1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden."

Transkript

1 Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR) Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg (MS) Mrten Hlst Nielsen, TEC (MHN) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) ESB-sekretariatet Anette Halvgaard (AH) Ebbe S. Hargbøl (ESH) Lajla Pedersen (LAP) Lisbeth Jensen, Egedammen Hillerød (LJ) Annemette Strøbeck Tarp, SOSU Randers (AST) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen (KH) Nvember 2011 Referat af ESB-styregruppemøde den 30. nvember 2011 kl på Syddansk Erhvervsskles Sklehjem g Kursuscenter, Blangstedgårdsvej 1 B, 5220 Odense SØ 1. Velkmst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkmmen til den nye styregruppe, hvrefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig fr hinanden. 2. Gdkendelse af dagsrden Referat fra styregruppemøde den 9. september 2011 var udsendt til den nye styregruppes rientering fr at sikre kntinuitet. Dagsrdenen blev taget til efterretning. 3. Frretningsrden fr FU 2012 g knstituering af FU mødefrekvens g frretningsrden Mødestruktur/mødefrekvens fr styregruppen g FU blev drøftet, g det blev besluttet, at der fremadrettet afhldes 2 møder pr. halvår i alt 4 pr. år, g at FU- 1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * PrjektCare * Tlf * *

2 møderne afhldes i frbindelse med styregruppemøderne, så vi derved ratinaliserer mødefrekvensen. Det blev aftalt at LAP/ESH reviderer frretningsrdenen, g at styregruppen efterfølgende gdkender pr. mail. Knstituering af FU sekretariatet freslg, at der vælges 4 FU-medlemmer - da det er fr sårbart med kun 3 FU-medlemmer eksempelvis 2 fra EUD, 1 fra SOSU g 1 fra VUC Følgende blev valgt til FU fr 2012: VUC Karin Rsenmejer, København VUC SOSU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Teknisk/merkantil Mrten Hlst Nielsen, TEC g Mia Rasmussen, Aarhus Tech ESH uddelte g rienterede m ESB-netværkets årshjul g følgende dater blev aftalt til FU- g styregruppemøder: 7. marts juni september december 2012 Det blev aftalt, at FU hlder et lille møde før (g evt. efter) styregruppen, så FU kan klargøre (g evt. følge p på) styregruppemødet. 21. nvember 2012 afhldes ESB-netværkets årlige temaknference (tidligere Årsmøde). 4. Styregruppens pgaver g ansvar mødernes indhld g frekvens Der er ikke udarbejdet decideret frretningsrden til styregruppen men af retningslinjerne fremgår det: at styregruppen beslutter på baggrund af indstilling fra frretningsudvalget de verrdnede mål, strategier g aktivitetsmfang i henhld til de øknmiske muligheder jf. retningslinjer 5. Hvedpgaver ESB-sekretariatet Styregruppen gdkendte bilaget med hvedpgaver fr ESB-sekretariatet. Det tidligere FU har fr nylig drøftet hvedpgaverne i frhld til ansættelse af ny knsulent, g der var derfr ikke yderligere kmmentarer/bemærkninger til dette punkt. 6. Evaluering af årsmøde 2011 herunder regnskab 2011/budget ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * PrjektCare * Tlf * *

3 Der var fuld tilfredshed med årsmøde 2011 plægshlderne gav ngle inspirerende g tankevækkende plæg m temaet ledelse af uddannelsesinstitutiner i Klding HF & VUC havde værtskabet, g der var str tilfredshed hermed. Der var 42 deltagere, g det er styregruppens pfattelse, at det er ærgerligt, at der ikke var flere ledere til stede fra medlemssklerne. I den frbindelse blev det drøftet, hvrdan der distribueres mail fra ESB-sekretariatet til medlemssklerne. Det blev aftalt, at der til stre arrangementer udsendes mail til sklernes hvedmail fr på den måde at få flere deltagere med til arrangementet, g samtidig skal der i indbydelsen/invitatinen gøres pmærksm på målgruppen. Regnskab 2011/budget 2012 blev gdkendt. Til FU-/styregruppemøder udarbejdes der sm vanligt et mere specificeret regnskab, så styregruppen kan få verblik ver de enkelte regnskabspster. Kntingentet blev drøftet, g det blev aftalt, at styregruppen i løbet af 2012 beslutter, m der skal ændres på kntingentsammensætningen, således at der ligger et frslag klar til ESB-netværkets temaknference den 21. nvember Styregruppen er enig m, at ESB-netværket kan prfilere sig mere, hvis der åbnes p fr, at invitatiner udsendes mere bredt g at ikke-medlemmer får mulighed fr at deltage. Der skal blt aftales nærmere med hensyn til pris fr ikke-medlemmer, planlægning, lgistik mv. Det besluttes, at mdøbe ESB-netværkets årsmøde til ESB-netværkets årlige temaknference. 7. Strategisk udvikling af ESB-netværket ved blandt andet MR, MS mfl. Kmmentarer fr drøftelsen: Der skal mere fkus på kntakt til medlemssklerne. Der er i 2010 afhldt et strategiseminar men efterfølgende er det strategiske arbejde sat lidt i stå, g det er tiden at se med nye øjne hvad er det, vi vil, g hvad vil vi gerne kendes på i mverdenen. Tiden er kmmet til at kaste blde i luften, g der stilles frslag m at afhlde næste styregruppe i marts 2012 sm et fremtidsværksted, g få klarlagt hvilke ptentialer vi har, g hvr vi vil hen. Vi skal tage udgangspunkt i de psitive plevelser bl.a. erfa-dagene hs Uddata, sm var en succes i frhld til medlemssklernes behv. Vi skal måske tænke mere i events. Endvidere er det vigtigt, at kntaktpersnerne synliggør ESB-netværket i egen rganisatin g hvad sklen/rganisatinen kan få ud af medlemskabet fra netværk til rganisatin 3 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * PrjektCare * Tlf * *

4 Det er vigtigt, at vi har fr øje, at de nuværende medlemmer får nget fr deres medlemskntingent, g at man plever, at man får nget givtigt ud af ESBmedlemskabet. Vi skal være skarpe på, hvilke emner, der er vigtige fr medlemmerne g evt. udarbejde en t-d-liste til kntaktpersner, så de kan bibringe ESB-netværkets arbejde g muligheder i egen rganisatin. Endvidere blev det aftalt, at styregruppen skal have en nærmere drøftelse af, hvrdan ESB-netværket agerer i den plitiske verden, g der skal tages stilling til, hvrdan vi kan g vil påvirke den plitiske dagsrden. Det aftales, at ESH i samarbejde med FU udarbejder et plæg til strategidrøftelsen i marts LAP udsender ntat fra missinsdag den 10. marts 2010 til styregruppens rientering, idet der frmentligt er ngle punkter, der allerede kan tages fat på. 8. ESB-arbejdsgrupper ESH rienterede m de nedsatte arbejdsgrupper. Selvevaluering Der var fastsat møde til den 28. nvember 2011 i arbejdsgruppen vedrørende selvevaluering, men desværre var der afbud fra 3 af arbejdsgruppens 5 deltagere udver sekretariatet. Det blev derfr besluttet at aflyse mødet. MR rejste spørgsmålet m, hvrdan der fremadrettet skal arbejdes ift. arbejdsgrupperne er det knsulent/sekretariat/ekstern knsulent, der skal udarbejde plæg til drøftelse/beslutning g det blev aftalt at: FU/knsulenten skal specificere/definere pgaven med deadline, øknmi mv. ligesm der skal udarbejdes en prjekt-/prcesstyringsskabeln fr at kvalificere arbejdet i arbejdsgrupperne. Nyt møde aftales til den 12. januar 2012 MR g EH drøfter prjektstyringsskabeln inden mødet. Det er vigtigt, at der tages udgangspunkt i sklernes egne behv g erfaringer med kmmissrier, deadlines, pgavebeskrivelser mv. Link til det sktske undervisningsministeriums evalueringsskabelner. Selvevalueringsmdel Aarhus Tech vedlægges referatet til inspiratin. Evaluering af fjernundervisning Det aftales, at der afhldes møde i arbejdsgruppen den 9. februar Det vil være hensigtsmæssigt gså at inddrage University Clleges g erhvervsakademierne i denne prces. 4 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * PrjektCare * Tlf * *

5 ESH udarbejder prjektstyringsskabeln inden mødet. Evaluering af vejledning Er tænkt sm et supplement til ETU-spørgerammen. UVM har udarbejdet en meget mfattende spørgeramme til evaluering af vejledning g pt. er det uvist, m denne spørgeramme igangsættes. Det skal derfr afklares m Ministeriet fr børn g Undervisning (MBU) iværksætter en evaluering af vejledning eller m vi i ESB-netværket skal udvikle egne spørgsmål, sm kan integreres i ETU-spørgerammen fr at sikre, at hverken de studerende eller medlemssklerne ikke belastes yderligere i frhld til ETU-arbejdet. Det aftales, at ESH retter en henvendelse til MBU fr at undersøge, hvad der er tænkt i frhld til fremtidens evaluering af vejledning g vejledningens rlle generelt. Det sidste i lyset af, at mange skler har indført frskellige mentr-, psyklg- g scialrådgiverrdninger. Spørgsmålene skal både rettes md elevens trivsel g md vejlederfunktinens evne til at fasthlde eleven. Første møde i arbejdsgruppen fastsættes til den 14. marts 2012 frinden udarbejder ESH en prjektstyringsskabeln. Evaluering af intrfrløb g brbygning Der skal udarbejdes en metde/værktøj til, hvrdan man kan afdække tilfredsheden med intrfrløb g brbygning. På TEC har man udarbejdet en spørgeramme på i alt 12 spørgsmål MHN vervejer at deltage i arbejdsgruppen. Første møde aftales til den 28. marts Ønsker til kmmende aktiviteter i netværket fremkmmet delvis på årsmøde På årsmødet fremkm følgende ideer til aktiviteter i netværket. Styregruppen kmmenterede sm følger: Nye ideer til selvevaluering Det er plagt, at der afhldes en tema-/erfadag m selvevaluering evt. når arbejdsgruppen har haft første møde. Det er meget frskelligt, hvrdan selvevalueringsbegrebet pfattes g udfldes. Det er ikke umiddelbart klart i bekendtgørelserne, hvrdan man skal arbejde med selvevaluering. ESH har pr. mail taget kntakt til Bente Ørum i ministeriet fr at høre, hvilke tanker, der rører sig i ministeriet mkring selvevaluering. YA sender ideer til selvevaluering, sm er udarbejdet på Syddansk Erhvervsskle. 5 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * PrjektCare * Tlf * *

6 Hld/klasse/fagevaluering gerne andre metder/ideer end endnu et strt spørgeskema Der har tidligere været indbudt til et møde mkring hldevaluering fr VUC erne. Desværre var tilslutningen til dette møde ikke særlig str, g det blev derfr besluttet at aflyse mødet. Efterfølgende har AH g KH drøftet, at der indbydes til en temadag fr alle medlemsskler. Frinden er det en gd ide at få sklernes input g ideer til metder til hld/klasse g fagevaluering Endvidere skal det vervejes, hvad rganisatinen vil bruge evalueringerne til, så det giver mening. Best practise hvrdan kmmer man fra frandring til frankring. Der har i maj 2011 været afhldt en temadag bl.a. med Center fr Ledelse. Derfr besluttes det, at der ikke lige pt. afhldes en aktivitet med dette tema. Metder g værktøjer Der efterlyses knkrete g praktiske metder g værktøjer sm eksempelvis erfa-dagene hs Uddata. Et tema der kan tages fat på er frafald/fravær Ministeriet har netp afsat en udviklingspulje kr. 7 mi. kriterier fr ansøgning kmmer i januar Det aftales, at ESH kntakter MBU fr at høre m der kan søges m midler til en tema-/erfadag. Invitatin til denne dag udsendes bredt. Faglig kvalitetsudvikling hvrdan styrker vi kvalitetsudviklingen blandt lærere/undervisere f.eks. i frhld til faggruppesamarbejde, udarbejdelse af årsfagplaner, lkale undervisningsplaner mm. Hvrdan kvalificerer man teamsamarbejdet på sklen. Evt. en fra hver sklefrm kan præsentere hvrdan man eksempelvis udarbejder lkale undervisningsplaner Kvalitet i AMU hvrdan integreres det i sklernes kvalitetsarbejde Der er sendt invitatin ud til et møde sm afhldes på EUC Vest. Tilbagemeldinger fra dette møde afventes. Ud fra venstående frslag til aktiviteter, beslutter styregruppen, at der i 2012 afhldes følgende tre temadage: Fravær/frafald (Freløbig planlagt til afhldelse 16. april 2012) 6 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * PrjektCare * Tlf * *

7 hld/klasse/fagevaluering, selvevaluering (afhængig af arbejdsgruppe) 10. Orientering m ETU/VTU/MTU ETU AH rienterede m, at dataindsamlingen er afsluttet, g at Ennva har fået data fra 74 institutiner. Der er ingen VUC ere med g ganske få almene gymnasier. Aspekt har yderligere indsamlet data fr et antal skler. Rapprterne bliver leveret sm det tidligere er aftalt. Vi er ikke vidende m, hvrnår der tages stilling til eventuelle justeringer af ETU-spørgerammen men der er enighed m, at der er behv fr justering blandt andet frdi: Ngle af ETU-spørgsmålene er fr svære at frstå fr ngle elever Det er vigtigt, at alle ændringer/justeringer følger kalenderåret da ngle skler indsamler data løbende EUX-spørgerammen det frmdes, at DE fremkmmer med frslag til en ny spørgeramme. Det aftales, at ESH kntakter lederfreningerne fr at få nærmere besked. VTU MTU Mange skler har givet udtryk fr, at man ønsker at benytte den gamle spørgeramme fr at kunne benchmarke med tidligere undersøgelser. Sklernes tilbagemeldinger på VTU-undersøgelsen udsendes sammen med referatet til styregruppen. Der er pt. kun tilmeldt 3 skler til MTU Status fra UVM g lederfreninger ESH har pr. mail kntaktet ministeriet mhp. fremtidigt samarbejde. Afventer tilbagemelding. ESH har pr. mail kntaktet DE. I den frbindelse aftales det, at ABM vender DE s tilbagemelding med vicedirektør Lars M. Madsen, g ABM melder tilbage til ESH. Herefter tager FU/styregruppen stilling til det videre frløb. 12. Eventuelt Der skal udarbejdes en generel prjektstyringsskabeln/værktøj YA plyser, at Regina Lamscheck-Nielsen kan kntaktes vedr. dette. YA sender kntaktplysninger til sekretariatet. 7 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * PrjektCare * Tlf * *

8 Anette takkede såvel nye sm gamle styregruppemedlemmer fr et gdt samarbejde igennem de sidste 3 år. Referent Lajla Pedersen ESB-sekretariatet Tlf Mail: Gdkendt af styregruppen den 10. december ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * PrjektCare * Tlf * *

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR) o Kristina Birch Kristensen, TEC (KBK) o Katarina Held, Erhvervsskolen Nordsjælland (KH) o Signe Gylling,

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

1. Velkomst v /ESH ESH bød velkommen til mødet der er desværre nogle afbud pga. presserende opgaver på skolerne.

1. Velkomst v /ESH ESH bød velkommen til mødet der er desværre nogle afbud pga. presserende opgaver på skolerne. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY) o Sanne

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Referat fra ESB-styregruppemøde 3. juni 2015 kl. 10.00 15.00 på SOSU Sjælland, Selandia Park 8, 4100 Ringsted

Referat fra ESB-styregruppemøde 3. juni 2015 kl. 10.00 15.00 på SOSU Sjælland, Selandia Park 8, 4100 Ringsted Deltagere ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Kristina Birch, TEC (KBI) o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY) o Sanne Sandal, SOSU Sjælland (SSA) o Ole Rømer, SOSU C (OR)

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til det første styregruppemøde i 2015 og mødet er desuden det sidste inden årskonferencen den 5. marts 2015.

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til det første styregruppemøde i 2015 og mødet er desuden det sidste inden årskonferencen den 5. marts 2015. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Per Andersen, HF & VUC Fyn, Middelfart (PAN) o Sanne Sandal, SOSU Sjælland (SSA) o

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Referat af ESB-styregruppemøde den 3. december 2008 kl. 09.30 15.15 på Odense Tekniske Skole, Lahnsgade 70, 5000 Odense C

Referat af ESB-styregruppemøde den 3. december 2008 kl. 09.30 15.15 på Odense Tekniske Skole, Lahnsgade 70, 5000 Odense C Deltagere: ESB-styregruppen o Anette Halvgaard, Erhvervsskolen Nordsjælland (AH) o Anne Albertsen, Tech College Aalborg (AA) o Karen Jespersen, SOSU Aarhus (KJ) o Kirsten Habekost, VUC Vestegnen (KH) o

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Langemettegaard Pstadresse: Langemettevej 8, 7500 Hlstebr Evt. hjemmesideadresse: www.langemettegaard.dk Navn på leder

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114

Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114 Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Scial- g Sundhedssklen, 6. Julivej 67, Fredericia - lkale 114 Deltagere: Hanne Suhr, Sussie Brizarr, Gitta Kørchen, Lne Rasmussen, Jens Erik Spedsbjerg,

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere