til en overfladebehandling. Det samme gælder stern og vindskeder. Der er partiel råd i stern og udhæng, som skal snedkereftergås. Tekniske installationer: Der er i dag ingen dug til afdækning af bassin til at begrænse fordampning og varmetab, når svømmehallen ikke er i brug. Det kan anbefales at etablere en bassindug for at begrænse energitab og dermed energiforbruget. Det er oplyst at der jævnligt forekommer tæringer og utætheder på brugsvandsrør (koldt og varmt), samt varmerør. Det er ligeledes oplyst at der jævnligt tabes vand på anlægget. Sidste utæthed/rørbrud var i julen 2014 ved fysiklokale. Der bør derfor foretages en fuldstændig udskiftning af de rørstrækninger der er mest medtagne da det vurderes at der er stor risiko for gennemtæringer og dermed følgeskader. Der er fire hydrauliske stempler som styrer hæve/sænkebunden. Det forventes at stempler skal udskiftes indenfor de kommende 10 år da den forventede levetid nås. Sandfiltre og udligningstank er udført i stål. Det er oplyst at det er konstateret at disse afgiver rust i vandet. Dette ses dels i filtrene, men også i bassinet som røde aflejringer. Rampe har også rustskader. Det anbefales derfor at sandfiltre og udligningstank udskiftes. Desuden skal det påregnes at der skal udføres nogle mindre tilstødende opgaver. Rampe bør også udskiftes. Anlægget kører pt. på en dispensation. Indvendige overflader: Idrætsgulvet fjedrer for meget pga. da der er for lang afstand mellem strøerne. Der er foretaget adskillige reparationer. Gulvet anbefales udskiftet. Der er ca. 700 m 2 defekt/slidt linoleum, som endnu ikke er blevet udskiftet. Det anbefales at der foretages en etapevis udskiftning af linoleumsgulvene over en kort årrække. Der er ca m 2 tilbage af den gamle lofttype med bræddebeklædning og synlig Rockwool i mellemrummene. Disse lofter udgør en risiko for drys af Rockwool og kan være stærkt irriterende for luftvejene. Flere lofter er allerede udskiftet, men der mangler fortsat en del kvadratmeter. Lofterne skal udskiftes. Det kan anbefales at foretage udskiftning af belysningsarmaturer samtidig til f.eks. LED.

17 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler 13 af Byskovskolen Benløse Klimaskærm: Vinduer, yderdøre og vinduespartier af træ er ikke blevet malet igennem flere år. Malingen skaller af til bart træ og der er risiko for rådskader. Vinduer, vinduespartier, yderdøre, træværk, stolper skal snedkereftergås og males. Plastvinduernes konstruktion og form er for lille. Vinduesbeslagene går i stykker og reservedele kan ikke skaffes. Plastvinduer mod syd 1.sal + kælder skal udskiftes til f.eks. træ/alu med en anden udformning end plastvinduerne. Tekniske installationer: Belysningsarmaturerne i idrætshal er ældre og i generelt dårlig stand. Der kan ikke skaffes reservedele. Det anbefales at udskifte belysningsarmaturer til f.eks. LED. Indvendige overflader: Der ligger 50x50 cm havefliser på gangarealer og i gammel indergård. Renholdelsen af disse fliser er vanskelig da det støver meget ved fejning og belægningen er ikke til at vaske. Der bør derfor etableres en ny gulvbelægning som i ny indergård. Der er en del nedslidte linoleumsgulve i klasselokalerne. Andre er skadede fra inventar/stole. Der bør ske en udskiftning af slidt og defekt linoleum. I adskillige klasselokaler i 64-bygningen er der ældre hessianlofter. Disse lofter er utidssvarende og fungerer ikke tilfredsstillende som akustiklofter. En optælling viser at der skønsmæssigt er m 2 ældre loftplader. Lofter skal udskiftes til nye akustiklofter evt. med integreret LED-belysning. Skolekøkkenet er fra 1998 og bærer allerede præg af slid og "trætte" låger. Forventet levetid vurderes at være ca. 25 år, hvorefter køkkenet skal renoveres.

