Aftale om opfølgning på dialogmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om opfølgning på dialogmøde"

Transkript

1 Jungshoved lokalråd og dialog udvalg 3 Dialogudvalg for lokalråd: Tilstede fra dialogudvalget: Kurt Johansen, Lena Schroll, Asger Diness Andersen, Bo Manderup Fraværende: Birthe Helth med afbud, Thomas Christfort Til stede fra Jungshoved lokalråd: Formand Gerda Holm, Jørgen Hein, Sys Keller, Kristian Knudsen, Jopie von Horn, Lise Jacobsen Fraværende: Jette Ramshøj (ferie),lis Pedersen (syg) Dato: Kontaktperson fra lokalrådet: Evt. medarbejder fra forvaltning: Onsdag d.13.marts 2013 kl til kl på Jungshoved skole Referat: Lise Jacobsen Dirigent: Kristian Knudsen Referatet følger rækkefølgen fra dagsordenen til mødet, ikke prioriteret. 1.Emne: Siden sidst Dirigenten bød velkommen og orienterede de ca. 60 fremmødte om aftenens program. Formanden orienterede om sidste nyt: Et bordfodboldbord er indviet i JIF s klubhus. Lokalrådet har deltaget i mange møder med kommunen, hvilket udvalgene orienterer om senere. Det er igen muligt at søge penge fra en kommunal pulje til forskønnelse, oprydning, nedrivning. Derefter præsentation af panelet. 2.Emne: Nærdemokratimodellen Formanden orienterede om nærdemokratimodellen.(jvnf. kommunens hjemmeside) Nærdemokratimodellen har været drøftet i lokalrådet og på landsbyforums formandsmøde: Vi er glade for anbefalingen af forhøringsprincippet, både i processen med nærdemokratimodellen og i alle andre sager. Vi er glade for anbefalingen mht. lokalrådenes rådighedsbeløb, kr. pr. lokalråd, som har afholdt dialogmøde. Spørgsmål til dialogudvalget vedrørende den resterende pulje til lokalrådsprojekter og administrativ bistand: For at få bistand eller midler skal der foreligge en Lokal Udviklingsplan Plan med minimumskrav medium eller large. Hvad skal der til for at blive placeret i kategori medium eller large? Der findes en vejledning, men den er svær at gennemskue. Hvad skal der til for at kunne få midler fra 50% puljen? Hvem skal afgøre, hvilken placering LUP en har? Hvem skal fordele midlerne? Dialogudvalget fortæller, at de er tilfredse med forhøringsprincippet, fordi det sker som åben proces før politikernes vedtagelse i en sag. Dialogudvalget fortæller, at der ikke er lavet retningslinjer for puljen endnu. Når nærdemokratimodellen er vedtaget vil politikerne afstikke overordnede retningslinjer og de administrative medarbejdere vil beslutte ud herfra. Der er afsat kr. i

2 år og kr. næste år. Puljen og de administrative timer er ment som et værktøj for LUP-projekter. 50% puljen kan søges til mindre projekter f.eks. skilte til vandreturene. Dialogudvalget vender tilbage med nærmere retningslinjer. 3. Emne: Jungshoved LUP (lokale udviklingsplan) Lise Jacobsen orienterede om LUP for Jungshoved. (bilag udsendt og tilgængeligt på ) Planen er blevet til i samspil mellem borgere på lokalrådsmøder og sætter fokus på det, vi ønsker at styrke og udvikle. Der er nedsat udvalg og andre ansvarlige for de forskellige områder for at skabe ejerskab hos så mange som muligt. Der er deadline for tilbagemelding fra udvalgene til lokalrådsmøder, hvor alle borgere er med til at godkende anbefalinger. Planen er fleksibel, udvides løbende og projekter, der er gennemført fjernes efterhånden. Dialogudvalget tilkendegiver, at det er en fin plan. Vi kunne godt tænke os at vide i hvilken kategori af LUP er vores placeres, small, medium eller large? 4.Emne: Kort orientering fra udvalg nedsat af lokalrådet (Udvalg nævnt i LUP) Der blev orienteret fra: Stiudvalget (bilag udsendt og tilgængeligt på Udvalget arbejder pt. på formidling af turene på oplysningstavler, på at lave flere forbindelsesstier og på at blive tilsluttet Sjællandsleden. Der er plads til flere i udvalget. Det grønne udvalg (bilag udsendt og tilgængeligt på arbejder pt. på forbedring af gadekærsområder i samarbejde med lokale beboere, ændringer på sportspladsen i samarbejde med JIF, samt forbedring af muligheder for strandbad. Gadekærsrunden er d.27.5 mellem kl.9.00 og 13.00, der laves en plan for turen, lokale inviteres til at medvirke. For begge ovennævnte udvalg gælder, at der er stor tilfredshed med samarbejdet med natursekretariatet. Vi oplever gode muligheder for medindflydelse. Udvalget for trafik, turisme og bosætning har været til en række møder vedr. trafikbestilling 2014 og har indsendt høringssvar. Udvalget udtrykker stor bekymring vedr. nedlæggelse af telebussen og andre buslinier. Flextur er et fint koncept, men for dyrt. Folk på Jungshoved har ikke råd til at bruge 50 kr. pr. dag for at komme ind at handle, på apotek, til læge, til tandlæge, til møde på Præstø skole, til fitness, biblioteket, biografen etc. Der er kommet en udmelding for nylig vedr. nogle ekstra penge til trafikbestilling. Hvis der som omtalt laves en rundturs-bus (til at betjene yderområder som Jungshoved, Svinø m.fl.) vil vi gerne have en sløjfe herud. Prisen 24 kr. for 10 km er først gældende fra Efterfølgende km kommer til at koste 6 kr. pr. kilometer. Vi vil gerne beholde telebussen, gerne mod rimelig betaling. Vi ønsker, at alle på halvøen kan komme til Præstø for max. 24 kr. med flextur, at der indføres rejsekort på flexturene, samt at der indføres pensionistrabat og studierabat på flexturene. Hvis det bliver for dyrt eller umuligt at komme til og fra Jungshoved, bliver her ingen bosætning og turisme. Vi arbejder på flere tiltag for turister, men de kan ikke komme herud med offentlig transport med kommende trafikordning. Udvalget er tilfreds med at være indbudt til dialog om trafikbestillingen. Flere tilkendegivelser og spørgsmål fra deltagerne til dialogudvalget: Vi ønsker udvikling og ikke afvikling.

3 Hvorfor ændrer I, der har flertal, ikke trafikbestillingerne? Bussen fra Præstø til Lundby station var en genial idé, men ingen annoncering om muligheden giver jo ingen kunder. Hvordan vil man give de unge mulighed for en videregående uddannelse som f.eks. teknisk skole, gymnasium, handelsskole m.fl, hvis de ikke kan komme til Præstø. (De må ikke benytte skolebussen, der er for langt at cykle specielt i vinterperioden) Allerede nu mangler et tilbud om transport. Hvis man skal til Præstø flere gange om ugen f.eks. som frivillig i genbrugsbutik o.lign. koster det mere end 1000 kr. om måneden at køre med flextur. En deltager har lavet et brev vedr. udgifterne, som vedlægges som bilag. Bønsvig Pilerensningsanlæg orienterede om hvor langt de er i forløbet. 70% tilslutning, foreløbigt ja fra kommunen, godkendes formodentligt. De sidste huse bliver tilsluttet i Udgiften til etablering er den samme som til alm. kloakering, men vandafledningsafgiften spares. Projektet kører planmæssigt. Udvalget vedrørende det gamle lodshus i Bønsvig Hovedskov fortalte om huset og stedets historie, som man ønsker at bevare for eftertiden. De venter på svar fra lodsejer af skov og hus, Ole Falck, som de har skrevet til. De har fået god hjælp og gode ideer fra afdelingen for Byg og plan i kommunen. Beværterhuset i Nyråd kunne være en model. De ønsker, at stedet skal gøre folk nysgerrige, give oplysning og oplevelser. Børneudvalget: Der sker også ting for børn på halvøen. Man kan komme på en børnefamili ingliste og få info om arrangementer på halvøen. Der har på det seneste været juletræsfest, fastelavnsfest, fortælledage, og vandretur. Der er legestue sidste torsdag i hver måned, og der er en mødregruppe på Jungshoved. Roneklint lokalplangruppe: Gerda Holm er lokalrådets kontakt til denne gruppe. kommunen har ændret forløbet af arbejdet med lokalplanen. Arbejdet strater først d Alle i byen er inviteret til at deltage i arbejdet og til at blive orienteret via mail-liste. Orienteringen herom gav anledning til udtalelser vedrørende det vigtige i at informere alle også evt. klageramte i en hver sag. Man kan ikke bede sig fri for orientering, hvis en sag drejer sig om en selv. Der bør være orienteringspligt for udvalg nedsat af lokalrådet. Roneklint lokalplangruppe har orienteret lokalrådet. Gerda læste op fra brev fra gruppen. De fortæller bl.a. at processen er en balancegang, de er ikke meningsdannere, men formidlere Emnet om orientering tages op på næste lokalrådsmøde. Dialogudvalget svarer vedr. trafik, bosætning og turisme: Asger Diness Andersen (medlem teknisk udvalg) fortæller, at busserne bruges for lidt, at man i stedet vil lave flexture, som han synes er rimelige i pris. Hvis man ikke kan transportere sig, må man flytte til Præstø, det ville han selv gøre. Movia ejes af kommunerne. Kurt Johansen udtaler, at det ikke er i orden at cutte Jungshoved af trafikmæssigt. Han foreslår, at man ændrer ½ times drift til 1 times drift o. lign. for at give en sløjfe til Jungshoved. Kommunen er ikke interesseret i fraflytning og vil gerne arbejde for en løsning. Anbefaler, at Jungshoved og Østmøn slår sig sammen om et forslag til løsning af trafikproblemet under henvisning til de ekstra midler, der er fundet. Lena Schroll udtaler, at det ikke er nødvendigt, at en rundtursbus skal køre til Vordingborg by, der har flere andre busser. Vordingborg kommune ønsker levende byer og liv på landet og er nødt til at sørge for transport. Ideen med sociale stoppesteder, hvor man tager andre med i bilen, blev nævnt. Asger Diness Andersen lover at tage problemet med transport på /til/fra Jungshoved med til teknisk udvalg.

4 5. Emne: Nedsættelse af udvalg vedrørende transformatortårne Nedsættelse af udvalg vedrørende blomstrende halvø Gerda orienterede om de to udvalg. Til udvalget om transformatortårne valgtes: Christian Bjørn, Jørgen Hein, Jopie von Horn, Kristian Knudsen. Til udvalget vedrørende blomstrende halvø valgtes: Jette Ramshøj, Lissi Henriksen, - Kirsten Hansen var ikke til stede, men opfordres til at være med, da hun på fornemmeste vis har sørget for blomster til halvøen i mange år. Førstnævnte er ansvarlig for indkaldelse til første møde. 6. Emne: Kort orientering fra Jungshoved skole Lise Jacobsen fortæller, at det altid er en fornøjelse at fortælle om skolen. Der har været stor aktivitet igen i denne vintersæson, nye tiltag er på vej, flittige frivillige har malet og lakeret på bl.a. gangen og toiletterne, der er nyindrettet bibliotek, den gamle lærerbolig er istandsat og færdigindrettet og allerede lejet ud mange gange. Der arbejdes på lydisolering af lofter på 1.sal på grund af dårlig akustik, - mange af vores hørehæmmede brugere har svært ved at udholde støjen, når de deltager i aktiviteter i køkkenet eller klasselokalet på 1.sal. Vi er meget tilfredse med at kommunen har medtænkt skolens udvendige vedligeholdelse i deres plan. Der er åbent hus på lørdag d.23.3 mellem 10 og 14, hvor alle er velkomne. Kort sagt, vi er meget glade for vores gamle skole. Holder vedligeholdelsesplanen? Vi glæder os til 6 nye vinduer i år og kalkning i må gerne være før. Mon der er mulighed for tilskud til materialer til lydisolerende plader til lofterne, der er frivillige til arbejdshold og vores tømrer(kommunens) er med som konsulent? Måske som en del af kommunens handicappolitik? 7. Emne: Hvordan er vandkvaliteten i Noret og Bøgestrømmen syd for Jungshoved? Ole Aaris orienterede om baggrunden for spørgsmålet. vi har et rekreativt område, som var et godt fiskested tidligere, nu mangler ålegræs og fisk. Kender kommunen til vandkvaliteten og vil I gøre noget ved det? Andre deltagere tilslutter sig, tilgroning både i noret ved Jungshoved kirke og ved Maderne. Vandet er i uacceptabel dårlig stand. Der udtrykkes forundring over, at der ikke skal kloakeres i kystnære områder som f.eks. Stavreby, men midt inde på halvøen. Har kommunen ikke biologer, der kan tage prøver af vandkvaliteten? Hvem overvåger vandkvaliteten og formidler resultaterne til borgerne? Dialogudvalget kan ikke svare på spørgsmålene, kender ikke til vandkvaliteten. Sorterer under miljøudvalget. Miljømyndighederne må vide det. Dialogudvalget bringer spørgsmålet videre. 8. Emne: Orientering og spørgsmål til dialogudvalget vedr. tillæg nr.16 til kommuneplanen for Vordingborg kommune. Gerda Holm bad Dialogudvalget om at fortælle om forløbet og status nu. Dialogudvalget fortalte, at kommunen har lavet fodfejl, ikke gjort arbejdet godt nok. Når man vil ændre noget, må man lave tillæg. En enig kommunalbestyrelse beslutter forslaget d.14.3.

5 Fra mødedeltagere blev udtalt, at det er godt med udvikling, et godt initiativ, selvom man var klar over, at det kunne medføre gener, besvær. Der blev spurgt ind til lokalrådets holdning, efterlyst, at lokalrådet er neutralt. Lokalrådet har hvert medlem for sig deres holdning til projektet, men skal ikke være enige i en sådan sag, kun formidle synspunkter og klagemuligheder. Beslutningen er politikernes ansvar. Lokalrådet har forsøgt at skaffe midler til en mægling ved en uvildig mægler mellem klagere, ejere og kommunen for at landsbyen kan komme videre efter kommunalbestyrelsens vedtagelse, men fik afslag. Lokalrådet har været på besøg i såvel Jungshoved Præstegård som Roneklint Ressort for at blive orienteret om projekterne. 9.emne:Bygningen, der husede Brugsen i Jungshoved by. Gerda Holm orienterede om gruppen, der forgæves har forsøgt at skabe nyt liv i den gamle bygning. Den er alt for dyr at sætte i stand. Den har stået tom i mere end 2 år, forfalder og misklæder byen. Også en anden deltager på mødet har forsøgt sig med gode ideer til Coop-Danmark og fået et pænt afvisende svar. Hvad kan man gøre? Lokalrådet har på sidste borgermøde besluttet at arbejde for en nedrivning og omdannelse af området til et grønt område. Lokalrådet har ikke fået lavet den aftalte kontakt til Coop-Danmark og kommunen endnu. Dialogudvalget anbefaler at lokalrådet tager kontakt til teknisk forvaltning for et samarbejde. 10.emne: Evt. Asger Diness Andersen orienterer om klimaprojekter i bl.a. Bønsvig Strand. Forskellige tiltag laves for at forebygge oversvømmelser. Også flere andre steder i kommunen laves spændende klimaprojekter. Kristian Knudsen takkede for god ro og orden og alle hjalp med oprydning i salen, som var klar til nye aktiviteter på 10 minutter. Tak for det. skemaet sendes til

Jungshoved Lokalråd!

Jungshoved Lokalråd! Jungshoved Lokalråd Generalforsamlingsreferat 10.6.2015 1. Gerda bød velkommen og takkede for, at man var mødt til trods for, at det var den første sommeraften. 2. Kristian blev valgt som dirigent, og

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

1. udgave Referat af dialogmøde i Lundby Lokalråd den 10. marts 2015

1. udgave Referat af dialogmøde i Lundby Lokalråd den 10. marts 2015 1. udgave Referat af dialogmøde i Lundby Lokalråd den 10. marts 2015 Deltagere: Lokalrådsbestyrelsen Jens, Lars, Orla, Peter og Søren. Afbud fra Steen, Gitte og Vibeke Fraværende uden afbud: Rütger Politikere

Læs mere

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dagsorden Velkomst ved Jens Kristensen, Lille Lyngby Sogns Lokalråd Velkomst ved borgmester Kirsten Jensen Digital rundvisning i planforslaget ved

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-10-07 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Dialogudvalget orienterede om frivillighedsstrategien der er i offentlig høring fra den 13/9 25/10 2012

Dialogudvalget orienterede om frivillighedsstrategien der er i offentlig høring fra den 13/9 25/10 2012 Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Dialogmøde: Efterår 2012 Kultur og Fritid Dialogudvalget orienterede

Læs mere

Referat af beboermøde i Den Sønderjyske By vedr. år 2013 Mødet blev afholdt den 22. januar 2013 kl. 19.00 20.45

Referat af beboermøde i Den Sønderjyske By vedr. år 2013 Mødet blev afholdt den 22. januar 2013 kl. 19.00 20.45 Referat af beboermøde i Den Sønderjyske By vedr. år 2013 Mødet blev afholdt den 22. januar 2013 kl. 19.00 20.45 1. Valg af dirigent og referent Formanden, Torben Brabrand, bød velkommen og foreslog, at

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Jungshoved Nr. 3 September 2012 Årgang 8

Jungshoved Nr. 3 September 2012 Årgang 8 Jungshoved Nr. 3 September 2012 Årgang 8 INDHOLD Løst og fast... 4 Ud vil jeg! Ud! (10)... 8 Planter på Jungshoved (16)... 10 Et sted på Jungshoved (6)... 11 Nyt fra Jungshoved Pensionistforening... 13

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam Referat fra Lokalrådsmøde nr. 4 Dato: 24. juni 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: BSI s klubhus Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Vedligeholdelse af aktivitetecentrets træningsfaciliteter. Lokalområde Tølløse. Ansvarligt fagområde

Søg i lokalområdebøger. Vedligeholdelse af aktivitetecentrets træningsfaciliteter. Lokalområde Tølløse. Ansvarligt fagområde Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Vedligeholdelse af aktivitetecentrets træningsfaciliteter. Dialogmøde: 2011 Ældre og sundhed Aktivitetscentrets

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse VÆRKTØJSKASSE VORBASSE Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 VÆRKTØJSKATALOGET I Værkstøjskataloget præsenterer vi en samling af de værktøjer, som vi har anvendt undervejs i

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB SAB-nyt ÅRGANG 3 - NR 4 - DECEMBER 2009 Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB Af Thomas Jeppesen Alle lejere i SAB får mellem 2,2 og 6,7 % rabat på den månedlige leje i 2010.

Læs mere