Styrelsesvedtægt Version 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrelsesvedtægt Version 1.1"

Transkript

1 Styrelsesvedtægt Version 1.1 1

2 INDLEDNING Styrelsesvedtægten for Faaborg-Midtfyn Kommune beskriver rammerne for den politiske styreform i kommunen samt opgavefordelingen mellem udvalg og kommunalbestyrelse. Formålet med styreformen er at skabe en klar og effektiv rollefordeling mellem politikere og administrationen, hvor politikerne udøver lederskab gennem klare mål og visioner, mens medarbejderne omsætter de politiske mål til konkrete indsatser. Den politiske styreform i Faaborg-Midtfyn Kommune medfører, at det samlede økonomiske ansvar for driften er placeret i kommunalbestyrelsen og ikke i udvalgene for de respektive fagområder. Fagudvalgene i Faaborg-Midtfyn Kommune styrer således gennem formulering af mål og kvalitetsstandarder, mens aftaleholderne via aftalestyringen har fået overdraget den umiddelbare forvaltning af den daglige drift. Styrelsesvedtægten tager dermed udgangspunkt i styrelseslovens 64b, som giver mulighed for at beslutte, at de stående udvalg og økonomiudvalget ikke, eller kun inden for visse af deres områder, varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Denne styrelsesvedtægt er tidsbegrænset til at være gældende i 4 år og skal fornyes forud for vedtægtens udløb den 31. december Sker dette ikke vil bestemmelsen i styrelsesvedtægtens kapitel VII, 23 træde i kraft. Kapitel I STYREFORMEN 1 Den politiske styreform i Faaborg-Midtfyn Kommune tager udgangspunkt i den politikformulerende og politikkontrollerende funktion og udmøntes via dialogbaseret aftalestyring. Aftaler fornyes i forlængelse af kommunalbestyrelsens årlige budgetvedtagelse og ud fra de økonomiske rammer og de overordnede service- og kvalitetsmål, som fastlægges i den forbindelse. Bortset fra beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget har de stående udvalg ikke del i den umiddelbare forvaltning, jfr Stk. 4 Økonomiudvalget har ikke del i den umiddelbare forvaltning ud over de opgaver, der hører under udvalget i forhold til styrelsesloven og denne styrelsesvedtægts

3 Stk. 5 Direktionen har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for: at der inden for de af kommunalbestyrelsen godkendte budgetmæssige rammer og ud fra de godkendte service- og kvalitetsmål indgås aftaler med den enkelte leder og budgetansvarlige at der gribes ind i aftalerne, hvis forudsætningerne ændres. Det kan være i forbindelse med misligholdelse og/eller overskridelse af det budgetmæssige grundlag. Stk. 6 Der skal til enhver tid foreligge et politisk godkendt regelsæt for den dialogbaserede aftalestyring et opdateret bilagsmateriale, der omfatter en oversigt over, hvem der indgås aftaler med og hvilke institutioner med brugerbestyrelser, der er omfattet af aftalestyringen en opdateret kompetencefordelingsplan, der tydeliggør ansvars- og rollefordelingen mellem henholdsvis kommunalbestyrelsen, økonomiudvalg, de stående udvalg og administrationen Stk. 7 Bilagsmaterialet, som nævnt ovenfor i stk. 6, opdateres som et led i kommunalbestyrelsens årlige budgetbehandling og budgetvedtagelse. 3

4 Kapitel II KOMMUNALBESTYRELSEN 2 Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 29 medlemmer. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester samt en første og anden viceborgmester, jfr. 6, stk. 2, stk. 4 og stk. 5 i Lov om Kommunernes styrelse, som i det følgende kaldes styrelsesloven. 3 De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af kommunalbestyrelsens møder fastsættes i kommunalbestyrelsens forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jfr. styrelseslovens 2, stk I overensstemmelse med styrelseslovens 13 indføres kommunalbestyrelsens beslutninger i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert medlem, som har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. Ved sager, der skal sendes til en anden myndighed, kan det pågældende medlem kræve, at myndigheden samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Når sagen sendes frem, kan det pågældende medlem ledsage protokollen med en begrundelse for sit standpunkt. 5 Kommunalbestyrelsen er Faaborg-Midtfyn Kommunes øverste politiske beslutningsforum. Kommunalbestyrelsen sikrer, at der udarbejdes en overordnet udviklingsstrategi, kommuneplan og en planstrategi i forhold til hele kommunen. Det er kommunalbestyrelsen, der træffer de endelige beslutninger om den overordnede politiske vision for kommunen. Ligeledes er det kommunalbestyrelsen, som træffer endelig beslutning om de politiske hovedmål og politikker for de konkrete serviceområder herunder beslutning om serviceniveauerne. Beslutning om politiske hovedmål og politikker for de konkrete serviceområder træffes efter indstilling fra økonomiudvalget og de stående udvalg. Stk. 4 Kommunalbestyrelsen lægger op til debat med borgerne via temadrøftelser om de fremtidige kommunalpolitiske strategier og udviklingsplaner. 4

5 Stk. 5 Kommunalbestyrelsen påtager sig bestillerrollen og følger op på de fastsatte service- og kvalitetsmål i forhold til aftalestyringen. Kapitel III BORGMESTEREN 6 De nærmere regler om borgmesterens opgaver jfr. styrelseslovens 8, stk. 4 og 30 i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen. 7 Borgmesteren varetager de funktioner, som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV. Borgmesterens ledelse er af overordnet karakter med ansvar overfor kommunalbestyrelsen. Borgmesteren sørger for, at der i sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen. Borgmesteren påser, at sagerne ekspederes og at dette sker uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem og om sagernes ekspedition. 8 Borgmesteren sørger for, at der ikke afholdes udgifter eller oppebæres indtægter uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og kommunalbestyrelsen. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges sagen for kommunalbestyrelsen. Kapitel IV UDVALGENE 9 I overensstemmelse med styrelseslovens 20 stk. 3 føres en beslutningsprotokol for det enkelte udvalg, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. 5

6 Ethvert medlem kan forlange afvigende meninger kort tilført beslutningsprotokollen. Ved sager, som udvalget skal sende til anden myndighed, kan det pågældende medlem kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Når sagen sendes frem, kan det pågældende medlem ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. 10 Hvis et udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af økonomiudvalget og borgmesteren, jfr. styrelseslovens 18, stk. 2 og 21, stk. 2 jfr. 31a. 11 De stående udvalg og økonomiudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende inden for de områder, der efter kapitel V og IV hører under dette udvalg. Dette sikrer politisk fokus på det strategiske politiske niveau og tydeliggøres yderligere i den gældende kompetencefordelingsplan. Udvalget skal formulere forslag til politikker og serviceindsatser inden for de områder, der efter 15 og hører under udvalget. Disse politikker og serviceindsatser skal være helhedsorienterede og tværgående i forhold til den samlede kommunale virksomhed i relation til: Den kommunale planlægning Skitseplaner, tidsplaner og økonomiske overslag for bygge- og anlægsarbejder Budgetforslag og -kontrol Kommunalbestyrelsens service- og kvalitetsmål Det politikformulerende arbejde indenfor udvalgets fagområde Det politikkontrollerende arbejde (evalueringer mv.) inden for udvalgets egne områder De stående udvalg og økonomiudvalget skaber et fundament på alle serviceområder i arbejdet med forberedelse af de i stk. 2 nævnte politikker og serviceindsatser, der indstilles til endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen. Stk. 4 Den politiske styreform i Faaborg-Midtfyn Kommune omfatter dialogbaseret aftalestyring. De stående udvalg og økonomiudvalget er ansvarlige for, at der på det enkelte udvalgs område i fornødent og relevant omfang sker inddragelse og dialog med borgere/brugere m.fl. i forhold til processen omkring udformning og evaluering af politikker og serviceniveauer. Dette kan eksempelvis ske via borgermøder, høringer, information, møder med ansatte, borgerpaneler, spørgeskemaundersøgelser m.v. 6

7 Kapitel V ØKONOMIUDVALGET 12 Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Udvalget varetager anliggender, der er underlagt udvalget i medfør af styrelseslovens 18 og kapitel V om kommunens økonomiske forvaltning. Udvalget forestår budget- og bevillingskontrol samt løn- og personaleforhold for alle funktioner og institutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Udvalget iværksætter større planmæssige tiltag, fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Det betyder, at udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse at udvalgets erklæring vedrørende iværksættelse af større planlægningsmæssige tiltag skal indhentes forud for igangsætning af planarbejdet, at udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om planforslagene, og at udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning, jfr. styrelseslovens 18, stk. 2. Stk. 4 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen, jfr. styrelseslovens 42, stk Økonomiudvalget fastsætter retningslinier for indberetninger fra den kommunale administration i forhold til budget- og bevillingskontrol, jfr. nedenfor i 14 i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres samordning af kommunens indkøbsfunktioner overordnede anvendelsesformål og principper for kommunale ejendomme forvaltning af lån, leasing mm. behandling af løn- og personaleforhold. 7

8 14 Økonomiudvalget fører tilsyn med at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig at bevillinger og rådighedsbeløb i forhold til årsbudgettet samt de beløb, der er bevilget ved særlig beslutning, ikke overskrides uden kommunalbestyrelsens samtykke at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jfr. lov om arkiver m.v. 9. løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jfr. styrelseslovens 18, stk. 3 og 67. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, jfr. styrelseslovens 40, stk. 2. Enhver tillægsbevilling skal angive, hvordan den bevilgede udgift skal finansieres jfr. styrelseslovens 40, stk Ud over foran nævnte oplistning i varetager økonomiudvalget på kommunalbestyrelsens vegne den politikformulerende og politikkontrollerende funktion på følgende områder: Kommuneplan Økonomisk politik Regelsæt for central styring og decentral ledelse Servicestrategi Udviklingsstrategi Udbudspolitik Personalepolitik It-strategi Kommunikationsstrategi Evaluering og benchmarking Erhvervspolitik Turismepolitik Udviklingssamarbejder Internationale kontakter og indsatser Bosætning, boligpolitik og byplanlægning Markedsføring Bæredygtighed/Agenda 21 Køb, salg, leje og pantsætning af fast ejendom Kommunale bygninger og anlæg, herunder vedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger Støttet boligbyggeri og samarbejde med almene boligselskaber og private udlejere Borgerserviceopgaver Beredskab Færgefart 8

9 Udvalget er ansvarlig for, at der på områderne nævnt i 15 foretages dialog med borgere, brugere m.fl. om politikker, ydelser og service. Dialogen kan f.eks. ske gennem spørgeskemaundersøgelser, information, høringer og borgermøder - blandt andet ved anvendelse af elektroniske medier. Kapitel VI KOMMUNALBESTYRELSENS STÅENDE UDVALG 16 Der nedsættes følgende seks stående udvalg: Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg Børne- og undervisningsudvalg Kultur- og fritidsudvalg Socialudvalg Sundhedsudvalg Teknik- og miljøudvalg BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 17 Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer. I henhold til 14, stk. 2 og 3 i lov om ansvaret for og styrelsen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 14. juni 2005) varetager beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter gældende lovgivning. Lovgivningen på området inkluderer lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget varetager derudover på kommunalbestyrelsens vegne den politikformulerende og politikkontrollerende funktion indenfor beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet. Stk. 4 Udvalget er ansvarlig for, at der på områderne nævnt i 17, stk. 3, foretages dialog med borgere, brugere m.fl. om politikker, ydelser og service. Dialogen kan f.eks. ske gennem spørgeskemaundersøgelser, information, høringer og borgermøder - blandt andet ved anvendelse af elektroniske medier. 9

10 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET 18 Børne- og undervisningsudvalget består af 7 medlemmer. Børne- og undervisningsudvalget varetager på kommunalbestyrelsens vegne den politikformulerende og politikkontrollerende funktion på følgende områder: Daginstitutioner og dagpleje inkl. selvejende institutioner Skoler Specialundervisning Børn med særlige behov SFO Klubber, herunder fritids- og ungdomsklubber inkl. selvejende institutioner Ungdomsskole Ungdommens Uddannelsesvejledning Samarbejde mellem skoler, socialvæsen og politi (SSP) Fysisk og psykisk handicappede børn Udvalget er ansvarlig for, at der på områderne nævnt i 18, stk. 2, foretages dialog med borgere, brugere med flere om politikker, ydelser og service. Dialogen kan f.eks. ske gennem spørgeskemaundersøgelser, information, høringer og borgermøder - blandt andet ved anvendelse af elektroniske medier. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 19 Kultur- og fritidsudvalget består af 7 medlemmer. Kultur- og fritidsudvalget varetager på kommunalbestyrelsens vegne den politikformulerende og politikkontrollerende funktion på følgende områder: Biblioteker Museumsforhold Teater- og biografforhold Musikskoler og andre musikaktiviteter Fritid Folkeoplysning Idræt og sport, herunder svømmehaller 10

11 Udvalget er ansvarlig for, at der på områderne nævnt i 19, stk. 2, foretages dialog med borgere, brugere med flere om politikker, ydelser og service. Dialogen kan f.eks. ske gennem spørgeskemaundersøgelser, information, høringer og borgermøder - blandt andet ved anvendelse af elektroniske medier. SOCIALUDVALGET 20 Socialudvalget består af 7 medlemmer. Socialudvalget varetager på kommunalbestyrelsens vegne den politikformulerende og politikkontrollerende funktion på følgende områder: Ydelser i forhold til sygedagpenge, revalidering, kontanthjælp, førtidspension og introduktionsydelse Sygesikring Boligstøtte Pensionsydelser Børnefamilieydelser Hjemmepleje Plejecentre/boliger for ældre inkl. selvejende institutioner Madordninger Fysisk og psykisk handicappede voksne Dag- og døgninstitutioner i forhold til handicap og psykiatri Psykiatri Misbrug Botilbud i forhold til handicap og psykiatri Hjælpemidler Udvalget er ansvarlig for, at der på områderne nævnt i 20, stk. 2, foretages dialog med borgere, brugere m.fl. om politikker, ydelser og service. Dialogen kan f.eks. ske gennem spørgeskemaundersøgelser, information, høringer og borgermøder - blandt andet ved anvendelse af elektroniske medier. 11

12 SUNDHEDSUDVALGET 21 Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer. Sundhedsudvalget varetager på kommunalbestyrelsens vegne den politikformulerende og politikkontrollerende funktion på flg. områder: Generel sundhedsfremme og forebyggelse Opgaver indenfor sundhedssektoren Sundhedsaftalen Genoptræning Sundhedspleje Hjemmesygepleje Kommunallæge Tandpleje Udvalget er ansvarlig for, at der på områderne nævnt i 21, stk. 2, foretages dialog med borgere, brugere m.fl. om politikker, ydelser og service. Dialogen kan f.eks. ske gennem spørgeskemaundersøgelser, information, høringer og borgermøder - blandt andet ved anvendelse af elektroniske medier. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 22 Teknik- og miljøudvalget består af 7 medlemmer. Teknik- og miljøudvalget varetager på kommunalbestyrelsens vegne den politikformulerende og politikkontrollerende funktion på følgende områder: Naturforvaltning og miljø Vandløb Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Grønne områder Veje og stier Kollektiv trafik, herunder hyrevognskørsel Forsyning Lokalplanlægning Renovationsvæsen, bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Spildevandsanlæg Havne 12

13 Udvalget er ansvarlig for, at der på områderne nævnt i 22, stk. 2, foretages dialog med borgere, brugere m.fl. om politikker, ydelser og service. Dialogen kan f.eks. ske gennem spørgeskemaundersøgelser, information, høringer og borgermøder - blandt andet ved anvendelse af elektroniske medier. Kapitel VII NORMAL STYRELSE AF FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Denne styrelsesvedtægt fastslår i henhold til lov om kommunernes styrelse 64b, at økonomiudvalget og kommunalbestyrelsens stående udvalg, bortset fra beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget, ikke varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender på de områder, der er nævnt i 15, 18, stk. 2, 19, stk. 2, 20 stk. 2, 21, stk. 2 og 22, stk. 2. I 23 reguleres, hvad der sker fra starten af den efterfølgende valgperiode, hvis styrelsesvedtægten og de nævnte bestemmelser om undtagelsen af den umiddelbare forvaltning fra udvalgenes ansvarsområde ikke forlænges inden den 31. december Udløber styrelsesvedtægtens gyldighed, vil styrelsen af Faaborg-Midtfyn Kommune ske i henhold til nærværende vedtægt - eksklusive 1, stk. 3 og 4. Samtidig vil økonomiudvalget og kommunalbestyrelsens stående udvalg umiddelbart overtage ansvaret for den umiddelbare forvaltning på de opgaveområder, som er nævnt i 15, 18, stk. 2, 19, stk. 2, 20 stk. 2, 21, stk. 2 og 22, stk. 2. Kapitel VIII VEDERLAG M.V. 24 Borgmesteren får vederlag i forhold til indbyggertallet i kommunen og i henhold til gældende lovgrundlag, aktuelt Bekendtgørelse nr af 19/12/2005 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv 19, stk. 1, som i det følgende benævnes bekendtgørelsen. Første viceborgmester oppebærer et vederlag, der udgør 5 % af borgmesterens vederlag jfr. Bekendtgørelsens 12, stk Formændene for - socialudvalget - børne- og undervisningsudvalget - teknik- og miljøudvalget oppebærer hver et vederlag som udgør 25 % af borgmesterens vederlag jf. bekendtgørelsens 9, stk. 1 og 3. 13

14 Formændene for - beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget - kultur- og fritidsudvalget - sundhedsudvalget oppebærer hver et vederlag, som udgør 20 % af borgmesterens vederlag jf. bekendtgørelsens 9, stk. 1 og 3. Formanden for børne- og ungeudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5 % af borgmesterens vederlag jf. bekendtgørelsens 9, stk. 4. Stk. 4 Formanden for folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5 % af borgmesterens vederlag jf. bekendtgørelsens 9, stk. 5. STEDFORTRÆDERINDKALDELSE 26 Bestemmelsen i styrelseslovens 15, stk. 2, fraviges som anført i stk. 2 indtil 31. december Borgmesteren indkalder stedfortræderen til først kommende møde i kommunalbestyrelsen, når borgmesteren får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv, pga. helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption eller varetagelse af andet offentligt hverv. Kapitel IX VEDTAGELSE AF STYRELSESVEDTÆGTEN OG ÆNDRINGER HERAF 27 Forslag til vedtægten og forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum, jfr. styrelseslovens 2, stk. 2. Nærværende styrelsesvedtægt for Faaborg-Midtfyn Kommune er fastsat i henhold til 64b i lov om kommunernes styrelse og er gældende for kommunalbestyrelsens valgperiode fra 1. januar 2010 til 31. december I henhold til styrelseslovens 65b, stk. 2 gælder det samtidig, at bestemmelserne om undtagelse af den umiddelbare forvaltning fra udvalgenes ansvarsområde er bindende for hele den nævnte periode, idet bestemmelse om udformning af styrelsesvedtægten i henhold til styrelseslovens 64b er vedtaget forud for ovennævnte valgperiode. 14

15 Den tidsbegrænsede styrelsesvedtægt forudsætter endvidere, at de særlige bestemmelser, som er fastsat i henhold til styrelseslovens 64b, fornyes forud for styrelsesvedtægtens udløb pr. 31. december Sker dette ikke vil bestemmelsen i Kapitel VII, 23 træde i kraft. Stk. 4 Statsforvaltningen skal underrettes om vedtagelsen af styrelsesvedtægten og vedtægtsændringer jfr. styrelseslovens 2, stk. 3, 2. punktum. Kapitel X IKRAFTTRÆDELSE 28 Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar

Udkast til. Styrelsesvedtægt. Kommunalbestyrelse. Styreform. Umiddelbar forvaltning 64B INDLEDNING

Udkast til. Styrelsesvedtægt. Kommunalbestyrelse. Styreform. Umiddelbar forvaltning 64B INDLEDNING Udkast til Styrelsesvedtægt 2017 Styreform Kommunalbestyrelse Umiddelbar forvaltning INDLEDNING 64B S INDLEDNING Styrelsesvedtægten for Faaborg-Midtfyn Kommune beskriver rammerne for den politiske styreform

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægten for Solrød Kommune Januar 2010 Solrød Byråd består af 19 medlemmer. Kapitel I Byrådet 1 Byrådet vælger en Borgmester og en første og anden Viceborgmester, jævnfør 6 i

Læs mere

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender Lemvig Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale anliggender INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Kommunalbestyrelsen 4 Kapitel II Borgmesteren 4 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for deres

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Byrådet Økonomiudvalget Teknik og Miljø Børn Unge og Kultur Voksne Den 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse KAPITEL I Byrådet... 3 KAPITEL II Borgmesteren... 3 KAPITEL

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE Som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 7. og 28. september 1981 og stadfæstet af Indenrigsministeriet den 11. december 1981 med senere

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Dragør Kommune April Styrelsesvedtægt for

Dragør Kommune April Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune April 2013 Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kommunalbestyrelsen...3 Kapitel II Borgmesteren...3 Kapitel III Udvalgene og regler for disse...4 Kapitel IV

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Mariagerfjord Kommune

Styrelsesvedtægt. For. Mariagerfjord Kommune Styrelsesvedtægt For Mariagerfjord Kommune Juni 2009 Side 1 af 13 Indhold: Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Byrådet Borgmesteren Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

Dragør Kommune Februar 2014April Styrelsesvedtægt for

Dragør Kommune Februar 2014April Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Februar 2014April 2013 Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kommunalbestyrelsen...3 Kapitel II Borgmesteren...3 Kapitel III Udvalgene og regler for disse...4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune

Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune December 2009 Indhold Kapitel I... 3 Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II... 3 Borgmesteren... 3 Kapitel III... 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for disses

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD. 1. januar 2017

STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD. 1. januar 2017 STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet side 1 Kapitel II Borgmesteren side 1 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Pr. 1. januar 2014

Styrelsesvedtægt. Pr. 1. januar 2014 Styrelsesvedtægt Pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet...2 Kapitel II Borgmesteren...2 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v...2 Kapitel IV

Læs mere

Forslag til STYRELSESVEDTÆGT Godkendt i Byrådet den dd.mm Indhold. Indledning. Side 12

Forslag til STYRELSESVEDTÆGT Godkendt i Byrådet den dd.mm Indhold. Indledning. Side 12 Forslag til STYRELSESVEDTÆGT 2018 Godkendt i Byrådet den dd.mm.2017 Indhold Indledning Kapitel 1. Styreformen Kapitel 2. Byrådet Kapitel 3. Borgmesteren Kapitel 4. Udvalgene Kapitel 5. Økonomiudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune. Kapitel I

Styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune. Kapitel I Esbjerg Byråd består af 31 medlemmer. Styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune Kapitel I Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse (i det

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6

Læs mere

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Kapitel I Byrådet 1. Favrskov Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 1 Byrådet Side 3. Kapitel 2 Borgmesteren Side 3. Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget Side 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 1 Byrådet Side 3. Kapitel 2 Borgmesteren Side 3. Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget Side 4 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Byrådet Side 3 Kapitel 2 Borgmesteren Side 3 Kapitel 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om udvalgenes virksomhed m.v. Side 3 Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt FOR NORDFYNS KOMMUNE

Styrelsesvedtægt FOR NORDFYNS KOMMUNE Styrelsesvedtægt FOR NORDFYNS KOMMUNE Sagsnummer: 480-2013-55970 Dokumentnummer: 480-2013-266141 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Borgmesterkontoret Kapitel I. Kommunalbestyrelsen 1. Nordfyns

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren

Styrelsesvedtægt. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren Styrelsesvedtægt Allerød Kommune Kapitel I Byrådet Allerød Byråd består af 21 medlemmer. 1 Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i Lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune Udkast byrådets anden behandling den 12. april 2010 Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg, almindelige regler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring Kommune. Hjørring Byråd

Styrelsesvedtægt for Hjørring Kommune. Hjørring Byråd Styrelsesvedtægt for Hjørring Kommune Hjørring Byråd 20.12.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1...2 Byrådet...2 Kapitel 2...2 Borgmesteren...2 Kapitel 3...3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for

Læs mere

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014 for Horsens Kommune

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014 for Horsens Kommune Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014 for Horsens Kommune 1 Kapitel I Byrådet 1. Horsens Byråd består af 27 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER I NORDFYNS KOMMUNE Kapitel I. Kommunalbestyrelsen 1. Nordfyns Kommunalbestyrelse består af 25 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester,

Læs mere

Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2014) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer):

Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2014) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer): Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2014) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer): Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Administrationens bemærkninger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune. Nedsættelse af udvalg, almindelige regler om disses virksomhed mv. Kapitel I. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune. Nedsættelse af udvalg, almindelige regler om disses virksomhed mv. Kapitel I. Byrådet Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Kapitel VI Kapitel VII Byrådet Borgmesteren Nedsættelse af udvalg, almindelige regler om

Læs mere

Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune

Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune Sidst revideret af Byrådet 17. december 2014 og 28. januar 2015 UDKAST MED NYE PROCENTSATSER JANUAR

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Kapitel I BYRÅDET 1. Ringsted Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren Nærværende styrelsesvedtægt er fastsat i medfør af 2, stk. 2 i Lov om Kommunernes Styrelse. Kapitel I, Kommunalbestyrelsen 1. Vordingborg kommunalbestyrelse består af 29 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Gældende fra 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet... 3 Kapitel II Borgmesteren... 3 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Kapitel 1...1 Kommunalbestyrelsen...1 Kapitel 2...1 Borgmesteren...1 Kapitel 3...1 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015

TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015 TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Kapitel I... 3 Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II... 3 Borgmesteren... 3 Kapitel III... 4 Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Kapitel 1...1 Kommunalbestyrelsen...1 Kapitel 2...1 Borgmesteren...1 Kapitel 3...1 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Randers Kommune. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren

Styrelsesvedtægt for Randers Kommune. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren 1. Randers Byråd består af 31 medlemmer. Styrelsesvedtægt for Randers Kommune Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Gladsaxe Kommune. med virkning fra 1. oktober 2015. J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2015/04815 003

Styrelsesvedtægt. for Gladsaxe Kommune. med virkning fra 1. oktober 2015. J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2015/04815 003 Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommune med virkning fra 1. oktober 2015 J. nr. 00.01.00P00 1 J. nr. 00.01.00P00 2 Kapitel I. Byrådet. 1. Stk. 1. Gladsaxe Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd. Tilføjelser til gældende styrelsesvedtægt: KAPITEL I Byrådet. KAPITEL II Borgmesteren

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd. Tilføjelser til gældende styrelsesvedtægt: KAPITEL I Byrådet. KAPITEL II Borgmesteren Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Tilføjelser til gældende styrelsesvedtægt: KAPITEL I Byrådet 1 Frederikshavn Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2 Byrådet vælger en borgmester og en første og anden

Læs mere

1 Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af

1 Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af Styrelsesvedtægt Kapitel 1 - BYRÅDET 1 1 Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af 29.6.2005. Byrådet tiltrædes af en tilforordnet

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Version 5

Styrelsesvedtægt. Version 5 Styrelsesvedtægt Kapitel 1 HADERSLEV BYRÅD 1 1 Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af 29.6.2005. Haderslev Byråd tiltrædes

Læs mere

Assens Kommunes styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægt 2014

Assens Kommunes styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægt 2014 Assens Kommunes styrelsesvedtægt Styrelsesvedtægt 2014 25. juni 2014 Styrelsesvedtægt for Assens Kommune Indholdsfortegnelse Byrådet... 3 Borgmesteren... 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Kapitel I BYRÅDET 1. Ringsted Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Gældende fra 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet... 3 Kapitel II Borgmesteren... 3 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Pr. 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt. Pr. 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt Pr. 1. marts 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet...2 Kapitel II Borgmesteren...2 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v...2 Kapitel IV

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune Marts 2015 ØKONOMI & STAB Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune

Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse Kapitel Indhold Side 1 Byrådet 3 2 Borgmesteren 3 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. 3 4 Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren. Forslag til ændring af. HVIDOVRE KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT pr. 1. juni Kapitel I Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren. Forslag til ændring af. HVIDOVRE KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT pr. 1. juni Kapitel I Kommunalbestyrelsen Forslag til ændring af HVIDOVRE KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT pr. 1. juni 2014 Kapitel I Kommunalbestyrelsen - II Borgmesteren - III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. -

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT Godkendt i Byrådet den 26. april Indhold. Indledning. Side 2

STYRELSESVEDTÆGT Godkendt i Byrådet den 26. april Indhold. Indledning. Side 2 STYRELSESVEDTÆGT 2018 Godkendt i Byrådet den 26. april 2017 Indhold Indledning Kapitel 1. Styreformen Kapitel 2. Byrådet Kapitel 3. Borgmesteren Kapitel 4. Udvalgene Kapitel 5. Økonomiudvalget Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt Thisted Kommune

Styrelsesvedtægt Thisted Kommune Styrelsesvedtægt Thisted Kommune Side 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kapitel I: Kommunalbestyrelsen... 4 Kapitel II: Borgmesteren... 5 Kapitel III: Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. 8 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner m.v. (i det følgende kaldet regionsloven). 2.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKIVE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKIVE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKIVE KOMMUNE SKIVE KOMMUNE 2014 I N D H O L D: S I D E: KAPITEL I Byrådet 3 KAPITEL II Borgmesteren 3 KAPITEL III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD

STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD Senest opdateret ved Byrådsbeslutning den 25. og 31 januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel I Byrådet 3 II Borgmesteren 3 III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Byrådet

Styrelsesvedtægt for Byrådet Greve Kommune 21 Når et medlem af et af de i 20 nævnte udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, modtager vedkommende

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester jf. 6 i lov om kommunernes

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 22. januar 2014 og 29. januar 2014

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 22. januar 2014 og 29. januar 2014 STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 22. januar 2014 og 29. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Byrådet Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR LEJRE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR LEJRE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR LEJRE KOMMUNE 1 Kapitel I. Kommunalbestyrelse. 1. Lejre Kommunalbestyrelse består af 25 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester,

Læs mere

Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Administrationens bemærkninger Kapitel 1 Byrådet

Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Administrationens bemærkninger Kapitel 1 Byrådet Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2010) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer): Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Administrationens bemærkninger

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE (Gældende pr. 1. januar 2014) (forslag revideret af ØU )

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE (Gældende pr. 1. januar 2014) (forslag revideret af ØU ) STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE (Gældende pr. 1. januar 2014) (forslag revideret af ØU 12.6.13) INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Byrådet Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg og

Læs mere

Gældende fra 1. december Styrelsesvedtægt for Køge Kommune

Gældende fra 1. december Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Gældende fra 1. december 2017 Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Indholdsfortegnelse I. Byrådet II. III. IV. Borgmesteren Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens 65,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD

STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD Senest opdateret ved byrådsbeslutning den xx og xx 2018 med virkning fra 1. januar 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Byrådet 3 II Borgmesteren 3 III Nedsættelse af

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR

STYRELSESVEDTÆGT FOR STYRELSESVEDTÆGT FOR SILKEBORG KOMMUNE Fra 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse Kap. I Byrådet... side 3 Kap. II Borgmesteren... side 3 Kap. III Nedsættelse af udvalg, stedfortrædere i udvalgene og almindelige

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Kerteminde. Kommune

Styrelsesvedtægt. for. Kerteminde. Kommune Sagsnr. 1440-34188 Dok.nr. 2011-20659 Styrelsesvedtægt for Kerteminde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Kapitel I... 3 Byrådet... 3 Kapitel II... 3 Borgmesteren... 3 Kapitel III... 4 Nedsættelse af udvalg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel I Byrådet 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel I Byrådet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kapitel I Byrådet 2 Kapitel II Borgmesteren 2 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. 3 Kapitel IV Sagsindsigt 4 Kapitel V Økonomiudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Randers Kommune

Styrelsesvedtægt for Randers Kommune Styrelsesvedtægt for Randers Kommune Kapitel I Byrådet 1. Randers Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Lolland Kommune

Styrelsesvedtægt for Lolland Kommune Styrelsesvedtægt For Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I. Byrådet. Kapitel II. Borgmesteren. Kapitel III. Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. Kapitel IV. Økonomiudvalget.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune

Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune Kapitel I Kommunalbestyrelsen Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg og regler for disses virksomhed m.v. Kapitel IV Økonomiudvalget Kapitel V

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJEN KOMMUNE. Kapitel I. Byrådet Side 2. Kapitel II. Borgmesteren Side 2. virksomhed m.v. Side 3

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJEN KOMMUNE. Kapitel I. Byrådet Side 2. Kapitel II. Borgmesteren Side 2. virksomhed m.v. Side 3 INTERN SERVICE HR Dato: 24-04-2015 Sagsnr.: 15/14128 Kontaktperson: Lise Krabbe Dir. tlf.: 7996 6073 E-mail: lbk@vejenkom.dk STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJEN KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I. Byrådet Side

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Byrådet 1 2 Kapitel 2. Borgmesteren 3 5 Kapitel 3. Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for udvalgenes virksomhed 6 9 Kapitel 4.

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget /34858 Ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt

Innovations- og Medborgerskabsudvalget /34858 Ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt Tillægsdagsorden Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. maj 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 08/34858 Ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...1

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Varde Kommune

Styrelsesvedtægt for Varde Kommune Styrelsesvedtægt for Varde Kommune gældende fra 3. marts 2015 1 Kapitel I Byrådet 1. Varde Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune

Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune Gældende fra 1. januar 2014 Redaktionelt ændret d. 16.01.2014 Indhold KAPITEL I Kommunalbestyrelsen..... 3 KAPITEL II Borgmesteren.. 3 KAPITEL III Nedsættelse af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Byrådet 1 2 Kapitel 2. Borgmesteren 3 5 Kapitel 3. Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for udvalgenes virksomhed 6 9 Kapitel 4.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Byrådet

Styrelsesvedtægt for Byrådet Greve Kommune Kapitel VII Ændringer i vedtægten. 22. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2014 Stk. 2. Samtidig ophæves Styrelsesvedtægt for Greve Kommune af 01.01.2011. Således vedtaget af Byrådet

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 29. maj 2013 og 26. juni 2013

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 29. maj 2013 og 26. juni 2013 STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 29. maj 2013 og 26. juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Byrådet Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 21. december 2016 og 25. januar 2017.

STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 21. december 2016 og 25. januar 2017. STYRELSESVEDTÆGT for ROSKILDE KOMMUNE Vedtaget af byrådet den 21. december 2016 og 25. januar 2017. INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Byrådet Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Haderslev Byråd for funktionsperioden gældende fra 1. januar 2018

Styrelsesvedtægt for Haderslev Byråd for funktionsperioden gældende fra 1. januar 2018 Styrelsesvedtægt for Haderslev Byråd for funktionsperioden 2018-2021 gældende fra 1. januar 2018 Kapitel 1 HADERSLEV BYRÅD Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG Sagsnummer: 480-2012-115709 Dokumentnummer: 480-2012-257201 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Kim Weel Sørensen Forretningsorden for Økonomiudvalget

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SØNDERBORG KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SØNDERBORG KOMMUNE 13/478o2 14/40290 STYRELSESVEDTÆGT FOR SØNDERBORG KOMMUNE (gældende 1. januar 2014) (med ændringer vedtaget 5. november 2014) Vedtægten er fastsat med hjemmel i 2, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR STRUER KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR STRUER KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR STRUER KOMMUNE 2014 Kapitel I 1 Struer Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende

Læs mere

J.nr P Styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune den 1. januar 2017

J.nr P Styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune den 1. januar 2017 J.nr. 00.01.00P24-0019 Styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune den 1. januar 2017 Det fremgår af den kommunale styrelseslov, at kommunalbestyrelsen skal vedtage en styrelsesvedtægt for kommunen.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SILKEBORG KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SILKEBORG KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SILKEBORG KOMMUNE Fra 1. januar 2007, ajourført med ændringer fra 1. december 2008, 1. januar 2010 og 1. januar 2014 Anja Bergman Thuesen Direkte tlf.: 8970 1311 abt@silkeborg.dk Organisation

Læs mere

Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsen. STEVNS KOMMUNE 2016 Styrelsesvedtægt for

Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsen. STEVNS KOMMUNE 2016 Styrelsesvedtægt for STEVNS KOMMUNE 2016 Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune Styrelsesvedtægt Reglerne om kommunens styrelse fastlægges i en styrelsesvedtægt, der vedtages af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommune 1. februar Styrelsesvedtægt for Køge Kommune 1. december I. Byrådet I. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Køge Kommune 1. februar Styrelsesvedtægt for Køge Kommune 1. december I. Byrådet I. Byrådet Indholdsfortegnelse Styrelsesvedtægt for Køge Kommune 1. februar 2014 Indholdsfortegnelse Styrelsesvedtægt for Køge Kommune 1. december 2017 I. Byrådet I. Byrådet II. Borgmesteren II. Borgmesteren III.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune

Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune Fra 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Byrådet... 1 Borgmesteren... 1 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.... 1 Økonomiudvalget...

Læs mere

To forslag til ny politisk organisering

To forslag til ny politisk organisering To forslag til ny politisk organisering 1. Fremtidens kommune to forslag til ny politisk organisering Processen med evaluering af den politiske organisering har givet en række eksterne input og på baggrund

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE Gældende pr. 1. januar 2018 Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune STYRELSESVEDTÆGT Reglerne om kommunens styrelse fastlægges i en styrelsesvedtægt, der vedtages af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt. for. Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune Version 4, udsendt med dagsorden til KB mødet den 2/12-2013 ifm. 2. behandlingen Gældende fra 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel I Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel

Læs mere

Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende benævnt styrelsesloven).

Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende benævnt styrelsesloven). STYRELSESVEDTÆGT FOR STRUER KOMMUNE 2018 1 KAPITEL I 1 Struer Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer

Kommunalbestyrelsen. Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer Kapitel I Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Forvaltningens bemærkninger Kommunalbestyrelsen 1 Hvidovre Kommunalbestyrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt 2014-2017

Styrelsesvedtægt 2014-2017 Styrelsesvedtægt 2014-2017 1 J. nr. 00.00.00-A00-26-09 INDLEDNING Styrelsesvedtægten for Faaborg-Midtfyn Kommune beskriver rammerne for den politiske styreform i kommunen samt opgavefordelingen mellem

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE Gældende pr. 1. januar 2018 Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune STYRELSESVEDTÆGT Reglerne om kommunens styrelse fastlægges i en styrelsesvedtægt, der vedtages af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Gældende fra 1. januar Styrelsesvedtægt for Køge Kommune

Gældende fra 1. januar Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Gældende fra 1. januar 2018 Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Indholdsfortegnelse I. Byrådet II. III. IV. Borgmesteren Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

Gældende fra 1. januar Styrelsesvedtægt for Køge Kommune

Gældende fra 1. januar Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Gældende fra 1. januar 2018 Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Indholdsfortegnelse I. Byrådet II. III. IV. Borgmesteren Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AARHUS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR AARHUS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR AARHUS KOMMUNE Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Aarhus Kommune Byrådet KAPITEL I 1 Aarhus Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forslag til. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forslag til. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forslag til Styrelsesvedtægt Norddjurs Kmune Indholdsfortegnelse. Kapitel 1....1 Kmunalbestyrelsen...1 Kapitel 2....1 Borgmesteren...1 Kapitel 3....1 Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune Kapitel I Byrådet 1. Holbæk Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger blandt medlemmerne en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov

Læs mere

13/19812. Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune

13/19812. Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune 1 Kap. I Byrådet 1 Stk. 1. Helsingør Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunens

Læs mere