18 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler 14 af Campusskolen Klimaskærm: Der er tidligere foretaget udskiftning af facadepartier i bygning 1 i Det er oplyst at det trækker ind af de gamle facadepartier og at det er et APV krav fra brugerne/lærerne. Facadepartierne er ældre og ikke blevet vedligeholdt igennem mange år. Det anbefales at foretage en udskiftning af facadepartierne. Tagudhænget er voldsomt beskidt/tilsmudset og trænger til overfladebehandling. Der bør ske en afrensning og maling af tagudhæng inkl. vinduer i lanternerne og tagudhænget. Tekniske installationer: Belysningsarmaturerne i klasselokalerne er ældre og reservedele kan være vanskelig at skaffe. Det anbefales at der sker en udskiftning af belysning til f.eks. LED Det er oplyst at der ved bygning 3 ikke er fald nok på kloakledningen og at der er rødder i kloakken. Det drejer sig om ca. 50 m kloak. Der bør foretages en TV inspektion af kloakledning samt en rodskæring og rensning af kloakledningen. Hvis det skønnes nødvendigt kan ledningen strømpefores. Det er oplyst at der er en del tæringer på brugsvandsrør. Der er risiko for følgeskader/vandskader som kan være omkostningstunge. Derfor anbefales det at der foretages en udskiftning af brugsvandsrør. Indvendige overflader: Der er konstateret revner i alle spærkonstruktioner i halbygningen. Revnerne følger buen i konstruktionen. Det anbefales at lade en rådgiver med kendskab på statik, vurdere om der er en risiko for at bæreevnen svigter. Idrætsgulvet i hallen bør udskiftes. Afstanden mellem strøerne er for lang og gulvet fjedre alt for meget, så stavene går løse. Der er foretaget adskillige reparationer på gulvet. Klasselokalerne fremstår med slidt og defekt linoleumsbelægninger. Nogle belægninger er fra skolens opførelsestidspunkt og tjenlige til udskiftning. Det anbefales at der sker en etapevis udskiftning af linoleumsbelægninger i klasselokaler.

19 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler 15 af Dagmarskolen Klimaskærm: Halvtaget på gymnastiksalsfløj og samlingssal er belagt med tagpap. Tilstanden er dårlig. Taget er utæt flere steder. Afvandingen sker gennem indvendige tagbrønde og bærende konstruktioner bruges som nedløb. Nedløbene/bærende konstruktioner er gennemtærede i bunden ved asfaltbelægningen. Der er kraftig rådskade i tagremmen i hjørnet ud for pigegårdtoilet og redskabsskur. Bæreevnen er ved at være væk. Det vurderes at halvtaget i skolegården, som er fra 1966, skal udskiftes. Der har tidligere været solafskærming udvendigt på facaden, men den blæste ned i en storm. Den er ikke blevet erstattet. Der er solgardiner i faglokaler. Solafskærmning bør genetableres. Tagpappets alder er ukendt og vurderes at være fra midt 1990'erne. Der er foretaget efterisolering med ca. 100 mm. umiddelbart under tagpap. Det er oplyst at der har været enkelte utætheder fra taget på nordlige ende af hovedbygningen. Tilgængeligheden til tagene er dårlig. Der bør lægges nyt pap på eksisterende tag. Tekniske installationer: Der er konstateret ældre el-tavler fra 1966 med sikringspropper. Tavlerne er intakte og funktionsdygtige, men vurderes tjenlige til udskiftning indenfor en årrække. Indvendige overflader: Ingen bemærkninger til den indvendige vedligeholdsstandard (udover at der er afsat beløb til løbende indvendig maleristandsættelse).

20 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler 16 af Haraldstedskole Klimaskærm: Vinduer er generelt i meget dårlig stand. Der er konstateret råd og manglende træ i en del af vinduerne. Vinduerne er formodentlig fra skolens opførelse og er med koblede rammer. Vinduer er blevet malet jævnligt. En del af de indvendige rammer er fastskruet. Enkelte vinduer er udskiftet i 2012 (1. sal mod syd og i forstanderfløj). Det anbefales at alle resterende vinduer udskiftes, evt. i etaper. Skotrender har flere gange været utætte. Skotrenderne er af ældre dato og zinken er forvitret. Nogle steder er skotrender midlertidigt repareret med pap. Det anbefales derfor at skotrender udskiftes/repareres snarest. På den ene af de store kviste er der pålagt nyt zink i På øvrige tre store kviste og to små kviste skal zink udskiftes. Der er pt. pålagt pap midlertidigt da de ellers er utætte. Det er oplyst at der er råd i noget af træværket. Der mangler en del rygningssten på både hovedbygning og bygningen til ørredopdræt. Der skal lægges nye rygningssten, desuden skal tagfladen nogle steder på hovedbygningen rettes op. Eternittaget på maskinhallen skal udskiftes da mange plader er revnet og taget derfor er utæt. Pavillonbygningen (gammel pavillon) blev ødelagt under stormen i Bygningen ydervægge er trykket skæve, tagfladen slår revner mv. Årsagen er - udover vinden - at bygningen på det tidspunkt var under reparation efter en vandskade. Alle lofter samt to stabiliserende indvendige vægge var/er derfor fjernet. Dette har gjort bygningen særdeles ustabil. Der er pt udført en midlertidig afstivning af bygningen på sydfacaden. Det anbefales at renovere bygningen, herunder afmontering af eternittag, opretning og stabilisering af ydervægge og tagkonstruktion, nyt eternittag, nye lofter og isolering i loft, nye beklædning af indvendige side af ydervægge inkl. vægisolering mv. Tekniske installationer: Der er to stk. pillefyr (træpiller) installeret i Det vurderes at levetiden nås indenfor 10 år. Derefter skal pillefyr udskiftes. I forbindelse med udskiftningen anbefales det at den gamle olietank i fyrkælderen fjernes og at der i stedet etableret et større pillelager. Det er oplyst at det er vanskeligt at opvarme bygningen. Dels fordi radiatoreffekten er for lille, men også fordi anlægget ikke er indreguleret rigtigt. Det anbefales derfor at der opsættes flere (eller større) radiatorer. Anlægget skal indreguleres. El-tavlen bærer præg af at den er udbygget ved knopskydning. Der er for lidt kapacitet og der er ofte problemer med at sikringer slår ud. En del af tavlen er forsynet med gamle sikringer. Det anbefales derfor at tavlen udskiftes og/eller renoveres. Tavlen skal udbygges med flere grupper så kapaciteten er tilstrækkelig. Kloaker er gamle og der er ind imellem behov for slamsuger. Der er en sætning i terræn ved Opdrætsbygningen, hvilket tyder på at ledning eller brønd er faldet sammen. Det er oplyst at der for nylig er udført delvis renovering af kloakledninger fra hovedbygningen (ved forstanderkontor). Det anbefales derfor at der udføres en TV inspektion af alle ledninger for at klarlægge den aktuelle tilstand. Der bør afsættes et beløb til renovering. Indvendige overflader: Skolen fremstår generelt meget nedslidt inden døre. Flere gulvoverflader er i meget dårlig stand. Linoleum er nedslidt flere steder. Der bør derfor afsættes et beløb til udskiftning af nedslidte linoleumsgulve. Desuden bør der afsættes et beløb til istandsættelse af lakerede parketgulve i gymnastiksal, sløjdværksted og gangareal/trappe.

21 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler 17 af Vestervejs Skole- og Familietilbud Klimaskærm: Ingen bemærkninger. Tekniske installationer: Ventilationsanlægget er ældre og støjer meget. Udsugningen fra bad/omklædning i kælderen er mangelfuld. Der er muligvis skimmelvækst i kælderen som pt. undersøges. Det anbefales at udskifte ventilationsanlægget. Alternativt foretage en gennemgribende renovering af det nuværende anlæg. Der er en del ældre el-tavler med sikringer. Det anbefales på sigt at udskifte tavlerne. Lysarmaturerne er ældre og der kan ikke skaffes reservedele til dem. Armaturerne giver et dårligt lys i hallen. Det anbefales at udskifte belysningsarmaturerne til nye, med f.eks. LED. Indvendige overflader: Baderummene i hallen er i øjeblikket ved at blive undersøgt for skimmelvækst. Tilstanden af baderummene er meget ringe på alle overflader. Det anbefales derfor at foretage en fuldstændig renovering af begge baderum. OBS: Årsagen til skimmelvækst kan skyldes mangelfuld ventilering af baderummene. Der er i husene en del slidte og defekt linoleumsgulve og nogle gulve er uden svejste samlinger. Det anbefales at foretage en udskiftning af ældre og slidte linoleumsgulve.

22 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler 18 af Kildeskolen Klimaskærm: Pedelboligen er i generelt dårlig stand og pt. uegnet til skoleformål. Det er oplyst at bygningen muligvis skal istandsættes til et skoleformål. Bølgeeternittaget er i ringe stand og tjenlig til udskiftning. Der er ingen isolering i taget. Lofthøjden i stueplan opfylder ikke standardkravene. Vinduerne er i ringe stand. Gulvstrøer ligger på jord. Hvis bygningen skal tages i anvendelse vil det kræve en gennemgribende renovering. Der er nye vinduer fra ca som ikke er blevet malet endnu. De øvrige vinduer vides ikke hvornår sidst er malet. Træværk på begge pavilloner trænger til snedkereftergang og maling. Vinduer og andet træværk males. Tagpapbelægningens forventede levetid vurderes nået. Bestrøgningen er slidt af. Udskiftning af tagpap til nyt. Tekniske installationer: Olietank er nedgravet fra af glasfiber. Størrelse liter jf. BBR. Olietank skal udskiftes efter 40 år (2012). Erstatningsløsning for gl. tank skal findes. Der er to grundvandspumper med alarm, men ingen service. Det er oplyst at begge pumper er tjenlige til udskiftning. Der er problemer med kloakken på gårdspladsen. Muligvis en lunke. Det anbefales at udføre en TV-inspektion af kloak med henblik på afklaring af problem. Indvendige overflader: Skolekøkkenet bruges i undervisningen. Der er meget gammelt og tjenlig til udskiftning. Elementer er nedslidte og utidssvarende. Gulvbelægningen i skolekøkkenet er nedslidt. Det anbefales derfor at foretage en total renovering af skolekøkken.

23 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler 19 af Nordbakkeskolen Klimaskærm: Bølgeeternittaget er fra Det er oplyst at der jævnligt revner tagplader. Det er ligeledes oplyst at tagkonstruktionen er kassetteopbygget og at der er mange kuldebroer. Der er solfangeranlæg på sydsiden af taget. Tagrender er zinkrender med påsvejst tagpap. Det vurderes at tagpladerne indeholder asbest. Det anbefales at taget renoveres indenfor de kommende 10 år. Udskiftningen kan få betydning for efterisolering af haltaget og udskiftningen vanskeliggøres af solfangeranlægget. Der er sidst malet vinduer i Alle vinduer og yderdøre af træ samt stern, vindskeder og andet udvendigt træværk trænger til maling. Fugerne ligger dybt på dele af aftræksskorstenene. Det anbefales derfor at der foretages en opfugning af dårlige fuger på skorstenene. Kviste på de gamle lærerbygninger har ringe isoleringsevne og der er også konstateret utætheder. Det anbefales derfor at kviste (2 stk.) udskiftes. Tekniske installationer: Der er ingen ventilationsanlæg på 2.sal. Det er oplyst at det relativt let kan tilsluttes eksisterende anlæg i biblioteket. Det anbefales derfor at ventilation fra biblioteket til 2.sal i hovedbygningen videreføres. Det er oplyst at den nedgravede olietank er undersøgt i 2013 og godkendt. Tanken er på liter og er fra Den skal inspiceres igen i Det skal påregnes at den skal fjernes og udskiftes til den tid. Indvendige overflader: Baderummene i hallen er i dårlig stand, med vinylbeklædte vægge og gulv. En del samlinger er defekte. Det anbefales at baderum renoveres. Idrætsgulvet tåler ikke flere fuldslibninger og skal derfor påregnes udskiftet indenfor de kommende 10 år. Akustiklofterne på lærerværelset i den gamle skolebygning er ældre og i dårlig stand. De anbefales derfor udskiftet til nye akustiklofter evt. med integreret LED belysning.

24 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler 20 af Søholmskolen Klimaskærm: Der er tre skotrender på den gamle bygning. En af skotrenderne er utæt og de to andre er ældre og bør udskiftes inden de bliver utætte. Følgeskaderne kan blive store ved utæthed. Derfor anbefales det at de alle tre udskiftes. Velux-vinduernes forventede levetid vurderes nået indenfor en kortere årrække. Derefter skal det påregnes at de skal udskiftes (7 stk.). Alle vinduer, døre og træværk trænger rigtig meget til maleristandsættelse. Det er mere end 10 år siden at der er foretaget malerarbejde så der er stor risiko for rådskader. Derfor anbefales det at der udføres en snedkereftergang af vinduer, døre og træværk for råd. Derefter skal de males. Det vides ikke hvornår cykelskurene sidst er blevet malet. Træværk og hegn ved cykelskure trænger til maleristandsættelse. Tekniske installationer: Der er problemer kloakledning ud for hovedindgangen og ledning fra indskoling. Der bør derfor foretages TV-inspektion af kloaknettet på disse strækninger. Og en evt. udbedring af årsagen til tilstopninger. Varmegenvindingsanlægget i kælderen ventilerer ikke kælderetagen, men kun stueetage og 1. sal. Der lugter af skimmel i kælderen og det anbefales derfor straks at sørge for at hele kælderen bliver ventileret. Der opbevares en hel del effekter i kælderen og disse kan overføre skimmel til børn og voksne. Det anbefales at der sker en afrensning af skimmelforekomst og etablering af ventilation i kælderen med indblæsning af varm luft og udsugning. Indvendige overflader: Badefaciliteterne til gymnastiksalen er muligvis fra 1955 og tjenlige til opgradering. Bade- og omklædningsfaciliteterne bruges alle dage også af eksterne brugere. Fliser og fuger er slidte. Nogle vægfliser sidder løst. Det anbefales derfor at der foretages en opgradering/renovering af bade- og omklædningsfaciliteter. Lærerkøkkenet er antageligt fra skolens opførelsestidspunkt og trænger til en opgradering. Skolekøkkenets elementer vurderes at være de oprindelige fra skolens opførelsestidspunkt. Køkkenet virker utidssvarende og trænger til en opgradering. Loftet er bemalede træbetonplader med nedhængte lydbafler. Det anbefales at skolekøkken renoveres, herunder nye hårde hvidevarer og opgradering af emfang samt udskiftning af loft til nyt akustikloft.

25 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler 21 af Valdemarskolen Klimaskærm: Gavlspidsen på den høje del af Portbygningen har meget dårlige mørtelfuger og trænger til en opfugning. Det vurderes at flugtvejstrappen fra 2. sal ikke er lovlig. Denne skal undersøges for lovlighed. Kældertrappen er i meget dårlig stand. Trappevangens bue og trinene er under nedbrydning. Der skal ske en opretning af trappevange og trin. Det er oplyst at tegltage ofte er utæt bl.a. pga. manglende understrygning. Der er konstateret en del tegl der er revnede eller forvitrede og den forventede levetid vurderes nået. Taget er et koldt tag, dvs. at isoleringen ligger på loftdækket (vandret). Isoleringen er fuldstændig nedtrampet. Det anbefales at alle tegltage udskiftes indenfor de kommende 10 år, evt. opdelt i etaper. Konstruktionen som bærer vinduerne over indgangsdøren til Pavillonbygningen er ved at bryde sammen. Det vurderes at der skal tages hånd om det inden der sker et uheld. Det anbefales at den bærende bjælke i vindueskonstruktionen udskiftes, desuden vinduer og aludør. Vinduerne i Aulabygningen er med koblede rammer og i meget ringe og misligholdt stand. Adskillige vinduer har kun 1 lag glas. Vinduerne har råd flere steder. Vinduerne er tjenlige til udskiftning. Det anbefales derfor at alle vinduer udskiftes, dog ikke metalvinduer i Aulasalen da det antages at disse kan være bevaringsværdige. Vinduerne i Portbygning ekskl. gymnastiksalene er tjenlige til udskiftning. Vinduer er med koblede rammer og nogle steder med enkelt lag glas. Det anbefales at vinduer udskiftes på begge sider af midterbygningen. Bølgeeternittaget på cykelhalvtag og den gamle toiletbygning er med asbest og er af ældre dato. Den forventede levetid vurderes nået. Det anbefales derfor at bølgeeternittag på garage og cykelhalvtag udskiftes. Betondækket over kul-nedfaldslemmene kan være tæret og afskallende. Der holder køretøjer på dækkene. Regnvand siver/drypper ned i kulrummet. Der er to stk. nedfaldslemme ved aula og et stk. ved Porthuset. Det anbefales at bæreevnen undersøges og at der foretages en udbedring af skader i betonen. Desuden tætning af terrænoverflade med f.eks. asfalt. Tekniske installationer: Der er konstateret brud/hul i regnvandsbrønd, muligvis forårsaget af rotter. Regnvandsbrønd/ledning og ledning skal udskiftes. Der er gamle el-tavler forskellige steder på skolen, som er tjenlige til udskiftning. Tavlerne er generelt små tavler. De anbefales udskiftet til nye tavler med automatsikringer. Indvendige overflader: Ingen bemærkninger til den indvendige vedligeholdsstandard (udover at der er afsat beløb til løbende indvendig maleristandsættelse).

26 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler 22 af Vigersted Skole Klimaskærm: Murværket fremstår flere steder med løse og defekte fuger, omfang anslås til m 2. Man bør overveje at udkradse og omfuge hele facader ad gangen for at foregribe kommende arbejder. Dette er dog ikke indeholdt i det afsatte beløb. Der er registreret enkelte betonskader på lyskasserne samt løstsiddende sokkelpuds på større arealer. Der bør derfor foretages en del reparationsarbejder. Man bør være særligt opmærksom omkring betonarbejderne da der er afskalninger med blottet armering. Vinduer og døre i hallen fremstår generelt med nedslidt overfladebehandling. Særligt bundkarm og ramme fremstår med let til moderat rådskader. Desuden er elastiske fuger omkring elementerne nedslidte og defekte. Det anbefales at udskifte vinduer og døre til nye vedligeholdsfri f.eks. af træ-alu. Hoveddør (vest) i SFO2 fremstår nedslidt med udtalte rådskader. Dør og vinduer på østsiden fremstår nedslidte. Desuden fremstår vindue og dobbeltdør mod syd nedslidt. Bør udskiftes. Der er registreret flere vinduer og vinduespartier i skolen der er så nedslidte at de bør skiftes. Der er risiko for at flere partier end de registrerede bør udskiftes. Generelt gør det sig gældende, at vinduespartier der er monteret i gangarealer, hvor der ikke er udhæng, alle fremstår med rådskader. Der bør ske en udskiftning af flere (muligvis alle) vinduespartier. Skolen har bølgeeternittag på den gamle del fra 1961, betontagsten og tagpap på den del af skolen, der er opført i 1977 og Der pågår en løbende udskiftning af defekte betontagsten over etaperne. Bølgeeternittaget på den gl. afdeling fra 1961 forventes at have opnået levetiden og en generel udskiftning anbefales. Tagbelægning på cykelskur er af bølgeeternit og fremstår nedslidt. Det er uvist om tagfladen indeholder asbest men det vurderes overvejende sandsynligt. Tagrender i zink fremstår ligeledes nedslidte og med flere utætheder. Tagbelægning bør udskiftes, inkl. tagrender og nedløb. Tagrenderne på etape 1 & 2 er etableret som skjulte tagrender. De er svære at rengøre og generelt defekte med mange utætheder. Det anbefales at ændre på selve konstruktionen således at skjulte tagrender undgås og i stedet bliver synlige. Dette vil lette rensearbejder samt gøre det lettere at opdage utætheder end det er i dag. Sternbrædder kan med fordel udskiftes fra træ til fx. fibercementplader. Tekniske installationer: Det er oplyst at der har været enkelte tæringer på sorte rør - disse er udbedret. Tæring skete udefra, da rørene lå direkte i grus under terrændækket. Såfremt samme fremgangmåde er benyttet under etaperne (der er opført på samme tid som gangarealet hvor problemet optrådte), vurderes det at der er en begrundet frygt for det kan ske her. Der er afsat et budgetbeløb til totalrenovering af varmeanlæg med hovedvægt på rørføring. Flere af ventilationsanlæggene har opnået deres levetid. Det må forventes at disse skal udskiftes indenfor en kortere årrække. Det anbefales derfor at udskifte ventilationsanlæg i Hallen samt etaperne og gl. afdeling. Indvendige overflader: Ingen bemærkninger til den indvendige vedligeholdsstandard (udover at der er afsat beløb til løbende indvendig maleristandsættelse).

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 2 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 5 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. 5

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

E/F Domus Vista Park III

E/F Domus Vista Park III E/F Domus Vista Park III, Frederiksberg E/F Domus Vista Park III Domus Vista Park III Johannes V. Jensens Allé 2 m.fl. 2000 Frederiksberg Tilstands-, drift- og vedligeholdelsesplan. August 2010 Damgaard

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Strandholmhus 08/2015 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 6 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø TILSTANDSVURDERING med drifts- og vedligeholdelsesplan OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Sjælland Islands Brygge 43 2300 København S CVR: DK 7016 9916 Udarbejdet af: Stefan T. Nielsen Tlf. 7021 7260 Mobil

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

Tilstandsrapport. A/B Grønnegården. sbs rådgivning a/s - Oktober 2013

Tilstandsrapport. A/B Grønnegården. sbs rådgivning a/s - Oktober 2013 Tilstandsrapport A/B Grønnegården sbs rådgivning a/s - Oktober 2013 REVISION A -23.10.2013 Indholdsfortegnelse Tilstandsrapport... 0 Generelt... 2 01. Tag... 3 02. Kælder/Fundering... 4 03. Facader...

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Sags nr. 12.073 A Dato: 24.01.2013. A/B Søndermarksvænget

Sags nr. 12.073 A Dato: 24.01.2013. A/B Søndermarksvænget Sags nr. 12.073 A Dato: 24.01.2013 A/B Søndermarksvænget Indholdsfortegnelse 1.0 Rapportens formål 3 2.0 Overordnet konklusion 4 3.0 Rapportens opbygning og indhold 9 3.1 Generelt 9 3.2 Forudsætninger

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Eksempelhus. Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk

Vedligeholdsplan AB Eksempelhus. Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk AB Eksempelhus 2015 Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen er at

Læs mere

Besigtigelsesrapport Vedligeholdelse 10 år

Besigtigelsesrapport Vedligeholdelse 10 år LeanDesign Besigtigelsesrapport Vedligeholdelse 10 år Nærværende rapport omfatter oplæg til vedligeholdelsesplan for ejeren af ejendommen: AB Lille Odinshøj blok A, B, C, D og E samt fællesarealer og bygningerne

Læs mere

HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre

HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk August

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere