Elektronisk tinglysning i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektronisk tinglysning i Danmark"

Transkript

1 Elektronisk tinglysning i Danmark DaVinci seminar, Hennie Onstad Kunstsenter, torsdag 9. november 2006 Forfatter og Seniorkonsulent, Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Dagsorden 2 Tinglysningen i dag og i fremtiden Opbygningen af elektronisk tinglysning Udvalgte principper for it-arkitekturen - Serviceprincippet - Netværksdataprincippet - Partnernetværksprincippet - Hændelsesprincippet Spørgsmål 1

2 Tinglysningens opgaver 3 Rettigheder over objekter skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod aftaler om objektet - Rettigheder der ikke tinglyses udsætter sig for at blive fortrængt af senere tinglyst rettighedshavere - Ejendom, biler, andelsbolig, personer, testamenter Typer af dokumenter (eksempler) - Overdragelse af ejendom (Skøde) - Pantstiftning (Pantebreve) - Rettigheder over ejendom (Servitutter) Omfang i dag - 5 mill. anmeldelser pr. år - Værdi af 6 mia. kr. Troværdighed og tilgængelighed 4 Tingbogens troværdighed skyldes statens erstatningsansvar - Brugeren skal kunne indrette sig i tillid til tingbogens oplysninger Enten opnå den angivne retsstilling Eller modtage økonomisk kompensation for tab forårsaget af fejlagtigt registreret data : 1,1 mio, 2003 : 0,5 mio, 2004 : 1,7 mio Grundlæggende ret at oplysninger er offentligt tilgængelige - Publikumsterminal opstillet på tinglysningskontoret - Mulighed for etablering af ekstern terminaladgang til tingbogen - Adgang til begrænset data via - Bestille papirudskrift af oplysninger og genpart af dokumenter i aktmapperne 2

3 Overordnet arbejdsgang i dag 5 Modtagelse af dokument - Papirbaseret - Indførsel i dagbogen Prøvelse - Er formkrav overholdt? - Kan dokumentet efter sin natur overhovedet tinglyses? - Er den åbenbart overflødig? - Er udstederen berettiget til at råde over ejendommen eller den pågældende ret? - Opfylder rettigheden diverse lovkrav? - Kan den opnå ønsket prioritetsstilling? Indførsel i tingbogen - Alene summariske oplysninger registreres i it-system - Påtegning på dokumentet Sidenummer samt Oplysning om at dokumentet er tinglyst og datoen for tinglysningen Efterbehandling - Genpart sættes i aktmappe Papirbaseret genpart af samtlige gældende dokumenter for hver enkelt fast ejendom - Tinglyste dokument returneres til anmelderen Fundamentale ændringer indenfor tinglysning 6 Centralisering - Fra 82 embeder til én Tinglysningsret i Hobro Digitalisering - Udelukkende tinglysning af digitale dokumenter Traditionelle dokumenter kan vedhæftes i elektronisk form Fremtidig fleksibilitet sikres gennem brug af XML - Digital signatur er omdrejningspunktet CPR og CVR nummer kræves til den helt grundlæggende prøvelse om ret til at disponere - Nuværende akt digitaliseres ved indskanning i PDF-dokumenter Automatisering - Fokuserer på at automatisere 80% af tinglysningerne Det er de vanskelige 20% der resterer Manuel behandling - Prøvelsen vil følge de hidtil gældende regler 3

4 Forventede forbedringer i serviceniveauet 7 Bygget til at samarbejde med mange forskellige interessenter - Realkredit, Banker, Advokater, Ejendomsmægler, Kommuner, SKAT, Landinspektører, Kort og Matrikelstyrelsen, Borgere, mindre virksomheder Professionelle aktører (banker, realkreditinstitutter, advokater og ejendomsmæglere) - Kan integrere med e-tl fra egne systemer - kan foretage anmeldelser og straks modtage svar fra Tinglysningen om resultatet af den automatiserede prøvelse på egen skærm. - Grundlag for at digitalisere den samlede sagsbehandling Automatisere administrative og rutineprægede opgaver Borgerne - Oplevelsen af en hurtigere tinglysningsproces - Bedre rådgivning på det tidsmæssige forløb Forenkling af en ejendomshandel - Lettere at se, hvilke rettigheder der er tinglyst på ens ejendom - Hurtigere tinglysningsproces Ensartet service. - Sagsbehandlingstiden vil være ens i hele landet - Fortolkning af formalia vil være den samme Mindre følsomt over for perioder med særligt mange tinglysninger - f.eks. ved konverteringsbølger Forventninger til elektronisk tinglysning 8 Digitaliseringen af tinglysningen vil medføre væsentlige besparelser hos Domstolene - Fra ca. 400 medarbejdere til 150 medarbejdere Samfundsmæssige besparelser er højere - Ekspeditionstiden for tinglysning falder fra op til 14 dage til få sekunder Gennemsnit i dag er 5 dage - Anslået til millioner kr. om året Et reduceret tidsforbrug for medarbejderne hos de professionelle aktører - Automatisk indhentning af informationer - Automatisk udfyldelse af elektroniske dokumenter/formularer. - Færre afbrudte arbejdsprocesser som følge af strakssagsbehandling - Bortfald af kopiering, kuvertering m.m. - Ingen udarbejdelse af følgebreve. - Ingen ekspeditioner til og fra arkivet, da arkivet bliver digitalt - Begrænsning af kundemøder på grund af strakssagsbehandling En reduktion i direkte omkostninger (materialer og porto m.m.) Sparede finansielle omkostninger for borgeren ved en hurtigere tinglysningsekspedition (estimeret til 100 mio kr). - Bankgaranti i kortere tid - Rentetab på deponering af salgsprovenue Samlet pris for e-tl indtil Anskaffelse og drift mio. kr. - Indskanning af fysiske akter mio. kr. 4

5 Den fremtidige elektroniske tinglysningsmodel 9 Fx ansatte i realkredit institutter Interne skærmbilleder Ekstern service snitflade Klient system Klient system Klient system Processer Hændelser Services Begrebsmodel Browser Bruger skærmbilleder Ekstern e-tl portal Fx almindelig borger eller mindre virksomhed Ansatte i Tinglysningen Browser Intern e-tl portal e-tl motor e-tl akt Database Eksternt system Eksternt system Eksternt system Fx CPR, CVR, KMS, SVUR Generisk arbejdsgang i e-tl 10 Anmelder Eget System Signer e-tl-dok Modtag besked fra e-tl Opbyg tinglysningsdokument (e-tl-dok) Send e-tl-dok e-tl XML Afvisning Hent information i e-akten Modtag e-tl-dok Kontroller digital signatur Indledende kontroller, løbenr, tidsstempling Foretag prøvelse Registrer i e-tl akten Signer og Send information E-TL akten Manuel prøvelse Abonnent 5

6 Udfordringer 11 Mange eksterne interessenter - Private: Banker, realkredit, advokater, ejendomsmægler, landinspektør. Leasingfimaer, bil-finansiering Stor forskel i størrelsen - Offentlige: Centrale Personregister, Central Virksomhedsregisiter, Bygge og Boligregister, Kort og Matrikelstyrelsen, SKAT, Statens Vurderingsregister, Motorregister - Borgeren Hvem repræsentere ham? - Hvordan tester de eksterne interessenter? Digital signatur Tilgængelighed af de fysiske akter Fleksibilitet - Lovgivningen vil ændre sig (Både EU og dansk lovgivning) - Måden at bruge tinglysning på vil måske ændre sig - Teknologien vil udvikle sig Mange eksterne interessenter 12 Kravspecifikationen var i tre høringer - Modtog svar fra potentielle leverandører såvel som fremtidige brugere Diverse grupper nedsat - Projektgruppen for e-tl, Styregruppen for e-tl, Test- og teknikgruppen, OIOstandardiseringsarbejdsgruppen, Stedfæstelsesgruppen, Arbejdsgruppen med Kommunerne, KL, DFFE og SKAT, Arbejdsgruppen med tinglysningsafgiftsenheden, Arbejdsgruppen vedr. fælles ejendomsreference (i KMS s regi), Fuldmagtsdatabasegruppe Det er Domstolsstyrelsen der træffer beslutningerne Test opdelt i - Interne funktionstest Inkludere eksterne dataleverandører - Fællestest Sikre at de forskellige aktørers IT-systemer fungerer i samspil Kommunikationstest overholdes specifikationen for den anvendte kommunikationsprotokol. Meddelelsestesten - Stemmer meddelelsernes indhold overens med specifikationerne. Den eksterne funktionstest - Fungerer samspillet mellem aktørernes IT-systemer indbyrdes og mellem e-tl - Testsekretariet Hjemmeside med relevant information Koordinere aktiviteter med testgruppen Eksterne parter vil stille viden og ressourcer til rådighed - Permanent testsystem Eksterne interessenter kan løbende teste systemer og fælles processer op mod e-tl Fælles kerne af data såvel som individuelle testdata 6

7 Digital signatur 13 Udfordringer - Ikke alle har digital signatur - Den digitale signatur er ikke mobil - En tinglysning kan kræve digital signatur fra flere parter. Tre initiativer er iværksat - Fuldmagtsbasen Kan afgives ved digital signatur, Hovedreglen forventes at blive afgivelse på papir - Indskannes og OCR-læses Krav om at den kan udvides til en generel offentlig fuldmagtsbase - Anmelderordning Autoriserede virksomheder kan anmelde tinglysninger på vegne af disponenter Kræver kun den autoriserede virksomheds egen digitale signatur. Vedrører kun hæftelser og ejendomsforbehold. - Underskriftmappe En anmelder kan lægge et dokument i underskriftmappen De forskellige interessenter kan besøge underskriftmappen for at påføre deres digital signatur Funktionalitet tilgængelig som webservice - Andre kan udvide funktionaliteten Tilgængelighed af fysiske akter 14 Størrelse: - 2,5 millioner fysiske akter med i alt omkring 75 millioner sider papir Skanningsprojektet er opdelt i tre dele - Pilotskanning Begrænset antal akter indskannes for at opnå førstehåndsindtryk af opgavens form - Skanningskonkurrence Givet tilbud på indskanning af 5 retskredse Har givet megen værdifuld viden - Hvordan fjernes clips fra 75 millioner sider papir! - Lastbilen er en konkurrenceparameter! - Stor forskel i fil-størrelsen på dokumentet fra den enkelte leverandører Skal man lave manuel efterbehandling eller kan det meste køre automatisk - I nogle situationer er kopien bedre end orginalen - Hvad er godt nok (300 DPI vs 400 DPI) - OCR-læsning - Det store udbud Kravspecifikation sendes ud omkring 1 december

8 Fleksibilitet 15 Behov og lovgivning vil ændre sig! Hvordan vil brugerne anvende e-tl? Stillede krav om Service Orienteret Arkitektur! Opstillede et antal retningsgivende principper - Serviceprincippet - Netværksdataprincippet - Partnernetværksprincippet - Fleksibilitetsprincippet - Begrebsmodelprincippet - Hændelsesprincippet Serviceprincippet 16 Al adgang til data og forretningslogik foregår udelukkende gennem servicekald. Standardprincippet - e-tl skal anvende globale og lokale standarder hvor det er muligt Løs koblingsprincippet - e-tl sætter ingen krav til partnerens it-system - Skal kunne sende/modtage en besked i henhold til servicekontrakt Versioneringsprincippet - Muligt at udvide e-tl Medfører - Integration med flere hundrede organisationer foregår på én måde Beskrevet i servicekontrakt Behøver i princippet ikke menneskelig kontakt - Let for samarbejdspartnere at integrere tinglysningsfunktionalitet i egne systemer 8

9 Netværksdataprincippet 17 En enkelt datakilde tilgængelig for hele netværket Tilgå data ved kilden - Data skal placeres hvor det er mest hensigtsmæssigt - I stedet for at alle deltagere i netværket har deres egne versioner af dataene liggende - Sikrer mod redundans og inkonsistens i hele netværket - Lettere at koble processer sammen Medfører - Ingen kopiregister Vi tillader undtagelser indtil data-leverandør er klar Men service-grænsefladen er uafhængig af evt. kopiregister - Gælder også for e-tls måde at præsentere data for partnere Partnernetværksprincippet 18 E-TL opbygges til at være en fleksibel komponent i et partnernetværk e-tl vil benytte information og funktionalitet fra flere forskellige eksterne parter e-tls information og funktionalitet vil indgå i mange forskellige eksterne parters løsninger. Orkestreringsprincippet - Offentlige processer hvor e-tl indgår i en ekstern orkestrering - Interne processer for udførsel af e-tl forretningsprincipper Åbenhedsprincippet - Benytter åbne standarder - Ingen diskussion om hvordan Sikkerhedsprincippet - Sikkerhedsinfrastrukturen må ikke sætte unødige grænser for, hvilke nuværende og fremtidige eksterne parter, som e-tl kan samarbejde med. - Sikkerheden løses på en omkostningseffektiv facon Medfører - e-tl kan fleksibelt samarbejde med mange forskellige parter 9

10 Sammenlægning af ejendomme som en orkestreret proces 19 Partnernetværksprincippet 20 E-TL opbygges til at være en fleksibel komponent i et partnernetværk e-tl vil benytte information og funktionalitet fra flere forskellige eksterne parter e-tls information og funktionalitet vil indgå i mange forskellige eksterne parters løsninger. Orkestreringsprincippet - Offentlige processer hvor e-tl indgår i en ekstern orkestrering - Interne processer for udførsel af e-tl forretningsprincipper Åbenhedsprincippet - Benytter åbne standarder - Ingen diskussion om hvordan Sikkerhedsprincippet - Sikkerhedsinfrastrukturen må ikke sætte unødige grænser for, hvilke nuværende og fremtidige eksterne parter, som e-tl kan samarbejde med. - Sikkerheden løses på en omkostningseffektiv facon Medfører - e-tl kan fleksibelt samarbejde med mange forskellige parter 10

11 Behovet for Hændelser 21 Virksomheder må hurtigere opfange og reagere på ændringer, trusler og muligheder - De manifesterer sig som en forretningshændelse En registrering af noget der er sket i den virkelige verden Udsendt på det tidspunkt hvor det sker Eksempler på en service - Anmeldelse af tinglysning - Forespørgsel på saldo - Overførsel til udlandet Eksempler på hændelser - En tinglysning er sket - En råvare pris er ændret - En aktiekurs er ændret Anmelder Tinglysning Skøde tinglyst på matrikel nr Jeg vil gerne tinglyse dette pantebrev Det er hermed gjort Fordeler Tinglysningen Realkredit Ejendoms mægler Bank Landinspektør SKAT Øjeblikkelig reaktion på hændelser 22 Forretningsprincippet: - Enhver vigtig forretningshændelse skal let, effektivt og troværdigt blive identificeret, opfanget og offentliggjort Informationen, der beskriver hændelsen, fortsætter gennem virksomheden - Potentiale til at påvirke flere forretningsenheder, der kan udlede unik værdi ved at abonnere på disse hændelser - Simple hændelser kan aggregeres til komplekse sammensatte hændelser Hændelser er en vigtig del af en effektiv integrationsarkitektur - Udsend hændelse når noget sker - Abonner på hændelser - Reager øjeblikkeligt - Udvider traditionel SOA 11

12 Hændelsesprincippet 23 Forretningshændelser der sker i e-tl skal offentliggøres øjeblikkeligt Hændelser sendes i et XML-dokument Modtageren fortolker dette dokument - I modtagerens forretningskontekst - Kan sammenstille det med andre forretningshændelser Medfører - Partneren kan reagere øjeblikkeligt når noget forretningsrelevant sker Opsummering 24 E-TL er opbygget service-orienteret efter bogen - Bygget til fremtiden Fokus er på fleksibilitet - Internt i e-tl - Eksternt med samarbejdspartnere E-TL vil have væsentlige samfundsmæssige implikationer - Vi ved ikke hvordan brugerne vil anvende det Borgerne Mindre virksomheder - Det kan ændre konkurrencesituationen Mere information på 12

13 Abonner på mit nyhedsbrev på Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Mulige tilgange til at hente data fra eksterne registre 26 13

14 Generisk arbejdsgang i e-tl 27 Anmelder Eget System Signer e-tl-dok Modtag besked fra e-tl Opbyg tinglysningsdokument (e-tl-dok) Send e-tl-dok e-tl XML Afvisning Hent information i e-akten Modtag e-tl-dok Kontroller digital signatur Indledende kontroller, løbenr, tidsstempling Foretag prøvelse Registrer i e-tl akten Signer og Send information E-TL akten Manuel prøvelse Abonnent 14

Tinglysningens it-arkitektur

Tinglysningens it-arkitektur Tinglysningens it-arkitektur Kortdage 2006, Herning Messecenter, tirsdag 7. november 2006 Forfatter og Seniorkonsulent, Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk C O N N E C T I

Læs mere

Elektronisk tinglysning

Elektronisk tinglysning Elektronisk tinglysning Arkitekturkonferencen Forfatter og Seniorkonsulent, Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Dagsorden

Læs mere

Der er penge i service Elektronisk tinglysning

Der er penge i service Elektronisk tinglysning Der er penge i service Elektronisk tinglysning IT Arkitekturkonferencen 2008 Forfatter og projektchef Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk Blogs og kommentarer på www.soanetwork.dk

Læs mere

Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis Case: Elektronisk Tinglysning

Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis Case: Elektronisk Tinglysning Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis Case: Elektronisk Tinglysning Forfatter og Projektchef, Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk, Blogs, nyhedsbrev og konferencetilbud

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation for det kommende system til elektronisk tinglysning (e-tl)

Bilag 2: Kravspecifikation for det kommende system til elektronisk tinglysning (e-tl) Bilag 2: Kravspecifikation for det kommende system til elektronisk tinglysning (e-tl) 26. juni 2006 Connecting Business & Technology Devoteam Consulting A/S 2006 Dette dokument er udarbejdet for Domstolsstyrelsen

Læs mere

Den digitale tingbog er på vej

Den digitale tingbog er på vej Den digitale tingbog er på vej Tinglysningsmotor, digital signatur og internettet. Arbejdet med udformningen af den nye digitale tingbog er i fuld gang i Domstolsstyrelsen. Af chefkonsulent Anja Olsen,

Læs mere

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 21. februar 2005 Indhold 1. Resume 4 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 3. IT-analyse af tinglysningen

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í=

lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í= lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í= Referat, OIO-komitéens møde den 21. januar, 2010 = oéñéê~íi= lfljhçãáí Éåë=NNK=ã ÇÉ= ÇK=ONK=à~åì~êI=OMNM= Mødet afholdtes d. 21. januar, 2010 fra kl. 13:00 15:30 i Direktionens

Læs mere

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 OIOREST Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 IT- & Telestyrelsen marts 2008 1. Indhold > 1. Indhold 5 2. Figurfortegnelse

Læs mere

Betænkning om digital tinglysning

Betænkning om digital tinglysning Betænkning om digital tinglysning BETÆNKNING NR. 1471 KØBENHAVN 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2005 1457 Markedsføring og prisoplysning 1458 Betænkning om forbedring af voldtægtsofres retsstilling

Læs mere

Varetagelse af tinglysningsopgaven. Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg

Varetagelse af tinglysningsopgaven. Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg Varetagelse af tinglysningsopgaven Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg BETÆNKNING NR. 1461 KØBENHAVN 2005 4 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDNING 7 1.1. Udvalgets nedsættelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY Nulpunktsmåling af digital tinglysning samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg

Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg Retsudvalget REU alm. del - Bilag 401 Offentligt Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg BETÆNKNING NR. 1471 KØBENHAVN 2006 4 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1.

Læs mere

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør Offentligt-privat it-samarbejde - en forudsætning for dyb digitalisering Hans Jayatissa Løsningsdirektør CSC i Norden 3.700 medarbejdere Omsætning $ 900M (FY09) Consulting, System Integration & IT Outsourcing

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2014-2 018 1 DOMSTOLENES DIGITALISERING ER den digitale sag det digitale retsmøde den digitale arbejdsgang DOMSTOLENES DIGITALISERING SKAL UNDERSTØTTES AF ensartethed

Læs mere

Delrapport 21. februar 2005

Delrapport 21. februar 2005 Delrapport 21. februar 2005 1. Indledning 3 1.1. Analysedesign 3 1.2. Analysemetode 4 1.3. Timing af en tinglysningsreform 10 1.4. Validitet og beregningsmæssig usikkerhed 11 1.5. Struktur 16 2. Sammenfatning

Læs mere

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture"

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - Event-Driven Architecture Bilag 3 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture" Denne version af referencearkitekturen er målrettet Grunddataprogrammet Version:

Læs mere

Mellemkommende rettigheder i tinglysningssystemet

Mellemkommende rettigheder i tinglysningssystemet Titel: Mellemkommende rettigheder i tinglysningssystemet Specialisering: 9. semester Projektpraktik Tema: Faglig og professionel udvikling Projektgruppe: L9LM-08 Deltager: Lars Peter Larsen Vejleder: Bent

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010 Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt August 2010 BERETNING OM DET DIGITALE TINGLYSNINGSPROJEKT Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 11

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

E-tinglysning og landinspektørarbejde

E-tinglysning og landinspektørarbejde - Problematikken ved stedfæstelse af servitutter http://arkiv.kms.dk/mpn/ http://kmswebmat.kms.dk/ Program komponent Aalborg Universitet Landinspektøruddannelsen Afgangsprojekt 2008 Sune Waagner Hansen

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Serviceorienteret arkitektur - Hvad og hvorfor

Serviceorienteret arkitektur - Hvad og hvorfor > Serviceorienteret arkitektur - Hvad og hvorfor IT- & Telestyrelsen November 2006 Indhold > Forord 6 1. Indledning 7 1.1 Formål og baggrund 7 1.2 Målgruppe 8 1.3 Pjecens struktur 8 Del 1 - SOA i den offentlige

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Erstatning i forbindelse med overgangen til Digital Tinglysning

Erstatning i forbindelse med overgangen til Digital Tinglysning Erhvervsjuridisk institut Cand. Merc. Jur. Hovedopgave Forfatter Vejleder Hans Henrik Edlund Erstatning i forbindelse med overgangen til Digital Tinglysning Med specielt fokus på pengemangeldoktrinen Handelshøjskolen

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere