Dagsordenen blev udsendt i papirudgave onsdag den 10. februar 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsordenen blev udsendt i papirudgave onsdag den 10. februar 2010."

Transkript

1 REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 16. februar 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Ingeniør Viktor Jensen, DFP Statsaut. Revisor Karsten Pedersen, KPMG Dagsordenen blev udsendt i papirudgave onsdag den 10. februar

2 1. Godkendelse af dagsordenen og punkter til eventuelt. Godkendt 2. Godkendelse, opfølgning og underskrift af referatet fra mødet den 1. december og 11. december 2009 Godkendt men med indsigelse fra HK om, at EJ og HK ikke kunne godkende etablering af en naturgaskedel på værket, som nævnt i referatet fra den 1. december. 3. Orienteringspunkter. 3.1 Værkets drift. Der i december 2009 produceret MWh varme og 1218 MW el på et gasforbrug på m3 gas. (5 % stigning i varmesalg) Og i januar 2010 er der produceret MWh varme og MW el på et gasforbrug på ca m3 gas. (14,3 % stigning i varmesalg) dec- 09 Listepris , ,00 Fastpris , , , , , , , ,30 Merudgift ,70 jan-10 Listepris , ,00 Fastpris , , , , , , , ,06 Merudgift ,06 Bilag vedlagt. 2

3 Listeprisen for køb af naturgas er 85 øre mindre end kontraktprisen, hvorfor mindreforbruget af naturgas i forhold til det låste forbrug has kostet knap kr i strafafgift, mens januars overforbrug i forhold til den låste mængde er blevet faktureret til listepris, hvilket har betydet en besparelse på kr. 3.2 Eftersyn m.v. Årlig eftersyn af Gasramper og brænder på gaskedler. Lejer defekt på blæser til kedel 5 (udskiftet) Nissen meddelte at brænderstyring (styrebokse) er forældet. Dvs. at komponenter og styreboks ikke kan erstattes (udgået af handel for flere år siden.) HM nævnte under dette punkt, at der havde fundet en kortslutning sted med diverse skadevirkninger til følge alt dog omfattet af forsikringen. 3.3 Økonomi H.C. Andersensvej Skjoldborgsalle Renovering af Hyvildvej, Skjoldborgsvej og H C Andersensvej Fortovsarbejde: ,10 Fjernvarmearbejde ,77 Fjv. Installation 3.277,72 Fjv. Installation 3.028,35 Hjælp vedr. hovedledning 3.346,00 Præcisionsskum 3.168,00 Indføringsskabe (Mogens Præst) ,00 Logstor 2.772,00 Logstor ,00 Logstor ,50 Logstor ,00 Logstor ,00 Logstor , ,44 Arbejdsløn 750 timer a ,00 I alt ,44 Budgetteret fremtidige renoveringer. Skjoldborgalle + 100m Hyvildvej HC Andersensvej pris incl arbejdsløn Mellemvej Ørbækvej ud for Lejerbo

4 Lejerbo Ørbækvej Åkvarteret 33% Åkvarteret 33% Åkvarteret 33% Lars Nielsenvej Lars Nielsenvej Herningvej fra lyskurv Mosevænget 2015? HM og revisor oplyser, at den viste timepris (150 kr) er den pris, der sættes på værdien af eget arbejde. 3.4 Svar fra Dong Som aftalt på tidligere bestyrelsesmøde arrangeres et forhandlingsmøde mellem Brande Fjernvarme og Dong vedrørende gaskontrakter. Dong har i skrivelse af den 12. januar 2010 afgivet svar på vor indsigelse. Bilag: tidligere udsendt. Bilag (brev fra DONG) vedlagt referatet. DONG melder hus forbi. HK udtrykte forundring over, at den tidligere bestyrelse tidligere havde givet udtryk for ikke at kende de økonomiske konsekvenser af de nuværende meget uheldige naturgaskontrakter, når revisor i revisionsprotokollatet havde opgjort merudgiften for forbrugerne til 6,7 mio. kr. Den tidligere bestyrelse gav hertil udtryk for, at den udmærket kendte de økonomiske konsekvenser og at kontrakten var indgået under de forudsætninger, som var gældende på det tidspunkt, bl.a. el-prisen. 3.5 Afgifter på smøreolie Med virkning fra og med 1. januar 2010 indføres energi- og CO2-afgift på smøreolier. Afgiften er en del af skattereformen. Smøreolieafgiften består af -energiafgift kr. 2,056 ex. Moms pr. liter -CO2 afgift kr. 0,413 ex. Moms pr. liter I alt kr. 2,469 ex. Moms pr. liter Årlig forbrug ca liter. Eller en merudgift på kr Energibesparende foranstaltninger. Der har været et møde den tirsdag den 2. februar 2010 med deltagelse af værkerne Ikast, Ejstrupholm, Nørre Snede og Brande. Med dagsorden: 4

5 Hvad er kravene til det enkelte værk og er der allerede gjort noget tiltag Kan vi evt. koordinere vores indsats omkring energibesparelser. Hvordan kommer vi i gang Det blev aftalt, at der skulle etableres et samarbejde med div. VVS-, installatører i kommunen. Og første skridt er at indkalde dem til et møde, hvor de vil blive forelagt et udkast til et samarbejde om at finde energibesparelser. Kravet til BF er en besparelse på 450 Mwh, hvor det vil være specielt interessant at konvertere oliefyrede huse til fjernvarme. 3.7 Gaskontrakt. Driftsleder har haft samtale med e-on, Shell og Nordjysk elhandel. e-on: Shell: variabel pris (listepris) Fastpris (samme pris i perioden + en låst mængde pr. måned) Anbefaler max låst mængde på 70 % variabel pris (listepris) Fastpris (samme pris i perioden + en låst mængde pr. måned) Anbefaler max låst mængde på 70 % Kontraktperiode 12 eller 24 måneder Nordjysk Elhandel: variabel pris (listepris) Fastpris (samme pris i perioden + en låst mængde pr. periode) Anbefaler max låst mængde på 70 % Dong væk den 28/2 2011, dvs. fra 1/ til 28/ = kontrakt eller listepris, og herefter evt. ny leverandør. Sagsbehandler: Henning Mikkonen Af særskilt skema fremgik, at Shell s nettopris vil være 205½ øre pr kb.m. 2,37 kr fra Nordjysk Elhandel og 2,327 kr fra DONG. Alle priser er baseret på levering fra 1. marts I budgettet er der regnet med 2,44 kr/mwh. 5

6 4. Forretningsorden Sagsfremstilling: På bestyrelsesmødet den 27. oktober 2009 blev besluttet, at der skulle udarbejdes forretningsorden for bestyrelsesarbejde. 3. Udkast er udarbejdet. Sagsbehandler: Holger Skott. Bilag: Udkast til forretningsorden samt udtalelse fra DFF. HK oplæste en for ham uacceptabel paragraf 4, 2 afsnit: Desuden er formanden bemyndiget til at underskrive bindende kontrakter m.v. og dermed tegne bestyrelsen, da en godkendelse af forretningsordenen efter HK s vurdering ville reducere bestyrelsens medlemmer til gummistempler. HS omformulerede herefter afsnittet til: Desuden er formanden bemyndiget til at underskrive kontrakter m.v. efter forudgående godkendelse af bestyrelsen Forretningsordenen blev herefter godkendt og evalueres om et år. (HK afgiver dissens i protest mod formuleringen af 12, som stærkt indskrænker bestyrelsesmedlemmernes ytringsfrihed). Forretningsordenen lægges ud på fjernvarmens hjemmeside. 5. Forventet regnskab 2009/10 samt budget for 2010/11. Sagsfremstilling: Der er udarbejdet et forventet regnskab for 2009/10, samt en forventning til de fremtidige varmepriser med de nuværende produktionsformer. Sagsbehandler: Henning Mikkonen og Revisor Karsten Pedersen. Bilag: Forventet regnskab 2009/19 samt budgetter. Revisor gennemgik det med referatet udsendte materiale. Revisor udarbejder et worst-case -regnskab, hvor der ikke regnes med indtægter ved produktion og salg af el. 6

7 Det forventede regnskab skulle kunne lande på et driftsresultat på + 3,6 mio kr, hvorefter der i forhold til underdækningen ved regnskabsårets begyndelse vil restere ca. 2 mio kr, som skulle kunne være afviklet ved udgangen af regnskabsåret 2011/2012 under forudsætning af en salgspris på 650 kr/mwh ekskl. moms. HK udtrykte undren over, at selskabet Fiberbone kun betaler ca. halvt så meget som TDC og 3G. Det blev oplyst, at Fiberbone er det fortsættende Selskab for MidtVestBredbånd. 6. Udveksling af CO2 kvoter (EUA) med Kreditter (CER) Hej Henning Sagsfremstilling: Hermed en kort beskrivelse vedr. indgåelse af en aftale om udveksling af dine kvoter (kaldes EUA er) mod mine kreditter (kaldes CER er). Jævnfør den nationale allokeringsplan har du mulighed for at anvende CER er i stedet for EUA er i et omfang af cirka ton. Dette er fordelagtigt, da CER er er billigere end EUA er og du således vil realisere et vist beløb. Hvis vi skulle lave den fysiske udveksling i dag, så vil prisen være i omegnen af 1,65 EUR/ton. Dette er noget lavere end hvad vi tidligere har set, men umiddelbart er der intet der tyder på, at vi ser niveauer som tidligere tværtimod. Som vi snakkede om, så har jeg mulighed for at betale dig noget ekstra (1 EUR/ton) for at jeg kan få rettigheden til at foretage den faktiske udveksling af CO2-kvoter mod kreditter senest i år Dette vil give mig en større fleksibilitet i forhold til at skulle generere de faktiske projektkreditter. Udover at jeg vil betale for denne rettighed, vil jeg også tage udgangspunkt i markedsprisen, som eksisterer i Denne er i øjeblikket 2,6 EUR/ton. (denne er en markedspris, så vi aftaler den nærmere hvis I vælger at indgå aftale). Samlet vil jeg derfor betale dig 3,6 EUR/ton. Vedr. anvendelse af EUA-kvoter efter 2012, så læner vi os op af kvotedirektivets artikel 13, stk. 2, som skriver: Fire måneder efter begyndelsen af hver af de i stk. 1 omhandlede perioder, annullerer den kompetente myndighed kvoter, som ikke længere er gyldige, og som ikke er returneret og annulleret i overensstemmelse med artikel 12. Medlemsstaterne udsteder kvoter til personer for den igangværende periode til erstatning af kvoter, som disse havde, men som er annulleret i overensstemmelse med første afsnit. Dvs. kvoter, som er udstedt før 2012 bliver annulleret, men udstedt i ny form efter 2013, hvormed overførslen af kvoterne fungerer i praksis. Ifølge ovennævnte vil der ved en konvertering kunne opnås en fortjeneste på: EUR. Eller ca. kr EUA kvoter (antal EUA kvoter der kan konverteres til CER kvoter) konverteret til CER kvoter a 3,6 EUR = EUR 7

8 Sagsbehandler: Henning Mikkonen Ovenstående er gengivet fra en mail fra Nordjysk Elhandel. Victor Jensen redegjorde for baggrunden for handel med disse for almindelige mennesker uforståelige varer. VJ udtrykte selv usikkerhed over for kvotehandlerne, men anbefalede dog salg af BF`s kvoter. HM rekvirerer kontraktudkast fra Nordjysk Elhandel. 7. Konverteringsplan fra naturgas til fjernvarme. Sagsfremstilling: Netværksmøde Sagsbehandler: Henning Mikkonen VJ/DFP involveres i ovenstående projekter. Der skal til kommunen udpeges områder til fjernvarmeforsyning med 4-årige tidshorisonter, hvor første skridt vil være udarbejdelsen af en netanalyse baseret på de nye grundkort (viser ledningsnettet), som kommunen har klar. 8

9 10. Kommende investeringer på selve værket. Sagsfremstilling: Skorstenen til kedlerne er tæret og det ene løb er som følge har af taget ud af drift. Skorstenen står således for udskiftning. I øjeblikket kører der 2 kedler på et løb, hvilket ikke er tilladt. Udskiftningen bør ske snarrest pga. forsyningssikkerhed. Der skal ligeledes udskiftes røggaskanaler fra kedlerne til skorsten pga. tæring. Røggaskanalerne er af en sådan beskaffenhed at svejsning problematisk. Styreboksene til kedlerne 1, 4 og 5 kan i dag ikke udskiftes eller repareres, da de er udgået af markedet for flere år siden. Dvs. at de skal udskiftes med nye styringer. (driftssikkerhed). 3 stk. styringer til kedler kr nye løb i skorsten kr Nye Røggaskanaler fra kedler kr I alt kr Herudover bør Vandfordelingen på værket ombygges (godkendt på strategiseminar den 30. januar 2009) for at opnå en bedre vandfordeling og dermed en bedre afkøling og økonomi. Det skal hermed understreges, at pumpekapaciteten ud i byen, har været på 100 % flere gange i denne vinter. Sagsbehandler: Henning Mikkonen. VJ og HL betegnede investeringerne som skal-opgaver, da et nedbrud vil kunne have fatale følger for fjernvarmeforsyningen i byen. 11. Etablering af supplerende fyringsanlæg. Sagsfremstilling: Reservekapaciteten er generelt for lille og kedlerne er bortset fra kedel 5 for gamle og uøkonomiske til at kunne optimere driften på det frie elmarked. 9

10 Kedlerne har dårlige kørselsbetingelser, da de ikke kan producere til akkumuleringstanken, men kører direkte på nettet uden modulerende drift på gasbrænderen. Dette resulterer i on/off drift. Der mangler reservekapacitet ved udfald af største produktionsenhed, hvilket kan blive fatalt. Det skal lige pointeres, at her i januar 2010 var værkets kapacitet udreguleret. Dvs. at værket nåde sin begrænsning. Til sikring af forsyningssikkerheden er undersøgt investering i en ny naturgaskedel på ca. 12 MW som medfører følgende økonomi: Gasforbrug m3 virkningsgrad (λ) Kedel Kedel Kedel Besparelse Ny gaskedel 108 Kedel 5 (104 til 108) Kedel 4 (93 til 108) Kedel 1 ( 96 til 108) Besparelse i kr Motor MWh el Kørsel over marginal pris set op i mod ny kedel kr 360,00 Kørsel 2008/09 Kørsel under marginalpris ca 60% af den samlet produktion tvangskørsel til en laver el-pris tab set op imod ny gaskedel 50 Besparelse Sum besparelse i kr. pr. år kr ,70 Der er ikke medtaget merindtægt ved kørsel over 400kr. Der er ikke taget højde for merindtægt ved kørsel med motor hvis elprisen er over kr Investering i en ny gaskedel vil eliminere udgifter til ny skorsten, røggaskanaler og styrersystemer til kedler, jf. dagsorden pkt. 10. Pris på ny gaskedel med en virkningsgrad på 109 % inkl. Skorsten udgør: 10

11 Kedelinstallation med eco kr Varmepumpe kr Luftforvarmning Lufo kr Skorsten med 2 kerner (ny kedel + kedel 5) kr Udskiftning af røggaskanal fra kedel 5 kr Sum excl. Moms kr Incl fjernelse af gl. kulkedel. Driftsøkonomi: Nødvendige som falder væk Besparelse på gas pr år Afskrives over 10 år Årlig overskud Dvs. varmeprisen kan reduceres med min. kr. 20/MWh, i forhold til beregninger i dagsordens punkt 5. Sagsbehandler: Henning Mikkonen. VJ understregede, at forsyningssikkerheden med det bestående anlæg er meget ringe og at der er tale om et investeringsbehov, som skulle have fundet sted for flere år siden, men som blev udskudt p.gr.a. planerne om etablering af pillefyringsanlægget på Præstelunden. Men nu kunne forbrugerne ikke længere garanteres en sikker varmeforsyning, hvis ikke der blev etableret reservekapacitet i form af installation af en ny naturgaskedel. Kedlens større effektivitet giver dog en temmelig hurtig tilbagebetalingstid, jfr. Ovenstående beregninger. Investeringen blev godkendt af en enig bestyrelse. 12. Meddelelse til forbruger/pressen Sagsfremstilling: Sagsbehandler: Holger Skott. 11

12 HS vil informere pressen om samarbejde med BioMar og KMC/AKM. HS vil informere pressen om investeringen i naturgaskedlen. HS vil informere pressen om lavere pris for fjernvarme. 13. Eventuelt. a) Nye vinduer i Præstevænget 9. Tilbud kr b) Isolering Præstevænget 8, et prisoverslag vil foreligge på dagen. Godkendt/taget til efterretning dog reguleres HM s husleje med 500 kr pr. måned p.gr.a. den betydelige omkostning, som vil skulle afholdes i hans lejebolig. 14. Næste møde 27. april 2010 Mødet hævet kl Mødedeltagerne var: Victor Jensen, DFP (værkets rådgivende ingeniør) Karsten Pedersen (værkets revisor) Holger Skott Eivin Joensen Karl Andersen Ralf Løth Kay Laursen Henrik Kraglund (referent) 12

13 Foranstående referat er godkendt. Brande den _2010. Formand Holger Skott Kasserer Ralf Løth Bestyrelsesmedlem Kay Laursen Næstformand Karl Andersen Sekretær Henrik Kraglund Bestyrelsesmedlem Eivin Joensen Driftsleder Henning Mikkonen 13

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Tirsdag den 7. august 2010. Tirsdag, den 7. september 2010 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Tirsdag den 7. august 2010. Tirsdag, den 7. september 2010 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE Tirsdag den 7. august 2010 Tirsdag, den 7. september 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut.

Læs mere

Brande Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport 2009/10. CVR-nr. 58 17 66 13

Brande Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport 2009/10. CVR-nr. 58 17 66 13 Indhold Generalforsamling 2 Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Beretning 7 Årsregnskab 1. juni 31. maj 13 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree Administrativ

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. april 2015 kl. 16:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. april 2015 kl. 16:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 14. april 2015 kl. 16:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree Administrativ

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree

Læs mere

Brande Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport 2007/08. CVR-nr. 58 17 66 13 Årsrapporten indeholder 26 sider

Brande Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport 2007/08. CVR-nr. 58 17 66 13 Årsrapporten indeholder 26 sider Årsrapporten indeholder 26 sider Indhold Generalforsamling 2 Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 Året 2007/08 6 Året

Læs mere

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg.

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg. REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR BESTYRELSESMØDE Torsdag, den 16. september 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Michael Møller og Poul

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. september 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. september 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. september 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Dagsorden: Indkaldelse til: 53. ordinære generalforsamling onsdag den 8. april 2015 kl. 19.00 på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Tilstede: Kaj Eliasen, Hanne Lentz-Nielsen, Jonna Wildgaard,

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 Poststemplets dato, oktober 2008 HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008 Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 O R D I N Æ R G E N

Læs mere

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år.

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år. 1 Beretning for året 2012/2013 generalforsamling den 24. september 2013. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2011

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2011 Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2011 Beretning til Generalforsamling varmeåret 2010/11 1. Valg af dirigent ** John Vestergaard 2. Beretning til generalforsamling varmeåret 2010/11 Afslutning af varmeår Varmeåret

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere