Social- og Sundhedsudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt. Tillægsbevillinger. budget 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt. Tillægsbevillinger. budget 2010"

Transkript

1 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På overordnet niveau dækker Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde behandling, forebyggelse, rådgivning, servicering og udbetaling af førtidspension, personlige tillæg og helbredstillæg samt boligstøtte til kommunens borgere. Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde omfatter desuden organisering og administration af opgaver med 100 % statsrefusion, fx folkepension og førtidspension bevilget før 1. januar 1992 samt en række øvrige ydelser, som i udviser udgifter for 925,5 mio. kr. Idet området har finansiel betydning, og er 100 % finansieret af staten, hører området til område 9.02 Finansforskydning og finansiering under Økonomi- og Planudvalget. Regnskabet på Social- og Sundhedsudvalgets område udviser i udgifter på 972,1 mio. kr. og indtægter på 246,3 mio. kr. - altså kommunale nettoudgifter på 725,7 mio. kr. Dette er 11,7 mio. kr. mindre end oprindeligt lagt. På opgaver omfattet af aftalen om servicevækstrammen er der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til udvalgets område, som har resulteret i et korrigeret. I forhold til det korrigerede er der et mindreforbrug på udvalgets område på 9,6 mio. kr. Der overføres i alt 4,2 mio. kr. til 2011 efter Greve Kommunes overførselsregler Social- og Sundhedsudvalgets fordeling på områder ses af nedenstående oversigt. Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab Afvigelser Korrigeret Afvigelser overført til 2011 Budgetområde Budgetområde Budgetområde Budgetområde Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Budgetområde 5.01 Retsbestemte sikringsydelser udviser et merforbrug på 0,7 mio. kr. og der er ingen overførsler til Budgetområde 5.02 Voksne og handicap giver et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr. og der overføres et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til 2011 efter Greve Kommunes regler om overførsel. Budgetområde 5.03 Hjemmepleje udviser et mindreforbrug på 14,1 mio. kr. Heraf overføres et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. til 2011 efter Greve Kommunes overførselsregler. Budgetområde 5.04 Sundhed giver et merforbrug i på 0,5 mio. kr., og der overføres et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. til 2011 efter Greve Kommunes regler om overførsel. Nettoforbruget fordelt på Social- og Sundhedsudvalgets områder ses af nedenstående figur.

2 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning Nettoforbrug pr. område i i alt -725,7 mio. kr Hjemmepleje -252,6 mio. kr. -35% 5.04 Sundhed -115,5 mio. kr. -16% 5.01 Retsbestemte ydelser -177,7 mio. kr. -24% 5.02 Voksne og Handicap -180,0-25% på udgifter indenfor servicerammen Fordelingen af udgifterne på udvalgets område på henholdsvis serviceudgifter og udgifter udenfor servicerammen fremgår nedenfor. Uden for servicerammen -176,0 mio. kr. -24% Nettoforbrug i -725,7 mio. kr. Inden for servicerammen -549,7 mio. kr. -76%

3 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning På Social- og Sundhedsudvalgets område indgår indtægter og udgifter på følgende opgaver i aftalerne om servicevækstrammer for de kommunale udgifter: Midlertidig boligplacering af flygtninge Særlige sygesikringsydelser Frivilligt socialt arbejde Behandlingstilbud til alkohol- og stofmisbrugere Botilbud og aktiviteter for voksne handicappede Kontaktperson og ledsagerordning Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, pasning af døende mv. Hospice Driftssikring af boligbyggeri Pleje og omsorg mv. for ældre og handicappede Sundhed Fællesudgifter og administration For opgaver inden for servicerammen på udvalgets område viser regnskabet for et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Udgifter uden for servicerammen Staten har undtaget udgifter til overførsler og forsørgelse, når der beregnes servicevækstramme. Der har i været nettoudgifter på i alt 176,0 mio. kr. uden for servicerammen på udvalgets område. Overførsler og forsørgelsesudgifter er karakteriseret ved at være retsbestemte ydelser. Hovedparten af udgifterne løser den forsørgelsesmæssige side, mens enkelte af udgiftstyperne er de redskaber, der anvendes til at kunne opfylde reglerne for udbetaling af forsørgelse. Udgifterne kan opdeles under hovedoverskrifterne: Kontanthjælp og aktivering Personlige tillæg Førtidspension Boligstøtte Kommunerne modtager under ét kompensation for flere eller færre udgifter ved regulering over bloktilskuddet. Hertil kommer en særlig garanti for visse af forsørgelsesudgifterne. Samlet er princippet dog, at kompensationer gives for virkninger, der påvirker kommunerne under ét. Udvalgets opfølgning på strategiske udviklingsmuligheder i Budget Direktionens strategiplan har til hensigt at udmønte udvalgenes fokusområder. I det følgende gives en sammenfatning og perspektivering af hovedresultaterne i indenfor Socialog Sundhedsudvalgets område. I de projekter, der ligger i strategiplanen, indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område har der været fokus på etableringen af Karlslunde Plejecenter, Sundhedsaftalen med regionen og forbedring af det tværgående samarbejde i de komplekse borgersager. I har der været arbejdet med at få gang i opførelsen af Karlslunde Plejecenter, så det står klar til brug i foråret Udover selve processen med at finde et vinderprojekt og få skrevet kontrakt om opførelsen, er der arbejdet med at skabe overblik over de velfærdsteknologiske muligheder. Et arbejde der kommer til at sprede sig til resten af pleje- og sundhedsområdet i løbet af de kommende år. Etableringen

4 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning af det nye plejecenter har været med til at muliggøre en omlægning af nogle af de eksisterende plejeboliger til rehabiliteringspladser og akutstuer, samt at begynde overvejelser om den fremtidige plejeboligkapacitet. Arbejdet med at få formuleret og godkendt Sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland har stået på det meste af året. Det har været en god proces, der udover aftalen har udmøntet sig i et politisk ønske om at undersøge mulighederne for et øget samarbejde i de nære kommuner, København Syd og KKR. På det sociale område, har der været arbejdet med at få tilrettelagt nogle nye arbejdsgange og metoder til at styrke samarbejdet på tværs af centre og fagområder i de komplekse borgersager. I har der blandt andet været fokus på at evaluere disse tiltag. De foreløbige resultater viser, at borgerne føler sig godt hjulpet af de nye arbejdsgange og metoder.

5 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.01 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Beskrivelse af område 5.01 Retsbestemte sikringsydelser Budgetområdet Retsbestemte sikringsydelser omfatter udgifter til efterlevelseshjælp, enkeltudgifter til fx flytning, medicin og samværsudgifter. Desuden dækker området førtidspension samt personlige tillæg og helbredstillæg. Hertil kommer boligstøtte, som omfatter boligydelse til pensionister og boligsikring til ikke-pensionister. Dog er dette ændret fra 1. januar 2003 således at førtidspensionister, der får tilkendt pension efter denne dato, modtager boligsikring i stedet for som tidligere boligydelse. Økonomi - så meget koster område 5.01 Retsbestemte sikringsydelser Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab Afvigelser Korrigeret Afvigelser overført til 2011 Udgifter Indtægter Netto = udgifter + = indtægter. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Budget Det oprindelige for var på 178,0 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger til mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til forventede netto mindreudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Mindreforbrug på boligsikring på 0,5 mio. kr. Mindreforbrug på kontante ydelser på 0,3 mio. kr. Mindreforbrug på personlige tillæg på 0,1 mio. kr. Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Budget Regnskabet viser et forbrug på 177,7 mio. kr. mod et korrigeret på 177,0 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på området på 0,7 mio. kr. eller 0,4 %. Nettomerforbruget er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på en række områder. De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret er følgende: Merforbrug på 3,0 mio. kr. på førtidspensioner og personlige tillæg Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på kontante ydelser Mindreforbrug på en række øvrige konto på i alt 0,3 mio. kr. Førtidspensioner Merforbruget på 3,0 mio. på førtidspensioner og personlige tillæg skyldes primært et merforbrug på førtidspension med 35 % refusion efter regler gældende før 1. januar Merforbruget skyldes mellem-

6 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.01 kommunale betalinger, hvor Greve Kommune i 6 år er forpligtet til at betale pension til førtidspensionister, der fraflytter kommunen. Kontante ydelser Mindreforbruget på 2,0 mio. skyldes primært et mindreforbrug på boligsikring. Der kan være flere årsager til mindreforbruget, blandt andet en øget indsats i kommunen mod uberettiget brug af offentlige ydelser. Budgetoverførsler fra til 2011 Der er ingen overførsler fra til 2011 på området. Særlige regnskabsoplysninger på området Opgørelse over modtagere af sociale ydelser Folkepension År Antal modtagere af folkepension Kommunen modtager 100 % refusion på udgifter til folkepension. Fra 1. juli 2004 er der udbetalt folkepension til personer, der er fyldt 65 år. Tidligere skulle man være fyldt 67 år. Antallet af folkepensionister er steget med 71 % fra 2004 til. Førtidspension År Antal modtagere af førtidspension For at få tilkendt førtidspension, er det en betingelse, at arbejdsevnen er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang at pågældende, uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. For udgifter til førtidspensioner, der er tilkendt efter 1. januar 1999, modtager kommunen 35 % refusion. For udgifter til førtidspensioner, der er tilkendt efter 1. januar 1992 og inden 1. januar 1999, modtager kommunen 50 % refusion. For udgifter til førtidspensioner, der er tilkendt inden 1. januar 1992, modtager kommunen 100 % refusion. Antallet af førtidspensionister er opgjort pr. 31. december til. Antallet er faldet med 1,4 % fra 2004 til. Antallet har dog været svagt stigende fra 2007 til. Boligydelse År Antal modtagere af boligydelse Boligydelse gives til folkepensionister. Frem til 1. januar 2003 blev boligydelse udbetalt til folkepensionister og førtidspensionister, som bor i lejebolig, ejerbolig eller andelsbolig. Fra 1. januar 2003 trådte en lovændring i kraft, der betyder, at førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension efter denne dato, skal have udbetalt boligsikring i stedet for boligydelse.

7 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.01 Boligsikring År Antal modtagere af boligsikring Frem til 1. januar 2003 udbetaltes boligsikring til personer, der ikke er pensionister, og som bor i lejebolig. Herefter blev persongruppen udvidet til også at omfatte førtidspensionister, der får tilkendt førtidspension efter denne dato. I er der 262 boligsikringsmodtagere, der er førtidspensionister, mod 232 i 2009.

8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.02 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Beskrivelse af område 5.02 Voksne og handicap Området omfatter i hovedtræk udgifter til længerevarende og midlertidige botilbud, forebyggende indsats for handicappede (afløsning, aflastning og hjælp mv. til borgere med betydeligt nedsat funktionsevne), specialpædagogisk bistand og specialundervisning til voksne, borgerstyret personlig assistance, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, hjælpemidler, kontaktperson- og ledsageordning samt misbrugsbehandling. Udover at benytte andre kommuners, regioners og private tilbud, har Greve Kommune selv to tilbud: Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) tilbyder vejledning, støtte og aktiviteter til psykisk syge, psykisk udviklingshæmmede og sent udviklede unge. Til PPV er knyttet 1 botræningstilbud, 4 boligfællesskaber, 16 individuelle boliger og 2 aktivitetshuse. Greve Rusmiddelcenter tilbyder afklaring og visitation til behandling for borgere med alkohol- og stofmisbrugsproblemer. Desuden laver Rusmiddelcentret opsøgende arbejde og generel forebyggelse i forhold til de mest udsatte borgere. Økonomi - så meget koster område 5.02 Voksne og handicap Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab Afvigelser Korrigeret Afvigelser overført til 2011 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Budget Det oprindelige for var på 183,7 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger til netto mindreforbrug på i alt 2,6 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til forventede netto mindreudgifter som følge af dels reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Mindreforbrug på tilskud til ansættelse af hjælper på 1,1 mio. kr. Mindreforbrug på hjælpemidler på 0,9 mio. kr. Mindreforbrug på varige og midlertidige botilbud på 1,8 mio. kr. Mindreforbrug på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på 0,9 mio. kr. Mindreforbrug på forsorgshjem, krisecentre og husly på 1,3 mio. kr. Mindreforbrug på alkoholbehandling på 0,4 mio. kr. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. fordelt på øvrige konti Merforbrug på huslejegaranti/lejetab i Askerød og Freyas Kvarter på 2,1 mio. kr. Merforbrug på hjælp til borgere efter servicelovens 85 på 1,6 mio. kr. Merforbrug på aktivitets- og samværstilbud på 0,3 mio. kr.

9 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.02 Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Budget Regnskabet viser et forbrug på 180,0 mio. kr. mod et korrigeret på 176,7 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på området på 3,3 mio. kr. eller 1,9 %. Nettomerforbruget er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på en række områder. De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret er følgende: Merforbrug på 0,6 mio. kr. til specialundervisning og specialpædagogisk bistand for voksne Merforbrug på 1,8 mio. kr. til afløsning, aflastning og hjælp mv. efter servicelovens 85 Merforbrug på 0,4 mio. kr. til forsorgshjem og krisecentre Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere Mindreforbrug på 3,0 mio. kr. til længerevarende botilbud Merforbrug på 2,8 mio. kr. til midlertidige botilbud Merforbrug på 1,4 mio. kr. til aktivitets- og samværstilbud Merforbrug på 0,6 mio. kr. på hjælpemidler Merforbrug på plejevederlag og hjælp til døende på 0,7 mio. kr. Specialundervisning og specialpædagogisk bistand for voksne I tet er afsat midler til objektiv finansiering af landsdækkende specialtilbud, til abonnementsordning med CSU Roskilde og til diverse kompenserende specialundervisning i regi af oplysningsforbund (handicapsvømning, handicapridning mv.). Derimod har der ikke været afsat til individuelle bevillinger af specialundervisning/specialpædagogisk bistand. Det har imidlertid i et enkelt tilfælde været nødvendigt at bevilge et individuelt specialundervisningsforløb, og næsten hele merforbruget på 0,6 mio. kr. kan tilskrives denne ene borgersag. Afløsning, aflastning og hjælp mv. efter servicelovens 85 Merforbruget på 1,8 mio. kr. skyldes hovedsageligt færre indtægter fra andre kommuner. En principafgørelse i Ankestyrelsen om mellemkommunal refusion har medført, at der som udgangspunkt kun kan opkræves mellemkommunal refusion, hvis borgeren modtager hjælp i mindst 15 timer om ugen. Afgørelsen har for Greve Kommune betydet, at vi ikke længere kan opkræve refusion fra andre kommuner for en del af de borgere, der er flyttet fra en anden kommune hertil i egen bolig (primært i Freyas Kvarter), og som får hjælp i mindre end 15 timer om ugen. Forsorgshjem og krisecentre Ved Budgetopfølgning 2/ havde der været få udgifter til ophold på forsorgshjem og krisecentre, især var forbruget til krisecentre relativt lavt i forhold til tet. Ved opfølgningen blev tet derfor reduceret med 1,2 mio. kr. I løbet af efteråret kom der imidlertid en pludselig stigning i antallet af kvinder på krisecenter, og derfor kunne reduktionen ikke realiseres i fuldt omfang. Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere Af mindreforbruget på 0,6 mio. kr. overføres ca. halvdelen (0,3 mio. kr.) til Det resterende mindreforbrug på 0,3 mio. kr. falder primært på stofmisbrugsområdet vedrørende dag- og døgnbehandling hos private leverandører. Længerevarende botilbud Mindreforbruget på 3,0 mio. kr. har 2 hovedårsager: For det første var en del regninger fra kommunale og regionale botilbud for december måned ikke modtaget, så de kunne indgå i regnskabet for. For de længerevarende botilbud drejer det sig om regninger for i alt 1,7 mio. kr., der skubbes til Til sammenligning var den tilsvarende forskydning fra på mindre end 0,1 mio. kr. For det andet har der været en merindtægt på 1,0 mio. kr. i statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager.

10 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.02 Midlertidige botilbud Ved opfølgningerne 1/ og 2/ blev det med udgangspunkt i konkret visiterede borgere og de konkret kendte udgifter vurderet, at der var basis for at reducere tet med i alt 1,9 mio. kr. Derudover blev tet reduceret med yderligere 0,7 mio. kr. som led i Byrådets vedtagelse af effektiviseringer i foråret. Budgettet er således reduceret med i alt 2,6 mio. kr. Det må konstateres, at de anlagte skøn og forventninger til forbruget - senest ved BO 2/ pr. 31. juli - var for optimistiske, når man ser på det faktiske udgiftsforløb efter sommerferien. Regnskabet er således endt meget tæt på det oprindelige. Udgifterne til midlertidige botilbud er svære at tere præcis, da opholdet netop er midlertidigt, og da udgifterne for de konkrete borgere varierer meget afhængig af botilbudstype og graden af borgerens funktionsnedsættelse. Aktivitets- og samværstilbud Merforbruget på 1,4 mio. kr. skyldes helt overvejende en mindreindtægt fra andre kommuner på 1,1 mio. kr. Mindreindtægten skyldes dels førnævnte principafgørelse i Ankestyrelsen om bortfald af mellemkommunal refusion, hvis omfanget af borgerens hjælp er mindre end 15 timer om ugen. Men det skyldes især, at der som en del af det vedtagne blev indarbejdet en forudsætning om en ekstra indtægt på 1,1 mio. kr. ved at sælge pladser i PPV s aktivitetstilbud til nabokommuner - primært Solrød Kommune, der uformelt havde udvist en vis interesse. Dette pladssalg har ikke været muligt at realisere. Dels fordi færdiggørelsen af Aktivhuset Freya har været så forsinket og først er taget i brug januar 2011, dels især - fordi interessen fra nabokommunerne er kølnet i takt med den tiltagende fokus i de fleste kommuner på at etablere egne tilbud. Hjælpemidler Merforbruget på hjælpemidler skyldes øgede udgifter til høreapparater grundet en øget opmærksomhed i offentligheden på behovet for høreapparater og finansieringsmulighederne på området. Herudover har der været et merforbrug på inkontinens- og stomihjælpemidler. Plejevederlag og hjælp til døende Kommunen skal efter serviceloven yde vederlag og hjælp til plejeartikler til døende, der passes i eget hjem. Merforbruget dækker over en stigning i plejevederlag på 54 %, mens hjælp til sygeplejeartikler er steget med 121 % fra 2009 til, hvilket giver et merforbrug på 0,7 mio. kr. Budgetoverførsler fra til 2011 Der er på området overført i alt knap 1,2 mio. kr. fra til 2011 efter Greve Kommunes overførselsregler. Beløbet er fordelt med 0,7 mio. kr. til overførsler efter reglerne om Én pose penge samt 0,5 mio. kr. til formålsbestemte overførsler, som Byrådet har godkendt. Én pose penge overførsler: Beløb i kr. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) 718 I alt 718 Formålsbestemte overførsler: Beløb i kr. Nyt boligfællesskab for unge autister i Freyas Kvarter 438 I alt = mindreforbrug/merindtægt i, -= merforbrug/mindreindtægt i.

11 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.02 på fokusområder og bemærkninger fra Budget Koordineringen i komplekse borgersager skal udvikles. I 2009 blev der beskrevet og etableret en tovholderfunktion i de borgersager, hvor kommunens rådgivning, sagsbehandling og øvrige indsats går på tværs af flere centre. I har der været fokus på at metoden bliver brugt og på at registrere de komplekse borgersager, der er omfattet af tovholderfunktionen. Fokus i 2011 vil være på at evaluere tovholderfunktionen. Sagsovergangen fra ung til voksen skal i fokus. I har fokus været på at drøfte arbejdsgangsbeskrivelser og procedurer for samarbejdet i De unges rum, som er navnet på det forum, hvor medarbejdere fra Børn & Familier og fra Job & Socialservice drøfter handleplaner mv. for de unge, der er på vej til at overgå fra unge- til voksenområdet. I 2011 vil fokus være på at få de nye procedurer beskrevet og formidlet til alle relevante medarbejdere og på den praktiske implementering. Lovgivningen om den skarpe fysiske adskillelse af Jobcentret fra myndigheds-/udbetalingsopgaver skal udfordres. Pr. 1. januar blev Job & Socialservice etableret som nyt center ved en sammenlægning af de 2 tidligere centre Jobcentret og Socialcentret. Ved sammenlægningen blev der gennemført en del interne fysiske flytninger på rådhuset, sådan at medarbejdere fra det tidligere Jobcenter fysisk er placeret på samme gangafsnit som medarbejdere fra det tidligere Socialcenter. En del af det tidligere Jobcenter er fortsat placeret i lejede lokaler på Centerholmen, men i forbindelse med den store lokalerokade i 2011 er dette lejemål opsagt, og medarbejderne flytter inden sommerferien 2011 til rådhuset. Herefter er hele Job & Socialservice samlet på rådhuset med placering i stueetagen og på 1. sal. Muligheden for at udvide viften af tilbud i Greve Rusmiddelcenter skal undersøges og vurderes. I har Greve Rusmiddelcenter (GRC) forsøgsvis arbejdet med screening af borgere for personlighedsforstyrrelser, angst, ADHD og depression - med henblik på at kvalificere visitationsgrundlaget endnu mere. Screeningen er udført af en psykolog i løntilskud og har været en succes, da screening øger muligheden for at finde det rigtige behandlingstilbud til den enkelte borger. GRC vil i 2011 søge politisk tilslutning til at omprioritere midler på rusmiddelområdet, sådan at screeningen kan fortsætte.

12 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.02 Muligheden for at udvide viften af tilbud i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) skal undersøges og vurderes. Som en del af et samlet effektiviseringskatalog for besluttede SSU at etablere udvidet bostøtte i PPV til sindslidende borgere med behov for mere hjælp end det ordinære serviceniveau giver mulighed for herunder borgere, hvor alternativet risikerer at være en placering i et udenbys botilbud. Tilbuddet er et led i den overordnede strategi om Flere lokale tilbud mest kvalitet for pengene. Derudover har PPV efter en byrådsbeslutning i august etableret et nyt boligfællesskab i Freyas Kvarter for ældre borgere med kognitive begrænsninger. Der skal arbejdes med muligheden for, at borgere, der traditionelt set har været forskellige målgrupper, kan bo sammen i et særligt botilbud, så behovet for enkeltmands-botilbud reduceres. Muligheden for at etablere et fælleskommunalt samarbejde om et særligt botilbud har været drøftet i København Syd samarbejdet. Konklusionen blev dog, at det ikke er et område, som de 4 kommuner prioriterer at arbejde videre med i fællesskab. Budgetbemærkning Byrådet ønsker, at Direktionen igangsætter initiativer til ændring af den nuværende finansieringsmodel for CSU (Center for Specialundervisning), så betaling i fremtiden sker efter faktisk forbrug frem for et fast abonnement. Finansieringsmodellen er en del af rammeaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne i Regionen. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra CSU Roskilde og brugerkommunerne. Arbejdsgruppen skal belyse og analysere konsekvenserne ved at gå fra abonnementsmodel til takstfinansiering. Resultatet af arbejdsgruppens analyser forelægges SSU inden sommerferien Der er ikke på nuværende tidspunkt enighed om en ændret finansieringsmodel. Budgetbemærkning Byrådet ønsker, at det undersøges om særlige botilbud til voksne kan etableres i eksempelvis Freyas Kvarter, hvor der i øjeblikket er ledige boliger i bofællesskaberne. I slutningen af er etableret et boligfællesskab med 5 boliger i Freyas Kvarter for ældre borgere med kognitive begrænsninger. Derudover har Byrådet besluttet at ændre målgruppen for boligfællesskabet Freyas Kvarter 2, hvor der har været mange ledige boliger. Målgruppen ændres fra borgere med en sindslidelse til yngre borgere med autisme spektrum forstyrrelser. Boligfællesskabet etableres i løbet af sommeren 2011.

13 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.03 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Beskrivelse af område 5.03 Hjemmepleje Budgetområdet Hjemmepleje omfatter udgifter til hjemmeplejen såvel på de kommunale plejecentre som i borgernes hjem uden for plejecentrene. Opgaverne omfatter blandt andet personlig pleje og praktisk bistand, forebyggelse, aktivering, dagcentertilbud og madudbringning. Administrationen på rådhuset står for bestillerfunktionen i forhold til såvel økonomi, ledelse, udvikling og visitation af ydelser i overensstemmelse med det besluttede serviceniveau. Den kommunale udførerfunktion er organiseret i tre områder, der driver de fire plejecentre samt den visiterede hjælp til borgere i området. For modtagere af praktisk bistand og lettere personlig pleje har der siden 1998 været frit valg mellem den kommunale leverandør og en privat leverandør. Med indførelsen af regeringens ældrepakke blev der i 2003 åbnet for flere private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje uden for plejecentrene. Ved udgangen af kan borgere, der er visiteret til hjemmehjælp således vælge mellem den kommunale hjemmehjælp eller syv forskellige private leverandører. Borgere visiteret til tøjvask har frit valg mellem to private firmaer. Økonomi - så meget koster område 5.03 Hjemmepleje Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab Afvigelser Korrigeret Afvigelser overført til 2011 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Budget Det oprindelige for var på 265,4 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger til netto merforbrug på 0,6 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede merudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Mindreforbrug på vikarer i hjemmeplejen på 0,5 mio. kr. Merforbrug på kvalitetsløft i ældreplejen på 2,1 mio. kr. Mindreforbrug på hjemmepleje på 1,0 mio. kr. Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Budget Regnskabet viser et forbrug på 252,6 mio. kr. mod et korrigeret på 266,7 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på området på 14,1 mio. kr. eller 5,3 %. Nettomindreforbruget er sammensat af såvel

14 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.03 mer- som mindreforbrug på en række områder. De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret er følgende: Mindreforbrug på plejeområderne på 7,7 mio. kr. Mindreforbrug på mellemkommunale betalinger på 1,5 mio. kr. Mindreforbrug på forebyggende indsats på 1,0 mio. kr. Mindreforbrug sygepleje på 1,0 mio. kr. Hertil kommer netto mindreforbrug fordelt på øvrige konti på i alt 2,9 mio. kr. Plejeområderne Mindreforbruget på plejeområderne udgør i alt 7,7 mio. kr. Heraf overføres 1,8 mio. kr. efter reglerne om Én pose penge. Mindreforbruget er en direkte udløber af udgiftsstop i forbindelse med styringen i. Således er der i blevet sparet på alle udgifter, der ikke er direkte forbundet med levering af pleje. Mellemkommunale betalinger Der har i været en gunstig udvikling i antallet af borgere fra Greve, der modtager pleje i andre kommuner, samtidig med at salget af plejeydelser har været konstant i. Konsekvensen heraf er, at indtægterne er på samme niveau som i 2009, mens udgifterne er faldet med en samlet nettogevinst på 1,5 mio. kr. til følge. Forebyggende indsats Den primære årsag til mindreforbruget på 1,0 mio. kr. skyldes, at området har udskudt at anvende overførte midler på 0,9 mio. kr. Der er altså ikke tale om en reduceret indsats på forebyggelsesområdet. Sygepleje Mindreforbruget på sygeplejeområdet på 1,0 mio. kr. kan tilskrives en reduktion af vikarudgifter, samt generel tilbageholdenhed i forbindelse med styringen i. Mindreforbrug øvrige konti Hertil kommer netto mindreforbrug på en række øvrige konti, herunder til ansættelse af egen hjælper, brugerstyret personlig assistance (BPA 95) og merindtægt fra elevrefusion. Budgetoverførsler fra til 2011 Der er på området overført i alt 1,8 mio. kr. fra til 2011 efter Greve Kommunes overførselsregler. Beløbet består af overførsler efter reglerne om Én pose penge, som Byrådet har godkendt. Én pose penge overførsler: Beløb i kr. Plejeområderne Én pose penge I alt = mindreforbrug/merindtægt i, -= merforbrug/mindreindtægt i. på fokusområder og bemærkninger fra Budget Der skal arbejdes på at etablere akutstuer i Greve Kommune for at afværge hospitalsindlæggelse og/eller reducere liggetiden på regionens sygehuse.

15 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.03 Arbejdet med at etablere akutstuer på Hedebo Plejecenter har pågået i og 8 nye akutpladser tages i brug den 15. marts De resterende 27 midlertidige pladser fordelt på 18 boliger får over en periode ny status som rehabiliteringspladser, som også vil have en afsmittende effekt på dette fokusområde. Der arbejdes i øjeblikket på at etablere et sikkert evalueringssystem, der kan dokumentere effekten af akutstuerne. Borgerne har med ny lovgivning krav på en fast kontaktperson, både i myndighedsdelen og det udførende led og derudover åbnes der op for at flere borgere kan være arbejdsgiver for egne hjælpere eller uddelegere ansvaret til andre aktører end kommunen. Visitationen arbejder personnummeropdelt, således at alle borgere har deres faste visitator. Hjemmeplejen har længe arbejdet med faste kontaktpersoner. Flere af kommunens borgere overgår i øjeblikket til en BPA-ordning (Brugerstyret personlig assistance) under 95. I den forbindelse er der udarbejdet en vejledende håndbog. Via håndbogen kan borgerne orientere sig om gældende regler på områder i forhold til blandt andet arbejdsgiveransvaret. Endvidere beskriver håndbogen ordningens økonomiske aspekter. Håndbogen tages i brug primo 2011 og vil fremover fungere som et opslagsværk for borgere, der søger BPA og til de medarbejdere, der skal administrerer ordningen. Håndbogen forelægges Socialog Sundhedsudvalget i foråret For at afhjælpe presset på serviceudgifterne i fremtiden vil der være behov for at iværksætte projekter til at mindske tilgangen til hjemmeplejens ydelser og samtidig udskyde tidspunktet for behov for disse. Visitationen har udarbejdet forbedrede redskaber til at vurdere borgerens funktionsniveau, dette har medført en stramning i tildeling af ydelser. Der har for visitatorerne været undervisning i Fælles sprog ll som betyder, at der er større fokus på, om det er et udviklende, udredende eller fastholdende mål, ydelsen tildeles efter. Kommunens midlertidige boliger skifter fra 1. marts 2011 navn til rehabiliteringspladser. Det vil sige at medarbejderne skal uddannes til at ændre deres tilgang til borgerne i forhold til de kerneydelser, vi leverer, så borgerne i videst muligt omfang støttes til at yde egenomsorg og udføre deres praktiske opgaver med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer. Det forventes at medføre, at tidspunktet for borgernes behov for hjemmehjælp vil blive udskudt for en del borgere. Desuden arbejdes der på plejecentrene i 2011 med at optimere samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer, så vi kan få andre aktører på banen, som kan medvirke til at øge livskvaliteten for borgere, der har brug for hjælp. Endelig er projektet om kvalitetssikring i myndighedsdelen afsluttet. Her er der særligt fokuseret på at skærpe visitationens indsats. Der har været arbejdet med en ændret visitationspraksis, der kan være skarpere i tildelingen af ydelser. Social- og Sundhedsudvalget orienteres på møde den 7. marts I 2011 starter projektet med at indføre Fredericiamodellen i Greve Kommune. Projektet kommer i Greve til at hedde I gang igen. Modellen sigter på gennem hverdagstræning og øgede genoptræningsindsatser at gøre borgerne i stand til at klare sig på egen hånd i længere tid. Fokus på visitatorernes arbejde og udvikling af værktøjer til test af borgernes funktionsniveau.

16 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.03 Igennem har visitationen arbejdet med en fælles forståelse af Fælles sprog ll og dermed ensartet visitationen til borgerne og nedbragt sagsbehandlingstiden. Dette er en løbende proces, der også vil være fokus på i Fokus i har desuden været, at gennemgå arbejdsgange og få udarbejdet et godt afgørelsesbrev. Der skal indføres nye arbejdsredskaber og metoder til at forebygge tidlig nedslidning af medarbejdere. Hjemmeplejen har i årene 2009 og indført arbejdsmiljørigtig rengøring og har indkøbt flere eldrevne cykler til hjemmehjælpere med nedslidte knæ o.a. Indsatsen fortsætter og opprioriteres i 2011 gennem indkøb af ny teknologi i hjemmeplejen, der blandt andet kan være med til at spare medarbejdere for forkerte løft og monotont arbejde. Der tænkes blandt andet indkøbt robotstøvsugere og særlige lifte, der kan understøtte medarbejdernes arbejde. Greve Kommune vil i have et fokus på forebyggelse af magtanvendelse i hjemmeplejen. Der er i uddannet flere nøglepersoner indenfor demensområdet, som kan vejlede og supervisere kolleger både på plejebolig- og hjemmeplejeområdet. Der skal fokuseres på faglig udvikling og uddannelse af både ledere og medarbejdere. I hjemmeplejen er flere ledere i gang med diplomlederuddannelsen og merkonomuddannelsen. Der har været fokus på Lean på et lederseminar samt diverse faglige temadage, kursusdage og undervisning for medarbejderne. Sygeplejerskerne er en vigtig faglig ressource og Greve Kommune vil gerne medvirke til uddannelse af nye sygeplejersker. Der skal derfor fokus på at uddanne flere kliniske vejledere i forhold til det kommende udvidede elevoptag. Som følge af samarbejdsaftalen mellem Greve Kommune og University College Sjælland for perioden , har 1 sygeplejerske gennemgået uddannelsen som klinisk vejleder i. Nogle af de nyansatte centersygeplejersker, samt 1 sygeplejerske i sygeplejerskegruppen, ventes at påbegynde uddannelsen som klinisk vejleder i Herved øges gruppen af kompetente og fagligt kvalificerede kliniske vejledere yderligere, til varetagelse af den kliniske undervisning af 24 sygeplejestuderende årligt i Greve Kommune. Der skal fokus på indførsel af seniorordninger og andre tiltag til fastholdelse på arbejdsmarkedet af kommunens medarbejdere.

17 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.03 Center for Sundhed & Pleje har i haft 26 personer ansat i løntilskudsordninger. I er 5 personer i Center for Sundhed & Pleje gået på individuel seniorordning. Tilrettelæggelsen af den offentlige leverandørs virksomhed skal være så effektiv som muligt, derfor fokuseres på at anvende størst mulig tid direkte i borgernes eget hjem. Der arbejdes kontinuerligt med arbejdsgange og ressourceudnyttelse med det formål, at forbedre og effektivisere hjemmeplejen. I har der været særlig fokus på den interne vikarudnyttelse og på at optimere brugen af omsorgssystemets planlægningsmodul. Samlet set har indsatsen medført, at andelen af tid anvendt direkte i borgernes hjem er steget med 2 % fra 2009 til. Fokus på tilrettelæggelse og udførelse af forebyggende hjemmebesøg, herunder inddrage relevante faglige fokusområder, som kan understøtte den sundhedsfremmende og forebyggende tilgang. Greve Kommune har i uddannet 10 sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund end dansk, der skal være med til at løfte den forebyggende indsats. De kan formidle viden om sundhed og forebyggelse på dansk, men også på deres modersmål hvorved den forebyggende indsats forventes at nå ud til en langt større og også vigtig målgruppe. Samarbejdet mellem udfører (både private og offentlige) og myndighed skal udvikles, så der fokuseres på gensidig forpligtelse til at målrette hjemmeplejens ydelser til de svageste borgere. Der er i udarbejdet nye kontrakter på fritvalgsområdet til personlig pleje og praktisk hjælp. Kontrakterne indeholder elementer, der har til hensigt, at forbedre kontakten mellem udfører og myndighed. Arbejdet med udbud af driften af Karlslunde Plejecenter er ligeledes påbegyndt. For hjemmepleje til borgere med særlige behov fx demens, dobbeltdiagnosticerede og specialiseret træning giver det god mening at udvikle samarbejder med nabokommuner. København Syd samarbejdet er under udvikling og det vil give god mening at lægge an til yderligere samarbejde. På hjerterehabiliteringsområdet har Greve udviklet en forløbsmodel som borgere fra andre kommuner kan deltage i mod betaling fra hjemkommunen. Derudover er der i blevet planlagt 4 specialpladser på Karlslunde Plejecenter til åbning i Budgetbemærkning Direktionen anmodes om inden udgangen af januar at fremlægge forslag, der kan sikre kapaciteten på plejeboligområdet og medvirke til at opfylde plejeboliggarantien på ældreområdet i Greve Kommune. Direktionen bedes medtænke tilbud i kommunen, som kan forebygge indlæggelser og reducere den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af regionale sundhedsydelser, som forudsat i forslag

18 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.03 Det igangværende arbejde med etableringen af det 5. plejecenter i Karlslunde skal medvirke til at sikre, at Greve Kommune også fremover vil være i stand til opfylde plejeboliggarantien. Den forestående ibrugtagning af akutstuerne på Hedebo plejecenter skulle gerne medvirke til at reducere udgiften til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet og forebygge indlæggelser. Greve Kommune ønsker derudover at styrke sin rehabiliterende indsats ved at etablere et Center for hverdagsrehabilitering på det nuværende Hedebo. Budgetbemærkning Byrådet ønsker forslag til etablering af køkkenfaciliteter til Leve/Bo-miljø forelagt i første kvartal af. Der har i pågået et arbejde med at etablere køkkenfaciliteter i Leve/Bo-miljøer på kommunens plejecentre. Bestræbelserne har indtil videre medført, at Cypreshuset på Møllehøj Plejecenter, samt Dahliahuset og Bellisgangen på Hedebo har fået ombygget deres køkkener, så de opfylder fødevarestyrelsens krav til levebomiljøer. Derudover ombygges de 3 køkkener i A-huset på Nældebjerg Plejecenter. Ombygningerne er afsluttet primo 2011.

19 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.04 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Beskrivelse af område 5.04 Sundhed Fra 1. januar 2007 finansierer kommunerne 18 pct. af regioners udgifter til sundhedsområdet sygehuse og sygesikringsydelser. Dette sker dels gennem et generelt men fast grundbidrag pr. borger til finansiering af regionens generelle sundhedsopgaver (7 pct.), dels gennem en betaling pr. udført ydelse, den såkaldte aktivitetsbestemte medfinansiering (11 pct.). Den kommunale medfinansiering i form af grundbidraget finansieres af Økonomi- og Planudvalgets område 9.03 Skatter og generelle tilskud. Den aktivitetsbestemte medfinansiering er derimod finansieret over Social- og Sundhedsudvalgets område. Den aktivitetsbaserede medfinansiering er baseret på en takstbetaling, der udløses, hver gang en borger fra kommunen behandles i det regionale sundhedsvæsen. Betalingen er fastsat efter bestemte takster pr. ydelse. I ca. 3 ud af 4 tilfælde udløses den maksimale kommunale takst. Ydelserne omfatter primært sygehusindlæggelser og ambulante behandlinger, men også psykiatrisk behandling samt sygesikringsområdet er dækket herunder. Hovedparten af medfinansieringsudgifterne vedrører dog almindelige sygehusindlæggelser. Budgetområdet omfatter også udgifter til genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse. Kommunerne har ansvaret for træning både efter serviceloven og sundhedsloven. Træning efter serviceloven omfatter de opgaver, som kommunerne havde indtil 1. januar 2007, herunder vedligeholdelsestræning. Træning efter sundhedsloven omfatte de nye opgaver, som kommunerne har overtaget efter 1. januar 2007, herunder: medfinansiering på 70 % af genoptræning under indlæggelse på sygehus fuld kommunal finansiering af specialiseret genoptræning på sygehus efter sygehusudskrivning fuld kommunal finansiering af - og opgaveansvar for - almindelig genoptræning efter sygehusudskrivning Antallet af træningsforløb efter sundhedsloven udgør ca. fire gange så mange i forhold til de gamle kommunale opgaver. Det er sygehusene, der i forbindelse med udarbejdelse af genoptræningsplanen afgør, om der er behov for specialiseret genoptræning, der skal finde sted på sygehus. Sundhedsfremmeopgaverne omfatter primært forebyggende hjemmebesøg, som borgerne over 75 år har lovkrav på at få tilbudt en gang årligt. Desuden har Greve Kommune iværksat en række sundhedsfremmende og forebyggende initiativer primært med ekstern puljefinansiering. Projekterne er forankret i Center for Sundhed & Pleje, men er i vid udstrækning projekter, der går på tværs af flere områder, herunder også beskæftigelsesområdet. Økonomi - så meget koster område 5.04 Sundhed Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab Afvigelser Korrigeret Afvigelser overført til 2011 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr.

20 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.04 Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Budget Det oprindelige for var på 110,2 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger til merforbrug på netto 0,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede merudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 2,0 mio. kr. ved opfølgning 1, skønnet på baggrund af efterregning af acontobeløb for 2009, samt aktivitetsniveauet i 1. kvartal Merforbrug på plejetakst, hospice og aktivitetsbestemt medfinansiering på 2,5 mio. kr. ved opfølgning 2, på baggrund af KL s skøn ved midtvejsreguleringen for Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Budget Regnskabet viser et forbrug på 115,5 mio. kr. mod et korrigeret på 115,0 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på området på 0,5 mio. kr. eller 0,4 %. Nettomerforbruget er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på en række områder. De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret er følgende: Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på området sundhedsfremme og forebyggelse Merforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet Sundhedsfremme Området omfatter diverse projekter med et sundhedsfremmende sigte. Mindreforbruget på området knytter sig især til projekterne Multiminen og Kronikermidler, der bidrager med henholdsvis 0,6 og 0,4 mio. kr. En væsentlig del af projekterne er finansieret af eksterne midler, hvorfor disse skal tilbagebetales, hvis de ikke anvendes til projektrelaterede formål. Der ansøges om overførsler for i alt 1,3 mio. kr. efter reglerne om formålsbestemte overførsler. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet Merforbruget på dette område dækker over et merforbrug vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering på 1,6 mio. kr. og et merforbrug vedrørende plejetakst for færdigbehandlede patienter og hospiceophold på 1,1 mio. kr. Merforbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering udgør 1,6 % af tet og forbruget afspejler et svagt stigende udgiftsniveau hen over året. Merforbruget vedrørende plejetakster og hospiceophold skyldes, at især udgifterne til hospiceophold er steget markant fra 2009 til. Budgetoverførsler fra til 2011 Der er på området overført i alt 1,3 mio. kr. fra til 2011 efter Greve Kommunes overførselsregler. Beløbet består af formålsbestemte overførsler, som Byrådet har godkendt.

21 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.04 Formålsbestemte overførsler: Beløb i kr. Projekt Multiminen 640 Kronikermidler 424 Netmeq (Netværksopbygning for minoritetsetniske kvinder) 85 Patientuddannelse 38 Motionstilbud 68 I alt = mindreforbrug/merindtægt i, -= merforbrug/mindreindtægt i. på fokusområder og bemærkninger fra Budget Forberedelsen af de kommende sundhedsaftaler bliver en vigtig opgave i. Sundhedsaftalerne har til formål at understøtte en koordineret arbejdsdeling, opgaveløsning og opgaveudvikling i samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Arbejdet med Sundhedsaftalerne har ligeledes til formål at understøtte, at borgeren i kontakten med region og kommune oplever en sammenhæng og kvalitet i det samlede sundhedsvæsen. Greve Kommune har haft repræsentanter med i arbejdsgrupper i flere niveauer i arbejdet med Sundhedsaftalerne. Sundhedsaftalerne blev i januar 2011 sendt til endelig godkendelse i kommunerne. I Greve Kommune godkendte Byrådet Sundhedsaftalerne den 25. januar Greve Kommunes sundhedspolitik skal revideres i da den nuværende sundhedspolitik blev godkendt i Der skal derfor sættes fokus på at anvende erfaringerne, som kommunerne har fået efter implementeringen af struktur- og opgavereformen. Sundhedspolitikken og de nye sundhedsaftaler bør ligeledes ses i en sammenhæng. Arbejdet med at revidere sundhedspolitikken er ikke påbegyndt. Der er primo 2011 indgået en ny sundhedsaftale med Region Sjælland, samt udarbejdet nationale og regionale sundhedsprofiler. Arbejdet med sundhedspolitikken har afventet disse tiltag. Regionalt samarbejde om patientrettet forebyggelse indenfor rammerne af sundhedsaftalerne - kendt som Fyrtårnsprojekterne. Der er i udarbejdet regionale forløbsprogrammer inden for kronikerområdet for patienter med KOL, type 2 diabetes samt hjertekarsygdomme. Forløbsprogrammet for KOL er afsluttet i mens forløbene for hjertekarsygdomme og type 2 diabetes forventes afsluttet i foråret Et forløbsprogram er en aftale mellem regionen og kommunerne om, hvordan behandlingen af udvalgte borgergrupper skal fordeles mellem regionen og kommunerne. Der er specielt på kronikerområdet mange borgere, der er en del på sygehuset og som også har brug for kommunens ydelser. Forløbsprogrammet er en beskrivelse af, hvilke opgaver, der skal varetages i regionen og hvilke opgaver, der skal varetages i kommunen, så borgeren oplever, at der er sammenhæng i tilbuddene.

Social- og Sundhedsudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående figur og tekst.

Social- og Sundhedsudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående figur og tekst. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På overordnet niveau dækker Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde behandling, forebyggelse, rådgivning, servicering

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående figur og tekst.

Social- og Sundhedsudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående figur og tekst. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På overordnet niveau dækker Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde behandling, forebyggelse, rådgivning,

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt. Tillægsbevillinger. budget 2010

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt. Tillægsbevillinger. budget 2010 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På overordnet niveau dækker Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder behandling, rådgivning,

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Indledning Dette afsnit omhandler Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde 5.01 5.04. Udvalget dækker følgende områder:

Indledning Dette afsnit omhandler Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde 5.01 5.04. Udvalget dækker følgende områder: Indledning Dette afsnit omhandler Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde 5.01 5.04. Udvalget dækker følgende områder: Retsbestemte sikringsydelser som førtidspension, boligstøtte og personlige tillæg

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 2/212 Social- og Sundhedsudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport... 5 Aktivitetsrapport... 6 1 - Antal borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem...

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: regnskab pr. ultimo september Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Udgiftsrammen udgør 773,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2008 og konsekvenser af årets budgetreguleringer m.v., og indtægtsrammen udgør 199,7 mio.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets består af følgende serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Version

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Version BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter /- = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Hjemmepleje - demografi -1.605 180-945 4.573

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere