Formandens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning 2012.."

Transkript

1 Formandens beretning Følgende blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for 2012 og konstituerede sig som følger : Formand Per Ole Overgaard nr. 112, Næstformand --- Lars Elgaard nr. 118, Sekretær Sune Vestergaard nr. 144, Kasserer Niels B Clausen nr. 42, Medlem Thea Clemson Andersen nr. 83, Bestyrelsen har det seneste år behandlet følgende områder: 1. Stamvejen : Vejsyn afholdt med deltagelse af repræsentant fra Trafik og Veje og grundejerforeningen. Vi havde rejst ønske om nyetablering og udvidelse til dobbeltrække fliser på den oplyste vestsiden af Stamvejen og genetablering og udjævning af fliserækken på østsiden. Kommunen var ikke afvisende, og ville vende tilbage desangående. Påvisning af status for den nordlige del af Stamvejen,der ikke fik asfalt slidlag sidst. Vi fremsatte ønske om vedligehold. Krydset Stamvej / Elstedvej Postvæsenets depoter ved indkørsel til Elleparken blev ligeledes bragt på banen, da postbilens parkering på Stamvejen ved af og pålæsning gør oversigtsforholdene i krydset meget begrænsede til fare for cyklende og kørende trafik. Trafik og Veje ville undersøge om postvæsenet havde søgt om tilladelse til opsætning af depotkasser og postkasse ved udkørsel fra Elleparken. Trafik og Veje svarer d. 27. november: Ønsket om en udvidelse af fortovet er allerede noteret på baggrund af en henvendelse fra jeres grundejerforening i februar Svaret på den henvendelse fastholdes:.. idet vi dog må forberede jer på, at det ikke nuværende er muligt at finde økonomiske midler til den type projekter. Mht. ujævnheder foretages der en snarlig inspektion, hvorefter eventuelle nødvendige udjævninger iværksættes. Der vil i givet fald blive tale om mindre lokale opretninger. Der arbejdes på en oprydning i skilte ved krydset Elleparken / Elstedvej. Omkring depotkasserne foregår der en dialog med PostDK, som vil kunne finde en alternativ placering. I øvrigt vil der generelt i Århus Kommune kunne forventes en afklaring af depotpostkasserne, som på flere områder har vist sig uhensigtsmæssige. Der foretages en snarlig udbedring af de lokale skader på asfaltbelægningen i krydset Elleparken / Elstedvej. Den del af Elleparken, der ikke fik asfaltbelægning sidst, holdes under observation og vil blive prioriteret på lige fod med tilsvarende offentlige veje i kommunen.

2 Vedligehold flise-fortove og græsarealer langs Stamvejen En tydeliggørelse af ansvarsfordeling: Det påhviler de tilstødende parceller at renholde flisearealet ud mod Stamvejen efter samme retningslinier, som er gældende for tilstødende fortov på boligvejene.. Græsbevoksning ind over fliserne fjernes af tilstødende parceller, ligesom grusning og rydning ved vintertid påhviler de tilstødende parceller efter de generelle kommunale retningslinier. Ujævnheder i flisebelægningen er kommunens ansvar og kommunen vil pådrage sig erstatningsansvar, hvis en ulykke kan tilskrives disse ujævnheder. Det påhviler kommunen at klippe græsarealet langs fliserækken. I en længere periode i vækstperioden i 2012 blev klipningen ikke udført tilfredsstillende og bestyrelsen påskønner at flere parceller i denne periode uopfordret foretog klipningen. Kommunen ny-udliciterede sent på sommeren opgaven til NCC og dette har medførte en klar forbedring af klipningen, som vi håber holder fremover! Hastighedsmåling på Stamvejen På opfordring fra grundejerforeningen blev der i 2012 foretaget hastighedsmåling på Stamvejen mellem nr. 51 og 53 i perioden fra til , da flere henvendelser fra beboere i Elleparken til bestyrelsen havde givet udtryk for, at der generelt blev kørt for hurtigt. Resultatet af hastighedsmålingen er modtaget fra Trafik og Veje d. 12 September 2012 : Heraf ses at gennemsnitshastigheden at ligge mellem 40 og 45 km/t ( varierende hen over døgnet og ugen), mens den såkaldte 85 % fraktil tilsvarende varierer mellem 50 og 58 km/t. Sidstnævnte angiver den hastighed, som overskrides af de 15 % af bilisterne, der kører hurtigst. Disse resultater taler et tydeligt sprog om en boligfordelingsvej, hvor der ikke er behov for nogen form for hastighedsbegrænsning. Bestyrelsen har taget dette til efterretning og vil fremadrettet opfordre beboere til selv at rette henvendelse til rette myndighed, hvis overskridelser af hastigheds grænsen på Stamvejen observeres. 2. Boligveje i Elleparken I forbindelse med dette års vejsyn blev det konstateret, at rigtig mange parceller udfører de arbejder der påhviler den enkelte parcel: Fejning af fortov og vej til vejmidte, fjernelse af ukrudt i overgang vej til fortov og i fortov, klipning af buske og hække til skel. Dog observeredes der ligeledes parceller, hvor vedligehold synligt ikke havde fundet sted året igennem. For at hjælpe de parceller, som glemmer ovenstående forpligtigelser vil skrivelsen vedr. containeropstilling to gange årligt oplyse om parcellernes forpligtigelser og sætte en tidsfrist for udførelse.

3 Det er så bestyrelsens håb fremadrettet, at alle parceller mindst to gange om året udfører arbejdsopgaven i forbindelse med containerdage. Brønde til overfladevand på boligvejene tømmes for sand og grus på grundejerforeningens bekostning,hvorfor de enkelte parceller skal være opmærksom på specielt at feje vej og fortov efter efter vinterens grusning. 3. Legeplads : Der er etableret sti gennem legepladsen på østsiden med forbindelse til stien som fører til Skårupgård skov. Stien er afgrænset mod legepladsen med rundstolper, ligesom der er etableret en lomme til parkering af barnevogne m.v. To nye vipperedskaber er taget i brug og det gamle vipperedskab søges renoveret og genopstillet i det kommende år. Balancebommen er nedbrudt, da den var i konflikt med den nyetablerede afgrænsning til stien. Vil blive genopsat i foråret 2013 efter legepladsudvalgets bestemmelse.. Stien over legepladsen har været et længe næret ønske, således at adgang til Skårupgård skov nu kan foregå uhindret gennem legepladsen og det er bestyrelsens forhåbning at al trafik til skoven gennem legepladsen, herunder hunde i snor, følger stien. Det er hensigten fremadrettet at etablere skiltning og en en affaldskurv til bl.a. hunde efterladenskaber ved indgangen til legepladsen. 4. Stier og trappe mod Ellebækken : Stien mellem nr. 95 og 97 er forstærket med ny lag ral og er således nu igen anvendelig for gående trafik, uden de regnvandskratre som har domineret stien i en årrække. Trappestien mellem nr. 19 og 21 har flere trin som er krakeleret. Bestyrelsen har indhentet tilbud på indsættelse af af 8-10 nye trin og fandt at udgiften var for stor, hvorfor udskiftningen er udskudt. Sikkerheden for gående trafik vurderers nuværende af bestyrelsen at være tilfredsstillende, hvorfor en udskiftning er udskudt. Prisniveauet for optagning og udskiftning af 10 trappetrin på indhentet tilbud på godt ,-kr inc moms. Bestyrelsen har ikke lagt sig fast på en fremadrettet løsning for trappestien, men det overvejes at halvere trappen i bredden og anvende de derved overskydende sten til renovering, idet det ikke er bestyrelsens opfattelse, at den gående trafik på trappen er så mangfoldig, at den kræver to baner. Stien mellem nr. 85 og 79 er græsbelagt og meget stejl, ligesom bredden ikke er den oprindelige. Ved vintertid ig og i våde perioder kan den være desideret farlig for gående trafik, hvorfor bestyrelsen påtænker en renovering, tilbage til grus / ral underlag. 5. Snerydning og grusning Stamvej / boligveje. Snerydning på Stamvejen er kommunens ansvar, medens boligvejene er grundejerforeningens ansvar. Terp Maskinudlejning står for rydning af boligvejene excl.fortove.

4 Den nuværende bestyrelse har ingen indblik i, hvornår og ud fra hvilke kriterier, der ryddes og gruses, men vi formoder, at der koordineres kommune og Terp Maskinudlejning immellem. En egentlig aftale om rydning af boligvejene forefindes ikke, og bestyrelsen arbejder videre på at afklare spørgsmålet, dels om koordinering og fremskaffe et tilbud fra Terp Maskinstation, hvoraf der fremgår nogle premisser for rydningen. Indeværende vinter har der været kontakt til kommunen og Terp Maskinudlejning i forbindelse med klage over snerydning på såvel stamvej og boligveje. Stamvejens rydning var forsinket mange timer, og enkelte boligveje var ikke synlig ryddet, selvom maskinen havde været over vejene `en gang. 6. Snerydning og grusning af stien fra Elleparken forbi `Højen` mod Ørneparken Den pågældende sti blev tidligere ryddet for sne i forbindelse med rydning af `Dobbeltstien` gennem Ørneparken, som er prioriteret højere af kommunen. Afledt heraf og med skolesøgende børn i Elleparken i tankerne vil grundejerforeningen rette henvendelse til Trafik og Veje, Århus Kommune med henblik på at etablere en fodgængerovergang, gerne med blinkende lysvarsel, over Elstedvej i krydset Stamvej/Elstedvej. Begrundelsen herfor vil være at sikre skolesøgende børn en mere sikker skolevej, da stien over `Højen` i vinterperioden som beskrevet ovenstående ikke er farbar. Tidspunktet for fremme af forslaget falder fint sammen med, at Trafik og Veje pt. er i gang med overvejelser m.h.p. at omlægge skiltningen og forbedre afmærkningen i krydset. 7. Grønne offentlige arealer langs Ellebækken. Området forvaltes af kommunen, som har tinglyst skøde derpå, og der er offentlig adgang. En beboer i Elleparken rettede henvendelse til bestyrelsen og klagede over græsslåningen tidlig i foråret langs Ellebækken og stien langs denne. Ved besigtigelse fandt bestyrelsen tilsvarende, at der var klippet unødvendigt bredt og voldsomt ned mod Ellebækken. Det viste sig heldigvis for alle at denne første klipning var en fejltagelse og kommunen har efterfølgende levet op til lovgivne afstandskrav til klipning mod vandløb. Således klippedes der som tidligere oplyst fra kommunen ca, en meter på hver side af stien. Grundejerforeningen fik fra en beboer oplysning om at regnvandsledning med udløb i Ellebækken mellem nr.45 og 47 var observeret indeholdende toiletaffald i form af bind. Århus Vand blev varslet og der blev etableret fang-gitter på udløbet. Efterfølgende er der ikke fundet uønskede produkter i det pågældende udløb. Bestyrelsen takker for ovenstående indberetninger. Godt at vi er opmærksomme på forhold, som kan afstedkomme problemer for miljøet. Lidt historie. Det forholder det sig således at området langs Ellebækken er offentligt grønt område, og at stien l angs Ellebækken er anlagt med henblik på bl.a. offentlig videre adgang til Skårupgård Skov via den kommunale stie langs den nordlige del af Elleparken og Skårupgård marker. Den kommunale flissti nord for Elleparken blev oprindelig anlagt på initiativ af grundejerforeningen, som år tilbage vandt hævd på adgang til Skårupgård skov, da et gammelt måleblad viste, at der tidligere var en sti med dette forløb.

5 Området langs Ellebækken var oprindeligt en del af Elleparken, men blev i 1992 vederlagsfrit overdraget til Århus Kommune ved skøde. Arealet der blev overdraget androg 8700 m2. I forbindelse med overdragelsen blev den nuværende offentlige sti etableret. Totalprisen for stien var ,- kr hvoraf Århus Kommune Værker betalte knap ,- kr heraf, da værkerne ville benytte stien som adgang til de nuværende vandboringer i den sydlige del af af det grønne område. Grundejerforeningen sparede herved ,- kr til årligt vedligehold af området. Stien som køresti i den sydlige del var skitseret til en bredde på 2,5 m og det nordlige stiforløb med en bredde på 1,8m 8. Vedligehold Grønne Fælleasarealer m.v. Ingen i den nuværende bestyrelse havde indsigt i hvilke arbejdsopgaver `aftalen ` fra 2009 med Natur og Vej Scervice indebar. Beløb årligt for ydelsen har fra 2010 andraget godt ,- kr stigende til , - kr for Tilbagemelding fra Natur og Veje Service d viser at tilbuddet drejer sig om græsslåning, renholdelse af l egepladsen og trappestien mellem nr. 19 og 21. Antal og mængde er aldrig talt op, tilbuddet er givet ud fra erfaring. Der var i 2009 kun en kort gennemgang af af arealerne sammen med nogle fra den daværende bestyrelse og en snak om opgavens omfang. Det oprindelige tilbud lød på Græsslåning af fællesarealet 18 til 22 gange pr sæson, ukrudtsbekæmpelse på løs belægning (legeplads),og ukrudtsbekæmpelse på fast belægning 2 gange pr. sæson, fortove og rendesten på stikveje. Yderligere beskæring af træer 1 gang pr. sæson. Bestyrelsen finder det ikke tilfredstillende at beløbet for arbejdsopgaverne ikke er reguleret over perioden fra 2010 til 2012, da `aftalens` arbejdsopgaver tilsyneladende har ændret sig med årene.,hvorfor en nyforhandling af aftalen vil finde sted i Deklarationer Bestyrelsen har i det forgangne år bl.a. ved det årlige vej og områdesyn konstateret flere overtrædelser af deklarationerne. Der er ikke observeret så `grove` overtrædelser, at bestyrelsen har fundet anledning til at påpege det overfor de enkelte parceller. Bestyrelsen håber fremadrettet at en reminder ang. udvalgte deklarationspunkter udsendt to gange årligt vedhæftet skrivelse om containerdage, vil afstedkomme en procentvis stigning i antallet af parceller, der lever op til de i deklarationen anviste forpligtigelser. Generelt vil bestyrelsen endnu engang opfordre beboerne til at læse deklaration og vedtægter for Elleparken igennem, med det lønlige håb, at flere lever op til de fælles forpligtigelse, til fremme af godt naboskab på tværs i Elleparken.

2. Formandens beretning for det forløbne år

2. Formandens beretning for det forløbne år Referat fra generalforsamlingen den 7/11 2014 Arne Gam bød velkommen til generalforsamlingen med deltagelse af 33 grundejere, som repræsenterede 21 husstande. Fra bestyrelsen deltog Arne Gam, Kurt Borgkvist,

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM SYD Kun adgang via skolens hovedindgang, Trippendalsvej 2 DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Referat generalforsamling for Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Referat generalforsamling for Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Referat generalforsamling for Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Den 16. april 2009 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Det ny Jyllinge på Hotel Søfryd, Jyllinge. Der var

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013

Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013 Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013 Arne Gam bød velkommen til generalforsamlingen med deltagelse af 40 grundejere, som repræsenterede 28 husstande. Desuden var der indgivet fuldmagt fra 11 husstande.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder Mandag den 19. marts 2012 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder Mandag den 19. marts 2012 i Fårup-Sabro Sognegård. Hjemmeside: www.damgaardens-jorder.dk Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder Mandag den 19. marts 2012 i Fårup-Sabro Sognegård. 1. Valg af dirigent Efter formandens velkomst blev Poul Øxenholt

Læs mere

REFERAT OG BERETNING.

REFERAT OG BERETNING. REFERAT OG BERETNING. Referat af generalforsamlingen lørdag den 08. april 2006 kl. 9.30 i Kirke Hyllinge Hallen, Kirke Hyllinge. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2005/2006. 3.

Læs mere

Snerydning. Trafiksikkerhed,veje og fortove

Snerydning. Trafiksikkerhed,veje og fortove Spørgsmål og svar Møde mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningerne i Gladsaxe Mandag den 6. maj 2013 Snerydning 1. Sne på handicap-p-pladser - Parcelforeningen Espevang Ved fremtidig snerydning opfordres

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM NORD Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00 Generalforsamling afholdtes i Tunehallen. Der var medlemmer fra 31 parceller til stede. Formanden

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Maj 2013 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Referat: 32 stemmeberettigede (dvs. beboere fra 32 husstande) var fremmødt. 1. Valg af dirigent Christian Møller

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 16. marts 2005

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 16. marts 2005 Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 16. marts 2005 Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab for året 2004 (vedlægges)

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

40 års jubilæum 1964-2004

40 års jubilæum 1964-2004 Grundejerforeningen Stangkjær 40 års jubilæum 1964-2004 Jubilæumsskrift ved 40 års jubilæum Forord Ved foreningens 25-års jubilæum i 1989 blev der udarbejdet et festskrift. Dette festskrift beskriver de

Læs mere

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 447

Referat af bestyrelsesmøde 447 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl. 19.00 i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/2012 3. Forelæggelse af regnskab for 2011

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub

Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug www.engelsborg.dk Formanden for Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug Sten Poss

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere