Projektbeskrivelse: Vi tror på dig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse: Vi tror på dig"

Transkript

1 Projektbeskrivelse: Vi tror på dig Introduktion til projektet Projekt Vi Tror På Dig er et helhedsorienteret beskæftigelsesforløb, der i sit første år skal hjælpe 20 udsatte unge, med differentierede komplekse problemer, tættere på uddannelse eller beskæftigelse. Efter første år som pilotprojekt opjusteres antallet af borgere, der kan deltage i forløbet jf. erfaringerne fra det første år. Vi Tror På Dig er forankret hos Fundamentet, som er en forening, der arbejder på en lang række fronter for at skabe bedre vilkår for socialt udsatte. Foreningen er stiftet af Steffen Rasmussen. Læs mere om Fundamentet på og i Bilag 1 i denne projektbeskrivelse. Vi Tror På Dig gennemføres i et samarbejde mellem Fundamentet, professionelle behandlere, frivillige mentorer, Værestedet i Jægergårdsgade, Jobcenter Aarhus, Aarhus Kommune samt en række lokale virksomheder i Aarhus-området. Trygfonden har sikret projektet økonomisk det første år, og det er således finansieret via disse fondsmidler og via egne midler. Projektet løber over 12 måneder. Projektets resultater og effekter vil blive evalueret af Cabi, som også vil bidrage til formidlingen af projektets erfaringer. Vi Tror På Dig er et projekt, som skal styrke Fundamentets beskæftigelsesrettede indsats. I vores daglige kontakt med brugerne af Værestedet oplever vi, at mange har lyst og potentiale til at komme videre i deres liv, men at de har svært ved at profitere af jobcentrets og kommunens traditionelle sociale og beskæftigelsestilbud. Vi Tror På Dig er således et bidrag til at udvikle en målrettet beskæftigelsesindsats for en gruppe af unge, som i dag har svært ved at få foden indenfor uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Projektet ønsker således også 1

2 at bidrage til at fastholde den unge i beskæftigelse og understøtte de muligheder, der foreligger fra eksempelvis kommunal side. Baggrund Fundamentet er en forening, som arbejder for bedre vilkår for socialt udsatte grupper. Fysisk er vi placeret i Aarhus som nabo til et kommunalt værested. Brugerne af værestedet benytter sig af en lang række aktiviteter hos Fundamentet, heriblandt vores gratis behandlingsrum, hvor udsatte borgere kan modtage gratis behandlingsforløb. Desuden tilbyder Fundamentet gratis hjælp til eksempelvis NemID, gældsrådgivning, rådgivning ved socialrådgiver, kontakt til sagsbehandler og kommune som bisidder eller hvad der findes nødvendigt m.m. Vi arbejder løbende med at udvikle tilgange og metoder til at hjælpe vores brugere med at få et bedre liv hvad enten det handler om at håndtere fysiske, psykiske og sociale udfordringer, almindelig menneskelig omsorg eller mere målrettede aktiviteter, der giver et skub i retning af uddannelse og beskæftigelse. Ligeledes er et af vores udgangspunkt at agere samlingspunkt for kommune, erhverv, brugere, borgere og foreninger i Aarhus, og således styrke arbejdet for udsatte borgere. Projektets målgruppe og samarbejdspartnere Målgruppen for projektet forventes at være 20 udsatte unge i alderen år. I projektet vil vi gennemføre to driftsforløb á seks måneder, hvor der vil indgå 10 borgere i hvert forløb. Målgruppen forventes at blive visiteret til projektet af kommunale indsatser i Aarhus eller udpeget direkte gennem vores samarbejde med ungeindsatser, væresteder og forsorgshjem. I det første forløb vil visiteringen dog hovedsageligt ske via vores daglige møde med unge brugere, som kommer hos Fundamentet. Løbende vil et fast samarbejde med jobcentre, sagsbehandlere, socialrådgivere og eksterne aktører såsom Center for misbrugsbehandling, forsorgshjemmene Tre Ege og Østervang, Værestedet, Kirkens Korshærs varmestue, Aarhus Kommune, Socialrådmanden, m.fl. inddrages. Målgruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere. Gruppen kan have følgende udfordringer: Tidligere misbrug Midlertidig hjemløshed Økonomiske problemer Fysiske eller psykiske problemer Andre sociale udfordringer som modarbejder fastholdelse af bolig, arbejde eller uddannelse 2

3 Målsætning Den overordnede målsætning med projektet er tredelt: 1. At deltagerne i projektet kommer tættere på beskæftigelse eller uddannelse. 2. At deltagerne genvinder troen på egne evner, og at de får en solid platform at bygge videre på med henblik på at håndtere de udfordringer, de har. 3. At projektet bidrager med nye metoder og erfaringer om, hvordan frivilligt socialt arbejde kan kvalificere beskæftigelsesindsatsen for de udsatte ledige unge. Projektet Den unge Projektet tager udgangspunkt i, at vi hos Fundamentet tror på, at en fastholdende person kan skabe god grobund for motivation og et ønske om forandring af livsvilkår, i den anledning kobler vi en mentor på den unge. Vi tror på, at en god rollemodel kan støtte den unge og vise en vej til et mere ukompliceret liv. Vi ønsker, at gribe den gruppe af unge mennesker, som har differentierede komplekse problemer, men som med støtte vil kunne starte i arbejde eller uddannelse. Mentoren og koordinatoren vil i projektet blive den fastholdende faktor, som vil tilbyde støtte, råd og vejledning til den unge. Den unge kan indgå i enten et bi- eller hovedforløb, som bliver skræddersyet efter den unges behov og ønsker, samt i overensstemmelse med kommunens krav til projektets tilbud og hvad vi hos Fundamentet kan tilbyde. Biforløbet kan for eksempel indebære, at den unge har en mentor uden for Fundamentet, men stadig ønsker at benytte Fundamentets øvrige tilbud, som behandlingsrummet, deltagelse i gruppesamtaler hver 2. uge og i fællesaktiviteterne med de andre unge etc. Hovedforløbet indebærer således en mere struktureret indsats med et fast timetal, programlægning, etc. som udvikles sammen med den unge. Der vil i dette forløb skabes et skema, som passer til den unges behov, passer med jobcentrets krav til tilbuddet og indenfor de rammer, som Fundamentet kan tilbyde. Timetallet heri vil tilpasses den enkelte, men ligge i gennemsnit på timer pr. uge. Mentor Udvælgelse og forberedelse til mentorforløbet Mentorerne er udvalgt nøje af Fundamentet. Disse mentorer er udpeget på baggrund af bl.a. deres uddannelsesmæssige baggrund, som indebærer en bred vifte af professioner. Dog er de hovedsageligt udvalgt på baggrund af deres engagement i målgruppen og på baggrund af mentorernes egne livserfaringer, som har bidraget til en stærk tro på deres egnethed i mentorrollen. Vi ønsker endvidere at kvalificere mentorerne og klæde dem godt på til rollen, det betyder eksempelvis, at mentorkorpset gennemgår et kursus, som varetages af lektor i socialt arbejde Gordon Vincenti. Kurset vil have fokus på Appreciative Inquiry og Individual Case Management. Metoderne påpeger begge vigtigheden af, at tage udgangspunkt i borgerens behov og ønske for forandring. AI metoden opfatter mennesket som ligeværdigt, og værdsætter de små skridt 3

4 i retning mod at indfri individets ønsker og drømme. Det skyldes, at den tager udgangspunkt i, at små succeser og positive oplevelser bidrager til flere ambitioner. ICM metoden lægger vægt på, at en fast koordinerende støtteperson kan bidrage til fastholdelse af bolig. I vores henseende lige så vel i job eller uddannelse (Læs senere en nærmere beskrivelse af projektets metodiske grundlag). Endvidere vil mentorerne tilbydes et kursus i konflikthåndtering, som skal klæde dem på til, at kunne løse de små konflikter og konfrontationer der kan opstå, når man arbejder med mennesker. Af samme årsag tilbydes mentorkorpset supervision. Mentorrollen og ansvar Mentorerne skal fungere som den gennemgående figur for deltagerne i selve forløbet. Mentorer vil ugentlig have et personligt møde med menteen, stå til rådighed på telefon i et omfang som er aftalt mellem begge parter, samt deltage i de månedlige arrangementer som Fundamentet tilrettelægger for Vi tror på Dig. Mentorerne vil agere sparringspartnere, og tilbyde støtte i dagligdagens udfordringer. Det er i samarbejde med koordinatoren mentorens ansvar at se til, at den unge i forløbet får opbygget en viden til, hvor der kan opsøges støtte, råd og hjælp til forskellige problemstillinger, når forløbet afsluttes. Det ønskes, at der sker en udfasning i kontakten til mentor, i et tempo der passer til mentee. Hvilke opgaver har man som mentor At være til rådighed på telefon At deltage i fællesaktiviteter At mødes med mentee ugentligt At hjælpe på en sådan måde at man ikke tager ansvaret fra mentee At hjælpe på en sådan måde at mentee kommer tættere på at forstå og måske selv varetage daglige opgaver Mentorens fokus og opgaver Mentorerne vil have forskellige fokuspunkter og opgaver i forhold til de unge. Fokuspunkterne eller støtten til den unge afhænger af den unges behov. Mentoren og den unge vil i den indledende fase afklare, hvilke mål/fokuspunkter der er relevante at fokusere på. Det er i denne fase, mentoren vil få fastslået hvorvidt, der skal trækkes på andre fagpersoner, indsatser eller netværk. Grundlæggende kan det være den unge, har behov for hjælp til at afklare hvilke basale forhindringer, der modarbejder fastholdelse af et arbejde/uddannelsesforløb. Det kan også være at få den unge til, at gennemskue hvilke uskrevne regler der kan gøre sig gældende på en arbejdsplads, f.eks. hvordan den unges opførsel og påklædning påvirker dennes medmenneskers oplevelse af sig, og på hvilken måde der er mest hensigtsmæssig på en arbejdsplads. Der kan tales om fem forskellige kompetenceområder, som mentee og mentor kan arbejde inden for, hhv. de faglige, de sociale, de personlige, kulturelle og sproglige kompetencer. Mentoren vil indledningsvis afklare, hvilke områder den unge mangler støtte i. I Bilag 3 specificeres hvad mentorens fokus og opgaver kan bestå i. Mentoren vil i samarbejde med koordinatoren løbende vurdere, hvorvidt delmål og mål bliver indfriet. Ligeledes vil der 4

5 være en løbende dialog med den unges sagsbehandler. Der vil i flere situationer opstå behov for større sagsbehandling, og her vil mentor tage den unge under armen og benytte sig af den tilknyttede koordinator, som også er socialrådgiver, samt den unges sagsbehandler i Aarhus kommune. Koordinator Koordinatoren er foruden projektleder på Vi Tror På Dig, Fundamentets socialrådgiver. Denne agerer kontaktperson for både mentorerne og mentees. Koordinator planlægger det første møde mellem mentor og mentee, i overensstemmelse med hvad den unge selv ønsker og finder behageligt. Koordinatoren vil være den person, som mentoren kan videregive opgaver, der falder uden for dennes arbejdsfelt, og i den anledning agere tovholder og tage kontakt til andre instanser, samt tilbyde at være den unges bisidder. Koordinatoren arrangerer de månedlige fælles aktiviteter. Det er vigtigt, at den unge i projektets udfasning er overgivet til andre tilbud eller indsatser, såfremt dette er nødvendigt. Ansvaret herfor ligger hos koordinatoren. Aktiviteter I håbet om at skabe en god kontakt til Fundamentet som den unge kan benytte sig af, også efter at forløbet i Vi Tror På Dig er afsluttet, og vi ligeledes ønsker, at give de unge et pusterum fra de ting der kan være udfordrende i hverdagen. Derfor tilbyder Fundamentet hver måned en fælles aktivitetsdag, hvor alle de deltagende parter i projekt Vi Tror På Dig vil deltage. Dette kan eksempelvis være en tur til Ree Park, Djurs Sommerland, Paintball etc. Man kan argumentere for, at dette er en tilbageskuende tilgang, men vi mener, det lægger godt op af en helhedsorienteret indsats, hvor der også lægges vægt på fællesskab, succesoplevelser og følelsen af at komme lidt væk. Behandlingsrum Behandlingsrummet er et gratis tilbud, hvor udsatte borgere kan modtage gratis behandlingsforløb i op til fem måneder uden CPR registrering. Der er p.t. knyttet 25 professionelle til behandlingsrummet der arbejder ugentligt I rummet, som har åbent mandag-fredag. I behandlingsrummet tilbyder lokale specialister psykologhjælp, psykoterapi, massage, fysioterapi og NADA-akupunktur. NADA-akupunktur har for eksempel vist sig særligt gavnligt mod søvnløshed, misbrug, abstinenser og angst. Det skal understreges at behandlingsrummet er en sideaktivitet som er finansieret andetsteds, men rummet inddrages i den sammenhæng, at hver ung tilbydes et fast terapiforløb som en del af forløbet, og herudover kan benytte sig af rummets øvrige muligheder. Praktik Fundamentet vil gerne tilbyde de unge et praktikforløb eller andre beskæftigelsesrettede tilbud. Det sker gennem allerede etablerede kontakter, som ønsker at byde en ung velkommen. Vi har netop allerede nu en række samarbejdsaftaler med virksomheder som ser det som en force at kunne rumme unge udsatte i forskellige arbejdsopgaver, igen med henblik på beskæftigelse eller blot succesoplevelser. Det er vores bestræbelse, at skabe flere kontakter til virksomheder og lignende, som kunne være interesseret i, at modtage en ung. 5

6 Såfremt det bliver aktuelt med et praktikforløb, vil dette selvfølgelig ske i dialog med den unges sagsbehandler, som også vil hjælpe med at oprette praktikpladsen. Samarbejde Det essentielle i forløbet er samarbejde med de andre instanser, som arbejder med den unge, for på den måde at give den unge en oplevelse af et tværfagligt team, som alle har en interesse i den unges velbefindende. Der er indgået en aftale om samarbejde med Jobcenter Aarhus. Projekt Vi Tror På Dig fungerer nu som et Vejlednings og Opkvalificeringstilbud efter Lov Om Aktiv Beskæftigelse paragraf 32. Fundamentet vil i samarbejde med jobcenteret oprette aftaler om virksomhedspraktik, såfremt det er er ønske fra borgerens side. Derfor er sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter m.fl. tætte samarbejdspartnere i projektet. Ligeledes er der etableret en samarbejdsaftale med den kommunale institution Værestedet om at bruge fælles ressourcer både i form af rammer og personale til at understøtte de unges forløb. Her vil ligeledes være en løbende fælles indsats ift. At finde de unge i gadebilledet. Det skal også nævnes, at vi rent fysisk har til huse lige overfor Værestedet, hvilket er en stor fordel på flere niveauer i denne henseende. Det gør sig også gældende for organisationen SAND, som består af tidligere hjemløse, der arbejder med bl.a. unge hjemløse. Disse har til huse i lokalerne under os, og indgår også officielt som samarbejdspartner. Det er ønskværdigt, at i det tilfælde at den unge er hjemløs, at der indgås et tæt samarbejde med eksempelvis myndighedsteamet, som vil kunne hjælpe med bolig og sætte den unge i et forløb indenfor deres rammer. Hvortil vi kan tilbyde hjælpe med eksempelvis det forebyggende arbejde, før den unge placeres i bolig. Det kan eksempelvis være at bidrage til, at den unge selv kan styre økonomi, fastholde uddannelse eller arbejde etc. Tidsplan Fase 1 Der etableres et korps af 10 frivillige mentorer. Mentorerne er omdrejningspunktet i projektet. Hver af dem knyttes sammen med en af deltagerne. Mentorerne skal fungere som den gennemgående figur for deltagerne i selve forløbet. Mentorerne skal agere sparringspartnere, og tilbyde støtte i dagligdagens udfordringer. Mentorerne får undervisning i metoderne AI og ICM, som skal bidrage til at klæde mentorerne godt på til opgaven. Koordinator på projektet, vil koordinere de forskellige aktiviteter, agere tovholderen til det offentlige og eksempelvis tiltræde i bisidderrollen for den unge. Ligeledes udvikles koordineringen mellem mentorer og koordinator, og der udvikles visuel identitet, arrangementer og fællesture klargøres, der indgås samarbejdsaftaler om praktikpladser, m.v. De unge vil før projekt forløbets start besvare et forandringsskema (progressionsskema), som vil bidrage til at afklare hvilke fokuspunkter, der gør sig gældende for den unge, og ligeledes 6

7 vil bidrage til en evaluering af fremskridt og mangler i projektet, som er erfaringer vi kan benytte i det næste forløb. Fase 2 Visitationen til projektet starter. Det sker i et samarbejde mellem kommunale indsatser i Aarhus, unge indsatser og væresteder. Det forventes, at flere af deltagerne vil være eksisterende brugere af Værestedet, som er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og som allerede er kendte af Fundamentet. Der laves et grundigt match mellem den enkelte mentor og hver deltager. Mentor-menteeparret holder de første samtaler, og der lægges en plan for de kommende måneder, som naturligvis er samstemt med Jobcenter Aarhus og eventuelle allerede eksisterende handlingsplaner i jobcentret. Derefter begynder projektets første driftsfase, bestående af et forløb af samtaler mellem mentor og mentee kombineret med fælles aktiviteter for alle deltagere i Fundamentet og individuelle behandlinger/samtaler i Behandlingsrummet. Samtalerne består af en følgende hovedelementer, som overlapper hinanden: Opbyggelse af en god relation. Samtaler inspireret af AI og ICM metoden, der skal styrke deltagerne og hjælp dem til at formulere ønsker, behov og muligheder. Udformning af en plan for en gradvis vej mod målet, eks. arbejdsmarkedet/uddannelse herunder også en plan for, hvilke barrierer, der skal ryddes af vejen, og hvilke hjælpere, der skal inddrages for, at det kan lykkes. Fælles samtaler mellem deltager, mentor og en virksomhedskonsulent om virksomhedspraktik. Sparringspartner på CV, ansøgninger, uddannelsesmuligheder osv. Opfølgningssamtaler i forbindelse med projektets formål og succes. Fokus vil være på, hvad det næste skridt skal være. Tidsmæssigt vil nogle af disse samtaler (i hvert fald i anden driftsfase ) ligge uden for projektperioden. Fundamentet forventer, at mentorkorpset vil fortsætte udover projektperioden, og at vi derfor kan tilbyde deltagerne løbende kontakt til mentoren, så længe de har behov for det. Fase 3 Når første driftsperiode er slut, vil vi evaluere forløbet med assistance fra den selvejende institution Cabi under Beskæftigelsesministeriet. Evalueringen vil blive brugt til at justere aktiviteterne i driftsfase 2. Vi vil ligeledes benytte vores progressionsskema igen, og sammenligne resultaterne med de tidligere resultater, fra samme skema. Vi vil gennemføre en mindre workshop, hvor vi samler op på de foreløbige erfaringer. Sideløbende med evalueringen vil der ske visitation af 10 nye deltagere. Fase 4 Driftsfase 2 gennemføres med 10 nye deltagere. 7

8 Fase 5 Der gennemføres en evaluering af det samlede projekt efter det første år. Fokus i evalueringen vil være på henholdsvis metode erfaringerne, samspillet mellem Fundamentet og Jobcenter Aarhus, resultater og effekter. I evalueringen vil indgå deltagernes og mentorernes vurderinger af forløbet. Vi vil bl.a. undersøge deltagernes forsørgelsesstatus, deres generelle velbefindende, hvorvidt de er tættere på uddannelse/arbejde m.m. sammenlignet med det tidligere progressionsskema. På grundlag af evalueringen formidles erfaringerne. Målgruppen for formidlingen vil primært være lokale og nationale beslutningstagere. Vi vil gerne være med til at præge diskussionen om, hvordan frivillige organisationer og initiativer kan være med til at kvalificere beskæftigelsesindsatsen for de meste udsatte grupper. Derfor vil formidlingen være målrettet politikere og andre beslutningstager. Der vil også ske en formidling via Steffens Rasmussens hyppige foredrag om Fundamentets arbejde som oftest foregår hos politikere, erhvervsliv, uddannelser, foreninger og kommunale institutioner. Endelig vil Cabi formidle erfaringerne via og nyhedsmails til jobcentre og virksomheder. Formidling Projektet formidles i høj grad internt i opstartsperioden. Dvs. via kontakten med væresteder, forsorgshjem og de udsatte miljø hvori vi har vores daglige kontakt med brugerne. Der vil dog også være kontakt med kommunen, sagsbehandlere og socialrådgivere. Når projektet er etableret og styrket vil vi også formidle projektet via hjemmeside samt fysisk materiale tilsendt digitalt og fysisk til jobcentre, væresteder, etc. Resultater og erfaringer dokumenteres i en rapport og derefter opfølges med foredrag og udsendinger. Forankring Projektet er forankret i Fundamentet. Det første år finansieres projektet via fondsmidler og eget indskud. Herefter er det målet, at en mindre del af udgifterne afholdes via fondsmidler, og at kommunen i visiteringer betaler et beløb pr. deltager som er hensigtsmæssigt for alle parter, således at projektet inden for 3 år kan være selvfinansieret og fast forankret. Erfaringerne herfra skal selvfølgelig ligeledes udbredes til politikere, jobcentre, m.m. med henblik på at udbrede projektet til andre dele i landet via andre organisationer eller kommunale instanser. Beskrivelse af Fundamentet Fundamentet som grundlag Fundamentet er en paraplyorganisation for Sociale Initiativer. Organisationen drives efter en lang række bæredygtige, cradle-to-cradle principper og donerer årligt halvdelen af overskuddet til velgørende formål. 8

9 Fundamentet udvikler løsningsmodeller på sociale problemstillinger med henblik på at hjælpe eksempelvis hjemløse, flygtninge, trafficking-ofre, psykisk syge, gældsplagede borgere, miljømæssige udfordringer og andre personer/problemstillinger, som har brug for en hjælpende hånd. Både gennem egne initiativer, samt opbakning til andre initiativtagere som vi tilbyder tag over hovedet, fundraising-assistance og samarbejdsaftaler. Vi har i vores lokaler en hyggelig opholdsstue til udsatte borgere, et behandlingsrum til de selvsamme borgere og sideløbende udvikler vi en række projekter til fordel for udsatte borgere. Bl.a. Udsatte-holdet: Udsatte borgere og tidligere udsatte borgere som vi sender ud på lønnede foredrag. Den Sociale Dag: I samarbejde med Aarhus Kommune (og med større økonomisk tilskud) står vi for den sociale dag d.6. Juni 2015, hvor aarhusianerne arbejder frivilligt for sociale og bæredygtige formål i Aarhus. Udsat i Aarhus en gratis 200-siders bog om udsatte-liv. Projektet er støttet af Hus Forbi og skal nu udvides til København. Postkort kampagne hvor 5 udsatte og 5 kendisser fotograferes sammen. Konferencer, foredrag, vidensformidling, m.m. Vi tager med i retten, hjælper vores brugere i bolig, tilmelder til uddannelser, m.m. Vi tilbyder desuden effektive kampagner for kommuner, virksomheder og NGO er, ligesom vi hyres ind som ansvarlige for fundraising, events, støtte-koncerter og kampagner på sociale medier dog kun for sociale formål. Projektets metodegrundlag Beskrivelse af Appreciative Inquiry-metoden Appreciative Inquiry (AI) betyder værdsættende undersøgelse og handler om, at sætte fokus på det, som virker og at tage ved lære heraf. Traditionelle tilgange i problemløsnings øjemed, fokuserer ofte først på det, som ikke fungerer for derefter at finde en løsning. Med AI fungerer det lige modsat: Fokus er rettet mod dét, som fungerer. Udviklings- og forandringsmuligheder undersøges således, med udgangspunkt i dét der virker og de gode historier. Forløbet med Appreciative Inquiry - kort fortalt Det grundlæggende for AI er anerkendelse. Mentor og mentee er ligeværdige parter, og det ønskes, at den uligevægt der er forinden forløbet, blot pga visitationen og rammerne, med tiden vil blive mindre fremtrædende. Den bærende faktor er ikke metoden i sig selv, men derimod mennesket og relationen. Det er mentorens fokus at vise den unge, at de selv kan skabe forandring, og at de er medspillere. Fokus bliver for alle i projektet at vise den unge, at det kan lade sig gøre. Forandringsprocessen hvor den unge med egne ønsker og forestillinger for fremtiden er vigtig, for ellers står den unge af. Mentoren har til opgave, at hjælpe den unge til at få klarlagt deres 9

10 drømme og forestillinger til fremtiden. Det sker gennem åbne spørgsmål - spørgsmål som er nysgerrige. Det er tilladt for mentoren, at dumme sig, da det viser den unge, at du også blot er menneske, og det vil bidrage til oplevelsen af kontrol og ligeværd. Det væsentlige er dermed, at skabe positive oplevelser, som skaber rammer for at den unge kan drømme. Fortid og fremtid er ligegyldigt, det vigtige er det første skridt og hvordan den positive oplevelse kan bidrage til forandring, og nye drømme og ambitioner. AI kan være den overordnede ramme for at opstille delmål/mål, og fastlægge hvordan disse kan indfries. Den unge og mentor starter med at identificere de områder, hvor den unge ønsker, at der skal ske forandringer. Nedenstående giver et hurtigt overblik over forløbets forskellige faser ud fra Appreciative Inquiry: 1. Fase - Discover/Opdag: Værdsæt det bedste af det, som er. Find frem til de bedste erfaringer og højdepunkter den unge har oplevet. Hvad virker og hvorfor virker det - udforsk de succeshistorier som knytter sig til den unges mål. Det indledende arbejde går ud på, at undersøge det som er. 1. Find frem til et fokuspunkt eller flere, som der ønskes at arbejde hen imod. 2. Skriv emnet/fokuspunktet ned, eks. på et skema med mål/delmål: Jeg har brug for... : Det kan være et arbejde, en praktikplads, at blive bedre til at strukturere min hverdag, at komme videre i livet etc. Overvej også, at der gerne må være sikre succeser (altså ting som er nemme at opnå). 3. Hvad er den bedste oplevelse, du har haft i forhold til det valgte fokuspunkt. Notér! Hvad eller hvem gjorde det muligt for dig at få den oplevelse? Hvad drømmer du om vil være muligt i forhold til det valgte tema, både på den korte og den lange bane 2. Fase - Dream/Udviklingsønske: Forestil dig, hvordan det kunne være. Den enkelte borger gør sig nu klart, hvad han/hun ønsker for fremtiden. Ud fra det der er sagt og hørt, fokuserer den enkelte nu på, hvad han/hun finder både vigtigt og overkommeligt. Et udviklingsønske formuleres efter følgende retningslinjer: 1. Et udviklingsønske skal formuleres positivt. 2. Et udviklingsønske skal være rettet mod fremtiden 3. Man skal kunne stå inde for sit udviklingsønske. 4. Ønskerne beskrives. Man beskriver situationen, som man formoder den er, når udviklingsønsket er opfyldt. Man beskriver, hvad man lægger mærke til - i sit selv og omgivelserne og taler om, hvilken indflydelse det har på andre, at ens specifikke udviklingsønske er indfriet. 10

11 Spørgsmål: Hvordan er det at have opfyldt udviklingsønsket, hvad sker der og hvad kan lade sig gøre? Hvem er med og hvilke muligheder giver det mig? Hvilke nye mønstre har jeg sat i gang? Osv. 4. Fase - Design/processen: Genskab hvad der burde være Italesættelse af udviklingsønsket. Det anskues således, at man allerede er kommet i mål - fra dette fremtidsperspektiv redegøres for, hvordan man kom hertil. Spørgsmål: 1. Hvad gjorde jeg for at indfri mit udviklingsønske? 2. Hvilke forhindringer mødte jeg undervejs? 3. Hvad gjorde jeg for at komme uden om disse forhindringer? 4. Hvad vil vise undervejs, at jeg er på rette vej? 5. Hvad skal jeg se/høre/opleve for at vide, at jeg er på rette vej? 6. Kan jeg sætte tid på nogle af pejlemærkerne? 5. Do/realisering: afprøv, omformuler, improviser I denne sidste og afsluttende fase af forløbet overvejes og italesættes det første skridt, som den enkelte kan tage for at realisere sin vision. Hvad er det næste skridt? Individual Case Management - grundlæggende tankegang ICM metoden er blevet benyttet i forbindelse med hjemløsestrategien siden 2009 for at fastholde borgeren i egen bolig. Metoden består af en koordinerende støtteperson, der står for sammensætningen og udførelsen af borgerens forløb, og ligeledes yder social og praktisk støtte. Alle ICM forløb tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov, og bygger således på recovery- og empowerment-tilgangene, der understøtter borgerens selvstændighed og tager udgangspunkt i borgerens egen oplevelse af behovet for støtte, og agerer således sparringspartner og hjælper borgeren til at tage ansvar for eget liv. Metoden er derfor kendetegnet ved: Bygger på empowerment- og recovery-perspektiverne Indeholder et individuelt tilpasset forløb Tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov Tidsubegrænset og fortsætter så længe, borgeren har behov for støtten Evidensbaseret I samarbejde med den unge fastlægger mentoren mål, samt de delmål der er relevante til at opnå opfyldelse af disse mål. Det harmonerer også AI tankegangen, som har stort fokus på de små skridt, hvortil man her også vil værdsætte selv opfyldelsen af ens delmål. ICM metoden lægger vægt på vigtigheden af, at mentoren agerer sparringspartner, men ligeledes ikke på en måde som bliver afhængighedsskabende. Det er også i denne metode vigtigt, at man har for øje at få den unge overført til andre relevante tilbud. 11

12 Læs mere om metoden på socialstyrelsens hjemmeside. Mentors fokus og opgaver Praktiske opgaver Kontakt Ressource afklaring Tillid og motivation Netværk Sproglig og kulturel støtte Personlige udfordring er Føre logbog I overgangsperioden at hjælpe med at håndtere barrierer der forhindrer deltagelse i Vi Tror På Dig s aktiviteter. Det kan være skemalægning, hjælp til at møde til tiden, træning i at komme afsted og praktiske redskaber til at løse hverdagens udfordringer Støtte den unge i kontakten til andre fagprofessionelle, som alle arbejder omkring den unge. Fokus på at afklare den unges kompetencer og ressourcer, samt formidle disse til koordinatoren. Styrke den unges tillid til systemet og motivere denne til beskæftigelse eller uddannelse. Bruge det netværk den unge har som en ressource og evt. udvikle på det netværk. Ligeledes opbygge det i forhold til de øvrige deltagere og Fundamentets ansatte. Støtte den unge i sproglige og kulturelle udfordringer, for at undgå misforståelser og forbedre samarbejdet til det kommunale system. Ligeledes hjælpe med at forstå eks. breve fra kommunen. Mentors fokus: Støtte omkring økonomi, kontakt til familie, bolig m.m. Det er mentors opgave at føre en personlig form for logbog som dokumentation for fremskridt, udvikling og det konkrete arbejde. Koordinatoren vil oprette en mappe online, og også selv benytte denne. Det er noget vi nok skal hjælpe jer med, og det lyder muligvis større end det er tænkt. Bare lidt notater hen af vejen, så jer og den unge fornemmer, at det nytter og virker. Det er ikke meningen, at mentor skal komme og ordne de praktiske ting, som oprydning, rengøring og transport. En mentor er en, der hjælper den unge til selv at blive i stand til at løse de daglige udfordringer selv. En mentor indsats bør ikke have karakter af en varig/permanent indsats, eftersom mentorens ansvar er at bidrage til selvstændiggørelse. Det ønskes ligeledes, at der sker en udfasning i kontakten til mentor, som forløbet afsluttes, i et tempo der passer til mentee. Koordinatoren vil i udfasning sikre sig, at den unge er overgivet til andre instanser, såfremt det er nødvendigt, så den unge ikke igen oplever at blive overladt til sig selv. 12

13 Forløbenes indhold Projekt Vi Tror På Dig består i sin essens af en række tilbud, som vi kan tilpasse ind i et skema for den enkelte unge. Herunder er således en beskrivelse af hovedparten af mulighederne, og slutteligt ses to eksempler på, hvordan et skema i henholdsvis et hovedforløb. I hovedforløbet vælger man at bruge fuldtid på det, og her vil det typisk være de, der får uddannelseshjælp (kontanthjælp til aktivitetsparate under 30 år). Biforløbet derimod bruges som en aktivitet ved siden af det øvrige man laver, og har mest fokus på mentor og føllesaktiviteterne. Det skal understreges, at dette jo kan variere fra borger til borger, afhængig af krav til tilbuddet fra jobcentret og den enkelte borgers behov og ønsker. De forskellige aktiviteter/tilbud kan optrappes, og nedjusteres løbende. Gruppevejledning Den unge har mulighed for hver anden uge, at mødes med de andre unge, som deltager projektet. Dette sker i Fundamentets lokaler, og tilstede vil der være en psykolog, som er supervisor. Til denne vejledning har de unge mulighed for at snakke om, og diskutere hverdagens udfordringer og ligeledes lære af hinandens erfaringer. Hvor: På Fundamentets kontor. Hvornår: Hver anden uge. Socialrådgiver Hver torsdag vil Fundamentets socialrådgiver (og projektets koordinator) Sara Hansen stille sig til rådighed på en café, hvor de unge kan komme og få en snak alene, og ligeledes få hjælp til hvad der nu kan være. Her betaler vi glædeligt for en kop kakao, en sodavand og en sandwich. Sara står alle andre dage til rådighed på Fundamentets kontor. Socialrådgiveren vil bidrage til kontakten til jobcenteret, og agere bisidder i de tilfælde hvor den unge ønsker det. Hvor: Café Gemmestedet Hvornår: Hver torsdag mellem Psykologhjælp De unge får stillet en psykolog til rådighed gennem det halve år. Dette finder sted i Fundamentets behandlingsrum, hvor der også er mulighed for andre behandlinger. Behandlingsrummet er et gratis tilbud, hvor udsatte borgere kan modtage gratis behandlingsforløb i op til fem måneder uden CPR registrering. Der er p.t. knyttet 35 professionelle til behandlingsrummet der arbejder ugentligt I rummet, som har åbent mandagfredag. I behandlingsrummet tilbyder lokale specialister psykologhjælp, psykoterapi, massage, fysioterapi og NADA-akupunktur. Hvor: Efter aftale, eller i behandlingsrummet i Jægergårdsgade 154 og Kirkens Korshær i Nørre Allé 25. Hvornår: Efter skemaplanlægning og bookes gennem Sara eller Steffen. Der er mulighed for at få betalt et abonnement i Fitness World, hvor også Fundamentets tilknyttede træningsvejleder Yahia står til rådighed som personlig træner. Hvor: Fitness World Hvornår: Efter skema-planlægningen. Planlægges sammen med Sara eller Steffen samt træningsvejleder Yahia Nacif på tlf:

14 Kreativt værksted Hver tredje uge vil der være et åbent kreativt værksted, hvor de unge har mulighed for at mødes og udfolde deres kreativitet med f.eks. maleri, tegning, systue eller andet. De sidste detaljer er ved at falde på plads. Hvor: Kreativt værksted Hvornår: ikke planlagt endnu. Ugentligt møde med mentor Mentoren og den unge planlægger sammen et ugentligt møde eller efter behov, hvor der er plads til snak om hverdagen eller hyggelige ture på cafe, biograf eller hjemmebesøg. Her afklares også, hvorvidt der er noget mentoren kan hjælpe med, eller om koordinatoren skal inddrages. Har I udgifter til f.eks. biograftur, refunderer Fundamentet efter aftale. Hvor: Det aftaler den unge i fællesskab med mentor. Hvornår: Det aftaler den unge i fællesskab med mentor. Fællesaktivitet Hver fjerde uge planlægges en fællestur, hvor alle mentorer og alle unge, samt Fundamentets ansatte vil deltage. Det kan eksempelvis være en tur til Ree Park, Horsens Statsfængsel, Eventhall m.fl. Hvor: Det vil være forskellige steder fra gang til gang. Hvornår: Ca. hver fjerde uge, disse datoer vil forelægge et godt stykke tid forinden. Praktik Praktik bliver planlagt i overensstemmelse med den unges ønsker, og vil imødekomme jobcentrets krav og forventninger til et sådant. Fundamentet har kontakt til flere forskellige virksomheder, som meget gerne vil modtage en ung i praktik og netop er i stand til at rumme disse borgere. Der vil løbende oprettes nye aftaler i samarbejde med jobcentret, som passer til den enkelte unges behov. Forløbenes omfang Vi tilbyder både et bi- og et hovedforløb. Hovedforløbet skræddersys til at passe til den unges behov og jobcentrets krav til tilbuddet hos os. Biforløbet kan tilbydes sideløbende med andre tilbud. Forløbet tilpasses den unges behov. Nedenfor har vi udformet to eksempler på hvordan et skema kan se ud for den unge, såfremt det de deltager i tilbuddene, som Fundamentet kan tilbyde, også praktik. Der er selvfølgelig mulighed for mere eller mindre af en aktivitet. Den unges skema skræddersyes, så det passer den enkelte unges behov og imødekommer jobcentrets krav. Derfor skal dette blot ses som eksempler. 14

15 Et eksempel på et hovedforløbs månedsskema for en ung i projekt Vi Tror På Dig Uge mandag tirsdag onsdag torsdag fredag time tal 21 Praktik Kreativt Værksted Behandling Praktik Møde med mentor Praktik Socialrådgiv er Praktik ,5 22 Praktik Praktik Gruppevejledni ng Praktik Møde med mentor Praktik Socialrådgiv er Behandli ng ,5 23 Praktik Eventhall Behandling Praktik Møde med mentor Praktik Socialrådgiv er ml Praktik ,5 24 Praktik Kreativt værksted Praktik Gruppevejledni ng Praktik Møde med mentor Socialrådgive r Praktik Behandli ng ,5 15

16 Et eksempel på et biforløb Uge mandag tirsdag onsdag torsdag fredag time tal 21 Kreativt Værksted Behandling Møde med mentor Behandling Socialrådgiv er Gruppevejlednin g Møde med mentor Socialrådgive r Behandli ng , Eventhall Behandling Møde med mentor Socialrådgive r ml Kreativt værksted Gruppevejlednin g Møde med mentor Socialrådgive r Behandli ng ,

17 Litteratur Pedersen, Tom Thinggaard 2011: Mentor for socialt udsatte. 1. udgave, 1.oplag. MEN2R Forlag. Arbejdsmarkedsstyrelsen: Ressourceforløb med mentorer - Håndbog om etablering, opkvalificering og vedligeholdelse af mentorkorps. Links: AI: lokaliseriet d. 14/ Socialstyrelsen: lokaliseriet d. 15/

Projektet meget kort fortalt

Projektet meget kort fortalt Fundamentet er en forening, som arbejder for bedre vilkår for socialt udsatte grupper. Fysisk er vi placeret i Aarhus som nabo til et kommunalt værested. Brugerne af værestedet benytter sig af en lang

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

- individuelle udviklingsforløb

- individuelle udviklingsforløb Velkommen MÅLGRUPPER til MATCHgruppen Med denne folder vil vi gerne give dig som medarbejder eller sagsbehandler i jobcenter et overordnet overblik over MATCHgruppens tilbud og det værdisæt, vi arbejder

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Virksomhedscenter Generation 2. Gal eller normal?

Virksomhedscenter Generation 2. Gal eller normal? Virksomhedscenter Generation 2 Gal eller normal? Hvad er et Virksomhedscenter? Virksomhedscenter En fast aftale mellem et jobcenter og en virksomhed, hvor virksomheden stiller et antal pladser til rådighed

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Oversigt over grupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Gr.1: Borgere med beskæftigelsesperspektiv og primært behov for virksomhedsrettet 44 borgere (pr. 18. oktober 2016)

Læs mere

april 7 Unge forløbet CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse

april 7 Unge forløbet CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse april 7 Unge forløbet 2015 CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse Målgruppe: Unge aktivitetsparate under 30 år 2.13 Formålet med forløbet er: Det, der arbejdes med i ungeforløbet, har overskriften Hjælp

Læs mere

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap STRATEGIPLAN 2016 Specialfunktionen Job og Handicap Indhold Indledning... 2 Fokusområde 1: Samarbejde... 3 Fokusområde 2: Viden... 4 Fokusområde 3: Kurser... 5 Fokusområde 4: Virksomhedsindsats... 6 1

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan

Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Vejledning til 141 helhedshandleplan og delhandleplan Pilottest af handleplankonceptet Dato 7. november 2007 Århus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt om det fælles handleplankoncept... 1 2. Vejledning

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf.

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf. De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Psykologkampagnens Mentorprogram

Psykologkampagnens Mentorprogram Psykologkampagnens Mentorprogram Et tilbud til den nysgerrige dimittend og erfarne kliniker. Mentorprogram til Dansk Psykolog Forenings medlemmer 20 mentorer og 20 mentees søges til mentorprogram Psykologkampagnen

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST KVIK v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST Kort om KVIK KVIK: Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Kontanthjælpsmodtagere Målgruppe: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 (med max 1 ½ år på ydelsen) og matchgruppe

Læs mere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere Punkt 3. Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering At nedenstående er

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

16-04-2015 UDKAST TIL UNGEAFTALE. Sagsnr. 2014-0263428

16-04-2015 UDKAST TIL UNGEAFTALE. Sagsnr. 2014-0263428 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT UDKAST TIL UNGEAFTALE Ungeaftale Københavns Kommune er landets yngste by. De mange unge udgør et enormt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken HJ03_3 Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken Tag udfordringen op Der hersker stadig for stor forskel på flygtninge og indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet i forhold til danskeres -

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 1. kvartal 2014 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet april 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

Indhold. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev om Ungekontakten, nr. 3, december 2014. Officiel indvielse af Ungekontakten. Nyhedsbrev #3 december 2014 1

Indhold. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev om Ungekontakten, nr. 3, december 2014. Officiel indvielse af Ungekontakten. Nyhedsbrev #3 december 2014 1 om Ungekontakten, nr. 3, december 2014 Nyhedsbrev Ungekontakten Svendborg Kommune A. P. Møllersvej 37, indgang A 5700 Svendborg Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15 Torsdag kl. 10-16.30 Fredag kl. 9-14

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Til brug for implementeringsprocessen vedr. at bringe projekt SIV til drift efter 1. januar 2017, uddybes værestedernes rolle i overensstemmelse med værestedsstrategien

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet.

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Projektansøgning til LBR Projekt UNG I JOB, juni 2010 Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Jobcenteret søger LBR om midler til ansættelse

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Navn på kommune: Svendborg Kommune Udfyldt af (navn og titel): Ellen Christensen, Centerleder for Socialpsykiatri

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker

VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker Jjuni 2011 Jnr 02.00.00 G61 Sagsid 000225781 Rammen for VidensLaboratoriet Den overordnede vision med VidensLaboratoriet er at styrke En indsats,

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Temadrøftelsens formål og indhold

Temadrøftelsens formål og indhold Temadrøftelsens formål og indhold Formål: At informere udvalget om forvaltningens brug af mentorer i beskæftigelsesindsatsen set i lyset af kontanthjælpsreformen 2 oplæg med efterfølgende drøftelse 1)

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere