RØR-SYSTEMER PRODUKTPROGRAM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØR-SYSTEMER PRODUKTPROGRAM"

Transkript

1 RØR-SYSTEMER rustfrit stål PROUKTPROGRAM R Ø R - S Y S T E M E R r u s t f r i t s t å l E I C A T E T O C L E A N A I R

2 Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser 1. Gyldighed isse salgs-, leverings- og betalingsbetingelser (herefter Betingelserne ) gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer fra JKF Industri A/S, cvr-nr (herefter JKF Industri ), til enhver kunde (herefter Køber ) (herefter samlet Parterne ), medmindre andet er udtrykkelig skriftligt aftalt. JKF Industri er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, herunder eventuelle indkøbsbetingelser, selv om JKF Industri ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår. 2. Tilbud Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Afgiver JKF Industri tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet automatisk, såfremt accept ikke er afgivet af Køber senest dage fra tilbuddets dato. 3. Pris Alle priser er i KK og eksklusive moms, told, afgifter, transportomkostninger, og alle øvrige omkostninger, som påhviler Køber som følge af den aftalte EXW klausul, jf. nedenfor. For så vidt angår salg til Købere baseret i lande, som er medlem af den fælles møntunion (euroen), er priserne opgivet i EUR og i øvrigt eksklusive de ovennævnte omkostninger. 4. Salgs og leveringsbetingelser Betalingsbetingelserne er løbende måned + 20 dage netto regnet fra fakturadato, medmindre anden skriftlig aftale foreligger. Sker betaling efter forfaldsdag, og skyldes forsinkelsen ikke forhold, som JKF Industri er ansvarlig for, er JKF Industri berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdato med en rentesats svarende til 1,5 % per påbegyndt måned. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på JKF Industri, som ikke er udtrykkelig skriftligt anerkendt af JKF Industri, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del at købesummen på grund af modfordringer af nogen art. 5. Ejendomsforbehold JKF Industri forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af evt. påløbne omkostninger er betalt til JKF Industri. Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted. 6. Levering Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne, er de opgivne leveringstider EXW JKF Industris adresse med forbehold for eventuelle tidsoverskridelser, jf. nedenfor. Ved anvendelse af EXW betragtes varerne som leveret og ordren som effektueret fra det øjeblik, varerne er stillet til rådighed for Købers afhentning på JKF Industris adresse. Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne, har JKF Industri fuldmagt til at bestille transport på sædvanlige vilkår på vegne af Køber og for Købers regning. Køber bærer fortsat risikoen for, at der kan skaffes transportlejlighed, og kan transportlejlighed ikke skaffes, anses varerne for leveret fra det tidspunkt, hvor JKF Industri har givet Køber adgang til at hente varerne. Afsendelsen sker, uanset hvem af Parterne der har bestilt transporten, på Købers regning og risiko. Evt. transportforsikring påhviler Køber. en mellem Parterne aftalte leveringsklausul (EXW) fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende INCOTERMS (pt. INCOTERMS 20). Leveringstiden er fastsat af JKF Industri efter bedste skøn, og kan den ikke overholdes, vil Køber modtage meddelelse herom samt så vidt muligt om tidspunktet, hvor levering kan påregnes at finde sted. En eventuel forsinkelse giver ikke Køber ret til at ophæve købet og/ eller kræve nogen form for økonomisk kompensation fra JKF Industri. 7. Emballage Emballage tages kun retur mod forudgående skriftlig aftale. Returnering af emballage sker for Købers regning og risiko. Kreditering af Købers emballage vil finde sted efter modtagelse og JKF Industris godkendelse af emballagen.. Produktinformation og fortrolighed Alle illustrationer, tekniske tegninger og brochurer, som er udleveret af JKF Industri før eller efter indgåelse af aftalen, forbliver JKF Industris ejendom, og skal straks returneres til JKF Industri på anfordring fra JKF Industri. Omtalte materiale skal behandles med streng fortrolighed og må ikke benyttes, kopieres eller videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges. Køber forpligter sig i øvrigt til generelt at iagttage tavshed om ethvert forhold om JKF Industri, hvormed Køber bliver bekendt som følge af de oplysninger, som Parterne har udvekslet i forbindelse med Parternes samhandel. I tilfælde af Købers overtrædelse af denne bestemmelse skal Køber betale til JKF Industri en bod på kr ,-. Boden betales for hver overtrædelse af bestemmelsen, og såfremt overtrædelsen består i opretholdelse af en tilstand, betales boden for hver påbegyndt 14 dages periode, hvor overtrædelsen opretholdes. Betaling af bod frigør ikke Køber for ovenstående forpligtelser, ligesom betaling af bod ikke afskærer eller begrænser JKF Industri fra at kræve erstatning for det tab, JKF Industri måtte have lidt som følge af overtrædelsen, idet Købers betaling af bod ikke skal medregnes i JKF Industris tabsopgørelse. Udover ovenstående er JKF Industri i tillæg hertil tillige berettiget til at få nedlagt fogedforbud. 9. Mangelansvar og reklamation Ved det solgtes modtagelse på Købers adresse skal Køber straks foretage en grundig undersøgelse af det solgte, herunder kvantum og specifikationer. Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, herunder i forhold til det leverede kvantum eller specifikationer, som Køber har eller burde have opdaget ved sin grundige undersøgelse af det solgte, skal skriftlig reklamation fremsættes over for JKF Industri uden ugrundet ophold og senest inden 14 dage efter, at det solgte er modtaget på Købers adresse. JKF Industri er berettiget til at afvise reklamationer, modtaget efter udløbet af ovennævnte tidsrum. For så vidt angår eventuelle mangler ved det solgte, som Køber hverken har eller burde have opdaget ved sin grundige undersøgelse af det solgte, påtager JKF Industri sig i en periode på på hinanden følgende måneder, efter levering har fundet sted, at foretage omlevering/afhjælpning når der er tale om mangler, som skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Køber er dog forpligtet til straks at reklamere over for JKF Industri, hvis Køber måtte opdage sådanne mangler. Efter JKF Industris valg vil mangler ved det solgte inden rimelig tid blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Forandring af eller indgreb i det solgte uden JKF Industris udtrykkelige skriftlige samtykke, fritager JKF Industri for enhver forpligtelse. JKF Industris afhjælpning/omlevering af dele af leverancen sker på samme vilkår og under samme forudsætning som for den oprindelige leverance, herunder som anført i pkt. 6. JKF Industris afhjælpnings-/omleveringsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af en leverance ud over 1 år fra den oprindelige leverance til Køber. Efter at risikoen for leverancen er overgået til Køber, har JKF Industri intet ansvar for mangler ud over de forpligtelser, der er fastsat i nærværende bestemmelse.. Force majeure e nedenfor nævnte omstændigheder er at opfatte som eksempler på begivenheder, der medfører ansvarsfrihed, når de forhindrer dens opfyldelse: Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som Parterne ikke har været herre over såsom brand, krig, mobilisering, uforudset militærindkaldelse, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, indførselsforbud, udførselsforbud, oprør, uroligheder, mangel på driftsmidler, manglende energiforsyning, uheld i produktionen, almindelig vareknaphed, mangel på transportmidler, restriktioner af drivkraftsmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, herunder ovenstående eksempler. et bemærkes udtrykkeligt, at ovennævnte opregning af eksempler ikke er udtømmende, og at der kan tænkes andre eksempler, der falder ind under denne ansvarsbegrænsning. Såfremt levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden tilsvarende. Har leveringshindringen stået på i mere end uger, er JKF Industri berettiget til at annullere den relevante aftale, uden, at der kan gøres noget ansvar gældende i den forbindelse. 11. Returnering et solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og efter indhentning af returvareordrenr. Returnering sker for Købers regning og risiko med henvisning til JKF Industris fakturanr. og dato på den oprindelige leverance. Returvarer krediteres efter kontrol og godkendelse, normalt med 5% af fakturaprisen (med mindre anden skriftlig aftale indgås), idet der heri yderligere fratrækkes JKF Industris eventuelle omkostninger til eftersyn og klargøring/reparation. Kundetilpassede varer krediteres ikke. I det omfang JKF Industri påføres forsendelsesomkostninger mv., er JKF Industri tillige berettiget til at kræve disse refunderet af Køber og modregne disse i Købers eventuelle krav mod JKF Industri.. Produktansvar JKF Industri er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i Købers besiddelse. JKF Industri er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter hvori disse indgår. JKF Industri er ikke ansvarlig for et driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning JKF Industri måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde JKF Industri skadesløs i samme omfang, som JKF Industris ansvar er begrænset efter ovenstående. isse begrænsninger i JKF Industris ansvar gælder ikke, hvis JKF Industri har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af Parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskravene mod JKF Industri i anledning af skade, som påstås forvoldt af en af JKF Industris leverancer. JKF Industris ansvar for produktskader kan aldrig overstige dækningen i JKF Industris til enhver tid værende produktansvarsforsikring. 13. Erstatning Ud over ovenstående fraskriver JKF Industri sig udtrykkelig ansvaret for ethvert indirekte tab som fx driftstab, følgeskader, tidstab, avancetab el. lign., som manglen måtte have påført Køber eller tredjemand, herunder indirekte tab mv., der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Et erstatningskrav over for JKF Industri kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. 14. Ugyldighed Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse Betingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf. 15. Lovvalg og værneting Alle uoverensstemmelser mellem Parterne skal afgøres efter ansk Ret, herunder den danske Købelov, men med undtagelse af danske lovvalgsregler. en Internationale Købelov (CISG) skal hverken helt eller delvist finde anvendelse. Enhver tvist, som reguleres af Betingelserne, skal afgøres ved vold gift ved et anske Voldgiftsinstitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg med de nedenfor anførte ændringer. Parterne er dog enige om, at voldgiftsretten skal bestå af 3 medlemmer, hvoraf hver part udpeger 1 medlem, mens Voldgiftsinstituttet udpeger voldgiftsrettens formand. Har en part ikke inden 14 dage efter Voldgiftsinstituttets anmodning herom udpeget medlemmet, udpeger Voldgiftsinstituttet medlemmet på vegne af den pågældende part. Voldgiftsretten skal have sæde i Hadsund.

3 Indholdsfortegnelse Generelt Side: 2/4 Sidst revideret: Afsnit 00. Generelt Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser... Side 02 Indholdsfortegnelse... Side 03 JKF-rørsystemer, rustfrit stål... Side 04 Samlinger, rustfrit stål... Side 05 Afsnit 01. Rørsystem Lasersvejste rør, rustfrit stål... Side 06 Teleskoprør, rustfrit stål... Side 07 Rør med inspektionslem, rustfrit stål... Side 0 Rør med rensestuds, rustfrit stål... Side 09 Presset bøjning, rustfrit stål... Side Segmentbøjning, rustfrit stål... Side 11 lige grenrør, rustfrit stål... Side 45 lige grenrør, rustfrit stål... Side 13 bukserør, rustfrit stål... Side T-rør, rustfrit stål... Side 15 Reduktion, rustfrit stål... Side 16 Overgangsstykke, rustfrit stål... Side 17 Afsnit 02. Luftafbrydere, spjæld Tæt luftafbryder, rustfrit stål, manuel og pneumatisk... Side 1 Reguleringsspjæld, rustfrit stål, manuel, pneumatisk og elektrisk... Side 19 Reguleringsspjæld, rustfrit stål, manuel, pneumatisk og elektrisk... Side 20 Falskluftsspjæld, rustfrit stål... Side 21 Afsnit 03. Spændebånd Spændebånd, rustfrit stål... Side 22 Gummitætningsring... Side 23 Afsnit 04. Flanger Flange, rustfrit stål... Side 24 Gummiflange... Side Afsnit 05. Hætter Jethætte, rustfrit stål... Side 26 Afsnit 06. Tilbehør Rørholder, rustfrit stål... Side 27 Gulvsug, rustfrit stål... Side 2 Sputnik, rustfrit stål... Side 29 Purflex-slange... Side 3

4 JKF-rørsystem, rustfrit stål Generelt Side: 3/3 Sidst revideret: JKF s rustfrie rørsystem omfatter et bredt sortiment af rør, bøjninger, spjæld, overgangsstykker, jethætter m.v. Rørsystemet anvendes i alle udsugningsløsninger til transport af partikler og luft, og omfatter alle de komponenter, der kræves til en komplet udsugningsløsning. e angivne mål er indvendige mål. Materialer Rørsystemet er fremstillet i rustfrit stål EN 1.41 (AISI 4) i godstykkelser 0,70-1,00 mm. Tæthed Utætheder i et rørsystem medfører kapacitetstab og uønsket støj. Rørsystemet fremstilles med små tolerancer, hvilket medvirker til tætte samlinger. Ved montage med spændebånd overholder rørstrengen tæthedsklasse C, som er bedste tæthedsklasse inden for industriel udsugning. Ved montage med flangesamlinger anbefales det at anvende fugemasse eller gummiflanger (EPM) for at sikre tætte samlinger. Ved korrekt samling med fugemasse eller gummiflanger opnås samlinger, der opfylder kravene til tæthedsklasse C i henhold til S447. Rørsystemet er særdeles velegnet til de stigende krav om mulighed for at rengøre rørsystemet, og særdeles velegnet til installation med helt særlige krav om eksplosionssikkerhed i henhold til EUdirektivet 94/9 EF af 23. marts 1994 (ATEX). Lasersvejst og længdefalset rørsystem, rustfrit stål. Luftafbrydere og spjæld, rustfrit stål. Kvalitetssikring JKF s kvalitetsstyringssystem er certificeret i henhold til S/ISO9001 (S/EN29001). 4

5 Samlinger, rustfrit stål Generelt Side: 4/4 Sidst revideret: Samlingsmetoder Rørsystemets høje, ensartede kvalitet sikrer sammen med et effektivt samlings- og tætningssystem en let og hurtig montage med mulighed for efterfølgende tilpasning. Komponenterne til det rustfrie rørsystem fremstilles til mange forskellige samlingsmetoder, der også passer til andre systemer. Til samling af det rustfrie rørsystem anvendes spændebånd eller fladjernsflanger afhængig af rørdimension, krav til styrke, tæthed, støj og montagevenlighed. Ved ordreafgivelse skal den ønskede samlingsmetode opgives. Samlingsmetoderne er angivet under billederne. I dette katalogmateriale er de angivne varenumre for produkter til samlinger med spændebånd [f.b]. For spændebånd [f.b] Med løs flange påmonteret [f.b.m.fl] For brede spændebånd [f.bb] For slange [f.sl] Glat [gl] 5

6 Lasersvejste rør, rustfrit stål Rørsystem Side: 1/ Sidst revideret: iameter: ø0 - ø00 mm. Lasersvejste rør er udført i 0,70 mm plade. Længdefalsede rør er udført i 0,0 mm plade. L Rørene leveres i længderne 0,5 m, 1,0 m og 2,0 m. 0,70 mm Lasersvejst ,70 0, 1,06 0,97 1,23 1,32 1,49 1,5 1,44 1,76 1,9 2,20 2,64 3,20 3,0 3,52 5,15 5,70 6, 6,0 7,20 7,50,00,50,00 22,20 23,60 24, imensioner Varenr. Vægt ved Varenr. Vægt ved Varenr. Vægt ved mm L = 0,5 m L = 0,5 m L = 1,0 m L = 1,0 m L = 2,0 m L = 2,0 m kg kg kg Længdefalset Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor e angivne varenumre er for rør til samling med spændebånd [f.b]. e lasersvejste rør leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 5 for samlingsmetoder. 1,41 1,76 2,11 2,33 2,46 2, , ,52 3,96 4,40 5,2 5,1 6,16 7,04, 11,40,50 13,60 14, ,00 17,00 20,00 32,95 35, 37,24 39, ,1 3,52 4,22 4,2 4,93 5,2 5,60 6,33 5,2 7,04 7,92,0,56,56,32 14, , ,00 32,00 34,00 40,00 54,45 4, 51,74 65,3 6

7 Teleskoprør, rustfrit stål Rørsystem Side: 2/ Sidst revideret: mm 0,0 mm 0,0 mm mm 50 mm Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. iameter: ø0 - ø500 mm. Teleskoprørene er udført i 0,0 mm plade, og leveres med lynkobling inkl. gummiindlæg. Lynkoblingen er elgalvaniseret. imensioner Vægt Varenr. mm kg ,9 1,1 1,55 1,3 1,47 1,90 1,74 2,24 1,99 2,23 2,40 3,00 3,60 3,95 5,70 6, e angivne varenumre for teleskoprør er til samling med spændebånd [f.b]. Teleskoprørene leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 5 for samlingsmetoder. 7

8 Rør med inspektionslem, rustfrit stål Rørsystem Side: 3/ Sidst revideret: mm B 0,0 mm A Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. iameter: ø0 - ø00 mm. Inspektionslemmen er udført i 0,0 mm og 1,00 mm plade, således at den indvendige side er glat og har en tæt tillukning. imensioner B x A Vægt Varenr. mm mm kg x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 0,0 1,00 1,20 1, 1,40 1,50 1,60 1,75 1,0 2,00 2, 2,50 2,5 3,15 3, 4,50 6,44 7,03 7,62,21,56,0 9,39 9,9,5 11,16 11,76,34,92 e angivne varenumre er for rør med inspektionslem til samling med spændebånd [f.b]. Rør med inspektionslem leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 5 for samlingsmetoder.

9 Rør med rensestuds, rustfrit stål Rørsystem Side: 4/ Sidst revideret: iameter: ø0 - ø mm. ø0 mm PVC-dækslet har en problemfri på- og afmontering. Alle rensestudse er udført med ø0 mm åbning. 0,0 mm 0 mm Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. imensioner Vægt Varenr. mm kg e angivne varenumre er for rør med rensestuds til samling med spændebånd [f.b]. Rør med rensestuds leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 5 for samlingsmetoder. 0,90 1,14 1,33 1,43 1,66 1,90 2,14 2,3 2,52 3,09 4,2 9

10 Presset bøjning, rustfrit stål Rørsystem Side: 5/ Sidst revideret: iameter: ø0 - ø mm. Bøjningerne er pressede. ø0 - ø mm er udført i 1,00 mm plade. ø mm er udført i 1,50 mm plade. 1,00/1,50 mm R Målspecifikationer er angivet på skemaet nedenfor. iameter = (). For alle gælder at R = 2 x. imensioner mm Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg ,95 1,55 2,20 3,50 9, ,65 1, 1,50 2,40 6, ,50 0,5 1,15 1,0 4, ,35 0,60 0,0 1, 3,15 e angivne varenumre er for bøjninger til samling med spændebånd [f.b]. Bøjningerne leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 5 for samlingsmetoder.

11 Segmentbøjning, rustfrit stål Rørsystem Side: 6/ Sidst revideret: iameter: ø - ø00 mm. Segmentbøjningerne er udført i 0,0 mm plade. Segmentbøjninger fremstilles efter opgave i anden radius. 0,0 mm R Målspecifikationer er angivet på skemaet nedenfor. For alle gælder at R = 1,5 x. imensioner mm Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg Varenr. kg ,14 1,55 1,70 1,95 3,07 3,72 5,16 3,90 6,4,75, ,00 21,50 22,40,00 29,00 33,00 37,50 42,50 4,00 53,00 59, ,79 1,05 1,17 1, 2,09 2,53 3,50 3,90 4,63 5,91 7,95 9,5 13,50 16, 16,0 1,0 21,0 24,0 2, 32,00 36,00 39,0 44, ,61 0,75 0,91 0,95 1,60 1,94 2,67 2,5 3,53 4,49 6, 7,40 9,00,75 11,20,50 14,50 16,50 1,75 21, 24,00 26,50 29, ,44 0,50 0,64 0,70 1,11 1,34 1,4 1,90 2,42 3,0 4,15 6,0,05,40 9,40,90,40 14,05 16,00 1,00 20,00 22, ,26 0, 0,37 0,35 0,63 0,75 1,01 1, 1,32 1,66 2,20 2,60 1,70 4,00 4,20 4,70 5,40 6,20 7,00,00 9,00,00 11,00 e angivne varenumre er for segmentbøjninger til samling med spændebånd [f.b]. Bøjningerne leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 5 for samlingsmetoder. 11

12 lige grenrør, rustfrit stål Rørsystem Side: 7/ Sidst revideret: iameter: ø0 - ø mm. Beregning af L2 og L3: Grenrørene er udført i 0,0 mm plade. For samling med løse flanger [f.b.m.fl] forlænges L1 med 2 x 50 mm. A-, B- og C-mål opgives ved bestilling. Valgmulighederne begrænses af at A = C B. A = C må være maks. 00 mm. L1 0,0 mm C L3 B L1 = se skema 1 L2 = L1 - A 2 tg L3 = L1-L2 cos ( ) - B ( tg 2 ) Eksempel: A =, B =, C = Grenen bestemmer længden L1. Grenrør er altid ligestammet med grenen centerplaceret. L1 = 750 mm ( ) L2 = 0, = 375 -,06 tg 29,6 L2 A L2 = 66,94 p 67 mm L3 = cos 29,6 - tg 29,6 = 75,51-5,21 2 L3 = 700, p 700 mm ( ) imensioner A = C B L1 L2 L3 mm mm mm mm mm Vælges Beregnes Beregnes 2,0 2, 2, 29,0 29,1 29,2 29,2 29,3 29,3 29,4 29,5 29,6 29,6 29,6 29,6 29,7 29,7 29,7 29, 29, 29, 29, 29, 29,9 29,9 29,9 29,9

13 45 lige grenrør, rustfrit stål Rørsystem Side: / Sidst revideret: iameter: ø0 - ø mm. Grenrørene er udført i 0,0 mm plade. For samling med løse flanger [f.b.m.fl], forlænges L1 med 2 x 50 mm. C B Beregning af L2 og L3: L1 = se skema 1 L2 = L1 - A 2 tg L3 = L1-L2 cos ( ) -( ) B 2 tg A-, B- og C-mål opgives ved bestilling. Valg-mulighederne begrænses af at A = C B. A=C må være maks. 00 mm. Grenen bestemmer længden L1. Grenrør er altid ligestammet med grenen centerplaceret. L1 0,0 mm L2 A 45 L3 Eksempel: A =, B = 0, C = L1 = 500 mm ( ) L2 = 0, = 0-152,64 tg 44,5 L2 = 97,36 p 97 mm L3 = tg 44,5 = 565,02-2,4 cos 44,5 2 L3 = 442,1 p 442 mm ( ) imensioner A = C B L1 L2 L3 mm mm mm mm mm Vælges Beregnes Beregnes 43, 43, 44,0 44,0 44,1 44,2 44,2 44,3 44,4 44,5 44,5 44,6 44,6 44,6 44,7 44,7 44,7 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44,9 44,9 44,9 13

14 bukserør, rustfrit stål Rørsystem Side: 9/ Sidst revideret: iameter: ø0 - ø00 mm. Rustfri bukserør er udført i 0,0 mm plade. Bukserørets A-, B- og C-mål angives ved bestil- 0 mm ling. Bukserøret forlænges med 50 mm på ben B og C B C ved samling med brede spændebånd [f.bb], lynkoblinger [f.lyn], eller med løse flanger [f.b.m.fl]. JKF kan også levere bukserør i andre grader og kvaliteter. 50 mm For bukserør, rustfri gælder følgende: A B og A C. Når C B, er det den største L2 værdi af B og C, der skal anvendes i bereg- 0,0 mm ningen. 50 mm L1 A Beregning af L1 og L2 for 2 : L1 = (A 0,134) + 50 L2 = (B 0,66) + 0 Eksempel: A = B = C = L1 = ( 0,134) + 50 = 76, L2 = ( 0,66) + 0 = 273,2 14

15 90 T-rør, rustfrit stål Rørsystem Side: / Sidst revideret: iameter: ø0 - ø00 mm. B T-rør er udført i 0,0 mm rustfri plade (s). For dimensionerne gælder at A=C B. A, B og C mål angives ved bestilling. L1 0,0 mm A C 90 O L Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. imensioner B s L L1 mm mm mm mm 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 1 e angivne varenumre er for T-rør til samling med spændebånd [f.b]. T-rørene leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 5 for samlingsmetoder. 15

16 Reduktion, rustfrit stål Rørsystem Side: 11/ Sidst revideret: iameter: ø0 - ø mm. L Reduktionerne er punktsvejste og som standard udført i 0,0 mm plade. 50 mm 0,0 mm Ved montering med brede spændebånd [f.bb] og løse flanger [f.b.m.fl] øges længden (L) med 2 x 50 mm. 50 mm Ved bestilling opgives -mål og d-mål samt samlingsmetode (s. 5). Længden L er angivet i skemaet herunder. d imensioner d L Vægt Varenr. mm mm mm kg e angivne varenumre er for reduktioner til samling med spændebånd [f.b]. Reduktionerne leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 5 for samlingsmetoder ,35 0,45 0,35 0,55 0,42 0,35 0,70 0,55 0,60 0,75 0,75 0,45 0,90 0,75 0,55 1,20 1,00 0,60 1,45 1,9 1,15 1,15 1,65 1,35 16

17 Overgangsstykke, rustfrit stål Rørsystem Side: / Sidst revideret: iameter: ø0 - ø00 mm. Overgangsstykkerne er punktsvejste og udført i 0,0 mm rustfri plade. Overgangsstykker udføres efter opgave i andre dimensioner. Overgangsstykker udføres også asymmetriske. 0,0 mm 50 mm Ved bestilling opgives mål for BU LU og samt samlingsmetode (s. 5). maks. 35 H Beregning af H: H = ,5 (maks. værdi af LU ) eller (BU ) Eksempel =, LU =, BU = 600, EXL =, EXB = BU H = (0,5 0) = H = 365 mm EXB EXL LU 17

18 Tæt luftafbryder, rustfri, manuel og pneumatisk Luftafbryder, spjæld Side: 1/4 Sidst revideret: E E A A B B C Manuel F C Pneumatisk F Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. Generelt Luftafbrydere er fremstillet i 1,50 mm, 2,00 mm og 3,00 mm rustfri plade. Spjældpladen glider i pakninger af PEH, der giver optimal tæthed. Med pneumatisk aktuator et pneumatiske spjæld er forsynet med pneumatikcylindre. Styreventilen er en 5/2-ventil, monostabil med 1 stk. 2 V AC 50/60 Hz el-spole eller 24 V C. Pneumatik: 4-6 bar. Varenr. (Man.) Varenr. (Pneu./ 2 V AC) mm A mm B mm C mm E mm imensioner F mm Materialetykkelse spjældplade (mm) * Leveres kun med glatte kanter. e angivne varenumre er for luftafbrydere til samling med spændebånd [f.b]. Luftafbrydere leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 5 for samlingsmetoder. 1 Materialetykkelse spjældhus (mm) Vægt (kg) Manuel Vægt (kg) Pneu * ,00 1,50 1,70 2, * ,00 1,50 1,70 2, * ,00 1,50 2, 3, ,00 1,50 2, 3, ,00 1,50 2,60 3, * ,00 1,50 3, 4, ,00 1,50 3, 4, ,00 1,50 3, 4, ,00 1,50 4,00 5, ,00 1,50 4,00 5, * ,00 1,50 4, 5, ,00 1,50 4, 5, ,00 1,50 5,70 7, ,00 1,50 5,0 7, ,00 2,00 11,70 13, ,00 2,00, 14, ,00 2,00 14,70 1, ,00 2,00 16,60 20, ,00 2,00 16,90 20, ,00 2,00 19,60 23, ,00 2,00 23,50 2, ,00 3,00 52, 62, ,00 3,00 59,90 71,00

19 Reguleringsspjæld, rustfrit stål manuel, pneumatisk og elektrisk Luftafbryder, spjæld Side: 2/4 Sidst revideret: iameter: ø0 - ø mm. iameter: ø0 - ø mm. iameter: ø0 - ø mm. L L L L L 0,0 mm 0,0 mm 0,0 mm 0,0 mm 0,0 mm 0,0 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 5 mm 5 mm 177 mm 177 mm 1 mm 156 mm Manuel Pneumatisk Elektrisk Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. 156 mm 11 Generelt Reguleringsspjældene er udført i 0,0 mm plade, og spjæld i dobbelt plade. Reguleringshåndtaget viser spjældets position, og det kan låses trinløst mellem åben og lukket stilling. Reguleringsspjældet kan leveres med naturgummipakning. Reguleringsspjældet lukker maksimalt 96%. Med pneumatisk aktuator Spjældet drejes af en pneumatisk drejeaktuator som styres af en el-styret ventil. Styreventilen er en 5/2-ventil, monostabil med 1 stk. 2 V AC - 50/60 Hz el-spole eller 24 V C. Pneumatik: 4-6 bar. Som ekstraudstyr kan leveres tilbagemeldingskontakter, der viser spjældets stilling. Med elektrisk aktuator Spjældet drejes af en elektrisk drejemotor ved aktivering af skiftekontakt. Som ekstraudstyr kan leveres tilbagemeldingskontakter, der viser spjældets stilling. El-tilslutning er 2 V AC - 50 Hz eller 24 V C. imensioner Varenr. Varenr. Varenr. L Vægt Vægt Vægt (Man.) (Pneu.) (Elek.) mm mm (Man.) kg (Pneu.) kg (Elek.) kg ,65 0,75 0,90 1,05 1,15 1, 1,5 3,34 3,52 3,71 2, 4,03 4,15 2,60 1,60 1,70 1,5 1,50 2, 2,20 1,1 e angivne varenumre er for reguleringsspjæld til samling med spændebånd [f.b]. Reguleringsspjældene leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 5 for samlingsmetoder. 19

20 Reguleringsspjæld, rustfrit stål, manuel, pneumatisk og elektrisk Luftafbryder, spjæld Side: 3/4 Sidst revideret: iameter: ø - ø00 mm. iameter: ø - ø00 mm. iameter: ø - ø00 mm. L L L L L 0,0 mm 0,0 mm 0,0 mm 0,0 mm 0,0 mm 0,0 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm mm = 5 mm mm = 0 mm mm = 5 mm mm = 0 mm 13 mm 13 mm 171 mm 114 mm 1 Manuel Pneumatisk Elektrisk Generelt Reguleringsspjældene er udført i 0,0 mm rustfri plade, og spjæld i dobbelt plade. Reguleringshåndtaget viser spjældets position, og det kan låses trinløst mellem åben og lukket stilling. Reguleringsspjældet kan leveres med naturgummipakning. Reguleringsspjældet lukker maksimalt 96%. Med pneumatisk aktuator Spjældet drejes af en pneumatisk drejeaktuator, som styres af en el-styret ventil. Styreventilen er en 5/2-ventil, monostabil med 1 stk. 2 V AC - 50/60 Hz el-spole eller 24 V C. Pneumatik: 4-6 bar. Som ekstraudstyr kan leveres tilbagemeldingskontakter, der viser spjældets stilling. Med elektrisk aktuator Spjældet drejes af en elektrisk drejemotor ved aktivering af skiftekontakt. Som ekstraudstyr kan leveres tilbagemeldingskontakter, der viser spjældets stilling. El-tilslutning er 2 V AC - 50 Hz eller 24 V C. 171 mm imensioner Varenr. Varenr. Varenr. L Vægt Vægt Vægt (Man.) (Pneu.) (Elek.) mm mm (Man.) kg (Pneu.) kg (Elek.) kg e angivne varenumre er for reguleringsspjæld til samling med spændebånd [f.b]. Reguleringsspjældene leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 5 for samlingsmetoder. 1,94 2,20 2,2 2,7 3,29 4,37 5,7 7,49 6, 13, 15,59 19,41 21,46 24,29 27,40 32,05 3,32 4,00 5,20 4,20 4,73 5,7 6,,00 9,61 14,92 11,03 3, 3, 3,41 2,7 4,47 5,59 6,00 6,1,42 9,66 11,45

21 Falskluftsspjæld, rustfrit stål Luftafbryder, spjæld Side: 4/4 Sidst revideret: ø75 mm 115 mm 14 mm iameter: ø0 ø mm. Falskluftsspjældene er udført i 0,0 mm rustfri plade. Regulering af den falske luft sker ved at dreje yderkappen. imensioner Vægt Varenr. mm kg e angivne varenumre er for falskluftsspjæld til samling med spændebånd [f.b]. Falskluftsspjældene leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 5 for samlingsmetoder. 0,75 0,95 1, 1,15 1, 1,40 1,75 1,90 2,00 2,15 21

22 Spændebånd, rustfrit stål Spændebånd Side: 1/2 Sidst revideret: Spændebånd rustfrit stål. Spændebånd bredt rustfrit stål. iameter: ø0 - ø mm. iameter: ø - ø00 mm. e rustfrie spændebånd [f.b] er todelte. Som tilbehør kan leveres gummiring i EPM-gummi, som sikrer tætning af samlinger for diameter ø0 - ø500 mm. e brede rustfrie spændebånd [f.bb] leveres stykvis med bolt og møtrik. Leveres i plastposer med stk. Plastposen indeholder desuden de til sam lingen nødvendige bolte og møtrikker Spændebånd, rustfrit stål Vægt / stk. Varenr. mm kg 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 0,0 0, ,0 0, ,33 0,33 2 0,33 0 0, ,33 0, ,33 0,33 0, Spændebånd brede, rustfrit stål Vægt / stk. Varenr. mm kg ,35 0,33 0,36 0,3 0,40 0,43 0,4 0,53 0,5 0,63 0,6 0,71 0,73 0,7 0,3 0, 0, 22

23 Gummitætningsringe Spændebånd Side: 2/2 Sidst revideret: iameter: ø0 - ø500 mm. Gummitætningsringene er som standard fremstillet i EPM 0 gummi, og anvendes i forbindelse med f.b-samlinger for at forbedre tæthedsgraden. er monteres kun 1 stk. gummitætningsring ved hver samling. Gummitætningsringen monteres vilkårligt på den ene f.b-kant før samling af rørdele. Tværsnit af gummitætningsring er U-formet. Hårdheden er 0 shore. Anvendelsestemperaturen er: -40 C til +0 C. Tilsvarende dimensioner i gummitætningsringe kan leveres i NITRIL-gummi. Hårdheden er 0 shore. Anvendelsestemperaturen er: -15 C til +0 C. NITRIL-gummi er bestandigt over for olie og benzin, og i nogen grad bestandigt over for syrer og baser. Leveres i plastposer med stk. pr. pose. Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. imensioner Vægt / stk. Varenr. mm kg ,03 0,03 0,045 0,05 0,055 0,055 0,065 0,07 0,0 0, 0,115 0,115 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 23

24 Flanger, rustfrit stål Flanger Side: 1/2 Sidst revideret: iameter: ø0 - ø00 mm. Flangerne er udført i henhold til JKF s standard, og indgår som standardkomponent i det øvrige produktprogram. Flangerne er udført i rustfrit stål EN 1.41 (AISI 4). d1 s 2 Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. imensioner iameter d1 2 s Flange- Hul- Antal Vægt Varenr. nominel mm mm mm mm bredde mm størrelse mm huller kg ,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, ,22 0,26 0,27 0, 0,42 0,45 0,50 0,52 0,54 0,60 0,66 0,72 0,7 0,2 1,37 1,64 1, 2,2 2,2 2, 2,72 2,32 2,9 4, 3,7 5,14 5, 4,51 5,70 24

25 Gummiflanger Flanger Side: 2/2 Sidst revideret: iameter: ø0 - ø00 mm. Gummiflangerne er fremstillet i 3,00 mm NITRIL-gummi og tilpasset JKF s standard flangeprogram. Hårdheden er 65 shore. Anvendelsestemperaturen er: - C til +70 C. Gummiflangerne er olie- og benzinbestandige og i begrænset omfang syre- og basebestandige. d1 2 3,00 mm Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. imensioner iameter d1 2 Flange- Hul- Antal Vægt Varenr. nominel mm mm mm bredde mm størrelse mm huller kg ,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,0 0,09 0, 0, 0,11 0,13 0,15 0,1 0,21 0,22 0, 0,29 0,33 0,35 0,3 0,41 0,49 0,52 0,54 0,55 0,56

26 Jethætte, rustfrit stål Hætter Side: 1/1 Sidst revideret: iameter: ø0 - ø00 mm. d Leveres med de samme samlingsmetoder som rørsystemerne. Jethætterne er udført med indvendig kegle med drænslange til bortskaffelse af vand. d mmvs 0 / 2 0 H s H 35 s m³/time Tryktabskurve for diameter ø0 - ø mm. Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. imensioner d H Vægt Varenr. mm mm mm kg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 e angivne varenumre er for jethætter til samling med spændebånd [f.b]. Jethætterne leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 5 for samlingsmetoder. 26

27 Rørholder, rustfrit stål Tilbehør Side: 1/4 Sidst revideret: mm 2 mm + mm 40 mm 2 mm 3 mm 60 mm 60 mm A ø11 mm hul ø11 mm hul iameter: ø0 - ø315 mm. Leveres til ophæng af JKF s rørsystemer. Kan anvendes efter 3 forskellige ophængningsprincipper, som vist, vægmonteret og ophængt. Som afstand mellem rørholderne anbefales 1 stk. rørholder for hver anden rørsamling. iameter: ø - ø00 mm. Leveres til ophæng af JKF s rørsystemer. Kan anvendes efter 3 forskellige ophængningsprincipper, som vist, vægmonteret og ophængt. Som afstand mellem rørholderne anbefales 1 stk. rørholder for hver anden rørsamling. s = 2 mm Varenr. A Vægt u/ben mm mm kg s = 3 mm Varenr. A Vægt u/ben mm mm kg ,20 0,21 0, 0,27 0,2 0,29 0,31 0,33 0,34 0,36 0,39 0,43 0,50 0, ,15 1, 2,01 2,27 2,33 2,42 2,51 3,64 3, 4,09 4,31 27

28 Gulvsug, rustfrit stål Tilbehør Side: 1/2 Sidst revideret: iameter: ø0 - ø mm. JKF's standardprogram indeholder gulvsug til afsug fra gulvflader og er udført i 0,0 mm rustfri plade. 60 mm Gulvsuget udføres standard med gitter og uden lem. Kan leveres med gitter og lem. 0,0 mm H 0 mm mm Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. imensioner Varenr. Varenr. H Vægt kg Vægt kg standard m/lem og gitter mm mm standard m/lem, u/gitter , 3,20 3,40 3,50 3,60 4,20 4,40 3,50 3,53 3,77 3,79 3,1 4,5 4,0 e angivne varenumre er for gulvsug til samling med spændebånd [f.b]. 2

29 Sputnik, rustfrit stål Tilbehør Side: 3/4 Sidst revideret: mm 0,75x 0,0 mm 0,75x d 2x Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. iameter: ø0 - ø mm. Sputnikker anvendes hvor flere sugesteder samles i en afsugningskanal. mm imensioner Vægt kg Sputnikkerne leveres med 2-9 sugestudse. Ved bestilling opgives og d og antallet af sugestudse samt samlingsmetode. 0 1,15 0 1,44 0 1,0 2,94 4,60 7,20 0 9,00,0 15,66 1,90 29

30 Purflex-slange Tilbehør Side: 4/4 Sidst revideret: iameter: ø50 - ø mm. Purflex-slangen er velegnet til brug i den kemiske og petrokemiske industri, til gasser, cementstøv, granulater, slidende pulvere, høvlspåner m.v. Purflex-slangen er meget slidstærk, og den er fremstillet af 0% polyurethan i ét lag folie med indsvejst, korrosionsbeskyttet stålspiral. Tåler temperatursvingninger fra - C til +0 C. R Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor. imensioner R Vægt Varenr. mm mm kg / m , , , , , , 90 1,60 0 1,70 0 1,90 1 1, , , 500 2, , , , , , , , , , ,50

31 Vejen til ren luft JKF Industri A/S Rørsangervej 5, Als 9560 Hadsund enmark Tel: Fax: JKF Polska Sp. z o.o., Berzyna 1, 64- Wolsztyn Poland Tel: Fax: JKF Industri Sdn. Bhd. Lot 521, Jalan Persiaran Galla, Galla Industrial Park, 70 Seremban N.S..K., Malaysia Tel: Fax:

JKF-filtre og udskillere JKF produktprogram

JKF-filtre og udskillere JKF produktprogram JKF-filtre og udskillere JKF produktprogram Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser 1. yldighed Disse salgs-, leverings- og betalingsbetingelser (herefter Betingelserne ) gælder for alle tilbud, ordrer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Brødrene Dahl (sælger) og en given køber i forhold til alle tilbud, ordrer

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR September 2015 1. Generelt Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste Compact AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse Compact skydedøre 3 Compact korpus, 16 mm 3 Specialtillæg

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011 Salgs- leverings- og returbetingelser Gældende fra oktober 2011 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Med forbehold for 1.3 og 1.4 gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere