Møde 4. september 2008 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 4. september 2008 kl. 13:00 i Mødelokale 4"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 4. september 2008 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst 171 Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vejrumstad og Vejrum Kirkeby (lj) Side Vestergade 18, indretning af butik eller bodega (lj) Ansøgning om dispensation til brug af vinduer med termoglas, Jernbanevej 26, Hjerm (lj) Forslag til lokalplan nr. 302 for et eksisterende byområde ved Søndergade og Rosenvænget (lj) Ansøgning om endelig tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding på Klosterhedevej 35, Fousing (al) Dispensation fra Parkeringsbekendtgørelsen (ll) Midttrafik, udviklingspulje og teknisk budget (ll) Drøwten 1 A, nedrivning (joa) Teknik- og Miljøudvalget, budgetopfølgning pr. 1. august 2008 (sks) Forslag til ungdomspolitik Lukket punkt: Orientering fra administrationen 14

2 Indholdsfortegnelse 182 Lukket punkt: Orientering fra udvalgsformanden Lukket punkt: Eventuelt 14 Teknik- og Miljøudvalg, 4. september 2008 Side 2

3 Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vejrumstad og Vejrum Kirkeby (lj) Struer Kommune har fra Struer Forsyning Fjernvarme A/S modtaget et projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vejrumstad og Vejrum Kirkeby. Området er ikke omfattet af Struer Kommunes varmeplan. Etablering af nyt fjernvarmeforsyningsområde skal iht. projektbekendtgørelsens 3 og bilag 1 godkendes af kommunen (jf. bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg). Projektet omfatter: 1. Etablering af en veksler-, spids- og nødlastcentral i Vejrum Kirkeby 2. Etablering af en transmissionsledning fra hovedvejen til centralen 3. Etablering af fjernvarmeledningsnet i Vejrum S og K med mulighed for forsyning af 117 enfamiliehuse/mindre erhvervsejendomme/-institutioner og Hardsyssel Efterskole Projektet har været sendt i en 4 ugers høring hos Naturgas MidtNord. Der er ikke kommet kommentarer eller indsigelser til projektforslaget. Planafdelingen indstiller, at projektforslag godkendes endeligt, hvorefter der kan etableres fjernvarmeforsyning af Vejrumstad og Vejrum Kirkeby Godkendt. Teknik- og Miljøudvalg, 4. september 2008 Side 1

4 P Vestergade 18, indretning af butik eller bodega (lj) Planafdelingen har modtaget en henvendelse fra ejerne af Vestergade 18 i Struer. Ejerne ønsker at anvende en del af ejendommen til butik med hundeudstyr. Alternativt søger de om at indrette en bodega. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 199, delområde II, som fastlægger anvendelsen til boligformål med mulighed for den type erhverv, man umiddelbart kan etablere i et boligområde. Der er i marts 2005 givet tilladelse til indretning af en butik med begrænset åbningstid. Af tilladelsen fremgår, at der skal søges om dispensation, såfremt der senere skulle opstå behov for udvidelse af åbningstiden. Butikken er i marts 2008 ændret tilbage til bolig. Ejendommen er beliggende indenfor et afgrænset detailhandelsområde i Struer Midtby. Det er Planafdelingens vurdering, at etablering af en mindre butik i ejendommen ikke vil være i strid med lokalplanens principper, idet aktiviteten ikke er af et omfang, der vil påvirke områdets karakter af boligområde. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at ejendommen ligger i et boligområde i midtbyen, og dermed ikke kan sidestilles med et boligområde i et typisk villaområde. Det er derimod Planafdelingens vurdering, at indretning af en bodega i ejendommen ikke er foreneligt med lokalplanens principper. Dette skyldes især, at bodegaen også vil være åben i den periode af dagen, hvor beboerne i området er hjemme i husene. Planafdelingen kan derfor ikke anbefale, at der tillades indrettet bodega i ejendommen. Ansøgningen har været sendt i nabohøring. Eventuelle indsigelser vil foreligge på mødet. Bilagsliste Foto af ejendom Planafdelingen indstiller, at der meddeles dispensation til indretning af butik i en del af ejendommen Vestergade 18, hvis der ikke er modtaget væsentlige indsigelser fra naboerne, og at der meddeles afslag til indretning af bodega i ejendommen Tiltrådt. Teknik- og Miljøudvalg, 4. september 2008 Side 2

5 Ø Ansøgning om dispensation til brug af vinduer med termoglas, Jernbanevej 26, Hjerm (lj) Planafdelingen har modtaget en ansøgning fra ejerne af Jernbanevej 26 i Hjerm om dispensation fra lokalplan nr. 234 til at udskifte eksisterende vinduer til nye vinduer med termoglas. Ejendommen er registreret med en bevaringsværdi 3, hvilket betyder, at lokalplanens bestemmelser er bindende (ved bevaringsværdi 4 er bestemmelserne kun vejledende). Lokalplanen fastsætter følgende bestemmelser for vinduesudskiftning i ejendomme med bevaringsværdi 1-3: 8 stk. 4: Nye vinduer i bygninger med høj bevaringsværdi (klasse 1-3) skal udføres med koblede rammer eller med forsatsvinduer. Såfremt de synlige dele af sprosseprofilet udføres som i de oprindelige vinduer, kan der alternativt anvendes termoruder. 8 stk. 6: Nye vinduer skal udføres i træ og males. Stålvinduer kan også tillades i enkelte tilfælde. Plastikvinduer må ikke bruges. Formuleringen vedr. termovinduer i 8 stk. 4 er medtaget for at kunne tillade termovinduer, såfremt der udvikles et produkt, der i udformning fuldt ud kan sidestilles med vinduer udført med enkeltlags-glas. Der er endnu ikke udviklet et produkt, der kan leve op til dette kriterium. Ansøgning om udskiftning af vinduer har været forelagt Bygningsforbedringsudvalget. Ansøgningen var vedlagt tilbud på vinduer med koblede rammer udført i træ. Udvalget besluttede at give tilsagn om et tilskud på kr. på betingelse af, at nye vinduer udføres i træ med enkeltlags-glas og koblede rammer med og med en opsrosning som de oprindelige vinduer. Ejerne har imidlertid ikke ønsket at gøre brug af tilsagnet, da de i stedet ønsker at udskifte vinduerne til vinduer med termoglas. De søger derfor om dispensation fra lokalplanens 8 stk. 4. Huset fremstår meget tro mod sin oprindelse og er ét af de fineste huse i Hjerm. Isætning af nye vinduer udført med koblede rammer vil være med til at fastholde husets bevaringsværdi og originalitet. Da ejerne har mulighed for at få direkte økonomisk støtte til renoveringsarbejder, der udføres i overensstemmelse med den bevarende lokalplan, anbefaler Planafdelingen, at der ikke gives dispensation fra kravet om brug af vinduer udført i træ med enkeltlagsglas og koblede rammer. Bilagsliste Foto 1 Foto 2 Teknik- og Miljøudvalg, 4. september 2008 Side 3

6 Planafdelingen indstiller, at der meddeles afslag til ansøgning om brug af vinduer med termoglas Tiltrådt. Teknik- og Miljøudvalg, 4. september 2008 Side 4

7 Forslag til lokalplan nr. 302 for et eksisterende byområde ved Søndergade og Rosenvænget (lj) Resumé Teknik- og Miljøudvalget behandlede på møde den 8. maj 2008 (sag nr. 88) ansøgning om tilladelse til opførelse af etageboligbyggeri i 2½ etage på Søndergade 26 i Struer. Forud for behandlingen i udvalget havde sagen været sendt i partshøring, hvorunder der blev indsendt en række indsigelser. På baggrund af indsigelserne besluttede udvalget, at der skal udarbejdes en lokalplan for området, og at byggeri på grunden må afvente lokalplanen. Udarbejdelse af en lokalplan for det eksisterende byområde ved Søndergade og Rosenvænget har baggrund i ansøgning fra en bygherre om tilladelse til at nedrive ejendommen Søndergade 26 og i stedet opføre en etageejendom (jf. resumé). Området er hverken omfattet af lokalplan, byplanvedtægt eller bygningsregulerende deklaration, men reguleres iht. bygningsreglementets kap. 2 (bebyggelsesregulerende bestemmelser) samt kommuneplanens rammer. Det betyder, at der ikke er særlig præcise krav til, hvilken type byggeri, der må opføres i området. En lokalplan for området vil således være et vigtigt redskab til at kunne regulere bebyggelsen med udgangspunkt i stedets karakter, og dermed sikre, at ny bebyggelse tilpasses det eksisterende gademiljø. Lokalplanen, der er opdelt i tre delområder, fastsætter regulerende bestemmelser for såvel eksisterende som ny bebyggelse mht. materialer samt byggeriets placering og udformning. Iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) skal alle lovpligtige planer og programmer, der sætter rammer for fysiske anlæg vurderes med hensyn til, om de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Planafdelingen har foretaget en screening af planen, hvoraf det fremgår, hvilke faktorer, der vil kunne blive påvirket af planens gennemførelse. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planen. Hvis Byrådet beslutter, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen, skal denne beslutning med tilhørende begrundelse offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Bilagsliste LP 302 Forslag Teknik- og Miljøudvalg, 4. september 2008 Side 5

8 Planafdelingen indstiller, at forslag til lokalplan nr. 302 sendes til Byrådet med anbefaling af udsendelse i offentlig høring, og at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen Tiltrådt. Teknik- og Miljøudvalg, 4. september 2008 Side 6

9 P Ansøgning om endelig tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding på Klosterhedevej 35, Fousing (al) I forbindelse med en opfølgning på de sager Natur- og Miljøafdelingen overtog fra Ringkøbing Amt blev det opdaget, at der i 1999 var blevet etableret en ny boring med DGU nr på Klosterhedevej 35, hvor der aldrig er blevet givet en endelig tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding. Der er i 2004 søgt om endelig tilladelse af den daværende ejer. Inden Ringkøbing Amt fik givet en endelig tilladelse blev ejendommen solgt. Den nye ejer søgte herefter om endelig tilladelse i Denne sag blev overdraget til kommunen i forbindelse med kommunalreformen. Da kommunen begyndte at følge op på sagen viste det sig, at ejendommen igen var blevet solgt. Den nye ejer blev herefter bedt om at ansøge om endelig tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding. Ansøgningen fra den nye ejer modtog kommunen den 28. maj I forbindelse med sagsbehandlingen af en ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand bliver der foretaget tilsyn med vandingsanlægget. Under tilsynet kom det frem, at ejeren havde haft svært ved at finde boringen. Det viste sig, at boringen aldrig er blevet afsluttet og forerøret er efterladt åbent under en spand. Siden boringen er etableret er der opført nye staldbygninger samt en ny ensilageplads på ejendommen. Placeringen af bygningen samt ensilagepladsen gør, at boringen ikke overholder de vejledende afstandskrav. Boringen er placeret 10 meter fra staldbygningerne og lige op ad ensilagepladsen. Ejeren skal dog til at ligge bedriften om således, at han ikke benytter ensilagepladsen mere. Ejeren ønsker at vide om der med de nye bygninger kan opnås en tilladelse under forudsætning af, at han får færdigetableret og indrettet boringen efter gældende lovgivning. I Bek. nr af 11. december 2007 om vandindvinding og vandforsyning er der ikke fastsat afstandskrav. Ringkøbing Amt har dog tidligere fulgt de vejledende afstandskrav i Dansk Standard DS 441. De vejledende afstandskrav til staldbygninger og ensilageoplag og ensilagebeholdere er 25 meter. På denne baggrund og med den forureningsrisiko dette medfører ønsker Natur- og miljøafdelingen at give afslag på ansøgningen om endelig tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra boring med DGU nr liggende på Klosterhedevej 35, Fousing. Teknik- og Miljøudvalg, 4. september 2008 Side 7

10 Natur- og Miljø indstiller, at der gives afslag på ansøgning om endelig tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding på Klosterhedevej 35 Tiltrådt. Teknik- og Miljøudvalg, 4. september 2008 Side 8

11 P Dispensation fra Parkeringsbekendtgørelsen (ll) Resumé Den gældende parkeringsbekendtgørelse for Struer trådte i kraft i 2006, før kommunesammenlægningen. Bekendtgørelsen er under udvidelse til at gælde for hele den nye Struer Kommune. Byrådet har godkendt bekendtgørelsen som pt. er ved godkendelse hos Politimesteren. Ejer af Lindevænget 44, Hjerm søger om dispensation til at parkere bussen, han er chauffør på, ud for sin bolig på Lindevænget 44 på hverdage. Ejers argumenter for at give dispensationen: 1. har holdt der i 35 år 2. rengøring 3. køre-hviletids bestemmelser 4. holder ikke i vejen for nogen 5. få år tilbage inden pension Lindevænget er et villakvarter bestående af en stamvej som forbinder Kirkevej og Jernbanevej, samt syv lukkede stikveje. Det kan oplyses at der er ca. 900 m til industriområdet Christiansborgvej, hvor bussen kan parkeres hele døgnet. Sagen vil endvidere blive diskuteret på trafiksikkerhedsgruppemødet den 2. september Bilagsliste Hjerm Lindevænget 44 Teknisk Drift og Anlæg, indstiller at der ikke gives dispensation til parkering af bus på Lindevænget Tiltrådt. Teknik- og Miljøudvalg, 4. september 2008 Side 9

12 G Midttrafik, udviklingspulje og teknisk budget (ll) I brev modtaget 4. juli 2008 anmoder Midttrafik om kommunens holdning til oprettelse af en udviklingspulje på 5 mio. kr. samt holdninger til opstillingen af Midttrafiks tekniske budget for Udviklingspulje Midttrafik ønsker at afsætte midler til en udviklingspulje på 5 mio. kr., for at sikre den fornødne økonomi til at udviklingsinitiativer og lignende kan igangsættes struktureret og målrettet. Puljen skal afsættes med et fast beløb hvert år, med mulighed for at overføre mer- eller mindreforbrug fra et budgetår til det andet. Puljen skal finansieres så udgiften er fordelt på bestillerne ud fra køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen. Midler fra puljen kan kun udløses efter forhåndsgodkendelse fra Midttrafiks bestyrelse. Budget 2009 Det tekniske budget med kommentarer er vedhæftet som bilag. Bilagsliste teknisk budget 2009 Teknisk Drift og Anlæg sender sagen til til udvalgets drøftelse og stillingtagen Udvalget kan ikke tilslutte sig, at der afsættes midler til en udviklingspulje. Teknik- og Miljøudvalg, 4. september 2008 Side 10

13 P Drøwten 1 A, nedrivning (joa) Drøwten 1 A er beliggende indenfor Gimsing Skoles arealer, oprindelig opført og fungeret som pedelbolig til skolen. Boligen er opført i 1949 med 81 m2 kælder inkl. garage, 126 m2 stueplan og 72 m2 udnyttet tagetage. Boligen er udlejet til beboelse på normale vilkår. Der har inden for det seneste års tid været utætheder i tagbelægningen, som nu er blevet så omfattende at huset står foran udskiftning af tagbelægning, lægter m.v. Huset er minimal isoleret og der må påregnes inden for en kortere årrække at skulle renoveres installationer generelt, samt udskiftning af vinduer og døre m.v. Huset er uhensigtsmæssig beliggende både hvad angår udlejning og til evt. brug for skolen, og set i sammenhæng med en foranstående renovering vurderet til kr. bør en nedrivning grundig overvejes. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at driftbudgettet i 2010 og hvert år derefter udgør en netto indtægt på kr. Beløbet består af en huslejeindtægt kr. og en udgift til vedligeholdelse mv. på kr. Afdelingen for Kommunale Bygninger oplyser at nedrivningen skønnes til kr., ekskl. moms. Den foreslåede nedrivning betyder således, at der årligt mistes en driftsindtægt på kr. samt at der skal afsættes kr. som et eengangsbeløb til nedrivningen. Dette skal dog sammenholdes med at der så ikke skal renoveres for kr. Såfremt forslaget ønskes gennemført skal sagen videre til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Kommunale Bygninger indstiller, at ejendommen Drøwten 1 A nedrives pr. 1. januar 2010, at lejer opsiges til fraflytning senest 31. december 2009 og at der indarbejdes nedrivningsbudget til budget 2010 Fremsendes med anbefaling til ØEU, idet der samtidig anbefales at der indhentes en udtalelse fra Børne- og Uddannelsesudvalget. Teknik- og Miljøudvalg, 4. september 2008 Side 11

14 Ø Teknik- og Miljøudvalget, budgetopfølgning pr. 1. august 2008 (sks) Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 er nu gennemført, og de forventede afvigelser til det korrigerede budget 2008 som omfatter samtlige Økonomi- og Erhvervsudvalgsbeslutninger og Byrådsbeslutninger indtil d.d., kan opgøres til: Kr. Pr. 1. august 2008 Pr. 1. april 2008 Byrådsbestemte serviceudgifter (bilag A) kr kr. Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. (bilag B) 0 kr. 0 kr. Brugerbetalte og fælleskommunale områder (bilag C) kr kr. Anlæg, (bilag D) kr kr. Drift og anlæg i alt kr kr. Positive beløb = mindre udgift For nærmere belysning af de forventede afvigelser medsendes følgende bilag: Bilag 1, overordnet oversigt med forventet regnskab samt afvigelser og nedenstående detailoversigter Bilag A, afvigelser "Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter" Bilag B, afvigelser "Områder bestemt ved lov, overenskomster mv." Bilag C, afvigelser "Brugerbetalte og fælleskommunale områder" Bilag D, afvigelser "Jordforsyning mv.". For så vidt angår Løn- og Selvforvaltningsområder, som er udlagt til afdelinger og institutioner, forudsættes det at budgetterne - set over flere år - holder. Eventuelle udsving heri medtages ikke i denne budgetopfølgning. Byrådsbestemte serviceudgifter Merforbruget til drift skyldes primært, at Midttrafik har fremskrevet kontraktudgifterne med yderligere 2,5 % samt bortfald af fradrag vedr. dieselafgift. Mindreudgiften til anlæg vedrører projektet ved Oddesund Havn - der ikke bliver til noget. Beløbet modsvares i den samlede budgetopfølgning af mindre låneoptagelse. Teknik- og Miljøudvalg, 4. september 2008 Side 12

15 Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. Ingen forventede afvigelser på nuværende tidspunkt. Brugerbetalte og fælleskommunale områder Indtægten i 2007 vedr. vejafvandingsbidrag på spildevandsområdet er fejlagtig først bogført i 2008, og derfor forventes en mindre udgift. Mindreudgiften til anlæg vedrører spildevand, idet det afsatte budget ikke skal bruges i Anlæg Byggegrunde som er solgt med overtagelse efter 1. august 2008 er indregnet i budgetopfølgningen. Bilagsliste Bilag 1 - Overordnet oversigt Bilag A - Byrådsbestemt service Bilag B - Lovbestemte områder mv. Bilag C - Brugerbetalte og fælleskommunale områder Bilag D - Anlæg, jordforsyning Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Teknik- og Miljøudvalget med anmodning om stillingtagen til budgetopfølgningen. Godkendt. Teknik- og Miljøudvalg, 4. september 2008 Side 13

16 A Forslag til ungdomspolitik Resumé Sammenlægningsudvalgets Kultur- og Fritidsudvalg behandlede (29. september 2006) sag om ungdomspolitik og etablering af ungeråd i Struer Kommune. Sammenlægningsudvalget godkendte den 6. oktober 2006, at oprette et ungdomsråd. I Kultur- og Fritidsudvalget (4. september 2007) blev forslag til proces- og tidsplan for ungdomspolitikken og for etablering af et ungeråd i Struer Kommune udleveret, gennemgået og godkendt. Efterfølgende blev Ungdomsringen i Danmark antaget som konsulenter på udarbejdelse af politikken. En omfattende og spændende proces har efterfølgende ledt frem til det forslag til Ungdomspolitik og til etablering af ungeråd, som nu foreligger til Kultur- og Fritidsudvalgets behandling. Processen har bl.a. indeholdt: Gennemførelse af gruppeinterview med unge, en række aktører i Struer Kommune, politikere fra Byrådet samt ledere og medarbejdere fra Struer Kommunes organisation En ungehøring En række afklarende møder i den nedsatte følgegruppe (bestående af Niels Viggo Lynghøj, Hans Østergaard, Alice Frederiksen og Anders Kjærulff) Ungdomspolitikken består af Forslag til indhold og organisering af De unges råd i Struer Kommune Forslag til visioner og mål for Ungdomspolitikken, opdelt i hovedoverskrifterne Helhed Medindflydelse og demokratisk dannelse Fritid og kultur Sundhed Forebyggelse Forslaget er nu parat til en principiel politisk behandling i Kultur- og Fritidsudvalget, og anbefales at blive sendt i høring hos repræsentanter for gruppen af unge i Struer Kommune, uddannelsesinstitutioner, kommunale institutioner og skoler, samarbejdspartnere, de øvrige stående politiske udvalg, handicaprådet samt foreninger. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte (3. juni 2008, pkt. 60) at "oplæg til ændret sammensætning i de unges råd" udsendt til udvalget den 30. maj 2008 indarbejdes i forslaget. Mødeantal i de unges råd ændres til min. 4 møder årligt. Høringen gennemføres i perioden 15. august til 8. september Budgetforslag til projektkoordinator udarbejdes til næste Kultur- og Fritidsudvalgsmøde. Teknik- og Miljøudvalg, 4. september 2008 Side 14

17 Bilagsliste ungdomsråd - udkast godkendt i KFU udsendt til høring ungdomspolitik - udkast godkendt i KFU udsendt til høring Kultur- og Fritidsudvalget sender, oplægget til høring i udvalget Orienteringen taget til efterretning. Teknik- og Miljøudvalg, 4. september 2008 Side 15

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

Møde 17. november 2009 kl. 10:00 i Struer Hallen

Møde 17. november 2009 kl. 10:00 i Struer Hallen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 17. november 2009 kl. 10:00 i Struer Hallen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. Pkt. Tekst Side 210 Likviditet og resultater pr. 31. oktober 2009 270 211 Økonomi-

Læs mere

Møde 19. maj 2009 kl. 08:30 i Byrådssalen

Møde 19. maj 2009 kl. 08:30 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 19. maj 2009 kl. 08:30 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 87 Orientering om ældreområdets økonomi 118 88 Likviditet og resultater

Læs mere

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud/fraværende:Alle mødt Mødet hævet kl.: 22.35 Pkt. Tekst Side 132 Bygningsforbedringsudvalget 1 133 Indstilling af medlemmer til Det

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl. 11.50. Pkt. Tekst Side 23 Orientering 27 24 Likviditet og resultater

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

REFERAT AF MØDE 16.05.2007 FOR PLAN- OG MILJØUDVALGETS MÅNEDSMØDET MAJ ONSDAG DEN 16. MAJ 2007 15:00

REFERAT AF MØDE 16.05.2007 FOR PLAN- OG MILJØUDVALGETS MÅNEDSMØDET MAJ ONSDAG DEN 16. MAJ 2007 15:00 REFERAT AF MØDE 16.05.2007 FOR PLAN- OG MILJØUDVALGETS MÅNEDSMØDET MAJ ONSDAG DEN 16. MAJ 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 37 Åben - Himmerlandsvej 8 A, Lethal Åben - Lokalplan nr. 1-72 og kommuneplantillæg

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 02. juni 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Møde 19. august 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 19. august 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 19. august 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen, Jesper Nielsen Mødet hævet kl. 19.55 Pkt. Tekst Side 92 Venø Færgefart, nye færger og færgelejer

Læs mere

Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen

Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen Økonomiudvalg Referat Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech var ikke til stede under behandlingen af punkterne 4 og 5. Britta Rasmussen var til stede under

Læs mere

Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende:martin Merrild forlod mødet kl. 11.15 og deltog ikke i behandlingen af punkterne 240-245. Mødet hævet

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11-11-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:34 Afbud: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Fraværende: Jens Chr. Gjesing deltog

Læs mere

Møde 20. april 2010 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. april 2010 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomiudvalg Referat Møde 20. april 2010 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.45 Pkt. Tekst Side 52 Likviditet og resultater pr. 31. marts 2010 1 53 Genbevilling i 2010

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

97 Forslag til Lokalplan 61/2011 - Kunstprojekt på Munchs Eng i Hadsund

97 Forslag til Lokalplan 61/2011 - Kunstprojekt på Munchs Eng i Hadsund Dagsorden til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 9. maj 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 94 Trafiksikker skolevej 95 Ny boligbebyggelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 Punkter på åbent møde: 69. Årsregnskab 2008 1 70. Overførsel af uforbrugte driftsbeløb fra

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 15.30 Kunstudvalget og Bent Birk deltog i pkt. 41 kl. 14.30 Pkt. Tekst Side 32 Orientering

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Orientering nov. 2013...2 3. TM - Offentlig

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18-06-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Peter Chr. Jacobsen deltog ikke i punkterne 477,

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno Hansen,

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Møde 27. november 2012 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 27. november 2012 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Dagsorden Møde 27. november 2012 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Martin Merrild Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 98 Udtræden af Struer Byråd 1 99 Valg af næstformand 2 100 Omkonstituering

Læs mere