Handlingsplan for eksportordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for eksportordningen"

Transkript

1 Handlingsplan for eksportordningen et pilotprojekt for bilateralt myndighedssamarbejde om grøn omstilling til fremme af eksport af dansk energiteknologi

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksportordningen kort... 4 Valg af lande og sektorer... 5 Organisering samt koblingen til erhvervsinteresser... 7 Tyskland... 9 Storbritannien...11 Kina... 13

3 Indledning Ambitiøse danske klima- og energimål og erfaring med anvendelsen af grøn teknologi giver Danmark et stærkt afsæt på de internationale markeder for energiteknologi. Et initiativ i regeringens vækstplan er en eksportordning, der gennem myndigheds- til myndighedssamarbejde om energipolitik og -regulering i udvalgte lande skal fremme eksport af dansk energiteknologi. Sammentænkning af danske regulatoriske styrkepositioner med målrettet indsats fra danske ambassader udgør den nye tilgang til fremme af eksport. Eksportordningen er et pilotprojekt og skal yderligere ses i sammenhæng med Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati fra maj I udmøntning af eksportordningen har Klima-, Energi- og Bygningsministeriet (Energistyrelsen) sammen med Udenrigsministeriet (Eksportrådet) etableret en eksportenhed, som består af eksperter fra Energistyrelsen og en energipolitisk rådgiver på hver af de danske ambassader i henholdsvis Storbritannien, Tyskland og Kina. Landevalget er foretaget dels ud fra en kortlægning af danske erhvervsinteresser i en tæt dialog med erhvervsorganisationer og virksomheder dels en sondering af samarbejdssinteresse fra myndighedsside i de nævnte lande gennem foråret Der er i juni 2014 bevilget 10 mio. kr. til at gennemføre den samlede ordning i 2014 og Ordningens pilotkarakter, ressourceramme og korte tidshorisont forudsætter en fokuseret indsats i forhold valg af geografi, sektor og samarbejdsnetværk i de udvalgte lande. Disse kritiske valg indgår som del af denne handlingsplan for bilateralt myndighedssamarbejde om grøn omstilling til fremme af eksport af energiteknologi. Handlingsplanen sætter således rammerne og retningen for det fremadrettede bilaterale arbejde med mulighed for at påvirke energipolitik og -regulering i retning af grøn omstilling og heraf forventede eksportmuligheder. Handlingsplanen er konsolideret i forståelse med danske brancheorganisationer og afstemmes endvidere løbende gennem brancheorganisationernes direkte deltagelse i ordningen for at sikre størst mulige erhvervsrelevans fra start til slut. I praksis prioriteres indsatsen derfor i en koordinationsgruppe i hvert af de valgte lande. Koordinationsgrupperne udarbejder og udmønter i den forbindelse et konkret arbejdsprogram for hvert land baseret på den aftalte, overordnede prioritering i handlingsplanen. Overordnede succeskriterier: Danske aftryk i lovgivningsprocesser, planer eller projekter Styrkede samarbejdsnetværk og relationer mellem udenlandske myndigheder og danske virksomheder 3

4 Eksportordningen kort Med eksportordningen etableres en enhed (eksportenheden) med eksperter fra Energistyrelsen og en energipolitisk rådgiver i ambassadernes handelsafdeling (Eksportrådet) i tre lande. Enheden indgår direkte samarbejder med relevante udenlandske myndigheder, hvor der er mulighed for at implementere energisystemer, som danske myndigheder har erfaringer med, og danske virksomheder og energirådgivningsbranchen har interesser i. Eksportordningen skal ses i samspil med ambassadernes eksisterende rådgivnings- og eksportaktiviteter for virksomheder. Ordningen tager udgangspunkt i et myndighed- til myndighedssamarbejde med fokus på det danske energikoncept. I praksis betyder det, at eksportordningens aktivitetsfokus er indgåelse af bilaterale samarbejder, som overordnet er drevet af fælles energi- og klimamål. Samarbejdet søges konkretiseret så meget som muligt eksempelvis ved demonstrationsprojekter. Specifikke salgsaktiviteter for enkeltvirksomheder i de tre lande indgår ikke i eksportordningen. Ambassadernes handelsafdelinger tilbyder løbende assistance til virksomhedernes salgsaktiviteter i medfør af reglerne om betalingsbelagt rådgivning. Inden for rammerne af eksportordningen kan der i begrænset omfang ydes finansiel støtte til arrangementer eller deltagelse i arrangementer, der er relevante for eksportenhedens arbejde, men som ikke nødvendigvis er arrangeret af eksportenheden selv. Finansiel støtte ydes primært til myndigheder eller myndighedslignende organisationer, som ikke har mulighed for at betale selv. 4

5 Valg af lande og sektorer Eksportordningen er efterspørgselsdrevet, og derfor er der indgået to helt grundlæggende kriterier ved valget af indsatslande. For det første skal der være interesse fra det danske erhvervsliv. Branche- og virksomheder skal ud fra eksisterende indsigt pege på de markeder, hvor et myndigheds- til myndighedssamarbejde kan have størst effekt for den fremadrettede afsætning af danske energiteknologivarer. For det andet skal der også i de samme lande være en myndighedsefterspørgsel på samarbejde med danske energimyndigheder såvel nationalt som regionalt. Lande og brancher Siden medio oktober 2013 har Klima-, Energi- og Bygningsministeriet (KEBMIN) samt Udenrigsministeriet (UM) haft drøftelser med henholdsvis fire brancheorganisationer samt 17 virksomheder med henblik på at foretage et landevalg i forbindelse med implementering af initiativet. Dette inkluderer DI Energi, Danish Energy Partnership (DEP), Dansk Energi (DE), Danish Board of District Heating (DBDH) og Vindmølleindustrien, rådgivende firmaer samt eksportvirksomheder som Danfoss, Grundfos, VELUX, Rockwool, Vestas m.fl. I grundlaget for udvælgelsesprocessen er følgende fire overordnede kriterier lagt til grund, som såvel branchen som virksomheder har forholdt sig til. Det vil sige, at landevalget er baseret på: 5

6 1. Hvor danske myndigheder har mulighed for at påvirke myndigheder, og landet efterspørger konkret viden om danske energistandarder og regulering. 2. Hvor der konkret er en samarbejdsplatform, som kan bruges som springbræt for initiativet. 3. Hvor Danmarks styrkepositioner, som for eksempel fjernvarme, vindenergi eller energieffektiviseringer i bygninger og industri, kan anvendes. 4. Hvor der er relativt modne projekter til gennemførelse af initiativet med mulighed for målbare resultater for eksportværdi. Brancheorganisationerne bakker op om initiativet og har entydigt peget på UK, Tyskland og Kina som de primære lande. Brancheorganisationerne har derudover henvist til konkrete virksomheder med henblik på nærmere identifikation af aktiviteter og lande. Det er blevet til i alt 17 virksomhedskonsultationer indenfor både produktion-og rådgivningsvirksomhed. Også fra virksomhedsside var der størst opbakning til UK, Tyskland og Kina. Myndighedsefterspørgsel På baggrund af den klare tilbagemelding fra danske brancheorganisationer og virksomheder har Energistyrelsen været på mission til de tre lande i henholdsvis marts/april og juni/juli Missionerne afdækkede en stor interesse fra myndighedsside omkring samarbejde i særligt Storbritannien og Tyskland på både nationalt og regionalt niveau. I Kina samarbejdes der i forvejen med danske energimyndigheder. Eksportordningen vil kunne lægge sig i forlængelse af - men dog adskilt fra - dette samarbejde. I forhold til fokuseringen af temaer inden for det bilaterale arbejde i de valgte lande har det største sammenfald af danske branche/virksomhedsinteresse og grundlag for myndighedssamarbejde været fjernvarme og energieffektivitet i Storbritannien og Tyskland og fokus på vindenergi i Kina. Dette fokus sætter de overordnede rammer for eksportenhedens organisering og virke. 6

7 Organisering samt koblingen til erhvervsinteresser Styregruppe Med henblik på at sikre tværgående koordination og helt overordnet prioritering af eksportordningens aktiviteter nedsættes en styregruppe bestående af repræsentanter fra danske myndigheder og brancheorganisationer. Styregruppen skal kunne konsulteres løbende i forhold til væsentlige spørgsmål vedrørende tværgående indsatser og prioritering af ressourcer. Styregruppen orienteres kvartalsvis af underliggende landekoordinationsgrupper angående fremdrift i eksisterende projekter og påtænkte aktiviteter. Styregruppen ledes i fællesskab af KEBMIN (Energistyrelsen) og UM (Eksportrådet). Som repræsentant fra erhvervet udpeges én repræsentant fra henholdsvis DI Energi, DI Byg, Dansk Energi, DBDH, Grøn Energi og Vindmølleindustrien. Landekoordinationsgrupper Under styregruppen etableres en koordinationsgruppe for hvert land. Koordinationsgrupperne er ansvarlige for den operationelle udmøntning af ordningen og for udarbejdelse af konkrete arbejdsplaner og evt. underliggende projektgrupper. Koordinationsgrupperne kan hver især vælge at inddrage såvel virksomhedsnetværk som enkeltvirksomheder i forhold til afvikling af de konkrete samarbejder og aktiviteter i hvert land. Koordinationsgrupperne har en høj grad af autonomi. Grupperne vurderer selv i hvilket omfang landespecifikke aktiviteter skal forelægges styregruppen med henblik på overordnet koordinering eller principielle beslutninger. Koordinationsgruppen orienterer under alle tilfælde styregruppen kvartalsvis. Energistyrelsen bidrager primært med energifaglig ekspertise overfor myndighederne i de valgte lande. Energistyrelsen fungerer desuden som sekretariat for styregruppen og koordinationsgrupperne. Sekretariatsfunktionen udføres i tæt samarbejde med ambassaderne. Ambassaderne opbygger og koordinerer primært de lokale netværk i hvert land og kontakt til myndigheder samt kontakt til lokale virksomheder via ambassadens lokale virksomhedsnetværk. Brancheorganisationerne deltager som virksomhedernes repræsentanter og sikrer løbende kobling til overordnede og konkrete virksomhedsinteresser i afviklingen af aktiviteter via deres virksomhedsnetværk. Koordination med andre danske eksportinitiativer Eksportordningen bygger på mangeårige erfaringer på eksportområdet fra både myndighederne og industrien. Ordningen skal derfor komplimentere eksisterende aktiviteter på energiområdet, ligesom der skal koordineres med øvrige eksportaktiviteter. I den forbindelse er der særlig opmærksomhed på koordination med eksempelvis State of Green, Green Seminars og CLEAN. 7

8 Figur 1: Eksportordningens organisering Styregruppe Energistyrelsen / Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Udenrigsministeriet / Eksportordningen Danish Board of District Heating (DBDH) Dansk Industri (Energi) Dansk Industri (Byg) Vindmølleindustrien Dansk Energi Grøn Energi Koordinationsgruppe Storbritannien Energistyrelsen Ambassaden i London District Energy Partnership Dansk Industri (Byg) DBDH Koordinationsgruppe Tyskland Energistyrelsen Ambassaden i Berlin Dansk Industri (Energi) Dansk Industri (Byg) Dansk Energi DBDH Koordinationsgruppe Kina Energistyrelsen Ambassaden i Beijing Vindmølleindustrien Virksomheder ad hoc. Danish Wind Energy Group China Lokalt virksomhedsnetværk Lokalt virksomhedsnetværk Lokalt virksomhedsnetværk Oplæg til koordinationsgrupperne i forhold til landevalg Den indledende sondering af interesse for samarbejde med danske myndigheder i henholdsvis Tyskland og Storbritannien har afdækket en række indsatsmuligheder i forhold til geografi, administrativ myndighed og sektorvalg. For Kina er der i højere grad tale om en konkret projekttilgang inden for vind og i mindre grad udvalg af geografiske og tematiske muligheder. 8

9 Tyskland Prioritering af indsatsen Samarbejdet med Tyskland inkluderer både en bystat og 1-2 regioner med samtidigt fokus såvel i Nord- som i Sydtyskland. Samtidig vil det være nødvendigt med et føderalt ophæng for at sikre den overordnede koordinering af det energipolitiske samarbejde. Eksportordningen i Tyskland prioriterer på den baggrund en indsats rettet mod Hamborg (bystat), Nordrhein-Westfalen og Baden-Württemberg. I samarbejdet tages udgangspunkt i konkrete udfordringer på varme- og energieffektivitetsområdet på delstatsniveau, som skal ses i sammenhæng med den nationale overordnede tyske energipolitik (Energiewende). Succeskriterier for Tyskland Danske aftryk i tyske lovgivningsprocesser, planer eller projekter. Styrkede samarbejdsnetværk/relationer mellem myndigheder og danske virksomheder. Indikatorer Tyske beslutningstageres besøg i Danmark Samarbejdsaftaler med tyske myndigheder Dansk deltagelse i tyske arbejdsgrupper, projekter og netværk Energy-Camp i forår/sommer 2015 i DK med deltagelse af tyske myndigheder/virksomheder. 9

10 Koordinationsgruppens deltagere Energistyrelsen Ambassaden i Berlin Dansk Industri (Energi) Dansk Industri (Byg) Dansk Energi DBDH De geografiske indsatsområder og rammer for koordinationsgruppens fokus: Berlin - Nationalt energisamarbejde (føderalt niveau) Udgangspunktet for samarbejdet med den føderale regering er omstillingen af energisektoren som følge af Energiewende. De ansvarlige ministerier er opmærksomme på den danske regulering af energisektoren og ønsker at samarbejde med Danmark. I samarbejdet med de føderale myndigheder bør der fokuseres på omstilling af energisektoren i grøn retning i form af samproduktion af kraft og varme samt energieffektivitet i bygninger. Hamborg Danske virksomheder har en del aktiviteter i Hamborg og omegn, og byen fungerer som et springbræt for danske virksomheder til at få fodfæste på det tyske marked. Tilbagekøb af fjernvarmenettet fra Vattenfall giver særlige udfordringer i forhold til det fremtidige design af varmeforsyningen i Hamborg og omegn. Fokus vil være på fjernvarmeudbygning i forhold til at imødekomme den tyske samarbejdsinteresse og fra dansk side afsøges yderligere mulighederne for et samarbejde omkring energieffektivitet i bygninger. Nordrhein Westfalen - NRW Delstaten har ikke planer om generel udbygning af den vedvarende energi, men den har stor fokus på effektivisering af de kulfyrede værker eventuelt i samspil med øvrige energianlæg, f.eks. biomassefyrede anlæg. Delstaten er meget interesseret i et fjernvarmesamarbejde med Danmark, ligesom rentable energiinvesteringer og tilhørende planlægning forventes at blive genstand for samarbejde. Baden-Württemberg Baden-Württemberg er den førende delstat, når det gælder omstilling til grøn energi. Delstaten har klima- og energimålsætninger, som ligner de danske 2050 målsætninger. Energiadministrationen i delstaten har i forvejen et stort fokus på fjernvarmeudbygning og samspillet med vedvarende energi og andre energiformer. Dette passer fint ind i de danske tanker om samarbejdet. 10

11 Storbritannien I Storbritannien er der bekræftet interesse for et myndigheds-til myndighedssamarbejde af både den britiske Energistyrelse (DECC) og den skotske regering samt udvalgte byer i Skotland, herunder Edinburgh, hvor den skotske lokalregering også holder til. Det anses for nødvendigt at etablere et vist samarbejde med DECC uanset, om fokus for eksportordningen måske i højere grad kommer til at ligge i Skotland. Prioritering af indsatsen Eksportordningen i Storbritannien prioriterer en indsats rettet mod Skotland, herunder Edinburgh og andre udvalgte skotske byer med udfordringer på fjernvarmeområdet. Derudover etableres et samarbejde med myndighederne i London samt udvalgte kommuner beliggende i Londonområdet. Indsatsen fokuseres på fjernvarme og varmeplanlægning. Mulighederne for et samarbejde omkring energieffektivitet i bygninger afsøges yderligere. Succeskriterier for Storbritannien Danske energierfaringer indgår i britiske lovgivningsprocesser, planer eller projekter Styrkede samarbejdsnetværk/relationer mellem myndigheder og danske virksomheder. 11

12 Indikatorer Samarbejdsaftaler med britiske myndigheder Britiske beslutningstagere på besøg i Danmark Dansk deltagelse i britiske arbejdsgrupper/projekter Koordinationsgruppens deltagere Energistyrelsen Ambassaden i London Dansk Industri (Energi) Dansk Industri (Byg) DBDH De geografiske indsatsområder og rammer for koordinationsgruppens fokus: Skotland Et energisamarbejde med Skotland vil fokusere på strategisk varmeplanlægning i større byer (Edinburgh) og udvalgte byer. Generelt er der både politisk og administrativ stor interesse for fjernvarmesystemer, men der kan konstateres en fortsat barriere for den folkelige interesse og opbakning. Derfor er der brug for gode eksempler og rentable projekter, som kan demonstrere både de forsynings- og miljømæssige fordele samt omkostningseffektivitet for udbredelsen af fjernvarmesystemer. Et samarbejde vil omfatte praktisk samarbejde om planlægning af nye fjernvarmeprojekter og analyser, som kan fremme brug af industriel overskudsvarme eller anden gratis restvarme. Endvidere vil der være fokus på udbygning af lovgivningen, herunder regulering og strategisk planlægning, som i mange tilfælde hindrer udbygningen af fjernvarmesystemet. England Der skelnes mellem de centrale energimyndigheders aktiviteter i Westminster og aktiviteter på kommunalt niveau. Et samarbejde med den britiske Energistyrelse (DECC) kan omfatte lovgivning og politikker på energiområdet. Særligt er der fokus på at iværksætte energiprojekter og tilvejebringe muligheder i kommunerne for at lave kraftvarmeproduktion og fjernvarmeløsninger. Derudover har DECC gennem organisationen Heat Network Delivery Unit tildelt midler til knap 100 kommunale projekter med henblik på at fremme brugen af/undersøge potentialet for fjernvarme i de pågældende områder. London har 11 mio. indbyggere. Et samarbejde med Londonadministrationen kan omfatte planlægning, herunder regulering, og udbygning af integrerede fjernvarme og fjernkølingssystemer, som koordinerer varmeproduktion og forbrug. 12

13 Kina Indsatsen i Kina vil være additionel til det myndighedsarbejde på energiområdet, som i forvejen omfatter fokus på fleksible energisystemer, vind og fjernvarme, og det omfattende handelsarbejde med fokus på energisystemer, fjernvarme, bæredygtig byudvikling og energieffektive bygninger samt vedvarende energi. Derfor rettes fokus for eksportenheden på et område, hvor Danmark nok har et omfattende myndighedssamarbejde og mange danske virksomheder i Kina, men hvor mangelfuld implementering af såvel lovgivning som planlægning samt handelsbarrierer gør markedet vanskeligt at agere i for udenlandske leverandører af vindmøller og -komponenter. I Kina fokuseres indsatsen således på at indarbejde anvendelse af begrebet Cost of Energy som kriterium for fremtidige investeringsbeslutninger. Dette sker i to spor. Det første spor handler om et konkret vindprojekt, som ikke producerer tilfredsstillende grundet mangel på kvalitet og vedligeholdelse. Projektet skal demonstrere, hvorledes dansk teknologi kan bringe kinesiske mølleparker til en bedre performance. Det andet spor fokuserer på at indarbejde konceptet Cost of Energy samt forståelsen af værdien af kvalitet hos de kinesiske myndigheder og øvrige beslutningstagere. 13

14 Dermed kommer der også en sektormæssig bredde for pilotordningen. Denne bredde afspejles endvidere i, at det især er små og mellemstore danske virksomheder, der opererer på det kinesiske komponentmarked for vindmøller. Kina er verdens største marked for vind. Samtidig er den udenlandske vindmølleindustri hårdt presset på det kinesiske marked, hvor der er hård konkurrence på anlægspriser. Endvidere lægges der ved investeringsbeslutninger langt mindre fokus på levetidsomkostninger, høj rådighed og kvalitet. En af nøglerne til dansk vindmølleindustris overlevelse på det kinesiske marked er at synliggøre værdien af høj kvalitet, høj rådighed og produktion samt lang levetid. Prioritering af indsatsen Indsatsen vil foregå i to parallelle spor. Det ene spor handler om at indarbejde konceptet Cost of Energy hos både centrale og lokale myndigheder samt øvrige beslutningstagere. Det andet spor vil, om muligt, demonstrere dansk teknologi på en nødlidende kinesisk vindmøllepark, i samarbejde med myndighederne samt ejerne af møllerne. Det vil skabe forretningsmæssige muligheder for halvt hundrede dansk baserede virksomheder inden for vindmølleindustrien, som har etableret salg og/eller produktion i Kina, ved at demonstrere værdien af høj kvalitet, performance og lang levetid af vindmøllebaseret elproduktion. Herigennem styrkes netværket af danske leverandører af vindmøllekomponenter. Et fundament for adgangen til dialog med ejere af mølleparker samt myndigheder, vil være en beskrivelse af den danske case, som skal illustrere de danske kompetencer ( value proposition ) på onshore vind. Dette arbejde udføres i tæt samarbejde med de medvirkende danske virksomheder og netværk. Efter en succesfuld demonstration vil projektet søge at indarbejde erfaringerne i retningslinjer for fremtidige udbud af vindmølleparker i Kina samt udgøre et værdifuldt eksempel på værdien af kvalitet, levetid og performance i dialogen med myndighederne. Succeskriterier for Kina Udbrede konceptet Cost of Energy Styrkede samarbejdsnetværk/relationer mellem dansk-kinesiske myndigheder og danske virksomheder Resultater/erfaringer er generaliseret og brugbare for kinesiske myndigheder og danske virksomheder. 14

15 Indikatorer Dansk value proposition defineret Samarbejdsaftale med kinesiske myndigheder om støtte til initiativet Aftale med kinesisk ejer af nødlidende vindmøllepark indgået, herunder finansieringsmuligheder afsøgt Dansk deltagelse i relevante kinesiske arbejdsgrupper/fora med fokus på kvalitet og performance i kinesisk onshore vind Kinesiske beslutningstageres besøg i Danmark Koordinationsgruppes deltagere Energistyrelsen Ambassaden i Beijing Vindmølleindustrien Danish Wind Energy Group China Virksomheder ad hoc. 15

16 ENERGISTYRELSEN Amaliegade 44 DK-1256 København K Telefon Fax

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Eksportorientering i Energistyrelsens internationale myndighedssamarbejder

Eksportorientering i Energistyrelsens internationale myndighedssamarbejder Eksportorientering i Energistyrelsens internationale myndighedssamarbejder Energistyrelsen 28. april 2016 Side 1 To spor i Energi-, Forsynings og Klimaministeriets internationale indsats Forhandlingssporet

Læs mere

Oversigt over Energistyrelsens samarbejde med Kina, Mexico, Sydafrika, Vietnam, Ukraine, Tyrkiet, Indonesien, Tyskland, Storbritannien og Maryland

Oversigt over Energistyrelsens samarbejde med Kina, Mexico, Sydafrika, Vietnam, Ukraine, Tyrkiet, Indonesien, Tyskland, Storbritannien og Maryland Oversigt over Energistyrelsens samarbejde med Kina, Mexico, Sydafrika, Vietnam, Ukraine, Tyrkiet, Indonesien, Tyskland, Storbritannien og Maryland Februar 2015 Kina: Danmarks største og mest omfattende

Læs mere

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi Eksportordningen Energistyrelsen samarbejder med Tyskland, USA og Storbritannien om eksport af grøn energiteknologi International efterspørgsel af grønne

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Danish Board of District Heating

Danish Board of District Heating Danish Board of District Heating Fjernvarmeindustrien DBDH s Generalforsamling Torsdag den 19. marts 2013 Formandens mundtlige beretning 19. marts 2013/HCB Indledning Endnu engang er vi samlet til Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Fjernvarmens nye muligheder Hvordan kommer vi videre?

Fjernvarmens nye muligheder Hvordan kommer vi videre? Fjernvarmens nye muligheder Hvordan kommer vi videre? v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse Ea Energianalyse a/s 1 1000 PJ Danmarks bruttoenergiforbrug 800 600 400 Kul Naturgas VE 200 0 Olie 1960 1970

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energiaftalen i februar og hvad så nu? Mikkel Sørensen Energipolitisk aftale 21. februar 2008: En aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne,

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

Bilag 2: Transskribering af semistruktureret interview med Frederik Schmidt

Bilag 2: Transskribering af semistruktureret interview med Frederik Schmidt Bilag 2: Transskribering af semistruktureret interview med Frederik Schmidt I det følgende præsenteres transskriberingen af et semistruktureret telefoninterview foretaget onsdag den 7. januar 2015 af Frederik

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Ønsker til folketinget Jørgen Lindgaard Olesen. Seminar midt.energistrategi marts 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Ønsker til folketinget Jørgen Lindgaard Olesen. Seminar midt.energistrategi marts 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Ønsker til folketinget Jørgen Lindgaard Olesen 1 Ønsker til folketinget 1. Strategisk energiplanlægning 2. Fjernvarme 3. Vindkraft 4. Biogas 5. Biomasse 6. Energieffektivisering og transport 2 Strategisk

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning 23. marts 2015 DBDH s Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Formandens mundtlige beretning 1 Indledning Igen i år er vi samlet til DBDH s generalforsamling. Efter i mange år at have afholdt generalforsamlingen

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk deltagelse i IEA Heat Pumping Technologis Program Baggrund: Danmark har siden pr. 1.

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Kommissorium for. FN's Klimakonference 2009 En fælles plan for den midtjyske region

Kommissorium for. FN's Klimakonference 2009 En fælles plan for den midtjyske region Kommissorium for FN's Klimakonference 2009 En fælles plan for den midtjyske region Indhold Indhold... 2 1. Projektets baggrund og problemstilling... 3 2. Projektets formål og mål... 3 3. Aktivitetstyper...

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Energieffektive og Intelligente Bygninger Orienteringsmøde om analyse af dataanvendelse i kommuner og regioner d. 12.

Energieffektive og Intelligente Bygninger Orienteringsmøde om analyse af dataanvendelse i kommuner og regioner d. 12. Energieffektive og Intelligente Bygninger Orienteringsmøde om analyse af dataanvendelse i kommuner og regioner d. 12. september 2017 September 2017 Energistyrelsen Program for mødet 1. Introduktion og

Læs mere

Bioenergi i det internationale myndighedssamarbejde

Bioenergi i det internationale myndighedssamarbejde Bioenergi i det internationale myndighedssamarbejde - og muligheder for danske virksomheder Bo Riisgaard Pedersen DI Bioenergis årsmøde 3. december 2015 Samarbejdslande Billioner tons Hvorfor arbejde med

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup www.energiforumdanmark.dk ENERGIFORUM DANMARKS KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Præsentation af rapport 1 Præsentation Disposition 1. Udfordringen 2. Anbefalingerne 1. Systemleverancer

Læs mere

Storbritannien Eksportsucces med hjælp fra Eksportrådet

Storbritannien Eksportsucces med hjælp fra Eksportrådet Storbritannien Eksportsucces med hjælp fra Eksportrådet 1 Præsentation Eksportrådet i London Handelsafdelingen i London består af 6 eksportrådgivere med kompetencer og netværk til at løse opgaver indenfor

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Formål Formålet er at styrke opmærksomheden på spidskompetencerne i dansk offshore i udlandet samt at øge

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

AKTUELT NYT FRA DANSK FJERNVARME. John Tang

AKTUELT NYT FRA DANSK FJERNVARME. John Tang AKTUELT NYT FRA DANSK FJERNVARME John Tang ENERGIBESPARELSER Energispareaftale af 13. november 2012 Nye regler og retningslinier siden 2009-aftalen. Samlet besparelsesindsats 2013-14 +75% i forhold til

Læs mere

Forretningsplan for Energiklyngecenter Sjælland 11. december 2012 (godkendt af T17)

Forretningsplan for Energiklyngecenter Sjælland 11. december 2012 (godkendt af T17) Forretningsplan for Energiklyngecenter Sjælland 11. december 2012 (godkendt af T17) Indholdsfortegnelse 1) Baggrund 2) Forudsætninger 3) Forretningside og målsætning 4) Arbejdstilgang og medlemsservices

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Big Data i Høje-Taastrup Kommune: Erfaringer, ønsker og anvendelser

Big Data i Høje-Taastrup Kommune: Erfaringer, ønsker og anvendelser Big Data i Høje-Taastrup Kommune: Erfaringer, ønsker og anvendelser Steen Olesen, Klimakonsulent Høje-Taastrup Kommune 27.11.2014 Hvorfor termografering fra luften? I 2008 var der gode troværdige erfaringer

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Energieffektive og Intelligente Bygninger Orienteringsmøde om gevinstanalyse d. 11. august September 2017 Energistyrelsen

Energieffektive og Intelligente Bygninger Orienteringsmøde om gevinstanalyse d. 11. august September 2017 Energistyrelsen Energieffektive og Intelligente Bygninger Orienteringsmøde om gevinstanalyse d. 11. august 2017 September 2017 Energistyrelsen Program for mødet 1. Introduktion og baggrund, v. Energistyrelsen. 2. Analyse

Læs mere

Bycirklens Kina-erhvervsstrategi

Bycirklens Kina-erhvervsstrategi Bycirklens Kina-erhvervsstrategi GODKENDT SEPTEMBER 2013, OPDATERET MARTS 2014, 2013-2016 Strategi for Kina samarbejdets indsats på erhvervsområdet Indhold Baggrund... 3 Strategiens hensigt og formål...

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere