Projektbeskrivelse. Kapitalforhøjelse RoDen Invest A/S. November RoDen Invest A/S Skærbækvej Ølgod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Kapitalforhøjelse RoDen Invest A/S. November 2007. RoDen Invest A/S Skærbækvej 3 6870 Ølgod"

Transkript

1 Kapitalforhøjelse RoDen Invest A/S November 2007 RoDen Invest A/S Skærbækvej Ølgod

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Projektudvikling Status og fremadrettede aktiviteter Målsætning for projektet RoDen Invest rentabilitet Investortilgang Bilag 1 - kompaktering Bilag 2 beregning af kursværdi Indledende kommentarer Nærværende projektbeskrivelse for RoDen Invest A/S er udarbejdet i oktober/november 2007 og afspejler de påtænkte ekspansionsplaner samt status på projektet på dette tidspunkt. Disclaimer Nærværende projektbeskrivelse er udarbejdet af DLBR Advice på baggrund af materiale, data og informationer modtaget fra ledelsen i RoDen Invest A/S. DLBR Advice har ikke foretaget egne analyser, værdifastsættelser og vurderinger og kan således ikke holdes ansvarlig for informationerne i projektbeskrivelsen. RoDen Invest A/S Side 2

3 1. Introduktion Nærværende projektbeskrivelse er udarbejdet til nye potentielle investorer i RoDen Invest A/S. Formålet med nærværende projekt er at videreudvikle de aktiviteter, en række danske investorer under navnet RoDen Invest igangsatte i Rumænien i 2006 med henblik på at erhverve ha landbrugsjord i den østlige del af landet. Jorderhvervelsen foretages nord for byen Fetesti i amtet Ialomita nordøst for Bukarest, hvor der er indgået kontraktlige aftaler med to selskaber vedrørende køb af henholdsvis og ha over en toårig periode. På nuværende tidspunkt er cirka 800 ha registreret i Landregistret (Tingbogen) 1 i selskabets navn, mens yderligere 300 ha er i den sidste fase af registreringen. Arealerne er imidlertid endnu ikke kompakteret (se bilag 1 for uddybning). I forlængelse af opstarten og opkøbsprocessens gennemførelse forventes jordarealerne initialt forpagtet ud, mens der i en senere fase påtænkes egen planteproduktion samt efterfølgende etablering af animalsk produktion med henblik på at øge selskabets indtjening. RoDen Invests aktivitetsområder nord for Fetesti (rød cirkel) 1 Der foreligger således tinglyst skøde. RoDen Invest A/S Side 3

4 Fremadrettet i projektet vil mulige jordopkøbsmuligheder i nærområdet blive kontinuerligt overvåget, og såfremt der identificeres egnede arealer, kan yderligere opkøb vurderes med henblik på i en senere fase at øge jordbeholdningerne i selskabet til ud over ha. Den kortsigtede målsætning er dog som nævnt ejerskab over ha med udgangen af På baggrund af investeringerne vil der være mulighed for at sammenlægge mindre jordparceller til store sammenhængende arealer, der muliggør signifikante stordriftsfordele i produktionen, og der vil således blive skabt et bedre potentiale for en øget rentabilitet i en konkret landbrugsproduktion. Samtidig indgår der ligeledes et spekulativt element i investeringerne, idet der på baggrund af jordens værdifastsættelse forventes et betydeligt afkast på det mellemlange til lange sigt. Investeringsmæssigt er det meget fordelagtigt at købe jord i Østrumænien, hvor der betales cirka DKK pr. ha, mens der til sammenligning i Danmark betales en pris fra DKK og op til over DKK pr. ha. I øjeblikket opleves en årlig værdistigning på jorden på cirka % i Rumænien, og der forventes ikke nogen nedgang i denne stigningstakt. Rumænien er indtrådt i EU, og denne udvikling forventes alt andet lige at have en stabiliserende eller stigende effekt på de nuværende vækstrater. Til eksempel kan nævnes, at jord i øjeblikket handles til henholdsvis DKK pr. ha i Polen og DKK pr. ha i Slovakiet, der begge indtrådte i EU pr. 1. maj Udsnit af RoDens jordareal, der på nuværende tidspunkt er erhvervet (1) RoDen Invest A/S Side 4

5 I relation til RoDen Invests konkrete aktiviteter kan det nævnes, at der er modtaget godkendelse og tilsagn fra Nordiska Projektexportfonden (NOPEF) vedrørende støtte til gennemførelse af forstudier i forbindelse med projektet. Nopef er et organ under Nordisk Råd, der finansierer nordiske virksomheders forstudieudgifter i forbindelse med eksport- og internationaliseringsprojekter. RoDen Invest A/S Side 5

6 2. Projektudvikling Da de rumænske kommunister kom til magten i 1946, blev store dele af landbruget tvangskollektiviseret. Bønder blev tvunget til at opgive dyrkningen af deres egne jordlodder og arbejde på store statsejede landbrug. I 1991 vedtog parlamentet lov om privatisering af kollektiverne, der indebar, at de kollektive jorde blev leveret tilbage til de tidligere lodsejere. Loven blev kritiseret, fordi der højst blev givet 10 ha tilbage pr. person, og de små jordlodder har gjort det svært for bønderne at drive et effektivt og rentabelt landbrug. I dag foregår 98 % af landbrugsproduktionen på privatejede gårde, men bedrifterne er fortsat meget små, og bedrifter på under 1 ha udgør 75 % af det samlede antal landbrug i Rumænien. Det er således afgørende, at der gennemføres en samling af et givet antal hektar/kompaktering, førend der kan drives et rentabelt landbrug på arealer af en nævneværdig størrelse. Når jorden handles i Rumænien, foregår det ofte ved, at jorden samles af en formidler (lokal person eller virksomhed), der får fuldmagt til salg af jordlodderne fra de enkelte ejere. Det er således med formidleren, der initialt laves en forkøbsaftale og dernæst en egentlig købsaftale. Herefter gennemføres købet med de oprindelige ejere. I denne forbindelse er det vigtigt, at der tinglyses og modtages skøde på alle de enkelte jordlodder. I forbindelse med igangsættelsen af nærværende projekt er der blevet oprettet et dansk projektselskab, der har det overordnede ansvar for projektets gennemførelse. Selskabet er som nævnt blevet registreret under navnet RoDen Invest A/S 2. Som et datterselskab til RoDen Invest A/S er der blevet etableret et rumænsk moderselskab med navnet S.C. RoDen Agro S.R.L., og herunder ligger yderligere to rumænske datterselskaber, som er de juridiske enheder, der har det direkte ejerskab af jordbesiddelserne. RoDen Invest A/S har p.t. 16 aktionærer. Ledelsen af RoDen Invest A/S varetages af Frank Madsen, Poul Villumsen og Viggo Hansen. Nuværende ejerskabsmodel RoDen Invest A/S (DK) S.C. RoDen Agro SRL. (RO) S.C. DenRo Invest SRL S.C. MarkRo Invest SRL ha ha Som nævnt ovenfor er der indgået aftaler med to selskaber i Rumænien vedrørende køb af henholdsvis og ha. Disse aftaler er karakteriseret ved, at det ene selskab opkøber til S.C. DenRo Invest S.R.L., mens det andet selskab opkøber til S.C. MarkRo Invest S.R.L. 2 Bestyrelsesformand Poul Villumsen, bestyrelsesmedlemmer Frank Madsen og Viggo Hansen. RoDen Invest A/S Side 6

7 Frank Madsen er landmand og driver i dag 250 ha ved Ølgod i Vestjylland og en svineproduktion baseret på søer, hvor grisene sælges ved 30 kg. Poul Villumsen er ligeledes landmand, og aktiviteterne ved Løgstrup nord for Viborg er i dag kendetegnet ved en produktion på 115 køer plus opdræt samt produktion af slagtesvin. Der ejes 103 ha og 55 ha forpagtes. Viggo Hansen er tidligere landmand og drev indtil salg af hovedejendommen til kommunen 200 ha og 250 søer med salg af smågrise. Viggo Hansen har i dag en mindre ejendom tilbage og er medinvestor i flere andre landbrugsprojekter i de tidligere østlande. Fra de startende 16 aktionærer er der på nuværende tidspunkt indskudt DKK 23,4 millioner i RoDen Invest A/S, men ud fra et hektarpris-estimat på DKK pr. ha (højt sat) og ha vurderes et kapitalbehov på samlet set DKK 90 millioner som nødvendigt med henblik på at gennemføre den samlede investering. Ydermere påberegnes en reservekapital på DKK 7 millioner, hvorved projektets samlede kapitalbehov andrager DKK 97 millioner. Kapitalstrukturen i projektet er fastlagt til 70 % egenkapital, mens der foretages lånefinansiering af de sidste 30 % ved et dansk pengeinstitut. Hermed opstår et behov for DKK 44,5 millioner i indskud. Kapitalbehov DKK Nuværende aktiekapital Overkurs fra nuværende aktionærer (kurs 143) Lånefinansiering 30 % Nyt indskud/aktiekapital Overkurs fra nye aktionærer (kurs 167) Total Som det kan aflæses er kapitalen fra de nuværende aktionærer indskudt med en overkurs (kurs 143) med henblik på at sikre midler til udvikling af projektet. For nye investorer vil der være mulighed for at tegne aktier for DKK 26,6 millioner til kurs 167, hvorved der samlet set vil blive indskudt DKK 44,5 millioner (se desuden bilag 2 for forklaring). Minimumsindskuddet pr. aktionær er DKK nominel værdi. RoDen Invest A/S Side 7

8 3. Status og fremadrettede aktiviteter Jordarealerne, der opkøbes, er placeret i en række forskellige kommuner nord for byen Fetesti i amtet Ialomita nordøst for Bukarest, hvor der er indgået kontraktlige aftaler med to selskaber vedrørende køb af henholdsvis og ha over en toårig periode. Opkøbet af de ha varetages af det lokale mæglerselskab S.C. CSC Centru Servicii Comerciale S.R.L. (herefter CSC), der har stor erfaring med denne type af opgaver samt et omfattende netværk i det meste af Rumænien. De resterende ha vil blive leveret af to danske aktører, der ligeledes opererer på det rumænske ejendomsmarked under navnet S.C. DanAgro Parc S.R.L. (herefter DAP). På nuværende tidspunkt er cirka 800 ha registreret i Landregistret (tingbogen) i selskabets navn, mens yderligere 300 ha er i den sidste fase af registreringen. Disse arealer knytter sig til aftalen med CSC, og det forventes, at der med udgangen af 2007 vil være af de ha i tingbogen. Specifikt foretages jordopkøbene, i følge aftalen med CSC, i en række forskellige tilgrænsende kommuner. Den samlede investering, der knytter sig til aftalen med CSC vil beløbe sig til cirka EUR 4 millioner. Prisniveauet for arealerne i aftalen med CSC varierer i henhold til opkøbspraksis, placering mv., men samlet set falder opkøbene inden for spændet EUR pr. ha. Investering, ha i følge aftale med CSC Pris/ha (EUR) EUR 53 ha 1.522, ha 1.801, ha 2.097, Total ha DAP er på nuværende tidspunkt ligeledes i gang med opkøbsprocessen, der knytter sig til de resterende ha. I øjeblikket er der opkøbt 650 ha, og der forventes en opkøbshastighed på ha pr. uge fremadrettet. De omtalte 650 ha er p.t. "i titel" 3, og således endnu ikke registreret i Tingbogen. Den samlede investering, der knytter sig til aftalen med DAP, vil beløbe sig til cirka EUR 6,5 millioner. Prisniveauet for arealerne i aftalen med DAP varierer ligeledes, men der forventes en gennemsnitspris på EUR pr. ha. Nedenfor er interesseområdet ved Fetesti/Stelnica illustreret. 3 I titel: Ejerskabsbevis, der giver ihændehaveren ejerskab over et afgrænset jordlod/areal inden for et større defineret matrikelområde. Hvis et givet jordstykke er i titel, er der endnu ikke foregået en tinglysning med opmåling og registrering af jordens eksakte koordinater i Tingbogen. Tinglysningen er den endelige sikringsakt i relation til jordloddens eksakte placering. RoDen Invest A/S Side 8

9 RoDens interesseområde, hvor der er indgået aftale om køb af ha illustreret med rødt RoDens interesseområde - forstørret og med illustration af opkøbsområder DAP's opkøbsområde CSC's opkøbsområde RoDen Invest A/S Side 9

10 Jordkvaliteten er meget høj i begge områder, og specielt sortjords-arealerne ved DAP's opkøbsområde kategoriseres inden for den bedste jordklasse i Rumænien. CSC's opkøbsområde er ligeledes kendetegnet ved meget god jord, om end sammensætningen her er en lille smule mere leret. Fælles for begge områder er, at der hovedsagligt opkøbes jord, hvor der er mulighed for etablering af kunstvanding. Afslutningsvis skal det nævnes, at RoDen Invest endvidere har undersøgt mulighederne for at foretage opkøb af områder til opførelse af ferieboliger ved Sortehavskysten. Rumænien er et stort land med en relativ kort kystlinie, og det er ledelsens vurdering, at der umiddelbart er gode investeringsmuligheder forbundet med opkøb af denne type. Der er imidlertid ikke gennemført konkrete tiltag i denne forbindelse, og en videre fokusering herpå (eller fravalg) bør være selskabets beslutning efter tilgangen af nye investorer. RoDen Invest A/S Side 10

11 4. Målsætning for projektet Udviklingen af arealerne forventes at være karakteriseret ved et stigende engagement og forpligtelse i takt med, at projektet modnes og større arealer får status af dyrkbare enheder. Nærmere betegnet forudses en tilgang med følgende fem faser som realistiske: 1. Opstart/opkøbsproces igangværende: Bortforpagtning af arealer; Kompaktering på plads; Egen drift planteavl; Animalsk produktion; 2015-? Strukturelt og økonomisk vurderes denne tilgang som den mest gunstige, idet projektets første år vil være kendetegnet ved opkøbsprocessens gennemførelse, og på dette tidspunkt vil arealerne endnu ikke være optimale i forhold til at opstarte egen stordrift med dertilhørende organisationsopbygning og maskininvesteringer. I stedet forventes fra 2009 en løbende bortforpagtning af jordlodderne på korte kontrakter, hvorved der driftsmæssigt for RoDen Invest i de første år forventes et balanceret resultat, hvor forrentningen af gældsandelen dækkes via indtægterne fra forpagtningen. I de næste to faser er den samlede investering gennemført og kompakteringen af arealerne muliggør opstarten af et storlandbrug, hvor der vil være mulighed for at opnå størrelsesøkonomiske fordele i produktionen. Initialt forudses et afsæt i en moderne planteproduktion, der givetvis vil påkræve 1-3 års indkøring, hvorefter der vil være mulighed for at opnå et godt dækningsbidrag i produktionen. I den sidste fase har planteproduktionen vist sin bæredygtighed, og animalsk produktion forudses introduceret givetvis i form af svineproduktion. Svineproduktionen i Rumænien ligger på et lavt niveau sammenlignet med Danmark, og der kan identificeres et stort uudnyttet afsætningspotentiale - også set i forhold til, at Rumænien er nettoimportør af svinekød (importerer ca tons), hvilket indikerer, at der ved produktion af svinekød er gode afsætningsmuligheder på hjemmemarkedet. Vurderes forbruget af svinekød pr. indbygger i Rumænien i forhold til danske tal, kan der ligeledes identificeres et vækstpotentiale, idet der i Rumænien forbruges ca. 20 kg svinekød pr. indbygger årligt, mens danskerne forbruger knap det dobbelte. Fem-fase-modellen som skitseret illustrerer den forventede udvikling i projektet, men det skal bemærkes, at ledelsen løbende vurderer den optimale strategiske kurs for RoDen Invest herunder også muligheden for frasalg på et strategisk favorabelt tidspunkt. RoDen Invest A/S Side 11

12 5. RoDen Invest rentabilitet Fra 2009 forventes de opkøbte arealer bortforpagtet primært til lokale landmand og landbrugsvirksomheder. I praksis betales i denne type af aftaler en lejeafgift svarende til hektarstøtten, der modtages fra EU. Hektarstøtten er for nuværende fastlagt til EUR 80, og der vil via denne aftale således være mulighed for at opnå et lille overskud efter administration, jordskat samt forrentning af gælden, der som defineret oven for vil ligge på 30 % af investeringen. Jordskatten varierer i henhold til lokalisering, men der forventes et gennemsnit på EUR 10 pr. ha. Forpagtning og forrentning af gæld EUR 1 Lejeafgift pr. ha svarende til hektarstøtte 80 2 Pris pr. ha (DKK ; højt sat) Gældsandel 30 % Renteomkostning ved 7 % 50 5 Administration af lejeaftaler mv Jordskat Lejeindtægt efter afholdt renteomkostning, adm. og jordskat 10 Hektarstøtten på EUR 80 er som nævnt for nuværende. Herefter forventes en stigning i støtten på cirka 10 % pr. år, hvorfor ovenstående vurdering bør betragtes som et konservativt estimat på indtægten. Ud fra ovenstående betragtning er der ikke inkluderet forrentning af egenkapitalen, idet denne bør betragtes ud fra den potentielle konjunkturgevinst, der forventes i forbindelse med jordens værdistigning. I de seneste år er der i Rumænien identificeret betydelige prisstigninger, og et forsigtigt skøn på en årlig vækst på 10 % er ikke højt sat. Set i dette perspektiv forventes egenkapitalens forrentning at ligge på 14 %. Forrentning af egenkapital EUR 1 Pris pr. ha Egenkapitalandel 70 % Årlig værdistigning på 10 % af EUR /2 Egenkapitalens forrentning 14 % RoDen Invest A/S Side 12

13 6. Investortilgang I forbindelse med projektudviklingen og yderligere tilkøb af jord vil det som nævnt være nødvendig med en kapitalforhøjelse i RoDen Invest, og der søges i denne forbindelse nye investorer. Udsnit af RoDen Invests jordareal, der på nuværende tidspunkt er erhvervet (2) De nye investorer vil have mulighed for at erhverve aktier i det danske selskab RoDen Invest A/S til kurs 167 4, idet overkursen afspejler den betydelige know how, der allerede er opbygget i selskabet samt reduktionen i projektets risikoprofil grundet den betydelige aktivmasse, der på nuværende tidspunkt er opkøbt og registreret i selskabet. Herudover kommer, at RoDen Invest er et etableret selskab i god fremgang med netværk i Rumænien samt værdien af de allerede indgåede kontrakter med aftale om levering af ha. For nye investorer vil der således være mulighed for at tegne aktier for DKK 26,6 millioner til kurs 167, hvorved der samlet set vil blive indskudt DKK 44,5 millioner. Minimumsindskuddet pr. aktionær er DKK nominel værdi med en frist for køb af aktier, der hedder den 10. december Efter kapitalforhøjelsen er foretaget, vil jordopkøbsprocessen i området nord for Fetesti, som skitseret ovenfor, fortsætte i RoDen Invests rumænske selskaber. 4 Som nævnt ovenfor har de nuværende aktionærer erhvervet aktier til kurs 143. RoDen Invest A/S Side 13

14 Bilag 1 - kompaktering I relation til kompakteringsbegrebet er der som oftest tale om samlingsgrad i forhold til det totale areal, der i første omgang indgås aftale om, og efterfølgende erhverves. Et tænkt eksempel kunne være en aftale om køb af ha, der fra mæglerens side skal leveres i stykker af minimum 350 ha inden for et område på cirka 10 km i radius 5. Dette område defineres specifikt ud fra det tilhørende matrikelkort i forbindelse med udarbejdelsen af en forkøbsaftale. I forkøbsaftalen kan der ligeledes indgå en garanti om en vis procentdel af kompaktering. Er der eksempelvis tale om 85 %, forstås at det samlede areal på ha, som minimum skal udgøres af 85 % sammenhængende jordparceller se illustration nedenfor. Illustrationseksempel samlingsgrad på 85 % ved ha 350 ha 500 ha Overordnet samlingsområde defineret i forkøbsaftale i overensstemmelse med matrikelkort 85 % af ha (850 ha), der leveres samlet i stykker af minimum 350 ha 15 % af ha (150 ha), der må leveres i ikke-sammenhængende småparceller I projekter af denne type vil det således efterfølgende være opgaven at søge at indlemme de grønne småparceller i de blå og sammenlagte store arealer. Dette forsøges eksempelvis gjort via bytteaftaler med ejere af jord, der ligger tilgrænsende til den danske investors store arealer (blå markering). Denne jordoptimeringsproces varetages af den danske investor og er typisk ikke inkluderet i aftalen med mægleren. 5 Der er i RoDen Invests aftaler ikke fastlagt en kompakteringsgrad, men disse forventes forhandlet i den nærmeste fremtid. RoDen Invest A/S Side 14

15 Bilag 2 beregning af kursværdi Ved stiftelse og kapitalforhøjelse er følgende beløb indbetalt til selskabet: Nominel aktiekapital Tegningskurs Indbetalt ,00 142, ,00 Den indbetalte kapital er investeret i jord, der skønnes at være steget i et omfang, der gør at den investerede kapital skønnes at være steget med 17 %. Selskabets reelle egenkapital vurderes altså at udgøre følgende: Investeret kapital ,00 Stigning (17 % af ,00) ,00 Nuværende egenkapital ,00 Kursværdi af den nominelle aktiekapital: x 100 / = 167 Nye aktier skal tegnes til samme værdi som værdien af de eksisterende aktier, hvorfor tegning skal ske til kurs 167. RoDen Invest A/S Side 15

16 For henvendelse vedrørende aktietegning: Frank Madsen Skærbækvej Ølgod E: T: M: Poul Villumsen Bavnevej Løgstrup E: T: M: F: Viggo Hansen Kolding Landevej Fredericia E: T: M: RoDen Invest A/S Side 16

17 TILSAGN OM TEGNING AF AKTIER Undertegnede giver herved bindende tilsagn om i forbindelse med en påtænkt kapitalforhøjelse i Ro- Den Invest A/S, CVR nr at tegne aktier på nominelt kr.. Tegningen sker til kurs 167 svarende til en faktisk indbetaling på kr.. Nærværende tegningstilsagn skal udnyttes senest 10. december 2007 ved fremsendelse til RoDen Invest A/S, Skærbækvej 3, 6870 Ølgod.. D. / 2007

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Udarbejdet af: DLBR ADVICE Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15,

Læs mere

Danish Farmers Abroad Konference Tirsdag den 10. januar 2017

Danish Farmers Abroad Konference Tirsdag den 10. januar 2017 Danish Farmers Abroad Konference Tirsdag den 10. januar 2017 Hvordan gør man et udenlandsk landbrugsselskab klar til salg til en kapitalstærk køber v/ Søren Villumsen (formand Roden Invest A/S) og Kristian

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 Danske landbrugspriser (ejendomme) Kraftigt stigende

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Slovakiet Mælkeproduktion Staldbyggeri Markbrug Køb af Mlyn Zahorie A/S

Slovakiet Mælkeproduktion Staldbyggeri Markbrug Køb af Mlyn Zahorie A/S Årsrapport 2007 Hovedpunkter i 2007 I regnskabsperioden er der realiseret en omsætning på 58,8 mio. kr., et EBITresultat på -3,8 mio. kr. og et resultat før skat på 6,3 mio. kr. Resultatet før skat er

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 10. november 2006 FirstFarms A/S offentliggør prospekt

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

Dansk Farm Management

Dansk Farm Management Dansk Farm Management Udvælgelse af gårde som egner sig til investering Vurdering af potentiale i ejendommen Vurdering af afkastevne på ejendommen hænge sammen? Vurdering af potentielle forpagtere Trackrecord

Læs mere

Svineproduktion med ekstern investor v. Esben og Roald Thing, Lars Jørgen Andersen og Morten Dahl Thomsen. Rammegård A/S fra drøm til virkelighed

Svineproduktion med ekstern investor v. Esben og Roald Thing, Lars Jørgen Andersen og Morten Dahl Thomsen. Rammegård A/S fra drøm til virkelighed Svineproduktion med ekstern investor v. Esben og Roald Thing, Lars Jørgen Andersen og Morten Dahl Thomsen Rammegård A/S fra drøm til virkelighed Agenda 1. Kort om Rammegård og hvorfor køb i selskabsform

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

Forpagtning af nød og lyst

Forpagtning af nød og lyst Juni 2017 Forpagtning af nød og lyst Baggrund Landbruget har siden starten af 80 erne oplevet en støt stigning i arealet af forpagtet jord. Notatet gengiver den hidtidige udvikling, den forventede udvikling

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

Blue Vision fortsætter sideløbende forhandlingerne med den potentielle investor, med hvem der er indgået hensigtserklæring.

Blue Vision fortsætter sideløbende forhandlingerne med den potentielle investor, med hvem der er indgået hensigtserklæring. Blue Vision (BV) sum of the parts analyse Blue Vision eneste aktivitet består af et ejerskab af 79,3 % af selskabet Portinho S.A. Portinho S.A. aktivitet er at eje og udvikle et grundstykke på 31.123 m2

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Disposition 1. Landbrugsloven før og nu. 2. Selskaber kontra

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Af Svend Rasmussen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet (KU) Disposition Danske landbrugsbedrifter Behov

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi?

Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi? Hvor skal kapitalen komme fra? Også til økologi? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 1992K1

Læs mere

En del af: SAMSØ ØKOJORD A/S

En del af: SAMSØ ØKOJORD A/S SAMSØ ØKOJORD A/S VISION På Samsø har vi valgt en ny vej for landbruget. Vi har stiftet en jordbrugsfond med det formål at købe jorden fri til økologi og fremtidssikre bæredygtigt landbrug Jordbrugsfonden

Læs mere

AP pension investerer også i økologisk landbrug?

AP pension investerer også i økologisk landbrug? AP pension investerer også i økologisk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Inspirationsdag 12 maj 2015, Herning Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011

Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011 Bestyrelsesformandens beretning ved FirstFarms generalforsamling den 28. april 2011 Kære aktionærer, Velkommen til FirstFarms generalforsamling, som er en vigtig begivenhed for selskabet. Det glæder mig

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 50 meter væk,

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

Svineproduktion med eksterne investorer v. Morten Dahl Thomsen, cheføkonom, Cand.Agro/MBA. Sorø 14. november 2017

Svineproduktion med eksterne investorer v. Morten Dahl Thomsen, cheføkonom, Cand.Agro/MBA. Sorø 14. november 2017 Svineproduktion med eksterne investorer v. Morten Dahl Thomsen, cheføkonom, Cand.Agro/MBA Sorø 14. november 2017 Svineproduktion med eksterne investorer Agenda Hvorfor tænke selskab og eksterne investorer

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

Et nyt spændende marked for investeringer inden for landbrugsområdet. AgroCon Soil Invest A/S

Et nyt spændende marked for investeringer inden for landbrugsområdet. AgroCon Soil Invest A/S Et nyt spændende marked for investeringer inden for landbrugsområdet AgroCon Soil Invest A/S Indbydelse til investering Vi har med nærværende prospekt fornøjelsen at indbyde Dem til at investere i AgroCon

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

Serbien Bosnien & Hercegovina - Investeringsmuligheder i Landbrug

Serbien Bosnien & Hercegovina - Investeringsmuligheder i Landbrug Serbien Bosnien & Hercegovina - Investeringsmuligheder i Landbrug SØREN ENGELBRECHT HANSEN, KONSULENT TLF. 42 36 47 41 / SOREN_ENGELBRECHT_HANSEN@YAHOO.COM Korte landefakta SERBIEN 7,2 mio. indbyggere

Læs mere

Opdatering af strategi, værdier i Portinho S.A. samt planlægning af rettet emission.

Opdatering af strategi, værdier i Portinho S.A. samt planlægning af rettet emission. Dato: 21. august 2017 Selskabsmeddelelse nr.: 15 Opdatering af strategi, værdier i Portinho S.A. samt planlægning af rettet emission. Resumé: Investeringsplaner i Rusland skrinlagt permanent Redegørelse

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008.

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008. Notat Omhandlende Biokraft A/S Udarbejdet den 21. juli 2008. Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Notat fra BDO Kommunernes Revision 4-6 Anbefalinger 7-8 Bilag 9 2 Indledning Dette er notat er udarbejdet

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Find retningen for din bedrift

Find retningen for din bedrift Find retningen for din bedrift Der er flere muligheder at vælge imellem når bedriften skal udvides. Tema > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion 48 Den optimale udvikling af en bedrift

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (landbrugets gæld og rentabilitet) Hansen, Jens

Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (landbrugets gæld og rentabilitet) Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (landbrugets gæld og rentabilitet) Hansen, Jens Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 150 meter væk, næste nabo er ca. 600 meter væk Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

og en god forrentning Bliv medinvestor i Romania Farm Invest en ny og attraktiv bedrift i Rumænien

og en god forrentning Bliv medinvestor i Romania Farm Invest en ny og attraktiv bedrift i Rumænien Nu udbyder Jantzen Development et unikt investeringsprojekt med udsigt til store jordstigninger og en god forrentning Bliv medinvestor i Romania Farm Invest en ny og attraktiv bedrift i Rumænien Jantzen

Læs mere

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS CVR.nr. 33 25 73 41 Adresse Herredsvej 9B, 4944 Fejø -2- Indholdsfortegnelse: 1. Tegning af nye anparter:... 3 2. Udsteder:... 3 3. Økonomi:... 4 4. Rettigheder

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Henrik Mordhorst Dansk Farm Management A/S hos: Økonomidag den 4. marts 2014 1 Dansk Farmland K/S Navn: Dansk Farmland K/S Stiftet: Juli 2013. Eneinvestor: AP Pension

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015 Den 29. februar 216 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 215 Landbrugets indkomst faldt gennem 215 på grund af store prisfald på landbrugsprodukter. Pæn stigning i produktivitet i 215 og omkostningerne

Læs mere

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) 1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

VÆKST TILBAGE I LANDBRUGET. v. Cheføkonom og virksomhedsrådgiver Morten Dahl Thomsen

VÆKST TILBAGE I LANDBRUGET. v. Cheføkonom og virksomhedsrådgiver Morten Dahl Thomsen VÆKST TILBAGE I LANDBRUGET v. Cheføkonom og virksomhedsrådgiver Morten Dahl Thomsen AGENDA Virkeligheden set fra Heden & Fjorden Hvem er udfordret manglende vækst og økonomisk? Finansierings- og ejendomsmarkedet

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191]

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] [26]. november 2014 COMENDO A/S INDGÅR BETINGET AKTIEOVERDRAGELSESAFTALE Comendo A/S ("Comendo") har i dag underskrevet en betinget aftale om salg af alle driftsmæssige aktiviteter

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

Skal vi have pensionsmidler i landbruget? Fremtidige ejerformer og kapitalstruktur.

Skal vi have pensionsmidler i landbruget? Fremtidige ejerformer og kapitalstruktur. Skal vi have pensionsmidler i landbruget? Fremtidige ejerformer og kapitalstruktur. Hvor er pengene? Danske pensionskasser + 3100 mia (2014) Danske landmænd - 380 mia Kreditforeninger Udlån: 2567 mia (2015)

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 303 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst 2 BØRSNOTERING Børsnotering for små og mellemstore virksomheder er igen blevet muligt i Danmark. Børsnotering kan være særdeles fordelagtigt for virksomheder, der vokser har et kapitalbehov på mindst DKK

Læs mere

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN Støttet af: FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN NOTAT NR. 1415 Kend din fremstillingspris på korn inden du udvider dit areal. Der er stor forskel i fremstillingsprisen på korn og nogle landmænd kan købe kornet

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

mod børsnotering Webcast

mod børsnotering Webcast mod børsnotering Webcast Børsintroduktion 2006 Baggrund for børsnoteringen Investering hidtil forbeholdt mindre kreds af landbrugsinvestorer Stort udviklingspotentiale i østeuropæisk landbrug Unikt investeringskoncept

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

B.1.3. Ejendomme 1998

B.1.3. Ejendomme 1998 B.1.3. Ejendomme 1998 Forpagtning I forbindelse med ansøgning om hektarstøtte angiver landmanden, hvilke arealer der indgår i bedriften. Det oplyses, hvor stort et areal fra hver ejendom, der er ejet eller

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Den danske ambassade i Beograd DFA 12. januar 2016 - Serbien på vej frem. Søren Engelbrecht Hansen Eksportrådgiver +381 11 3679 506 sohans@um.

Den danske ambassade i Beograd DFA 12. januar 2016 - Serbien på vej frem. Søren Engelbrecht Hansen Eksportrådgiver +381 11 3679 506 sohans@um. Den danske ambassade i Beograd DFA 12. januar 2016 - Serbien på vej frem Søren Engelbrecht Hansen Eksportrådgiver +381 11 3679 506 sohans@um.dk Kort om eksportrådet Ambassaden arbejder for danske interesser

Læs mere

AKTIVERNES SAMMENSÆTNINGS BETYDNING FOR DE ØKONOMISKE NØGLETAL

AKTIVERNES SAMMENSÆTNINGS BETYDNING FOR DE ØKONOMISKE NØGLETAL AKTIVERNES SAMMENSÆTNINGS BETYDNING FOR DE ØKONOMISKE NØGLETAL NOTAT Driftsgrenen planteavl, fylder mere hos slagtesvineproducenterne end hos smågriseproducenterne. Dette betyder at slagtesvineproducenterne

Læs mere

Notat vedrørende ISUA mineprojektet 1. Beskrivelse af væsentlige økonomiske aspekter af projektet Vi har som aftalt foretaget økonomiske konsekvensberegninger med udgangspunkt London Minings forudsætninger

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S

Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S 31.03.2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Selskabets redegørelse for prioritering af værditilvækst... 1 1.1 Definition af værditilvækst... 1 1.2 Selskabets

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard Udfasning af Konventionel gødning og halm i økologisk jordbrug Niels Tvedegaard Import af konventionel gødning 4.200 tons N Svarer til i gns. 24 kg N pr hektar Mælkeproducenter importerer næsten lige så

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Udvikling i landbrugets produktion og struktur

Udvikling i landbrugets produktion og struktur Udvikling i landbrugets produktion og struktur Indlæg ved jens Ejner Christensen Verdens befolkning fremskrevet i mia. personer Befolkningsvækst og fødevareefterspørgsel, pct. pr. år 1979-99 2000-15* 2015-30*

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere