Perspektiver på og betingelser for det gode børneliv - på tværs af familieliv, institutionsliv og familiepolitiske målsætninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektiver på og betingelser for det gode børneliv - på tværs af familieliv, institutionsliv og familiepolitiske målsætninger"

Transkript

1 Perspektiver på og betingelser for det gode børneliv - på tværs af familieliv, institutionsliv og familiepolitiske målsætninger Ph.d. projektbeskrivelse af Pernille Juhl Præsentation af problemstilling Dette projekt handler om perspektiver på og betingelser for det gode børneliv. Projektet tager afsæt i en teoretisk pointe om, at børn er deltagere i og på tværs af sociale praksisser (Dreier 2003; 2008; Højholt 2001; 2005). Grundantagelsen i projektet er dermed, at det gode børneliv handler om muligheder for at være med forskellige steder og udvikle sin deltagelse. Børns udvikling forstås som knyttet til at indgå på forskellige måder og samtidig forbinde sin deltagelse forskellige steder (Højholt 2000:50). Undersøgelser peger på, at børn, der udpeges som udsatte, mødes anderledes af andre forældre og professionelle (Ellegaard 2004; Palludan 2004), og det får betydning for deres muligheder for at være med blandt andre børn. Jeg vil undersøge aspekter af det gode børneliv ved at tage udgangspunkt i dér, hvor det gode børneliv udpeges som truet, fordi det er i situationer, hvor det gode er på spil, at vi får mulighed for at få indblik i forskellige perspektiver på det gode liv for børn og hvilke betingelser, der fremstår som væsentlige for dette. Jeg vil inddrage børn og forældres egne perspektiver og derudover inddrage flere forskellige perspektiver rundt om barnet eksempelvis professionelle i daginstitutioner, sundhedsplejersker, socialrådgivere samt politiske perspektiver, fordi disse forskellige perspektiver er en del af børns betingelser. Jeg vil derfor i min undersøgelse gå på tværs af for det første de sammenhænge børn lever deres liv; fx familien og daginstitution og for det andet på tværs af særlige forebyggende indsatser overfor børn, der udpeges som udsatte og almene tilbud til børn. Jeg vil desuden inddrage politiske dokumenter om målsætninger og lovgivninger på børne- og familieområdet. Ligeledes vil jeg gennem kvalitative interviews udforske de normative forståelser, der er i spil blandt de professionelle i eksempelvis daginstitutioner og de professionelle, der tilrettelægger særlige forebyggende foranstaltninger til børn eksempelvis socialrådgivere på kommunale familieafdelinger. Aktuelt er børns liv præget af politiske opdelinger. Eksempelvis er de almene tilbud (som fx daginstitutioner) og særlige tilbud (som fx forebyggende indsatser til udsatte familier, særlige indsatser 1

2 overfor børn, som fx støttepædagog, talepædagog osv.) opdelt i forskellige politiske og lovmæssige områder. Når der opstår særlige vanskeligheder i børns liv, isoleres indsatserne ofte fra børns øvrige hverdagsliv (Kousholt 2009; Juhl 2009). Dette på trods af, at der gennem de seneste år har været politisk fokus på at skabe sammenhæng i børns almene liv, og i de særlige og forebyggende indsatser til børn. Projektet problematiserer disse opdelinger, fordi det betyder, at indsatser ofte rettes mod ét sted ad gangen, hvilket gør det sværere for børn at skabe sammenhæng i deres liv. Projektet lægger dermed op til at bidrage til at overskride de opdelinger, der er mellem det særlige og det almene børneliv ved at pege på, hvordan betingelser for det gode børneliv går på tværs af det særlige og almene. Samtidig lægges op til en refleksion af familiebegreber og normative forståelser af værdier knyttet til det gode børneliv, fordi det kan synliggøre forståelser af vores billede af det gode børneliv og bidrage til at reflektere og udfordre disse forståelser. Til dette hentes eksempelvis inspiration i poststrukturalistiske 1 greb som dekonstruktion af normative forståelser (fx af den gode forælder, børns behov, m.m.), samt førstehed og andethed (Staunæs 2004). Denne inspiration kan bidrage til at stille spørgsmål ved det selvfølgelige (Søndergaard 2006) i de begreber og forståelser, særlige indsatser og forebyggende foranstaltninger til børn og familier er knyttet op på. Der rettes et kritisk blik mod muligheder og begrænsninger i organiseringen af støtteforanstaltninger i samspil med børns almene hverdagsliv i forhold til, hvordan bestemte forståelser af familier og af den rigtige støtte også er med til at sætte betingelser for familiens muligheder for at bakke op om deres børns hverdagsliv på tværs af steder. Forskningsspørgsmål og fokus På baggrund af ovenstående præsentation af problemstillingen søges følgende afdækket i projektet: Med udgangspunkt i dér, hvor det gode børneliv udpeges som truet, udforskes forskellige perspektiver (fx familiepolitiske, børnepolitiske, pædagogfaglige, forældre- og børneperspektiver) på og betingelser for det gode børneliv som det stiller sig fra et børneperspektiv. 1 Poststrukturalisme dækker over flere forskellige teoretiske tilgange, som har det til fælles at de er kritiske læsninger (Simonsen 1996), der tager udgangspunkt i anti-essentialistisk, anti-realistisk, magtrelationelt fokus (fx Foucault 1984, Davies 2000, Butler 2004, Kofoed 2004, Staunæs 2004, Søndergaard 2000). Det teoretiske fundament i ph.d. projektet udgøres af social praksisteori, men opmærksomheder fra poststrukturalistisme tænkes som bidrag til kritisk refleksion af eksempelvis familieforståelser. 2

3 På baggrund heraf undersøges det mere alment, hvordan disse perspektiver og betingelser har betydning for det gode børneliv og dermed for børns deltagelsesmuligheder mere alment på tværs af daginstitution, hjem og forebyggende indsatser. Et børneperspektiv er et forskningsmæssigt fokus, hvor det gode børneliv udforskes, som det stiller sig for børnene fra deres særlige ståsteder. Et børneperspektiv inddrager desuden de voksne rundt om børnene fx pædagoger, socialrådgivere og forældres perspektiver, som de stiller sig som børns betingelser for et godt børneliv. Familiepolitiske og børnepolitiske målsætninger inddrages gennem kortlægning af børnepolitiske perspektiver gennem lovgivning og politiske dokumenter og gennem analyser af deres betydning for børns konkrete hverdagsliv. Teoretiske afsæt Problemstillingen er toleddet, idet det både er en udforskning af perspektiver på det gode børneliv herunder politiske og normative forståelser. Samtidig med, at det er en udforskning af sammenhænge mellem familiens ressourcer og betingelser for at skabe deltagelsesmuligheder for børn andre steder - herunder hvordan forebyggende foranstaltninger forbinder sig til forældre og børns almene hverdagsliv. Ved at starte dér hvor det gode børneliv er truet, kan projektet bidrage til at vise de forskellige perspektiver på, hvad det gode børneliv er, og samtidig sætte fokus på hvilke betingelser, der fremstår som væsentlige for, at børn kan leve et godt liv. Problemstillingen fordrer en dialektisk forståelse af samspillet mellem menneske og samfund. Derfor tages metateoretisk afsæt i social praksisteori, som bygger på et filosofisk grundlag, der har rødder i dialektisk-historisk materialisme. Udgangspunktet for projektet er, at det er et menneskeligt vilkår at deltage i social praksis sammen med andre (Crossly 1996). Konkret tages teoretisk afsæt i kritisk psykologiske begreber som fx social praksis og deltagelse (Holzkamp 1985; Dreier 1993). Begrebet deltagelse gør det muligt at fokusere både på deltagerne og på deres betingelser for deltagelse (Højholt 2001). Sociale praksisser anses for forbundne (Ligget & Perry 1995:3), og deltagelse er forankret i konkret tid og sted, hvilket betyder, at menneskers begrundelser for at handle på bestemte måder skal findes i de betingelser, der er knyttet til konkret sammenhænge og til forbindelserne mellem dem. En kritisk psykologisk analyseramme kan anvendes til at pege på sammenhænge fx mellem familiens 3

4 ressourcer og børnenes deltagelsesmuligheder andre steder mellem betingelser, muligheder, betydninger og håndteringer, engagementer. Det teoretiske fundament udgøres således af praksistænkningen, mens poststrukturalistiske greb anvendes som teoretiske, kritiske bidrag til at reflektere selvfølgeligheder indenfor feltet. Analysearbejdet er teoretisk informeret, hvor begreber og teori videreudvikles i samspil med empirien. Jeg vil desuden anvende normativitet som analytisk tema (Søndergaard 2006). Forskningsdesign Det fordrer et design, som dels kan give nuanceret viden, der udspringer af praksis, og samtidig kritisk kan udfordre og reflektere både praksis og teori. Derfor tager projektet sit metodologiske udgangspunkt i en praksisforskningstilgang, som den eksempelvis er beskrevet af Dreier (1993; 2008); Mørch (1995; 2006); Højholt (2005) og Kousholt (2006). Konkret anvender jeg som nævnt den etnografisk inspirerede metode; deltagende observation og mere traditionelle metoder i form af kvalitative interviews af børn, forældre, forskellige professionelle rundt om børnene (fx pædagoger, socialrådgivere, sundhedsplejerske), analyse af lovgivning på feltet og andre politiske dokumenter. Konkret følges børn fra familier, som er udpeget som bekymringsfamilier, og som deltager i en eller flere forebyggende indsatser. Børnene følges gennem deltagerobservationer (Hasse 2000) i hjem, daginstitutioner og forebyggende indsatser. Disse observationer giver et indblik i børnenes hverdagsliv på tværs af flere steder, og ét fokuspunkt vil være, hvordan disse børn mødes af andre forældre, børn og professionelle. Der gennemføres kvalitative interviews med forældre og børn samt de forskellige professionelle, der er i børnenes liv forskellige steder. I interviewene vil jeg undersøge, hvilke forståelser forældre, børn og professionelle har af det gode børneliv, og hvilke muligheder og begrænsninger, de oplever i deres hverdag. Interviewene gennemføres med inspiration fra livsforms interview (Haavind 1987), da det giver mulighed for konkrete og detaljerede hverdagsbeskrivelser. Empiriindsamlingen gennemføres i to faser á et halvt års varighed over en periode på to år (se tidsplan i bilag 2 for nærmere beskrivelse). Projektets relevans i forhold til forskningsfeltet Projektets er eksplorativt men samtidig funderet i nogle forskningsmæssige problemstillinger, som betyder, at jeg i projektet vil hente inspiration fra forskellige forskningsfelter for at komme rundt om 4

5 problemstillingen. Eksempelvis vil jeg inddrage forskning fra både børne- og familiefeltet, da disse felter traditionelt har været opdelt men nu bevæger sig mere mod hinanden (jf. Kousholt 2006). Jeg vil i det følgende derfor meget kort skitsere såvel familie- som børneforskning. Et kort rids over familieforskningen tager afsæt i de sociologiske teoridannelser særligt 50 erne og 60 erne strukturfunktionalistiske tilgange (fx Talcott Parsons), som udpegede familien som socialiseringsinstitution (Parsons & Bales 1956), og hvor den borgerlige familieform med sin kønsopdelte arbejdsfordeling blev den normative standard. Variationer fra denne standard blev forstået som afvigelser. Op gennem 70 erne mødte denne familieforståelse kritik fra isæt feministiske teoridannelser (fx Leira 1993; Thorne & Yalom 1982), som udfordrede kernefamiliens status som eneste legitime familieform. Dette rejste spørgsmål indenfor familieforskningen om, hvordan familien som genstand for kritisk forskning overhovedet kan defineres (fx Holstein & Gubrium 1994; Finch 1993). På børneområdet var der frem til efterkrigstiden en forståelse af, at familien - særligt relationen til moderen (Burman 1994) - var altafgørende for børns udvikling. I takt med samfundsforandringerne efter krigen kom dog en forståelse af, at andre børn og voksne også har betydning for børns udvikling (James & Prout 1996; Dencik 1999; Sommer 2004,). Projektet tager udgangspunkt i og bygger videre på denne forskning af børns ændrede hverdagsliv. Ligeledes skal den sociologisk inspirerede barndomsforskning, som udfordrede udviklingspsykologiens børneforståelser fremhæves, fordi der her blev oparbejdet en tradition for etnografisk inspireret børneforskning (fx Mandell 1991; Epstein 1998), som jeg også trækker på i projektets metoder (fx deltagende observation). Institut- og netværkstilknytning Projektet ønskes tilknyttet ph.d. programmet Hverdagslivets Socialpsykologi. Desuden ønskes projektet koblet til forskningsnetværket Nordisk Netværk for Barnelivsforskning (http://www.ruc.dk/psykologi/netvaerk/nordisknettverk/, FORSA (Forskning i socialt arbejde, ) og Praksisforskning i Udvikling(www.ruc.dk/paes/forskning/praksisforskning/). Lokalt på RUC tænkes projektet knyttet til forskningsgruppen i Barndom, ungdom og familieliv samt forskningsgruppen i Subject, Technology and Social Practice. 5

6 Formidling Jeg lægger i overensstemmelse med forskningsdesignet vægt på løbende formidling, idet praksisforskning organiseres som et samarbejde mellem forskning og praksis, hvor praktikere involveres som medforskere. Jeg vil derfor løbende holde seminarer og refleksionsmøder, hvor det bliver muligt for praktikerne at følge forskningsprocessen og komme med input og tilbagemeldinger på analyser, fordi det giver kritiske og relevante analyser. Jeg vil deltage på såvel nationale som internationale konferencer fx ISCAR (International Society for Cultural and Activity Research, ) i Rom (september 2011). Her tænkes projektets grundlæggende idé og foreløbige resultater reflekteret i et internationalt forum. Selve afhandlingen formidles som monografi, ligesom væsentlige pointer tænkes formidlet i nationale og internationale artikler fx Nordiske Udkast, Vera, Dansk Pædagogisk Tidsskrift, Outlines, Family Proces, Theory & Psychology. 6

7 Referencer Butler. J. (2004): Undoing gender. New York: Routledge. Burman, E. (1994): Deconstructing Developmental Psychology. London: Routledge. Crossly, N. (1996): Intersubjectivity: The Fabric of Social Becoming. London: Sage. Davies, B. (2000): A Body of Writing Oxford: Alta Mira Press. Dencik, L. (1999): Små børns familieliv som det formes i samspillet med den udenomsfamiliære børneomsorg. Et komparativt nordisk perspektiv. I: Dencik, L. & Jørgensen, P. S. (red.): Børn & Familier i det postmoderne samfund. Købehavn: Hans Reitzels Forlag. Dreier, O.(2008): Psychotherapy in Everyday Life. Learning in doing: Social, Cognitive & Computational Perspectives. New York: Cambridge University Press Dreier, O. (2003): Subjectivity and Social Practice. Aarhus: Center for Health, Humanity, and Culture, Department of Pilosophy, University of Aarhus. 1 st edition 1997, 2 nd edition Dreier, O. (1993): Psykosocial Behandling. En teori om et praksisområde. København: Dansk Psykologisk Forlag. Egelund, T. (2006): Sammenbrud i anbringelser: en forskningsmæssig belysning. Socialforskningsinstituttet. Egelund, T. (2005): Magtudøvelse i børneforsorgen. I: Järvinen, M; Elm Larsen, J. og Mortensen, N. (red.): Det magtfulde møde mellem system og klient. Århus: Aarhus Universitetsforlag. Egelund, T. og Hestbæk, A.D. (2003): Anbringelse af børn en forskningsoversigt. 7

8 Egelund, T. og Thomsen, S. A. (2002): Tærskler for anbringelse. En vignetundersøgelse om socialforvaltningernes vurderinger i børnesager. København: Socialforskningsinstituttet. Egelund: T. (1997): Beskyttelse af barndommen: socialforvaltningers risikovurdering og indgreb. København: Hans Reitzels Forlag. Ellegaard, T. (2004): Bryder læreplanen den sociale arv? I: Ellegaard, T. og Stanek, A. H. (red.): Læreplaner i børnehaven: baggrund og perspektiver. Vejle: Kroghs Forlag. Epstein, D. (1998): Are you a girl o rare you a teacher? The least adult role in research about gender and sexuality in a primary school. I: Walford, G. (ed.): Doing research about education. London: Falmer Press. Finch, J. (1993): Problems and Issues in Studying the Family. International Perspectives. In: Leira, A. (ed.): Family Sociology Developing the Field. Conference Proceedings. Institute for Social Research. Oslo. Foucault, M. (1984): The Foucault Reader. New York: Penguin Books. Hasse, C. (2000): Overvejelser om positioneret deltagerobservation. I: Kvinder, Køn & Forskning, nr. 9 (4), p Holzkamp, K. (1985): Mennesket som subjekt for videnskabelig metodik. København: Komm.s.psyk. Holstein, J. & Gubrium, J. (1994): Constructing Family: Descriptive Practice and Domestic Order: I: Sarbin, T. & Kitsuse, J. (ed): Constructing the Social. London: Sage Publications, p Højholt, C. og Kousholt, D. (2009): Researching conduct of life across children s life contexts. Konferencebidrag, ISTP 2009, Kina. 8

9 Højholt, C. (2005): Præsentation af praksisforskning. I: Højholt, C. (red.): Forældresamarbejde. Forskning i fællesskab. Dansk Psykologisk Forlag. Højholt, C. (2001). Samarbejde om børns udvikling deltagere i social praksis. København: Gyldendal Højlund, I. (2006): Gennem flere labyrinter. Om effektevaluering og kvalitetsudvikling af det døgninstitutionelle miljøterapeutiske behandlingsarbejde af børn med psykosociale problemstillinger en udviklingsretning i pædagogisk praksis? Ph.d. afhandling, Danmarks pædagogiske Universitetsskole, Institut for læring (tidligere Institut for pædagogisk psykologi). Højholt, C. (2000): Børns udvikling og deltagelse en teoretisk udfordring. I: Nordiske Udkast, 28. Årgang, p Haavind, H. (1987): Litten og stor. Oslo: Universitetsforlaget. James, A. & Prout, A. (1996): Strategies and Structures: Towards a New Perspective on Childrens Experience of Family life. I: Brannen, J. & O Brien, M. (ed.): Children in Families. Research and Policy. London: Falmer Press. Jensen, B., Holm, A., Allerup, P. og Kragh, A. (2009): Effekter af indsatser overfor socialt udsatte børn i daginstitutioner: HPA-projektet. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag. Jensen, B. (2009): At øge livschancerne. I Social Fokus Børn & Unge, marts, København, Servicestyrelsen. Jensen, B. (2009): At øge livschancerne. I: Social Fokus Børn & Unge, marts. København: Servicestyrelsen. 9

10 Juhl, P. (2009): Familiearbejde fra et forældreperspektiv. Speciale på kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi, Institut for Læring, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet. Jensen, B. (2008): Social arv: Om social arv, ulighed i livschancer og målgrupper og forskningsmæssige perspektiver for HPA-intervention. København; Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag (adgang via internet, køb/leje). KABU Nyt 2005, nr. 6, p Kofoed, J. (2004): Elevpli. Inklusion-eksklusionsprocesser blandt børn i skolen. Ph.d-afhandling. Danmarks Pædagogiske Universitet. Kousholt, D. (2010 in pres.): Muligheder i familiearbejde set fra børn og forældres hverdagsliv. I: Højholt, C. (red.): Samarbejde om børn i vanskeligheder på tværs af familiearbejde og inklusion i skolen. Dansk psykologisk Forlag (in pres.) Kousholt, D. (2009): Investigating children s difficulties as part of a life across different contexts. Konferencebidrag, ECP 2009, Oslo Kousholt, D. (2008): Family work and the everyday life of children Across the specific and the general. Konferencebidrag, ISCAR 2008, San Diego Kousholt, D. (2006): Familieliv fra et børneperspektiv. Fællesskaber i børns liv. Ph.d. afhandling. Roskilde Universitetscenter, Institut fra Psykologi og Uddannelsesforskning. Kristiansen, S. og Krogstrup, K. (1999): Deltagende Observation. Introduktion til en forskningsmetodik. Købehavn: Hans Reitzels Forlag. 10

11 Kvale, S. (2002): Interview: en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Købehavn: Hans Reitzel.2. udgave, 1. udgave 1997 Ligget, H. & Perry, D. C. (1995): Spatial Practices. London: Sage. Lausten, M., Mølholt, A., Hansen, H. & Jensen, V. M. (2010): Introduktion til Dialogprojektet, Dialoggruppe om forebyggelse som alternativ til anbringelse. Delrapport 1, SFI Det nationale forskningscenter for Velfærd. Leira,, A. (1993): Family Sociology Developing the Field. Conference Proceedings, Institute for Social Research. Oslo. Mandell, N. (1991): The Least-Adult Role in Studying Children. I: Waksler, F. C. (ed.): Studying the social worlds of children: sociological readings. Falmer Press. Morin, A. (2007): Børns deltagelse og læring på tværs af almenpædagogiske og specialpædagogiske lærearrangementer. Ph.d. afhandling. Danmarks Pædagogiske Universitet. Institut for Pædagogisk Psykologi. Mørck, L. L. (2006): Grænsefællesskaber. Læring og overskridelse af marginalisering. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag. 1. udgave. Mørck, L. L. (1995): Praksisforskning som metode, teori og praksis. Refleksion over praksisforskerens positionering i og mellem handlesammenhænge. I: Udkast, nr 1, p Nissen, M. A. (2005): Behandlerblikket. Om sociale problemers tilblivelse, intervention og forandring I socialt arbejde med familier og børn med udgangspunkt i analyser af behandlingskommunikation på døgninstitutioner for familiebehandling. Ph.d.afhandling indleveret ved Institut for Sociale Forhold og Organisation, Ålborg Universitet. 11

12 Nissen, P. og Hansen, K. G. (2007): Does Psychodynamic Enviromental Therapy work? I: International Journal of Therapeutic Communities, 28 (4). Parsons, T. & Bales, R. F. (1956): Family, socialization and interacting process. London: Routledge & Kegan Paul Ltd. Palludan, C. (2004): Børnehaven gør en forskel: pædagogisk-antropologisk hverdagslivsstudie af differentieringsprocesser. Ph.d. afhandling, Danmarks Pædagogiske Universitet. Sands, A. (2000): Falling for Therapy: Psychotherapy from a Client s point of View. London: Macmillan Press. Schwartz, I. (2007): Børneliv på døgninstitution. Socialpædagogik på tværs af børns livssammenhænge. Ph.D. Afhandling ved institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk universitet. Sommer, D. (2004): Barndomspsykologi. Udvikling i en forandret verden. København: Hans Reitzels Forlag. 2. revideret udgave. Staunæs, D. (2004): Køn, Etnicitet og skoleliv. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur. Søndergaard, D. M. (2000): Tegnet på kroppen. København: Museum Tuscalanums Forlag. Søndergaard, D. M. (2006): At forske i komplekse tilblivelser.i: Bechmann Jensen, T. og Christensen, G. (red.): Psykologiske & Pædagogiske metoder. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i praksis. Roskilde Universitetsforlag. Sørensen, K. M. og Rostgaard, T. (2009): Forskere trækker lod om indsats. I Socialrådgiveren, nr. 20, p

13 Thorne, B. & Yalom, M. (1982) (ed.): Rethinking the family: Some feminist Questions. Longmann. Uggerhøj, L. (2000): Den indviklede udvikling: En rapport om Familieinstitutionen Bethesdas arbejde med forældreevnevurderinger. København: Center for Forskning i Socialt Arbejde. 13

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Evalueringer mellem termometerhypotese og bivirkningshypotese (Kvale, 1980) Termometerhypotese den antagelse at

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Publikationer. Anja Hvidtfeldt Stanek Lektor Institut for Psykologi CH:LD Telefon:

Publikationer. Anja Hvidtfeldt Stanek Lektor Institut for Psykologi CH:LD   Telefon: Lektor Institut for Psykologi CH:LD E-mail: ahstanek@health.sdu.dk Telefon: 65504623 Publikationer Children's proximal societal conditions Stanek, A. H. 2018 Annual Review of Critical Psychology. The critical

Læs mere

Helle M. Christensen

Helle M. Christensen Helle M. Christensen Ph.d.-student, sygeplejerske, Cand.scient. San. Klinisk Institut, SDU Odense Universitets Hospital Lungemedicinsk afdeling J Danmark 2013 KOL / Indlæggelse Behandling / NIV NIV /

Læs mere

Unga in i Norden: Referencegruppemøde

Unga in i Norden: Referencegruppemøde Unga in i Norden: Referencegruppemøde Roskilde Universitet 13. april 2015 Trine Wulf Andersen Lektor, phd Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning wulf@ruc.dk Program 11.00 11.15: Velkommen v/ Trine

Læs mere

SFO-pædagogen skal følge børnenes deltagerbaner

SFO-pædagogen skal følge børnenes deltagerbaner SFO-pædagogen skal følge børnenes deltagerbaner Børneperspektiver på den SFO-pædagogiske praksis Af Anja Hvidtfeldt Stanek, ph.d. studerende At anlægge et børneperspektiv på den SFOpædagogiske praksis

Læs mere

At tage stilling som en del af sociale læreprocesser

At tage stilling som en del af sociale læreprocesser 19 Af Pernille Juhl At tage stilling som en del af sociale læreprocesser Resumé Artiklen viser gennem analyse af empiriske eksempler, hvordan standpunktsbegrebet (Dreier 2008) kan kobles til læreprocesser

Læs mere

Børneliv & betingelser for pædagogisk arbejde i dagplejen

Børneliv & betingelser for pædagogisk arbejde i dagplejen 1 Børneliv & betingelser for pædagogisk arbejde i dagplejen Anja Hvidtfeldt Stanek Adjunkt, ph.d., cand. mag. Institut for psykologi Syddansk Universitet Kontakt: ahstanek@health.sdu.dk Forsknings-optagetheder

Læs mere

Titel Legesteder Den fysiske indretnings betydning i pædagogisk arbejde med børns leg i børnefællesskaber i en moderne daginstitution.

Titel Legesteder Den fysiske indretnings betydning i pædagogisk arbejde med børns leg i børnefællesskaber i en moderne daginstitution. Titel Legesteder Den fysiske indretnings betydning i pædagogisk arbejde med børns leg i børnefællesskaber i en moderne daginstitution. Baggrund På baggrund af et samarbejde med ledere i en stor nybygget

Læs mere

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ "")

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ ) 2. kandidatmodul: Metodeklynge v/peter Busch-Jensen Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Modul Undervisningssprog Eksamensform Eksamenstidspunkt Psykologi Http://www.ruc.dk/uddannelse/fag/psykologi/ Klynge

Læs mere

Familiearbejde fra et forældreperspektiv: en undersøgelse af muligheder for læring

Familiearbejde fra et forældreperspektiv: en undersøgelse af muligheder for læring Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet Familiearbejde fra et forældreperspektiv: en undersøgelse af muligheder for læring Forfatter: Pernille

Læs mere

Dialektik og politisk praksis

Dialektik og politisk praksis Program for 23. virksomhedsteori konference Røsnæs 9-11. november 2012 Dialektik og politisk praksis Mellem virksomhedsteori og ideologikritik Arrangører Jan Selmer Methi Lars Bang Jensen Morten Nissen

Læs mere

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Fagområdets/modulets titel: Videnskabsteori, projektarbejde og metode Semester:

Læs mere

HVORDAN KAN VI FORBYGGE RADIKALISERING OG BANDEINVOLVERING PÆDAGOGISK?

HVORDAN KAN VI FORBYGGE RADIKALISERING OG BANDEINVOLVERING PÆDAGOGISK? HVORDAN KAN VI FORBYGGE RADIKALISERING OG BANDEINVOLVERING PÆDAGOGISK? HVORDAN KAN VI FORBYGGE RADIKALISERING OG BANDEINVOLVERING PÆDAGOGISK? Hvordan kan læreres, pædagogers og andres arbejde være med

Læs mere

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Børne- og Undervisningsudvalget 205-6 (Omtryk - 27-09-206 - Bilag tilføjet) BUU Alm.del Bilag 274 Offentligt AARHUS De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Kristine Kousholt DPU, Aarhus

Læs mere

Læring, inklusion og forældresamarbejde. Cand. Psych. Suzanne Krogh

Læring, inklusion og forældresamarbejde. Cand. Psych. Suzanne Krogh Læring, inklusion og forældresamarbejde Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk www.life-lab.dk Workshoppen sætter fokus på forældresamarbejde om inklusion og børns deltagelses- og læringsmuligheder

Læs mere

Hvad betyder fællesskaber og deltagelse for børn og unge?

Hvad betyder fællesskaber og deltagelse for børn og unge? UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Hvad betyder fællesskaber og deltagelse for børn og unge? Ida Schwartz, cand. psych., ph.d. og lektor UNIVERSITY COLLEGE Ida Schwartz 2 Dagens tema Børn og unge lærer og udvikler

Læs mere

Partnerskab mellem forskning, uddannelse og praksis. Ole V. Rasmussen. Centerchef Børne- og Ungerådgivningen. www.ballerup.dk

Partnerskab mellem forskning, uddannelse og praksis. Ole V. Rasmussen. Centerchef Børne- og Ungerådgivningen. www.ballerup.dk Partnerskab mellem forskning, uddannelse og praksis Ole V. Rasmussen Centerchef Børne- og Ungerådgivningen www.ballerup.dk Side 2 Vidensbaseret socialrådgivning VIBASO Hvordan viden i praksis De fleste

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder

Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder Kirsten Elisa Petersen Projektleder, lektor, ph.d. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus

Læs mere

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU)

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) København, Forår 2015 4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) Koordinatorer og undervisere: Lektor, Helle Merete

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse Forskningsprogram Satsning Kontakt Diversitet og Social Innovation Unges sociale fællesskaber (Inklusions-

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

INKLUSION OG EKSKLUSION

INKLUSION OG EKSKLUSION INKLUSION OG EKSKLUSION INTRODUKTION Inklusion i relation til bogens perspektiv Eksklusion i relation til bogens perspektiv PRÆSENTATION Lektor i specialpædagogik og inklusion på Dansk institut for Pædagogik

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Praksisforskning i socialt arbejde teori og praksis Socialrådgiverdage 2013, workshop.

Praksisforskning i socialt arbejde teori og praksis Socialrådgiverdage 2013, workshop. Praksisforskning i socialt arbejde teori og praksis Socialrådgiverdage 2013, workshop. Et samarbejde mellem; VIA Videncenter for Socialpædagogik og Socialt arbejde. Programmet Professionel praksis. Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Børn og bevægelseskultur - tværprofessionelt samarbejde

Børn og bevægelseskultur - tværprofessionelt samarbejde NOTAT Børn og bevægelseskultur - tværprofessionelt samarbejde Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis?

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis? Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november 2016 Hvad virker i praksis? Kirsten Elisa Petersen, lektor, ph.d. DPU Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Læs mere

Metodekursus for kommunikation og medier

Metodekursus for kommunikation og medier 1 Krogstrup, Hanne Kathrine; Kristiansen, Søren: "Observationsmetoden og dens former" 1 Kilde: Deltagende observation. Introduktion til en samfundsvidenskabelig metode Hans Reitzel, 2004 ISBN: 8741227085

Læs mere

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Socialrådgiverdage 2013 Det centrale er, hvordan vi bliver bevidst om viden, hvordan vi lagrer og opsamler den samt hvordan

Læs mere

Ph.d.-kursus: Kvalitativ sundhedsforskning - forskningsdesign, litteratursøgning og datagenerering i praksis

Ph.d.-kursus: Kvalitativ sundhedsforskning - forskningsdesign, litteratursøgning og datagenerering i praksis Ph.d.-kursus: Kvalitativ sundhedsforskning - forskningsdesign, litteratursøgning og datagenerering i praksis 1. session Projektdesign og empirisk datagenerering 3. session Projektdesign og kvalitet af

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

UDSATTE BØRN SKAL HJÆLPES MED TIDLIG INDSATS HVAD VED VI? HVAD GØR VI?

UDSATTE BØRN SKAL HJÆLPES MED TIDLIG INDSATS HVAD VED VI? HVAD GØR VI? UDSATTE BØRN SKAL HJÆLPES MED TIDLIG INDSATS HVAD VED VI? HVAD GØR VI?, Forskningens døgn. April 2010 INDHOLD Hvad er problemet? HPA-projektet en ny innovativ tilgang Positive effekter af HPA Hvad ved

Læs mere

Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv. Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder

Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv. Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder NOTAT Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder Af Mathilde Sederberg Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...

Læs mere

En introduktion til Situeret læring og praksis i forandring

En introduktion til Situeret læring og praksis i forandring Nordiske udkast Nr. 1/1 2010 3 Af Erik Axel og Lene Tanggaard En introduktion til Situeret læring og praksis i forandring En skitse til receptionen af Situeret læring i Danmark Resumé Jean Lave har igennem

Læs mere

Små børns institutions- og hverdagsliv Børns deltagelse og læring i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter

Små børns institutions- og hverdagsliv Børns deltagelse og læring i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter Små børns institutions- og hverdagsliv Børns deltagelse og læring i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter ph.d.-stipentiat Lone Svinth Mit forskningsfokus i afhandlingen Undervejs med ph.d.-afhandling om

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt Rum og læring om at skabe gode læringsmiljøer

Læs mere

Fra integration til inklusion

Fra integration til inklusion Fra integration til inklusion Janne Hedegaard Hansen Ph.d., lektor, Institut for læring, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet at tosprogede småbørn understøttes i deres udvikling

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015 2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab Efterår 2015 Formål og læringsudbytte Formålet med dette tema er, at den studerende tilegner sig viden og forståelse om udviklingen af velfærd, velfærdssamfund

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Om de institutionaliserede grundvilkår for de mindste børns kommunikative kompetencer

Om de institutionaliserede grundvilkår for de mindste børns kommunikative kompetencer DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET FORSKNINGSENHEDEN BARNDOM, LÆRING OG DIDAKTIK IINSTITUT FOR DIDAKTIK Om de institutionaliserede grundvilkår for de mindste børns kommunikative

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Inklusion og børns hverdagsliv

Inklusion og børns hverdagsliv Inklusion og børns hverdagsliv Udkast til aftale om forskningssamarbejde mellem Roskilde Universitet, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning og University College Lillebælt Baggrund for samarbejdet

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1 2661.12 Sosialvísind Undirvísingarætlan temavika 1 Ábyrdarundirvísari: Gestur Hovgaard, lektari Undirvísing: Finn Laursen. Stig: (bachelor stig 3. ár) 10 ECTS Stað: Søgu og samfelagsdeildin, Jónas Broncks

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (17. januar 2013) Modul nr. 3.3.3. Samfundsvidenskab Modultema Familier, børn og unge og socialt arbejde Semester 2. semester Årgang/Hold

Læs mere

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn?

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? v/, lektor, Ph.D. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Temaer

Læs mere

Praksisforskning: På tværs af almen- og specialpædagogik

Praksisforskning: På tværs af almen- og specialpædagogik Praksisforskning: På tværs af almen- og specialpædagogik Anne Morin In this article the point of departure is taken in practice research (Lerche Mørch & Hunniche, 2006) as a distinct method regarding reflection

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Vejledning

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Vejledning Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Vejledning 1 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

Følgeforskningsprojekt tilknyttet 4-10 ph-d. stipendiet for Liv Fabrin, IUP/UCC

Følgeforskningsprojekt tilknyttet 4-10 ph-d. stipendiet for Liv Fabrin, IUP/UCC Følgeforskningsprojekt tilknyttet 4-10 ph-d. stipendiet for Liv Fabrin, IUP/UCC 2014-2016 Arbejdstitel: Literacyidentiteter blandt flersprogede elever Formål og forskningsspørgsmål Børns tilegnelse af

Læs mere

Forældresamarbejde set fra barnets perspektiv. Ida Schwartz 2011

Forældresamarbejde set fra barnets perspektiv. Ida Schwartz 2011 Forældresamarbejde set fra barnets perspektiv Ida Schwartz 2011 Program 1. Grundforståelser i forældresamarbejde 2. Lovgivning Barnets Reform 3. Forældresamarbejde set ud fra børn og unges perspektiver

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto lignende boligområder

Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto lignende boligområder Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto lignende boligområder Niels Rosendal Jensen, Kirsten Elisa Petersen og Anne Knude Wind Udsatte børn Daginstitutionen og pædagogerne

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Videnskabsteori og forskningsmetoder i et pædagogisk psykologisk perspektiv (15 ECTS)

Videnskabsteori og forskningsmetoder i et pædagogisk psykologisk perspektiv (15 ECTS) IT-model, forår 2011 Videnskabsteori og forskningsmetoder i et pædagogisk psykologisk perspektiv (15 ECTS) Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi (IT-modellen) Det er en forudsætning

Læs mere

Videnskonference om børn og unges kompetencer, udvikling og læring i Grønland

Videnskonference om børn og unges kompetencer, udvikling og læring i Grønland Videnskonference om børn og unges kompetencer, udvikling og læring i Grønland Hanne Værum Sørensen Lektor, PhD VIA University College Pædagoguddannelsen Peter Sabroe, Aarhus Videncenter for Børn og Unges

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Notat. Forslag til studietur for Børn og Unge-udvalget Børn og Unge-udvalget. Den 10. juni 2014

Notat. Forslag til studietur for Børn og Unge-udvalget Børn og Unge-udvalget. Den 10. juni 2014 Notat Emne Til Forslag til studietur for Børn og Unge-udvalget Børn og Unge-udvalget Den 10. juni 2014 Der er tidligere aftalt tid til en studietur for Børn og Unge-udvalget i perioden 27. 31. oktober

Læs mere

Kvalitative metoder MPH 2014

Kvalitative metoder MPH 2014 Kvalitative metoder MPH 2014 Velkommen til kurset i kvalitative metoder (fællesmodul 1b) på MPH-uddannelsen. Kurset omfatter 9 undervisningsgange og løber over 9 uger fra 4. september til 4. november 2014.

Læs mere

Lars Qvortrup: Den myndige lфrer Niklas Luhmanns blik pе uddannelse og pфdagogik.

Lars Qvortrup: Den myndige lфrer Niklas Luhmanns blik pе uddannelse og pфdagogik. Lars Qvortrup: Den myndige lфrer Niklas Luhmanns blik pе uddannelse og pфdagogik. KЬbenhavn: Forlaget Dafolo 2012 Den myndige lфrer Niklas Luhmanns blik pе uddannelse og pфdagogik blik barnet livsforlьb

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Ledelseskonference BUPL Nordsjælland Den 11-12.01.2018 1 Tidlige indsatser er vigtige 09-01-2018 2 Fokus Fra aktiviteter til evaluering

Læs mere

BEKYMRENDE IDENTITETER

BEKYMRENDE IDENTITETER BEKYMRENDE IDENTITETER ANBRAGTE BØRNS HVERDAGSLIV PÅ BEHANDLINGSHJEM SFI KONFERENCE: BØRN MED UDFORDRINGER, DEN 2. NOVEMBER 2010. Laila Dreyer Espersen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd PROJEKTETS

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet 1 Catharina Juul Kristensen, lektor ved Institut for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi, RUC. Indledning I dette

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Workshop om kvalitet i legemiljøer

Workshop om kvalitet i legemiljøer Workshop om kvalitet i legemiljøer Plan Hvorfor legen er så vigtig? Hvordan kan man forbedre børnenes legemiljøer i praksis? Kategorierne i KIDS En legende holdning og indstilling Teorien om løse genstande

Læs mere

KULTURANALYSE I ORGANISATIONER

KULTURANALYSE I ORGANISATIONER Cathrine Hasse KULTURANALYSE I ORGANISATIONER Begreber, metoder og forbløffende læreprocesser Cathrine Hasse KULTURANALYSE I ORGANISATIONER Begreber, metoder og forbløffende læreprocesser Cathrine Hasse

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

En rapport lavet i Pure. Udarbejdet af: Lise Wendelboe 09/03/ :12

En rapport lavet i Pure. Udarbejdet af: Lise Wendelboe 09/03/ :12 En rapport lavet i Pure. Udarbejdet af: Lise Wendelboe (lwen@edu.au.dk), 09/03/2017 13:12 Publikationer Liste af Publikationer 2017 Parents of the welfare state:: Pedagogues as parenting guides. / Kjær,

Læs mere

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING - SAMSKABELSE OM VIDENSINFORMERET SKOLEUDVIKLING VIA University College VIA University College 1 2015 Analyse af videnspredning Spredning af forsknings- og udviklingsviden med relevans for grundskolens

Læs mere

en analyse af pædagogers kompetencer og pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn i daginstitutioner

en analyse af pædagogers kompetencer og pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn i daginstitutioner 66 Kirsten Elisa Petersen Omsorg for socialt udsatte børn en analyse af pædagogers kompetencer og pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn i daginstitutioner Abstract: Denne artikel er en sammenfattende

Læs mere

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Indhold Forord 7 1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Baggrund og begreber 11 Afklaring af begreber 13 Eksklusionsmekanismer

Læs mere

Fællesskaber i skolen over tid i empirisk belysning

Fællesskaber i skolen over tid i empirisk belysning Fællesskaber i skolen over tid i empirisk belysning Lene Tanggaard, Cand.psych., Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Baggrund forskningsprojekt i samarbejde med Klaus Nielsen,

Læs mere

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune Baggrund I dag har vi arrangeret børnenes liv sådan, at de befinder sig en stor del af tiden i institutioner og skoler sammen med andre børn og på den måde udgør børnene fundamentale betingelser for hinandens

Læs mere

Introduktion til klinisk forskning

Introduktion til klinisk forskning UCSF Forskerkursus Modul 1 Tirsdag den 25. Oktober 2011 Introduktion til klinisk forskning Julie Midtgaard Seniorforsker, Cand.Psych., PhD UCSF, Rigshospitalet DISPOSITION Hvad er videnskab? Hvad er forskning?

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Fastholdelse af elever i det danske erhvervsuddannelsessystem

Fastholdelse af elever i det danske erhvervsuddannelsessystem Fastholdelse af elever i det danske erhvervsuddannelsessystem Forsker-praktikernetværket for erhvervsuddannelserne, d. 19/11-2009 Peter Koudahl og Britt Østergaard Larsen Beskrivelse af VET-projektet Deltagere

Læs mere

11:03. SFl FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER 5-9 ÅR DELRAPPORT 3 DIALOGGRUPPE - OM FOREBYGGELSE SOM ALTERNATIV TIL ANBRINGELSE

11:03. SFl FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER 5-9 ÅR DELRAPPORT 3 DIALOGGRUPPE - OM FOREBYGGELSE SOM ALTERNATIV TIL ANBRINGELSE Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 166 Offentligt i < - om forebyggeheranalternativ til anbringelse SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER 5-9 ÅR DIALOGGRUPPE

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE

UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE Christian Helms Jørgensen UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering

Læs mere

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet This page intentionally left blank HENNING OLSEN Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

SFO- og fritidspædagogik

SFO- og fritidspædagogik SFO- og fritidspædagogik før, nu og i fremtiden Trine Ankerstjerne (red.) Stig Broström Thomas Gregersen Marcelo Ibanez Jo Niclasen Anja Hvidtfeldt Stanek Indhold Forord...............................................

Læs mere

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen Lærer eller træner? Kontekst og baggrund En undersøgelse af læremidler i læreruddannelsen Opmærksomhedsfelter Diskussionspunkter Kontekst og baggrund En

Læs mere

Nøglerelationer og trænerkompetencer i en dansk foreningskontekst

Nøglerelationer og trænerkompetencer i en dansk foreningskontekst Nøglerelationer og trænerkompetencer i en dansk foreningskontekst Louise Kamuk Storm, adjunkt, PhD Institut for Idræt og Biomekanik Forskningsenheden for idrætspædagogik og sportspsykologi HVAD BETYDER

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere