Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring"

Transkript

1 Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring

2 For den elev, som begynder i en af Egedal Kommunes folkeskoler, skal oplevelsen være, at undervisningen tager udgangspunkt i de individuelle forudsætninger. Den skiftsproglige færdighed udvikles i et samspil mellem elevens forudsætninger, læselyst og skriftsproglige erfaring. Undervisningen, eleven deltager i, bygger videre på det arbejde, der er påbegyndt i det kommunale dagtilbud. Uta Friths forskning har vist, at skriveog læseudviklingen bør betragtes som én sammenhængende proces, som beskrevet tidligere i læsekompetenceplanens samlede forord. De seneste år har der dog været meget fokus på læsning, mens skriveudviklingen ikke har fået samme opmærksomhed. Interessant nok er forskning i skrivning ikke nær så omfattende eller har nær så stor bevågenhed som forskning i læsning. Både her i landet og internationalt er det læsning, der forskes i, skrives om og i overvejende grad testes i. Skrivningen tildeles ikke samme opmærksomhed, trods det at skriveren ikke er passivt modtagende, ligesom læseren er det. Selv om Uta Frith allerede i 1985 viste den nære sammenhæng mellem skriveog læseprocessen, er denne indsigt endnu ikke implementeret optimalt i den daglige begynderundervisning. Der er derfor fokus på sammenhængen i læseplanen for klasse: Læsning og skrivning er parallelle processer, der udvikles i en sammenhængende progression. Eleverne udvikler deres skrivefærdigheder ved også at læse og deres læsefærdigheder ved også at skrive Der har således siden 2009 været en forpligtelse til at opfatte skrive- og læseudviklingen som én sammenhængende proces og i praksis anvende metoder, hvor skrive- og læseudviklingen gensidigt understøtter hinanden. I et skriftsprogligt aspekt er det vigtigt, at den enkelte elevs læseudvikling på alle tidspunkter af skoleåret er kendt for eleven, lærerne og forældrene, så indsatsen bliver et fælles anliggende og et udgangspunkt for samarbejde. Til støtte for en fælles, professionel reference vil der løbende blive evalueret ud fra de fem af Lundbergs fremsatte dimensioner: Fonologisk opmærksomhed, herunder ordafkodning Flydende læsning Ordforråd Læseforståelse Læseinteresse Fælles Mål I lærerens planlægning præciseres det, hvorledes Fælles Mål og den kommunale handleplan udmøntes i undervisning. På hvert klassetrin defineres det tydeligt, hvilke læseformål og mål, der arbejdes efter og hvorfor. Undervisningen vil derfor i videst mulig omfang differentieres med inddragelse af mulige ressourcer, så der er mulighed for, at den enkelte elevs skrive- og læseudvikling ofte evalueres. Lærere og pædagoger i indskolingen skal have relevant viden om læsning og Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring side 1

3 skrivning og skal opkvalificeres gennem kurser og efteruddannelse. Alle undervisere i dansk fra og med 0. klasse udstyres med både Det gode læseforløb og Det gode skriveforløb af Ingvar Lundberg. Det forventes, at der fagligt refereres til Lundbergs læseog skriveudvikling. Referencen bruges i den faglige debat i lærerteams, i elevplanerne, i årsplanen og i den professionelle dialog med elever og forældre. 0. klasse Der tages udgangspunkt i det enkelte barns tale- og skriftsproglige udvikling. Allerede fra de første skoledage skal eleverne opleve, at aktiviteterne og læringen målretter sig: at man i skolen lærer at læse og skrive. Eleverne bliver derfor mødt af en lærer, der tænker eleverne som læsere i den allerførste læseudvikling. Talesproget sættes i direkte relation til skriftsproget, som beskrevet i handleplanerne. 1. og 2. klasse I forlængelse af arbejdet og erfaringerne fra 0. klasse arbejdes videre ud fra elevernes skriftsproglige forudsætninger. Overleveringen skal være meget tydelig og foregå på den senere omtalte læsekonference. Undervisningen skal ikke være styret af et enkelt lærebogssystem, men af kendskabet til elevernes aktuelle udviklingsniveauer. Forudsætningerne kan være meget forskellige, og den løbende evaluering skal fortsat sikre, at den enkelte elev undervises inden for nærmeste udviklingszone. Eleverne skal i klasse lære at anvende forskellige læsestrategier, som understøtter både afkodningen, sprogog læseforståelsen. Undervisningen skal i høj grad bygge på mange gentagelser i alle af undervisningens elementer og dimensioner. De skriftsproglige færdigheder forventes i 2. klasse at blive funktionelle. På klassetrinnet er der fokus på faglig læsning. 3. klasse Læse- og skriveudviklingen er præget af konsolidering og automatisering af læsningen og skrivningen med brug af forskellige strategier. Tekstmaterialet nuanceres, så det sikres, at eleverne møder mange forskellige tekster og genrer. Læreren modellerer fortsat, og lærerens oplæsning giver således adgang til tekster, der ligger over elevernes eget mestringsniveau. Ligeledes modellerer læreren, hvordan tekster struktureres og planlægges for skrivning. Eleverne gives erfaringer med genrers syntaks, semantik, sprogbetoning, ordforråd, begreber og ikke mindst gode læse- og skriveoplevelser. Eleverne får daglige oplevelser med egen læsning og skrivning af tekst, som automatiserer de individuelle læse- og skrivefærdighed. Hertil gives forældrene en grundig vejledning på alle tidspunkter af skole-hjem-samarbejdet. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring side 2

4 Der skabes en god overgang til mellemtrinnet. Og skolerne formaliserer en grundig overlevering af den enkelte elevs læseudvikling ved lærerskifte. Læseforståelse herunder faglig læsning Fagtekster i skolens øvrige fag end dansk har deres særlige sprog/fagord, som ikke nødvendigvis indgår i elevens hverdagssprog. Læseforståelsesstrategier kan læres, og derfor skal der allerede fra 1. klasse undervises i læseforståelsesstrategier. Der er fire hovedkategorier: hukommelsesstrategi, organiseringsstrategi, elaboreringsstrategi og overvågningsstrategi. Læseforståelsesstrategier anvendes i alle skolens boglige fag, da eleverne skal læse for at lære i alle fag. Strategierne deles i 4 hovedkategorier; som det ses herunder, opdeles læseforståelsesstrategierne i overfladiske og dybe strategier: Hukommelsesstrategier (overfladisk strategi foregår under læsningen) Bruges til at repetere dele af teksten for at huske den: læse udvalgte afsnit igen skrive nøgleord; definitioner eller sætninger strege under skrive resumé eller referat Elaboreringsstrategier Organisationsstrategier (dyb strategi foregår før og under læsningen) Bruges til at skabe overblik: procesnotater handlingsbro / berettermodel, fortællingsansigt, tidslinje trædiagram, tankekort to-kolonne-notater, skemaer, diagrammer begrebskort årsag-følge-kort (dyb strategi foregår efter læsningen) Bruges til at bearbejde den nye viden, så den integreres med elevens baggrundsviden: drage sammenligninger (fx venn-diagram) give eksempler inddrage personlige erfaringer skrive logbog undervise andre skifte genre Overvågningsstrategier (dyb strategi foregår før, under og efter læsningen) Bruges til at evaluere egen forståelse: læseren tjekker og evaluerer egen forståelse mentale aktiviteter Det er særdeles vigtigt, at indskolingsteamet udvælger en strategi af gangen, som skal være gennemgående i flere fag og dermed blive et funktionelt redskab for eleverne. Læseforståelse er Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring side 3

5 således et fælles ansvar for teamet og dermed ikke alene dansklærerens. Centrale elementer i begynderundervisningen som støtter læseforståelsen: aktiviteter som støtter udviklingen af ord- og begrebsforrådet elevernes færdigheder i selvstændigt at gendanne et forestillingsindhold skal have direkte opmærksomhed eleverne skal arbejde med tekstens fortællestruktur fx i skriverammer eleverne skal arbejde med at udtrykke deres forståelse af en tekst i forskellige formsprog Læsemotivation 2 Elevernes læsemotivation styrkes ved, at der er tydelige læseformål, og at eleverne har en forventning om at kunne læse en given tekst. Læreren bidrager med inspiration og undervisning, som styrker læselysten. Det er derfor vigtigt at tydeliggøre læsningens mål for eleverne, så de har mulighed for at vælge en hensigtsmæssig læsemåde og læseforståelsesstrategi. Dette gør læsningen mere overskuelig og målrettet for eleven og fremmer motivationen. Eleven skal også have en forventning om at kunne læse en bestemt tekst for at føle motivation. Hvis eleven har dårlige læseerfaringer i forbindelse med for vanskelige tekster, vil det hæmme læselysten, hvorimod positive læseerfaringer kan stimulere læselysten. Det er derfor vigtigt at arbejde med en differentieret læseundervisning, så eleverne får en reel mulighed for at læse de tekster, de præsenteres for. Det er af stor betydning, at der sættes tid af til selvstændig læsning, så eleverne får mulighed for selv at vælge bøger efter egen interesse og af passende sværhedsgrad. Dette giver mulighed for at automatisere læsningen og øge læsehastigheden. Når eleverne arbejder med selvstændig læsning, er det meget vigtigt for deres udbytte, at de kan læse med en rigtighedsprocent på 95% eller derover, da de skal kunne klare læsningen uden hjælp. Se handleplan under inklusion og differentiering samt temahæftet Inklusion. Inklusion Ikke alle elever kommer lige let i gang med at lære skriftsproget, og der bør iværksættes en tidlig indsats over for elever med begrænsede læseforudsætninger; manglende bogstavkendskab, usikker fonologisk opmærksomhed, forsinket sprogforståelse og en ikkedistinkt udtale. Senest i forbindelse med læsekonferencen 1. klasse tages initiativ til en foregribende/indgribende indsats. Allerede i 1. klasse bør man tænke kompenserede it for at lette tilgangen til skriftsproget for elever i risikogruppen. Elevernes undervisere skal sikres viden om de kompenserende it-programmer samt adgang til digitale tekster via biblioteket, Materialebasen og Debbie. IT i skriftsprogsundervisningen Børn er vant til computerspil og er dermed allerede i fuld gang med at læse multimodale tekster. Målet er, at eleverne i løbet af klasse bliver sikre og funktionelle brugere af tekstbehandlingsprogrammet Word og efter- Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring side 4

6 hånden tilegner sig færdigheder til fleksibelt at kunne anvende CD-ORD til at understøtte både læsningen og skrivningen. Egedal Kommune abonnerer på Mikroværkstedets programpakke. Programpakken skal være tilgængelig for alle, så programmerne udnyttes til både at understøtte og udvikle skriftsproget hos den enkelte elev. Det er skolens opgave, at forældrene allerede på det første forældremøde bliver bekendte med skolens og kommunes IT-programmer. Derfor skal forældrene have udleveret barnets Unilog-in, så de får mulighed for at downloade og benytte de programpakker, som kommunen har licens til. Evaluering Nedenstående evalueringsoversigt angiver dels vejledende, nationale og kommunale krav for klasse. Der afholdes én gang årligt læsekonferencer med deltagelse af skolens læsevejledere, repræsentant fra skoleledelsen samt dansklæreren. Til konference om 0. klasse forventes også kommende dansklærer i 1. klasse at deltage. Ved samtlige læsekonferencer forventes evalueringer fremlagt som grundlag for drøftelse af klassernes skriftsproglige udvikling. Tillige fremsættes en tydelige og målrettet handleplan for læsningen elevgrupperne. Skoleledelserne sikrer en procedure for, at overlevering ved lærerskifte er veltilrettelagt. Nationale krav: Kommunale krav: 0. kl. Sprogvurdering Bogstavprøven Læseevaluering på begyndertrinnet Tidspunkt: Sep./okt. Formålet med læse- og skriveevaluering er, at man hermed sikrer, at en hver elev følges og med en veltilrettelagt differentieret læse- og skriveundervisning. Tidsforbrug: Formål: Supplerende test: KTI og DLB IL basis gruppeprøve 1. kl. Mini SL 1 Start maj OS64 IL basisgruppeprøve 2. kl. National Test 3. kl. SL 60 DVOs screening af elever i risiko for dysleksi Start maj Mini SL2 OS 120 ST2 ST3 Løbende evaluering: Bogstavprøven Læseevaluering på begyndertrinnet Det gode læseforløb Det gode skriveforløb Den kommunale sprogvurdering Running Record Læsemåleren Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring side 5

7 Litteraturliste Juul, Holger og Lene Møller: Skriftsproglig udvikling, bogstavprøve. Hogrefe Psykologisk Forlag, Virum Lundberg, Ingvar (2005): Det gode læseforløb. Alinea, København Lundberg, Ingvar (2012): Det skrive læseforløb. Alinea, København Moos, Ingelise (2002): Men først skal bogen læses - Litteratursamtale Som Litteraturpædagogisk Arbejdsform I Skolestarten. Gyldendal, København Bøger: Arnbak, Elisabeth og Borstrøm (2007): Værd at vide om ordblindhed. DVO, København - Dansk Videnscenter for ordblindhed Borstrøm, Ina (2009): Læseevaluering på begyndertrinnet. Gyldendal, København Brudholm, Merete (2002): Læseforståelse. Alinea, København Bråten, Ivar (2008): Læseforståelse - læsning i videnssamfundet teori og praksis. Forlaget Klim Clay, Marie; Wangebo, Kirsten (2005): Børns fornemmelse for skriftsprog. Alinea, København Elbro, Carsten (2008): Læsning og læseundervisning. Gyldendal, København Fast, Carina (2009): Literacy - I familie, børnehave og skole. Forlaget Klim Frost, Jørgen (2008): Principper for god læseundervisning. Dansk Psykologisk Forlag, København Nielsen, Jørgen Chr. m.fl. (1998): ILhåndbog. Dansk psykolog Forlag, København Artikler: Juul, Holger: Læseudviklingen i løbet første skoleår. Center for Læseforskning, Logos, nr. 48, oktober 2006 Korsgaard, Klara 3 : Tidsskriftet Viden om læsning, nr. 6, september 2009 Egelund, Mejding, Andersen m.fl.: Forventninger og færdigheder danske unge i en international sammenligning pdf Test: Arnbak, Elisabeth og Borstrøm, Ina (2007): Værd at vide om for ordblindhed. DVO, København Nielsen, Jørgen Chr. m.fl. (1996): ILanalyse- og samtaleark. Dansk psykologisk Forlag, København Nielsen, Jørgen Chr.; Frost, Jørgen: ILbasis gruppeprøve. Dansk psykologisk Forlag, København Links: Om sprogvurdering: Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring side 6

8 dex.htm Fælles Mål 2009: r/2009/folke/faelles%20maal/filer/faghae fter/090707_dansk_24.ashx Om Sprogposer/dialogisk læsning - Sprogposer, der kan hjælpe med at udvikle dit barns sprog op dialogisk læsning, Egedal Bibliotekerne v. Peder Henriksen: https://egedalbibliotekerne.dk/web/arena/d etail?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p _p_action=1&p_p_id=articledetail_war_ar enaportlets&p_p_col_count=3&p_p_col_id=column - 1&p_p_mode=view&search_item_no=0&se arch_item_id=8a0ca aec f7e66d47-00fb%3aarticle%3a0&search_type=solr 1 Korsgaard, Klara (2009) 2 Bråten (2007) 3 Leder af Nationalt Videnscenter for Læsning Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring side 7

Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011

Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011 Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sprog og læsning s. 3-6 Handleplan for sprog og læsning s. 7-25 1. Indledning s. 8 2. Dagtilbud

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Hold Afgangsprojekt fra uge 3 til uge 25 2010 Modul nr. 167010001 Modul navn Afgangsprojekt på PD-studiet. Sted VIA University College Vest - Herning

Hold Afgangsprojekt fra uge 3 til uge 25 2010 Modul nr. 167010001 Modul navn Afgangsprojekt på PD-studiet. Sted VIA University College Vest - Herning Hold Afgangsprojekt fra uge 3 til uge 25 2010 Modul nr. 167010001 Modul navn Afgangsprojekt på PD-studiet. Sted VIA University College Vest - Herning Navn Helle Lambæk Studienr. 210967 Opgavetitel Læsebånd

Læs mere

Indsats og evaluering på læseområdet

Indsats og evaluering på læseområdet Indsats og evaluering på læseområdet Indholdsfortegnelse: Indledning s. 3 Kommissorium s. 5 Status s. 6 Øvrige tiltag s. 7 Målsætning s. 8 Indsatsområder s. 9 Overordnet s. 9 Indskoling s. 11 Mellemtrin

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Her mangler sidenummerne.

Her mangler sidenummerne. Indhold Her mangler sidenummerne. Status for læseindsatsen i Nordfyns kommune Indledning - Indsatsplanerne fra 2000 indhold og udvikling indenfor området: Læseprøverne Læsevejlederen og klassekonferencen

Læs mere

Læsetiltag for hele skolen

Læsetiltag for hele skolen Forår 2012 Indhold: Læsetiltag for hele skolen... 3 At læse i alle fag... 3 CD-ORD... 3 Biblioteket... 3 Læsebånd... 3 Forældresamarbejde... 3 Daglig læsning hjemme på alle klassetrin... 4 Læsevejledere...

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE Indholdsfortegnelse HANDLEPLAN FOR LÆSNING... 1 INDSKOLING... 2 0. klasse... 2 INDSKOLING... 3 1.klasse... 3 INDSKOLING... 4 2. klasse... 4 INDSKOLING... 5 3. klasse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metodeafgrænsning... 3 Case... 3 Hvorfor er læsning så svær?... 4 Læseforståelse... 6 Elever med svag læseforståelse... 7 Psykologisk ilt... 8 Kan ikke, gider ikke...

Læs mere

Læsepolitik Klarup Skole 2012

Læsepolitik Klarup Skole 2012 Læsepolitik Klarup Skole 2012 Læsepolitik Klarup Skole 2012 Indhold Hvad vil vi med Klarup Skoles læsepolitik?... 4 Hvad er læsning?... 5 Afkodning Læsning Forståelse - Motivation... 5 Hvad er målet for

Læs mere

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsning i alle fag fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj 13-06-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsning i alle fag fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj 13-06-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Læsepolitik Vibeskolen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsning i alle

Læs mere

Handleplan for læsning 2012

Handleplan for læsning 2012 Gl Lindholm Skole Handleplan for læsning 2012 - en skole med F A R T Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Handleplan for læsning/handleplanens struktur s. 3 Hvad er definitionen på læsning s. 4 Den interaktive

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

Læsepolitikken Hillerslev skole

Læsepolitikken Hillerslev skole HILLERSLEV SKOLE Læsepolitikken Hillerslev skole Den 11. september 2014 Vores ref.: KVR Sagsnr.: 119187 BrevID.: 1330940 Hillerslev Skole Hillerslev Kær Vej 9, 7700 Thisted Tlf: 99171717 Dir. tlf: 99173366

Læs mere

PD-modul: Læsevanskeligheder Sdr. Feldings Efterskole Efterår 2010

PD-modul: Læsevanskeligheder Sdr. Feldings Efterskole Efterår 2010 1 FE Dysleksi og undervisning Blandt fagfolk og forskerne som deltager i debatten om at komme læse- og stavevanskeligheder til livs, fylder på den ene side et inkluderende læsebegreb og brugen af it-kompenserende

Læs mere

Hvilket ord? Hvad vil det sige at kunne et ord, når man læser?

Hvilket ord? Hvad vil det sige at kunne et ord, når man læser? Hvilket ord? Hvad vil det sige at kunne et ord, når man læser? Artiklen vil belyse, at elever med dårlig læseforståelse har brugt meget energi på afkodningstræning og derved mistet indholdssiden og dermed

Læs mere

Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune

Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune Skoleåret 2012/2013 15-06-2012 Viborg Kommune Indholdsfortegnelse Overgang fra dagtilbud til skole... 3 Indskoling: 0. 3. årgang... 3 Læseudvikling progression... 3 Børnehaveklassen:... 3 1. årgang:...

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for lærerteamet i 3. klasse Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 2. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv tekst]

Læs mere

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag?

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? 1 VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? Skolens læsepædagogiske udfordring? 2 Det mest bekymrende problem som mellemtrinnets/overbygningens

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune 1 Forord...3 1.1 Strategi og handleplanens opbygning...5 2. Politikker for sprog og læsning...6 2.1 Dagtilbudsområdet...6 2.2 Skoler...6 2.3 Fælles overordnet værdigrundlag...7 3. Strategi og handleplan

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere