Handlingsplan for eksportordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for eksportordningen"

Transkript

1 Handlingsplan for eksportordningen et pilotprojekt for bilateralt myndighedssamarbejde om grøn omstilling til fremme af eksport af dansk energiteknologi

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksportordningen kort... 4 Valg af lande og sektorer... 5 Organisering samt koblingen til erhvervsinteresser... 7 Tyskland... 9 Storbritannien...11 Kina... 13

3 Indledning Ambitiøse danske klima- og energimål og erfaring med anvendelsen af grøn teknologi giver Danmark et stærkt afsæt på de internationale markeder for energiteknologi. Et initiativ i regeringens vækstplan er en eksportordning, der gennem myndigheds- til myndighedssamarbejde om energipolitik og -regulering i udvalgte lande skal fremme eksport af dansk energiteknologi. Sammentænkning af danske regulatoriske styrkepositioner med målrettet indsats fra danske ambassader udgør den nye tilgang til fremme af eksport. Eksportordningen er et pilotprojekt og skal yderligere ses i sammenhæng med Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati fra maj I udmøntning af eksportordningen har Klima-, Energi- og Bygningsministeriet (Energistyrelsen) sammen med Udenrigsministeriet (Eksportrådet) etableret en eksportenhed, som består af eksperter fra Energistyrelsen og en energipolitisk rådgiver på hver af de danske ambassader i henholdsvis Storbritannien, Tyskland og Kina. Landevalget er foretaget dels ud fra en kortlægning af danske erhvervsinteresser i en tæt dialog med erhvervsorganisationer og virksomheder dels en sondering af samarbejdssinteresse fra myndighedsside i de nævnte lande gennem foråret Der er i juni 2014 bevilget 10 mio. kr. til at gennemføre den samlede ordning i 2014 og Ordningens pilotkarakter, ressourceramme og korte tidshorisont forudsætter en fokuseret indsats i forhold valg af geografi, sektor og samarbejdsnetværk i de udvalgte lande. Disse kritiske valg indgår som del af denne handlingsplan for bilateralt myndighedssamarbejde om grøn omstilling til fremme af eksport af energiteknologi. Handlingsplanen sætter således rammerne og retningen for det fremadrettede bilaterale arbejde med mulighed for at påvirke energipolitik og -regulering i retning af grøn omstilling og heraf forventede eksportmuligheder. Handlingsplanen er konsolideret i forståelse med danske brancheorganisationer og afstemmes endvidere løbende gennem brancheorganisationernes direkte deltagelse i ordningen for at sikre størst mulige erhvervsrelevans fra start til slut. I praksis prioriteres indsatsen derfor i en koordinationsgruppe i hvert af de valgte lande. Koordinationsgrupperne udarbejder og udmønter i den forbindelse et konkret arbejdsprogram for hvert land baseret på den aftalte, overordnede prioritering i handlingsplanen. Overordnede succeskriterier: Danske aftryk i lovgivningsprocesser, planer eller projekter Styrkede samarbejdsnetværk og relationer mellem udenlandske myndigheder og danske virksomheder 3

4 Eksportordningen kort Med eksportordningen etableres en enhed (eksportenheden) med eksperter fra Energistyrelsen og en energipolitisk rådgiver i ambassadernes handelsafdeling (Eksportrådet) i tre lande. Enheden indgår direkte samarbejder med relevante udenlandske myndigheder, hvor der er mulighed for at implementere energisystemer, som danske myndigheder har erfaringer med, og danske virksomheder og energirådgivningsbranchen har interesser i. Eksportordningen skal ses i samspil med ambassadernes eksisterende rådgivnings- og eksportaktiviteter for virksomheder. Ordningen tager udgangspunkt i et myndighed- til myndighedssamarbejde med fokus på det danske energikoncept. I praksis betyder det, at eksportordningens aktivitetsfokus er indgåelse af bilaterale samarbejder, som overordnet er drevet af fælles energi- og klimamål. Samarbejdet søges konkretiseret så meget som muligt eksempelvis ved demonstrationsprojekter. Specifikke salgsaktiviteter for enkeltvirksomheder i de tre lande indgår ikke i eksportordningen. Ambassadernes handelsafdelinger tilbyder løbende assistance til virksomhedernes salgsaktiviteter i medfør af reglerne om betalingsbelagt rådgivning. Inden for rammerne af eksportordningen kan der i begrænset omfang ydes finansiel støtte til arrangementer eller deltagelse i arrangementer, der er relevante for eksportenhedens arbejde, men som ikke nødvendigvis er arrangeret af eksportenheden selv. Finansiel støtte ydes primært til myndigheder eller myndighedslignende organisationer, som ikke har mulighed for at betale selv. 4

5 Valg af lande og sektorer Eksportordningen er efterspørgselsdrevet, og derfor er der indgået to helt grundlæggende kriterier ved valget af indsatslande. For det første skal der være interesse fra det danske erhvervsliv. Branche- og virksomheder skal ud fra eksisterende indsigt pege på de markeder, hvor et myndigheds- til myndighedssamarbejde kan have størst effekt for den fremadrettede afsætning af danske energiteknologivarer. For det andet skal der også i de samme lande være en myndighedsefterspørgsel på samarbejde med danske energimyndigheder såvel nationalt som regionalt. Lande og brancher Siden medio oktober 2013 har Klima-, Energi- og Bygningsministeriet (KEBMIN) samt Udenrigsministeriet (UM) haft drøftelser med henholdsvis fire brancheorganisationer samt 17 virksomheder med henblik på at foretage et landevalg i forbindelse med implementering af initiativet. Dette inkluderer DI Energi, Danish Energy Partnership (DEP), Dansk Energi (DE), Danish Board of District Heating (DBDH) og Vindmølleindustrien, rådgivende firmaer samt eksportvirksomheder som Danfoss, Grundfos, VELUX, Rockwool, Vestas m.fl. I grundlaget for udvælgelsesprocessen er følgende fire overordnede kriterier lagt til grund, som såvel branchen som virksomheder har forholdt sig til. Det vil sige, at landevalget er baseret på: 5

6 1. Hvor danske myndigheder har mulighed for at påvirke myndigheder, og landet efterspørger konkret viden om danske energistandarder og regulering. 2. Hvor der konkret er en samarbejdsplatform, som kan bruges som springbræt for initiativet. 3. Hvor Danmarks styrkepositioner, som for eksempel fjernvarme, vindenergi eller energieffektiviseringer i bygninger og industri, kan anvendes. 4. Hvor der er relativt modne projekter til gennemførelse af initiativet med mulighed for målbare resultater for eksportværdi. Brancheorganisationerne bakker op om initiativet og har entydigt peget på UK, Tyskland og Kina som de primære lande. Brancheorganisationerne har derudover henvist til konkrete virksomheder med henblik på nærmere identifikation af aktiviteter og lande. Det er blevet til i alt 17 virksomhedskonsultationer indenfor både produktion-og rådgivningsvirksomhed. Også fra virksomhedsside var der størst opbakning til UK, Tyskland og Kina. Myndighedsefterspørgsel På baggrund af den klare tilbagemelding fra danske brancheorganisationer og virksomheder har Energistyrelsen været på mission til de tre lande i henholdsvis marts/april og juni/juli Missionerne afdækkede en stor interesse fra myndighedsside omkring samarbejde i særligt Storbritannien og Tyskland på både nationalt og regionalt niveau. I Kina samarbejdes der i forvejen med danske energimyndigheder. Eksportordningen vil kunne lægge sig i forlængelse af - men dog adskilt fra - dette samarbejde. I forhold til fokuseringen af temaer inden for det bilaterale arbejde i de valgte lande har det største sammenfald af danske branche/virksomhedsinteresse og grundlag for myndighedssamarbejde været fjernvarme og energieffektivitet i Storbritannien og Tyskland og fokus på vindenergi i Kina. Dette fokus sætter de overordnede rammer for eksportenhedens organisering og virke. 6

7 Organisering samt koblingen til erhvervsinteresser Styregruppe Med henblik på at sikre tværgående koordination og helt overordnet prioritering af eksportordningens aktiviteter nedsættes en styregruppe bestående af repræsentanter fra danske myndigheder og brancheorganisationer. Styregruppen skal kunne konsulteres løbende i forhold til væsentlige spørgsmål vedrørende tværgående indsatser og prioritering af ressourcer. Styregruppen orienteres kvartalsvis af underliggende landekoordinationsgrupper angående fremdrift i eksisterende projekter og påtænkte aktiviteter. Styregruppen ledes i fællesskab af KEBMIN (Energistyrelsen) og UM (Eksportrådet). Som repræsentant fra erhvervet udpeges én repræsentant fra henholdsvis DI Energi, DI Byg, Dansk Energi, DBDH, Grøn Energi og Vindmølleindustrien. Landekoordinationsgrupper Under styregruppen etableres en koordinationsgruppe for hvert land. Koordinationsgrupperne er ansvarlige for den operationelle udmøntning af ordningen og for udarbejdelse af konkrete arbejdsplaner og evt. underliggende projektgrupper. Koordinationsgrupperne kan hver især vælge at inddrage såvel virksomhedsnetværk som enkeltvirksomheder i forhold til afvikling af de konkrete samarbejder og aktiviteter i hvert land. Koordinationsgrupperne har en høj grad af autonomi. Grupperne vurderer selv i hvilket omfang landespecifikke aktiviteter skal forelægges styregruppen med henblik på overordnet koordinering eller principielle beslutninger. Koordinationsgruppen orienterer under alle tilfælde styregruppen kvartalsvis. Energistyrelsen bidrager primært med energifaglig ekspertise overfor myndighederne i de valgte lande. Energistyrelsen fungerer desuden som sekretariat for styregruppen og koordinationsgrupperne. Sekretariatsfunktionen udføres i tæt samarbejde med ambassaderne. Ambassaderne opbygger og koordinerer primært de lokale netværk i hvert land og kontakt til myndigheder samt kontakt til lokale virksomheder via ambassadens lokale virksomhedsnetværk. Brancheorganisationerne deltager som virksomhedernes repræsentanter og sikrer løbende kobling til overordnede og konkrete virksomhedsinteresser i afviklingen af aktiviteter via deres virksomhedsnetværk. Koordination med andre danske eksportinitiativer Eksportordningen bygger på mangeårige erfaringer på eksportområdet fra både myndighederne og industrien. Ordningen skal derfor komplimentere eksisterende aktiviteter på energiområdet, ligesom der skal koordineres med øvrige eksportaktiviteter. I den forbindelse er der særlig opmærksomhed på koordination med eksempelvis State of Green, Green Seminars og CLEAN. 7

8 Figur 1: Eksportordningens organisering Styregruppe Energistyrelsen / Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Udenrigsministeriet / Eksportordningen Danish Board of District Heating (DBDH) Dansk Industri (Energi) Dansk Industri (Byg) Vindmølleindustrien Dansk Energi Grøn Energi Koordinationsgruppe Storbritannien Energistyrelsen Ambassaden i London District Energy Partnership Dansk Industri (Byg) DBDH Koordinationsgruppe Tyskland Energistyrelsen Ambassaden i Berlin Dansk Industri (Energi) Dansk Industri (Byg) Dansk Energi DBDH Koordinationsgruppe Kina Energistyrelsen Ambassaden i Beijing Vindmølleindustrien Virksomheder ad hoc. Danish Wind Energy Group China Lokalt virksomhedsnetværk Lokalt virksomhedsnetværk Lokalt virksomhedsnetværk Oplæg til koordinationsgrupperne i forhold til landevalg Den indledende sondering af interesse for samarbejde med danske myndigheder i henholdsvis Tyskland og Storbritannien har afdækket en række indsatsmuligheder i forhold til geografi, administrativ myndighed og sektorvalg. For Kina er der i højere grad tale om en konkret projekttilgang inden for vind og i mindre grad udvalg af geografiske og tematiske muligheder. 8

9 Tyskland Prioritering af indsatsen Samarbejdet med Tyskland inkluderer både en bystat og 1-2 regioner med samtidigt fokus såvel i Nord- som i Sydtyskland. Samtidig vil det være nødvendigt med et føderalt ophæng for at sikre den overordnede koordinering af det energipolitiske samarbejde. Eksportordningen i Tyskland prioriterer på den baggrund en indsats rettet mod Hamborg (bystat), Nordrhein-Westfalen og Baden-Württemberg. I samarbejdet tages udgangspunkt i konkrete udfordringer på varme- og energieffektivitetsområdet på delstatsniveau, som skal ses i sammenhæng med den nationale overordnede tyske energipolitik (Energiewende). Succeskriterier for Tyskland Danske aftryk i tyske lovgivningsprocesser, planer eller projekter. Styrkede samarbejdsnetværk/relationer mellem myndigheder og danske virksomheder. Indikatorer Tyske beslutningstageres besøg i Danmark Samarbejdsaftaler med tyske myndigheder Dansk deltagelse i tyske arbejdsgrupper, projekter og netværk Energy-Camp i forår/sommer 2015 i DK med deltagelse af tyske myndigheder/virksomheder. 9

10 Koordinationsgruppens deltagere Energistyrelsen Ambassaden i Berlin Dansk Industri (Energi) Dansk Industri (Byg) Dansk Energi DBDH De geografiske indsatsområder og rammer for koordinationsgruppens fokus: Berlin - Nationalt energisamarbejde (føderalt niveau) Udgangspunktet for samarbejdet med den føderale regering er omstillingen af energisektoren som følge af Energiewende. De ansvarlige ministerier er opmærksomme på den danske regulering af energisektoren og ønsker at samarbejde med Danmark. I samarbejdet med de føderale myndigheder bør der fokuseres på omstilling af energisektoren i grøn retning i form af samproduktion af kraft og varme samt energieffektivitet i bygninger. Hamborg Danske virksomheder har en del aktiviteter i Hamborg og omegn, og byen fungerer som et springbræt for danske virksomheder til at få fodfæste på det tyske marked. Tilbagekøb af fjernvarmenettet fra Vattenfall giver særlige udfordringer i forhold til det fremtidige design af varmeforsyningen i Hamborg og omegn. Fokus vil være på fjernvarmeudbygning i forhold til at imødekomme den tyske samarbejdsinteresse og fra dansk side afsøges yderligere mulighederne for et samarbejde omkring energieffektivitet i bygninger. Nordrhein Westfalen - NRW Delstaten har ikke planer om generel udbygning af den vedvarende energi, men den har stor fokus på effektivisering af de kulfyrede værker eventuelt i samspil med øvrige energianlæg, f.eks. biomassefyrede anlæg. Delstaten er meget interesseret i et fjernvarmesamarbejde med Danmark, ligesom rentable energiinvesteringer og tilhørende planlægning forventes at blive genstand for samarbejde. Baden-Württemberg Baden-Württemberg er den førende delstat, når det gælder omstilling til grøn energi. Delstaten har klima- og energimålsætninger, som ligner de danske 2050 målsætninger. Energiadministrationen i delstaten har i forvejen et stort fokus på fjernvarmeudbygning og samspillet med vedvarende energi og andre energiformer. Dette passer fint ind i de danske tanker om samarbejdet. 10

11 Storbritannien I Storbritannien er der bekræftet interesse for et myndigheds-til myndighedssamarbejde af både den britiske Energistyrelse (DECC) og den skotske regering samt udvalgte byer i Skotland, herunder Edinburgh, hvor den skotske lokalregering også holder til. Det anses for nødvendigt at etablere et vist samarbejde med DECC uanset, om fokus for eksportordningen måske i højere grad kommer til at ligge i Skotland. Prioritering af indsatsen Eksportordningen i Storbritannien prioriterer en indsats rettet mod Skotland, herunder Edinburgh og andre udvalgte skotske byer med udfordringer på fjernvarmeområdet. Derudover etableres et samarbejde med myndighederne i London samt udvalgte kommuner beliggende i Londonområdet. Indsatsen fokuseres på fjernvarme og varmeplanlægning. Mulighederne for et samarbejde omkring energieffektivitet i bygninger afsøges yderligere. Succeskriterier for Storbritannien Danske energierfaringer indgår i britiske lovgivningsprocesser, planer eller projekter Styrkede samarbejdsnetværk/relationer mellem myndigheder og danske virksomheder. 11

12 Indikatorer Samarbejdsaftaler med britiske myndigheder Britiske beslutningstagere på besøg i Danmark Dansk deltagelse i britiske arbejdsgrupper/projekter Koordinationsgruppens deltagere Energistyrelsen Ambassaden i London Dansk Industri (Energi) Dansk Industri (Byg) DBDH De geografiske indsatsområder og rammer for koordinationsgruppens fokus: Skotland Et energisamarbejde med Skotland vil fokusere på strategisk varmeplanlægning i større byer (Edinburgh) og udvalgte byer. Generelt er der både politisk og administrativ stor interesse for fjernvarmesystemer, men der kan konstateres en fortsat barriere for den folkelige interesse og opbakning. Derfor er der brug for gode eksempler og rentable projekter, som kan demonstrere både de forsynings- og miljømæssige fordele samt omkostningseffektivitet for udbredelsen af fjernvarmesystemer. Et samarbejde vil omfatte praktisk samarbejde om planlægning af nye fjernvarmeprojekter og analyser, som kan fremme brug af industriel overskudsvarme eller anden gratis restvarme. Endvidere vil der være fokus på udbygning af lovgivningen, herunder regulering og strategisk planlægning, som i mange tilfælde hindrer udbygningen af fjernvarmesystemet. England Der skelnes mellem de centrale energimyndigheders aktiviteter i Westminster og aktiviteter på kommunalt niveau. Et samarbejde med den britiske Energistyrelse (DECC) kan omfatte lovgivning og politikker på energiområdet. Særligt er der fokus på at iværksætte energiprojekter og tilvejebringe muligheder i kommunerne for at lave kraftvarmeproduktion og fjernvarmeløsninger. Derudover har DECC gennem organisationen Heat Network Delivery Unit tildelt midler til knap 100 kommunale projekter med henblik på at fremme brugen af/undersøge potentialet for fjernvarme i de pågældende områder. London har 11 mio. indbyggere. Et samarbejde med Londonadministrationen kan omfatte planlægning, herunder regulering, og udbygning af integrerede fjernvarme og fjernkølingssystemer, som koordinerer varmeproduktion og forbrug. 12

13 Kina Indsatsen i Kina vil være additionel til det myndighedsarbejde på energiområdet, som i forvejen omfatter fokus på fleksible energisystemer, vind og fjernvarme, og det omfattende handelsarbejde med fokus på energisystemer, fjernvarme, bæredygtig byudvikling og energieffektive bygninger samt vedvarende energi. Derfor rettes fokus for eksportenheden på et område, hvor Danmark nok har et omfattende myndighedssamarbejde og mange danske virksomheder i Kina, men hvor mangelfuld implementering af såvel lovgivning som planlægning samt handelsbarrierer gør markedet vanskeligt at agere i for udenlandske leverandører af vindmøller og -komponenter. I Kina fokuseres indsatsen således på at indarbejde anvendelse af begrebet Cost of Energy som kriterium for fremtidige investeringsbeslutninger. Dette sker i to spor. Det første spor handler om et konkret vindprojekt, som ikke producerer tilfredsstillende grundet mangel på kvalitet og vedligeholdelse. Projektet skal demonstrere, hvorledes dansk teknologi kan bringe kinesiske mølleparker til en bedre performance. Det andet spor fokuserer på at indarbejde konceptet Cost of Energy samt forståelsen af værdien af kvalitet hos de kinesiske myndigheder og øvrige beslutningstagere. 13

14 Dermed kommer der også en sektormæssig bredde for pilotordningen. Denne bredde afspejles endvidere i, at det især er små og mellemstore danske virksomheder, der opererer på det kinesiske komponentmarked for vindmøller. Kina er verdens største marked for vind. Samtidig er den udenlandske vindmølleindustri hårdt presset på det kinesiske marked, hvor der er hård konkurrence på anlægspriser. Endvidere lægges der ved investeringsbeslutninger langt mindre fokus på levetidsomkostninger, høj rådighed og kvalitet. En af nøglerne til dansk vindmølleindustris overlevelse på det kinesiske marked er at synliggøre værdien af høj kvalitet, høj rådighed og produktion samt lang levetid. Prioritering af indsatsen Indsatsen vil foregå i to parallelle spor. Det ene spor handler om at indarbejde konceptet Cost of Energy hos både centrale og lokale myndigheder samt øvrige beslutningstagere. Det andet spor vil, om muligt, demonstrere dansk teknologi på en nødlidende kinesisk vindmøllepark, i samarbejde med myndighederne samt ejerne af møllerne. Det vil skabe forretningsmæssige muligheder for halvt hundrede dansk baserede virksomheder inden for vindmølleindustrien, som har etableret salg og/eller produktion i Kina, ved at demonstrere værdien af høj kvalitet, performance og lang levetid af vindmøllebaseret elproduktion. Herigennem styrkes netværket af danske leverandører af vindmøllekomponenter. Et fundament for adgangen til dialog med ejere af mølleparker samt myndigheder, vil være en beskrivelse af den danske case, som skal illustrere de danske kompetencer ( value proposition ) på onshore vind. Dette arbejde udføres i tæt samarbejde med de medvirkende danske virksomheder og netværk. Efter en succesfuld demonstration vil projektet søge at indarbejde erfaringerne i retningslinjer for fremtidige udbud af vindmølleparker i Kina samt udgøre et værdifuldt eksempel på værdien af kvalitet, levetid og performance i dialogen med myndighederne. Succeskriterier for Kina Udbrede konceptet Cost of Energy Styrkede samarbejdsnetværk/relationer mellem dansk-kinesiske myndigheder og danske virksomheder Resultater/erfaringer er generaliseret og brugbare for kinesiske myndigheder og danske virksomheder. 14

15 Indikatorer Dansk value proposition defineret Samarbejdsaftale med kinesiske myndigheder om støtte til initiativet Aftale med kinesisk ejer af nødlidende vindmøllepark indgået, herunder finansieringsmuligheder afsøgt Dansk deltagelse i relevante kinesiske arbejdsgrupper/fora med fokus på kvalitet og performance i kinesisk onshore vind Kinesiske beslutningstageres besøg i Danmark Koordinationsgruppes deltagere Energistyrelsen Ambassaden i Beijing Vindmølleindustrien Danish Wind Energy Group China Virksomheder ad hoc. 15

16 ENERGISTYRELSEN Amaliegade 44 DK-1256 København K Telefon Fax

Danske løsninger på globale miljøudfordringer

Danske løsninger på globale miljøudfordringer Høringsudgave Danske løsninger på globale miljøudfordringer Regeringens handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Fokus på det globale marked Fokus på trends og nye muligheder Fokus på virksomheder

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Kina

Vækstmarkedsstrategi. Kina Vækstmarkedsstrategi Kina Maj 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Kina...3 2. Muligheder og udfordringer i Kina...7 2.1 Sektorerne: Markedsanalyse, danske styrkepositioner samt

Læs mere

Evaluering af Miljøministeriets miljøteknologiske indsats 2007-2011. Uden for serie, 2013

Evaluering af Miljøministeriets miljøteknologiske indsats 2007-2011. Uden for serie, 2013 Evaluering af Miljøministeriets miljøteknologiske indsats 2007-2011 Uden for serie, 2013 Titel: Evaluering af Miljøministeriets miljøteknologiske indsats 2007-2011 Redaktion: Stefan Brendstrup og Henrik

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET

EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET FEBRUAR 2015 REGION MIDTJYLLAND EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2015 REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 20. maj 2014. 1. De europæiske rammer og udfordringer En ramme for EU s klima- og

Læs mere

Udenrigsøkonomisk perspektivanalyse XI: Den Asiatiske Infrastruktur Investeringsbank (AIIB) og danske erhvervsinteresser Formål med analysen:

Udenrigsøkonomisk perspektivanalyse XI: Den Asiatiske Infrastruktur Investeringsbank (AIIB) og danske erhvervsinteresser Formål med analysen: Udenrigsøkonomisk perspektivanalyse XI: Den Asiatiske Infrastruktur Investeringsbank (AIIB) og danske erhvervsinteresser Udenrigsministeriet - 8. september 2015 Formål med analysen: Denne analyses kerneformål

Læs mere

SMART GRID ANBEFALINGER. Status på smart grid-netværkets arbejde

SMART GRID ANBEFALINGER. Status på smart grid-netværkets arbejde SMART GRID ANBEFALINGER Status på smart grid-netværkets arbejde FORORD I efteråret 2010 blev der nedsat et smart grid netværk bestående af en række centrale aktører inden for smart grid. Netværkets opgave

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Redegørelse nr. R 16 (20/5 2014) Folketinget 2013-14 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Energipolitisk

Læs mere

Program for eksport og internationalisering i Region Midtjylland

Program for eksport og internationalisering i Region Midtjylland Program for eksport og internationalisering i Region Midtjylland Investering i fremtidens internationale vækstvirksomheder 20. august 2014 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Baggrund og

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Vækstteam for Energi og Klima ANBEFALINGER

Vækstteam for Energi og Klima ANBEFALINGER Vækstteam for Energi og Klima ANBEFALINGER Februar 2013 Forord Danmark står stærkt på en række energiteknologiske områder. Det er afgørende, at Danmark over de kommende år styrker og videreudvikler denne

Læs mere

PRIORITERINGSANALYSE - KLIMA OG CLEANTECH

PRIORITERINGSANALYSE - KLIMA OG CLEANTECH JUNI 2013 ÖRESUNDSKOMITEEN PRIORITERINGSANALYSE - KLIMA OG CLEANTECH AFSLUTTENDE RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Strategi 2014+ ForskEL- og ForskVE-programmerne

Strategi 2014+ ForskEL- og ForskVE-programmerne Til Bestyrelsen Strategi 2014+ ForskEL- og ForskVE-programmerne 23. april 2013 STV/STV 1. Indledning Energinet.dk administrerer de PSO-finansierede Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogrammer

Læs mere

Energisektorens eksport Produkter og rådgivning

Energisektorens eksport Produkter og rådgivning 1998 Energisektorens eksport Produkter og rådgivning Titel Energisektorens eksport. Produkter og rådgivning Produktion Torben Zenth Tegnestue Tryk Scanprint as Oplag 1.500 eksemplarer Henvendelse angående

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland"

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 24 Eksport

Læs mere

Analyse af rammevilkår for den maritime udstyrsindustri

Analyse af rammevilkår for den maritime udstyrsindustri SEKRETARIATET VÆKSTTEAMET FOR DET BLÅ DANMARK Analyse af rammevilkår for den maritime udstyrsindustri 10. august 2012 Indhold 1. Indledning og resumé... 2 2. Den maritime udstyrsindustri i de udvalgte

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11.

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11. december 2012) 1 Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. maj 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående Rapport om tiltrækning og fastholdelse af udenlandske investeringer Kommissorium for styrket koordination og fastholdelse af indsatsen for at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder i Danmark INDLEDNING

Læs mere

Hvordan kommer dansk uddannelseseksport videre?

Hvordan kommer dansk uddannelseseksport videre? Hvordan kommer dansk uddannelseseksport videre? Afrapportering fra ekspertgruppen om forbedrede muligheder for eksport af danske uddannelsesydelser til udlandet Indhold 1. Indledning 1.1. Formål og baggrund

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere