Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2009"

Transkript

1 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2009 Side1/8

2 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund, Tårnby og Dragør kommuner og den selvejende institution Lænkeambulatorierne i Danmark. 1 Aftalen omfatter ambulatorierne i Ishøj, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Tårnby. Lænke-ambulatoriernes omstrukturering kan føre til ændrede antal af ambulatorier. 2 Juridisk grundlag Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandlingstilbud til alkoholmisbrugere, jf. Sundhedslovens 141. Alkoholbehandlingen skal jf. loven være iværksat senest 14 dage efter at borgeren har henvendt sig med ønske om at komme i behandling. Hvis borgeren ønsker det, skal behandlingen ydes anonymt. Lænke-ambulatorierne i Danmark udfører på de nævnte ambulatorier gennem denne aftale respektive kommuners ambulante alkoholbehandling. Lænke-ambulatorierne i Danmark kan og skal efter en sundhedsfaglig vurdering optage borgere med behov for og ønske om hjælp i ambulant alkoholbehandling således som mulighederne er fastsat i nærværende aftale. Det følger af lovens bestemmelser, at de nævnte ambulatorier er forpligtede til også at optage borgere fra andre kommuner end de i denne aftale nævnte, såfremt borgere herfra henvender sig med behov for og ønske om at komme i behandling. Den ambulante alkoholbehandling gives også her på samme vilkår som gælder for de kommuner, som er parter i nærværende aftale. Dermed faktureres enhver bopælskommune for egne borgeres alkoholbehandling. Qua denne aftale er Lænke-ambulatorierne i Danmark omfattet af bl.a. offentlighedsloven og forvaltningsloven herunder regler om tavshedspligt og underretningspligt. Følgende ydelser visiterer Lænke-ambulatorierne selv til i henhold til Sundhedslovens 141 omhandlende ambulant alkoholbehandling: Akut behandling Enhver borger med et alkoholproblem, som henvender sig i et Lænkeambulatorium, vil efter en afklarende lægesamtale modtage behandling med henblik på at stoppe drikkeriet. Den akutte behandling kan omfatter afrusning og abstinensbehandling, som typisk varer en til to uger. Tilbuddet omhandler akut modtagelse samt en mindre kortlægning. Udredning, visitation og behandlingsplan Efter den akutte behandling og/eller informerende, afklarende samtaler gennemføres en udredning omfattende misbrugsanamnese, somatisk og psykisk helbredstilstand, familiemæssige forhold herunder børn, sociale forhold inklusiv økonomi, uddannelse, erhverv og kriminalitet. Hvor det under udredningen vurderes relevant for behandlingsplanen udredes mere specifikt for psykiatrisk co-morbiditet. På baggrund af udredningen udarbejdes en behandlingsplan. Farmakologisk behandling Superviseret medicinsk behandling ydes efter behov. I forlængelse af den indledende akutte behandling, hvor der tilbydes antabus, vitaminer og ved behov medicin mod abstinenser, kan anden medicinsk behandling komme på tale i det videre forløb. 1 Lænke-ambulatorierne arbejder hen imod at blive en fond. Det forventes at ske i løbet af Se proces-dokument Side2/8

3 Psykosocial behandling Samtaleterapi er en af krumtapperne i behandlingen og foregår individuelt. Terapien følger problemafdækningen og behandlingsplanens mål. Der arbejdes bl.a. kognitivt og der er fokus på den enkeltes ressourcer og fremtidige mål. En del af den psykosociale behandling er tilbud til pårørende om selvstændig rådgivning og støtte gennem et kortere forløb uanset, om den afhængige er i behandling eller ej. Parallelt med den afhængiges behandlingsforløb kan familien modtage behandling. Ved familiebehandling der går ud over den ambulante behandling henvises til side 4 under afsnittet om ydelser, kommunen selv kan visitere til. Psykolog behandling Psykologbehandlingen er et kortvarigt tilbud, som er målrettet specifikke og til alkoholproblemet relaterede problemstillinger, der kan være med til at forhindre den enkeltes arbejde med sin afhængighed. Målgruppen for psykologbehandlingen er borgere, hvor netop den psykologfaglige behandlingsindsats vurderes relevant i en fase af behandlingen. Det kan eksempelvis være akut kriseprægede borgere eller borgere med psykiske traumer efter seksuelle overgreb i barndommen, vold, ulykker eller emotionelle overgreb. Struktureret tilbagefaldsforebyggelse Tilbydes som et højt struktureret gruppeforløb á 8 uger x 2½ timer på kognitivt, terapeutisk grundlag. 3 Efterbehandling Efterbehandling er en lavt intensiv ydelse der omfatter en månedlig samtale med læge eller alkoholbehandler samt forsat medicinsk behandling typisk med antabus ved behov. Efterbehandlingen kan vare op til 1 år og har som mål at medvirke til en stabilisering og integration af den behandlingssøgende. Der henvises i øvrigt til beskrivelse af Lænke-ambulatoriernes behandlingskoncept samt forløbsbeskrivelse for en mere uddybende beskrivelse af ydelserne. Det er muligt at tilbyde flere af ydelserne samtidigt. Alkoholafhængighed er for nogle borgere en kronisk livslang tilstand med behov for vedvarende kontakt til et alkoholfrit miljø som Landsforeningen Lænken hvis tilbagefald skal undgås Samtidig eller i forlængelse af den professionelle efterbehandling giver Landsforeningen Lænken er mulighed for alkoholfrit netværksskabende samvær. Særlige tilbud på Lænke-ambulatorierne, der kun kan iværksættes efter en kommunal visitation. Lænke ambulatorierne i Danmark ønsker at bidrage til helhedstænkning ud fra den enkelte borgers behov og ser det derfor naturligt at pege på andre behandlingsinstanser på området, hvis det er hensigtsmæssigt af behandlingsfaglige grunde. Lænke-ambulatorierne kan på anmodning fra borgeren eller borgerens hjemkommune udfærdige henvisning/ indstilling til dag- eller døgnbehandling til vurdering og beslutning i kommunens visitationsudvalg. Lænke-ambulatoriernes indstilling vil tage udgangspunkt i en systematisk kortlægning af borgerens problemstillinger og der vil i helhedsvurderingen i videst muligt omfang indgå en screening for psykiatrisk co-morbiditet. Indstillingen vil forholde sig til typer af dag- eller døgnbehandlingstilbud. På anmodning fra kommunens visitationsudvalg kan Lænke-ambulatorierne pege på et konkret behandlingstilbud. 3 Lænke-ambulatorierne overvejer at ændre tilbuddet, således at grupperne fremover er åbne for til- og afgang. Side3/8

4 Dagbehandling i Lænke-ambulatorierne Dagbehandling forstås som en behandlingsindsats til vanskeligt stillede alkoholafhængige, der har brug fort mere intensiv behandling end det er muligt at tilbyde i ambulant regi. Dagbehandling kan således indgå i en behandlingsmæssig sammenhæng med såvel ambulant behandling og som opfølgning efter døgnbehandling. Intensive forløb over 6 uger. Der forventes ca. 6 hold årligt med 8 deltagere. Pris pr. deltager er kr Betalingen forefalder, når pågældende er startet på dagbehandlingen 4. Familiebehandling i Lænke-ambulatorierne Beskrivelse eftersendes og vedlægges som aftalebilag. DUT Professionel udredning og behandling i eget hjem Særlige tilbud i øvrigt, der kun kan iværksættes efter en kommunal visitation Ambulant som dag og døgnbehandling uden for Lænkeambulatoriernes regi Hvor forholdene er at en sådan karakter at brugeren med behov for ambulant, dag eller døgnbehandling må formodes at have brug for et andet fagligt relevant tilbud en det, der er til rådighed i Lænke-ambulatorierne indgår dette tilbud naturligvis i Lænke-ambulatoriernes vurdering om optagelse i behandling eller henvisning og indstilling. Lænke-ambulatoriernes rammer Personalets faglighed Læger varetager: akut behandling, afrusning og abstinensbehandling evt. i samarbejde med sygeplejerske samt øvrig farmakologisk behandling. Psykologer varetager: psykologsamtaler med misbrugsfokus; eks. ved lidelser der hindrer godt udbytte af alkoholbehandlingen. Psykoterapeuter/familiebehandlere varetager: individuelle samtaler af enhver art, par - og grupper samt familiebehandling. Alkoholbehandlere har som minimum en mellemlang videregående uddannelse, gerne suppleret med en terapeutisk efteruddannelse 5. Alkoholbehandlere uden terapeutisk baggrund efteruddannes som psykoterapeuter ud fra den mest veldokumenterede metode eller som familieterapeuter. Behandlingsafslutning Borgere der uden grund udebliver vil blive udskrevet efter to udeblivelse i træk eller manglende respons på brev om at henvende sig inden for given frist. Økonomi Der er indgået aftale om takstfinansiering fra 1. januar Priserne er følgende: Akut behandling Udredning Farmakologisk behandling 6 Psykosocial behandling Efterbehandling Struktureret tilbagefaldsforebyggelse Psykologbehandling kr pr. forløb kr pr. gang kr pr. måned kr pr. måned kr pr. måned kr pr. måned kr pr. time 4 Se bilag om den nuværende dagbehandling i Glostrup 5 Som udgangspunkt satses der på mindst treårige efteruddannelser 6 Der ydes 1 måneds gratis medicin fx Campral. Ved behov ud over den første måned, skal borgeren selv betale. Side4/8

5 Lænke-ambulatorierne har koncernstruktur. Det betyder, at priserne er ens på alle ambulatorier, og at Lænke-ambulatorierne sikrer, at indholdet i og kvaliteten af ydelserne er ens. Lænke-ambulatorierne overvejer som nævnt at omdanne sig til en fond. Det vil af fundatsen fremgå, hvad en positiv egenkapital vil blive brugt til ved en evt. lukning. Kommunerne i nærværende aftale har som aftalepartner forudsat, at der vil være tale om et almennyttigt formål. Budget Lænke-ambulatorierne udarbejder hvert år et koncernbudget. Ud fra dette vil budgettet for de i aftalen nævnte ambulatorier blive fremlagt. Dette tilsendes senest i oktober måned sammen med en oversigt over forventningerne til kommunens samlede udgifter på Lænke-ambulatorierne fordelt på ydelser. Første udkast til budgettet fremsendes medio august sammen med oplysninger om kommunens forventede udgifter til alkoholbehandling på Lænke-ambulatorierne i Danmark. Sammen med budget fremsendes også det forventede antal årsværk fordelt på fagkategorier. Fakturering Lænke-ambulatorierne udsender faktura hver måned. Der fremsendes samtidig fakturagrundlag hvoraf det fremgår, hvor mange borgere, der har modtaget behandling i den forløbne måned, hvilken behandling hver enkelt borger har modtaget samt hvilket ambulatorium pågældende har modtaget behandlingen på. Af Sundhedslovens 141, stk. 5 fremgår det, at enhver borger har krav på anonym behandling for et alkoholmisbrug. Det kan betyde, at der på nogle faktura alene vil stå X-borger. Der er for helt anonyme borgere 7 en bagatelgrænse for betaling på kr for hvert af de i aftalen omfattede ambulatorier. Under grænsen konteres beliggenhedskommunen for det enkelte behandlende ambulatorium for disse borgeres behandling. Overstiger beløbet denne grænse fordeles beløbene forholdstalsmæssigt efter befolkningens størrelser på kommunale aftaleparter. Information til borgeren Borgeren orienteres bl.a. skriftligt ved behandlingsstart om mulighed for frit valg, om anonymitet som om mulighederne for videregivelse af oplysninger. Borgeren vejledes samtidig om klagemulighederne til Lænke-ambulatorierne i Danmark, til hjemkommunen og til patientklagenævnet. Revision Lænke-ambulatoriernes revisor vil 2 gange årligt foretage revision for overensstemmelse med journal og faktura. Ishøj og Vallensbæk Kommuner kan til enhver tid udpege en uvildig revisor til at gennemgå, om de fakturerede ydelser også fremgår af journalen. Lænke-ambulatorierne i Danmark beder som udgangspunkt altid borgere, der henvender sig for at komme i behandling om at vise sundhedskort også selvom de ønsker at være anonyme. Det kan dog ikke stilles som krav, og borgere, som ønsker at være anonyme og heller ikke ønsker at vise sundhedskort, vil modtage behandling på lige fod med øvrige borgere. Borgere der ønsker at være anonyme i forhold til kommunen har stort set aldrig noget imod at oplyse deres identitet til Lænke-ambulatoriet, hvorfor borgeren altid vil kunne henføres til en kommune. 7 Dvs. borgere, hvor Lænke-ambulatorierne hverken kender cpr.nr., navn eller hjemkommune. Side5/8

6 Tilsyn Der kan som led i denne aftale gennemføres et tilsyn med Lænke-ambulatorierne i denne aftale samt med den virksomhed ambulatorierne udøver i henhold til denne aftale. Det forudsættes, at tilsynsopdraget varetages af én de i aftalen omfattede kommuner på opdrag for alle kommunerne. Tilsynet kan alternativt gennemføres på opdrag fra kommunerne i denne aftale af en fagligt anerkendt tilsynsvirksomhed fx Embedslægeinstitutionen. Lænke-ambulatorierne i Danmark vil på forhånd blive orienteret om tilsynsrammen med henblik på at kommentere tilsynsvirksomheden. Dog kan der iværksættes et tilsyn forud uden en aftalt ramme i den udstrækning mindst 5 af de 10 kommunale aftaleparter kræver gennemført et akut tilsyn (hvor der er en særlig anledning hertil). Udgiften til tilsyn afholdes uden for denne aftale af kommunerne. Registrering og statistik Lænke-ambulatorierne i Danmark benytter elektronisk journal LAF - Lænke-ambulatoriernes Faktureringssystem (fra 1. januar 2009). Systemet hostes af Gentofte Kommune. Lænke-ambulatorierne indberetter til Det Nationale Alkoholbehandlingsregister, NAB. Systemerne vil danne grundlaget for at servicere Ishøj og Vallensbæk Kommuner med statistiske oplysninger. Årsrapport og regnskab for den samlede virksomhed tilgår kommunerne én gang årligt samt i den udstrækning kommunerne vil have brug for oplysninger til besvarelse af spørgsmål fra statslige institutioner og myndigheder. Driftsenhedens profil Målgruppe Lænke-ambulatoriernes målgruppe er borgere med alkoholproblemer. Enhver der selv eller hvis pårørende, kollega eller lignende har problemer med alkohol, kan henvende sig til Lænkeambulatoriet. Struktur Alle Lænke-ambulatorier ejes og drives af den selvejende institution Lænke-ambulatorierne i Danmark. Alle Lænke-ambulatorier indgår i en struktur med alkoholambulatorier i flere kommuner. Der er således en fælles administration, der varetager alle ambulatoriernes opgaver vedr. personale, løn, registreringssystemer mv. Landsforeningen Lænken Landsforeningen Lænken er en søsterorganisation til ambulatorierne. Landsforeningen Lænken er en frivillig forening for mennesker med alkoholproblemer, deres pårørende og venner. Hvor der findes et Lænke-ambulatorium, findes en lokalafdeling af Landsforeningen, som støtter op om den behandling, som foregår på ambulatoriet. Der henvises i øvrigt til hjemmesiden Lænke-ambulatorierne bidrager med ressourcer til samarbejdet gennem daglig kontakt, samarbejdsmøder, fælles temadage, årsmøder o. lign. Behandlingsgrundlag Lænke-ambulatoriernes overordnede mål kan beskrives som: at hjælpe mennesker med alkoholproblemer til at opnå det forhold til alkohol, som de selv ønsker. Det er endvidere en hel central værdi for Lænke-ambulatoriernes arbejde, at al hjælp ydes som en integreret indsats mellem professionelt behandlingspersonale og frivillige, der har personlige erfaringer med alkoholproblemer. Problemforståelsen bag Lænke-ambulatoriernes konkrete behandlingsaktiviteter tager udgangspunkt i at alkoholmisbrug, alkoholoverforbrug, alkoholafhængighed eller alkoholisme er flertydige begreber, fordi de henviser til en tilstand med mange forskellige omstændigheder. Det er derfor af Side6/8

7 afgørende betydning, at behandlingen tilrettelægges individuelt og at den enkelte borger selv bestemmer målet for sin behandling. Lænke-ambulatorierne ser således alkoholmisbrug som et multifaktuelt problem. Dette betyder, at behandlingen skal bestå af flere sammenhængende elementer og inddrage både medicinske, sociale og kulturelle indsatser samt udgøre den faglige begrundelse for, at Lænke-ambulatorierne har brugere med i de styrende organer. Kvalitetssikring Der arbejdes på ambulatorierne efter standarder udarbejdet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Rådgivningsmateriale fra 2008 og MTV-rapporten om alkoholbehandling, som bl.a. påpeger, at specifikke behandlingsindsatser målrettet misbruget giver god effekt. Alkoholafhængige borgere er en heterogen gruppe. Derfor er det nødvendigt at tage udgangspunkt i den enkelte borger og vurdere, hvilken behandling den enkelte har mest gavn af. Vurdering forudsætter bl.a. at der er mulighed for at gennemføre en tilstrækkelig kortlægning og diagnostik af alkoholproblemets sværhedsgrad og natur samt at det er muligt at tilbyde både farmakologiske og psykosociale behandlingstilbud. 8 Desuden følges den forskning, der findes på området nøje. De valgte behandlingsmetoder skal være afprøvede og veldokumenterede, før de finder anvendelse. Kvaliteten i behandlingen sikres desuden ved efteruddannelse af personale med behandleropgaver samt supervision af denne gruppe. Kontakt Der holdes tæt kontakt mellem Lænke-ambulatorierne og de i aftalen nævnte kommuner. Som minimum afholdes 2 fælleskommunale møder årligt hvor Lænkeambulatorierne bl.a. fremlægger en status for virksomheden suppleret med oplysninger om udviklingsbehov og udviklingspotentiale. Parter Aftalen er en gensidig forpligtende aftale mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner og Lænkeambulatorierne i Danmark. Aftalen er gældende fra 1. januar København: Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, 2006 Side7/8

8 Begge parter kan genforhandle eller udtræde af samarbejdet med seks måneders varsel Der aftales en to-årig prøveperiode med følgende overgangsbestemmelser: Der afholdes i 2009 møder i marts, juni og september Ydelsen Struktureret Tilbagefaldsforebyggelse evalueres første gang efter 6 måneder og siden hver 6 måned med henblik på en kommunal beslutning om ydelsen skal bibeholdes som uvisiteret ydelse. Der er forståelse for, at Lænke-ambulatorierne er i en omstillingsproces, jævnfør vedlagte procesdokument. Lænke-ambulatorierne forpligter sig til at underrette kommunerne, hvis forpligtelserne i Sundhedslovens 141 ikke overholdes 9. Ishøj den, København den, Administrationschef Mikael Jakshøj Lænke-ambulatorierne i Danmark 9 I proces-dokumentet er tidsperspektivet på opfyldelse af forpligtelserne beskrevet nærmere Side8/8

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Side1/10 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

INDHOLD, EVIDENS, MOTIVATION OG SUCCESKRITERIER

INDHOLD, EVIDENS, MOTIVATION OG SUCCESKRITERIER AMBUL ANT & INTENSIV ALKOHOLBEHANDLING INDHOLD, EVIDENS, MOTIVATION OG SUCCESKRITERIER BLÅ KORS BEHANDLINGSCENTER TAASTRUP Indhold FORORD Denne udgivelse indeholder information om Blå Kors Behandlingscenters

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune NOTAT Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune August 2015 1. Indledning Sundhedsudvalget drøftede 7. oktober 2014 misbrugsområdet og ønskede på den baggrund en analyse af området som udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Orelund. Behandlingscenter Tjele. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 14-04-2015

Orelund. Behandlingscenter Tjele. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 14-04-2015 2015 Orelund Behandlingscenter Tjele Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 14-04-2015 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Vibeke Abel Direktør,

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere