Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning"

Transkript

1 BEK nr 819 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, jnr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning I medfør af 1, stk. 8, 4, 7, stk. 9, 7 a, stk. 6, 16 a, stk. 3, og 20, stk. 3, i lov om en indskyderog investorgarantiordning, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. november 2013, som ændret ved lov nr. 334 af 31. marts 2015, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde, administration m.v. 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende: 1) Pengeinstitutter. 2) Realkreditinstitutter. 3) Fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber for så vidt angår den del af selskabernes aktivitet, der er omfattet af en tilladelse efter 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. 4) Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse efter 11 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., for så vidt angår den del af forvalternes aktivitet, der er omfattet af bilag 1, nr. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 5) Filialer beliggende i Danmark af kreditinstitutter, investeringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde med hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union bortset fra lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvis dækningen af indskydere og investorer i landet, hvor filialen har hjemsted, ikke svarer til dækningen af indskydere og investorer efter lov om en indskyder- og investorgarantiordning. 6) Filialer beliggende i Danmark af kreditinstitutter, investeringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde med hjemsted i lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som har tilsluttet sig indskyder- og investorgarantiordningen (Garantiformuen), jf. 2, stk. 1. Stk. 2. Med institutter forstås i denne bekendtgørelse de i stk. 1, nr. 1-6, nævnte virksomheder og filialer. Tilsluttede filialer 2. Institutter omfattet af 1, stk. 1, nr. 6, kan tilslutte sig Garantiformuen som supplement til den garantiordning, som instituttet er omfattet af i instituttets hjemland, hvis den danske ordning som nævnt i kapitel 5 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning har en højere dækning end ordningen i instituttets hjemland. Stk. 2. Den supplerende dækning efter stk. 1 omfatter det beløb, hvormed dækningen ydet af Garantiformuen overstiger den dækning, som hjemlandets garantiordning yder. Finansiel Stabilitets administration af Garantiformuen 3. Finansiel Stabilitet skal i forbindelse med administrationen af Garantiformuen varetage dennes interesser. 1

2 4. Finansiel Stabilitet offentliggør på vegne af Garantiformuen en rapport om Garantiformuens aktiviteter inden 4 måneder efter et kalenderårs udløb, jf. 20 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Stk. 2. Rapporten skal indeholde en redegørelse for Garantiformuens aktiviteter det seneste kalenderår, herunder redegørelser for modtagne bidrag og eventuelle udbetalinger eller overførelser fra de respektive afdelinger. Rapporten skal endvidere indeholde en resultatopgørelse og balance med de nødvendige specifikationer. Stk. 3. Rapporten skal indgå i Finansiel Stabilitets årsrapport, som aflægges i medfør af 73 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. 5. Ved foretagelsen af stresstests i overensstemmelse med 20, stk. 2, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning skal Finansiel Stabilitet afprøve handlingsplaner, forretningsgange og retningslinjer, der er udarbejdet for administrationen af Garantiformuen samt Garantiformuens modstandsdygtighed. Bidragspligt 6. Institutter har pligt til at betale bidrag til Garantiformuen, i overensstemmelse med reglerne herom, jf. 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18 og 20. Stk. 2. Medlemskab af den relevante afdeling i Garantiformuen og bidragspligten indtræder for de i 1, stk. 1, nr. 1-5, nævnte institutter på det tidspunkt, hvor instituttet er meddelt tilladelse til at drive virksomhed, i henhold til 7, stk. 1, 8, stk. 1, 9, stk. 1, og 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed samt 11 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. for så vidt angår den del af selskabernes aktivitet, der er omfattet af bilag 1, nr. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Stk. 3. Bidragspligten indtræder for de i 1, stk. 1, nr. 6, nævnte institutter på det tidspunkt, hvor Finansiel Stabilitet på vegne af Garantiformuen modtager meddelelse om tilslutning til Garantiformuen. Kapitel 2 Pengeinstitutafdelingen 7. De i 1, stk. 1, nr. 1, nævnte institutter, og de i 1, stk. 1, nr. 5, nævnte filialer af kreditinstitutter, er omfattet af pengeinstitutafdelingen. De i 1. pkt. nævnte institutters og filialers individuelle bidrag beregnes i forhold til deres dækkede indskud omfattet af 9, stk. 1, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Bidrag opkræves fra institutterne og filialerne ved den bidragsopkrævning, som kommer efter det tidspunkt, hvor instituttet eller filialen første gang har foretaget en indberetning af de dækkede indskud, jf. stk. 2. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte institutter og filialer skal senest den 31. januar indberette gennemsnittet af de dækkede indskud omfattet af 9, stk. 1, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning opgjort pr. ultimo marts, juni, september og december det foregående år til brug for Finansiel Stabilitets fastsættelse af institutternes bidrag. Bidragene forfalder til betaling den 30. april. Stk. 3. Den af instituttet valgte revisor skal påse, at indberetningen i overensstemmelse med stk. 2 er retvisende og afgive erklæring til Finansiel Stabilitet herom. Stk. 4. De i henhold til stk. 2 indberettede oplysninger kan tillige anvendes til brug for Finansiel Stabilitets opkrævning af bidrag til Afviklingsformuen. 8. De i 1, stk. 1, nr. 6, nævnte filialer af kreditinstitutter, er omfattet af pengeinstitutafdelingen. De i 1. pkt. nævnte institutters individuelle bidrag beregnes i forhold til deres dækkede indskud omfattet af 9, stk. 3-6, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Bidrag opkræves fra institutterne ved den bidragsopkrævning, som kommer efter det tidspunkt, hvor instituttet første gang har foretaget en indberetning af de dækkede indskud, jf. stk. 2. 2

3 Stk. 2. De i stk. 1 nævnte institutter skal senest den 31. januar indberette de oplysninger til Finansiel Stabilitet, som er nødvendige for Finansiel Stabilitets fastsættelse af institutternes samlede bidrag til Garantiformuen jf. stk. 3. Stk. 3. De i stk. 1 nævnte institutters samlede årlige bidrag til pengeinstitutafdelingen skal udgøre 2,5 promille af de dækkede indskud, jf. 9, stk. 3-6, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, som er et supplement til hjemlandenes garantiordninger. Bidragene forfalder til betaling den 30. april. Stk. 4. De i stk. 1 nævnte institutter er forpligtede til at kunne beregne den enkelte indskyders og investors dækkede aktiver med fradrag af det beløb, som instituttets hjemlands garantiordning dækker, jf. 2, stk. 2. Stk. 5. I de i stk. 1 nævnte institutter, skal den valgte revisor påse, at indberetningen i overensstemmelse med stk. 2 er retvisende og afgive erklæring til Finansiel Stabilitet herom. Bidragspligtens ophør i pengeinstitutafdelingen 9. Hvis et institut omfattet af pengeinstitutafdelingen, jf. 7 og 8, ophører med at have dækkede indskud i løbet af det pågældende kalenderår, tilbagebetales en forholdsmæssig del af instituttets indbetalte årlige bidrag for ophørsåret, jf. stk. 2. Stk. 2. Den forholdsmæssige del beregnes fra kvartalet efter instituttets udtræden og frem til kalenderårets udgang. Stk. 3. Fusionerer et institut med eller overdrager et institut aktiviteter til et andet institut omfattet af Garantiformuen inden for samme afdeling, kan der ikke ske tilbagebetaling. Der kan heller ikke ske tilbagebetaling, hvis pengeinstitutafdelingen inden for de seneste 12 måneder har foretaget udbetalinger eller overførelser som følge af, at det pågældende institut er blevet nødlidende. Tilbagebetaling af bidrag udover de i stk. 1 anførte tilfælde, kan ikke finde sted, jf. 7, stk. 4, i lov om en indskyder- og investorgarantordning. Kapitel 3 Restruktureringsafdelingen 10. De i 1, stk. 1, nr. 1, nævnte institutter er tillige omfattet af restruktureringsafdelingen. Stk. 2. Garantiformuens midler udgør for restruktureringsafdelingen 3,2 mia. kr. i indeståelser fra de omfattede institutter, jf. 7 a, stk. 3, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning til brug for afvikling. Stk. 3. Til brug for restrukturering, jf. 7 a, stk. 4, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, udgør Garantiformuens midler 1 mia. kr. i indeståelser eller kontante indbetalinger. Institutter, der ønsker at foretage en kontant indbetaling, skal rette henvendelse til Finansiel Stabilitet. Stk. 4. Institutternes individuelle indeståelser beregnes i overensstemmelse med 7, stk. 1, på baggrund af den i 7, stk. 2, nævnte indberetning. Finansiel Stabilitet kan på vegne af Garantiformuen anvende institutternes kontante indbetalinger og indeståelser fra det tidspunkt, hvor instituttet første gang har foretaget en indberetning af de dækkede indskud, jf. 7, stk. 2. Bidragspligtens ophør i restruktureringsafdelingen 11. Institutternes kontante indbetalinger eller indeståelser ophører på det tidspunkt, hvor instituttet ophører med at drive virksomhed i henhold til lov om finansiel virksomhed, jf. dog stk. 2. Efter ophøret kan et institut ikke pålægges yderligere indeståelser, men instituttet kan pålægges at indfri den i medfør af 10, stk. 4, beregnede indeståelse over for Garantiformuen. Stk. 2. Fusionerer et institut med eller overdrager et institut aktiviteter til et andet af Garantiformuen omfattet institut inden for samme afdeling, anses instituttets indeståelse ikke for ophørt. Det fortsættende eller erhvervende institut indtræder i det ophørende eller overdragende instituts rettigheder og forpligtelser over for Garantiformuen. 3

4 Kapitel 4 Realkreditafdelingen 12. Institutter omfattet af 1, stk. 1, nr. 2, er omfattet af realkreditafdelingen. Realkreditafdelingens formue skal udgøre mindst 10 mio. kr., jf. 7 a, stk. 1, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, og skal bestå af kontante bidrag og indeståelser (samlede bidrag) fra de bidragspligtige institutter. Målniveauet for realkreditafdelingens kontante bidrag skal udgøre 0,8 pct. af realkreditinstitutternes dækkede kontante midler, dog mindst 2,5 mio. kr. Stk. 2. Realkreditafdelingens nettoformue opgøres ved fra de til enhver tid modtagne kontante bidrag og indeståelser at fratrække indeværende års afholdte udgifter til dækning af udbetalinger samt eventuelle hensættelser og eventuelt optagne lån, jf. 6, stk. 2 og 5, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Stk. 3. Såfremt realkreditafdelingens nettoformue er mindre end det minimumskrav og målniveau, der følger af 7 a, stk. 1, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, skal der senest ved førstkommende bidragsopkrævning opkræves bidrag med henblik på at opfylde minimumskravet og målniveauet. Stk. 4. Såfremt realkreditafdelingen har optaget lån i henhold til 6, stk. 2 og 5, i lov om en indskyderog investorgarantiordning, skal afdelingens formue mindst svare til minimumskravet og målniveauet i 7 a, stk. 1, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning før tilbagebetaling af lånet påbegyndes. Renter for lånet tilskrives lånet, indtil tilbagebetalingen kan påbegyndes. Stk. 5. Fordelingen af bidrag i et regnskabsår til Garantiformuens realkreditafdeling på kontante bidrag og indeståelser fastsættes af Finansiel Stabilitet. Stk. 6. Når realkreditafdelingens formue med tillæg af regnskabsresultatet og efter fradrag af eventuelle hensættelser er positiv, foretages for afdelingen pr. den 30. april en regulering af institutternes indeståelser til Garantiformuen, således at det enkelte instituts samlede indeståelser svarer til instituttets andel af depoter (værdipapirkonti i værdipapircentraler, for hvilke det enkelte institut er kontoførende), af det samlede antal depoter for hele afdelingen. Regulering i form af frigivelse kan først finde sted, efter at der er afgivet indeståelse for indeværende års indeståelser. Årets frigivelser må ikke overstige årets afgivne indeståelser. Bidrag og opgørelse for realkreditafdelingen 13. Et institut omfattet af realkreditafdelingen betaler første gang bidrag til Garantiformuen ved bidragsopkrævningen året efter instituttets bidragspligt er indtrådt. Såfremt et nyindtrådt institut ikke er sat i bidrag på et tidspunkt, hvor et institut i samme afdeling indleder rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan det nyindtrådte institut dog pålægges et supplerende bidrag. Det supplerende bidrag skal dække instituttets andel af afdelingens bidragsfinansierede udgifter til den pågældende rekonstruktionsbehandling eller konkurs, der afholdes frem til førstkommende bidragsregulering. Medfører opkrævningen af supplerende bidrag, at de øvrige bidragspligtige institutter godskrives en andel af det supplerende bidrag, omfattes institutter, hvis bidragspligt er ophørt, ikke af denne godskrivning. Stk. 2. Hvis et instituts bidragspligt ophører, før instituttet er sat i bidrag, og der inden bidragspligtens ophør er indtruffet en konkurs eller rekonstruktionsbehandling i et institut omfattet af afdelingen, kan Finansiel Stabilitet på vegne af Garantiformuen opkræve et bidrag hos instituttet til dækning af instituttets andel af Garantiformuens bidragsfinansierede udgifter i forbindelse med konkursen eller rekonstruktionsbehandlingen. Instituttet er forpligtet til at meddele Finansiel Stabilitet de fornødne oplysninger om instituttets aktiviteter til brug for Finansiel Stabilitets beregning af bidrag. Størrelsen af bidraget fastsættes af Finansiel Stabilitet. Stk. 3. Et institut, der ophører med at drive virksomhed på et tidspunkt, hvor Garantiformuen har et krav til gode over for instituttet som følge af, at Garantiformuen har deltaget i afviklingen af instituttet, kan 4

5 alene få frigivet indeståelser, mens eventuelle kontante bidrag tilgår Garantiformuen, når instituttet udtræder af Garantiformuen. 14. De individuelle kontante bidrag beregnes med udgangspunkt i institutternes dækkede kontante midler, jf. 10 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Stk. 2. Realkreditinstitutterne skal senest den 31. januar indberette de dækkede kontante midler. De dækkede kontante midler, jf. 1. pkt., opgøres som gennemsnittet af de dækkede kontante midler pr. ultimo marts, juni, september og december det foregående år. Bidragene beregnes på baggrund af denne indberetning. Stk. 3. I realkreditafdelingen sker fordelingen mellem institutterne af indeståelserne på grundlag af antallet af depoter (værdipapirkonti i værdipapircentraler), for hvilke det enkelte institut er kontoførende. Stk. 4. Den af instituttet valgte revisor skal påse, at indberetningerne i overensstemmelse med stk. 2 og 3 er retvisende og afgive erklæring til Garantiformuen herom. Stk. 5. De kontante bidrag forfalder til betaling senest den 10. juni og reguleringer af indeståelser foretages pr. den 31. maj. Finansiel Stabilitet kan dog inden for et regnskabsår træffe beslutning om yderligere indeståelser for institutter tilsluttet realkreditafdelingen, hvis afdelingen ikke opfylder minimumskravet i 7 a, stk. 1, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Stk. 6. De i henhold til stk. 2 og 3 indberettede oplysninger kan tillige anvendes til brug for Finansiel Stabilitets opkrævning af bidrag til Afviklingsformuen. Bidragspligtens ophør i realkreditafdelingen 15. Bidragspligten for institutter omfattet af realkreditafdelingen ophører på det tidspunkt, hvor instituttet ophører med at drive virksomhed i henhold til lov om finansiel virksomhed. Efter ophøret af bidragspligt kan et institut ikke pålægges yderligere bidrag til Garantiformuen, men instituttet kan pålægges at indfri instituttets indeståelse. Fusionerer et institut med eller overdrager et institut aktiviteter til et andet af Garantiformuen omfattet institut inden for samme afdeling, anses instituttets bidragspligt ikke for ophørt. Det fortsættende eller erhvervende institut indtræder i det ophørende eller overdragende instituts rettigheder og forpligtelser over for Garantiformuen. Fusionerer et institut med et institut omfattet af en anden af Garantiformuens afdelinger, anses det ophørende instituts bidragspligt for ophørt. Det samme gælder et institut, der omdannes til et institut omfattet af en anden af Garantiformuens afdelinger. Stk. 2. Når et realkreditinstituts bidragspligt er ophørt, sker der frigivelse af indeståelser til det pågældende institut i overensstemmelse med reglerne i 12, stk. 6. Indtil frigivelse har fundet sted, kan Finansiel Stabilitet anvende instituttets indeståelser til dækning af Garantiformuens forpligtelser. Hvis et instituts bidragspligt ophører den 1. maj eller senere, skal Finansiel Stabilitets frigivelse på vegne af Garantiformuen senest ske pr. den 1. maj året efter. Et realkreditinstitut, hvis bidragspligt er ophørt, kan få frigivet sin indeståelse mod, at Garantiformuen modtager en garanti af mindst samme størrelse fra et kreditinstitut eller forsikringsselskab. Finansiel Stabilitet kan på vegne af Garantiformuen forlange, at en indeståelse fra et realkreditinstitut, hvis bidragspligt er ophørt, skal erstattes af en garanti fra et kreditinstitut eller forsikringsselskab. Stk. 3. Når et realkreditinstituts bidragspligt er ophørt i et kalenderår, tilbagebetales en forholdsmæssig del af instituttets indbetalte årlige kontante bidrag for det pågældende kalenderår. Den forholdsmæssige del beregnes fra kvartalet efter realkreditinstituttets udtræden af afdelingen og frem til kalenderårets udgang. Stk. 4. Fusionerer et institut med eller overdrager et institut aktiviteter til et andet af Garantiformuen omfattet institut inden for samme afdeling, kan der ikke ske tilbagebetaling. Der kan endvidere ikke ske tilbagebetaling, hvis realkreditinstitutafdelingen inden for de seneste 12 måneder har foretaget udbetalinger eller overførelser som følge af, at det pågældende institut er blevet nødlidende. Stk. 5. Inden regulering efter 12, stk. 6, finder sted, kan Finansiel Stabilitet hensætte et beløb fra afdelingens formue, som skønnes nødvendigt til dækning af afdelingens forpligtelser i forbindelse med allere- 5

6 de indtrufne hændelser, som Garantiformuen skal dække, og optagne lån, jf. 6, stk. 2 og 5, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Stk. 6. Afholdelse af udgifter til dækning af realkreditafdelingens forpligtelser sker først med afdelingens overførte regnskabsresultat, herefter med de erlagte kontante bidrag og dernæst ved indbetaling af de afgivne indeståelser og af optagne lån. Kapitel 5 Fondsmæglerselskabsafdelingen 16. Institutter omfattet af 1, stk. 1, nr. 3 og 4, samt de i 1, stk. 1, nr. 5 og 6, nævnte filialer af investeringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde, hvor Finansiel Stabilitet på vegne af Garantiformuen har modtaget meddelelse om tilslutning, er omfattet af fondsmæglerselskabsafdelingen. Fondsmæglerselskabsafdelingens formue består af kontante bidrag og indeståelser (samlede bidrag) fra de bidragspligtige institutter. Likvide midler skal udgøre mindst 2,5 mio. kr. af afdelingens samlede bidrag og regnskabsresultat. Falder de likvide midlers andel til under 2,5 mio. kr., skal andelen reetableres ved førstkommende bidragsregulering. Stk. 2. Fondsmæglerselskabsafdelingens nettoformue opgøres ved fra de til enhver tid modtagne kontante bidrag og indeståelser at fratrække indeværende års afholdte udgifter til dækning af udbetalinger samt eventuelle hensættelser og eventuelt optagne lån, jf. 6, stk. 2 og 5, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Stk. 3. Såfremt fondsmæglerselskabsafdelingens nettoformue er mindre end det minimumskrav, der følger af 7 a, stk. 2, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, skal der senest ved førstkommende regulering opkræves bidrag med henblik på at opfylde minimumskravet. Stk. 4. Såfremt fondsmæglerselskabsafdelingen har optaget lån i henhold til 6, stk. 2 og 5, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, skal afdelingens formue mindst svare til minimumskravet i 7 a, stk. 2, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, før tilbagebetaling af lånet påbegyndes. Renter for lånet tilskrives lånet, indtil tilbagebetalingen kan påbegyndes. Stk. 5. Fordelingen af bidrag i et regnskabsår til Garantiformuens fondsmæglerselskabsafdeling på kontante bidrag og indeståelser fastsættes af Finansiel Stabilitet. Stk. 6. Når fondsmæglerselskabsafdelingens formue med tillæg af regnskabsresultatet og efter fradrag af eventuel hensættelse er positiv, foretages for afdelingen pr. den 1. januar en regulering af institutternes samlede bidrag til Garantiformuen, således at det enkelte instituts samlede bidrag svarer til instituttets andel af bidragsopgørelsen, jf. 18. Regulering i form af tilbagebetaling eller frigivelse kan først finde sted, efter at der er sket indbetaling af kontante bidrag eller afgivet indeståelse for indeværende års samlede bidrag. Årets tilbagebetalinger eller frigivelser må ikke overstige årets indbetalinger eller afgivne indeståelser. Bidrag og opgørelse for fondsmæglerselskabsafdelingen 17. Et institut omfattet af fondsmæglerselskabsafdelingen betaler første gang bidrag til Garantiformuen ved bidragsopkrævningen året efter instituttets bidragspligt er indtrådt. Såfremt et nyindtrådt institut ikke er sat i bidrag på et tidspunkt, hvor et institut i samme afdeling indleder rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan det nyindtrådte institut dog pålægges et supplerende bidrag. Det supplerende bidrag skal dække instituttets andel af afdelingens bidragsfinansierede udgifter til den pågældende rekonstruktionsbehandling eller konkurs, der afholdes frem til førstkommende bidragsregulering. Fører opkrævningen af supplerende bidrag til, at de øvrige bidragspligtige institutter godskrives en andel af det supplerende bidrag, omfattes institutter, hvis bidragspligt er ophørt ikke af denne godskrivning. Stk. 2. Hvis et instituts bidragspligt ophører, før instituttet er sat i bidrag, og der inden bidragspligtens ophør er indtruffet en konkurs eller rekonstruktionsbehandling i et institut omfattet af afdelingen, kan Finansiel Stabilitet på vegne af Garantiformuen opkræve et bidrag hos instituttet til dækning af instituttets 6

7 andel af Garantiformuens bidragsfinansierede udgifter i forbindelse med konkursen eller rekonstruktionsbehandlingen. Instituttet er forpligtet til at meddele Finansiel Stabilitet de fornødne oplysninger om instituttets aktiviteter til brug for Finansiel Stabilitets beregning af bidrag. Størrelsen af bidraget fastsættes af Finansiel Stabilitet. Stk. 3. Et institut, der ophører med at drive virksomhed på et tidspunkt, hvor Garantiformuen har et krav til gode over for instituttet som følge af, at Garantiformuen har deltaget i afviklingen af instituttet, kan alene få frigivet indeståelser, mens eventuelle kontante bidrag tilgår Garantiformuen, når instituttet udtræder af Garantiformuen. 18. De individuelle bidrag beregnes med udgangspunkt i institutternes dækkede kontante midler og dækkede værdipapirer (dækkede aktiver), jf. 7 a, stk. 2, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Stk. 2. I fondsmæglerselskabsafdelingen skal bidrag på grundlag af kontante midler udgøre mindst 0,8 pct. af de dækkede kontante midler. Disse bidrag opgøres for fondsmæglerselskaber på grundlag af de regnskabsmæssige poster for gæld til kreditinstitutter, kunders marginindskud, deposita samt forskud på købsordrer, gæld til kunder fra ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger samt andre periodeafgrænsningsposter og andre mellemværender i forbindelse med værdipapirhandel, jf. 1 i lov om værdipapirhandel m.v., for den dækkede personkreds, jf. dog 10 og i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. For investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde opgøres disse bidrag på grundlag af de tilsvarende poster, for så vidt angår den del af selskabernes aktivitet, der er omfattet af en tilladelse efter 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed eller 11 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. til aktiviteter omfattet af lovens bilag 1, nr. 3. Bidrag vedrørende kontante midler skal sammen med bidrag vedrørende værdipapirer andrage mindst 55 pct. af afdelingens samlede bidrag. Den resterende del af bidragene kan fordeles efter et eller flere af følgende kriterier: balance, gearing (et mål, der bygger på forholdet mellem balance og egenkapital) og antal ansatte, idet det for investeringsforvaltningsselskaberne og forvaltere af alternative investeringsfonde alene vedrører den del af deres aktivitet, der er omfattet af en tilladelse efter 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed eller 11 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. til aktiviteter omfattet af lovens bilag 1, nr. 3. Stk. 3. For fondsmæglerselskabsafdelingens vedkommende opdeles værdipapirer i to grupper: dem, som er i depot i selskabet, og dem, som er i depot andetsteds, men som selskabet har kundens samtykke til at disponere over, idet der for investeringsforvaltningsselskabernes og forvaltere af alternative investeringsfondes vedkommende alene medtages de værdipapirer, der stammer fra selskabernes aktivitet, der er omfattet af en tilladelse efter 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed eller 11 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. til aktiviteter omfattet af lovens bilag 1, nr. 3. Finansiel Stabilitet kan fastsætte forskellige bidragssatser for de to grupper af dækkede værdipapirer. Værdipapirerne skal opgøres til markedsværdi. Stk. 4. Fondsmæglerselskabernes, investeringsforvaltningsselskabernes og forvalterne af alternative investeringsfondes dækkede kontante midler og dækkede værdipapirer beregnes som gennemsnittet af tolv opgørelser af de dækkede kontante midler og dækkede værdipapirer foretaget ultimo hver måned, medens opgørelsen af de øvrige bidragskomponenter foretages ultimo året, idet der i beregningen for investeringsforvaltningsselskabernes og forvaltere af alternative investeringsfondes vedkommende alene medtages dækkede kontante midler og de dækkede værdipapirer, der stammer fra selskabernes aktivitet, der er omfattet af en tilladelse efter 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed eller 11 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. til aktiviteter omfattet af lovens bilag 1, nr. 3. Bidragspligtens ophør i fondsmæglerselskabsafdelingen 19. Bidragspligten for institutter omfattet af fondsmæglerselskabsafdelingen ophører på det tidspunkt, hvor instituttet ophører med at drive virksomhed i henhold til lov om finansiel virksomhed eller lov om 7

8 forvaltere af alternative investeringsfonde for så vidt angår den del af forvalternes aktivitet, der er omfattet af bilag 1, nr. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Efter ophøret af bidragspligt kan et institut ikke pålægges yderligere bidrag til Garantiformuen, men instituttet kan pålægges at indfri instituttets indeståelse. Stk. 2. Fusionerer et institut med eller overdrager et institut aktiviteter til et andet af Garantiformuen omfattet institut inden for samme afdeling, anses instituttets bidragspligt ikke for ophørt. Det fortsættende eller erhvervende institut indtræder i det ophørende eller overdragende instituts rettigheder og forpligtelser over for Garantiformuen. Fusionerer et institut med et institut omfattet af en anden af Garantiformuens afdelinger, anses det ophørende instituts bidragspligt for ophørt. Det samme gælder et institut, der omdannes til et institut omfattet af en anden af Garantiformuens afdelinger. Indbetaling m.v. i fondsmæglerselskabsafdelingen 20. De i 1, stk. 1, nr. 3 og 4, nævnte institutters, samt de i 1, stk. 1, nr. 5 og 6, nævnte filialer af investeringsselskabers, investeringsforvaltningsselskabers og forvaltere af alternative investeringsfondes samlede bidrag til Garantiformuen beregnes hvert år pr. den 1. januar, på grundlag af institutternes opgørelser til Finansiel Stabilitet, jf. 18, stk. 4, samt eventuelle lån optaget af den afdeling, instituttet er bidragspligtigt til. Stk. 2. Finansiel Stabilitet fastsætter en frist for betaling af bidrag, dog senest den 1. juli. Stk. 3. Efter påkrav fra Finansiel Stabilitet på vegne af Garantiformuen skal et institut inden 8 dage fra påkravet indfri stillede indeståelser. Stk. 4. Finansiel Stabilitet kan inden for et regnskabsår træffe beslutning om yderligere betaling af bidrag for bidragspligtige institutter tilsluttet fondsmæglerselskabsafdelingen, hvis afdelingen ikke opfylder minimumskravet i 7 a, stk. 2, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. 21. Finansiel Stabilitet kan tillade mindre afvigelser fra opgørelsesmetoderne i 18 i fondsmæglerselskabsafdelingen. Indberetninger og beregninger 22. De i 1, stk. 1, nr. 3 og 4, nævnte institutter, samt de i 1, stk. 1, nr. 5 og 6 nævnte filialer af investeringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde skal efter udløbet af hvert år indberette de oplysninger til Finansiel Stabilitet, som er nødvendige for Finansiel Stabilitets fastsættelse af institutternes samlede bidrag til Garantiformuen. Indberetningen skal ske senest ultimo april måned. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte institutter og filialer er forpligtede til at kunne beregne den enkelte investors dækkede aktiver. Stk. 3. Filialer af investeringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde, jf. 1, stk. 1, nr. 6, er forpligtede til at kunne beregne den enkelte investors dækkede aktiver med fradrag af det beløb, som instituttets hjemlands garantiordning dækker, jf. 2, stk. 2. Stk. 4. I de i stk. 3 nævnte filialer skal den af filialen valgte revisor påse, at stk. 3 overholdes og afgive erklæring til Finansiel Stabilitet herom. Kapitel 6 Generelle regler Filialers udtræden og ophør af bidragspligt 23. Institutter omfattet af 1, stk. 1, nr. 5 og 6, udtræder af Garantiformuen en måned efter ophør af instituttets virksomhedsudøvelse i Danmark, henholdsvis en måned efter instituttet har givet Finansiel Stabilitet meddelelse om, at instituttets aftale om tilslutning til Garantiformuen ønskes bragt til ophør. Bidragspligten ophører på dette tidspunkt. 8

9 Stk. 2. Det udtrådte instituts erlagte bidrag tilbagebetales eller frigives efter bestemmelserne herom. Lån ved rekonstruktionsbehandling og konkurs m.v. 24. Lån efter 6, stk. 2, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, forrentes med EUs referencerente (EUs basisrente basispoint). Stk. 2. Bestyrelsen for Finansiel Stabilitet træffer beslutning om størrelsen af den årlige ydelse, når en afdeling kan påbegynde tilbagebetaling af et lån optaget i en anden afdeling. Stk. 3. Det ældste lån afdrages først, såfremt en afdeling har flere lån. Stk. 4. Ydelsen fordeles til de långivende afdelinger efter den forholdsmæssige andel, som afdelingerne har ydet lån i. Internationalt samarbejde 25. Finansiel Stabilitet skal på vegne af Garantiformuen indgå samarbejdsaftaler med indskudsgarantiordninger inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når en filial er etableret i Danmark af et kreditinstitut beliggende inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Stk. 2. Samarbejdsaftalerne skal mindst indeholde nærmere oplysninger og retningslinjer om følgende: 1) Samarbejdet i tilfælde af at Garantiformuen skal tilbagebetale indskud på vegne af hjemlandets indskudsgarantiordning. 2) Den forventede størrelse af en tilbagebetaling, som Garantiformuen skal stille til rådighed på vegne af hjemlandets indskudsgarantiordning. 3) Udveksling af nødvendige oplysninger mellem Garantiformuen og hjemlandets indskudsgarantiordning. 4) Metoden for opgørelse af bidrag der skal overføres, i tilfælde af et institut tilsluttet Garantiformuen tilslutter sig indskudsgarantiordningen i det land, som er part i samarbejdsaftalen, jf. 7, stk. 5, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Stk. 3. Finansiel Stabilitet skal underrette Den Europæiske Banktilsynsmyndighed om indgåede samarbejdsaftalers eksistens og indhold. Kapitel 7 Ikrafttræden 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 679 af 27. juni 2012 om Garantifonden for indskydere og investorer ophæves. Erhvervs- og Vækstministeriet, den 3. juli 2015 TROELS LUND POULSEN / Hans Høj 9

Lovtidende A Udgivet den 4. juli Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 3. juli Nr. 819.

Lovtidende A Udgivet den 4. juli Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 3. juli Nr. 819. Lovtidende A 2015 Udgivet den 4. juli 2015 3. juli 2015. Nr. 819. Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning I medfør af 1, stk. 8, 4, 7, stk. 9, 7 a, stk. 6, 16 a, stk. 3, og 20, stk. 3,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. september 2011. Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. september 2011. Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. september 2011 12. september 2011. Nr. 955. Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer I medfør af 3, stk. 2, 4, 7, stk. 2 og 4, 15 og 16,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer 1) Nr. 1218 27. oktober 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer 1) I medfør af 3, stk. 2, 4, 7, stk. 2 og 4, 15, 16, stk. 4, i lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

43 Uppskot til ríkislógartilmæli at seta í gildi fyri Føroyar "lov om en garantifond for indskydere og investorer"

43 Uppskot til ríkislógartilmæli at seta í gildi fyri Føroyar lov om en garantifond for indskydere og investorer 43 Uppskot til ríkislógartilmæli at seta í gildi fyri Føroyar "lov om en garantifond for indskydere og investorer" Skjal 2. Bekendtgørelse om Garantifonden for indskydere og investorer BEK nr 216 af 09/04/1999.

Læs mere

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning I medfør af 1, stk. 8, 4, 7, stk. 9, 7 a, stk. 6, 16 a, stk. 3, og 20, stk. 3, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 7. december Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 2. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 7. december Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 2. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 7. december 2016 2. december 2016. Nr. 1483. Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning I medfør af 1, stk. 8, 4, 7, stk. 9, 7 a, stk. 6, 16 a, stk. 3, og 20,

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1)

Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1) LBK nr 917 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, jnr. 3030-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. juli Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1) 8. juli Nr. 917.

Lovtidende A Udgivet den 22. juli Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1) 8. juli Nr. 917. Lovtidende A 2015 Udgivet den 22. juli 2015 8. juli 2015. Nr. 917. Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning 1) Herved bekendtgøres lov om en indskyder- og investorgarantiordning,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer Anordning nr. 137 af 9. marts 2005 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 12. november Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer 1) 4. november Nr

Lovtidende A Udgivet den 12. november Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer 1) 4. november Nr Lovtidende A 2013 Udgivet den 12. november 2013 4. november 2013. Nr. 1271. Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer 1) Herved bekendtgøres lov om en garantifond for indskydere

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 14 1) i lov nr. 576 af 6.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 22 1) i lov nr. 579 af 1.

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til 2009/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0056 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 25. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 25. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 25. februar 2011 22. februar 2011. Nr. 133. Bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer 1) Herved bekendtgøres lov om en garantifond for indskydere

Læs mere

Lóg nr. 415 fra 26. juni 1998 um trygdargrunn fyri innsetara og peningaíleggjara.

Lóg nr. 415 fra 26. juni 1998 um trygdargrunn fyri innsetara og peningaíleggjara. Skjal 1 Lóg nr. 415 fra 26. juni 1998 um trygdargrunn fyri innsetara og peningaíleggjara. Udkast til Anordning om ikraftræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer. I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER GARANTIFONDEN FOR INDSKYDERE OG INVESTORER UDBUDSBETINGELSER EU UDBUD 2014/S ------ 3. FEBRUAR 2014 Dok 1318843 Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter D et Priva te Beredskab til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser Vedtægter Indholdsfortegnelse 1 Navn 4 2 Hjemsted 4 3 Formål 4 4 Medlemmer 5 5 Ikke-medlemmers deltagelse i afvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer BEK nr 820 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 3031-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere

Kunngerðablaðið B 2011 Hefti 10

Kunngerðablaðið B 2011 Hefti 10 289 Kunngerðablaðið B 2011 Hefti 10 ISSN 0907-905X 1. juli 2011. Nr. 834. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

LOV nr 273 af 27/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017

LOV nr 273 af 27/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 LOV nr 273 af 27/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0003 Senere ændringer til

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer

Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer I medfør af 9, stk. 7, 15, stk. 3, og 16, stk. 6, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1271

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr Lovtidende A 2015 Udgivet den 1. september 2015 25. august 2015. Nr. 1018. Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) I medfør af 1, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter 1) Nr. 960 2. november 2001 Bekendtgørelse om opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter 1) I medfør 85 i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 960 FRÁ 2. NOVEMBER 2001 OM OPKRÆVNING AF BIDRAG FRA INSTITUTTER UNDER TILSYN TIL DÆKNING AF FINANSTILSYNETS SAMLEDE UDGIFTER *)

BEKENDTGØRELSE NR. 960 FRÁ 2. NOVEMBER 2001 OM OPKRÆVNING AF BIDRAG FRA INSTITUTTER UNDER TILSYN TIL DÆKNING AF FINANSTILSYNETS SAMLEDE UDGIFTER *) BEKENDTGØRELSE NR. 960 FRÁ 2. NOVEMBER 2001 OM OPKRÆVNING AF BIDRAG FRA INSTITUTTER UNDER TILSYN TIL DÆKNING AF FINANSTILSYNETS SAMLEDE UDGIFTER *) Bekendtgørelse nr. 960 af 02.11.2001 Nr. 960 2. november

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord BEK nr 1174 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7909-00020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven BEK nr 1348 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jnr. 15/13213 Senere

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

årsrapport beretning og regnskab Garantifonden for Indskydere og Investorer

årsrapport beretning og regnskab Garantifonden for Indskydere og Investorer årsrapport beretning og regnskab 2012 Garantifonden for Indskydere og Investorer Indhold Ledelsens beretning Garantifonden i 2012: Begivenheder og nøgletal...3 Garantifondens dækningsområde...3 Håndtering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love BEK nr 186 af 24/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021214

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Vedtægter for Investeringsfondsbranchen (Danish Investment Fund Association)

Vedtægter for Investeringsfondsbranchen (Danish Investment Fund Association) Vedtægter for Investeringsfondsbranchen (Danish Investment Fund Association) (Vedtaget på generalforsamlingen 29. april 2014) Hjemsted og formål 1. Investeringsfondsbranchens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1) BEK nr 1672 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0043 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Kapitel 1 Ansøgning og ansøgningsfrist Kapitel 2 Betingelser for rentetilskud Kapitel 3 Beregning af rentetilskud Kapitel

Læs mere

LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.

LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v. LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-19791 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto. Puljekontoen er en underkonto til pensionshovedkontoen,

Læs mere

2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december Forslag.

2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december Forslag. 2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000453 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15.

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) LBK nr 974 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark BEK nr 566 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016 BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0019 Senere ændringer til

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af store engagementer (* 1)

Bekendtgørelse om indberetning af store engagementer (* 1) Nr. 1039 15. desember 1995 Bekendtgørelse om indberetning af store engagementer (* 1) I medfør af 23, stk. 2, 23a, stk. 2, og 54, stk. 6, i lov om banker og sparekasser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter VEJ nr 9475 af 31/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0056 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. BEK nr 2 af 06/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3305 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 BEK nr 139 af 12/12/201 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0016 Senere ændringer til forskriften

Læs mere