Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede"

Transkript

1 Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C Tlf: Forfatter: Socialstyrelsen: Lis Døssing Mogens Holm Sørensen SFI: Jens Kofod Theresa Dyrvig Magne Vilshammer Rebekka Bille Indhold udarbejdet af Socialstyrelsen og SFI. Udgivet Download eller sesti til rapporten på Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. ISBN: Digital ISBN:

3 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Metode Analysen Prostitutionsophør faktorer der kan lede til prostitutionsophør Fastholdende faktorer Erfaringer med sociale tilbud Positive oplevelser af tilbud Negative oplevelser af tilbud Mangler ved - og ønsker til tilbud Tiden efter prostitution Positive oplevelser af prostitution Negative oplevelser af prostitution Konklusion Litteraturliste Bilag A

4 Forord Dette arbejdspapir sætter fokus på kvinder på vej ud af prostitution, og de støttebehov, nogle af dem kan have. Kvinder, der har været i prostitution, kan have senfølger, der med sandsynlighed kan relateres til prostitution. Derfor kan de have behov for støtte og hjælp, når de stopper og i en periode herefter. Projektet er en del af satspuljeaftalen for Opdragsgiver er Socialministeriets Departement, der ønskede en undersøgelse gennemført af Socialstyrelsen og SFI, så de to aktørers respektive kernekompetencer blev udnyttet bedst muligt. Arbejdspapiret er sammensat af to selvstændige undersøgelser der er udarbejdet parallelt: En interviewundersøgelse og en vidensindsamling. Den ene indeholder SFI s interviewundersøgelse med tidligere prostituerede om deres vej ud af prostitution, de faktorer, der leder til ophør, og deres vurdering af støtten fra de sociale tilbud. Den anden indeholder Socialstyrelsens vidensindsamling om prostitueredes vej ud af prostitution og følgevirkninger af prostitution, i form af de risici og skadevirkninger, der typisk opstår ved prostitutionsophør. Undersøgelserne kan divergere enkelte steder, men det skyldes primært de to forskellige metoder, der er anvendt. Samtidig kan de to undersøgelser vægte problemstillinger forskelligt afhængigt af synsvinklen og datagrundlaget. SFI og Socialtyrelsen har koordineret arbejdet med de to undersøgelser og løbende givet hinanden respons. Materialet præsenteres i fem afsnit under overskrifterne: Metode, Prostitutionsophør, Fastholdende faktorer, Erfaringer med sociale tilbud og Tiden efter prostitution. Rækkefølgen under hvert afsnit er sådan, at SFI præsenterer erfaringerne fra empirien, der efterfølgende suppleres med Socialstyrelsens vidensindsamling. Arbejdspapiret indeholder derudover en fælles indledning og en samlet konklusion på såvel interviewundersøgelsen som vidensindsamlingen, der primært har afsæt i skandinavisk litteratur om emnet. Oktober 2011 SFI og Socialstyrelsen 4

5 1. Indledning Det er denne undersøgelses formål at identificere de faktorer, der kan lede til, at prostituerede ophører med at sælge seksuelle ydelser. I dette arbejdspapir præsenteres således en række kvalitative indikationer på, hvilke faktorer tidligere prostituerede tillægger betydning i forbindelse med deres ophør i prostitution samt hvilke faktorer der var afgørende for, at det lykkedes dem at stoppe. På baggrund af de prostitueredes oplevelser af tiden efter prostitutionsophør, konkluderer SFI s undersøgelse og Socialstyrelsens vidensindsamling på, hvilke dele af de offentlige sociale tilbud der synes at have størst effekt i forbindelse med at realisere ønsket om at stoppe. Omfanget af prostituerede er ofte til debat i Danmark. Det skyldes, at det er meget vanskeligt at få valide tal på området. Socialstyrelsen har tidligere peget på, at der i året medio 2009 til medio 2010 var mere end prostituerede i Danmark. SFI s rapport (Kofod m.fl., 2011) fra medio 2011 peger på, at der er godt prostituerede i Danmark. Disse tal er de nyeste på området. SFI og Socialstyrelsen har anvendt lidt forskellige metoder til at komme frem til tallene. Ingen af tallene siger noget om, hvorvidt omfanget af prostituerede er stigende eller faldende. Vi ved, at der sker en løbende udskiftning blandt prostituerede; nogle holder op, mens andre begynder (se Kofod (2011) for en uddybning af dette). Ingen af tallene siger noget om, hvor stor denne udskiftning er, eller om hvor mange danskere, der på et eller andet tidspunkt i deres liv, har prostitueret sig. Samtidig er der heller ingen kilder, der kan dokumentere, om der er kommet flere eller færre prostituerede i Danmark i løbet af de sidste år. Det er derfor vanskeligt at sige noget om, hvor mange der har forladt prostitution, og hvilken hjælp, de konkret har fået eller haft brug for. Samtidig må man formode, at en del, der har forsøgt at komme ud af prostitution, ikke er kommet ud. Det har dog ikke været opdraget for denne undersøgelse at inkludere denne gruppe i interviewundersøgelsen. En repræsentativ undersøgelse på området forudsætter fx overvejelser om, hvor mange der har forladt prostitution. En vigtig forudsætning for at få hjælp til at komme ud af prostitution er, at den enkelte prostituerede selv er motiveret for at stoppe. Prostituerede skal selv ønske at forandre deres livssituation og for fleres vedkommende være forberedt på et væsentligt ændret indtægtsgrundlag. En del prostituerede ønsker ikke at forlade prostitution og er dermed ikke målgruppe for de sociale tilbud, der tilbyder at hjælpe kvinder ud af prostitution. Generelt er der i norden en overvægt af studier, der vægter de negative sider ved prostitution. Det gøres ofte ved at pege på prostitutionens skadevirkninger og på en sammenhæng mellem enkelte prostitueredes belastede baggrund og prostitutionen. Både politisk og forvaltningsmæssigt har der været ønsker om at få viden på området, der kan anvendes til at forebygge og reducere prostitution. Debatten på prostitutionsområdet i Danmark er generelt set polariseret. Grundlæggende er der to syn på prostitution. På den ene side ses prostitution som et udtryk for den ulige magtfordeling mellem mænd og kvinder. Her kan prostitution anskues som en overlevelsesstrategi, når man ikke længere har reelle valg og alternativer. En kortsigtet løsning, der ofte kan have vidtrækkende og langsigtede konsekvenser. På den anden side mener andre, at prostitution kan og bør ses som et almindeligt erhverv. Ud fra dette synspunkt plæderes der for, at mange prostituerede er glade for 5

6 det, de laver. De kan ikke identificere sig med den offerrolle, de oplever, at prostituerede pålægges via medierne og prostitutionsdebatten. De efterlyser fokus på de positive aspekter ved prostitution i medierne og i forskningen. Både i og uden for prostitutionsmiljøet findes de ovennævnte synsvinkler på prostitution. Det er vigtigt at se prostituerede som en heterogen gruppe. Der kan være flere forskellige årsager til at vælge prostitution. En del prostituerede stofmisbrugere vælger prostitution for at finansiere stofmisbruget, mens fx en del escortprostituerede vælger prostitution for at eksperimentere med og udvikle deres seksualitet (Kofod m.fl., 2011). Følgerne af prostitution og de faktorer, der kan virke fastholdende, varierer derfor også fra person til person (Vanwesenbeeck, 2001). Forskere skal ifølge Vanwesenbeeck arbejde seriøst på at lave en differentiering af de prostituerede. Der er brug for at vide, hvordan prostitutionens kontekst, betingelser og karakteristika kan relateres til forskellige aspekter som sundhed og velbefindende hos forskellige grupper af prostituerede. Det kan være problematisk hvis undersøgelser bygger på et bestemt værdigrundlag eller skal tjene bestemte formål i retning af enten at dokumentere skadevirkninger af prostitution, med henblik på kriminalisering eller det modsatte med henblik på at gøre prostitution til et egentligt erhverv. Det, der betegnes som fastholdende faktorer i prostitutionsdebatten og litteraturen, kan derfor både dække over positive og negative sider ved prostitution. Et eksempel på positive sider kan være opretholdelse af en god økonomi og at blive bekræftet af kunder. De negative sider kan fx være psykiske og relationelle problemer. Begge faktorer bruges ofte som begrundelse for enten legalisering eller kriminalisering/afskaffelse af prostitution (Servicestyrelsen, 2010B). Kortlægningen af prostitution (Kofod m.fl., 2011) viser, at nogle prostituerede vurderer, at de kan stoppe fra dag til dag, hvis de skulle ønske det, mens andre oplever det som yderst vanskeligt. Generelt oplever de tidligere prostituerede, der havde indledt terapiforløb, store problemer med at stoppe med prostitution blandt andet grundet manglende alternative indtjeningsmuligheder. Andre af de tidligere prostituerede, som befandt sig godt i prostitution, fortæller, at de ikke har haft problemer med at stoppe. At ophør i prostitution både kan være en kort proces og en lang og krævende proces, bekræftes af anden litteratur på området (se fx Tveit & Skilbrei, 2008). SFI s del af undersøgelsen er baseret på interview med kvindelige prostituerede, der har permanent og lovligt ophold i Danmark. I undersøgelsens indledende fase blev det forsøgt at etablere kontakt til tidligere prostituerede uden permanent og lovligt ophold i Danmark. Det var ikke muligt, hvilket sandsynligvis skyldes, at (næsten) alle disse kvinder forlader Danmark, når de forlader prostitution. Jævnfør Kofod m.fl. (2011) prostituerer mænd sig ofte alene og har sjældent kontakt til sociale tilbud eller organisationer. Dette må formodes at være medvirkende til, at det i denne undersøgelse ikke har været muligt for os at etablere kontakt til tidligere mandlige prostituerede. 1 For at få et indblik i kvindernes vurderinger af de sociale tilbud, indgår der 29 kvalitative interview med tidligere prostituerede. Nogle få af disse kvinder er endnu 1 Kontakt til tidligere mandlige prostituerede har været forsøgt etableret via chatsider, hvor nuværende mandlige prostituerede møder deres kunder, men uden held. 6

7 ikke stoppet i prostitution, men har et stærkt ønske om det, og er i kontakt med forskellige hjælpetilbud, hvorfor vi ligeledes finder deres erfaringer relevante. 13 af interviewene blev udført i forbindelse med SFI s kortlægning af prostitution i løbet af efteråret De resterende 16 interview blev udført i perioden 1.juli 1.september I den følgende analyse arbejder vi med tre definitioner. Den første af prostitution, den anden af sociale tilbud og den tredje af ophør i prostitution: Prostitution definerer vi som en handling, hvor mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser køber og sælger en seksuel ydelse (Se Wittrup-Jensen, 2010). De sociale tilbud omhandler i det følgende de private organisationer: Liva Rehab, Svanegrupperne og privatpraktiserende terapeuter. Hertil nævnes Rederne. De offentlige tilbud omfatter, udover flere forskellige dele af socialforvaltningen i kommunerne, også Kompetencecenter Prostitution i Socialstyrelsen. Når vi skriver ophør i prostitution, kan der være tale om en pause. Flere kvinder fortæller således, at de, hvis deres livssituation ændrer sig, overvejer at starte igen. Samtidig er prostitutionsophør ofte en proces, hvor den enkelte prostituerer sig af og til undervejs. Ophøret i prostitution kan således være midlertidigt. Undersøgelsen afgrænser sig således fra at beskæftige sig med personer, der er handlet til prostitution og betalt seksuel udnyttelse af unge under 18 år, hvor køb af sex er ulovligt. Socialstyrelsens vidensindsamling har fokus på de skadevirkninger eller risici, som prostituerede oplever, idet de kan sige noget om, hvordan en social indsats skal tilrettelægges. Dermed har vi fravalgt at fokusere, udfolde og analysere de positive oplevelser, en del har i prostitution. En del positive oplevelser fungerer dog fastholdende og de er derfor også omtalt i denne undersøgelse. Interviewundersøgelsen har som nævnt udelukkende fokus på tidligere prostituerede for at få viden om, hvordan de er kommet ud af prostitution, og hvilke vanskeligheder de har haft i den forbindelse. Men de generelle erfaringer fra Kompetencecenter Prostitutions opsøgende medarbejdere er, at der kan være meget store forskelle på, hvordan skadevirkninger opleves hos nuværende og tidligere prostituerede. Sådanne betragtninger understøttes af SFI s kortlægning af prostitution (Kofod m.fl., 2011), der bl.a. henviser til, at en del prostituerede i prostitution kan have en tendens til at re-frame deres negative oplevelser som en form for forsvarsmekanisme. Det betyder at prostituerede, der oplever noget ubehageligt, kan være i stand til at skubbe oplevelserne til side, og at se dem som en almindelig del af det at være prostitueret. Når kvinderne har forladt prostitution, er der mulighed for, at samme oplevelser opleves som negative. De fleste rapporter på prostitutionsområdet handler om aktive prostituerede. Det har ikke været muligt at finde et større antal undersøgelser, der udelukkende omhandler tidligere prostituerede og de skadevirkninger, de har fået under prostitutionen. Der findes enkelte selvbiografier på området, men ikke egentlige undersøgelser. Derfor 7

8 læner denne undersøgelse sig primært op ad kilder, der behandler aktive prostituerede. 2. Metode I SFI s undersøgelse er kontakten til de 29 tidligere prostituerede etableret på to måder. For det første har vi benyttet os af etablerede kontakter fra Kortlægningen af prostitution (Kofod m.fl. 2011), idet vi igennem nuværende prostituerede på klinikker har fået kontakt til kvinder, der tidligere har været tilknyttet det enkelte sted. For det andet har en række organisationer, der beskæftiger sig med emnet, været behjælpelige med kontakter til tidligere prostituerede. Interviewene har været semi-strukturerede, idet de har taget udgangspunkt i tre overordnede temaer (prostitutionsophør, erfaringer med sociale tilbud og tiden efter prostitution). De deltagendes egne oplevelser af processen med at forlade prostitution har været i fokus, dog guidet af de overordnede temaer og en række spørgsmål knyttet hertil (se bilag A, interviewguide). De interviewede er alle kvinder med dansk statsborgerskab, som tidligere har prostitueret sig som enten klinik-, escort- eller gadeprostituerede, eller som fortsat gør det, men er i gang med at forsøge at forlade prostitution. Vurderet ud fra de kvalitative interview i kortlægningen må flere af de motiverende og fastholdende faktorer dog formodes at være de samme for mænd som for kvinderne (Kofod m.fl. 2011, s ). Dog kan de tidligere mandlige prostitueredes erfaringer med at forlade prostitution i nogen grad tænkes at afvige fra de kvindelige prostitueredes, idet deres kontakt til sociale tilbud og ønsker om en sådan kontakt er så godt som ikke eksisterende blandt de mandlige prostituerede, vi har haft kontakt til (ibid.). Denne formodning kan dog desværre hverken be- eller afkræftes i nærværende undersøgelse. Rekrutteringsprocessen afspejles i sammensætningen af de 29 informanter, hvis beretninger udgør datagrundlaget for dette arbejdspapir. Der er en overvægt af kvinder, der har oplevet negative følger af deres tid i prostitution samt besvær med at forlade prostitution. En mindre andel af de interviewede har ikke haft problemer med at forlade prostitution, har befundet sig godt i prostitution og oplever ingen negative følgevirkninger. Dette rekrutteringsgrundlag er ligeledes begrundelsen for, at de sociale tilbud i denne undersøgelse vurderes anderledes end i Kortlægning af prostitution (ibid.). I kortlægningen er der et stort ukendskab til tilbuddene, og en del af de adspurgte vurderer, at der ikke eksisterer tilbud, der er rettet mod dem. Denne undersøgelse har rettet fokus mod prostituerede, der har været i kontakt med tilbuddene, og de vurderer, som det fremgår i det følgende, overvejende at tilbuddene er relevante og har været rettet mod dem. Herudover må der formodes at være et ukendt antal tidligere prostituerede, der ikke har søgt hjælp til at forlade prostitution og samtidig har afskåret kontakten til fx de klinikker, de tidligere har været tilknyttet, og som det derfor ikke har været muligt for os at komme i kontakt med. Det skal derfor understreges, at den efterfølgende gennemgang af faktorer ikke er en kvantificerbar afspejling af, hvor mange prostituerede der har brug for hjælp til at forlade prostitution, og hvordan de har det med forløbet, endsige hvor mange der oplever følgevirkninger. Når vi i det følgende alligevel lader svære erfaringer med at forlade prostitution fylde relativt meget, er det fordi de repræsenterer målgruppen for de sociale tilbud. Deres udtalelser gør det muligt at konkludere generelt om, hvilke aspekter af de sociale tilbud der 8

9 sandsynligvis har størst effekt i forhold til at hjælpe kvinderne med at forlade prostitution. I det følgende er de enkelte sociale tilbud anonymiseret. Det skyldes, at materialet ikke er omfattende nok til at evaluere tilbuddene. For eksempel kommenteres enkelte tilbud kun af en eller to informanter, hvilket ikke kan danne grundlag for at vurdere kvaliteten af tilbuddet. 2.1 Analysen Når de enkelte cases præsenteres i det følgende, vil vi fremhæve, at interviewpersonerne fortæller om dem i nutidens meget klare skær. Ifølge litteraturen er der en tendens til, at fortidige begivenheder i nutiden fremstår som meningsfulde eller meningsløse. De vil dog oftest blive beskrevet som en del af en fremadskridende proces. Også selv om begivenhederne, da de fandt sted, virkede meningsløse. Vi ser ganske enkelt bedst what it was vha. af what it is (Järvinen, 2004, s. 47). Det er således ikke uden betydning, hvilken social kontekst, interviewpersonen er en del af, og hvilke forventninger, de mødes med fra deres omgivelser, idet forklaringer/motiver skal forstås i den kulturelle kontekst, interviewpersonen indgår i på interviewtidspunktet. Flere af de interviewede kvinder forholder sig indirekte til den ofte polariserede offentlige debat, eksempelvis ved klart at italesætte bekymringer vedrørende et fokus på prostituerede som ofre eller ved at italesætte, at de netop har været ofre. Når informanterne på den måde positionerer sig i forhold til den offentlige debat, kan dette således også have en betydning for, hvordan de i interviewet fortæller om deres fortid. I forlængelse heraf kan eksempelvis negative hændelser i fortiden bruges til at underbygge en positiv udvikling i interviewpersonens liv (Gusdorf, 1980, s. 39). Således skal kvindernes fremhævelser af negative eller positive oplevelser fra deres tid i prostitution og i forbindelse med deres ophør i prostitution, forstås ud fra, hvorvidt de oplever deres situation i dag positivt, om de i dag deltager i en terapigruppe, hvor negative oplevelser måske behandles, eller om de fortsat oplever at være påvirket af deres tid i prostitution, eksempelvis idet de ikke kan fortælle deres venner og familie ærligt om deres fortid. Disse overvejelser opfordrer vi læseren til at have i baghovedet under læsningen af dette arbejdspapir. I Socialstyrelsens vidensindsamling bliver der trukket på den viden, der løbende er indsamlet på området. De opsøgende medarbejdere i Kompetencecenter Prostitution har et indgående kendskab til både nuværende og tidligere prostituerede. Denne relevante, erfaringsbaserede viden om prostitutionsophør er således med i undersøgelsen. Centrale medarbejdere i Kompetencecenter Prostitution, herunder medarbejdere, der arbejder med netværksgrupper for prostituerede, der er stoppet i prostitution, har besvaret interviewspørgsmål om prostitutionsophør. I forbindelse med vidensindsamlingen har Socialstyrelsen foretaget en litteratursøgning af relevant litteratur om prostitueredes vej ud af prostitution. Litteratursøgningen dækker primært de skandinaviske lande for at få sammenlignelige beskrivelser af den kontekst, de prostituerede lever i. Den kontekst, de skandinaviske prostituerede befinder sig i, er meget forskellig fra f.eks. Tyskland, Holland, England og USA. Det er derfor vanskeligt at overføre de udenlandske undersøgelser (ud over de skandinaviske) til en dansk kontekst. Det kan således være forskelligt, hvilke problemer prostituerede får, afhængigt af om prostitution er kriminelt (jf. USA) eller er et anerkendt erhverv (Jf. fx Holland). Der er 9

10 fx ikke samme fokus på sociale tilbud, der har til formål at støtte og hjælpe prostituerede i at komme ud af prostitution. En del af de problemer prostituerede oplever i Skandinavien skyldes stigmatiseringen. Problemer, der skyldes stigmatisering, er ikke på samme måde centrale i en kontekst, hvor prostitution er mere eller mindre alment accepteret som fx i dele af Thailand. Den sociale kontekst er dermed relevant for, hvilke problemer den enkelte oplever. I Tyskland er der indført en såkaldt prostitutionslov (2002), der accepterer prostitution som et legalt skattepligtigt erhverv. I Holland skal de prostituerede have licens for at udøve deres erhverv, og gadeprostituerede må kun sælge sex i særligt afgrænsede områder: Tolerance zones. De er derudover under overvågning af skattevæsenet. I England er det lovligt at købe og sælge sex, men det er ulovligt at trække på gaden eller drive et bordel. I USA er prostitution forbudt i langt de fleste stater, hvorfor de fleste forskere rent holdningsmæssigt tager udgangspunkt i, at det er kriminelt at prostituere sig. Mandlige prostituerede indgår ikke i denne undersøgelse, hvilket skyldes at der ikke eksisterer særlig meget materiale om mænd, der prostituerer sig. Det bør dog nævnes, at Kompetencecenter Prostitution i løbet af de sidste par år har intensiveret det opsøgende arbejde på internettet. Her har kompetencecentret været i kontakt med omkring 150 tidligere og nuværende mandlige prostituerede og stillet sin rådgivning og vejledning til rådighed. Der foreligger endnu ikke nogen systematisk opsamling på aktiviteterne. Det litteraturstudie, Socialstyrelsen gennemførte i 2010 (Servicestyrelsen, 2010B), om fysiske, psykiske og sociale risici samt fastholdende faktorer i forbindelse med prostitution, peger på, at det er vanskeligt at drage empirisk baseret generaliserbar viden ud fra den litteratur, der indgik. Det skyldes forskellige forhold som: For få informanter, at prostitutionsformerne blev blandet sammen, at der blev konkluderet på eksempelvis en samvariation mellem sociokulturel baggrund og prostitutionsdebut samt prostitution og følelsesmæssige skader. Herudover er undersøgelserne på prostitutionsområdet er primært af kvalitativ karakter og ofte baseret på de kontakter, der er etableret i forskellige former for socialt opsøgende arbejde. På trods af, at undersøgelserne kun i begrænset omfang er evidensbaserede, kan de dog bidrage til at afdække brugernes behov og udvikle sociale og sundhedsmæssige hjælpetilbud til målgruppen. Der blev søgt på danske, skandinaviske og øvrige vesteuropæiske publikationer og på materialer fra USA og Australien. Ikke alene på videnskabelige rapporter, tidsskrifter og specialer, men også på danske biografier skrevet af prostituerede. Den omfatter udgivelser fra 2000 og senere med undtagelse af enkelte ældre publikationer med særlig relevans. Litteraturlisten fra dette studie er vedlagt denne rapport som supplerende litteratur. Den begrænsede litteratur om emnet: Vejen ud af prostitution er efterfølgende læst og systematiseret, og de enkelte undersøgelser er vurderet i forhold til validitet og udsigelsesfelt. Det vil sige hvor mange, og hvilke typer respondenter der har deltaget i undersøgelserne, og om de konkrete undersøgelser er relevante. De primære danske kilder i denne undersøgelse er: Prostitution på massageklinik (Servicestyrelsen, 2010B), SFI s Prostitution i Danmark (2011) og Bjønness Jeg 10

11 siger jo ikke, at jeg vil være astronaut (Bjønness, 2011). De er valgt, fordi de supplerer hinanden indbyrdes, og fordi de alle tre fungerer som nyere opsamlinger på den eksisterende viden på prostitutionsområdet. Vidensopsamlingen har størst bredde i Prostitution på massageklinik, der hovedsageligt er et litteraturstudie. Bjønness undersøgelse er foretaget blandt gadeprostituerede, og er en interviewundersøgelse, hvor der har deltaget ca. 30 kvinder. SFI s Prostitution i Danmark er af mere generel karakter og afdækker forskellige prostitutionsformer. SFI s undersøgelse har både en kvantitativ og en kvalitativ del. I alt har 104 nuværende og tidligere prostituerede ladet sig interviewe via chat, mail, telefon eller personligt. I alt 328 har besvaret et spørgeskema. Såvel SFI s som Bjønness undersøgelser indeholder en vidensopsamling og ny empiri på området. Mange prostituerede holder prostitutionen skjult for at undgå stigmatisering. Derfor kan det være vanskeligt at gennemføre undersøgelser. Dels fordi prostituerede kan være vanskelige at få kontakt til, dels fordi de ikke nødvendigvis vil deltage i undersøgelser. Det er derfor også vanskeligt at finde frem til, om en undersøgelse faktisk indeholder et repræsentativt udvalg af respondenter. Der er ingen dokumentation for, at de to ovenfor nævnte undersøgelser (Kofod m.fl., 2011; Bjønness, 2011) er repræsentative, men heller ingen dokumentation for det modsatte. Sammenholder man imidlertid de konkrete resultater fra de to undersøgelser med den øvrige præsenterede viden på området, ser de ikke ud til at adskille sig væsentligt. Resultaterne er med andre ord sammenlignelige med de andre repræsentative/ ikke repræsentative undersøgelser på feltet. Og udgør dermed samlet set en del af den bedste viden vi p.t. har. Ud over disse kilder har vi valgt at gå i dybden med enkelte artikler fra Vanwesenbeeck (2001) og Månsson (1999), da vi vurderer, at de har en særlig relevans for netop denne vidensindsamling. Samtidig har vi valgt at inddrage filmen Illusionen, der viser tre portrætter af prostituerede, der forholder sig forskelligt til deres prostitution og er i forskellige faser. Endelig har vi inddraget bogen Når mønstret brydes, der er en erfaringsopsamling på den psykologordning, Socialstyrelsen varetager, og hvorigennem prostituerede har mulighed for at få 11 timers psykologhjælp fra en privatpraktiserende psykolog. Bogen indeholder bl.a. psykologernes refleksioner og erfaringer med at arbejde med kvinder, der er i prostitution og kvinder, der er holdt op med at prostituere sig. Vanwesenbeecks undersøgelse (2001) supplerer Prostitution på massageklinik som et litteraturstudie, der samler op på forskning på området før år Månssons artikel fokuserer på de erfaringer, han har fra arbejdet med prostituerede på vej ud af prostitution set i et psykologisk perspektiv. Målgruppen for hans arbejde er prostituerede, der har problemer i prostitution, og som ønsker at træde ud af prostitution. Denne kilde supplerer de øvrige, idet den zoomer ind på individuelle problemstillinger i vejen ud af prostitution. Der er taget kontakt til enkelte videnspersoner i Sverige (Kompetencecenter Prostitution i Malmø) og Norge (Prosentret i Oslo) for at afdække, hvilke erfaringer og viden, de har om prostituerede, der er stoppet med at prostituere sig. Respondenterne er valgt, ud fra det kendskab Socialstyrelsen har til de øvrige nordiske lande via det nordiske netværk, som styrelsen indgår i. Derudover var det relevant at kontakte Svanerne, der er et tilbud om gruppeterapi for tidligere prostituerede i København. 11

12 Videnspersonerne har fået tilsendt en mail med spørgsmål, som de alle har svaret på. Resultaterne fra denne mini -undersøgelse er anvendt som en form for indikatorer på de problemstillinger, der beskrives i de litterære kilder. I processen er der endvidere afholdt to koordinationsmøder mellem SFI og Socialstyrelsen. Dels for at anvende Socialstyrelsens erfaring og viden på området i forhold til interviewguiden udarbejdet af SFI, dels for at koordinere resultaterne af de to undersøgelser. 3. Prostitutionsophør I denne del af analysen besvarer SFI spørgsmålet: Hvad får kvinder til at ophøre med at være i prostitution? Afslutningsvist ses der nærmere på, hvilke faktorer der kan virke fastholdende på personer, der ønsker at forlade prostitution. Faktorerne er ikke rangordnede. Det indebærer, at vi på baggrund af en kvalitativ undersøgelse ikke kan vurdere, hvorvidt en faktor har relativt større vægt i forhold til at ophøre i prostitution end andre. Det indsamlede datamateriale viser derimod, at mange forskellige faktorer spiller ind på ønsket om at forlade prostitution. Informanterne peger blandt andet på en ændret livssituation, alder, dårlige oplevelser og fysiske og/eller psykiske problemer. I de begrundelser, som informanterne giver, er det sjældent muligt at pege på en enkelt faktor, der har ført til prostitutionsophør. Et ophør er med andre ord en begivenhed, der er påvirket af mange forskellige faktorer. Det kvalitative materiale rummer flere eksempler på kvinder, der netop gennemgår en lang proces, der strækker sig over en længere tidsperiode, hvor prostitutionsfrekvensen bliver mindre og mindre. Der er dog også informanter, der er ophørt i prostitution fra den ene til den anden dag. Socialstyrelsens vidensindsamling peger på, at det er forskelligt, hvilke problemstillinger prostituerede oplever i og efter prostitution. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med de forskellige årsager, der er til at gå ind i prostitution. Samtidig kan det være vanskeligt at udrede, hvornår eventuelle problemstillinger er opstået. En del problemstillinger hos nuværende og tidligere prostituerede skyldes forhold før prostitutionen, mens andre opstår i forbindelse med prostitution. Samtidig kan der være en tendens til, at problemstillinger aktualiseres eller ligefrem forstærkes af at være i prostitution (Servicestyrelsen, 2010A). Grundlæggende peger SFI s undersøgelse (Kofod m.fl., 2011) på to forhold, der er af stor betydning, når det gælder de prostitueredes individuelle trivsel i prostitution. Den ene handler om, i hvor høj grad den enkelte er økonomisk afhængig af prostitution. Den anden handler om, i hvor høj grad vedkommende oplever sig som socialt ekskluderet udsat for stigmatisering ved at prostituere sig. I den ene ende af spektret findes typisk gadeprostituerede stofmisbrugere, der oplever, at de er nødt til at prostituere sig for at tjene penge til misbruget, og som samtidig oplever sig som socialt ekskluderede og at blive set ned på. I den anden ende af spektret findes personer, der prostituerer sig, fx via chatrooms, for at afsøge egne seksuelle grænser, og som ikke ser sig selv som udsat for stigmatisering (Kofod m.fl., 2011). De to faktorer: Økonomisk afhængighed af prostitution og graden af social eksklusion forbundet med prostitution ser ud til at betinge, i hvor høj grad den enkelte oplever prostitution som skadelig. Dermed påpeges det også indirekte, at i jo højere grad prostituerede oplever sig inkluderet og økonomisk uafhængige af prostitution, jo 12

13 lettere vil de have ved at forlade prostitution. Det grundlæggende ved SFI s undersøgelse er, at der er fokus på den prostitueredes egen oplevelse. Oplevelserne kan dermed også forandre sig over tid. Det vil sige, at prostituerede over tid kan udvikle økonomisk afhængighed af prostitution, ligesom social eksklusion kan opstå over tid. Faktorerne peger samtidig på, at der er brug for tilbud, der i høj grad tager et individuelt udgangspunkt. 3.1 faktorer der kan lede til prostitutionsophør For at vise spredningen og de tilfældigheder, der også spiller en rolle som faktorer, har vi fra SFI s undersøgelse inddraget følgende historie. Den er et eksempel på, hvordan et møde med en sundhedsplejerske og sexarbejdets efterfølgende rygsmerter er med til at få ønsket om at stoppe i prostitution til at opstå. Kvinden deltager i dag fortsat i den terapigruppe, hun dengang startede i hos et privat hjælpetilbud: Hun stoppede i prostitution i august 2005, efter 3 ½ år. Hendes søns sundhedsplejerske sagde en dag til hende, at hun ikke så for godt ud. Derudover undrede sundhedsplejersken sig over, at hun havde tøj og ting, man normalt ikke har råd til, hvis man er på kontanthjælp. Kvinden sagde, at hun var telefondame. Sundhedsplejersken spurgte mere ind til det, og kvinden sagde så, at hun var prostitueret, og at hun havde det fint med det: Jeg syntes jo, at det var det, jeg skulle lave for the rest of my life. Sundhedsplejersken tog kontakt til et privat hjælpetilbud. En dag fik hun dog en rygskade og tænkte: Fint, lad mig snakke med dem fra det hjælpetilbud, hvis det kan lukke munden på dig [sundhedsplejersken]. I dag tænker jeg, at jeg måske var klar til det uden selv at vide det. Hun gik til samtaler hos det sociale hjælpetilbud, og kort tid efter havde hun sin sidste vagt på klinikken. Denne kvinde oplevede det nærmest som en tilfældighed, at hun fik kontakt til det sociale hjælpetilbud, der endte med at hjælpe hende til at forlade prostitution. En af de faktorer, der ofte fremhæves af informanterne, er en ændring i deres livssituation. Ændret livssituation handler som hovedregel om, at informanten har fået ny kæreste. Flere fortæller, at de enten synes, det er for besværligt at skulle lyve over for kæresten og leve et dobbeltliv, eller at de ikke synes, at et parforhold er foreneligt med at være i prostitution. En kvinde fortæller eksempelvis, at det der endte med at få hende til at forlade prostitution var, at hun fik indsigt i, hvor hårdt det var for hendes kæreste. Dermed oplevede hun, at hun gjorde et andet menneske ondt ved at prostituere sig, hvilket var den primære årsag til, at hun stoppede. En anden kvinde fortalte, at hun befandt sig godt i prostitution, men stoppede da hun flyttede sammen med sin nuværende mand og hans børn. Hun havde indtil da haft en vagt hver eller hver anden uge, og havde hele tiden bibeholdt sit andet arbejde ved siden af. Hun ser positivt tilbage på sin tid i prostitution og fortæller at: Hun stoppede, fordi hun for fire år siden mødte og flyttede sammen med sin nuværende mand. Han havde tre børn, hun selv havde to. Da hun var alene med sine børn, havde deres far dem hver anden uge, hvor hun så var alene og kunne tage en vagt eller to på klinikken. Men med den nye mand og de sammenlagt børn er det ikke til at slippe hjemmefra! der er hele tiden nogen hjemme. De ville på et tidspunkt begynde at spørge, hvor hun skulle hen, og det havde hun ikke lyst til, at de skulle have at vide. Derudover begyndte hendes mand, som kendte til hendes 13

14 prostitution, også at have svært ved det. Det første halve år havde han haft det fint med det, havde endda besøgt hende på klinikken, hvor de kunne have lidt alene-tid, men med tiden brød han sig ikke om at dele hende med andre. Så hun trappede langsomt ned, havde til sidst kun to vagter om måneden, før hun så stoppede helt. Flere informanter nævner også, at deres prostitutionsophør skyldes, at de blev gravide og fik barn. Informanterne fortæller, at de ikke ville risikere, at barnet skulle blive stemplet som en, der har en mor, der er i prostitution. Anden beskæftigelse eller påbegyndelsen af et studium har også fået flere af informanterne til at ophøre med at være i prostitution. Beskæftigelsen gav dem en anden indtægtsmulighed, der muliggjorde ophøret. Flere fortæller også, at de ikke synes, at det var foreneligt med deres nye studie eller arbejde at være i prostitution. Endelig er nogle informanter ophørt med at være i prostitution, fordi de er flyttet til en anden del af landet, og dermed ikke længere kunne være tilknyttet den samme klinik. Samtidig fortæller de, at det ville være for uoverskueligt at skulle finde et nyt sted, hvorfra de kunne sælge sex. Materialet indikerer, at ønsket om at forlade prostitution også opstår som en pludselig indskydelse. Denne indskydelse er eksempelvis kommet i forbindelse med, at informanten, af den ene eller anden grund, har været væk fra prostitutionsmiljøet i en kortere eller en længere periode som det følgende eksemplificerer: Hun gik en tur på Strøget, hvor hun faldt og fik en fibersprængning, hvilket betød, at hun ikke kunne prostituere sig i 14 dage. Pausen fik hende til at tænke over, hvad det var, hun gjorde, og hun fik mulighed for at mærke efter på sin krop, hvad prostitutionen gjorde ved hende. Hun kunne mærke på sin krop, at det var tid til at holde en pause fra prostitutionen. Hun fortæller, at hun under hele sit prostitutionsforløb gjorde meget for at være opmærksom på, hvad prostitutionen gjorde ved hende fysisk og psykisk. Hun kan dog ikke pege på, hvad det var ved netop den pause, som gjorde, at hun stoppede. En række informanter har valgt at stoppe i prostitution pga. fysiske problemer, hvoraf de oplever, at nogle relaterede sig til prostitutionen. Det kan fx være rygskader, gigt, gentagen underlivsbetændelser og smerter i underlivet. Disse fysiske gener forhindrede dem i at sælge sex, hvorfor de oplevede ikke havde anden udvej end at stoppe. En række informanter peger ligeledes på psykisk nedslidning som en central faktor i forhold til deres prostitutionsophør. Informanter fortæller, at det til sidst var meget hårdt psykisk at skulle være sammen med kunderne. En informant fortæller, at hun hele tiden følte sig beskidt, mens en anden fortæller, at hun oplevede, at hun til sidst ikke kunne tage vare på sig selv. Materialet indikerer ligeledes, at for nogle kvinder er voldelige episoder medvirkende til, at ønsket om at stoppe opstår, og at der eventuelt tages kontakt til sociale hjælpetilbud. En tidligere gadeprostitueret fortæller således om et meget voldsomt overfald fra en kunde i hans hjem. Efterfølgende var hendes veninde blevet udsat for et voldeligt overgreb fra den samme kunde og var kommet endnu værre til skade, end kvinden selv. Herefter besluttede hun at stoppe sit stofmisbrug for at kunne forlade prostitution. Hun tog kontakt til et privat hjælpetilbud særligt rettet mod gadeprostituerede. Jævnfør Kofod m.fl. (2011) er det i særdeleshed gadeprostituerede, der udsættes for vold i forbindelse med salget af seksuelle ydelser. Andre informanter fortæller, at de er ophørt med at være i prostitution, fordi prostitutionsmarkedet er blevet for presset de seneste par år. Der er færre kunder, 14

15 og flere prostituerede (se også Tveit & Skilbrei, 2008, s.118 for lignende kvalitative indikationer fra Norge). Det har ifølge informanterne betydet, at prisen er gået ned, og at kunderne kræver mere avancerede ydelser. Det har ifølge nogle informanter betydet, at de følte, de skulle prostituere sig alt for meget for at kunne tjene de nødvendige penge, og i nogle tilfælde var nødt til at overskride personlige grænser for at tilfredsstille kunderne. Oplevelsen af at være blevet for gammel (alder) kan også lede til prostitutionsophør. Enkelte informanter fortæller således, at de er stoppet i prostitution, fordi de var blevet for gamle, og ikke syntes de længere kunne tiltrække kunder. Endelig peger informanterne på særligt den sociale stigmatisering, der er knyttet til prostitution, som en væsentlig faktor i deres prostitutionsophør. Som nævnt i ovenstående ønsker kvinderne ikke, at deres børn skal blive stigmatiseret, fordi de selv er i prostitution. En konsekvens af den sociale stigmatisering er, at informanter oplever, at de måtte leve et dobbeltliv, fordi de ikke kunne fortælle deres omgangskreds om deres prostitution. Det blev til sidst så hårdt for dem, at de valgte at stoppe med at være i prostitution. Et andet aspekt af dette er, at prostitution kan have været meget smertefuldt for den prostituerede, og at vedkommende ikke ønsker, at fortælle om denne del af sit liv til børn eller familie. Socialstyrelsens vidensindsamling viser at der kan være mange forskellige grunde til at forlade prostitution. SFI opstiller to grundlæggende årsager alder og dårlige oplevelser (Kofod m.fl. 2011). Alder har betydning for både kvinder og mænd. Det handler om at have en ung og attraktiv krop, sådan at kunderne har lyst til at købe sex af en. Ifølge SFI mener fx de mandlige prostituerede, at de må forvente lavere pris på ydelserne, og at der kan blive tale om mere avancerede ydelser, når de bliver ældre. Men også på prostitutionsområdet er der ingen regler uden undtagelser. Undtagelsen fra ungdomsidealet ser ud til at være kvindelige prostituerede indenfor SM. Her handler det om, at de kvindelige dominaer, der er lidt ældre, typisk anses for at have større erfaring, og dermed at være mere attraktive. Blandt dårlige oplevelser indgår grænseoverskridelser og vold. Flere prostituerede oplever, at deres grænser flytter sig over tid også omtalt som grænseforskydninger mens de er i prostitution. Dvs. at de oplever, at de går med til seksuelle handlinger, de før ville have sagt nej til. Der er to forskellige oplevelser af grænseforskydningerne. Den ene oplevelse er, at grænserne rykker sig, fordi den prostituerede opgiver at fastholde sine grænser. Grænseforskydningerne bliver med andre ord en form for krænkelse. Den anden udlægning er, at den prostituerede oplever, at grænserne rykker sig som en positiv udvikling af vedkommendes seksualitet. SFI s undersøgelse viser, at nogle prostituerede oplever den negative udvikling, mens andre oplever den positive. Uanset hvilken oplevelse der er tale om, kan enkeltstående grænseoverskridende oplevelser føre til et ønske om prostitutionsophør. Kompetencecenter Prostitution i Malmø oplyser samtidig, at de af og til ser personer, der får stadig større psykiske problemstillinger, og som derfor søger lægehjælp. En psykolog fra Svanegruppen, der arbejder med kvinder, der ønsker at ophøre med prostitution, udtrykker det sådan: At ophøre i prostitution skyldes ofte, at der er gået hul indadtil dvs., at kvinderne oplever en masse symptomer og uventede reaktioner, som ikke længere gør prostitution muligt; så man ikke længere kan holde facaden, eller distancere sig fra alle de følelser og reaktioner, der maser sig på. Andre kvinder stopper, når de får en partner, og derfor ikke længere ønsker at prostituere sig. Andre henvender sig efter en periode med en partner, fordi de ikke magter et seksuelt samliv. For nogle kvinder er prostitution forbundet med et stofmisbrug, som de har lagt bag sig, men hvor behandlingsforløbet, de har været i, ikke tog hånd om konsekvenserne af prostitutionen. 15

16 Under diskussionen om positive og negative grænseforskydninger ligger det forhold, at en del prostituerede ser prostitutionen som en måde at udleve en del af deres seksualitet på, mens andre ikke forbinder prostitutionen med deres egen seksualitet. Samtidig skal det bemærkes, at mange prostituerede adskiller sex i forbindelse med prostitution med sex uden for prostitutionsarenaen. En del prostituerede opstiller grænser for fx kundernes berøringer, mens andre fx ikke vil kysse kunderne. Disse grænser kan blive overskredet eller forsøgt overskredet af kunderne, der ofte efterspørger ydelser, der ligger uden for det, den prostituerede tilbyder. For eksempel sex uden kondom eller bestemte former for sex uden forudgående aftale. Når den prostituerede giver efter for ønsker, der ligger uden for aftalen og den prostitueredes grænser, kan det medføre en grænsekrænkelse eller resultere i en grænseforskydning, der altså både kan opleves positiv og negativ. Problemet er imidlertid, at det kan være vanskeligt at give en objektiv bedømmelse af, om grænseoverskridelsen er positiv eller negativ i situationen. En del prostituerede oplever først, at der er tale om en negativ grænseoverskridelse, efter at de er holdt op med at prostituere sig. Samtidig kan en del mennesker have vanskeligt ved at finde og sætte egne grænser (Servicestyrelsen, 2008A; Servicestyrelsen, 2010A). I de tilfælde, hvor der er tale om negative oplevelser af grænseflytninger, kan det afstedkomme yderligere problematikker i relation til grænsesætninger. Netop grænseoverskridelser fylder en del for flere af de personer, der har modtaget psykologhjælp fra Kompetencecenter Prostitution. En del af denne gruppe har tidligere været udsat for andre grænsekrænkelser. Prostituerede kan opleve grænsekrænkelser både før, under og efter prostitutionen. Problemet for denne gruppe kan være, at det kan være vanskeligt at finde og sætte egne grænser. Dermed kan grænsekrænkelserne og grænseforskydningerne blive en del af en større og kompleks problemstilling. Konkrete negative oplevelser i prostitution som fx overgreb, vold og grænseoverskridelser beskrives flere steder i litteraturen som årsag til at stoppe med prostitution (Servicestyrelsen, 2008A; Servicestyrelsen, 2010A; Kofod m.fl., 2011). I en del undersøgelser omtales prostitueredes risiko for at blive udsat for overgreb. Det kan handle om fx vold, trusler om vold og voldtægter. Ofte optræder beskrivelserne af vold i relation til fysiske skadevirkninger af prostitution. Her er det imidlertid vigtigt at skelne mellem den vold, der forekommer i prostitution og den vold, der forekommer i andre sammenhænge. Denne skelnen findes ikke altid i litteraturen om prostitution. En norsk undersøgelse om voldserfaringerne fra kvinder i prostitution fra 2008 viser, at 72 pct. af de 95 kvinder, der deltog, havde været udsat for vold. Omkring halvdelen oplyste, at de havde været udsat for vold i forbindelse med prostitution. Også i denne undersøgelse er det vigtigt at være opmærksom på, at en del af den vold, der rammer kvinderne, kommer fra andre end kunderne. (Fafo, 2008). Generelt er det samtidig væsentligt at bemærke, at der i Norge primært er tale om gadeprostitution. Den danske undersøgelse fra SFI stiller også spørgsmål til prostitueredes oplevelser af vold. Selvom SFI s undersøgelse, som allerede nævnt, måske ikke er repræsentativ på grund af udvalget af respondenter, bekræfter den delvist indtrykket fra den norske undersøgelse i relation til gadeprostituerede. Her viser det sig, at det primært er gadeprostituerede, der rammes af vold. 41 pct. af de gadeprostituerede, der har deltaget i SFI s undersøgelse, har en eller flere gange i løbet af et år været udsat for fysisk vold i form af overgreb fra kunder. Samlet set har ca. 18 pct. af de danske prostituerede, der deltog i undersøgelsen, været udsat for fysisk vold. Det er imidlertid vanskeligt at sammenligne de to undersøgelser, idet SFI 16

17 fx spørger, om respondenterne har været udsat for overgrebene i 2010, mens der ikke er nogen tidsgrænse for, hvornår volden skal være sket i den norske undersøgelse. Begge undersøgelser beskriver både gade-, escort- og klinikprostitueredes frygt for vold og de forskellige strategier, de bruger for at beskytte sig og undgå volden. Klinikprostituerede kan fx undlade at lukke kunder ind, som de ikke på forhånd har snakket med eller har informationer om. Også brugen af telefonpassere kan ses som en form for sikkerhedsforanstaltning på massageklinikkerne. Escortprostituerede bruger hyppigt chauffører eller orienterer andre om, hvor de tager hen for at sælge sex af sikkerhedshensyn. Gadeprostituerede forsøger at bedømme kunden hurtigt via en aflæsning af fysiske kendetegn, ligesom de kan forsøge at styre, hvor de har sex med kunden. De undgår fx øde områder (Fafo, 2008). Det er uvist, om den relativt (i forhold til gadeprostituerede) lave forekomst af vold blandt klinikprostituerede skyldes kundegruppen, eller de klinikprostitueredes strategier. Men undersøgelserne peger på, at gadeprostituerede bliver udsat for vold i større omfang end andre prostituerede. Oplevelsen af risikoen for at blive udsat for vold er dog til stede hos alle prostituerede, og de tager derfor forholdsregler for at beskytte sig og for at forebygge volden. Månsson (2001) beskriver flere årsager til at forlade prostitution: En øjenåbnende begivenhed, hvor den prostituerede pludselig oplever, at prostitution ikke er noget for vedkommende. Et vendepunkt, hvor der sker begivenheder i den prostitueredes liv (kæreste, arbejde etc.) der gør, at vedkommende vil forlade prostitution. En eller anden form for traumatisk begivenhed fx et dødsfald eller et voldeligt overfald. De tre forskellige årsager er sammenlignelige med de forhold, SFI beskriver som årsager til at forlade prostitution, og som også findes i undersøgelsen Prostitution på massageklinik (Servicestyrelsen, 2010B). Når kvinderne har forladt prostitution, spiller en række forskellige strukturelle faktorer ind på deres situation. Faktorer, der kan gøre det vanskeligt eller lettere at forlade prostitution. Det handler om, hvorvidt de er i stand til at få arbejde, en ordentlig bolig osv. Månsson peger i sin undersøgelse af 23 personer på, at den enkeltes relationer til fx vedkommendes mor, kærester/mænd og børn kan være vigtige, når de bryder med prostitution. Risikoen for, at det bliver opdaget, at man prostituerer sig, kan ifølge SFI være en direkte årsag til at ønske at stoppe i prostitution (Kofod m.fl., 2011). Her spiller stigmatiseringen af andre end den prostituerede selv således en rolle. Det er samtidig vigtigt at bemærke, at de fleste af kvinderne i undersøgelsen har haft behov for støtte fra forskellige tilbud. Det skyldes, at det sociale netværk ikke har været tilstrækkeligt til at bidrage til at hjælpe med at løse de forskellige problemstillinger, kvinderne har haft i den vanskelige fase, de er gået igennem lige efter bruddet med prostitution og kort efter, hvor der var tale om krisereaktioner. Månssons betragtninger understøttes af fx Wiliamson (Wiliamson, 2003), der også peger på, at det at forlade prostitution er en proces. Wiliamson peger på, at der skal være en kombination af eget ønske, om at ville ud af prostitution og en form for ydre pres. Samtidig peger Wiliamson på, at der ofte er behov for støtte fra andre, hvis processen skal lykkes. Individuelle faktorer i forhold til, hvordan og hvorfor en person holder op med at prostituere sig, er i stor udstrækning afhængig af den enkeltes drive og kompetencer. Drive og kompetencer er vanskelige at definere, men det handler grundlæggende om kvindernes viljestyrke til at ændre på deres egne forhold og deres evne til at tage initiativ. En vigtig evne kan være evnen til at drømme om et 17

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Prostitution på massageklinik. risici og fastholdende faktorer

Prostitution på massageklinik. risici og fastholdende faktorer Prostitution på massageklinik risici og fastholdende faktorer Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min Indhold 1 Abstract... 3 2 Indledning... 4 2.1 Problemfelt... 4 2.2 Problemformulering... 6 2.3 Uddybning af problemformulering... 6 2.4 Afgrænsninger... 6 3 Rapportens fremgangsmåde og opbygning... 8 3.1

Læs mere

Jeg siger jo ikke, at jeg vil være astronaut, vel

Jeg siger jo ikke, at jeg vil være astronaut, vel Jeg siger jo ikke, at jeg vil være astronaut, vel En antropologisk undersøgelse af relationen mellem kvinder med erfaring med salg af seksuelle ydelser og det sociale system. Rådet for Socialt Udsatte

Læs mere

Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge

Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge Delrapport: Handlemuligheder i arbejdet med betalt seksuel udnyttelse af unge Gruppeinterviews med personalegrupper på døgninstitutioner og socialpædagogiske

Læs mere

Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen

Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen Retsudvalget, Socialudvalget REU alm. del - Bilag 607,SOU alm. del - Bilag 354 Offentligt Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen 1 Forord...7 Sammenfatning...8 Samlede

Læs mere

For mig har behandlingen haft kæmpe betydning. Den har gjort, at jeg har været i stand til ikke at smadre min familie.

For mig har behandlingen haft kæmpe betydning. Den har gjort, at jeg har været i stand til ikke at smadre min familie. Du har jo ingen værktøjer med. Du har jo ikke fået nogen værktøjer puttet ned i din rygsæk hjemmefra. Jeg vidste jo ikke, hvordan jeg skulle løse en konflikt, med hverken mine børn eller min kone, ekskone,

Læs mere

Hvornår har din mand. sidst besøgt en prostitueret? - En analyse af prostitutionskunder som. målgruppe i kampagnetilrettelæggelse

Hvornår har din mand. sidst besøgt en prostitueret? - En analyse af prostitutionskunder som. målgruppe i kampagnetilrettelæggelse Hvornår har din mand sidst besøgt en prostitueret? - En analyse af prostitutionskunder som målgruppe i kampagnetilrettelæggelse Anna Katrine Støvring og Christine Bille Kommunikation modul 1 Efterår 2005

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2011 KAPITEL 1 Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere og

Læs mere

Unge & Sorg. tidligere Ungekontakten. Tredje rapport, juni 2004: Ungegruppen - en terapeutisk gruppe for unge, som har mistet forældre

Unge & Sorg. tidligere Ungekontakten. Tredje rapport, juni 2004: Ungegruppen - en terapeutisk gruppe for unge, som har mistet forældre Unge & Sorg tidligere Ungekontakten Tredje rapport, juni 2004: Ungegruppen - en terapeutisk gruppe for unge, som har mistet forældre Unge & Sorg, Rådgivningscenter, Østerbrogade 27,1, 2100 København Ø

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Graviditet og misbrug belyst ud fra kvindernes perspektiv. Analyse af 26 livs- og behandlingshistorieinterview

Graviditet og misbrug belyst ud fra kvindernes perspektiv. Analyse af 26 livs- og behandlingshistorieinterview Graviditet og misbrug belyst ud fra kvindernes perspektiv Analyse af 26 livs- og behandlingshistorieinterview Graviditet og misbrug belyst ud fra kvindernes perspektiv Analyse af 26 livs- og behandlingshistorieinterview

Læs mere

At være frivillig giver personlig udvikling og faglige kompetencer

At være frivillig giver personlig udvikling og faglige kompetencer At være frivillig giver personlig udvikling og faglige kompetencer April 2010 kvalitativ undersøgelse af frivilliges Enudbytte på længere sigt At være frivillig giver personlig udvikling og faglige kompetencer

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-)

Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-) Køb og salg af seksuelle ydelser på Internettet ;-) Thomas Haansbæk PRO-Centret, august 2001 Indholdsfortegnelse FORORD... 4 INDLEDNING... 5 DEL I: STUDIETS FORMÅL OG GENNEMFØRELSE... 7 BAGGRUNDEN FOR

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - Hverdagslivet for tidligere hjemløse

Hjemløs i egen bolig. - Hverdagslivet for tidligere hjemløse Hjemløs i egen bolig - Hverdagslivet for tidligere hjemløse Jonas Markus Lindstad Marts 2008 Hjemløs i egen bolig - Hverdagslivet for tidligere hjemløse 8 CASA, Marts 2008 ISBN 978-87-91795-85-5 Elektronisk

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere The part of join-in centres in addiction treatment and their contribution to rehabilitation of clean addicts Af

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

VENDEPUNKTER. Recoveryforløb i et brugerperspektiv. Evaluering. Merete Dobusz Marts 2011

VENDEPUNKTER. Recoveryforløb i et brugerperspektiv. Evaluering. Merete Dobusz Marts 2011 VENDEPUNKTER Recoveryforløb i et brugerperspektiv Evaluering GRIBDITLIVNYCHANCEFINDGLÆDENVERDENERFULD VERDENVENTERPÅDIGTAGMEDSKABDITLIV ED LIV MGRIBDITLIVNYCHANCEFINDGLÆDENVERDENERFYLDT LIVETERDITTAGKONTROLLENSKABDIGSELVOPLEVLIVETFINDSTYRKEN

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem?

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? En kvalitativ undersøgelse af socialrådgiveres kontakt til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen

Læs mere

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED 2007 SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Undersøgelse af unge under 18 år med misbrugsproblemer VFC Socialt

Læs mere