Projektbeskrivelse. Kapitalforhøjelse RoDen Invest A/S. November RoDen Invest A/S Skærbækvej Ølgod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Kapitalforhøjelse RoDen Invest A/S. November 2007. RoDen Invest A/S Skærbækvej 3 6870 Ølgod"

Transkript

1 Kapitalforhøjelse RoDen Invest A/S November 2007 RoDen Invest A/S Skærbækvej Ølgod

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Projektudvikling Status og fremadrettede aktiviteter Målsætning for projektet RoDen Invest rentabilitet Investortilgang Bilag 1 - kompaktering Bilag 2 beregning af kursværdi Indledende kommentarer Nærværende projektbeskrivelse for RoDen Invest A/S er udarbejdet i oktober/november 2007 og afspejler de påtænkte ekspansionsplaner samt status på projektet på dette tidspunkt. Disclaimer Nærværende projektbeskrivelse er udarbejdet af DLBR Advice på baggrund af materiale, data og informationer modtaget fra ledelsen i RoDen Invest A/S. DLBR Advice har ikke foretaget egne analyser, værdifastsættelser og vurderinger og kan således ikke holdes ansvarlig for informationerne i projektbeskrivelsen. RoDen Invest A/S Side 2

3 1. Introduktion Nærværende projektbeskrivelse er udarbejdet til nye potentielle investorer i RoDen Invest A/S. Formålet med nærværende projekt er at videreudvikle de aktiviteter, en række danske investorer under navnet RoDen Invest igangsatte i Rumænien i 2006 med henblik på at erhverve ha landbrugsjord i den østlige del af landet. Jorderhvervelsen foretages nord for byen Fetesti i amtet Ialomita nordøst for Bukarest, hvor der er indgået kontraktlige aftaler med to selskaber vedrørende køb af henholdsvis og ha over en toårig periode. På nuværende tidspunkt er cirka 800 ha registreret i Landregistret (Tingbogen) 1 i selskabets navn, mens yderligere 300 ha er i den sidste fase af registreringen. Arealerne er imidlertid endnu ikke kompakteret (se bilag 1 for uddybning). I forlængelse af opstarten og opkøbsprocessens gennemførelse forventes jordarealerne initialt forpagtet ud, mens der i en senere fase påtænkes egen planteproduktion samt efterfølgende etablering af animalsk produktion med henblik på at øge selskabets indtjening. RoDen Invests aktivitetsområder nord for Fetesti (rød cirkel) 1 Der foreligger således tinglyst skøde. RoDen Invest A/S Side 3

4 Fremadrettet i projektet vil mulige jordopkøbsmuligheder i nærområdet blive kontinuerligt overvåget, og såfremt der identificeres egnede arealer, kan yderligere opkøb vurderes med henblik på i en senere fase at øge jordbeholdningerne i selskabet til ud over ha. Den kortsigtede målsætning er dog som nævnt ejerskab over ha med udgangen af På baggrund af investeringerne vil der være mulighed for at sammenlægge mindre jordparceller til store sammenhængende arealer, der muliggør signifikante stordriftsfordele i produktionen, og der vil således blive skabt et bedre potentiale for en øget rentabilitet i en konkret landbrugsproduktion. Samtidig indgår der ligeledes et spekulativt element i investeringerne, idet der på baggrund af jordens værdifastsættelse forventes et betydeligt afkast på det mellemlange til lange sigt. Investeringsmæssigt er det meget fordelagtigt at købe jord i Østrumænien, hvor der betales cirka DKK pr. ha, mens der til sammenligning i Danmark betales en pris fra DKK og op til over DKK pr. ha. I øjeblikket opleves en årlig værdistigning på jorden på cirka % i Rumænien, og der forventes ikke nogen nedgang i denne stigningstakt. Rumænien er indtrådt i EU, og denne udvikling forventes alt andet lige at have en stabiliserende eller stigende effekt på de nuværende vækstrater. Til eksempel kan nævnes, at jord i øjeblikket handles til henholdsvis DKK pr. ha i Polen og DKK pr. ha i Slovakiet, der begge indtrådte i EU pr. 1. maj Udsnit af RoDens jordareal, der på nuværende tidspunkt er erhvervet (1) RoDen Invest A/S Side 4

5 I relation til RoDen Invests konkrete aktiviteter kan det nævnes, at der er modtaget godkendelse og tilsagn fra Nordiska Projektexportfonden (NOPEF) vedrørende støtte til gennemførelse af forstudier i forbindelse med projektet. Nopef er et organ under Nordisk Råd, der finansierer nordiske virksomheders forstudieudgifter i forbindelse med eksport- og internationaliseringsprojekter. RoDen Invest A/S Side 5

6 2. Projektudvikling Da de rumænske kommunister kom til magten i 1946, blev store dele af landbruget tvangskollektiviseret. Bønder blev tvunget til at opgive dyrkningen af deres egne jordlodder og arbejde på store statsejede landbrug. I 1991 vedtog parlamentet lov om privatisering af kollektiverne, der indebar, at de kollektive jorde blev leveret tilbage til de tidligere lodsejere. Loven blev kritiseret, fordi der højst blev givet 10 ha tilbage pr. person, og de små jordlodder har gjort det svært for bønderne at drive et effektivt og rentabelt landbrug. I dag foregår 98 % af landbrugsproduktionen på privatejede gårde, men bedrifterne er fortsat meget små, og bedrifter på under 1 ha udgør 75 % af det samlede antal landbrug i Rumænien. Det er således afgørende, at der gennemføres en samling af et givet antal hektar/kompaktering, førend der kan drives et rentabelt landbrug på arealer af en nævneværdig størrelse. Når jorden handles i Rumænien, foregår det ofte ved, at jorden samles af en formidler (lokal person eller virksomhed), der får fuldmagt til salg af jordlodderne fra de enkelte ejere. Det er således med formidleren, der initialt laves en forkøbsaftale og dernæst en egentlig købsaftale. Herefter gennemføres købet med de oprindelige ejere. I denne forbindelse er det vigtigt, at der tinglyses og modtages skøde på alle de enkelte jordlodder. I forbindelse med igangsættelsen af nærværende projekt er der blevet oprettet et dansk projektselskab, der har det overordnede ansvar for projektets gennemførelse. Selskabet er som nævnt blevet registreret under navnet RoDen Invest A/S 2. Som et datterselskab til RoDen Invest A/S er der blevet etableret et rumænsk moderselskab med navnet S.C. RoDen Agro S.R.L., og herunder ligger yderligere to rumænske datterselskaber, som er de juridiske enheder, der har det direkte ejerskab af jordbesiddelserne. RoDen Invest A/S har p.t. 16 aktionærer. Ledelsen af RoDen Invest A/S varetages af Frank Madsen, Poul Villumsen og Viggo Hansen. Nuværende ejerskabsmodel RoDen Invest A/S (DK) S.C. RoDen Agro SRL. (RO) S.C. DenRo Invest SRL S.C. MarkRo Invest SRL ha ha Som nævnt ovenfor er der indgået aftaler med to selskaber i Rumænien vedrørende køb af henholdsvis og ha. Disse aftaler er karakteriseret ved, at det ene selskab opkøber til S.C. DenRo Invest S.R.L., mens det andet selskab opkøber til S.C. MarkRo Invest S.R.L. 2 Bestyrelsesformand Poul Villumsen, bestyrelsesmedlemmer Frank Madsen og Viggo Hansen. RoDen Invest A/S Side 6

7 Frank Madsen er landmand og driver i dag 250 ha ved Ølgod i Vestjylland og en svineproduktion baseret på søer, hvor grisene sælges ved 30 kg. Poul Villumsen er ligeledes landmand, og aktiviteterne ved Løgstrup nord for Viborg er i dag kendetegnet ved en produktion på 115 køer plus opdræt samt produktion af slagtesvin. Der ejes 103 ha og 55 ha forpagtes. Viggo Hansen er tidligere landmand og drev indtil salg af hovedejendommen til kommunen 200 ha og 250 søer med salg af smågrise. Viggo Hansen har i dag en mindre ejendom tilbage og er medinvestor i flere andre landbrugsprojekter i de tidligere østlande. Fra de startende 16 aktionærer er der på nuværende tidspunkt indskudt DKK 23,4 millioner i RoDen Invest A/S, men ud fra et hektarpris-estimat på DKK pr. ha (højt sat) og ha vurderes et kapitalbehov på samlet set DKK 90 millioner som nødvendigt med henblik på at gennemføre den samlede investering. Ydermere påberegnes en reservekapital på DKK 7 millioner, hvorved projektets samlede kapitalbehov andrager DKK 97 millioner. Kapitalstrukturen i projektet er fastlagt til 70 % egenkapital, mens der foretages lånefinansiering af de sidste 30 % ved et dansk pengeinstitut. Hermed opstår et behov for DKK 44,5 millioner i indskud. Kapitalbehov DKK Nuværende aktiekapital Overkurs fra nuværende aktionærer (kurs 143) Lånefinansiering 30 % Nyt indskud/aktiekapital Overkurs fra nye aktionærer (kurs 167) Total Som det kan aflæses er kapitalen fra de nuværende aktionærer indskudt med en overkurs (kurs 143) med henblik på at sikre midler til udvikling af projektet. For nye investorer vil der være mulighed for at tegne aktier for DKK 26,6 millioner til kurs 167, hvorved der samlet set vil blive indskudt DKK 44,5 millioner (se desuden bilag 2 for forklaring). Minimumsindskuddet pr. aktionær er DKK nominel værdi. RoDen Invest A/S Side 7

8 3. Status og fremadrettede aktiviteter Jordarealerne, der opkøbes, er placeret i en række forskellige kommuner nord for byen Fetesti i amtet Ialomita nordøst for Bukarest, hvor der er indgået kontraktlige aftaler med to selskaber vedrørende køb af henholdsvis og ha over en toårig periode. Opkøbet af de ha varetages af det lokale mæglerselskab S.C. CSC Centru Servicii Comerciale S.R.L. (herefter CSC), der har stor erfaring med denne type af opgaver samt et omfattende netværk i det meste af Rumænien. De resterende ha vil blive leveret af to danske aktører, der ligeledes opererer på det rumænske ejendomsmarked under navnet S.C. DanAgro Parc S.R.L. (herefter DAP). På nuværende tidspunkt er cirka 800 ha registreret i Landregistret (tingbogen) i selskabets navn, mens yderligere 300 ha er i den sidste fase af registreringen. Disse arealer knytter sig til aftalen med CSC, og det forventes, at der med udgangen af 2007 vil være af de ha i tingbogen. Specifikt foretages jordopkøbene, i følge aftalen med CSC, i en række forskellige tilgrænsende kommuner. Den samlede investering, der knytter sig til aftalen med CSC vil beløbe sig til cirka EUR 4 millioner. Prisniveauet for arealerne i aftalen med CSC varierer i henhold til opkøbspraksis, placering mv., men samlet set falder opkøbene inden for spændet EUR pr. ha. Investering, ha i følge aftale med CSC Pris/ha (EUR) EUR 53 ha 1.522, ha 1.801, ha 2.097, Total ha DAP er på nuværende tidspunkt ligeledes i gang med opkøbsprocessen, der knytter sig til de resterende ha. I øjeblikket er der opkøbt 650 ha, og der forventes en opkøbshastighed på ha pr. uge fremadrettet. De omtalte 650 ha er p.t. "i titel" 3, og således endnu ikke registreret i Tingbogen. Den samlede investering, der knytter sig til aftalen med DAP, vil beløbe sig til cirka EUR 6,5 millioner. Prisniveauet for arealerne i aftalen med DAP varierer ligeledes, men der forventes en gennemsnitspris på EUR pr. ha. Nedenfor er interesseområdet ved Fetesti/Stelnica illustreret. 3 I titel: Ejerskabsbevis, der giver ihændehaveren ejerskab over et afgrænset jordlod/areal inden for et større defineret matrikelområde. Hvis et givet jordstykke er i titel, er der endnu ikke foregået en tinglysning med opmåling og registrering af jordens eksakte koordinater i Tingbogen. Tinglysningen er den endelige sikringsakt i relation til jordloddens eksakte placering. RoDen Invest A/S Side 8

9 RoDens interesseområde, hvor der er indgået aftale om køb af ha illustreret med rødt RoDens interesseområde - forstørret og med illustration af opkøbsområder DAP's opkøbsområde CSC's opkøbsområde RoDen Invest A/S Side 9

10 Jordkvaliteten er meget høj i begge områder, og specielt sortjords-arealerne ved DAP's opkøbsområde kategoriseres inden for den bedste jordklasse i Rumænien. CSC's opkøbsområde er ligeledes kendetegnet ved meget god jord, om end sammensætningen her er en lille smule mere leret. Fælles for begge områder er, at der hovedsagligt opkøbes jord, hvor der er mulighed for etablering af kunstvanding. Afslutningsvis skal det nævnes, at RoDen Invest endvidere har undersøgt mulighederne for at foretage opkøb af områder til opførelse af ferieboliger ved Sortehavskysten. Rumænien er et stort land med en relativ kort kystlinie, og det er ledelsens vurdering, at der umiddelbart er gode investeringsmuligheder forbundet med opkøb af denne type. Der er imidlertid ikke gennemført konkrete tiltag i denne forbindelse, og en videre fokusering herpå (eller fravalg) bør være selskabets beslutning efter tilgangen af nye investorer. RoDen Invest A/S Side 10

11 4. Målsætning for projektet Udviklingen af arealerne forventes at være karakteriseret ved et stigende engagement og forpligtelse i takt med, at projektet modnes og større arealer får status af dyrkbare enheder. Nærmere betegnet forudses en tilgang med følgende fem faser som realistiske: 1. Opstart/opkøbsproces igangværende: Bortforpagtning af arealer; Kompaktering på plads; Egen drift planteavl; Animalsk produktion; 2015-? Strukturelt og økonomisk vurderes denne tilgang som den mest gunstige, idet projektets første år vil være kendetegnet ved opkøbsprocessens gennemførelse, og på dette tidspunkt vil arealerne endnu ikke være optimale i forhold til at opstarte egen stordrift med dertilhørende organisationsopbygning og maskininvesteringer. I stedet forventes fra 2009 en løbende bortforpagtning af jordlodderne på korte kontrakter, hvorved der driftsmæssigt for RoDen Invest i de første år forventes et balanceret resultat, hvor forrentningen af gældsandelen dækkes via indtægterne fra forpagtningen. I de næste to faser er den samlede investering gennemført og kompakteringen af arealerne muliggør opstarten af et storlandbrug, hvor der vil være mulighed for at opnå størrelsesøkonomiske fordele i produktionen. Initialt forudses et afsæt i en moderne planteproduktion, der givetvis vil påkræve 1-3 års indkøring, hvorefter der vil være mulighed for at opnå et godt dækningsbidrag i produktionen. I den sidste fase har planteproduktionen vist sin bæredygtighed, og animalsk produktion forudses introduceret givetvis i form af svineproduktion. Svineproduktionen i Rumænien ligger på et lavt niveau sammenlignet med Danmark, og der kan identificeres et stort uudnyttet afsætningspotentiale - også set i forhold til, at Rumænien er nettoimportør af svinekød (importerer ca tons), hvilket indikerer, at der ved produktion af svinekød er gode afsætningsmuligheder på hjemmemarkedet. Vurderes forbruget af svinekød pr. indbygger i Rumænien i forhold til danske tal, kan der ligeledes identificeres et vækstpotentiale, idet der i Rumænien forbruges ca. 20 kg svinekød pr. indbygger årligt, mens danskerne forbruger knap det dobbelte. Fem-fase-modellen som skitseret illustrerer den forventede udvikling i projektet, men det skal bemærkes, at ledelsen løbende vurderer den optimale strategiske kurs for RoDen Invest herunder også muligheden for frasalg på et strategisk favorabelt tidspunkt. RoDen Invest A/S Side 11

12 5. RoDen Invest rentabilitet Fra 2009 forventes de opkøbte arealer bortforpagtet primært til lokale landmand og landbrugsvirksomheder. I praksis betales i denne type af aftaler en lejeafgift svarende til hektarstøtten, der modtages fra EU. Hektarstøtten er for nuværende fastlagt til EUR 80, og der vil via denne aftale således være mulighed for at opnå et lille overskud efter administration, jordskat samt forrentning af gælden, der som defineret oven for vil ligge på 30 % af investeringen. Jordskatten varierer i henhold til lokalisering, men der forventes et gennemsnit på EUR 10 pr. ha. Forpagtning og forrentning af gæld EUR 1 Lejeafgift pr. ha svarende til hektarstøtte 80 2 Pris pr. ha (DKK ; højt sat) Gældsandel 30 % Renteomkostning ved 7 % 50 5 Administration af lejeaftaler mv Jordskat Lejeindtægt efter afholdt renteomkostning, adm. og jordskat 10 Hektarstøtten på EUR 80 er som nævnt for nuværende. Herefter forventes en stigning i støtten på cirka 10 % pr. år, hvorfor ovenstående vurdering bør betragtes som et konservativt estimat på indtægten. Ud fra ovenstående betragtning er der ikke inkluderet forrentning af egenkapitalen, idet denne bør betragtes ud fra den potentielle konjunkturgevinst, der forventes i forbindelse med jordens værdistigning. I de seneste år er der i Rumænien identificeret betydelige prisstigninger, og et forsigtigt skøn på en årlig vækst på 10 % er ikke højt sat. Set i dette perspektiv forventes egenkapitalens forrentning at ligge på 14 %. Forrentning af egenkapital EUR 1 Pris pr. ha Egenkapitalandel 70 % Årlig værdistigning på 10 % af EUR /2 Egenkapitalens forrentning 14 % RoDen Invest A/S Side 12

13 6. Investortilgang I forbindelse med projektudviklingen og yderligere tilkøb af jord vil det som nævnt være nødvendig med en kapitalforhøjelse i RoDen Invest, og der søges i denne forbindelse nye investorer. Udsnit af RoDen Invests jordareal, der på nuværende tidspunkt er erhvervet (2) De nye investorer vil have mulighed for at erhverve aktier i det danske selskab RoDen Invest A/S til kurs 167 4, idet overkursen afspejler den betydelige know how, der allerede er opbygget i selskabet samt reduktionen i projektets risikoprofil grundet den betydelige aktivmasse, der på nuværende tidspunkt er opkøbt og registreret i selskabet. Herudover kommer, at RoDen Invest er et etableret selskab i god fremgang med netværk i Rumænien samt værdien af de allerede indgåede kontrakter med aftale om levering af ha. For nye investorer vil der således være mulighed for at tegne aktier for DKK 26,6 millioner til kurs 167, hvorved der samlet set vil blive indskudt DKK 44,5 millioner. Minimumsindskuddet pr. aktionær er DKK nominel værdi med en frist for køb af aktier, der hedder den 10. december Efter kapitalforhøjelsen er foretaget, vil jordopkøbsprocessen i området nord for Fetesti, som skitseret ovenfor, fortsætte i RoDen Invests rumænske selskaber. 4 Som nævnt ovenfor har de nuværende aktionærer erhvervet aktier til kurs 143. RoDen Invest A/S Side 13

14 Bilag 1 - kompaktering I relation til kompakteringsbegrebet er der som oftest tale om samlingsgrad i forhold til det totale areal, der i første omgang indgås aftale om, og efterfølgende erhverves. Et tænkt eksempel kunne være en aftale om køb af ha, der fra mæglerens side skal leveres i stykker af minimum 350 ha inden for et område på cirka 10 km i radius 5. Dette område defineres specifikt ud fra det tilhørende matrikelkort i forbindelse med udarbejdelsen af en forkøbsaftale. I forkøbsaftalen kan der ligeledes indgå en garanti om en vis procentdel af kompaktering. Er der eksempelvis tale om 85 %, forstås at det samlede areal på ha, som minimum skal udgøres af 85 % sammenhængende jordparceller se illustration nedenfor. Illustrationseksempel samlingsgrad på 85 % ved ha 350 ha 500 ha Overordnet samlingsområde defineret i forkøbsaftale i overensstemmelse med matrikelkort 85 % af ha (850 ha), der leveres samlet i stykker af minimum 350 ha 15 % af ha (150 ha), der må leveres i ikke-sammenhængende småparceller I projekter af denne type vil det således efterfølgende være opgaven at søge at indlemme de grønne småparceller i de blå og sammenlagte store arealer. Dette forsøges eksempelvis gjort via bytteaftaler med ejere af jord, der ligger tilgrænsende til den danske investors store arealer (blå markering). Denne jordoptimeringsproces varetages af den danske investor og er typisk ikke inkluderet i aftalen med mægleren. 5 Der er i RoDen Invests aftaler ikke fastlagt en kompakteringsgrad, men disse forventes forhandlet i den nærmeste fremtid. RoDen Invest A/S Side 14

15 Bilag 2 beregning af kursværdi Ved stiftelse og kapitalforhøjelse er følgende beløb indbetalt til selskabet: Nominel aktiekapital Tegningskurs Indbetalt ,00 142, ,00 Den indbetalte kapital er investeret i jord, der skønnes at være steget i et omfang, der gør at den investerede kapital skønnes at være steget med 17 %. Selskabets reelle egenkapital vurderes altså at udgøre følgende: Investeret kapital ,00 Stigning (17 % af ,00) ,00 Nuværende egenkapital ,00 Kursværdi af den nominelle aktiekapital: x 100 / = 167 Nye aktier skal tegnes til samme værdi som værdien af de eksisterende aktier, hvorfor tegning skal ske til kurs 167. RoDen Invest A/S Side 15

16 For henvendelse vedrørende aktietegning: Frank Madsen Skærbækvej Ølgod E: T: M: Poul Villumsen Bavnevej Løgstrup E: T: M: F: Viggo Hansen Kolding Landevej Fredericia E: T: M: RoDen Invest A/S Side 16

17 TILSAGN OM TEGNING AF AKTIER Undertegnede giver herved bindende tilsagn om i forbindelse med en påtænkt kapitalforhøjelse i Ro- Den Invest A/S, CVR nr at tegne aktier på nominelt kr.. Tegningen sker til kurs 167 svarende til en faktisk indbetaling på kr.. Nærværende tegningstilsagn skal udnyttes senest 10. december 2007 ved fremsendelse til RoDen Invest A/S, Skærbækvej 3, 6870 Ølgod.. D. / 2007

Et nyt spændende marked for investeringer inden for landbrugsområdet. AgroCon Soil Invest A/S

Et nyt spændende marked for investeringer inden for landbrugsområdet. AgroCon Soil Invest A/S Et nyt spændende marked for investeringer inden for landbrugsområdet AgroCon Soil Invest A/S Indbydelse til investering Vi har med nærværende prospekt fornøjelsen at indbyde Dem til at investere i AgroCon

Læs mere

Prospekt 2007. Deltaq. Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato )

Prospekt 2007. Deltaq. Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato ) Børsprospekt 2007 Børsprospekt 2007 06 Deltaq Prospekt 2007 Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato ) Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i henhold til danske love og regler, herunder

Læs mere

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Udarbejdet af: DLBR ADVICE Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15,

Læs mere

Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI

Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Udbudt af 15. maj 2015 OFFERING MEMORANDUM

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2007. Herlev, d. 30.3.2007 Greentech Energy Systems A/S Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2006 Greentech s resultat for 2006 blev et underskud på TDKK 12.886 mod et budgetteret

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Maj 2008

Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Maj 2008 Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Maj 2008 BERETNING OM LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund for

Læs mere

PROSPEKT, 13.01.2009. Udbud af 7.000 stk. nye Aktier á DKK 1.000

PROSPEKT, 13.01.2009. Udbud af 7.000 stk. nye Aktier á DKK 1.000 PROSPEKT, 13.1.29 Udbud af 7. stk. nye Aktier á DKK 1. 2 Udbud af aktier i Merkur Udviklingslån A/S, prospekt dateret 13.1.29 Udbud af nye A-aktier i Merkur Udviklingslån A/S ( Selskabet ), hver á nominelt

Læs mere

Manual til risikostyring ved anvendelse af den bayesianske netværksmodel. RiBay. Af Svend Rasmussen, 14. marts, 2013

Manual til risikostyring ved anvendelse af den bayesianske netværksmodel. RiBay. Af Svend Rasmussen, 14. marts, 2013 Manual til risikostyring ved anvendelse af den bayesianske netværksmodel RiBay Af Svend Rasmussen, 14. marts, 2013 1. INTRODUKTION Risikostyring beskæftiger sig med to hovedproblemer: 1) Hvordan man i

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark GREENTECH ENERGY SYSTEMS ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 2 Forretningsidé 3 SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev

Læs mere

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S PROSPEKT VEDRØRENDE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S Aktierne omfattet af nærværende udbud søges ikke optaget til handel eller officiel notering på et marked. Potentielle investorer, selskaber og rådgivere

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Juni 2011 1 Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet

Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 2900 Hellerup www.pwc.dk Telephone 39 45 39 45 Facsimile 39 45 39 87 Vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet

Læs mere

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2012

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2012 Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2012 EM 2012/omdeles Oktober 2012 Forord De fleste borgere er

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

13/2007. Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond

13/2007. Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond 13/2007 Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond 13/2007 Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende minister,

Læs mere

Værdiansættelse af Sjælsø Gruppen

Værdiansættelse af Sjælsø Gruppen H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Marc Alexander Theil Bolvinkel Tobias Vangsgaard Hansen Vejleder: Palle Nierhoff Opgave nr. 19 Værdiansættelse af Sjælsø

Læs mere

Prospekt for. Greentech Energy Systems A/S

Prospekt for. Greentech Energy Systems A/S Prospekt for Greentech Energy Systems A/S Kapitaludvidelse / rettet emission Udstedt antal nye aktier: 10.998.052 Nominel værdi af nye aktier DKK: 54.990.260 Antal udstedte aktier før emission: 19.974.210

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital

MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger. Greentech kort fortalt 3. Hoved- og nøgletal for koncernen 4. Ledelsens beretning. Året i hovedtræk 5

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger. Greentech kort fortalt 3. Hoved- og nøgletal for koncernen 4. Ledelsens beretning. Året i hovedtræk 5 Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2a Greentech kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning Året i hovedtræk 5 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK Invester i en børsnoteret ejendomsaktie PMS 296 - og få del i det tyske opsving PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving 1 Indledning 4 1 Indledning Dette

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

Byliv der betaler sig 4 cases COWI A/S

Byliv der betaler sig 4 cases COWI A/S Byliv der betaler sig 4 cases COWI A/S 1 2 Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet Juni 2012 Udarbejdet for Naturstyrelsen, Miljøministeriet Udviklingsselskabet By & Havn IS/ Aarhus Kommune Kildebjerg-Ry A/S

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene Erhvervsstyrelsen og KL Evaluering af Væksthusene April 2013 FORORD De fem Væksthuse blev etableret i 2007 som led i strukturreformen. De er organiseret som selvstændige, erhvervsdrivene fonde stiftet

Læs mere